Bugünden 1930'a 5,457,467 adet makaleKatalog


«
»

ŞAHESER ROMANLAR, £n Büvük Yazarların En Güztl Eıerlen Yazan: KENYON ALEV ALEV Yeni çıktı Çeviren: V. Gültekin tngilız Şoiri Byron^un Sonot, Aık. Ihttroı tçinde Alev Alev Vonıp Tutusan Hayatı Bu Romondo Butun Hey»conıyU Anlahlmiftır. umhurivet KURCCUSU: YUNUS NADİ w&& • %> AREL Grtaokullard'a. GÜ 1 7EN t V I 45. yıl sayı 15862 Telgraf ve raektup adresi Cumhtuiyet IstanbuJ Posta Kutusu: tstanbu! No 246 Teleforüar: 22 42 90 22 42 96 2 2 4 2 9 7 2 2 4 2 9 8 2 2 4 2 99 Sah 24 Eylül 1968 gjrfH M Okullannda. Kız EnsOdfmmTlkoğretmen Okullarında .JEnan jçd^arı: E\' İDARESİ • I JCL..». TL. EV İDARESİ H EV İDARESİ IIT^ EV İDARESİ IV ' EV İDARESİ V BESİN BİLGİSİ (Gl[ D A İ ^ 3 . TL. Okullann sıparişleri ifa^dılır Kıtapçılardan arayırjz Sipariş Merkezi: KÜLTÜR KİTABEVİ, Ankara Cad. «2 İSTANBUL m p H ö n ^eninin ğ s Moskova, Arnavut liderlerinin Batıdan vardım istedi^'m ılerı surdu Bilgehan. Personel Kanunnnnn Meclis'e sevkedileceğini açıkladı Meclis içtüzüğü tadil teklifi "'Ne zaman çıkacağını bilemem,. TOP MENZILİ IÇtNDE Çekoslovakva kırlarında bir Sovyet kampı... Batı Almanvası da, Avusturyan da bu yerin top menzili içinde.. Geride, naınlulan dikılmiş toplar: gerek Batıya, gerekse Çek ozgurluk sava şının liderlerine kaldırılmış uyarıcı parmakları andırıyor... (AP) B\LIKESIR, Malıye Bakanı Cıhat Bilgehan gazetemıze verdığl ozel demeçte, Personel Kanununun malî hükümlerinin uygulanabilmesı için gereken odenek mıktarının tesbıti konusundaki araştırmalann tamamlanmasından sonra tasannın Millet Meclisme sevkedileceğini açıklamıştır. Bilgehan, «Personel Kanununun Mecllslerden ne zaman çıkabileceği» yolundaki sorumuza, «Bunun için şimdilik hiçbir şey söyleyemem» cevabım vermıştır Tasannın, Beledıye ve özel idare memurlarını da kapsamına alacagını belırten Malıye Bakanı, kanundan 500 bın kışınin yararlanacağı nı soylemışhr USARILARI OKUHMIYAC&K Orhan DURU ANKARA MecÜs çall«maları sırasında engellemeleri dnlemeyi, Meclis çalışmalannı zaman bakımından rasjonel bir hale sokmayı ongoren bir ictüzuk teklifi hazırlanmıştır. GP'li Coşkun Kırca ve AP'Ii İsmail Hakkı Yıldırim tarafından düzenlenen tcklifin hazırhk çalışmalarına Millet Meclisi Başkanı Ferruh Bozbeyli'nin ve Meclis Kanunlar Müdürü Şukrü Efem'in katıldığı ağrenilmiştir. Teklif, önümüzdeki dbnem Meclis'te gorusulecektir. İEHSORU ÖNERGELERİ VE KAHUN Cahit ALBA1RAK bildiriyor SELÂNİK Batı Almanya'ya mudahale hakkı bulunduğuna dair Sovyet iddialan ve Avrupa'da bozulan. paktlar arası denge tartışmaları içinde NATO Başkomutanı General Lemnitzer; beraberinde Turk, Yunan ve İtalyan Genelkurmay Başkanlarıyla NATO Komutanları Grupu olduğu halde, Yunan smırlanmn savunmasını teftış içın Selânik'e gelmi&tır. Gnl. Lemnitzer ve Genelkurmay Başkanlan, bugun Türkiye'ye geçeceklerdir. Lemnitzer'in de içinde bulunduğu yüksek rütbeli NATO subayları grupunun; Yunanistanın, Arnavutluk, Yugoslavya ve özellikle Bulgaristan sınırlarındaki savunmasını, Çek olaylarırun ışığında gözden geçireceklcri bildirilmektedir. Rusya'nın şuçlaması NATO BAŞKOMUTANI BULGAR SINIRINDA DIŞ HABERLER SERVİSİ Bakanlıkta.. AVKARA, (Cumhuriyet Bürosu) Devlet Personel Kanunu tasarısı üzennde Devlet Personel Daıresınce yapılan çalışmalar tamamlanmış ve tasan taslağı «Küçük bir beyaz kitap» halınde bastınlarak ilgili kunıluşlara gonderılmiştir. Malıye Bakanlığının ügılı servıslerınde de, mevcut memıu1 sayısının tesbıti için yurt çapmda bır anket düzenlenmıştlr. ÇeşitU Devlet kuruluşlanndan, gelen cevaplar ile Maliye Bakanlığındakı memur sayılannı kapsayan cetveller birbirlerini tutmadığmdan bu konudakı araştırmalar gecıkmektedır. Baafcuruluşlar,özellikle ünıversiteler, memur sayılannı tesbit edecek anketlere cevap vermekte gecikmişlerdir. (Arkası Sa. 7. Sü. 2 de) TİTO'YA GÖRE, SAVAŞ MÜMKÜ1V Gündem, bir kurulca hazırlanacak Yeni içtüztık teklıfi mechste Temsilcıler Kurulu'nun teşkihni ongormektedir. Temsilcıler Kurulu Meclis Başkanı baskanhğında parti grupları temsılcilerinden ve hukumet temsilcısınden kurulu olacaktır. Bu kurulda parti grupları, guçleri oranmda temsıl edılecek, hükumet temsilcisınin ve meclis başkanımn oy hakkı olmayacaktır. Meclis gündemi vürurluktekı içtuzukte olduğu gibi kanun tasar; ve teklıflennın gelış sırasına goıe de(Arkası Sa. 7, Sü. 4 de) Onlar ve Biz alzbure sempoziomunun \ kendi hesabıma en ilçinç kjanı, Batı ülkeleriyle Tür"kiye arasında bir kıyaslama yapmak fırsatım bana vermesi oldu. Onlar neredeler, biı neredeyiz? Yazılı hukuk knrallan üzerine eğildigimiz zaman Batı «mevzuat» ı ile bizimkiler arasında büvük ayrılıklar bulunmadığı sdvlenebilir. Hattâ, cevap ve düleltme hakkı gibi kimi hallerde bizim daha ileri bir asamava varmıs bulunduğumuzu ileri sürmek bile mümkündür. Birçok Batı ülkelerinde bireylerin cevap hakkı sınırhdır. Radyo \e televizyonda ise boyle bir hak hiç söz konusu defildir. Oysa bizde vatandaş, dolaylı da olsa, kendisi hakkmda yapılan saldırı ve elestirilere mahkeme yoln ile cevap verebilmekte ve bn hakkı TRT'ye karşı da knllanabilmektedir. Ne var ki, insan hakları acısından tiim olarak ele aldığımız zaman, bizim bugünkü durnmumuz, Batı Avrnpanın 19 uncu jüzvıl ortalarındaki durumunn daba çok andırmaktadır. Batı Avrupa, düsünce ve ifade ozgürlüşü uğruna yapılan savaslar devrini kapamıştır. Bugün oralarda «fikir suçn» diye bir kavrama yer voktur. Herkes düsüncesini dilediği gibi savunmakta ve yaymakta serbesttîr. Ekonomik ve teknolojik gelisimler sonucu «ifade» özgürlügünün «fiilen» daralmıs bulnnması «düsünce özçiırlüçü» kavrammı «haberlesme özgürlügü» ne dönüstürmüs olmakla beraber. aslında, bn bir gerileme değil, bir ilerlemedir. Sövle ki : Batı Avrnpanın her ülkesinde eçıtım süresi uıatılmıstır. On doknzuncu yüzyıl ortalannda nüfnsnnun büvük "çogunlngn okama yazma bilmeven bir Danimarka'da. bir Isveç'te bugün ber vatandaş en az sekiz vıllık bir eğitimden geçmis bulnnmaktadır. Belli bir dünya gbrüsüne sahip olan bn insanlar, olaylan baskalannın aracılığından zivade kendi kafaları ile yornmlamava önem vermektedirler. Bir olavın özçürlük içinde yoTumlanması ise o olavın objektıf olarak halka dn\urulması ile mümkündür. Onun tçin basının çıkarcı kapital grupları, radyo ve televizjonnn da hükumetler tekeline geçmesine karsı tedbirler aranmakta ve büvük ölçüde yer yer bulunmaktadır. Çesitli memleketlerde uven'anan kanunlann baslıca teminatı ise bir vandan kamu oyiınun tepkisi, bir vandan da calısanlann meslek haysiyetidir. Hattâ mevzuat yetersiı ve eksik bile olsa, kamu ovu uvanık ve calısanlar fikir namusnna baglı kaldıkça haberlesme özgürlüSünu baltalamak ve bn \oldan balkı sürekli olarak vanıltmak ihtimalleri zaMflamaktadır. tkincı Cihan Sa\asından sonra el degistiren BELGRAD Yugoslav Tanjug Ajansının Moskova muhabırının bıldırdığıne gore, Moskova Radyosu, Arnavutluk'u, gızlı dıplomatık yollardan Batıya yak'asmaya ve Batıdan yardım ve hımaye ıstemeye çalışmakla suçlamıstır. îtatfyo, basında çıkan ve Arnavutluk ıle Yunanıstan arasın(Arkası Sa. 7, Sü. 2 de) Teknik Universite şîriş sınavı Danıştay'ca durduruldu İstanbul Teknik Universitesinde bugun başlayacak giris sıralama sınavlan, Danıçtay'm «Yürütmenin durdurulması* karan üzerine, ertelenmiştir. Dün toplanan Teknik Üniversite Senatosu. bir öğrencinin Danıştay'a başvurarak aldığı «Yürütmenin durdurulması» karan görüşülmüş, sonunda da «ınavlann geri bırakılmasını uygun görmüştür. R«ktor Ord Prof Bedrı Karafakıoğlu, konuyla Ugılı olarak, «Ön aday için daha önce, en az 225 puan alanlann başvurmaları duyurulmuş ve bu yıl üniversiteye alınacak öğrencilerin iki katının sınavlara girebüeceği. adaylara dağıtılan kılavuzda bildirilmişti. Buna urgun olarak almacak öğrencilerin iki katını kapsayan ve en yüksek puandan itibaren yapılan sıralamada en düşük puan 30533 ola(Arkası Sa. 7, Sü. 5 de) «Olüm Kalım mücadelesi . yapıyoruz» «Geçinebiliyor musunnz?» anketımıze bugun de Dıyar» bakır ve Konyadan aldığımız cevaplarla devarn edıyoruz. Diyarbakır'da • AHMET KURTOĞLD (Belediye kadro tanzim memnrn): «470 liranın 200 lirasını kiraya veriyorum. Geri kalanla 11 nüfus geçindirmek her halde kolay değil. Biz küçük memurların dnrumnna yasamak değil, ölümkalım mücadelesi yapmak derler..» 0 KADRİ DOGRUYOL (Belediye Memuru: «24 yılhk memurum. 823 lıra ıle 2 sı tahsılde 5 nufusu geçındırmeye çaiışıyorum. Biz beledıve memurlarj dığer ıktısadi Devlet teşekkullennde bulunan memurlar gıbı prıtn. ıkramıje gıbı bır çok avantajdan mahrumuz. Bugunkü hayat şartları ıle geçınmenın ko lay olduğunu söyhyemem.» • NEVZAT SÖTLEMEZ (Belediye ambar memnrn): «650 lira ile 6 nüfusa bakan ve bnnnn 300 lirasını da kiraya veren varını olmayan bir memurum. Buna yasamak mı diyorsnnnz.» • FAHRİ SAVAS (Düşkünler Yurdu aşçısı): «510 lıra ıle 8 nufus geçındırıyoruro 4 çocuğumun tahsil masrafı ve ipoteklı bır tek odada hayat mücadelemızı surduruyoruz.» • SEZAt ERDOÖAN (Belediv e Encümen kâtibi): «750 lira(Arkası Sa. 7, Sü 6 da) Brandt: «NATO, Alman siyaseiinin son duragı olamaı (DIŞ HABERLER SERVtSt) BONN Son Sovyet iddialan ve NATO'nun verdığı teminat üzerine baslayan tartışmalar, Batı Alman koahsyonundaki ayrılık ları açığa çıkarmıstır. Batı Alman Dışışleri Bakanı ve Sosyal Demokrat Parti Başkanı Wılly Brandt. Frankfurt'ta bır konuşma yaparak, Amerîkanın, Federal Almanya'dan NATO'nun guçlendırılmesı yolundaki istek lerıni eleştirmis, «Kesenin ağzını acmamızı istemck, NATO'nun gıiçlendirihnesi için kâfi değil dir. Orta Avrupada bir barış düzeni yaratıltnası icin yeni cozüm jolları bulmak lâzımdır. NATO (Arkası Sa. 7, Sü 6 da) Şv BEKLESEN KOYLULER Bir bankanuı onundp bckleşen bu za|? vallı kovluler, kredllerin aracıva değil, kendi orgütleri, kooperatiflere ^ verileceği gunu beklemektedirler... İSMET İNÖNÜ 84 YAŞINDA CHP Genel Başkanı Ismet Inönu. bugun 84 üncü yaş gununu lstanbul'da kutlayacaktır. Bu münasebetle, CHP îstanbul ll Başkanı Necdet Uğur, akşam Hılton'da, Inonu şerefıne bır yemek duzenlemiştır. • GUMÜŞ KULE» Kuzey Atlantiğin buz gibi dalgalı sularında. 9 NATO ulkesinden >uzden fazla gemi ile pek çok sayıda uçağm katıldığı «Gümüş Kule> tatbikatı, çok heyecanh geçti. tskoçya'nm doğu, İzlânda'nın gimey sahillerinde yapılan tatbikatı, çok yakından izliyen fuzelerle, elektronik cihazlarla donanmış Sovyet savaş gemileri işe bir de gerçek havası kattüar. Işte Ingilizlerin «Eaglp» uçak gemisinin peşine takılmış, KÜdümJü mermileriyle bir Sovyet destroyeri... . •• • (THAAJPI) mvhtıra veri/di Tek dersten sınıfta kalan öğrencılenn protesto toplantı ve gosterileri dun da devam etmış, bır AP Mılletveküi, MılU Eğitim Bakanı İlhamı Ertem'e yolladıgı muhtırada tek dersten kalanlara yeni bır sınav haifirının tanınmasını ıstemıştır. lek ders için BakanSığa • TEFEÇININ FEHDİ... "Faiz haram,, denirse başka yollar bulunur OO İmza toplanıyor Tek dersten kalanlara yeni bır imtihan hakkı tanınması içın İstanbul'dakı oğTenciler ve velıleri de harekete geçmişlerdır. Bakırkoy İlçesindeki orta dereceli okullarda tek dersten sınıfta kalan bğrencılerin velileri 1002 (Arkası Sa. 7, Sü. 1 de) Trafik kazalanna uğrayanlann /o 45'i öğrenci 0/ ANKARA, (Cumhuriyet Bürosu) Emmyet Genel Müduru Hayrettın Nakıboğlu, dün Pohs Enstıtusunde. duzenlenen bır kursta yaptığı konustnada trafık kazalarına uğrayanların »o 45 ını okuı çocuklarımn teşkıl ettığıni soylemıştir. (Arkası Sa. 7. Sü. 5 de) • İşte H.K.. Kürt işinin ilk kurbanı Dile kolay, aldığı 21 bin lirayı iki buçuk yı) sonra 106 bin lira olarak öderse, ancak yıllar sonra kendine gelebilir!.. lyimserlilc ama... Dünvanın yeni bir savasa gidip gitmeyeceği tartısma konusn. Kimi yorumcular, Çekoslovakya işgalinin bir blok içi mesele olmasına dayanarak, bnhranı sadece bu açıdan ele alıyor, denjenin boznlmadığını, yakmlasma politikasının devam ettiğini söylüyorlar. Bu yommcnların yarçılannı toparlarsak, çıkarılan gürültülerı baslıca iki sebebe bağlamak çerekiyor : Birinci sebep, Sovyetlerin Çekoslovakya isgalinin yarattığı havavı dağitmak için Almanya meselesini ortaya atmalandır. Bn yolla Sovyetler, kem Kremlin idarecileri arasındaki hnznrsnzluğn yeni bir olayla örtmek ve hem de dışarıda Almanya'nın galdırı niyetlerini yaymak istemektedirler. Ikinci sebep ise, doğrndan doğrnya Almanya'dan gelmektedir. Almanva ekonomik bakımdan kalkınmanın kritik noktasına doğru tekrar gelmektedir. üretim hızlılığı, tnketimin aynı oranda bızlanamaması sermayesinin bir kısmı Amerika'nın elinde bulnnan Alman sanayiinde bnznrsnzluk doğnrmaktadır. Üstelik bir vandan Almanva sanayiini NATO'ya gore ayarlamıstır. NATO'daki gevseme, Amerika'nın askerlerini geri çekmesi ihtımali, Alman sınai üreticilerinı ürkütmektedir. öteyandan NATO'nun güclenmesi Amerikadaki şshinlerin de isine gelmek OLAYLARIN ARDINDAKİ te, yeni strateji, denge meselesi ortaya atılmaktadır. Kısacası, meseleyi kendi kantlan içinde ve görüs açtlarından değerlendiren yorumcular için bir savas tehlikesi söz konusu değildir. Belki dengelenme yoluvla yakınlasmanın sürdürfilmesinden söz edilebilir. Gerçekten Sovyet ve Alman gazetelerinın karsıhklı gürül(Arkası Sa. 7, Sü. 3 de) Biz ınsan evlâtU\ız. Künsenin canını .vakmayız. Istedığın kadar kaput verelim, sat, bu senedînı öde, ötekini de gelecek harmana ödersin, olur biter'.» «Kaput» alacak olan H. K. nın zaten düşük omuzları bir kat da«Ağabetn, diyordu. Ne ya ha yığıldı aşağıya, boynu Diraz paum, bu yıl ödeyemezsen ca daha buküldu, fısıltı gıbı bır sesnın sağ olsun. Harman kötü le: oldu diye sıkılacak ne var? (Arkası Sa. 7, Sü. 7 de) Orta yaşlı, orta boylu, kıvırcık saçlı, beyaz tenlı, şıvesı bozuk adam, ışı onemsemez bır kayıtsızlıkla, karşısmdakıni yatıştırmaya çaüşıyordu: ilâç fiat kontroiunun Sağlık Bakalığıno verilmesi istendi Dun baslayan 20. Turk Tıp Kongresmde «Koruyucu hekimlikte mevzuat sorunlan» konuiu bir rapor sunan Dr. Osman Yaşar, Umumi Hızzısıhha Kanunundakı eksikliklere değinmiş, hava kırlihğı konusunda hıç bır maddenin bulunmamasuia ışaıet edeıek, Kirlı havanın in^an sağlığında(Arkası Sa. 7, Sü. 1 de) NADİR NADİ (Arkası ba. 7, Sü. 3 de) Sovyetler'ın aya attığı uzay aracı dondu (.Gazetelerl •••
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog