Bugünden 1930'a 5,457,467 adet makaleKatalog


«
»

OSMAN PAZARLI Din Psikolojisi Osman Pazarlı, bu son eserınde cağımi2in en önemlı konularından bın obn dın ve din şuurunu açıklamaktadır Bu kitapta din olayının bireyse] ve sosyal yönleriyle bir kültür olayı olarak ıncelenmesini bulacaksınız. V. 10 TL. umhuriyel KÜRCCUSU: VL1MJS NADİ REMZİ KİTABEVİ llâncıuk: 845310130 45. yıl sayı 15861 Telgraf ve mektut adresi Oumhurive* Istanbul Posta Kutusu: tstanbul No 246 TelefonJar: 22 4 2 9 0 2 2 * 2 9 6 2 2 42 9 7 2 2 4 2 9 8 2 2 42 *» SÜHEYLA AREL ısi Oğretmeninin Kız Sanat Okullarında, tuleri ile Ilkoğretmen unan kjtapları: 1 3. TL. 3 TL. EV 3. TL. EV 3 . TL. EV İD , TL EV İDAR \ TL. BESİN BILCÎ Ulır Okulların sıpa ıriş. Merkezi: Kıtapçılardan arayınr Ikara Cad. «2 KÜLTÜR KİTABEVİ, İSTANBUL 3 u Ruslar, şimdi de ingiliılerin Tek ders konusu Inönü; "Dünya bir hafta Kıbrıs faki dikkatli bir içinde karara bekleyiş ve bağlanacak kaygı içinde,, üslerine cattı Öğrencüer Ankarcuya Samsun dan yüriiyüse geçti 9 YURT HABERLERİ SERVİSİ Tek dersten sınıfta kalan öğrencilerin tepkileri dün de devam etoıiştir. Samsunda tek dersten smıfta kalan 200 oğrencı Ankaraya doğru yürüyuşe geçmıs, Erkek Sanat Enstıtusu oğrencısı Mahmut îlcan «ölüm orucuna» baslamıssa da polıs marıfetıyle vazgeçıttınlmıstır. Izmırde T.M.TF. yurutme kurulu yrineticileri tek dersten kalan öğrer.cılenn velilerıyle bir toplantı yapmışlar, Ispartada da tek dersten sınıfta kalan qğrencıler ve velılerı protesto go^erisi duzenlemişlerdır. Toplantıda Bir düello vrupa Konseyi, bildiğimız klâsik demokrasi ilkelerıvle jdnetilen dev1 letlerin kurduğu bir topluluktnr. Sağ olsun, sol olsun dikta rejimlerine orada yer yoktur. Bu yüzden ne Ispanya, hattâ bir NATO üyesi bulonmasıııa rağmen ne de Portekiz, Konsey inelijine alınmamıslardır. Gene bu yüzden komşumuz Tunanistan'da ikt yıl önce albaylar ayaklanıp demokrasiyi kıtır kıtır boğazladıkları zaman Batı kamu oyo canevinden vurulmuşcasına irkilmiş, hemen bütün gazeteler cuntaya karsı cephe almıstı. Bu şiddetli tepki sonucu, Avrupa Konseyi üyesi üç Iskandinav ülkesi Yunanistanın Konseyden eıkarılmaaı istemiyle Avrupa lnıan Haklan Mafckemegirre baş vurmak zorunda kalmıslardı. Dosya hâlâ mahkemededir ve önumüzdeki toplantı döneminde gerefi yapılmak üzere Danısma Meclisine getirilecektir. Kararın ne gibi bir nitelik tafiyabileceğini Avrupa sorunları üzerinde derin bilgisi olan pek ünlü bir hnkok profesörüne sordum. Adını yazamadıgım için özür dilerim, bizde de iyi tanınan sayın profesör, düşüncesini •zel olarak şöyle belirtti : Zannedersem îunanistsn bu haliyle Konsey üyeliğinden çıkarılamıyacaktır, zira büyük devletler cuntayı tutmaktadırlar. Büyük devletler derken her halde Amerika Birlesik Devletlerıni kastediyorsunu* ! dedigimde ise sayın profesör hafifce gülümsemekle yetindi. Bu koşullar altında insan haklan ve haberleşme özgürlüğü ile ilgili bir sempoziom toplantısına bir kısraı hapiste, geri kalanı da sansür ve baskı rejimi altında yasayan Yunan basınından temsilciler katılmasını yadırgamamak serekmektedir. Bununla beraber semineri dülenleven Konsey ilgilileri iyi düsünmüsler, cunta yönetimine bo>ön eğmektense daha baslangıçta gazetesini kapatıp Londra'>a sığınan Bayan Eleni Vlahu'ju da ajrıca davet etmislerdi. Böylece, sempoziom çalısmalarında cunta hdkumetini temsil eden bir profesör ve birkaç «resmî» gazetecinin yanısıra (hiçbir zaman yanjana gelmediler) bir de demokrasiye inanmıs, bu yüzden terki diyar etmiş, mttlteci fakat özgür bir Tnnanh kadın gazeteci vardı. Bunlann kapısması beklenirdi. Nitekim kapıştılar. Sempoziom calısmalarının üçüncü günü söz alan Ingiliz gazetecisi Leslie Finer, kürsüye gelerek, beş dakikalık konusma süresi içinde cunta hükumetine verip veristirdi. Kendisi Observer gazetesinin Atina muhabiri imis, olaylan yerinde ve yakından incelemiş. Doğruyu yansıtan haberleriyle albaylan kızdırdığı için geçen yıl kendisini sınırdışı etmişler : « însan haklarını hiçe sayan, suçsuz gazetecileti zindanlarda sürum sürüm süründüren bir rejimin temsilcilerini baberlesme özgürlü|ünün söz konusu olduğu bir toplantıya nasıl davet edersiniz?» dedi ve şiddetle alkıslandı. Hep bir arada oturan cuntacı îunanlılar bozum olmuslardı. Takım kaptanı ©lduğu anlasılan içlerinden biri, satasma olduğu iddiasiyle cevap hakkını kullanmak üzere söı aldı ve kürsüye gelerek hükumetini savunacak yerde işi şahsiyata döktü, Observer muhabiri için çirkin seyler söyledi. Sözlerini bağlarken de Bay Finer'in Tunanistan'dan kovulmadı|ını, ancak süresi dolduğundan ötürü ikamet tezkeresinin yenilenmedigini açıklamak suretiyle dinleyenleri güldürdü Toplantıyı yöneten baskan kızmıştı. Sahsiyat yapan Tunanlıyı kınadı, o sırada salonda buİunmayan Bay Finer'in cevap Mıllî Eğitim Bakam llhami Ertem Muğlada verdıği demeçte «Tek ders» konusunun yurt çapında incelendığını, tesbit edilecek sonuçlara gore meselenin yenıden karara bağlanacağını ve bu kararın da en çok bir hafta içinde açıklanacağını soylemiştır. Kars Senatorü Mehmet Hazer (CHP) Senato Başkanlığına bir onerge vererek «Tek ders konusu» ile orta dereceli okullarda uygulanan yoklama ve sınıf geçme usulle rının ıncelenmesi içın Senato aras tırması açılmasını istemıştır. CHP Genel Baskanı Ismet înonu dun Kartal'ın Soğanlı koyunde yaptığı konuşmada Orta • Doğu ve Orta Avrupa'daki gerginlığe yenıden değınmış ve «Dünyada dikkatli bir bekleyiş ve kaygı vardır» demıştır. Dın ve ırtıca konularma da değınen Inonu, dinm sıyasete âlet edıl memesını, aşın hareketlerm on lenmesını ıstemiş ve «Bugünkü halde akımlar, sert tertibü, birbirine karşı insafsız görünüyor. Fakat fesat tohumları yeşermiyor» şeklınde konuşmuştur. Bıılgaristan'a yapılan Sovyet yığuıağı ciddiyetle inceleniyor DIŞ HABERLER SERVİSİ Temmuz'dan bu yana özelhkle Orta Avrupa'da başgosteren ve suratle gelısen gergınlık arasında, Sovyetlerın Bulganstan'da askeri yığınak yapacakları haberı, Ankara'd» dıkkatle ızlenmektedır. Dısışlerı Bakanhğının yuksek bir yetkılısl, durumun değerlendırme safhasında olduğunu, ışın cıddıyetıne gore, Rusya ve Bulgarıstan nezdınde'tepkı gosterıleceğını, bılrfırmıstır A ^^^ Bu arada Arnavutluk Hükumeti de. Bulgarıstan'ın bir saldın ussu haluıe getırildığını ıddıa ederek, bu ulkeye sert bir nota vermıştır. Ayrıca, bugune kadar özellikle Batı Almanya'ya ve bu ulkedekı Neo Nazizm hareketlenne çatan Sovyet basını, bu defa yazılannı îngıltere'ye yönelterek, Birlesik Kırallığın Akderuz'de banşı tehlıkeye sokan faalıyetlerde bulunduğunu one surmuş, îngıltere'nın KıbDoç. Dr. rıs Adasındakı uslerını takvıye edışıne dıkkatı çekmıştır. «Sulh yoktur» Ankara'ya yürüyüş SAMSUN Tek dersten sınıfta kalan Samsun 19 Mayıs ve Tıcaret Lıselerı ile Erkek Sanat Enstitusü oğrencılerınden 200'u, dun Ankaraya doğru yurüyuse geçmişlerdir. Bazı oğrenci velılerinın de katıldı ğı yuruyuş saat 14'de Erkek Sa(Arkası Sa. 7, Sü. 7 de) Sağlık Bakanhğı bir tasan hazırladı Ozel Tedavl Kurumlan için bütçeden fon aynlacak ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) Sağlık ve Sosyal Yardım Balığı «Ozc 1 sektör tarafından ku • rulacak tedavi ve sosyal hizmet kuruluşları» konusunda bir kanun tasansı hazırlıyarak mutalâalan a lınmalc uzere Bakanlıklara sevketmıştır. CHP lıden, dış polıtıkada, endışe edilecek kaygılarm bulunduğunu dikkatli bulunmamız gerek»ığını ılerı surmuş ve bu konuda ozetle şunlan soylemıştır: «Dış politikada endişe edilecek kaygüar olmaktadır. Araplarla Israilliler arasında kapısmadan ve harb ihtimalinden bahsediliyor. Esasen hergün «Araplarla İsrailliler arasında ufak • büyük muharfbe olmaktadır. İsin sefer haline gelmesi. nihavet bir büyük harb man7arası alması. vaki olacak mı. bilmivoruz. Herhalde sulh yoktur. Bir huzursuzluk ve bir gelişme hali \ardır. Olavlar Ortadoğudadır. Bizden biraz uzaktadır. Araplar bitişiğimizdedir. İsrailliler pek yakındadır. Olavlar bizi yakından ilfHendirir. Ve bulaşm»k tekttkesi daima% ardır. Mes'ele Arap'larla Israil arasında mahalli bir kavga manzarasında değildir. Bu yüzden büyük devletler. özellikle Amerika ve Sovyet Rusya arasında bir tartısma konusııdur. Aralannda hallolunması lâzım güç bir mes'ele halini almıştır. Bir senedenberi bütün dünya bunu bekliyor. Şimdi bunun yanında Amerika ile İngiltere arasında Orta Avrupada, Çekoslovakya'da başlayıp devam eden askeri durumlarla veni bir takım endişe ihtimalleri belirmiştir. Bu ihtimaller henüz durgunluga varmadı. tartışma halindedir. Karşıhklı ihtilâf ve şikâvet (Arkası Sa. 7, Su 6 da) Olmak ya da olmamak T.RüştüAras "Müdahale saVaşa yol açar,, dedi Alâeddin BİLGİ Avmpadaki sıyasl gergınükle 1 1 gılı olarak dun gazetemıze ozel bir demeç veren Ataturk devrınm Dışışlen Bakanı Tevfık Rüştü Aras, «Batı Almanyaya, ingiltere ile Amerika Birlesik Devletlerinin yaptığı ve Fransanm da yapaca&ı beklenilen koruma vaadi. NATOnun sa\Tinma taahhütlerine uv rumhır» demış ve «V«rşova Paktı» uyelerınin Batı Almanyaya yapacağı askeri mudahalenın 3. Dünya Savaşına yol açabıleceğini ifade etmıştır. TEVFIK RISTU ARAS A. Haluk ÜLMAN Önemli hükümler Kanun tasansı, bir kâr gayesi giıtsun gutmesın hakıki ve hukmi şahıslar tarafından açüacak hastane, dofumevi, sanatoryum, prevantoryum, kur, dlnlenme evleri, rehabılıtasyon merkezlen, kreş, gunduz bakımevlerı, banndırma yurdu ve dığer benzerı tedavi ve MOSKOVA ( a x ) Tass Ajansosyal hizmet kurumlan ile tıp smın açıklamasına gore, Sovyet meslekleri mensuplannın açacakuzay ıstasyonu Zond5 Cumartesı lan özel poliklinık ve dispanserlegunu Hınd Okyanusunda daha onrın açılması, ıdaresı ve kapatılma •ce kararlaştmlmış olan bir kesısı konusunda yenı ve onemli hüme duşmuştur. kumler getinnektedır. Taşıtın atmosfere gırdığı sırada Tasarıda, tedavi kurumlarımn ihızının sanıyede 11 Km. olduğu fade ettikleri mânalar, yapacakla hesaplanmıştır. n işler, gbrevleri, sorumlulukları Atmosfere gırışmden 14 dakıbelırtılmekte ve hangi şartlarla ka ka sonra denıze ınen Zond5, bir patılacağı yolunda hukumler bu < Sovyet Kurtarma Gemi'ü taralunmaktadır. fından denızden cıkartılmıstır (Arkası Sa. 7, Sü. 4 de) (Arkası Sa. 7, Sü. 4 de) Zond 5 Hınd Okyanusuna indi CHP Genel Baskanı Ismet Inönü. Kartal ın Soğanlı Köyunde >aptığı konuşmada özellikle Ortadoğu \e A\rupadaki <Sı>asal gergınlık> konusundaki görüslerini açıkladı. Olaylar karşısında Türkiyenin izlemesi sereken yolu belirtti. Bir köv dügününü de izlejen Inönü, 15 bin lira kefalet mektubu \eremediti için Hemşire Koleji'ne gıremiyen bir kıza da kefil oldu A||H Lideri ismet Inönü, | H U Gebze'de yaptıgı son Vlll konusmasıyla, bütün dıkkatlerı bir kez daha dıs polifika k«anl«n fizerine çekti. Sayın Indnü'nün ba konlar. da çok engin bir tecrübesi var. Türkiye'de en sağdan en sola kadar ber siyasal e|ilim Çekotlo\akya oiaylarını kendi işlerine gelen yönlerden değerlendirirken. bunun blokiçı bir sorun olduğunu serinkanlılıkla ilk söyIe>en ve böylece konuya en doj ru teşhisi koyan o olmustur. Şimdi aynı Inönü. Çekoslovakya olayından sonra Orta Avrupa'da baslayan gelişmelerı eudise ile izlediğini sö'ylemektedir. Sovyetler Bırlığı'nın, Batı Almanya'dakı sağcı akımların kuvvetlenmesını bir suredır buyuk bir hoşnutsuzlukla karsıladığı pek ıvı bılınen bir gerçektır. ötevandan, Doğu Almanya'dakı Ulbrıcht yonetımı de gene bir suredır halkın memnunsuzluğuy la karşı karşıyadır. Bu ıkı bakımdan, Alman sorunu son gun lerde Sovyetler Bırlığı'nı korkutmaja başlamıştır. Zaten Moskova'nın Çekoslovakya'dakı lıberalleşme akımına karşı gosterdığı sert tepkıde bu korku(Arkası Sa. 7, Sü. 7 de) Almanya'dan Akdeniz'e kayış MOSKOVA Yaz başlanndan ben, «Batıdski bfltttn env peryalist ve miliUrist ölkelerle, Doğu Avrupa'daki revizyonistler ve antisosyalistlere» karşı yoğun bir çatma kampanyası yuruten Sovyet basını. bu defa dıkkatını Akdeniz'e çevırerek, «Kıbrıs'ta emperyalizmin yeni dolaplar, peşinde koştugundan» soz etmeye başlamıştır. Aynı basın. «ttalya'da da fasizmin günden güne güç kazandıgınn one surmektedır. (Arkası Sa. 7, Sü. 2 de) 3. dünya savaşı Gergîn/ık ve Türk Hükumeti Özgen ACAR ANKARA, (Cumhuriyet Burosu) Turk Hükumeti, Avrupa'dakı gergmlığı «Endişe, beyecan ve hisle» değil, «Soğiıkkanlıhk» ıçınde ızlemekte, bu gelışmelerden «Ne paniğe kapılmak ne de bu gerginliğin alemdarhğını yapmak» duşuncesmden uzak olarak «Olaylann gerçek ölçüsünü tesbite» çalışmaktadır. Dışışlen Bakafilığından bir yetkılı, «Türkiye'nin NATO içindeki vecibelerini müdrik bir üye olduğunu» hatırlattıktan sonra, Sovyetlerın Bulgarıstan'dakı yığmağının degerlendınl(Arkası Sa. 7, Sü. 4 de) Tevfık Rüştu Aras, bu konuda özetle şunlan soylemıştır: «Daima 3. Dünya Savaşı için tehlikeli üç konu vardır: Vietnam, OrtaSark olaylan ve Almanya birliği için kuvvete müracaatin düşünölmesidir. Kuvvete başvurarak durumu değiştirmek ve arazi ilhakını düsünmek. genel olarak barıs için cn tehlikeli yoldur. Son durumun az çok nazik olduğunu kabul etmekle beraber, Varşova Paktı üyelerinin Batı Almanyava askeri müdahalesi beklenemcz. Bu konuda, ilgili memlcketlerde jazılanlar, politika münakaşası ve nümayişi olarak görülebilir.» Türkiye ve Nato Turkıye'mn NATO ıle olan ılışkılerıne de değinen dıplomat Aras. bu konudakı goruşlennı şbyle b • zetlemıştır. « Türkiye, savunma paktı o lan NATO'da kalmalı ve Sovyetlerle dostluğuna NATO'da kalmak mâni olmamalı ve mâni de değildir. Bizzat Amerika Birlesik Devletleri, Sovyetlerle aynı dostluğu yapmak için çalışmaktadır. Bu dünva banşı ve özellikle Ku zev Atlantik sakinlerinin barıs menfaatleriyle uygundur. Ve 3. Dünva Saraşını önliyecek tek yoldur. (Arkası Sa. 7, Sü. 3 de) Endonezya'da 350 subay tevkif edildi «Geçinebilıyor musunnT?» anketımıze bugun de Gazıantep, Eskısehır, Bursa ve Sakarya ıllerınden aldığımız cevaplarla devam edıyoruz : «Evime ancak ayda bir defa et gırıyor» Gaziantep'de Orta dereceli okullarımızda, (ortaokul, lise, san'at enstitüleri, meslek okullan dahil) haşansızlık oranı her yıl biraz daha artıyor. Yapılan hesaba gore, her üç çocuktan biri sınıfta kalmaktadır. Nitekim yayınlanan bir istatistiğe göre, ortaokullarda 1956 1960 döneminde yüzde 32.7 olan başarısızhk, 1961 • 1965 de yüzde 38.92 ve çıkmıştır. Liselerde ise başarısızhk oranları ilk beş yılda yüzde 33.7, 1961 • 1965 de ise yüzde 40.3 tür. Başarısızhk grafiğinin bu yüksclisini san'at okullarında da göımek mümkün, hattâ Imam Hatip Okulîannda bile artış yüzde 18.7 den yüzde 32J e yfikselmiştir. Neden böyle oluyor?. Geçen giin de işaret ettiğimiz gibi, başlıca sebep sınıfların ka labalık oluşudur. Onu öğretim konulannın çokluğu, ağırbğı, öğrenim metodlanmn eskiliği, ders kitaplarının yetersizliği, öğrencilerin özel yeteneklerine göre, okullara, sınıflara ve derslere aynlmamaları, ezhercilik v.b. takip etmcktedir. Kısacasi MUIi Egi JAKARTA, (Endonezya) AP Aralarında bazı general ve albaylann da bulunduğu 350 subayın, kanun dışı komunıst partısı ıle ıhşkılen olduğu gerekçesıyle tevkıf edıldıklerı, başkent komutam General Achmud tarafından açıklanmıştır. General Achmud, tevkif edılen yüksek rutbelı subayların ısımlerını vermekten kaçınmış ve şımdılik daha fazla bılgı veremeyecegını soylemıştır. NADİR NADI (Arkası Sa. 7, Sü. 3 de) Barselona Şarkı Festıvalınde, Selçuk Başar'ın «Ben şıradi» parçasını okuyacak olan Aida Pekkan ve Başar Tamer dun uçakla hareket etmışlerdir. Ajda Pekkan, haıeketınden once «Heyecanlıvun. Atina'da aldığım dereceden daha iyi bir netice alacağ'm. di>e bir iddiam yok.. Dualannızı eMrgemeyin» demistir. 20 Eylulde başlıjan festıval, 29 Eylulde sona erecektır. • ALt ÇAN (Sağlık Memuru): «Geçinemiyorum. 30 yıllık memnrum. 1300 lira alıyorum. 5 çocuğum var, ikisi yüksek tahsilde. Her seyden tasarruf ederek geçinmeye çahsnorum. Evime ancak ayda bir kere et giriyor. E|er Personel Kanunu çıkar da yüzde 70 cmeklilik tanınırsa derhal emekli olacağım.» % ML'STAFA KAÎ1N (Vilâyet Tahrirat Kâtibi) : «12 yıllık memurum. Elıme 636 lira para geçıyor. 4 nufusun bu parayla geçınmesıne ımkân yok. Ancak benım, ayda 300 lira sahsi gehrım var. Ve bu meyanda ortalama 150 lira da harcırah vesaır gehrıçı var. Sıgara ıçmem, sahsi bir kurus masrafım yoktur. Bununla ancak vasat bir hayat yaşamağa çalısıyorum » 0 NAFİ ÖZTEKlN (Komiser Muavini) : «15 yıllık memurum. 4 çocuk babasıyım. 948 lira para geçiyor elime. Bununla geçinmem imkân hariciyken. kızım köy öğretmeni oldu, 620 lira da onun eline geçiyor. Toplam paravla zorlukla geçinmeye çalısı>oruz. Personel Kanunu bbyle devam eder. ben de kızı evlendirirsem felâket o zaman baslar.» • HATRt ERDEM (Defterdarlık ttiraz tsleri Sefi) : «1200 lıra ( 4rkp«ı Sa. 7, Su. 1 de) Yine tek ders tim sistemimizdeki tum aksaklıklardır başarısızlık sebepleri. Oysa başansızlıklar böylesine artarken, öte yandan Millî Eğitim bütçesi de artırılmakta, dolayısiyle bütçe verimsiz bir yatırım haline gelmektedir. Tek ders meselesini de yine bu bozuk ve aksak düzenîn sonucu olarak görmek gerekir. MUlî Eğitim Bakanlığı, geçen yU sadece sınav yonetmeliğıni değiştirmekle, sadece ortalama usulünü koymakla meseleyi hallettiğini sanmıştır. Ama halledilemediği meydana çıkmjştır. Rakanlık, önce içinden kolay çıkılmaz bir sistem getirmiş, uygulamada mahzurları görülünce, o sistemi değiştirip yerine güva yenisini koymuştur. Böylece hir yıl içinde yapılan değiştirme, bir vandan öğretmeni, öte yandan öğrenciyi şaşırtmıştır. Bu şaşkınlığın yanında zaten varhğı bilinen kronik sebepler ise tek dersten kalanlann sayısını artırarak, çeçen yılın problemini bir kere daha ortaya çıkarmıştır. Simdi Milli Eğitim Bakanlığı, şeçen yıl alâyı vâla Ue Uan etti|ti tek ders meselesinde Teni Demirel Rus sınırını OLAYLARIN gezdi ARDINDAKİ Mücahit BEŞER AGRI Oncekı geceyı Iğdırda geçıren Başbakan Sulejman Demırel, <}un sabah Doğubejazıt'tan geçerek Hasankaleje gelmıştır. Her yerae askerî torenlerle karsılanan Basbakanın ılçeye gehşıyle ıtgılı olarak taşkınlık olmaması ıçm Kaymakamlık ıçkı satısım yasaklamıstır. Dun sabahın erken saatlerınde Iğdır Ovasındakı sulama tesısle(Arkası Sa. 7, Sü. 5 de) den bir karar almak zorunluğundadır. Bir habere göre, 60 bin oğrenci sınıfta kalmıştır. Bunlardan bir kısmı okullarından çıkarüacaktır. Üstelik bir kısmı, tek dersten kaldıkları halde, meselâ üniversitc Bİris smavlanm ka. zanmışlardır. Bir kısmı ise başka okula girerken, ikmalden önce yapılan sınavlarda kaldıkları dersten iyi notlar almışlardır. Demek ki, ortada çocuklann hepsini tembellikle suçlamamak için veterli sebepler vardır ve bu sebepler kulak arkasına atılacak cinsten değildir. Bütün bu sebepleri gözönüne alarak Bakanlık değişik sınav yönetmeliklerinin uygulandığı 1967 1968 ders yılını bir geçiş dönemi kabul edebüir ve tek ders konusunda olumlu bir karara varabilir. Böyle bir ••* (Arkası Sa. 7, Sü. 3 de) TEFEGINIH Yazan : Sohı TUĞRUL 1 O O Cumhurıyet'te
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog