Bugünden 1930'a 5,433,182 adet makale [Gelişmiş]Katalog


«
»

CUMHURİYTT 22 Evlul 1968 SAHİFE ÜÇ ft.ro flinHn Meksika'da Olimpiyatlara kala Sıkı yönetim ilânı muhtemel MEXİCO, (a.a. Radyolar) | ükumetin emriyle hareket eden ordu birliklerinın Meksika Ulusal Üniversitesine el koyması. bütün ülkede son c".erece gergin bir hava yaratmıştır. Hükümetın, yaklaşan olimpiyat oyunlannın hâdisesiz geçebilmesi için gerekirse sıkı yönetim ilân etmekten kaçınmayacağı söylen t mektedir. Olimpiyat ovunlanna I 23 gün kala, ülkede huzursuzluk had safhaya varmıştır. H Üniversitenin işgali, huzursuzlugu yatıştıracağına aksine artırmıştır. Nitekim son 24 saat içinde, birbirıni izleyen şıddet olayları herkesi merak ve endışe içm de bırakmıştır. Olimpıyatların geleceğı ne olacak? Son 24 saat içindeki olaylan şöyle özetlemek mümkündür: • Tedhişçüer bir kolej binasını makinalı tüfekle taramışlardır. • Öğrenci gruplan lle askerî bırlıkler arasmda çetın sokak kavgalan çıkmış, 1000'ın üstunde kimse tevkif edilmiştir. Bunlar arasında, öğrencıleri kışkırttıklan ileri sürülen Komünist Partisi yönetıcıleri de bulunmaktadır. % öğrenci liderleri, hüfcumetl protesto için ülkenln her yanında mitingler düzenleyeceklerini açıklamışlardır. • Savunma Bakanı General Marcelino Barragan, ordunun gerekirse bütün okullan ışgal edeceğini ve «Huzursuzluk yuvalannı» bu şekilde ortadan kalöıracagını söylemiştir. • Millet Meclisinde, finiversltenin isgalini yeren muhalefet üyeleri ile iktidar mensuplan arasında küfürleşmeler ohnuş, dinleyici galerisini dolduran gençler, iktidar mensuplarını yuhalamışlardır. • öğrenci boykot komitesinin merkezi Ulusal • Üniversıteden Politeknik Okuluna nakledılmiştir. Gençler, bina çevresine barikatlar yerleştirdikten sonra okulu bir silâh deposu haline getirmişlerdir. Söylentüere göre, ordu, bu okulu da işgal etmek üzere harekete geçecektir. Nitekim, okulu savunan gençler, dün geç saatlerde, civarda toplanan toplum polisi ile sert bir şekıldo çatışmışlardır. Toplum polisinin her hücumu püskürtülmüştür. Polis, 1000 kişiyle takviye edildikten sonra öğrencileri bina içine çekilmeye zorlamıştır. HIZLA DIGER SEHlRLERE DE YAYILMAKTADIR Jalapa'dakl Vera Cruz Üniversitesi, toplum polisince işgal edll miştir. Olimpiyat öncesi basketbol tumuvasının açılacağı Monterrey'de ordu birlikleri hazır ol durumuna geçirilmiştir. Bazı fut bol maçlannın yapılacağı Puebla1 da, 2000 öğrenci hükumeti protesto etmiştir. Merida'da da, büyük bir mitlng yapılacaktır. BEYRUT, (a.a. Radyolar) ısır ve Israil'in karjüıklı tehditlerinden sonra OrtaDoğu'da, durum son derece gerginleşmiştir. Mısır askerî ve siyasî çevreleri, Kanalm Batı yakasındaki Mısır topçu mevzilerine her an bir Israil hücumu beklerlerken, Ürdün ve Israil topçusu da, geç vakitlerde, uzun bir süre ateş teaC etmiştır. Başkan Nâsır, Arap Sosyalist Birliğının toplantısında •kaçınılmaz savaş» hakkında konuşacaktır. Mısır'ın Kanalın Doğu yakasmdaki Israil mevzilerine top ateşi açacağına inanan İsraü'in «daha atik davranarak» Mısır top mevzilerine karşı yoğun bir baraj ateşi açmaya hazırlandığı ileri sürülmektedir. Diplomatik cephede ise, Kahirede yayımlanan nüfuzlu «ElAhram» gazetesinin bildirdiğine göre, hâlen Mısır başkentinde bulunan Birleşık Amerika Dışişleri Bakanlığı yetkililerinden Lucius Battle, Dışişleri Bakanı Mahmud Riad ile yaptığı görüşmede, ortaya yeni bir teklif atmamıştır. Gazeteye göre, Battle, Başkan Johnson'un beş maddelik OrtaDoğu Barış Plânını tekrarlamıştır. Savaş cephesinde ise, bir Ürdün askerî sözcüsü, Israil topçusunun dun gece, Allebeny köprüsü yakınlarında, Ürdün mevzilerine ateş açttğını ve Ürdün'ün de buna derhâl cevao verdığıni bildırmisür. Ortadoğu bir barut fıçısı gibi patlamaya hazır M Humphrey Nixon'dan "yeteneksiz politikocı,, diye bahsediyor NEW YORK, (ajı.) emokrat Partının Başkan adayı Hubert Humphrey, Cum huriyetçi rakibı Nıxon'dan «söylediklerine kendisi de inanmıyan, knlagına fısıldananları aynen tekrarlıvan yeteneksiz bir politikacı» dive bahsederken, Nixon, Demokratların kalelerinden biri sayılan Philade'.phia' da. konfeti yağmuru altında. büyük bir gövde gösterisi yapmıştır. Oluyların Haftası Mehmet BARLAS Hilâfet meselesi 1 adıköv'de bir vâizrn, hilâfeti geri getirmek yolunda sözler söylediği ' için hakkında takibat yapüdığını gazetelerde okuduk. itCumhuriyet» in böyle şuursua hareketlere bazı devirlerinde tesadüf edilmiştir. Bunlar tamamen esassız, lüztımsuz ve hâlâ uygulanması imkânsız vâhimelerdir. Çün kü «hilâfet» vani Pevgamberin vekilliği diye tslâm dininde bir makam yoktur. «Hulefai Raşidin» dediğimiz dört «halife» nin halifeliği de İslâm cemaatinin reisliğinden ibaret sivasi bir liderlik idi. Şahsi «hürmetsezâ» lıklarından başka dinî hiçbir fonksiyonlan yoktu. Buna rağmen bunlar o maİcamlan seçimle ihraz etmişlerdi. Bu dört halifenin dahi kendi aralarında ve ashah arasında rakipleri vardı.. Esasen İslâm dini, hattâ Hazreti IHuhammed'in sağlığında bir devlet haline geldiği için halifelik sivasî bir vazife oldu. O yüzden de ihtilâflar çıktıharbler oldu. Dört halifeden, hattâ Peygamberin sülâlesinden şehid edilenler oldu. Bunu yapanlar halifeliği aldıktan sonra devlet kuvvetiyle ellerinde tnttular ve veraset yoluna soktular.. unutmamalı ki iik devirlerde tslâmiyet tek ts lâm devleti halinde olduğundan halife. İslâm devletinin hükümdarı idi. Bunlara Emirülmü'minin dahi denirdi. Yani halifelik bir di. nî makam değil, bir siyasi makam, bir devletin hükümdarlığı olduğundan babadan ojııla intikal et • ti, ve nihayet söndü. Zaten «halife» demek birinin yerine geçen kimse demektir. Bunlar da kendilerini, Peygamberin yerine geçmis saydırmak için bu nmi aldılar. Halbuki Peygamber, hayatında kendinden sonra f alan • canm yerine geçmesi diye bir vasiyette bulunmamıştı; çünkü ney gamberlik şahsi bir vazife olduğundan O"nun ölümünden sonra yerine vekil tayin etmesi varid değildi. Böylece İslâm devletinin hükümdarına halife adı verildikten yıllar sonra Araplar bölündüler.. Emevi, ve Abbasî haiedanı halifeliği bir biri peşinden üstlerine aldılar.. bunu yaparken, İslâm halkına kimse bir şey sormazdı. tslâm dinl genişledikçe İslâm devletleri artıyordu. Bunlann üzerinde halifenin hiçbir zaman büyük bir nüfuzu yoktu. olamazdı. Çünkü o, bir siyasî makam idi. Islâmiyetten 700 sene sonra fcnrulmuş olan Osmanlı devleti i e bir tslâm devleti idi. 200 yildan fazla bir müd det. hattâ İstanhulun fethi sıralarında dahi Osmanlı padişahlart «halife» değildiler. Bununla devletin şan ve şöhretinde bir eksiklik olmadıçı gibi tstanbul"un fethiylo Osmanlı devleti İmparatorluk oldu. Fatih Sultan Mehmed, Roma İmparatorlarına verilen Kayser ünvanmı dahi ahnıştı^ Hilâfet. Osmanlı padişahlanna, Yavuz'un Mtsır'ı zaptından sonra, hiçbir kuvvet. ve nüfuzu olmıyan ve Mısırda âdeta esir gibi yaşayan son Arap haJifesi Mütevekkil Alellah'ın halifeliği. Yavuz Selim'a tevdi etmesiyle intikal etmiştir. Çünkü halifelik din bakımından hiçbir salâhiyeti olmadığı için kuvvetli bir devlet reisinin elinde olmalı idi ki bu siyasi kuvvetle ayakta durabilsin. Ve böylece Arip padişahlannın kendilerine verdikleri bu isim, Osmanlı İmparatorlanna kılıç zoru ile intikal etti ve onların kuvvetiyle İslâm üzerinde nüfuz kazandı. Zaten Yavuz Sultan Selim hemen hemen bütün tslâm devletlerini mağlup ederek Osmanlılann siyasî ve askerî üstünlüğü • nü dünyaya kabul ettirmişti.. Hilâfet, kuvvetli tslâm padişahlarının elinde oldukça İslâm üzerinde • siyasî nüfuz ika edebiliyordu.. zaten hemen hemen bepsi Asya ve Afrika'da bulunan tslâm cemaatleri, yavaş yavaş Avrupalılann müstemlekesi haline girerek istiklâllerini kaybedince bütün bu halk, tek müstaki] İslâm devleti olan Osmanlı tmparatorluğuna v.anül bağladılar. Bu bağlılık, Osmanlılar siyasî kuvvet ve nüfuzlarını muhafaza ettikçe devam etti.. ondan sonra. yani Osmanlı devleti inhitata doğru gittikçe, hele son zamanlarda halifelik, Türkler için bir siyasi mahzur halini aldı. Büyük devletler Türkiyeyi İslâmlar üzerinde hilâfet yoliyle tesirler yapacak vâhunesîyle tehlikeli görmeve başlamışlar ve bu yüzden türlü güçlükler çıkar • mışlardır. Son zamanlarda Osmanlı tmparatorlnfuna karşı Yemen'de, Hicaz'da, Suriye'de isyanlar çıkması hilâfetin artık bir isimden ileri gitmediğini gösteriyordu. Birinci Cihan Harbinde ise bütün Arap âlemi «halife» aleyhine isyan etmiştir. «Cumhuriyet» ilânı ile padişahhk ortadan kalkınca «halife» İik boşta kaldı. Çünkü halifelik, tslâmlann sırf ruhani işleri için seçtikleri bir «baş» değildi. Halifelik, muhdes bir makam da olsa bir padişahhk idi. O da Türkiyeden kalkmca «halifelik» de kalktı. Osmanü padişahlan kendilerine lillüllâhi fil'arz, Emîrülmü'minin. halifei ruvi zemin, yani arzda AUahın gölgesi, müminlerin Emîri ve yeryüzünün halifesi ismini verirken Yemen'de İmam Yahya. halife ordusunun askerlerini kesiyordu. Zaten bu küçücük imamlar ve şeyljler bile hutbede halifenin değil, kendi isimlerini okuturlardı. İşte «halife» İik bu hale geldigi İçin ortadan kalktı. Bugün için halifelik iade edilebilir mi?. Onu da yartn konuşuruz. B. FELEK D ek buhranının, zincirleme bir rcaksiyonlar dizisi içinde, başka noktalardaki patlamalara yol açacağı belliydi. Bu patlamalar bloklararası bir savaşa dönüşmedi: belki de hiç dönüşmeyecek. Fakat dünya vatandaşlan, her saatini huzursuz gecirdikleri bir hafta olarak hatırlayacaklar geridc kalan yedi günü... Çek buhranına dayanan ve bu buhranın patlak vermesindcki büyük etken olduğu anlaşılan, hukuki ve diplomatik bir çatışmanın içinde bulduk kendimizi. Blok içi bir «yola getirme» işlemi olarak bilinen Çekoslovakya'nın işgali harekcti, geçcn hafta iyice anlaşıldı ki. işgalden 1.5 av önce Bonn ve Moskova arasında yeralan çatışmanın da meyvası olmuştıı. Sovyetler Birliği. 5 temmuz'da, yani 22 ağustos'taki yuzkarası is Ç Florida'da bulunan üçüncü par ti adayı George Wa'.lace ise, Başkan seçildiği takdirde, federal yargıçların tâyinlerine ilişkin konularda derhal değişiklik yapacağını söylemiştir. îllinois'in Springfield" şehrinde konuşan Ba=kan Yardımcısı Hubert Humphrey, Nixon'a alavcı bir ifade ile hücum ederek «Kendisi bana, dünyanın ynvarlak mı yoksa düz mü oldngunn bilmeden, knlağma fısıldananları avnen tekrarlıvan bir coğrafya ögretmenini hatırlatıvor» demıstir. Philadelphia sokaklanndan açık bir araba içinde geçen Nixon ise. 300 000 kişılik muazzam bir kalabahğın konfeti yağmuruna tutulmuştur. Bundan on gün kadar önce avnı şehirde Humphrey'yi karşılayan kalabalık 125 bin kişiyi geçmiyordu. Wıchita eyalet üniversitesinde konusan Senatör Edmund Muskıa, Vietnam savaşının. Eisenhower yönetimi zamanınd'a alınan isabetsiz kararların bir sonucu olduğunu ileri sürmüstür. Nıxon'un yardımcısı Spiro Agnew ise. San Francisco basın ku'.übünde yaptıSı konupmaria. Demokratlar «hükâmet etme hakkını kaybetmişlerdir» demiştır. Kısaca.. • DEPREM Dofn Veneznela'nın Camana sehrinde meydana gelen depremde en az 5 kisi ölmüü, g bina da yıkılmıstır. • 15. tÇAK San Juan'dan Mıamı'ye gelmekte ıken Havana'ya kaçınlan bir jet yolcu uçağının 12 saat sonra Miami'ye dönmesine müsaade edilmiş, fakat yolcuları Havana'da ahkonmuştur. Bu, yıhn kaçınlan 15 inci uçağıdır. • KAATtL FİL Münih'teki Mellubrunn hayvanat bahçesinde, azgın bir fil, yüzlerce kişinin gözü önünde, kendisine yiyecek vermekte olan 3 yaslarındaki bir kızı hortumu ile havaya kaldırdıktan sonra dnvara fırlatmış ve arkasından üzerine basarak çiğnemistir. • İNDtRÎM Yunan Hükumeti armatörler'e yaptıâı temas sonunda bu ayın sonlarmda yapılacak Anayasa oylamasına katılma oranının yüksek olması için, gemilerle seçira bölgelerine gidenlere »'o5O indirim yapılma«ını sağlamıştır. • DİL ATRILlGl Belçika ksra knvvetlerinde. özellikle yöksek rütbeli snbayların hfir ünt .derecere terfilerinde. iki difchilmelerinin (Flaman VValon) mecbnri tutulması subaylar arasında memnnniyetsizlik yaratmıştır. Reaganla California Üniversitesi karşı karşıya LOS ANGELES, (a.a.) alifornia Üniversitesi Profesörler Kurulu (Senato), «kara panterler» hareketinın lıderi Eldrıdge Cieaver'in Berkeley sitesinde «ırk konusu» üzerinde ders vermesinin yasaklanmasını talep eden Eyalet Valisi Ronald Reagan'a «bunun mumkün olmadığını» bildirmıştir. C Vali Reagan, milıtan bir teşekkül olan «kara panterlerin» liderine Berkeley sıtesinde, «kürsü» anlamına gelen bir gorev venlmesinin, California sakınlerıni büyük bir infiale sevkettiğini ileri sürerek, kararın değıştirilmesini istemıştir. Reagan, California Üniversitesmin, California'lılarm ödedikleri vergiler ile ayakta durduğunu hatırlatmıştır. Vali. istesi kabul edilmediii takdirde, California VniTcrsiteşi hakkında, bir Meclis araştınlması açacağını tehditlerine eklemiştir. Dokuz üniversitenin bir araya geldiği California Üniversitesinin YSneüm Kurulu ise, Cieaver'in en az bir defa ders vermesini öngören teklifi 8'e karşı, 10 oyla kabul etmiştir. r Bilge ile ONLR { ^ Yalçın OÖNENLÎ nışanlandılar ANKARA 21.9.1968 KİVİ (Cumhuriyet: 11117) Sayın Doktor ve Eczacılara japonya'da deprem TOKTO, (a.a.) Japonya'da dün sabah, birbıri ardına dört siddetli deprem olmuş. bazı evler hasara uğramış ve bir devlet karayolunda uzun çatlaklar meydana gelmiştir. Can kaybı olmadjğı bildirilmektedir. llk sarsıntı, Tokyo'nun 96 n n . kuzeyınde bulunan Magano adasında hissedilmîstir. Kyodo Haber AJansı, Shinano kasabasmdaki evlerden 16 smın hasara uğradığını haber vermiştir. Kanseri nükleer enerji mi yenecek y corticoid+antihistaminik B TOKYO, (a.a.) (BÜTÜN PROSRAMLAR BİRARADA) Kltapçılardan v« AKBANK Şub«tertn<l«n arayın |DAâlTlM:BATE9 Ilâncıhk: 8790 11091 PEK YAKINDA CIKIYOR FİATI: 10 UİRA e\nindeki kanserli hücreler nükleer enerji yoluyla yokedilen 29 yaşındaki bir kadın, bir aydan beri yattığı T. Universitesi Hastanesınden taburcu edilmi?tir. Japon doktorlar, beyin kanserinin nükleer enerji yoluyla t«davisinin ilk kez yapıldığrnı ileri sürmektedirler. Kimliği açıklanmıyan kadın, 20 ağustos günü, nükleer bir reaktörün içine alınmış ve beynindeki tümör on saat müddetle, nötronlar ile bombardıman edilmiştir. Tokyo Üniversitesi Hastanesi ilgilileri, bu tedavinin, tümördeki bütün kanserli hücreleri yokettiğini belirtmişlerdir. Hastaneye yatmadan önce ölüm derecesinde hasta olan kadın, nekahat devresinde dokuz kilo almıştır. piyasaya arzedilmiştir bu sert rntamuna dayanan sebep anlaşılıyor. Dubcek, kısır bir bürokrat rejiminin verimsiz bir ekonomiye sebep olduğunu gözönüne alarak reformlarını yürütürken, Doğu Bloku dışında yeni finanfman kaynaklan arama çabasını da hizlandırmıştı. Ve o sıralarda başladıeı anlaşılan fakat hâlâ doğrulanmayan bazı ticarî temaslara hız verdiği söylentisi de ortaya çıkmıştı. Bu temaslann Moskova için en tehlikeli olabilecegi. bir İsv<çre şehrinde yapılan, gizli ÇekB. Alman temaslanydı. Batı Almanya'dald siyasî gelişVe Moskova., blok için yürütmelerin farkına varılması tarihitüğü Cek ideolojik anlaşmazlığınin 5 temmuz olması garip geliyor nın. blok dışı alanlara kayabilebizlere... Fakat diger bir gelişceği ihtimaline yönelince. ölçiiyü meyle birleştirilüıce, yani Çekoskaçırdı. 5 temmuz'da Bonn'a velovakya'da Dubrek'in yürüttüğü rilen nyarma notası. artık Krem•insancı sosyaliztn» hareketiyle lin'i tarmin etmiyordu. paralel. kurulunca, Moskova'nın Varşova mektubu ile başlanp. Ciema Nad Tisou ve Bratislava konferanslarıyla devam edip yatıştı§ı sanılan PraeMoskova gerginliği. böylece döniiçü olmayan bir noktaya gelmişti. Yani bir bağımsız ölkenin sınırlarına tecaviizü ve bütünlüğüne saldınyı kapsıyacak olan Çek fâciası, artık dünya insanlarının önüne sürülmek ÜT»reydi. ovyetler tamamıyla haksızdılar. Çiinkii, ortada diplomatik ve mütteflklerarası Uişkilere bir onuhnaz yara açacak ihanet İJIemi vardı. Çek liderleri, Bratislava konfeCUMHURİYET BAYRAMINDA Avusturya'da 10 Istlraransındn hem Moskova. hem de >ta hat ve eğlence günü için VİIIaCh buluşahm. Alp diğer Varşova Paktı üyeleri lle anfopnıglardı. İki taraf da karşıdağlarının eteğindeki bu UbLaün inclsl termal banyodakilere teminat vermişlerdi... tmlar ve kür şehrinde geçecek nefis gezi için ödenecek ralar atılmı;. işler yoluna girmişti ücretyaluz E . 2 f i 5 T L . t u t a c a k t ı r . Ve bir sabah kalkıldığında. MosMüracaatlaruuz için: knva'nın bütün bu sözlerin üstüne bir bardak su içip, topraklarım Bosfor Merkez: Taksim Mete Cad.U Tel: 48 51 51 işgal ettiğini RÖrdü Çek halkı. 47 96 85 Çek fâciası bu yönden ve bajhmsızlık ateşini körükler tarzda Ankara : Lozas Meydanı Iblamur Sokak 10 süregiderken, 5 temmuz'dakl Sov. Tel: 17 15 48 yet notası tekrar ortaya çıktı. tzmlr : Abdullah Turizm Akdenlz Cad.l Zaten Çekoslovakya olaylanyla Tel: 22226 Avrupa ve dünya srratejik denjresi. bir değişikliğin içine girmişti. Bu denge bozukiugu. gerçl nükleer stratejiyi değil, konvansiyonel ve bölgesel alanlan kapsıyordu. Ama. yıllar boyu bina Cumhuriyet 11085 edilen ve Soğuk Harp» felsefesi yerme «Barış içinde bir arada yaşama» (Coexistance) yı esas alan bir anlayışın dengesiydi bu.. VATO'nun «Toptan mukabele» 11ke«i «Kademeli mukabele»ye dönmüs, afakî nükleer terazl ön plâna çıkmıstı. Ve birdenbire Orta Arrupa'da, NATO aleyhine tfimenlerce farklı bir Vmr$ova Paktı ağirlıgi çıktı ortaya... Bu ağırhjhn ve yeni denge sağlamanın tartışması yapılırken Dâncılık: 8488/11089 de, geçen hafta, Batı Almanya'ya karşı kullanılabilecek müdahale hakkı on plana geçti. ovyet Komünist Partisi or^ ganı Pravda'nın yazan Vladlen Knznetsov, çalakalem ffidiyordu: 5 Temmuzda kapab verilen Bonn notası, 17 Eylulde Pravda »ütunlanndaydı ve artık tehdit sadece Bonn'* değil, bütün Avrupaya idi... «Birleşmi? Milletler yasasının 107 ve 53 üncü maddeleri, eski düsman Almanya'ya müdahale hakkı veriyordu ama, şimdi Almanya NATO Ue suç ortaklığı içindeydl». Böyle diyordu Kuznetsov... Ortadoğu dengesi, Akdenizdeki Sovyet filosuyla yeni yöriingelere oturuyordu. Sadece geçen hafta bu filoya, bir kruvazörvve iki destroyer daha katılmıştı. Balkanlarda, Yunan Cuntasına yeni Aoıerikan yardımı geleceği açıklaoırken, Sovyet Mareşali Yatabletleri kubovski. Bulgaristan'a hareket ediyordu. Gaye, Bnlgaristan Silâhlı Knvvetlerinin, »erekirse fislenecek Sovyet Birlikleriyle takriyesi idi. Biz TürHye'de, olaylara nzak olmamızm rahatlığı ve olaylann içinde olmamızın endişesi Ue geçirdik geçen haftayı. C.H.P. Lideri tnönü'nün Cnma günkü demeci, son Avrupa buhraniyle ilgili, Turkiye içindeki en önemli olaydı, diyebiliriz. Yülann tecrübesi ile, bu buhranlı günlerde birbirimize düşmemenin en saCumhuriyet 11080 lim yol olduğunu gösteriyordu. gal ola.vından çok önce, Bonn hiikumetine bir nota vcrmişti. Bu notada Moskova, gerek Potsdam anlaşmasında. perekse Birlesmis Milletlcr yasasında yer alan bazı durumları ileri sürüyordu. Moskova'ya göre. tkinci Dünya Savaşında müttefiklerin dıîşmanı olan Almanya'ya. bu müttefiklerin gereğinde müdahale hakkı vardı. Bu müdahalenin gerçekleşmest şartlan ise, yine Moskova'ya göre, mevcuttu. Yani «Alman nazizmi \e intikamcılığı dirilmeye başlaraış ve dünya banşını tehdit eder bir hâle gelmişti.» Yine kara bulutlar BOSFOR TURİZM SUNAR S S sinerjistik bileşimi kenatab Squibb KOÇ H0UHN6 JL5. personel arıyor 1) lyi Ingilizce veya Almanca bilen, ithalât, mubayaa ve satış işlerinde tecrübeli, askerliğini yapmış Ticaret Müdürü 2) Tercihan mensucat tecrübesi olan askerliğini yapmış Piyasa Etüd Uzmanı (piyasa etüdü tekniğini bilen desinatörler tercih edilir) 3) lyi Ingilizce ve Fcansızca bilen, iyi Ingilizce veya Almanca bilen, orta îngilizoe bilen bayan sekreterler ahnacaktır. lsteklilerin Şirketimize müracaatlan rica olunur: KOÇ HOLDİNG A. Ş. Meclisİ Mebusan Caddesl 53, Fındıklı HÂSTAŞ öğretim ve Sağlık Kurumian A.o '12 Eylül 1968 Perşembe günü. Istanbul Hilton Otelinde yaptığı olağanüstü umumi heyet toplantısında, Şırket Sermayesınin 10 000 000.(ON MİLYON)dan 100 000 000.(YÜZ MİLYON)TL. na çıkarılmasma ittifakla karar vermıştir..Türk Ticaret Kanunu ile •kendılerıne tanınan rüçhan haklarını kullanmak üzere yeni hisse senedi almak isteyen sayın ortaklarımızın en geç 20.(yırmı) gün içinde HASTAŞ'a müracaatlan rica olunur. Bu süre içinde müracaat etmeyen'ortaklarımız, yeni hisse alabilme haklarınr kaybedeceklerdir. Bu münasebetle,HASTAŞ Olağanüstü kongresinde alınan Karar.ı,Sayın ortakİanmızın dikkatine şunanz; A.O. SAYİN ORTAKLARINA Sermaye arttırımı dolayısıyla paylarına düşen hisse senetlerinin tamamını alamıyacak durumda olan ortaklar. kontenjanlarından artan kısmı,HASTAŞ ve HALK SEKTÖRÜ'fikrine inanmış dost ve akraba çev. relerine satabilirler. Ancak, bunun da en geç 20 gün içinde sona erdirilmesi ve kesin sonucun İdare Mec. lisine bildirilmesi gereklidir. Bu suretle,kuruculuk şerefi de HASTAŞ ilkelerine ve HALK SEKTÖRÜ fikrine inananlar arasında t aym seviyede paylaşılmış olmaktadır. SAYIN HALKİMİZA l'HÂSTAÇ oriakTarıntn •ruçKan rtaVIanm Vullanmalarından sonra, artan. hisse senetleri, bir kontenjan dahİIînde butön îIFerîmizo dağıtılacak ve aynı anda 67 ilimizde birden satışa arzedilecektir. (Cumhuriy* 11U7) Yenı Ajans: 5240/U071
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog