Bugünden 1930'a 5,454,028 adet makaleKatalog


«
»

ANSÎKLOPEDİK TÜRKÇE SÖZLÜK Kemal Demlray Ruten AUyboff* Dill» ilgili güçlükleri çözebllmek lefa» okulda, bürod», evde el altında buhınman gereken sözlük. Çift sütunlu 5M sayfa, en az 25000 kelime ve deyiml» h«r ırlü müskülünüzü kolaylıkla cözmej» yardım eder. Bez clltli, orijinal kapak. • Fiatı 15 llra ÎNKILAP ve AKA KİTABEVLERİ Türkçe, Almanca, tneilizce. Fransızca, Italyanca MİNİK. CEP ve BÜYÜK çok çeşitli sözlükleriraiz mevcuttur. Cumhuriyet KTJRÜCÜSU: FUNTJS NADÎ 20 ^ylülden itibaren Yazan: O. Kemal (Komedi 3 ı 4 Ekimden itibaren genel istek HALDUN TANER'in GÖZLERİMİ KAPARIM VAZIFEMİ VAPAB1M Şarküı ibret 28 Tablo Gi«emiz açıktır. Tel : 49 84 H YALOVA KA g Ö t 45. yıl sayı 1586G Telfraf T « m«ktup adresi Cumhuriyet tstanbul Posta Kutusu: Istanbul No. 246 Telsfonlar: 22 42 »0 22 42 96 22 42 97 2 2 4 2 98 2 2 4 2 99 Pazar 22 Eylül 1968 KREMLIN'de KAVGA Millî Eğitim Komisyonu Başkanının görlişü: Çek liderleri ile Möshova görüşmeleri Sovyetlerin iç meseleleri yüzünden BREJNEV, KOSİGİN, PODGORNİ, SUSLOV "Tek dersten kalanlara hak tanınmalıdır,, YURT HABERLERİ SERVİSİ Yurdun çeşitli illerinde tek dersten sınıfta kalan öğrenciler ve velileri Milli Eğitim Bakanı İlhami Ertem'i protesto etmek amacıyla gosterl yürüyüsleri duzenlemişler ve tek dersten sınıfta kalanların bir üst 81ntfa devam eimeleri konusunda beyanname dağıtmışlardır. Çanakkale'de bir demeç veren Millet Meclisi Milli Eğitim Komisyonu Başkanı AP Milletvekili Ahmet Nihat Akay, tek dersten sınıfta kalantar konusunda, «Bu yara artık kapanmalıdır. Bir defa daha hak tanınmasına taraftarım. Fakat bunun böyle devam etmesi. eğitim sistemimizde dengesiılikler meydana getiraektedir» demiştir. ZONGLLDAK CHP Genel Ankara'da bir basın toplanüsı Sekreterı Bu'.ent Ecevit, dun, düzenliyen CHP Merkez Yönetim Bartın deprem bolgesinı gezıp, Kurulu üyesi Hayrettin Uysal da, «Vaadlerini tntmamaktan ötürü tek ders konusunda basına verhüknmeti snçladıktan» sonra, diği demeçte. <AP iktidarmın buKılimlı'de bir toplantıda konusgün uygulamakta olduğu imtihan muş ve «tktidarın hâlâ TRT'den yönetmeliği yeni ve çağdas hiçbir şikâyet etmesi \t kannn değişey getirmemiş, hinlerce öğrenci»ikU|irfi Demokles'in kılıcı gibi yi perişan etmiştir. şeklinde koTRT üzerinde tntması, açık bir nuşmuştur. baskıdır» demiştir. yapılamadı Amerika ve İngiltere, Batı Almanyaya yazılı Kışa teminat hazırlık verdi Yeni yeni kendine gekneye başlayan Çekoslovakya*da, Millî Meclis Baskanı Smirnovski de, diğer liderler gibi, halkın arasına karısmaya başladj. Son olarak Meclis Başkanı, Avia molorlu tajıtlar ve uçak fabrikalaruıda isçilerle sohbet edip; son donun konusunda halka bilgi verdi... (OIŞ HABERLER SERVİSİ) BONN İngiltere ve Ame • rıka hukumetleri, Bırleşmış Milletler yasasmm 53 ve 107'nci maddeleri uyannca, Federal Almanya'ya karşı ginşilecek butün müdahalelerin NATO'ya saldırı olarak kabul edilecegi ve derhal müttefiklerin mukabelesi ile karşılaşacağı yolundakı sözlü taahhütlerini Bonn'da yaalı olarak teyid etmişlerdır. Son 48 saat içinde tngiltere ve Amerika Büyükelçilikleri t«rafından Federal Almanya Dışişleri Bakanlığına verilen muhtıralarda, Sovyet iddialarına karşı İngiltere ve Amerika Dışişleri Bakanükiarı sorcülerinin sarfettikleri sözler teyid edilmcktedir^ Bir Federal Almanya resml kaynağmın belirttiğine göre, Amerika ve İngilterenin yazılı taahhütleri derin bir memnuniyet uyandırmıştır. Pakat metinleri Bonn'da yayınlanmıyacalrtır. Öte yandan, iyi haber alan çevrelerden öğrenildigine göre, Pransa hükumeti de Amerikan ve İnpliz muhtıralan ile aynı mahiyette bir muhtıra hazıriamaktadır. (Arkası Sa. ?. 8ü. « de) Ecevit Hükumeti yerdi basladı Gösteri yürüyüşleri DIŞ HABERLER SERVİSİ PRAG Çek ve Sovyet liderleri arasında, bu hafta sonunda Moskova'da başlaması gereken görüşmelerin, Kremlln liderleri arasmdaki «Bazı anlaşmazlıklardan» ötürü bir süre geriye bırakıldığı öğrenilmiştir. Zonguldak ve Çanakkale'de dün tek dersten kalan öğrenciler ve velileri, gösteri yürüyüşleri düzenliverek Milli Eğitim Bakanlığının tek dersten kalan öğrenciler için yeni bir sınav hakkı tanımasını istemişlerdir. Isparta'da orta dereceli okullarda tek dersten sınıfta kalan 300 kadar öğrenci, yayınladıkları be(Arkası Sa. 7, Sü. 2 de) BP özel sektöre çattı ANKARA İç Anadolu'da yaptığı bir gezıden donen Bırlık Partısı Genel Başkanı Hüseyın Balan, dün yayınladığı bildiride, Hükumetin özel $ektörle ilgili tutumunu vermış, özel sektörün kendisine düşen görevi yapmadığını, tek amacının fazla kar etmek olduğunu ileri sürmüştür Bir Toplantı alzbnrg'dan geliyornm. AvI rnpa Konseyince düzenleınen basınla ilgili dört günlük bir toplantıy» katıldım. Toplantının amacı insan hakları açısından kütle haberleşme araçlarına deggin somnları incelemek ve mümkünse üye devletler arasında bir «mevzuat» uygunlnğu yaratılmasına taban hazırlamaktı. Bana gelen çafrı mektubunda her ne kadar bilimsel bir hava esiyor idi ise de, basınla yakın ilişkisini besaplıyarak, ben, sempoziom dcnilen bu toplantının daha ziyade siyasal bir nitelik tasıyacağını, ilginç tartışmalara yol açacagını umuyordum. Aldanmışım. Salzburg toplantısına katılanlar arasında hnkuk ve sosyoloji profesörleri, saygıdeger eski yargıçlar, Avrupa İnsan Hakları Komisyonu üyeleri, radyo ve televizyon yetkilileri afır basıyorlardı. Tnnanistan'la ilgili kısa bir söz düellosu bir yana, otnrumlar son derece agırbash, akademik bir hava içinde ve o ölçüde de bızlı bir tempo He akıp geçti. Sempoziom'da görüşülmek üzere üyelere sayın bilginler tarafından hazırlanmış, toplamı vüzlerce daktilo sabifesini bnİan (bir kısmı da tstanbnl'a döndükten sonra dün elime geçtı) bildiriler dagıtılmıştı. Bunlar arasmda sayın Prof. Snlhi Donmezer'in imzasıyla geçenlerde Istanbnl Gazeteciler Cemiyetınde düzenlenen «Basınm kendı kendini denetlemesi» konnsu ile ilgili bir seminer çalışmasının özeti de vardı. Tazık ki, bu rapor ve bildirilerden çoğu, vakitsizlik yüzünden, ele alınamadı. Gene vakitsizlik yüzünden. daha ikinci oturumda konusmaları bes dakika ile sınırlandırmak gerekti. Boylece, Avusturya Cnmhnriyetı Adalet Bakanı sayın Profesör Hans Klecatsky'nin basın özgürlüğünü göklere çıkaran (bizimkinin kulakları çınlasın) uzun ve güzel söyisvi dışında, öteki sayın konuşmacılar bilimsel düsüncelerini gereği gibi açıklamak imkânını pek bulamadılar. HattS, bir ara sempoziom basKanı, bildiri sahiplerinin, daçıtılmıs olan kâgıtları kürsüden tekrarlamamalarını. bunlann üveler taratmdan oknndufcnno (daha doğrusu oknnabilece|ini) konnsmacılara hatırlatmak zornnda kaldı. Bilindiği gibi Avrupa Konseyi, bir danısma meclisinden ibarettir. Yasa çıkaramaz, kannn yapamaz. Sadece Bakanlar Komitesine birtakım tavsive kararları sunabilir. Bu kararların nygula Çekoslovakya'nın reformcu liderlerinden Parlâmento Başkanı Josef Smirnovski'nin, zirve toplantısı hakkmda, bir yakınına «Kremlin, şn anda kendi iç »orunlarıyla fazlasıyla meşgul» dedıSi söylenmektedir. Prag'daki gözlemciler, KremHn liderlerinin. Çekoslovakya sorununda izlenecek politika üzerınde anlaimazlığa düştüklerini, hattâ muhafazakârlarla lıberaller arasında bir iktidar mücadelesinin cereyan ettığmı sanmaktadırlar. Kremlin yöneticileri arasındaki çatısmalar, 21 ağustosta Çekoslovakya'nın ışgaliyle ön plâna çıkmış ve çeşitli baber kaynakları aracılığıyla, kesine yakın doğrulanmıştır. Işgal günü, Sovyet Basbakanı Kosigin ve Savunma Bakant Gresko'nun istifa ettikleri söylentisı yayılmıs, fakat Moskova bu söylentileri yalanlamıştı. Ancak Moskova'da bulunan gözlemciler ise, Kremlin'de derin görüş ayrılıklanna dayanan bir iktidar kavgasının varlığına dair, sürekli haberler vermektedırler. (Arkssı Sa. 7, Sü. Z de) Iklisaf Fakültesi, özel okulfarın vakıf baline gefirilmesini istiyor İki gun oncesine kadar, bun»ltıcı sıcaklardan yakınan v». tandaslar. havaların bozma>ı ile, kışlık giysıierini naftalinlenmiş paketlerinden çıkarma çabasına gıriştiler. Son bir haftadan berı, sıoakların normal dışı artması üzerine, halk mesire yerlerine koşuşmuş, kış başlamadan önce denizden yararlanmak için plâjlara akın etmişlerdi. Iktisat FakUltesi Genel Kurulu, tam çalışmayı (FullTıme) öğretim üyesinin istegine bırakmıştır. Buna göre, tam çalışma dışında bulunan öğretim üyelerine, tazminatlan verilmeyecek, rektör, dekan, yönetim kurulu üyesi, kürsü başkanı ve enstitü müdürlüğü yapma hakkı tanınmıyacaktır. Kurulun özel yük sek okuLlarla ilgili teklifi ise şöyledir: «Bnndan böyle kumUrak özel yüksek okullar, kâr gayesi fütmeyen vakıf tesisleri haline getirilmeli mevcnt özel yüksek oknllara vakıf tesisleri haline gelinceye kadar belli bir süre tanmmalı, bn süre içinde bana nymayan özel yüksek okullar devletleştirilmelidir.» Genel Kurul, yönetmelikle ilgili aldığı kararlarda Şubatta sınavlara girme hakkını tanımak ta, ancak bir sınıfın sınavlarını başaramıyan öğrenciye bir üst sınıfa devam hakkı vermemektedir. Ayrıca I. sınıflarda Şubat hakkı tek dersten takıntıh olanlara tanınmaktadır. (Arkası Sa. 7, Sü. 1 de) Doğuya akın Bazı partı liderleri ayrıra son günlerde Dogu Anadoiu ıllfime geniş bir ilgi göstermeye baslamışlar ve gezıler duzenleraıslerdir. Başbakan ve AP Genel Başkanı Suleyman Demirel'in Doğu illerine yaptığı gezilerden sonra. CHP Genel Sekreteri Bülent Ecevit ve YTP Genel Başkanı Yusuf Azizoğlu da Doğu'da geziler yapacaklardır. Ecevit çoğunlukla Demirel'in gıttiği yerlere eidecektir. NATO'nun son tatbikatını Rus jetleri çok yakından iz/edı LONDRA (AP) NATO'nun son dört yıl içinde Atlantik Okyanusunda giriştiği en büyük de niz ve hava tatbikatının, Sovyetler tarafından çok yakından izlendiği, NATO Komutanlığının bir bildirisi ile açıklanmıştır. «Gümüş Knle» adı verilen tatbikatta, NATO'ya bağh deniz kuvvetlerı, düşmamn askerî ve sıyasî bir hücumu karşısında ne kadar süratle harekete geçebileceklerini denemektedirler. 9 NATO ülkesinin 100'den fazJa savas gemisiyle katıldığı bu tatbikatın bir başka yönü de, Atlantik'teki ikmal yollarının açık tutulup tutulamıyacağının kontrolüdür. (Arkası Sa. 7, Sü. î de) Prof. Kubalı parti liderlerini uyardı Demirel'e 14. Zırhlı Suvari Tugayı şild verdi Tuğgnl. Harput; "Sizden alacağımız emirle Türkün sesini işittireceğiz,, dedi Mücahit BEŞER KARS Son Doğu gezısınde «Tantana)ı törenlerle» karşılanan Başbakan Suleyman Demirel, dun Kars Orduevinde şerefine veri'en bir yemekte hazır bulunmuştur. Yemekte bir konuşma yapan 14. Zırhlı Süvari Tugayı Komutanı Tuğgeneral Mehmet Harput, «14. Zırhlı Süvari Tugayının snbay ve erlerinin içten gelen bağlılıklannı hatırlamaları için aziz Başbakanıma ebedi bir nişane olarak tngayın şildini takdim ediyornm» demış ve şildi kendisine vermiştir. Tuğgeneral Harput, konuşmasında ayrıca, özetle şunları söyılemistir: «Tfirk milletinin, NATO'nnn güvfnlik unsurn olan Türk Silâhlı Kuvvetlerinin bir parçası olarak her an ve günün 24 saatinde Kars hndudunda vazife yapmanın heyecanı içindeyiz. Va zife saati geldiğinde sizlerden alacağımız emirle çelik mermilerimizi düşman hedefleri üzerine (Arkası Sa. 7. Sü. t de) Bütün yurtta iyi giden havalar iki gün önce bozunca, vatandaşlar kışa hazırlanmak gereğini duydular. Kömür depolarının önünde günlerden beri boş duran kömür arabalan çimdi gün boyu depodan yükledikleri kömürleri evlerin bodrumlarına taşıyorlar. Parklarda guneşlenen >a da çocuklarını gezdirenleri görmek mümkün olmuyor artık. İki gun önce ceketlerinı evlerınde bırakarak sokaklara çıkanlar şimdi, ellerînden pardesü v e şemsiyelerini eksik etmiyorlar. Fotoğraflarda, kömür depolarından kömür yükleyerek sıra halinde evlere kömür taşıyan at arabalan i'.e, Ankara Güven Parkındaki boş $ıralar görülüyor. Fotoğraflar: Mnstafa İSTEMt "Kara irticaa karşı kanunî ve idarî tedbir alınmalıdır,, Prof. Hüseyin Nail Kubalı, bütün partı başkanları ile Cumhuriyet Sena*osu Milli Birlik ve Kontenjan Grubu Başkanlarına dün birer mektup göndererek, son zamanlarda açıkça «ümmetçilik, seriatçılık ve halifeeilik> hayâli peşinde koşanlar hakkında en ufak müsamahayı kesinlikle önliyebOe(Arkası Sa. 7, Sü. 3 de) İki trafik kazasında 16 ölü 44 yaralı var BİLECİK Bilecik'te dün ssat 18.30 sıralarınoTa meydana gelen otobüs kazasında yedi kişi ölmüş ve 27 yolcu da ağır şekilde yaralanmıstır. Istanbul'dan Eskişehir'e gitmekte olan «38 AP S79» plâka sayılı şofor Israfil Ayaz yönetimindeki yolcu otobüsü şiddetli yağış yüzünden yolun kaygan olusu sebebiyle beş takla atarak devrümiştir. Olay yerine giden ilgililer, şiddetli yağışın devam etmesi yüzünden olülerin kimliklerini henuz tesbit edememişlerdir. Uçuruma yuvarlandı BURDUR. Karamanh bucağından Burdur'a gelmekte olan bir otobüs, fren patlaması nedeniyle 150 metrelik uçuruma yuvarlarunış, 9 kişi ölmüş, 17 kişi de yaralanmıstır. ANKARA, (Cnmhuriyet Bürostı) Türkiye, İran ve Pakistan arasında, son zamanlann önemli uluslararası sorunlannı görüşmek üz«re aralık ayında Rawalpindi' de olağanüstü bir zirve toplantısı yapılacaktır. Üç ülkenin Devlet ve Hükumet Başkanlannm katılacaklan bu toplantıda ele alınacak sorunlann özetle şu noktalarda toplanacağı sanılmaktadır: O Çekoslovakya'nın işgalinden sonra Avrupa'da ortaya çıkan gerçinlik. A Bu gerginlık karşısmda CEN'TO'ya verilecek yön, O R.C.D. ile ilgili eelişmeler. O Üç ülke arasındaki ortak sorunlar. Türkiye, İran ve Pakislan zirve tonlanlısı yapıyor KARS Yalınkaya köyünde bir köylünün karısı bir batında üçüz doğurmuştur. Çocuklara popüler halk sanatçılarına izafeten; Kutlu, Yaşar ve Nusret isimleri verilniiştir. Bir kadın daha üçüz doğurdu TEFECIHIH FENDL SOFÜ TÜĞRÜL Yozon: O O Diktatör Salazar'ın durumu kötüleşti LİZBON, (a.a.) Portekiz'in yaşlı diktatörü Antonio Salazar'ın durumunun âniden kötüleşmesi üzerine önceki gece kendisine kan verilmiştir. Gece geç vakitlerde, Başbakanın özel doktoru Antonio Vasconcelos Marques ile kabine üyeleri âlelacele hastaneye çağrılmışlardır. Salazar'ın odasındaki ışık bütün gece boyunca yanmıs ve kabine üyelerinin sık ?ık ha'tsneye girip çıktıkları görülmüştür. Salazar'm ateşinin 39 derece olduğu, nabız atışının ise dnkikada 8O'ı bulduğu bildiri lmektedir. Bajbakanlık Müsteşarı, geceyî Salîzar'm od»»ına bitiıik bir oda«Geçinebüıyor ınusunuz?» an ketimize bugün de Bursa'dan aldığımız cevaplarla devam ediyoruz: NADİR NADI (Arkası Sa. 7. Sü. 1 de) TODRELL BANK (İngiltere) (a.a.) Jodrell Bank Uzay Gozlem îstasyonundan dun akşam bıldirüdiğine göre, Sovyet uzay aracı Zond5 Ay'a yaptığı tarihi geziyi tamamlayarak Atmosfere girmiştir. İstasyon, Sovyetlerin aracı ele geçirip geçırmediklerini söylemenin imkânsız olduğunu, dünyanın böyle bir başarıdan ancak Ruslar bu yolda bir açıklama \aptıkları takdirde haberdar olabı'eceğmı behrtmıştır. Rasathane Muduru Sir Ber Zond5, Afmosfere girdi Salı günü Cumhuriyet'te nsrd To\e!l. Teleskopun aracın seyri sırasındakı manevralarını izlemeye devam edemediğini bildırmiştır. Şımdi akla gelen soru. Zond5 dıınyaya dondu ise Rusların aracı iyi durumda ele geçirip gecıremedıkleridir. HOÜSTON Buradaki Uzay Merkezı yetkilileri de, Amerıka'nın Aralık ayı «onlannda, pılotlu bir araçla «Apollo Programının» ay çevresinde dönme kısmını gerçekleştirecejıni ileri •ürmüjlerdir. Bursa'da • SAİT YARARER (Memur) «Çok kötü dnrnmdayız. Geçimimizi sağlamakta güçlük çekiyornz. Ben Z\ senelik memnrnm. 600 liralık kadroda elime 700 lira ^eçiyor. Bu para ile bir aile jeçindirmeye imkân yok.» • KSAT ALTAN (DSİ'de memur) «Durumumuz, şöyle böyle. Rahat geçıniyoruz demeye imkân yok. Personel Kanununu tabırıııltklt btk(Azkaa Sa ISiL Amerika, NATO müttefiklerinden sadece Amerika'nın gueüne güvenmemelerini irtedi... (Gkzeteler) AMERİKA BANA FAZLA GÜVENMEYİN. A n1atan: Yusuf Kemal Tengirşenk D er 1ey en : Naşit Hakkı ULUĞ 4 üncü Sayfamızda Vatan Hizmefinde
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog