Bugünden 1930'a 5,431,709 adet makale [Gelişmiş]Katalog


«
»

CtJMHlTRtTEr ti Eylul 1968 SAHÎFE BEŞ KOLTUK DESTANI Diişkünlerine Ev! Sonraâan görme sayın bayların Dünyâda degişmez mekânı koltuk! Biitün bn kavçalar senin nğrnna Bstlsrun kendine erkinı koltnk. Şöhret, dajıttığın mavi boncuktnr, Bâzı sahiplerin Vir korknluktur! Hayranın, meraklın, hastan ne çoktur? Şimdi, kasılraamn zamanı koltuk .. •3 ÜMİT YAŞAR • = Hiç biri yerinden kalkmasın d h e ; Bilmem kaç yiiz sene döndük gerije. t'stünde otnran şunca kisive Söyletme bu kadar yalanı koltnk. • Gömerler, bakmadan rksiklerıne Kaba etlerıni vumsak yerine. Akıl ermcz senin ettiklerine Almışsın yanına geytanı koltuk. Senin kıymetini ne bilir tojlar? Üatünde bir santim uzuyor boylarl Sana kavnşanca değişir hııvlar, Baştan cıkanrsın insanı koltak. Klmi kaptı seni, çeri vermedi, Çoğumuz sandalye yüzü görmedl. Nice eve bir sıcak aş girmedi Sen mntlu kılarken ibvanı koltak. Şu bitmeyen şaflet nedir beşerde? Aptal dâhi olur, sana düser de... tjzerinde gdbekleri şiser de, Sarkar berbirinin gerdanı koltuk. NicinSoförAli FISK lâstiklerini tercih ediyor? Üstfine heybetle otnranlann, Rahat dügkünüyle, tatlı canların, Niee Ali'Ierin, Süleymanlann Sensin o hasraetli sultanı koltak. Hep böyle sekerli ve ballı mısın? Tatan yapısıyor, tutkallı mısın? Sen insanoğlundan akıllı raısın? Naııl kul etraişsin cibânı koltuk? Teryıizünde hiç de^erin kalmazsa; Işe yarar bir eserın kalmazsa; Bir gıin saraylarda yerin kalmazs*; Düşün, hatırla bu destanı koltuk! sehir tiyatrosu UskUdarda musahipzade CELÂL ISTANBUL Cünkü FISK taksi şoförlerinin aradıgı sarsıntıyı kesen lastiktir! 1 1 AYNAROZ KADISI komedi 3 bölüm recep BİLGİNER fatihde UTANÇ DÜNYASI oyun 3 bölüm william SHAKESPEARE ~n itibaren 1 i EKiM'den 1 1 EKiM'den Fisk lâstikleri. vasıtanızm amortisurlmne yardınıcıdır. Zira Fisk lâstiklerinin tabankısm],darhelerintesiriniazaltmak, sarsıntıvı kesmek üzere, hıısusî bir katla takvıyelıdır.Ayrıca,£Övdeyi örüıncekağı gibı sarnıış olan naylon iplikler ve içiııde POLİB maddesi bulunan özel katıçuk hamuru, FıVk iâ^tiklerinc enısalsiz bir esneklik kazandırır. Fik. yıımıışak olchı^u kadar son derece dayanıklı lâstiktir. İşte bunun içindiıki BayAli Ayazgibi bütünustaşoförlerFisk lâsükleriııi tercih ediyor. itibaren 1 tepebaşı'nda ROMEO JÜLIET trajedi 2 bölüm ahmet kutsi TECER e EKiM* den 1 itibaren 1 harbiye'de FISK en sağlam lastiktir! Manajans: 2652'11072 KÖŞEBAŞI oyun 3 bölüm Ti EKiM' den 1 itibaren 1 ÜSKÜDAR FATİH • TEPEBAŞI gişeleri 23 Eylül t HARBİYE gişesi (ORDUEVİ karşısı) 5 Ekim'den itibaren hergtin 1 2 1 8 arası açıktır ÜSKÜDAR gisesi FATÎH TEPEBAŞI HARBÎYE 3B 88 11 B1 O1 71 44 21 8? 47O87S (Basın: 25121/11108) Kongre Istanbul Seyyar Gazete Müvezzılen Cemiyetinın kongresi 26/9/968 per$embe günü saat 17 de Cağaloğlu, Tabib Odasında yapılacağından sayın uyelerin teçriflerini rica ederitn. Cemiyet Başkanı Sabri Erdinç Cumhuriyet 11106 Türkiye Siif Endüslrisi Kurumu Genel Miidürliiğiinden: Yabancı Memleketler için Burs Verilecektir Kurulmakta olan Istanbul ve Kars Süt ve Maraullerl Fabrlkalannda ça'.ıştırılmak üzere aşağıda yazılı isler içın hizalannd» gosterilen miktarda teknik elemana. Avrupa memleketlenne gonderılerek yeti?tırılmek maksadiyle 1969 1970 ders yılında îsvıçr* Teknik Yardım Teşkilâtj tarafından burs verilecektir. Miktar Teknik Elemuı 2 2 Ziraat Yüksek Mühendısı Ziraat Yüksek Müh. veya Veteriner Hekim. Tapscaiı IhtiiM Sut Teknolojisi Süre 1 Yıl 1 Yıl Türkiye Emlâk Kredi Bankası A. 0. Kadıköy Subesinden Bortlanma Suretiyle Gayrîmenkul Salışı Kartal flçesinin Narlı Ciftligt mevkiinin Bağlarbaşı mahallesi Feyzullah sokağında kâin 1732 ada, 2 parse sayıh bahçeli kârgir ev 4947 sayıb kanun hükümlerine göre satışa çıkarılmıştır. DURUMU : 1240 M2 arsa üzerine inşa edilmiş 102 M2 mesahalı binadır. Cıımle kapısından içeri girıldığinde bahçe içerisindeki ev halen bir katlı olup ileride ilâve kat çıkmasına müsait mozayik merdiven konmuş vaziyette müşterek bir merdiven sahanlığı vardır. Merdiven sahanlığından açılan ahşap bir kapı ile zemini karomozayik, tavanı betonarme, duvarları tuğla örtülü bir antreye girilmekte, antrenin so! tarafırda alaturka bir helâ bulunmaktadır. Bu helârun yanında zemini karomozayık, mutfak; tezgâh üstü ve üst sıra duvan kaplamalı karo fayans döşemeli; antrenin tam karşısında bir kapı ile salon salomanje şeklinde zemini ahşap döşemeli önü yol taraflna kapah teraslı iki oda ve bundan baska zemini ahşap dösemeli iki yatak odası ve aralarında hir antişambr ve termosifon, lâvabo duş tertibatı olan zemiri karo mozavik duvarlan takriben 1,50 metre irtifamda bc\az karo fayans döşemeli helâ ve giriş merdiven sahanhk etrafı acık teras sekünde üstü karomozayık kaplı bot'onarme yığma şeklinde tam kârgır binadır. Çatısı ahşap besi'< çatl şeklinde olup Marsilya kiremiti ile drtüludür U'ki cinkoluklan gavet muntazamdır. Dış sıvası püskürtme çimepto sıvadır Elektrık ve elektrik tesısatı mevcut olup, ÎU te=isatı da yapılmış durumdadır. Gavrimenkulün tamamına 56 000 lira kıymet takdır edimistir İHIAR Dl'Rl'^n; : Maltppe Beledıesinin vazısında inşaat nizamının avrık, bahce. 5 komsu 3. ve arka bshçe mesafelennin 3 25 metre olacağı büdirilmıstir SATIŞ ŞARTT.AR! : l. Satıs 4947 savılı kanun hOkümleri daıresinde 25.10 19^8 cuma gıınü saat 10.00 dan 11 00 e kadar şubemiz binasında sçık artırma suretiyle yapilacaktır. 2. Bu artırmada alıcı çıkmadığı veya verılen bedel takdir olunan kıymetin ^ 75 şini bulmadığı takdirde en çok artıranın taahhüdiı bâki kalmak şartiyle gayrımenkul 411.1968 pazartesi gunu ayni saatte ikınci artırmaya çıkanlacaktır. 3. Yapılan ihalelerde teklif edilen bedel Banka Kanununun 17 maddssirde vazılı hadlrr dahihnde bulunduğu takdirde üç defa bağınldıktan sonra gavrımenku) isteklisıne ihale edilecektir Ak<;i halde mezkur madde hükümleri dairesinde ışlsm vapılacaktır 4. Ihaleye iştirak edenlere ihale bedelinın bir kısmı için % 8.5 faız ve 5 yı! v£de!i kredı açılabilecektır 5. Teminat bedeli % 10 dur. Ufenildifcinde ıhalenin peşin kısnu için 20 gün mehi! verilebilir. 6. Satlş hakkında ba«ksca bilgi »lm»k isteyenler şubemize müracaatla 964M8 ssvıli dosvavı görebılirler. (Baaın: 24998/11074) KUÇUK SAHNE • • • • • • • » • • • • » • »• • » » • • • • • • • • • • •• • • • •• •» • ••• • • • Mücap Ofluoglu Tiyatrosu YENİMELEK (WHAT DID YOU DO IN THE WAR DADDY) Renkli Sinemaskop JAMES COBURN (FLİNT) ALDO RAY RAFADAN ı Mücap OFLUOGLU 1 Bır Ekim Saiıdan İtibaren YILIN İLK KOMEDİSİNİ SUNAR Dort yıldır Paris'te büyük rağbet görerek oynanan J I HARPTE NE YAPTIN • t j • J • Sınemasında Pazartesi matinelerden itibaren ilk fe\ kalâde komedisi mevsımin Hayvan Yeti?tirm« ÇEMBERLİTAŞ BATTOAN GELEN ADAM Renkli Türkçe PAZARTESİ (L'Oeuf â la Coque) Komedi 2 Bolum 3 Tablo VazaJi: Marcel Franck Tıirkçesi: Asude Zeybekoğlu Sahneye Koyan: 23 Eylül Pazartesiden itibaren gişemiz açıktn . Pazartesi hariç her gece 21.15 de Suare Çarşamba, Cumartesı. Pazar 17 00 de Matine. Radar Reklâm: 8761 11107 SAFA K Sinemasmda HARPTE NE YAPTTN Renkli Türkçe ÇARŞAMBA Reklâmcıhk: 3650/11116 İPEK Sinemasmda ŞARTLAR VE VASIFLAR : 1^ Almancavı, Almanca bilen bulunmadlfı takdird1» Fran»ızca'yı ıyı derecede bilmek , 2 30 yaşını aşmımı; olmak, 3 Askerlığini yapmı? olmak, 4 Fakülteden 1964 ilâ 1966 yıllan merun olmak, 5 tlgılılerin belgeleriyle birlikte 15 Ekim 1968 tarihine kadar Ataç Sokak No: 72/3 4'te Genel Müdürlüîümüı tdari İsler Şubesı Müdürlüğüne müracaatlan rica otunur. • • • • • • • • •»»»»»• • • • • • • • • • • • • • • • • 4»»»»* • • • • • • • • r* (Basın: A. 1271625026 11078) ! • • • «• • • • • • • • • • • • *» • • • • • • İstatıbul Üniversitesi Tıp Fakülfesi Dekanlığından: Fakültemizin Enstitü ve Kliniklerindeki açık ve açılacak asistanltklara isteklilerin yabancı dil imtihanları 15 Ekim 1968 salı günü saat 9 da, bilim dah imtihanları da 22 Ekim 1968 salı günü ayni saatte Dekanlıkta yapılacaktır İsteklilerin 5 Ekim 1968 cumartesi gününe kadar dörder resim ve dilekçe ile Dekanlığa müracaatlan. (Basın: 25067/11103) MEMUR ALINACAKTIR Türkiye fiadyo Televizyon Kurumu Genc! Küidürlüğünden: 1 Kurumumuz radyo ve stüdyolannm ihtiyacı bulıınan elektron lâmbası, diot ve transistörler, şartnamesine göre kapah zarfla teklif alma suretiyle satınalınscaktır. 2 Teklifler en geç 6/11/196* çarşamba günü saat 14.00 e kadar, TRT Kurumu Genel Müdürlüğü Genel Evrak Müdıirlüğü Mithatpaşa Caddesi No: 37 Ankara adresine, makbuz mukabilinde teslim edibniş veya iadeli taahhütlü olarak posta ile gönderilmiş olacaktır. 3 Şartnameler TL. 50. mukabilinde, mümessillik belgesinin ibrazı şartı ile Genel Müdürlük Malzeme Şubesinden temin edilebilir. 4 Kurumumuz 2490 sayiJt kanuna t*W olmadığından, lhaleyi yapıp yanmamakt», klsmen veya dilediğine yapmakta serbesttir. (Baaın: A. 1270525030/11004) Fatura tanzimi ve daktilo işlerinde çahştırılmak üzere daktilo makinasında seri yazabilen ve hesap maküıesi kullanabıien erkek bir memur alınacaktır. Lise mezunu ve askerlik görevini yapmış ve yaşı 35 i aşmamış isteklilerin PJC. 354 Şişli adresine müracaatlan rica olunur. Ilâncılık: 8777/11088 Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumundan: Kurumumuza feaglı TATBİKİ MATEMATİK ARAŞTIKMA ÜNITESr'nde ARAŞTIRMA ASİSTANI olarak çalıstınlmak üzere. araştırmalan takip edebilecek derecede yahancı dil bilşisine sahip. FEN FAKÜLTELERİNİN MATEMATİKLE İLGİLİ BÖLÜMLERİNDEN veva TEKNİK ÜNh^ERSİTE ATİTHFNDISLİK FAKÜLTELERİNDEN MEZUN ^encler alıracaktır. İst^Vlilorin îctanbul Teknik Üniversite« Taşkısla Binasmdaki Ünite BaskanlıSına (Oda No: 363) 10 Ekim 1968 pününe kadar başvtırmalsn duyurulur. (Bajm: A. 12T7025087/1U05) İBM Gurubu İçin Eleman Aranmaktadır Şırketımızın İBM gurubunda çahşacak Programcı ve Programcı yadımcuı aranmaktadır. Gizli turulacak müraeaatlarm PJK. 527 Beyoglu adrasine vazılı olarak vapılması rica olunur 3573/11112
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog