Bugünden 1930'a 5,432,954 adet makale [Gelişmiş]Katalog


«
»

SAHİFEÖÖ 22 Evîul 1968 CUMHUItÎYET ••••••••••••• MİUÎSAVUNMA PLANIAMASI ayın Genellrurmay Başkanı OrgeneraJ {'«• mal Tural bir muddet evvel basına bir demeç vermis ve bundan böyle silâhlarımızın yurt içinde yapılacagım mujdelemışti. Ancak, aradan geçen raman zarfmda Türk Ordusnnu ve etkilediği dısı politikajı bağım&ız bir hale getirecek demek olan bu açıfclamanın gerektirdiği nazari ve ameli teşebbüglere girişildigine dair her bıngi olnmlu bir emareye rastlamak mfimkün olamamıştır. Bu sutunlarda, daha önce askeri tardunlarla ilgili bir yazmmda, bu gibi dış vardımlann bir gün kesileceğini ve ABD kongresinde uzun bir süredenberi bu yolda bir uygulamamn yapılmakta ve her yıl hükumet tckliflerinin ciddî bir şekiîde kesinthe uğramakta olduçunu ve dolayısıyIa yakın bir gelecekte Türk Silâhlı Kuvvetlerinin ateş giicü ve hareket kabiliyetine müessir harp silâh ve vasıtalannda bir duraklama, bilâhare de gittikçe artan yıpranma ve yedek parça yoklugu sebebüe kritik bir duruma düşüleceği münakaşa edilmişti. »ekilde rek müstakbel yatınmların öncelik derecelerinl tâyin, başlı başına bir plân de» esini kapsıyacak kadar zaman ve mesaiye tüzum fösterecektir. t > ugünkii dünya siyasî ortamı muvacehesinde, * * »BD Konsresinin takip ettiği yol, dı? yardımlann üçüncü plân derremirin başında çok azalacağını gösteren süphe RÖtürmeı bir delil oltiuğuna gore, 1972 den sonra Ordu ibtiyaçlannı teminde eiddı zorluklarla karşılaşılacak; şimdiden hazırlık vapıljnadığı takdirde de öçüncü plân devresinde semerell bir yatırım nygulama«ına (e;ilemiyecektir. Paşa'nın 'ihtiyat politikası,, Çâresiz bir yâre kanı, biraz, oayal peşinde kosuyor galiba.. Bir defa esnafın koydugu fiat etiketi o malın tam değeri midir? Bu fiatı kimler, hangi bilgilere dayanarak tesbit edivor? Sonra, aynı ntala ayrı ayrı dükkânlarda konan birbirinden farklı fiat etiketlerini, sayın başkan görmediyse, biz her gün görüyoruz. Hattâ, aynı dükkânda. ayru malın üstiine, biri kontrolda çösterilmek üzere, öteki miişteriden istenmek için, iki iiç ayrı etiket kullanılmıyor mn? Pazarhk denen şey. bildiriyle, nasihatle, rica ile, hattâ kanunla bile, kalkmaz. Bir seve. pazarbktan sonrald fiatı kovdurabilirse niz, o zaman kendiliğinden yok olur, gider. zannederim, yakın zamanda dinliyenimizden fazla, şarta ^fiyleyenimiz olacak. Meshur Şario hâlâ film çeviriyor olsaydı da yolu buralara düsseydi, süphesiz «Altına Hücum» gibi «şarkıva hücum» diye, bol müzikli, bir kordelâ yapardı. Yalnız «Altına Hücum» binbir türlü mahrumiyetler, ve sonunda, hayal sukutlariyle doludur. Bizimkilere böyle bir aey temenni etmek aklımdan geçmez tabii. Hepsine iyi ganslar. Sezai ORKUNT jjj! Olmıyacak bir dua doha Hem avcl, hem âşık Yeni bir EMEKLİ AMİRÂL hücum Vermek ve istemek Bu dâvete kimse gelmez ihtivaçlann tespiti n plinlamaya geçile lhtar işareti Kongresınin dıs yardımlar konusunda bu yıl ds, hükümetin îKazına rağmen yaptıjh indirmeler, her ilgili memleket için oldugu gıbi Türkiye için de bir ihtar isaretidir. ABD bu yardımlart birden sıfıra indirmemek. te, her yıl yaptığı önemli kısıntılarla yardım alan memleketlere tedbir almatan lüzumunu da dolay IJ bir şekilde hatırlatmaktadır. NATO içinde yardım alan yalmz fkJ devlet kalnmtir. Bunlardan biri Türkiyedir. Yirmi yıldanberi devam eden böyle bir yardunın, daha OJTUTI bir süre sürdürülme zaruretine Am«rikan vergi tnükeliefinl inandırmak pek kolay bir rnesele değildir. Bu itibarla, meselenin ciddi bir şekilde dtisünülmesi berkesten evvel Türk parlâmentosnna ve yürütme organına ait bir görevdir. Sayın Genel Kurnuy Baskanının ba konud» ki beyanian, hastalığın çârelerini arastırma için müspet bir adım atrlmış oldufu sevinç ve inancını vermis ise de, uygulama için hükümetin bufiint kadar herhangi bir harekette bulunmsmıs olması bu bevanı otdukça gölgelemiştir Her halde, Sayın Gene) Kurmav Başkanı, bugünkü kapasitelerile askeri fabrika ve tersanelerimizden istifade ile bir harp sanayiinîn kurulabil'ceğini ve bir harp ekonomisinin gerçek leştirilcbileceğini kastetmemiştir. Bu konu, Türk ekonomisinin bütiinö içinde miitalâa edilecek bir rüs'attedir. Oevlet Plânlama Teşkilâtı, kurulus kstonnu lle IktİMdi ve sosyal kalkinma plânlamasından sorumiu Inlınmıştır. Ifade oluuan Millî Savuruna lhiiyaçlan ile herhangi bir ilgisi hâlen mevcut değildir. Oysa. bütçenin '• 20'sini tüketen MilÜ Savunmanm, derletin tüm iktisadi plânlaması dısında tutulması oldukça anormâl bir uvgulama seklidir. Milli Savunma Tüketiminin, milli ekonoml üzerinie hiç bir etkisi yokmuscasına bir uyg»ılamanın mütaakip devrelerde de aynı tempo ile devam etmesine imkîn voktur. lkinci Bes Yıllık Plân da, dış yardımlann der«m edeceği inancı ile bn konuya el sürmemistir. Halbuld, savunma ihtiyaçlan o kadar miitenevvi, teknolojik gelismeler o kadar sür'atli ve yabnmları o kadar komplikedir ki, ciddi bir Bu batamdan, Oevlet Plânlama TeşfcUâtmın bünyesinde bir tâdilât raroridir. Teşkilâtın iktisadi ve sosyal plânlama dairelerini ya milli »avunma meseleleri ile de sorumlu kılmak ve kadrolan genişletmek veya sadece bu konu ile iftigâl edecek yeni bir daire kurmak rerekli olacaktır. Hanfi «ekilde olursa olsun. Teşkilâtın geçirdiei tecrübelere göre bu konuda sür'atli bir tâdilfit raruri olup Millî Savunma Bakanlığı ve Genelkurmay Başkanlığı ile de irtibatın bufiinkü gevşek şeklinden çıkanlarak sıta bir rabıta bâline getirilmesi de elzemdir. Politikacüar, Milli Savunma yükünfin dıs yardımlarla massedilmesi dolayısı ile hâli hazır ekonomik kaJkınma plânlarına menfi etki yapmama*ından mubakkak memnundurlar ve bunun süresinin deamını da arsn ederler. Ancak, yardım yapan memleketin de bu yöndeki anlayış ve davranışlarını dikkatle takip gerekiidir. ABD hiikiimeti de kongresi karşısmda hir dereceye kadar müessir olabilmektedir. Bu açıdan, resmi sahıslann Tirkiye'ye verecekleri peşin teminatın kati bir deferi yoktur. 1966 yıhnda, tesbit edilen bes yıllık ABD a v kerl yardımında, Amerika M. Savunma Bakanliti yetkilileri yardım tavanının tâyin edilen rakkamı asmasına imkân bulunmadî|ıni, belid de telecek yıllarda Kongrenin alacajh kararlarla bn miktann çok altına da düşülebilecejini açık bir «ekildt belirtmislerdi. Buna rafmen iktidaruntz, daha ileri isteklerde bulunmak ribi bir tesebboa de yapmıs, netice alamamıştı. •••• •••• :::: •««• Câresiz bir yâre en kendimi blldirn bilell, u• zun zamandır da biliyorum, memleketimirde bir türlü halledilemiyen bir rnesel* vardır: Ekmek meselesi. Gelmiş geçmiş bütün beledıyeler, vll&yetler, hükumetler, çok uğraştılar ama, lşin içjnden çıkabüeni olmadı. Meselâ fıata zam, derler. Eh, adamlar, sırası gelince oy topU yacak, ekmek de halkın baş gıdası, kat'iyen böyle bir zamma yanaşmazlar. Ama, zammın da lüzumunu kabul ederler. Bu sefer bir «ama • vudça kurnazlığa» başvururlar: Gramajı düsürürler. Sanki, bir « lo yerine 600 700 gram ekmek alırsanız, bunun fiata zam yapmaktan bir farkı varmış gibi. Derken kaiite korıusu gelir ort«ya. «Çamur gıbı elcmek yiyoruz» şikayetlerl ayyuka çıkar. Onu da bir derleyip toparlıyan buluntnaz. Bu arada, fınn fırın ekaüt gramajlı ekraekler işi gelir çatar. Kim kontrol edecek? Nasıl kontrol edecek? Yanlar, çiziler, münakasalar derken meselenin o tarafı da askıda kalır. Veihasıl halledllemes, bir ttirlü, bu ekmek ısi. Ya|ü güreşleri bilirsinız. Pehlivanlar, birbirlerinin neresinden tutacaklannı baslangıçta pek kestiremezler de, uzun boylu, karşılıkIı orasından burasından birbirlerini yoklarlar. Bizjm ekmek meselemiz buna benzlyor. yalnız, bu gldısle, nlçbir pehlivan ekmeği neresinden yikalayıp, elense edecejtni bilemıyecelc galiba. * * * İsmet Pasa dün Gebıe'de vatandaslarla çok 5nemli bir konusma yaptı. Son jünlerde islediği bir fikrin üstünde tekrar durdu. Paşa'nın konusmasına serpilmis bazı cümlelerini yanyana getirerek bu fikri şövle özetliyebiliriz : « Çekoslovakya olaylarından sonra açılan tartışma yumuşamıyor, gevşemıyor. Bunun ıçın Avrupa'da çekısmeler devam edıyor. Herhangi bır kazadan, yanhş adımdan buyuk çatısmalar çıkar mı diye endıseler var. Olavlar bızden uzak yerde farzedilebilır Fakat NATO içinde bulunduğumuz için bızım de yakından ılgımız vardır. NATO muttefıkı olmamız itibarıyle vazıyetımiz nazıktır Memleket ıçmde ıhtıyatlı bir polıtika istıvoruz. Tahrık edıci butun ıhtimallerden sakınmayı tavsiye ediyoruz. Amerika v e Rusya ile dusmanlık politikası yürütulme=me içerde sebep olmayız, dışarda bunu fasvip etmeyız » Bngün Amerika ile Rusya'da doğrodan dogrnya bir savaş egilimi oldnfunn kimse söylivemez. İki dev daima gö"*üs göfüse gelmekten sakınmaktadırlar. Nitekim Çekoslovakya olayı da bn yüzden nüfnz bölgelerine baflamp, blofciçl bir mesele sayılmıştır. Ama kaynaçı Batı Almanva olan bir huzursnzluiftın Türkiye've yayıldığı da görülöyor. Biz bugün bütün bonları bir yana bırakıyornz, «Üçuncu Dunva Savası çıkar mı'» veva «Boyle bir hava var mı'» soralarından çok, «Bır kaza veya vanjıs bır adımla NATO savası bas'ar=a Turkıvenın hali ne olacaktır''» sorusnna cevap araroak istivoruz. İsmet Paşa'nın bövle ramanlarda arsdıfı ve 5|ütledi(1 «ihtivatlı polıtika» onnn bilinen tabiatı gerejidir. Nitekim lkinci Dünva Savasında bu polıtika savesinde kan vp atesten uzak kaldık. Ama 1968 Türkivesinde tsmet Paşa'nın dilediği «ıhtıysth polıtika. mfimkün müdür? Bu somya eevap aramak icin bneiinkü Türklvenln ba^lantıiarına bakmak lüzumn vardır. Türkive NATO üvesidir. Amerikanın miittrfikidir, \ e hattâ Amerikan niifuz bölçesindedir. Bütün bn venî sıfatlar lkinci Dünya Savası baslarken Atatürk Turkiyesinde yoktu. Demek ki Türkive, yeni ba£lantıları i e durumnvla, dünvanın neresinde bir Amerikan Rus gerçinliîi olsa yakından ilçili duruma düsmügtür. NATO üvesi ve bir NATO savssının da «ileri karakolu» dur. Acaba İsmet Paşa'nın tavsive ettiği «ıhtıyatlı polıtika> bu srfal içinde mümkiin olacak mıdır? Türkivenin durumunu 1968 yılında sövle tesbit edebilirlı : 1 Tfirkivede Amerikanın 101 üs v e tesisi bnlnnmaktadır. Bunlann içinde atomik iisler de vardır. 2 Türkiye NATO içinde «esnek mukabele» gtratejislni 1967 Aralık avında NATO Bakanlar toplantısında kabul etmistir. 3 NATO'nun işleyis mekanizması bakımından bir savasa girip eirmemek Türkiyenin elinde değildir. Topraklanmızdaki atomik iislerin bizi topun agzına yerlestirdiğini bilmek için ozman olmıva liiznm yoktar.. Türkive, N'ATO standsrtlanndan çok iüsik bir orduyl» NATO konvansiyonel savasına mecburdnr.. atom gücü buiunmadıgi halde Anadolndaki Amerikan atomik üsleri sebebiyle bir nfîkleer harbin ilk kademesindedir» v e «esnek mukabele» stratejisiyle bir NATO savasında ilk darbenin ağzına sürülmektedir. Esnek mnkabele, «toptan mukabele» stratejisinln yerine NATO' da kabul edilen Amerikan teklifidir. Bu strateji. Rusya'ya daba uzak olan ülkeleri korudnğn halde Rusya'ya yakın olan ülkeleri savann ilk adımında harcamaktadır. «Toptan mukabele» stratejisinde Amerika bir NATO fiyesine \apilaeak tecavüzü kendisine yapılmıs sayarak doğrndan dogmya öldiirücü darbeyi Sovyettere ydneltmevi kabnl etmisti. Nükleer varısın veni gelismeieri Amerikayı bu tutumdan caydırmıstır. Rusva ile Amerika artık birbirlerine karsı daha ihtiyathdırlar. Savası kademelı olarak ilerletmek ve ihtıyatla tırmandırmak yolunn seçmislerdir. Bu tırmanma sırasmda ilk kademelerdeki ülkeler yanıp yıkılacak, ama belki savas VVashington ve Moskova'ya ulasmadan nzlasma imkânı bulunacaktır. 1 Demek ki, NATO'nun yeni »tratejisi bSlgeıel harbi kabul etmistir. 2 Türkive bu böleelprin birinci «ırasında bulnnmaktadır. 3 Jeopolitik durumumuzdan çok Anadoludaki Amerikan üfleri vüzünden bn sıraya yüksclmisizdir. Simdi tsmet Paşa'nın «ihtiyat politikası» nı yvkandaki verilere röre değerlendirdiğimiz zaman ortaya gölgeli snal isaretleri çıkmaktadır. Türkiye. baŞIandıgı askeri v e siyasi anlasmalar geregiyle «ibtiyat politikası» vıirütmek niteliğini kavbetmistir. Zaten rjir savasa girme vetkisi Türkiyenin elinde bulunmadığına göre ihtivat politikasının biçbir snlamı o l ı m u . Büyük patron, Türkiyenin kaderine Türkiyenin iratfesi dısında hükmetmektedir. Amerika isterse Türkiye savasa girer, istemezse giremeı, Bnnun «ihtfyatı» yoktur. Ama bir noktada ismet Paşa'nın düsflneesi anlaşılablllr : Antsrikan politikasıns batacagımız kadar batmısızdır. şimdl NATO'da yeni tedbirler isteniyor, Sovyetlerin husnmetini tahrik edecek yeni pazarlıklara Anadolu üstünde kapılar açmak tehlikelidir, bari şn noktada dnralım, hattâ çekilmeye ealısalım... diye düsânülüyorsa.. Kimsenin bir diyeeegi olamaz. Çünkfi zararın neresinden dönmeye çalısırsak, kâr »ayılır. B **• Vermek ve islemek eryüziinde, bizimki kadar, rakamiar üzerıne konuşulan, sonra yıne bizimki kadar, bu rakamlara kulak asılmıyan b:r başka memleket var mıdır? Pek zannetmıyorum. Meselâ DISK (Devrimci tşçı Sendıkalan Konfedejasyonu) en uiaîc rakamlara kadar hesapladıktan sonra şu neticeye vanyor: Türkıye'de her ışçı, en az saatte 8 lıra 43 kuruş almalıdır. Yıne meselâ, Turkiye Nutrlsyon ve Dıyatetik Cemıyetl de, yine çok ınce hesaplardan sonra, şu karan veriyor: Bir ışçı aılesmın, yalnız yıyecelt içm, gunde 25 lira 50 kurusa ihtıyacı vardır. •••• •••• •••• Y •••• 1 • ••• •••• •••• •••• •••• ••!• • ••• • •>• Şu basit sebeple ki, esnaf malım sahici degerinden, ve hakkı olan, kazancından aşağı satmaz. Enayi mi herkes? * * * Hem avcı f Hem âşık nsanlann b»zı asklan vardır, baskaJarı tarafından. anlaşılması guç olur. Refi' Cevat ülunay üstadımızın da «hayvan sevgisi» ne ben pek akıl erdıremiyorum. Bilindıgl gibi Ustad, hayvanlara büyük blr aşkla baghdır. Hr vesileyle onların, blr çeşıt, avukatlıgını yapar. Geçen gün yüıe oyle oldu. Mesele şu: Radyoda birisi, bülbülün nasü yakalanacağına, yakalandıktan son ra nasıl kafese konacagına kafese konduktan sonra da nastl besleneceğine dair bir konferans vermış. Vay, efendim, sen misın veren! Üstad, sarılmış kaleme, veryansın etti. Bülbül hür yasayan bir kuştur. Onu yakalayıp kafese koymak cınayettır, vahşettır, rezalettır, felâkettır, filân... Bir kıyamettır k o pardı. S o n ıı ç ütün bunlar kendimize bir yön vermenin ramanınm eeldipini değil, reçmekte oldofunu ırösteren isaretlerdir. Diğer taraftan. (M) yıldanberi devam eden as. keri yardımlann verdiei koUylık ve rehavetle, bn konuda tecrübeli plâncı kadrosuna da mâlik bulunulmamaktadır. Halhuki, bu sahada, berseyden ervel askeri ihtivaçlara. iç ve dıs ırelisme v« imkânlanna iyice adapte olmus verimli kafa encüne ihtivaç vardır ki kanaatimizce baslanjrıcıo en önemli sorunlanndan biri budur. Her neresinden bakılırsa bakılsın, rnesele ba%\X değildir. ABD nin buçüne kadar Türk SilâhIı Kuvvetlerine vapmıs olduğn askeri yardımlara teşekkürle birlikte eeleceiJe millî tedbirlerle ıririlmelidir. ABD yardımtnm azalması nispetinde Tiirkiyede yapılması mümkün olanlardan baslıyarak plânlı bir yatırrm politikası izlenmeUdir. .Türk Silâhlt Kuvvetlerinin gelece^i. Amerlkan konpresinin soramo aMinda olmadıjhna m İJeride bn memfckrtin alacaft daha zecrî kısıtlamalara karsı söz hakkımıc bulunmadifin» j6re her halde komınnn özerine laman geçirmeden fil lâzmjdır. arlâmenterlerlmizin bn milB meselede itiel gfiç olarak rol oynamalarını beklemekteyiı. İ Bunlar, yahıız, bu hafta içinde neşrolunan rakamiar. Yoksa he men her gün buna benzer, devletinkıler dahıl, bir sürü istatistikımsı seyler çıtayor. Istenen, icabeden, zanırl olan bu. Ya, verilen ne? Ve, nereden kapatıhyor aradakl açık? Bir muammamız da bul **• Olmıyacak bir Bu dâvete kimse gelmez absen tanışmak fırsatı olmadı ama. Ailsh selâmet renin, birim Sağlık Bakanı da, bir garip zata benziyor. Bir ara, geceyarılan, kostura kostura gider, hastane basardı. $imdl de, diyar diyar dolaşıp, yabancı ulkelerde yerlesmis Türk doktorlannı toplamaya çalısıyor. doa daha nkara Belediye Baakam, gayet naıik bir biMlri ile, e«naftan «pazarlıksız sstıs» yapmasını istemis. Esasen pazarlıgt yasakiıyan hir de kanun varmıa. Binaenaleyh, esnaf satacağt mabn üstiine fiat etiketini koymah, ve, kat'iyen, musteri ile pazarlık yapmamalıymış. Verirsen alırnn, vermezsen çek git. Ankara Belediyesinjn sayın bas A P Nimbiis Orta Doğu Teknik Universitesi Rektörlüğünden Üniversıtemız Genel İdarî Işler Müdürluğune elemanJar «lınacaktır. * TESİSAT USTASJ : Aranılan Şartlar : 1 En az ilkokul mezunu olmak, 2 Askerüjıni yapmış olmak, 3 Kalonfer su ve djğer fennî tesisat üzertnde nazarf bilpsi bulurunaJc 4 Bu tesısatta fıılen çalısüğuu belırten ısyeri k l fidı ıbraz etmek. ÇİLİNUİH USTASİ : Aranılan Şartlar : 1 En az ilkokul mezunu oîmak, 2 Askerliğını vanmıs olmak. 3 Kapı. dolap masa İİP çelık ahşap büro eşya H lıdı ve anahtan yapılması ve onarımı ışlerine t a mamen vakıf nazarî bilçn sahibi olmak, 4 Bu ıslerde çallşiığmı belırten işyeri kâğıdı ve bonservıs ıbraz ennekİ?feklılerin 25 Evlül 1968 tarihme kadar Üniversitemiz Personel Müdiirlüğüne müracaat etmeleri ve 26 Eylül 19S8 yapılacak ımt)handa *ia?ır bulunmaları rica olunur. (Basın: A. 1221824507/11076). Orta Doğu Teknik Universitesi öğrencilerine 1968 • 1989 dera yıü btruıeı somestre fcayıt programı aşağıdadır: T • r 1 h 23 24 25 25 26 26 27 27 28 EyluJ 196« • 1968 1968 1968 1968 1968 « 1968 1 « 1968 » 1968 L D I t m l t r ' Yeni öğrenaler Yeni öfrencıler îdari tlimler Mıman Fakül. Fen ve Edebıyat Fak. Mtthendıslik I. sınıflar tnsaat Müh. MetallurH MUh. Maklne Müh. Maden Müh Elektrik Müh. Kimya Müh. ögrencilere duyurulur. KAYTT VE KABUL İŞLERİ MÜDORLOGO (Basın: A. 1270325029/11079) Bir defa, meselâ, kanarya kafese konur da bUlbül neye konmaz, Bu konuda en gfizel yazıyı, MUanlamam. Bülbülün gUle asık olliyet'teki kösesinde Hasan Pulnr duğu efsanesinin bütün Şark ededostumuz yazdı: Gazetelerde çıbiyatını doldurdugunu yaayor Ulu kan bir ilân gözüne çarpmış. Bir nay. Bence, daha iyl >a, bülbulu müessese mütehassıs doktor a n • kafese koyar, yanına da bir gul yor. Ilânda verilecek ayhk d» biloturtursun, hesapça. iklsınin de radiriliyormus. Ayda bin Bra. Üstehat etmesı lazım. lik briit bin lira. Yani, vergisi düşüldükten sonra, mütehassıs dokMesele orada degü de, Refi' Cetorun etine ayda 800 küsur lira gevad gibi koskoca bir avcı (yazık, çecek. bu sene çıkamıyormuş. Uzaktan da olsa, üzülüyorum) seneler boyu, tü feği sırtlamış, sulün dememış. bıldırcın dememış, keklik dememış, dan dan fışeklemış. Pekımiııı .. Bulbul, hür >"asaması gereken bir ^uş da. ötekı bıçareler, polıgon hedefı mı? Dedim ya, bazı aşklar pefe anlaşılmıyor. Fakat, anlaşılsın anlaşılİnsaf edin, yahu. Baska memlemasın, aşk her zaman güzel şey • ketlerde bir mütehassıs doktor bu dir. paranın en mx iki mislini, ayda de*** ğil, haftada alır. Bizim Hasan Pultır'tın yazısma, bir küçük misalle de, ben istirak edryim: Geçen giin, hayatının 35 on zamanda. birdertbire, pek senesini üniversfteye vermiş, pek müziksever bir millet olduk. değerli bir profosör operatörümüz, Neredeyse, müzik diyarı diye aylığından, eline geçen paranın şöbretleri dflnvaya yayılmıs olan 3200 lirayi. ancak, bulduğunn söyAvusturyayı, veya, Italyayı gölgelüvordu. l'niversitelerinde, amfilede bırakacağız. rinde 35 sene. Maaş da bu. Baksanıza... Herkes şarkı söyle ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• I MUHENOİSLİK OKUILARINA GÖNOERMEYİ DÜŞİİNÜRKEN UNUTMMV/NIZ L FEN BII.IMLERİNDE YETERİ DERECEDE YETİŞMEDEN BASARILI BİR TEKNİK ÖĞRENİM YAPILAMAZ Yeni bir hücum S FEN BİLtlVILEFlt MERKEZİ meğe başladı. Sinemacı diyorsu nuz, perdeyi bıralap şarkıya koşuyor. Tiyatrocu diyorsuntız, sahneyi bırakıp yallah şarkıya. Hasan Pulur'un dedigi gibi: «Vazgeç Bakan bu sevdadan.» Durup dururken elâlemin de rahatını bozma. Kalk gel de, biz yine kendi yağımızla kavrulmanın çaresine bakalım. LISEYİ BİTİRENLERE VEYA SON SINIFTA TAKJNTILI OLANLARA SANAT EIMSTİTÜSU ME2UNLARINA BÜTÜN LİSE MATEMATİKFİZİKKİMYA DERSLERİM BAŞTAN BAŞLIYARAK ÖĞRETMEK İÇİN KURULMUŞTUR HAFTAOA 25 SAAT DERSBİR YILLIK OGRENİM HER HAFTAm İİHAN SIKIDİSİPLİN KURUMUMUZU BASARI İLE BİTİRENLER RESMİ YÜKSEK OKULLARA GİRİŞİ GARANTİ ETMİŞ OLACAKLARDIR > Geçenlerde bir hava yfizbasuı mesleğini terkedip şarkacıhğa beves etmisti. Onun hemen arkasından bir kadın polisimiz de vazifesinden istifa etti, o da doğru sarkıcılığa. Bu şarkıcı enflâsyonu böyle devam ederse, (ki edecege benziyor) NTJRÇİN ACAR i 1 e ERTAN ULAŞ Nisanlandılar. S2.9.1968 Ankara £\ ••',•:.'• ••>'>•• .•••rV FEN BİLİIVILElU: MERKEZİ Beşiktaş Çırağan Caddesi 71 JSTANBUL TeJ: 48 09 50 * ' . ' " ' ? • • * • f . ' ' . • . „ • l ANKAHA ttKLÂM il (Cumhuriyet: 11088) Reklâmcıhk: 3617/11113 ^t«innnitlt||||fMIM«NH»Ml»M«II.IM«llf«nt)lll<l»llflMflll«tlMI|ftUIUIUI ASANSÖR YAPTIRILACAKTIR Mecidıyekoy'çle 13 kath blok apartman için 2 adet asansör j yaptınlacaktır. • Şartnamesi Mudurlüğumüzden temin edilir. J Yeterlik belgesi için son müracaat tarıhi 30 9,1968 saat j 17 30 a kadar uzatılmıştır. j Teklif tarıhi 10.10.1968 saat 15 00 e kadardır. ; T İ M LO ! Tel: 4» 99 01 İstikiâl Cad. 181185 | (Basuı: 6386'11093) Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Seyir ve Bidrografl Dalresi BasksnlıÇtndan bildlrlhnistlr. DEMZCtLERt V t HAVACILARA 95 SAYILJ BtLDlRf 26 llâ 29 Eylül 1968 tanhlennde 08 00 İle 1700, 29 Eylul 1968 tarıhınrfe OSJOO ile 23 00 saatlen srasmda afaSıdaki noktalan bırlestıren «aha lçınde seyretme, demırleme, »vlanm» ve bu cahanın 1000 metreye kadar olan yüksekligı can va m>l emnıyetı bakımından tehlıkelidir MARMARA DENtZl TEKİKDAG BATI SAHİLİ 1 l n « aokta: E 4896 No !u Tekırdağ ıskele fenennderj 211 derece ve 4 mıl mesafede enlemi 40 derece 55 dakıka Kmej, boylamı 27 derece 28 dakıka Doju. 2 nci nokta: Enleml 40 derece 56 dakıka Kuzey Boylamı 27 derece 37 dattka Uogu S OBCÜ nokta • enlemı 40 derece 51 dakıka Kuzsy Boylamj 27 derece 37 dakıks Uogu 4 flncfl nokta: Enleml 40 derecs 53 dakıka Kuzey Boylamı 27 derece 28 dakıka Uoju DENİZCİLERE VE HAVACTLARA ÖNEMLE DUYURUt.üR. ( B a s a : 24321/11075) TEŞEKKÜR Babam Cemil Sümer'in amelıyatını basan ile yapan çok değerli tnsan saym hocam Prof. Dr. Doç. Dr. Rüştü Karakaş'a, Basasıst. Dr. Kenan Karabay'a, Başasist. Dr. Kemal Büyükşalvarcı'ya, yakın alâkalannı gordügümüz Dr. Akif Akavdm'a, Dr Cengiz Kesım'e, Narkozıtör Bn. Dr. Vahıde Erdoğan, hemşıre Süheylâ Yumraya ve dığer Üroloji Klınıgı Doktor ve personelıne içt°n tesckkurlenmi bıldirmeyı borç sayarım. Sümer ailesi adına Dr. ÜUrii Sömer (Cumhurlyet: 11083) Orfa Doğu Teknik Üniversifesi Üniversitemiz İşletme ve Bskım Bas Mühendisligine Şofor alınscakt'r. İstekli!<>r()e aranılan şartlar : 1 En az ilkokul mezunu olmak, 2 Ağır vasıta şofor ehHveti ile her türlü vasıta fclıl'"qhîlmp ch'ıvetire 5ship olmak. 3 A«kerlıâini yapmıs olmak. 4 En az hes vılljk tpcnibesi bulunmak, M'iracaateılann en eec 25/9 '1968 çarsamba gunu 17.00 ye kafisr rmiracaaf efmelerı ve 26/9/196S pemembe funii s*at 10 00 da yapılacak imtîhanda hazır bulunmaları riea olunur. (Baam: U9*tA. 126S7/U077) ŞL'LE SOKULLÜ 1 1e BÜLENT ÇÎZGİN Nisanlandılar. 20 Eylul 1968 • tsUnbul (Cumhuriyet: 11084) Muzaffer AKKILIÇ'a HİDAYET AKSÜYEK 1 1 • Teoman Yelkencioğlu Nışanlandilar. Mahama • lstanbul 21 Eylul 19«8 ; 11083; tlâncılık: 8488/1109b
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog