Bugünden 1930'a 5,458,541 adet makaleKatalog


«
»

TJLVİ U R A Z TİYATROSU ARENADA 20 Eylülden itibaren 15 gün için Yazan: O. Kemal (Komedi 3 Perde) 4 Ekimden itibaren genei istek üzerine HALDUN TANER'in GÖZLERİMI KAPARIM VAZİFEMİ YAPARM Şarkjlı ibret 28 Tablo Gişemiz açıktır. Tel : 49 84 19 YALOVA KAYMAKAMI 45. yıl sayı umhuriyet KÜRüCÜSü: IrtJNUS NADİ 15863 Telgral v« mektup adresJ Curoburiyet tstanbuJ Posta Kutusu: tstanbul No. 246 Teleftmlar: 2 8 4 2 0 0 2 3 4 3 8 6 2 2 4 2 9 7 2 2 4 2 9 8 2 2 4 2 99 25 Fvlül 1968 Orta Bahri bir tecrübe ile leri, coğrafya sunu EN FA hale getirmiftir. M. Eğ. Bak. ca da faycla^fcörülmüş ve YARDIMC1 DERS KİTAPLARI olarak kabul edilmiştir. 290 ar kuruştur, İNKILÂF ve AKA KİTABEVLERİ İlâncılık: 8452/11228 M. Eğitim Bakanı acıkladı: TEK DERS İÇİN BİR HAK DAHA TANINDI İSPARTA Milil Eğitirn Bakanı llhami Ertem, îsparta Yetiştirme Yurdunda öğretmenlerle yaptığı toplantıda, orta dereceli okullarda tek dersten sınıfta kalanlara bır ımtihan hakkı dahs tanındığını açıklamış, daha sonra Ankara'ya dönmüştür. Birleşik Anıerika Sovyetler Birliğinu Doğu Almanya Batılıları protesto etti SUN'l HARP HAVASI ESTİRtLtYOR.. (Gazeteler) Doğu Anadolu 676 ev/n yıkıldıgı Bingöl, Blazığ ve Tunceli 'de 18 yatalt vor (Yurt Haberleri Servisi) , Doğn Anadoln'da; özellikle Bingöl, Elizığ ve Tunceli çevresinde dün meydana gelen şiddetli yer sarsıntıları büyük hasara yol açmıştır. 86.20'dc üç saniye devam eden ilk deprem sırasında; Kiğı (Bingöl), Karakoçan (Elâzığ), Pülümür (Tunceli) merkez ve köylerinde 676 ev yıkılmıs, 18 kişi yaralanmıştır. Aralıkh devam eden depremı!er yüzünden bölge halkı, pânik içinde kalmıştır. İlk haberlerde ölü olduğu bildirilmişse de bunlar. daha sonra kurtarma ekipleri tarafından, yaralı olarak enkaz altından çıkarılmıştır. Doğu gezisintfen Ankara'ya dönerken olayı Erzurum'da öğrenen Başbakan Demirel, deprem bölgesine bir keşif uçağı göndermiştir. Bu arada, Devlet Bakanı Seyfı Öztürk, Kiğı'ya gitmiştir. Kızılay, deprem felâketzedelerine ilk yardım olarak 300 çadır. 400 battaniye ile yiyecek maddeleri yollamıştır. tekrar sallandı Öğretmenler de tarattar Krtem tek dersten sınıfta kalanlara tanınan yeni siîiav hakkının detaylarını Ankarada açıklayacağını, bu arada liseleri bu yıl bitirmekte olan ögrencilerin mağduriyetlerinin önlenme sı için en kısa zamanda üniversite Rektörlükleri ile femasa geçileceğini belirtmiş ve bıı korıuda özetle şunları söylpıniştir: «Ege bölgesinde bir haftadır yaptıfım temaslar neticesinde ve bu arada yurt ölçüsünde yap tırdıgım incelemelerde, yönetmeliklerde bnlnnmamasına rağmen, tek dersten Daşansız olanlara tanınan imtiban haUkımn bir gelenek halini ildığını ve tek dersten başarısız olanların dikkate alınmaya deger sayıda bnlunduğunu tesbit eltim. (Arkası Sa. 7, Sü. 1 de) HITO Başkomutanı Hnkara'da ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) Yunan Bulgar sınırındaki incelemelerini bitiren 21 NATO generali, içlerinde Başkomutan Lemnitzer de olduğu halde, dün Ankara'ya gelirken; dünya durumuyla ilgili olarak, Batı ile Doğu arasında protestolar teati edümiştir. Bu arada, NATO Genel Sekreteri, üyelerden asker sayısını azaltmamalarını isterken Fransa'nın, NATO'nun siyasî yapısından 1969'da çekilmiyeceği açıklanmıştır Lemnitzer'in gelişi NATO Askeri Komıtesı üyeleri, dün THY nin özel bir uçağı ile Selânık'ten Ankara'ya gelmişlerdir. Italyan Generali Viedevato'nun fahrî oaşkar.lığın daki N.^T^> jjg*a ülkeknna ü » v nel Kurmay Başkanlanndan kurulu Askerî Komite üyeleri ile birlikte NATO Başkomuianı Lemnitzer de gelmıştıı. Yunanistan sınırından Ankara'ya kadar Türk jetlerinin esiiğinde gelen 21 NATO'lu Generâl Esenboğa Havaalanına saat 12.25 te ınmışlerdır. Hava alanında Türk Generâlleri tarafıncan kar şılanmaları sırasında jçtler konukların üzerinden alçaktan uç muşlardır. Saat 14.30 da Anıt Kabri ziyaret eden NATO'lu Generâller daha sonra Genel Kurmay BBŞ kanlığı önünde askerî törer.le karşılanmışlardır. NATO Başkomutanı L. Lemnitzer, gazetecilerin «Bn liyaretin amacı> ve «Avrupa'daki gerginlik» hakkında vonelttikleri iki soruyu cevaplamaktan kaçınmıştır. Cumhurbaşkanı Sunay, konuklar şerefine Çankayada bir çay, Genelkurmay Başkanı Tural da Orduevinde bir yemek vermiştir. NATO'lu Generâller, bncün Ankara yakınlarında Frgazi'de düzenlenen bir tatbikata katılacaklardır. (Arkası Sa. 7, Sü. 4 de) BtNGÖL Deprem, en büyük hasarını, Kiğı ilçesinde mey dana getirmiştir. Buradaki konutların hemen hemen yarısı hasar görmüş. PTT binası tamamen yıkılmıs, Merkez tlkokulu ile Yatılı Bölge Okulu ve Hükumet Konağı, yer yer çatlamıştır. l'.çe Cezaevinin de yıkılmasından ötürü 11 mahkum. Bingöl Cezaevine nakledilmiştir. İçinde derslere devam edllmesi tehlikeli hale gelen ilçedeki bütün okullar da tatil edümiştir. Kiğı merkezinde 136. köylerden Açıkgüney'de 26. Kurtköy'de 67, Ölmez'de 12. Güneyağız'da 15, Güngörsün'de 23, Eşme'de 10, (Arkası Sa. 7. Sü. î de) Kiğı ilçesindeki evlerin yansı yıkıldı AV SEJkLEYÇN AC .KURTLAR ünıfl bir «KörL i»İ» yapaıı tüccarın natazasınin önü... SandıkUrla geltn kaput beıteri, af kurtlar gibi dükkâna düşecek avını beklemektedir. NATO BAŞKOMUTAM LEMNÎTZER (okla işaretli) VE NATO ASKERt KOMÎTE tîYELERl, ESENBOGA'DA... unün Geçinemiyoruz notıorı Birkaç gündür gazetemizde çıkan «Geçinebiliyor musunuz?» isimli anketi izleyenler zaten bilinen bir gerçeği, bu defa memurlann, hizmetülerin kendi dillerindcn öğrenmektedirler. Gelen cevaplarda alınan maaş ve ücretlerin yüzde 95'i 1000 liranın altındadır. 1000 liranın altındakj ücret ve aylıklann yüzde .\iize yakın kısmı ise 500 600 lirayı geçmiyor. Bu anketi bir örnekleme hâline sokmak ve 723 bin, ya da sayın Cihat Bilgehan'ın söylediği gibi, 500 bin memura kadar Eenişletmek bizi Türkiye'de personel fâciasına doğru götürüyor. Demek ki. Türkiye'mizde memurlarımızın. hizmetlilerimizin yüzde 80 95'i insanca yaşayacak, daha doğrusu asgarî ihtiyaçlarını tatmin edecek kadar aybk almamaktadırlar. Bir iki yıl önce D.P.T. tarafından yapılan Türkiye'de Gelir Araştırması da aynı sonucu vermişti. Bu araştırmaya göre, Genel ve Katma Bütçeye dahil memur ve hizmetlilerden yüzde 81.8'inin aylık ücreti 1000 liranın altındadır. İktisadi Devlet Teşebbüslerinde ise oran yüzde 92'ye çıkıyor. Emekli maaşlarında da durum aşağı yukarı aynıdır. 1000 liradan düşük ücret alanların daha yukarı gelirlilere oranı yüzde 86 dır. Ancak bu oranın üçte ikisini aylığı 500 liraya kadar olanlar doldurmaktadırlar. Buna karşılık Türkiye'de 5 kişilik bir aileye asjarî geçim için gerekli gelir 982 lira olarak tespit edümiştir. Hesap kafadan atılmış değildir. Devlet İstatistik Enstitüsü bu sonuca varmıştır. Ticaret Odalarının hazırladıkları endeksler de aşağı yukarı aynı rakkamı vermektedir. Devlet Personel Dairesinin 1963 de hazırladığı bir başka rapora göre, Barem Kanunlarının insicamsız, dağınık, adaletsiz ve verimsiziiği İkinci Dünya Savaşınm yarattığı şartlara, aylık miktarlarının ayru kalmasına karşılık, dahildeki mal ve hizmet bedelleriyie itbâl eşyası maddeleri (iatlannm devamlı olarak yükselmesine, personelin eline geçen paranın satınauna gücünün aynı nranda düşmesine bağlıdır. Meselâ 1939'dan 1962'ye kadar altuı ve döviz flatlan ile geçinme endeksleri ve toptan eşya fiatlan on kattan fazla artış gösterdiği hâlde o zamanlar 600 lira olan en üst kademe nıaaşı 6000 liraya çıkamamış, 2400 lirada kalmıştır. (Personel Kanunundan sonra, bu miktar, avans yoluyla, biraz arttı). l'ine altüst kademe arasındaki fark 1939'ds 10 kattan fazla iken, 1962de 5,5 kata düşmüştür. Görülüyor ki, bir yandan memurlann üçte ikisi asgarî geçim sınırının pek altına inerken, öte yandan memurlar arasındaki farklılıklar azalmış, dolayısiyle vasıflı ve yüksek dereceli memurlan devlet hizmetinde tutabilmek için ek görevler gibi yüksek yövmiye ile istihdam, vekâlet ücretleri v.s. gibi, sun'i usuller âdeta keşfedilmiştir. Kısacası ne yandan baküırsa bakılsın, devlet personel rejimimız hesabı kitabı belli olmayan, adaletsizliklerle dolu bir sistem, daha doğrusu bir sistemsîzlik çorbasıdır. 1965te Personel Kaoununun kabul edilip yayınlanmasına rağmen, liyakat ve kariyer esasları benimsenemediği, sınıflandırma mes'elesi hâlledilemediği, hükumet bütçe imkânları dolayısiyle aylıkların ekonomik konjonktüre uymasına bir türlü yanaşmadığı içuı sistemsizük devam edip gitti. Gitti ama, aradan geçen yıllar içinde Türkiye'de hem personelin verütıi düştü, hem de adaletsizlikler, karışıklıklar ve kayırma psikozu devlet çarkını yavaşlattıkça yavaşlattı. Zaman zaman katsayı şu kadar olursa, yülık bütçede cari masraflar bu kadar artar gibi lâflan, hem de yetkililerin ağızlanndaıı duyanz. Katsayımn artması ile bütçeye yüklenecek külfet göze göründüğü için insana fazla gibi gelir. Oysa personel rejimimirin kcşmekeşi yüzünden her yıl milyonlarca lirayı kaybetmekte ve her yıl bütçeden ödeyeceğimiz fazlanın belki birkaç katını «gerekirsiz» likle sokağa atmaktayızdır. Üstelik, onbinlerce memura insanca yaşama sağlayamadığımız için yaratılan huzursuzluk da bu zararın hesaplanamayan cabasıdır. Maliye Bakanı sayın Bilgehan, «Yeni tasanyı Meclis'e verdik, ama ne zaman çıkacağım bilemem» diyor. Tasarı nasıldır, neler getirmektedir, özlenen idari reform yapılabilecek midir? bilmiyoruz. Ancak şunu bir kere daha belirtmek istiyoruz ki, personel rejimi mes'elesinin beklemeğe tahammülü yoktur. Ve bu düzensizliği sürdüren hükumetlerin, Parlâmento'nuıı gelecektcki sorumluluk payı ağır olacaktır. Mokine Kimya Kurumunda greve gidiliyor ANKARA, (Cumhuriyet Bürosu) Metal İş Federasyonu Başkanı, Makına • Kimya Endüstrisi Kurumu'na bağlı 16 işyerinde önümüzdeki haftadan itibaren greve gideceklerini bildirmiştir. Yılda 240 milyon lira kâr eden Kurumun, işçilerin saat ücretlerine 61 kurusluk bir zarnmı kabul etmedigi belirtilmekte, grev halinde Pakistan ve Batı Almanya ile yapılmış anlaşmalann da yerine getirilemiyeceği ileri sürülmektedir. TEFEÇININ FEHDI... O O tNÖNÜ, YANINDA EŞİ OLDUGU HALDE 84'üncü DOGUM GÜNÜ PASTASINI KESERKEN (Fotoğraf: Selçuk AYBATAR) 85 yaşına giren Ismet İnönü : "Gençleştim,, dedi CHP Lideri, dün gece çok neşeliydi Alâeddin BİLGİ Kimımize göre, «Türkiye'nin canlı tarihi., kimimize göre «Türkiye'nin îkinci Adamı> olan Ismet İnönü, dün neşeli bir hava içinde 84 yaşını bitirerek, 85 yaşına girdi. Yaş gununde kendisini kutlayanlara. «Geçen sene ihtiyardım. bu sene gencle^tim. diyen CHP Genel Başkanı, Hüton'nun Balo Salonunda CHP Istanbul ll Başkanı Necdet Uğur ve eşi tarafından şerefine verilen yemekte; yüzünden hiç eksilmeyen gülümsemesi ve hareketlerindeki zindelikle, 40 yaş daha genç görünüyordu.. Salonu dolduran tüm dâvetlilerin hayranlık dolu bakışlarım üzerinde toplayan înönü, geçen yıllara kıyasla daha değişik ve renkli bir şekilde yapılmış 6 katlı, her katında lâmbalar yanıp sönen muhteşem «yaş pastası»nı keserken de, eşi Mevhibe Hanımın yanağına iki busecik kondurmayı ihmal etmedi. İnönü, pistin kenarındaki yuvarlak masada eşi, iki torunu, oğlu ve gelini ile oğlunun kayınbabası Ali Sohtorik ve Bayan Sohtorik'le birlikte oturuyordu. Konuşmaktan çok, konuşanları dinlemeyi tercih eden Inönü'nün yaş günündeki «Süpriz Program», Opera sanatkârı Soprano Nevin Pere'nin; Çardaş Fürstin'den bir arya, bir NapoKten «.arkı ile son günlerin popüler şarkılarından «Bir garkısın sen. ömür boyu süreceki okuması oldu. Özellikle Pere'nin. (Arkası Sa. 7, Sü. î de) Porlakal bile Harman veresiye" Bn diyârda nortakal bile «Harman veresiye» alınır Niçin «Kürt işi» denmiştir bu tefecilik örgütüne? Orta Anadoluda yaşayanlar bilirler. Bu bölgede, Kasım ayından itibaren her şey «Harman veresiye» alırur satılır. Bu tür alışverişe en çok itibar ve ılgı gösteren yerler de Cihanbeyü, Kulu ve Yunak çevreleridır. Bu ilçeler ve dolayları, Omjnlı Devleti zamanında «iskâna tâbı» tutulmuş, Doğucan, Güney Doğudan göç eden çeşitli aşiretler bu üölgeae ko nutlandınlmıştır. rCendi aralarında çoğunlukla Kürtçe konuşurlar, halk arasında da bu vatandaşlarımızın adı «Kürt» tür. Eilerinde para olduğu zaman iyi yaşamayı, evlerıne haürun, kilimin en iyisini almayî, baskalarına yardım etmeyı seven bu vatandaşlar, parasız zamanların da akla hayâle gelen her şeyı veresiye almayı görenek halıne getirmişlerdir. Perşembe günleri kurulan Cihanbeyli pazarından portakalı. elmayı, patatesi (Arkası Sa. 7. Sü. 2 de) Ohıo Güzeli ve sevgr/isr, esror satmak suçundan yargılandtlar Amerika'nın Ohio eyaleti güzellik kıraliçesi Tarry Lorraine Griest ile İtalya'daki bir fabrikatöriin oğlu olan Fugeio Grezioli, 1 kilo 365 gram esrar bulundurmak ve satmak suçlarından sanık olarak, dün Dördüncü mışlardır. 20 yaşındaki Ohio güzelinin duruşmasını izlemek üzere, genç kızın banker babası, avukatiyle birlikte Amerika'dan şehrimize gelmiştir. (Arkası Sa. 7, Sü. 5 de) ANKARA, (Cumhuriyet Bürosu) Sovyetler Birliği tarafından yapıiacak projelerin inşaasına geçildiği zaman. Türkiye'de 1000 kadar Rus uzman, mühendis ve teknisyeninin bulunacağı öğrenilmiştir. Bu amaçla, ilk teknisyen grupu, önceki gün uçakla Ankara'ya gelmiştir. 15 kişilik bu grup, Izmir'de yapılacak üçüncü petrol rafinerisinin projesi üzerinde çalışacaktır. Sovyet leknisyenleri gelmeye başladı Luf aimok yüzünden 1 kişi öldürüldü. 2 kişi yaralandı Geçinebflfyor musunuz ? ANKETİMİZE GELEN CEVAPLARI BUGÜN Soprano Pere ve İnönü 5. sayfada bulacaksınız Hilâfetçi vaiz için Diyanet Işleri de soruşturma açtı Lâikliğe aykırı vaız verdiği iddiasıyla tutuklanan vaiz Mehmet Çiçek hakkında Diyanet İşIcri Başkanlığı da soruşturma açmıştır. Bu münasebetle şehrimize gönderilen iki müfettiş, şahit olarak dün Prof. Hüseyin Nail Kubalı'yı dinlemiştir. Diğer taraf'an dün Üniversite (Arkası Sa. 7, Sü. 3 de) ÖLDÜRLLEN İSLÂM AYGÜN.. ÜZCN SÜRE ORTADA KALAN (daire içinde) CESEDİN ETRAFINDA TOPLANAN MERAKL1LAR, OLATI TARTIŞIYORLAR... (Fotoğraflar: İbrahim KÖSEOĞLU) Sağmalcılar, Kartaltepe semtinde, iki aile arasında süregelmekte olan düsmanhk, dün cinayetle sonuçlanmış ve Hasan Cavit Sezgin, komşusu îslâm Aygün'ü tabanca ile öldürmüştür. Hasan Cavit Sezgin'in 18 yaşındaki oğlu Mustafa ile arkadaşı Yusuf Sağıroğlu da, ölen Îslâm Aygün'ün oğlu Selman ve arkadaşı Hâşim Baîato'yu yara lamı^lardır. (Arkası Sa. 7, Sü 5 de) MAKTÜLÜN YARALANAN OĞLU SELMAN VE ARKADAŞI HAŞİM BALATO ECVET GÜRESİN
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog