Bugünden 1930'a 5,432,954 adet makale [Gelişmiş]Katalog


«
»

Cumhuriyel BASIN Sshtbf : UTfMAYl AHlAK TAAHHÜT YASASTNA EDER NAZIME NADÎ # Genei Yıytn MiidörO ECVBT Sorumlu i'ıiı Iglerı Muduru: OĞUZ ŞEREN Basao v» Yayan CUMHURIYET MATBAACILIK v Gazetecllik T. A. 5 Cagalo»u Halkevi tokak No. 3941 GÛNT? Meydam Edırne Hanı ADANA I'elcfoı «550 • ANKAKA Ataturk Bulvan T«ner Ap. Yenişehlı TeJefon: 12 09 20 12 09 66 12 95 44 17 51 35 A tZMIH: Fevzipaşa Bulvarı, Afşaroğlu Iîlıanı 104105. Tel: 31230 24709 IROLAR ABONE Senelik 6 aylık 3 aylık ve Türkiye 75.00 40 00 22.00 İLÂN Haricl 19800 99 00 49 S0 Baglık (Maktu) 225 Uım 2 3 4 5 tnel «ahHelerda (jtnöml) 50 6 7 nci sshifeler « Nisan. Nikâh, Evleruna. Doğum (Maktu) 8â Ölum, Mevbt. Teşekkür ve kayıp arara» S en> 100 Ölum. Mevüt, Teşekkür (23 cıi) S cra 150 SAÜ1S1 25 KtTRUŞ (Başmakaleden de\am) nabilmesi ıçin de hera ü\e hüknmetlerin ovbirliği, hem de parlâmentoların onavı sarttır. Bu hakımdan Salzburg toplantısı sonunda insan bakları açısından kütle haberlesme araelan (basın, radyo. televizvon) ile devlet, sos>al çruplar ve fertler arasında yeni bir düzen a\arlaması gerektiü anlasılsa bile (ki, bu hemen hemen anlaMİmıstır) bunun uye devletleri kısa zamanda bir mevzuat birliSıne çötürmesi beklenemez. Bunnnla beraber Batı karan ovunu vansıttıjı ölçiide Avrupa Konsevinin azçok bır ağırlı£ı vardır. Bu itibarla da Salzburg toplantısı yararlı olmustur, diyebiliriz. Sempoziomda ortava çıkan aeık gerçek, teknoloük ilerlemeler karsısında «mevzuat» dedıijimiz yasalar düzeninin daima çeride kaldığıdır. örneğin, huçün hâlâ ifade hürrivetinden söz ediyoruz. Demokratik Ana\asalarda oldugu eibi A\rupa İnsan Hakları Antlasmasında da düsünce özgürlüŞüne ve düsüncevi serbestee yayma özgiirlü$üne önemle ver verilmektedir. Ovsa, 19 uneu vüzyıldan bu vana bu tür özeürlük önemini çok yitirraistir. Bir zamanlar gazete rıkarmak bir kapital isi deçildi. Cebinde üçbes vüz lirası olan bir kimse, kendi imkânlan ile bir yayın oreanına sahip olabilir ve nfak bir tirajla şjazete«ini yasatabilirdi. Geçen yüzvılın sonlanna degin A\rupa'da durum bu idi : Az sürümlu çok gazete. Bunlar ifade özçürlüçünü bifviik oranda doyuruvor, çesitli düsüneelerin balk arasında yavılıp dajılmasını sağlıvnrdu. Rolatifin icadından bu vana eazete sahihi olmak, eittikce artan kapital hirikitnlerini çerektirmiş, bu vüzden patronlar. fiklrden, düsünceden çok «iiirüme bakar olmuslardır. Bunun sonucn. fikir ikinci plâna atılmıs, haber birinci plâna secmistir. Demokratik ülkelerde bueün balk «falan olav hakkında falan ya«ar ne düsünüvor?» dne değil, falan olayın aslı nedir kayçısıyla gazete almaktadır. Haber alma (information) özfürlütii, ifade (eıpression) özirürlü£ünü greride bırakmıstır. Bir yandan gazete savısının azalarak basının zengin kapital (jruplan elinde toplanması, bir yandan radvo ve televizvon eibi kütle haberlesme araçlarının daha ziyade hükumet tekelinde bulunması, olayları her türlü politik hesaplann dısında, dojfrn olarak izlemek Istiven birevler htsabına bir tehlike mevdana fetirmektedir. Bu tehlike nasıl Snlenir? Gazete yazıisleri kadrolannı kapitalin, radvo ve televizvon kurullarını hiikumetlerin baskısından kurtarmak, haber alma ör^ürlüfcünü. yani demokrasivi avakta tntmak için bnıtiin birieik eıkar vol nlarak eörünmcktedir. Avrupa Konsevine üye memleketlerden çoğn bu ujurda çeşitli nsullere basvurmaktadirlar. Salzburg toplantısında bu konuya bir hayli değinildi. Sırası geldikce bunlan bnrada ben de ele alacagım. Bir Toplantı Amerika ve Ingiltere ULM (Batı Almanya) 42 000 Alman. Amerıkan ve Pransız as • kennın katıldıgı «Siyah Aslan» savaş oyunları sona ermiştir. Beş gün önce başlıyan manevTaların sona ermesuıden sonra bır basın toplantısı düzenliyen Federal Almanya Savunma Bakanı Gerhard Schroeder, «Bundeswehr (Siâhlı Kuvvetler) 12 yıl içinde, savunma ve özgürlüğün idamesinde etkili bir kuvvct oLmuştur» de • miştir. Bu manevraların ilk önceleri, Batı Almanya Çekoslovakya sınırı boyunda yapılması plânlanmış, fakat Rusya'mn sert tepkisi uzerıne \erı değıştınlmışti. BONN Aşırı Sağoı Nasyonal Demokrat Partı, NPD, Sovyetlerin Batı Almanya uzerıne gıttikçe artan baskısı ve Batı Berlin'm yenl huzursuzluklara yol açacağı endişelerme ragmen gelecek ay burada bır mahalll konvansiyon toplamayı tasarlamaktadır. Bıhndiğl gıbı Federal Hıikumet bu partıyl kapatmaya çalışmaktadır. 22 Eylul C.Ahır 29 Alman savaş oyunlan sona erdi (Ba»t»r»n t Sahtfede) ki, Rusların Doğu Avrupa ülkelerini tamamen kontrol altına alabilmek icin Bulgaristan'a da birlik göndermeyi duşündüklerı söylentileri arasında, Sofya'ya gitmiştir. >•••»••••»•»• • ••••••••••••••••< Üstün Vasıfh Maden Kömürii satışı • • Emsahnden ucuz olan ve 7000. kalorili maden kömurumuzü satışa başladık. Bu sene kömürümüze fazla rağbet olduğundan eskı müşterilerirmzin vakit kaybetmeden buromuza müracaatlan, yeniden kömnr alacaklaruun da sıraya gınnek için buromuza telefon etmeleri rica olunur. AKAS MADENCİLİK LTD. ŞTİ. KÜÇÜK BALIKLI HAN NO: 24 KARAKÖY İSTANBUL TE5.FFON: 49 69 62 5 M V. 1 5.45 12.07 15.33 18.08 19.391 4.05 E. ' 11.35] 5.571 9 23 12.00) 1.311 9.57 Cumhuriyet BDO Bu arada Bulgar ordu günü dolayısıyla yapılan törenlerde konusan Savunma Bakan Yardımcısı General Slavço Treunskı, «Varçova Paktı ordulan yenilmez bir kuvvettir. Ve dünvada bu kuvvetin karşısına çıkabilecek hiç bir £Üç yoktur» demişür. Varşova Paktı Ordulan yenilmezmiş m 11 4 i 9 1 TEŞEKKÜR J Bır hizmet ve nobet devri ; netıcesı gorevınden aynlan ; Denız Hastanesı Baş Hekımı Ş Saym Amıral » • • • • • • • • • • • • • • • • • » • • • • • • • • » • • » • • • • • • • • • • • • Reklâmcıhk: 3644'11115 >••• 22 Eylül 1929 tarihli Cumhuriyet'ten KAPATMAK BİR YANA (Baştarafı 1. savfada) cek» kanunı \e ıdarî tedbırlerm almması hususunda, ügi göstermelerını ıstemıştır. Kuba/ı [ İ MEHIVIET ALİ IŞIĞIGÜR'e TRANSLATORS WANTED r Obieı VVheeler Turkey Inc. has a vacancy for fully qualified translators with the possible background on translation of legal, technıcal (mostly engıneering) and commercial documents and medıas. Business experıence ıs not mandatory, however, above qualıficatıons are esse.itıal. Reasonable salary plus fringe benefıts wıll be provıdcd to those fulfıllıng the above requirements. Please apply in person to Foster Wheeler Turkey Inc.'s «Petkim» Petrochemical Complex oonstruction jobsite at Yarımcaİzmit or maıl your curriculum vitae with a recent passport sıze photograph to the address of : Personnel Manager Foster Wheeler Turkey Inc. P K. 38 İ z m i t Reklâmcıhk: 3642/11114 Gazeteler aleyhinde dâva Savcılık taraîmdan Istanbulda yayınlanrr.akta olan altı gazete aleyhıne açılan dâvaya dun Ikincı Ceza Mahkemesmde bakılmıştır. Dunku oturumda gazetelcnn sorumlu mudurlermın ıfadelen alınmıştır. Reıs ılk sorusunu Vakit gazetesi sorumlu mudürü Refık Ahmet beye sormustur. Refık Ahmet Bey şu cevaplan vermiştir: Rüşvet meselesi Istihbarat kadromuzun getirdıği haberler arasında ıdı. Bız bunlann doğru olduguna ınanınz, inandığımız ıçın de gazeteye koyduk. Bazı devlet erkânının bu ışte ügilı olduklanna daır neşriyatm ne olduğunu bılmıyorum. Tutuklular ruşvet verdıklermı itiral etmışler. Bız de bu iddıalann doğru olmayacağını yazdık. Gazeteye giren haberler yazı ışleri müdürü tarafından tetkik edllerek yayınlanır. Bu haberler arasmda şeref ve haysiyeti lncitecek bır şey yoktur. Bundan sonra Selim Ragıp Bey, Son Saatte çıkan yanlann gayet basıt tarzda yazıldığını, An karadan telefonla aimdıguu bildırmıştır. tkdam gazetesi sahibi Ali Naci Bey de: Bu haberleri istihbarat vasıtalanmızdan ve otekı gazetelerden alarak kontrol altında yayınlanz. Tutuklular rüşvet verdiklenni ıddıa etmişler, rutuklu olmalannın da sebebı budar ve hâlâ tutukludurlar. Tutuklular, öteve berive camur aönıslardır. Basın bunlan temızlemeğe uğraşmıştır. Savcılıgın aleyhımıze dâva açmasını garip bulduk. Sonra gazetemizın sorumlu mudurü Agâh bey de: «Bız bu haberlerın dogruluğuna kanrtz \e aldığımız haberlerm doğruluğundan şüphemız yoktur. Efkân umumıyeyı heyecana verdıği de dofru degildir» demiştir. Mahkpme dosyanm getırilmesi Içın başka gune bırakıldı. Prof. Kubalı'nın mektubu Prof. Kubalı, mektubunda şöyle demektedir: «Milletimizi çağdaş medeniyet se\i>esuıe ulaştırmak hedefini ffüden Atatiirk devrimlerinin ortak ve ana temcli olan lâyiklik prensibinin titizlikle korunabilmesi, mnsıını halkın masum din duvgularınin. memleketimizin birliğini ve bütunlüjjııniı bozma hedefini de içine alan oeşitli siyasî maksatlarla somimılmesine mâni olunabilmesi ve Ana>a«amızm lâyiklikle il gili 19. maddesi ile T C.K. nun 163. madriesinin cercji sibi uygulanabllmesi içüı e»rck din ejHthni. gerekse din adaml.irmın lâyik ve medenî esaslara eore yetiştirilmest ve hunlara te\dl edllen dinî göre\lerin daha tesirli mueyyidelere hağlanması hususlannda uzun vâdell venl kannnt ve idarî tedbirlere siddetlc ihliyac bulunduğu son hâdise dolayısiyle daha acıklıkla ortaya cıkmış bıılunmaktadır. Bu itibarla öteden beri sivasi istısmar vasıtası yapılan ve seçim çıkarları uğruna müsamaha ile karşılanan ve manlesef son zamanlarda açıkca iimmetçlllk. şetiatçılik ve halifeciHk hayâli peginde kosarak milletimizi 20 asnn bu ikinci yarı«mda bedevi bir aşiret <îevive<îine indirme ve onu Ortacağ karantıâma gömme tehlıkesini gristerdigi hakkında ciddî kaygılar uyandırmağa başlayan ve islâm dinine de büvük kötülük eden kara lrti<aa karşı her tıirlü ve en ufak miisamahavı kesinlikle önleyebilmek ve penasızca suç islenmesine kat'ivetle mâni olmak uzere yukartda isarct ettiğimiz kanunî ve idnrî tedbirleHn, yurtseverlijcin. medenivetciliirin ve Atatürk'cüiügün her Tıırk'ten ve her partiden bcklediği imanlı bir anlayışla vakit uecirilmeden alınması hususunda deierli ve müessir alâkanızı önfmle ricn eder, bu vesile ile en derin saygilarımı sunarım.» . ^"" î gorevının devarrn sırasında • ESKİ MVHARİPLERE gosŞ termış olduğu çok samımı ılgı ve yardımlarından dolayı ıçten teşekkurlerımızı sunmayı vazıfe bıhnz. ESKt MlH\RtPLER İSTANBUL İL TÖNETİM KURULD « • • • • • • • • ı (Cumhurivet: 11081) İSTANBUL 15 inci HIKUK HÂKtMLtGtNDEN 968/T2 Hasan Kızılaslan vekill Avukat Refık. Belgm tarafından Hazıne aleyhıne açılan tescıl ddvasınm yapılmakta olan duruşmasmda: Fatıh Seyit ömer mahallesl Huseyin Kâzım sokağında 411 pafta 1736 ada. 2 parsel sayılı gayrimenkul hakkında mahkeme 3 defa ilânma karar verılmış olup mezkür yerle ilgıh olanların duruşmtt günü olan 21.10 1968 den evvel mahkememize müracaatlan ilân olunur. (Basın: 6459/11098) ÎSTANBLL 3 üncü İCRA MEMVRLUGUNDAN Doeya No: 968/6770 Mahcuz olup satılmasına karar verilen 19.075. lira degerde muhtelU cins yazıhane eşyası, yazı makinesi, Facit marka hesap makinesi, doncr koltuk. müdür koltugu, telefon ahızesı altı, çelik evrak dolabı ve evsafı kıymett cinslerı dosyada yazılı vesair eşyalann birinci satışı 25.9.1968 gunü saat 1616,30 arası Kabatas SetUstU No: 46/2 de satılacaktır. O Rün venlecek kıymet muhammen kıymetin °o 75 şmi bulmazsa ikinci satışı 2H 9 968 gunu aynı yerde ve saatte yapılacaktır ve en çok pey sürene ıhale edılecektır Alıcılar adreste ve 150 kuruşluk posta pulu gönderdlklerinde şartnamenın bir sureti adreslerine tsteklilerin gj ve saarte »ahallindek! memurumuza muracaatlan ilan olunur. (Basın): 6485A1096) Ağır Cezada Hırant efendinin kızını yaralamak suçu ile mahkemeye verilen Aliye hanımın dün ağır ceza muhakemesıne başlarrmış ve ıddıa makamı ışte sevmek ve sevılmek olduğundan dâvanın gazetelerde yayınlanmamasını ıstemis ve mahkeme de bu istegi kabul etmıştır. Yakubovski Varşova Paktı kuvvetleri başkomutanı Mareşal Ivan Yakubovs Mı'fff Eğitim (Baştarafı 1. sayfada) yannamelerle Milli Eğitim Bakanının tutumunu protesto etmijlerdır. Demir Cevheri Alınacaktır Pınarhisar Oimenlo Fabrikası İüdürlüeünden: 1 Kasım 1968 ayı sonuna kadar teslim edilmek kaydı fle 1000 ton DEMtR CEVHERÎ alınacaktır 2 Buna ait şartnameler Fabrikamız Ticaret Servistnden veya îstanbuî Perşembepazan Güzel Izmir Han kat 3 teki Alım ve Saum MUdürlüğümüzden temin edilebilir. 3 Ihale 30 Eylul 1968 PAZARTESİ günü saat 15.00 te yapılacagmdan tekltflerin en geç bu saate kadar Fabrikamız Muhaberat Bürosunda bulundurulmas» sarttır. Geciken teklıfler nazan dikkate alınmaz 4 Bu işın muvakkat teminatı 4000 TL. olup teklU mektubu üe birlikte Fabrikaya tevdil şarttır. 5 Fabrikamız 2490 sayüı Kanuna tâbi olmayıp üıaleyi yapıp yapmamakta veya dilediğine yapmakta serbesttır. Çalışma saatleri Istanbul telgrafhanesınde rahşan memurlar evvelce 24 saat çalışır, 48 saat ıstırahat ederdı. bır müddetten ben bu eskl kaîde kal dınlmış, gündüz altı, gecelerı 12 saat fasılasız çalışma usulü konmuştur Aldığımız bir habere göre, 12 saat çalışma nöbeti gece saat 23,30 da bitiyor ve başlıyormuş Sehrin gıttikçe bUyümüs ol dufu dikkate almırsa gece yarısuıdan sonra nakil vasıtası bulmak müşkül ve hattâ lmkânsizlığı gözbnünde tutulup bu çalışma saatlerinin ayarlanması gerektigini hatırlatmak isteriz. Veliler toplandı Öte j andan dun tek dersten kalan oprencılerın velılerı de Gulhane Parkındakı bır kahvede toplanmıslartfır. Aralarında seçtıklerı bır heyetın Basbakan ve Millî Eğitim Bakanı ile görusmek üzere Ankara'ya gıtmesıni kararlastırmışlardır. Kremlin'de (Baştarafı I tncl Sahifcdel Bir yanını Kosıgın ve dıger yanını Brejnev'ın meydana getırdığı bu kavgada, Sovyet Komunıst Parti yöneticileri, çeşıtli konularda çatı«maktadırlar Brejnev ve Şelest Paktlar ve ıdeolojıler arasında sert ılıskıler yurutulmesı tPzi, basta Brejnev olmak uzere, Ukravna Partı Sekreterı Şelest ve Varşova Paktı Kurmay Baskanı Çimetenko tarafındon savunulmaktadır. Kosigın ve partinın re=mi ideolo§u Su'slov ıse, «ideolojiler arasınd» barı» olamıyacaiını» savunmakta, fakat sıyası ilişkılerde «coeıistance» ı ön plâna çıkart maktadırlar. Milliyetçilık akımları da bu kavganın bır yanını meycfana getirmektedır. ••••••••••»•••••••••••• •»»•••»•••••• (Basın 2506911101) Imalât plânlama ı^lerinde çalıştırılmak için tercüıen ALMANCA bilen • MÜHENDİS TEKNİKERLER vm • Gayrimenkul Satış ilânı İstanbul 10 uncu İcra Memurluğundan 968A5S Kocamustafapaşa semtinde Sancaktar Hayrettin Mahallesı Kehribar Sokağında taj 44 kapı 1068 ada 3 parsel «ayıh 48 M2 sahalı evın süyuun ızalesi ıçın satılmasına karar verilmıştır. lmar dnrnmn: tstanbul Belediyesi îmar Müdürlüğünün dosya arasında bulunan 2.11.967 gün ve 7925 sayıh ımar dunnnundan: Bu yerin, 14.5.964 tarihınde tasdikli, V500 51çülü, Suriçt Bblgeleme Plânına tâbı olarak program dışı ve iskân sahasında bulunduğu, ve kat nizamlan planına göre de mevcut nizazmn muhafaza edildiğı bölgede ve Marrnara sahil şeridlnde olduğu, 6.50 metre yükseklikte, Snden biraı kesilerek krokidekı gıbı derınlikte, Yönetmeliğin 3/19 uncu maddesıne göre veya %33 meyıllı çatı yapılarak, cıvarı gibl saçak parapetli ve bitişık nizamcta ınşaata müsait olduğu anlasılmıştır. Gayrimenknlün halihkzır dnrnmn: Bu parselde bulunan bina halen hem Kehribar Sokağından ve hem de Samatya Caddesmden yüz almakta olup Samatya cephesınden bır bodrum, üç katlıdır. Bodrum katı Kehribar sokağında zemın katı durumuna gel'mıştir. Sadece bu kata Kehribar sokagından gırılmektedir Diğer katlara Samatya Caddesindeki kapıdan girilmektedır. Bina eskl kârgir bir binadır. Samatya cephesınde binanın yüzü çimento toprak sıvalıdır Elektrık ve terkosu vardır. Kehribar sokağından girilen kat 1 oda, 1 basit helâ ve bir de mutfak tarzında kullanılan bir diğer odadan ibarettır. Samatya Caddesınden gırilen btnanm birinci katındaki dairede: önde ve arkada birer oda. 1 küçük basit mutfak ve 1 alaturka tuvalet vardır. Üst katlara çıkan merdıven altında bir kömürlük vardır. Ost kat daireleri alt kattaki dairenin aynı olup baralarda sadece antre kısmı daireye katıîmıstır. En üst katın arka odasının Kehrıbar Sokağına bır ba'konu vardır. Kıymeti: 60 000, liradır (altmıs bin liradır). İlk açık artırması 4/11/1968 Pazartesı günü saat >5 ten 16 ya kadar îstanbuî Sultanahmet'te Adalet Sarayında 10 uncu îcra Memurluğunda yapılacaktır. Artırma sartnamesl herkesm görebılmesı ıçın 19/10/1968 gilnünden itibaren dairede «çıktır. llk açık artırmada teklif edılen bedel muhammen kıymetin o'o75 ını bulmadığı takdirde, en çok artıranın taahhüdü bakı kalmak üzere, artırma 10 gün daha uzatıUcak, onuncu 14/11/1968 Persembe günü saat 15 ten 16 ya kadar Istanbul Sultanahmet Adalet Saraymda 10 uncu îcrada yapılacak açık artırmada en çok artırana ıhale edilecektir. Ipotek sahibi alacakhlarla difer ilgılilerin ve irtifak hakkı sahiplerinin haklarını, faız ve masrafa dair olan iddialarını, dayanağı belgeierle onbeş gün içinde lcra Dairesine bı!dırmeleri icap eder Aksı halde haklan Tapu Siciliyle sabit olmadıkça satış bedelının payla<;ılmasından hanç kalırlar. Talep edildiğı ve 100 kuruşluk posta pulu gönderildiğinde, şartnamenın bır ömeği gönderilebilır. Fazla bilgi edinmek ısteyenlerin 1968/ 153 dosya numarasiyle Memuriyetimize müracaatlan ilân olunur (Basın: 6473/11104) „, Çek buhram Kosıs;ın ve taraftarlarının Breinev ekibini tenkid için, Çekoslovak olavlarının buhrana giden tarzda yönetilmesini fırsat bildikleri, Kremlin uzmanlannca tahmın edilmektedır. Bu arada Sovyet Cumhurbaşkanı Podgorni'nin tutıımu hâlâ aydınlığa kavuşmamtçtır. Sovyet Sendikalar Bırlıği Baskanı ve Po'itbüro üyesı Selepin adı da. Kremlin'deki iktidar kavgasma karışan önemli adlardan olarak bilinmektedir. Geçinebiliyor musunuz? (Baştarafı 1. savfada) liyoruz. Bu D cetvelınde olduğumuz ıçın hem ücret, hem de dıger sosyal haklar bakımından Personel Kanununun çıkması bızım ıçın çok onemlı Çunku bugun ucretımız az olduğu gtbi, senelık İzın, tedavı ımkânları ve çocuk zammı gıbı haklardan faydalanamıyoruz.» « yil.MAZ BtLGtÇ (USt'de memur) «Mcmura hele küçuk memura bovle bır soruvu sormak bile versız.. Elbette geçinemiyoruz. Ve Per sonel Kanununu beklivoruz. lnsallah o kanun cıkınea. biraz netes alırız dive nmnvo rnz. Ama bnsünümüz çok sıkıntılıdır.» • VAHtT GÜLER (Beiedıyede memur) «Karıkoca çalışıyoruz. Ve gene de rahatça geçınemıvoruz. Hersevımız ancak kıtı kıtına Ümıtlenmızı Persone! Kanununa bağ lamış haldeylz.» arar.ıyor REFA bılgısi tprcıb sebebidır. Kadıkoy ve İzmit'ten fabrikamiza senis arabası mevcut • olup; kantınimizde öğle yemeği verilmektedir. •*** Ücret iiyakaka göre verilir. İsteklilerin Gebze, Ankara Jts|ş^tı üzerinde'bulunan fabrikamızın Personel Şubesine şahsen veva PK. GEBZE adresıne yazı. ile müracaatlarl ve muracaatlara el yarısı ile yazılınış bir hal tercümesi bonsems ve bır resim eklenmesi rica olunur NADtR NADİ Iktisat Fakültesi (Baştarafı 1. sayfada) tlk uç sınıfta ıkışer, 4. sınıfta da uç yılda sınıf geçemıven öğrenci beige alacaktır. Iktisat Fakultesınde ılk uç sınıfta sınavlar sozlu, dördüncu sınıfta yazılı ve sözlü olarak yapılmaktadır. İSGAL VE BOTKOT TENÎDEN OLABILİR tktısat Fakultesı Boykot Komıtesı Baskanı Sıtkı Coşkun, Genel Kurul'un yönetmelikle ılgıh olarak aldığı kararların, teklıflen ile zıt ve Senato'nun daha önce aldığı kararlara uygun olmadığını belirtmış îstanbul Ünıversıtesı Merkez tcra Konseyi Başkanı Kemal Bingöllu. karan Senatonun gerı çevırmesini bekledıklerıni söylemıştır. Bıngollu bu konurfa, «Aksi takdirde Konseyi toplayıp işgalin son günü aldı£ımız karar sereğince. istekler sörüşülmek ü , lere son verilen boykot ve işgallerden biri veya diteri yeniden başlıyabilir» demiştır. (Ba«Urafl l Sahifede) NATO tarafından «casusluk» dıye nıtelendirılen Sovyet gozlemı ilk defa. lzlanda çevresınde ve Norveç denızmde dolaşan Ingiltere. Amerika, Kanada ve Hollanda denız kuvvetleri gemılerinden kurulu «30 savaş gemili» hücum filosunun, dört motorlu uzun menzilli Sovyet savaş jetleri tarafından izlenmesi ile başlamıştır. Bu filo, tzlanda'nın güneyinde bir ıkıncı hucum filosu ile bu'us mak ve «Portakal» kod adı verilen bir işlemle, düşmanın denızaltı saldırılannı önlemekle gorevlidir. NATO bildirisinde, Sovvet jetlerinın tatbikatı beş gün sure ile izleyip gözledifcleri belirtılmistir. NATO'nun ÎSTANBUL 8. ICRA MEMURLlGUNDAN MENKUL SATIŞ İLÂNÎ !)68'3484 Mahcuz olup satılmasına karar verilen 600ü lıra değerde 49 94 12 nolu telefon abonman intıfa hakkının bınncı satışı 24.9.1968 gunu saat 1212.15. arası Istanbul Adlıye Sarayı zemin kat sol taraftakı satış yerınde yapılacaktır. O gun venlecek bedel rautumtnen kıymetin °o 75 ni bul maz Ise ikinci satışı 25.9.1968 gunü aynı yer ve saatte yapılacaktır. Ve en çok pey sürene ıhale edılecektır. Alıcılar adres ve 150 krş. luk posta pulu gönderdlklerinde şaıtnamenın bır sureti adreslerine gonderilecektır tsteklilerin mezkür gün ve saatte mahallındeln memurumuza müracaatları ilân olunur. (Basın: 6464/11097) ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ A.Ş. ••••••••••»•••»»•»••••••••••••••»•••••»•••»•• tâncılık: 8800/11111 Karadeniz Teknik üniversitesi Rektörlüğönden 19«S 1969 öğretim yıhnda Üniversitemıze alınacak ögrenciler hakkında: 1 Karadeniz Teknik Üniversitesi înşaat Mimarlık Fakültesi tnşaat bölümü ve Mimarlık bolümü ile Temel Bllimler FakUltesi Jeolojı bölümü aday kayıtlan 23 Eylul 1968 Pazartesi saat 9.00 dan 11 Ekiro 1968 Cuma günü saat 16.30'a kadar çalışma saatleri içinde yapılacaktır 2Üniversitelerarası giriş sınavında Fen puvanı 300 ve daha yukarı olanlar Karadeniz Teknik Üniversitesi Rektörlüğüne, glrmek istedikleri Fakülte ve bölümünu belirten bir dılekçeye Ünlversitelerarası sınav komisyonu tarafından verılen aday kartı ve puvan bildirrıe kartını ekleyerek müracaat edeceklerdir. 3 Sıralanan Fen puvanlanna göre kesin kayıt hakkı alan adaylann adlan 12 Ekün 1968 Cumartesi günü Üniversitemizde İlân edilecektir. 4 Bunlann kesm kayıtlan 14 Eklm 1968 Pazartesi günü saat 9 0ü dan ıtıbaren 25 Ekım 1968 Cuma günü saat 16.30'a kadar çalışnıâ saatlen içinde yapılacaktır. 5 12 Ekım 1968 Cumartesı günü tesbit ve ilân edilen adayîardan kaydını yaptırmayanlar olduğu ve böylece kontenjan dolmadığı takdirde 23 Eylül 1968 tarıhınden 11 Ekim 1968 tarihine kadar müracaat etmış olanlar arasmdan puvan durumuna göre ikinci &day ustesı ilân edüecek ve kayıtlara bu listelerdeki sıraya göre devam edılecektir. Bunlann kayıtlan 26 Ekim 1968 ile 5 Kasım 1968 ıarihlri arasında yapılacaktır. fi Kontenjanlar bu listeler ile de doldurulamadığı takdirde 275 Fen puvanı ve daha yukan puvan almış olanlann aday olarak müracaatlan kabul edılecektir. Bunlann aday kayıtlan 6 Kasım 1968 Çerşamba saat 9 00 dan 14 Kasım 1968 Perşembe günü saat 16.30'a kadar yapılacaktır Bu adaylann kesin kayıtlan 15 Kasım 1968 Cuma saat 9 00 dan 23 Kasım 1968 Cumartesi günü saat 13 00'e kadar yapılacaktır. 7 Kesin kayıtlar ıçin adaylann: Diploma veya çıkma, Nülus cuzdanı örneğı, askerlikle ilişiği olmadığına dair belge ve 8 fotoğraf ile birlikte Fakülte öğrenct tşleri Şefli&ine bizzat müracaatlan gereklidir. 8 Ünıversitemizde öğretime 2 Aralık 1968 Pazartesi günü başlanacaktır. (Basın 2424011100) TEŞEKKÜR Ölümü ile bizleri sonsuz acılara garkeden kıymeth eşım ve ağabeyımız, Beyoğlu Rum cemaatı Dispan>!en kurucu ve müdür, Doktor Demlrel (Baştarafı 1. sayfada) tevcih ederek Türkün sesini isittireceğiz.» Basbakan Suleyman Demırel de, Komutana verdıği cevapta, «14. Zırhlı Süvari Tusayının kumandanlarına, beni bu scrhat şehrinde ziyadesi ile mütehassis eden şildi takdim etmesi ve hakikaten içimi dolduran, göğsümü kabartan konusması dolayısıyte huzurunuzda teşekkür eder ve Tngayın bütiin mensuplarına s>evgilerimi ulastırmasını rica ederim» demı^tır Demırel, burada halka yaptığı konu=mada da. esnaf sorunları ve banka kredılen konusuna değınmıs ve ozetle sunları sojlemıstır «Bankalardaki para kimin? Halkın... Istiyor musunuz bankalar ödhemeyecek insana halkın parasını dağitsınlar. Her şcyin bir u • sulü vardır. Sen bir şey yapabileceğinı göter, banka sana para ve» recektir. \ğacın gölgesinde otu • rursan, banka sana kredi vermez.» FEDON SKUROS'un cenazesine bizıat gelmek, çelenk göndermek, istirahatı ruhu ıçın hayır müesseseierine para vermek, telgraf ve telefonla derin acımızı paylaşan ve bizleri teselliye çalışan bütun dost ve doktor arkadaşlanna derin 'ükranımızı sunarız. ESİ: Marika Skuros Kızkardesi Elli Krim (Altın Reklâm: 12711118) Merhum Emin bey ile merhume Hatice hanımın oğlu, merhum Tumgeneral Mustafa Saban Oktem ve merhume Redıfe Oktem'ın damatları. Refıa Beneı ın kıymeth esı ve Mehmet Bener'ın sevgili baba,ı, merhum Âkıf Unkan'ın kayınbıraderı, meıhume Behıce Ünkan'm kardeşı, Nerıman, Nezahat, muhendıs Refık, Dr. Nevzat, Dr. Semıh. Ünkan lâboratuarı sahıbı Emın ünkan'ların dayılan. Bedıa Teker, Ferıha Taşer. Dr. Nıhat Oktem, Dr Senıha Saşun ve Umran Akı^ık'ın enısteleu rneıhum Burhanettın Teker, avukat Ne, jat Taşer. Dı Nejat Sağun \e merhum Sulhı Akışık'ın bacanaklan. Gemi Inşaa Mühendısı, pek knmet'ı ve bujlık ınsan. Emekli Ueniz 'ı O?M 21 9 1968 cumartesı gunu sabahı ânı bır kalp krızı netıcesı ebediyete mtıkal etmış bulunmaktadır. Azız ve pek kıymetlı nâaşı 22.9 1968 pazar gunu oğle namazını muteakıp Kadıkoy Osmanağa Camunden kaldırılarak Karacaanmet kabrıstanındaki ebedı ıstırahatgâhma tevdı edılecektır Tanrı rahmet evleın AtLESI ÖLUM YEFAT Bay ve Bayan Nesım Alyanak ve aılesı (Sau Paolo), Bay ve Bayan Davıd J. Ojalvo ve aılesi, Bay ve Bajan Şayo Behar ve aıle?ı (tsrael), Bay Davıd Kazario, Alyanak Ojalvo, Behar. Kazado, Hullu, Jerusalmı, Sıon aileleri, amcaları ve akrabalan MENKUL SATIS İLÂXI İSTANBLL 2 nci İCRA MEMl'RLUGUNDAN 1968 ^837 Mahcuz olup satılmasına karar verilen 1500 lıra değerınde 100 adet otomobil ıçın lâstık hortum"u 1 mcı açık artırması 25.9.1968 günü saat 16,3017 arası Taksım Tarlabaşı caddesı No: 20 de yapılacaktır. O gun venlecek bedel munammen kıymetin "• 75 nı bulmadıgı takdirde 26 91968 çünü aynı mahal ve saatte 2 nci satışı yapılarak en çok artırana inale edılecektır. Tellâlıye ve ihale karar pullarımn alıcıya aıt olup taliplılenn takdır edılen kıymetin % 10 nıspetınde pey akçasının vatırılması mecburı olduğu ilân olunur. 11.9 1968 K. thsan (Basın • 6477/110°^) Muhtelif Malzeme, Talî Hasılât, Maddeleri ve Yarma Kösele Satılacaklır 1 Satış kapalı teklif alma suretiyle yapılacaktır. 2 Bu işe ait şartnameler Beykoz'daki Müessesemiz Merkezinden ve Sirkeci 5 inci Vakıf Han altmdaki Toptan Satış Mağazamızdan temin ediiebilir. 3 Tekhfler en geç 11.101968 saat 16.00 ya kada müessesemize verilmiş olacaktır. 4 Teklifler arasında şartlanmızla ihtiyacimıza en uygun olanlar tercih edilecektir. SÜMERBAKK DEBİ VE Kl'NDURA SANAYİİ MÜESSESESİ (Basm: 24786/11099) 24 E Y |UI LEON J. ALYANAK (Ermozo) vefat etmıştır. Cenaze merasımi 22 Eylül 1968 bugünkü Pazar günü saat 14 de Büyük Hendek Neve Şalom Sinağoğunda icra olunacaktır tlnr .• • KEMALETTİN BENER LUMBAGO ROMATİZMA SIRTveBEL, MİLLÎ PIYANGO'NUN Yine servet dağıtma günüdür. • 24 Eyiuı Toplam ikramiye: 6 Milyon 386 Bin Lira BÜYÜK İKRAMİYE : 500 BİN LİRA Tam bilet 20, yarım bilet 10, çeyrek bilet 5 lira. bileti ile şans köprüDeğerli okuyucular, bir MİLLÎ PİYANGO lerinizi daima sağlam tutunur.. İzmir Belediye Baskanlışıindan: Fen İşleri MüdürlüSü sürekli onarım işçilerine kışlık elbise yaptırılmak üzere (1260) metre kumaş satın aluıması kapalı zarf usulü ile eksilrmeye konulmuştur. Tamammm muhammen bedeli (35280..) lira ve geçici teminatı (2646.) lira olup, ihalesi 9/10'1968 Çarşamba günü saat (15.00) dedir. Nümune kumaş ve şartnameleri mesai günleri saat (9.0012,00 arasında Encümen Kaleminde gö•rülebilir. İsteklilerin (2490) sayılı kanunun tarifatı dairesinde hanrhyacaklan teklif mektuplannı ihale srünü engeç saat (14.00) e kadar Encümen Başkanlığına vermeleri ilân olunur. (Basm: İ. 448025076/11102) ı nı» ŞANLI YAKIsı (Can Reklâm: 321/11110) ZAYİ Ist. Tralık MUdürlügünden aldığım Agır Vasıta ehUyetınıı kaybettim HükümsüzdUr. Bahtiyar KADIOĞLU Cumhurnet Reşat Hamtt %zlz Napolyon 24 lyar Hlç* 189. 190. 136. 131.122. 123. 134. 135. 17.25 llı. 117JİU lCumnurı>et 11119) (B**ıa: 34432/U082)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog