Bugünden 1930'a 5,459,363 adet makaleKatalog


«
»

23Ekimde Belfast'faki rakibimiz İrlanda ÎRLÂNDÂ MİLLÎ TAK1M MENECERİ BİLL BENGAM: ••»•»•••••••••»••••»»•••»• l Galatasaray antrenörü •Kaloperoviç ilk demecini Cumhuriyet'e verdi • I F. Bahçe, Beşiktaş, Göztepe ve Eskişehir'e İRLÂNDA MİLLİ TAK1M1MN İSRAİL'DE YEDİGİ BİR GOL karşı silâhlanmız var! F. Bahçenin en büyük avantaj ı yedekleri Türkiyenin en kuvvetli âiııımııııııııııııııımımı E Orhan Şeref £ Apak'ın hatırını E soran UEFA = 2. Başkanı E İrlandalı E Kwayn dedi ki: İzak AVİDOR Tel Aviv'den yazıyor TUrk Milll Tatamı'nın 23 Ekim'de Belfasrtaki rakibi Irlânda'yı tsrail'e karşı seyrettim. Avrupa Milletler Kupası'nda iki raklpten birl olan îrlftnda hemen belirteyim kl, rüyalann korkulu takımı değildir. Hattâ btzden de çekindiklerini gizlemiyorlar Irlftndalılar.. Henüz 38 yaşındaki menecerleri Bill Bingam ile samlml bir konuşma geçti aramızda.. Aynen şöyle... t Israil'de bulunuyorum, falcat TUrk gazeteelslyim. TUrklerle yapacağınız karşılaşma..» SöztimU yanda kesti trlânda Milli Takımının meneceri. « Aralık ayında Istanbul nasıl olur?..» • Kar yağar o tarihte îstanbul'a..» « Ben 20 sene önce Sunderland ile tstanbul'a gitmişüm. Ama ne maçlar yaptık. Bir bilseniz. O gtin sahay..» Bu defa ben onttn söztlnU kestim: «Şimdi 20 sene önceki maçı bırakın da, 23 Eklm'de Belfast'ta yapacağuuz maç için ne düsiinüyorsunuz? ondan bahsedin...» « Eret evet zaten hep aklımda o maç var. tsraildekl maç da bizim için bir denemeydi. Genç bir takım kuruyoruz. CSenç oyunculara da tecrübe kazandırmak zorundayız. Çocuklann hepsi de tngiltere liginde oynuyorlar. Fakat toplu hâlde çalışamıyorlar. Beni düşündüren meseie, ilk maçta Türk takiîiunâ karşı avantaj sağlamaktır. Türkleri iki yıl önce Dublin'de seyrettim. lyi mücadele ettiler. Biz 1966 Dünya Kupasına katılamadık. Fakat şimdi gayemiz 1970 Kupası'nda yer almaktır. Bu bizim için çok zor. Türk'lerden çekiniyoruz. Geçen sene de îstanbul'da Avrupa Genç ler Şampiyonası'nda Türkler modern futbol göstermişler. Hiç de 1 haf hattı G. Sarayda. Ayhan, Metin, Uğur ve Ergün İRLANDA IMİLLÎ ligde fırtma koparacaklar. 1 "Türkler İ kapalı § kutudur,, S E E 5j = E 5; = E •j; Ş E ~ 5 =j E S Ş S Ş S S Israilde bulunan UEFA'nın Ikinci Başkanı Kwayn, İrlanda maçı ve Türk futbolu ile ilgili olarak Cumhuriyete şu beyanatı vermiştir.: Türkler bir kapalı kutndur. Açıldığında içinden n e çikacağı k e s tirilemez. R u s l a n M o s kovada 20 y e n e n Türk ler, Polonyada h e z i m e t e uğradılar. Şimdi bu kötü intibaı siİmek için bize karşı güçlü çika caklar. B u n u biliyoruz. Ve banun için de sizden çekiniyoruz. Geçen sene İstanbulda genç ta kımınızı seyretmiştim. Ç°k kabiliyetli eençler UEFA tkinci Baskanı Kwayn var. Ve bunlar gelecekte birer yıldız olacaklar. Yalnız gizden bir ricam var. Federas>on Başkanı Orhan Şeref Bey'e de benden selâmımı iletiniz.» ~ S Ş E E 5 = S TAKIMININ EN GÖZDE OYUNCÜSU UZÜN SAÇLARI tLE TANINAN ÜNLÜ BEATLES BEST 'GEORGE) dur. FUTBOL HAYRANLARINDAN BAŞKA İNGİLİZ GENÇ KIZLARININ DA AKLINI BAŞINDAN ALAN BEST, BİR MAÇTA GOL PEŞİNDE. «Nasıl bir teknik direklör oldufiumu göslerecegim)} Tuncer BENOKAN Galatasaray'ın 1,5 ayhk Yugoslav Teknik Direktöru Kaloperoviç, tlk özel demecini gazetemize verdi ve, «Çalışmalarımla, bildiklerimi ortaya koyuyorum. İlerde Galatasaray oynadığı futbol ve aldığı sonuçlarla bunu i güsterecek ve hen de takımımı oynatarak nasıl bir teknik direktör oldu+ gumu Türkiye'ye göstereceğim» dedi. Galatasaray'ın teknik adarm, • •••>>»»>•»< başta Fenerbahçe almak üzers Beşiktaş, E s k i ş e h i r s p o r ve Göztepe'nin çok iyi takrni oldukiannı bu takımlara karşı sllâhlan bulunduğunu söylemekten çekinmedi. Bu arada sözü Fenerbahçe'ye getirerek «F. Bahçe'nin en büyük avantajı yedek elemanlan fazla. Fakat bu şampiyon olmak degildir» şeklinde konuştu ve devam etti: ı enerbahçe Kulübü Başkanı «Takımın Iskeletinl kurdum. EFaruk Ugaz, dün kulüp nıerlimizde Türldye'nin. en kuvvetU lceıiode 4üzShledigi basm haf hattı hulunmaktadır. Turan Oplannsmaft •ifi»neae»*«r w w Muzaffer Mazlum, defansını kobaşannın tur atlamış gibi bir lay kolay geçmek mümkün jlmıvahava yaratmasımn Fenerbahçe cak. Bek hattımız da hazır. Taiçin tehlikeli olduğunu» söylelât • Mehmet. Talifın sağ ve sol miştir. ayaklan mükemmel. Futbolun inFenerbahçelilerin, kendilerine celiklerini biliyor. Sadece özel verilen görevi başarmanın sevinç havatını düzenlemesi gerek.» ve gurunınu duyduklannı beUrKaloperoviç daha sonra, Galataten Başkan Ilgaz, «Futbolun besaray'm sisteminl, taktigini açıkşiği Ingiltere'de alınan bu sonuç lamaktan çefcindi ve «Bundan böy Türk rutbolu için gerçekten övüle her takima göre taktiğimi denülecek bir olaydır» demiştir. ğiştireceğim. Hiç bir problemiBu başannın ardmdan memlemiz yok. tlerde başanlı sonuçlakette Fenerbahçe'nin şimdiden ra gideceğiz. Lig maratonuna götur atlamış gibi bir hava yaratılmış olmasından endişe duydure takımı hazırladun. Her futbolğunu kaydeden Faruk Ilgaz, «Socunun bir yedeği var» dedi kakta rastladığım herkes bana Yugoslav teknik yöneticisl, foreliyie uzaktan ikiüç işareti yapıvette Uğur Ayhan Ergün ve Ms yor. Oysa buradaki maç tngiltetin'in ligde fırtınalar koparabilere'dekinden daha zorlu ve tehlicegini de sözlerine ekiedi. «Yekeli olacak. Zira gollü beraberterki bu 4 futbolcum istedikleriml lik dahi bizim tur atlamamm yüzde 60 tatbik etsinler» dedi. Meengelliyecektir. Bunun için butin'in futbol hayatmı bildiğini, radaki maça çok dikkat etmek Galatasaray"ın ve Türk futbolunun lâzım» şeklinde konuşmuştur. malı olduğunu söyleyen KaloperoNÎÇÎN FARK LÂZIM? viç, «Metin'in futbolu bitmemiştir. «Avrupa Şampiyon Kulüpler» Daha 2.3 sene oynar. Bana yarstatüsünde ilk turda, yabancı üldımcı olmak istediği takdirde sekede atılan tek golün çift sayı ove seve yanıma yardımcı alabililarak kabul edilmesi dolayısıyla rim» dedikten sonra, GalataFenerbahçe'nin 2 Ekimde îstansaray takımının en büyük bul'daki rövanş maçında rakibieksikliğinin gol kaçırdığı zaman ne en aşağı bir fark yapması, moralinin bozulması olduğunu beikinci turun kapısmı açabileceklirtti ve Beşiktaş antrenörü Çiriç'tir. in eskiden hocası bulunduğunu, İNGtLlZ SEYÎRCtStNE milli takımda onun yardımcılıSıTEŞEKKÜR m yaptığjnı Ifade etti ve «Şimdi Manchester City maçında şuhocam benim rakibim oldu. Birurlu bir defans yaptıklannı bebirimize karşı silâhlanmız var» lirten Ilgaz, «tngUizler bir kere şeklinde konuşmuştur. daha Çanakkale'yi geçemedilen demiş ve gerek maç boyunca, ge Kaloperoviç, Çiriç'ten bahsederrek maç sonrası Ingiliz seyircisiI'en, onunla her zaman beraber nin gösterdiği büyük olgunlukdolaştığmı, fikir tartışmalan yaptan son derece mütehassis olduk tığını nedense açıklamadı. Ve bilannı söylemiştir. ze de Kaloperoviç ile Çiriç'in Yavuz, Ercan ve Nunweiller'in müşterek silâhlannın Fenerbahçe çok başanlı olduklannı kaydeye karşı ku!lanı!acaSını den Fenerbahçe Kulübü Başkamak düşer son sözde. nı, «Bu zaferde birinci derecede pav çocuklanmızuıdır. Hepsine müteşekkiriz. Canlannı dişlerine takarak çok başanu bir oynn çıkardılar» demiş ve Loridra <?önüşü Yeşilköy Hava Limanındaki karşılamadan ötürü de taraftarlara teşekkür etmiştir. Türkiye Ligi'nin ikinci haf2 ekimdeki rövanş maçı için ta karşılaşmalarına bugün Manchester City takımının ] e3 şehirde birden devam edikim günü îstanbul'a geleceğini lecektir. belirten Faruk Ilgaz, bu maçın tstanbul'da: Ali Sami Yen biletlerinin 23 eylul pazartesi güStadında Beşiktaş, saat 15.45 nü sabahmdan itibaren satışa cıte Vefa ile karşılaşacaktır. kanlaca&ım söviemistir Beşiktaş bu maçta defansif Öte yandan yann Gençlerbirliği bir oyun ile karşısına çıkacak ile karşılaşacak olan San Lâcivertliler 22 futbolcu ile birUkte Vefa'ya karşı galip gelmek kampa girmişlerdir. için mücadele ecfecektir. Ankara'da: Eskişehirspor ligte ilk maçım saat 15.45 te 19 Mayıs Stadında Demirspor ile yapacaktır. îfcnıir'de: Izmir'in iki kuvvetli takımı gece Alsancak Stadında karşı karşıya geleceklerdir. Saat 20'de yapılaİZMİR, Avrupa snipe şamcak Göztepe Altay maçının piyonası bugün saat 11 de Karçok çekismeli geçeceği ve soşıyaka oarkurunda başlayacaktır nucun şimdiden tahmin edi2125 Eylul tarihleri arasında lemiyecesi söylenmektedir. yapılacak olan Avrupa snipe şam tKİNCl LİG piyonasuıa 14 milletin vanşçılan İstanbulda Ali Sami Yen 34 tekne ile katılacaklardır. FaStadında saat 14 te Feriköy vori olarak Türk ekibinden HayToprakspor ile, Galata da sari Karabilgin • Altan Yavman at 14.45 te Vefa Stadında Avçifti gösterilmektedir. dınspor ile karsılaşacaktjr. Bireok ünlü ekibin katılacağı Izmir'de ise saat 18 de Alsanyanslarda Yugoslavya takımında. cak Stadında Karşıyaka AnA tvancic. R Viikoliç gibi. Yukaragücü oynıyacaklardır. goslav ve Avrupa şampiyonlan da yer alacaklardır. »llllllllllllllllllllllllltllIIIMIIIIIIIIIIIIIIIMIIIIIIIIIIIIIlR A}/ Pn D/HECEfC O/L . ^DB*/ ÖNCESOHUC DEFPSlHDPH C&H0 FAZ. nlz..» « Türk takımma karşı çıkaracağınız kadroyu şimdiden söyliyebilir misiniz?..» « Jennigs Rice, Stüvard, HarJpif. Nill Jakson, Mekmord, Sloan, Dougşn, Frwink, Ross ve ejfer Sâkat olmars» bizim kozumuz Best. Irlftndaiı meneeer daha sonra Jconuşmasma şöyle devam ediyordu: « Bakın bakın şu bizim kaleciye. Jennigs'in n* de büyük elleri var degil mi?.. Best'ten sonra en çok ona güveniyorum. Bakmayın Israilde iki gol yediğine. önünde sağlam adamlar yok ki!.. Hepsi Ingiliz liginde oynuyor futbolcularımızın. Toplamak onlan bir meseie oluyor. Toplama takımla da lş yapmak çok güç..» Bu sırada yammıza 22 yaşındaki genç futbolcu PAT geliyor. « tstanbul'da iyi şapkalar varmış. Kolleksiyon yapıyorum da!..» Gülerek şöyle cevap verdim: « Çofc iyi şapkalar vardır. Ama, dikkat et şapkayı ters giydirmesinler tstanbul'da!...» llgctz: 'Bu hava tehlikelidir, İlk Balkan Şampiyonası Türkiye'de F. Bahçe Kulübü Başkanı basın toplantısı yaptı Fi TlH ALMAKtP MECBU/Z VE. MEŞGULLEG 5EU1N//C re MEfiV/H B//2 Adana Stadı 16 Arahk'a kadar kapatıldı ANKARA, Futbol Federasyonu dün Devlet Bakanı Kâmil Ocak'm başkanhğında yaptığı toplantıda Feriköy Adana Demirspor maçında çıkan olaylan görüşmüş, Adana sahasmın 16 arahk'a kadar kapatılmasına ve Adana Demırspor'un hükmen yenik sayılmasına karar verilmiştir. Beden Terbiyesi Genel Mütfürü Ulvi Yenal'in de hazır bulunduğu toplantıda aynca, sahanın kapalı bulunduğu süre içinde Adana Demirspor maçlannın rakip sahada oynatılması, ikinci devrede de bu maçlara tekabül eden deplasman maçlarının ise Adana'da oynatılması ve fikstürde gerekli değişikliğin buna göre yapılması kararlaştınlmıstır. TE T£MSÛ E. /C/9&/ pe/e Binicilik Millî Takımlarımız Romen ve Bulgarlara karşı alkan Binicilik Şampiyonası i!k defa memleketimizde organize edilmektedir. Bugün saat 13' ten itibaren Ayazağa Süvari Okulu parkurunda Türkiye, Romanya, Bulgaristan binicilerinin iştirakiyle başlıyacak ve 10 gün devam edecek müsabakalarda bilhassa engel atlamalarda binicilerimiz favori gösterilmektedir. BÜGÜNKÜ PROGRAM : İlk müsabaka genç biniciler arasında 1.30 metrelik engel atlama müsabakasıdır. Bu müsabakalara «Fevzi Atabek, Atıf Kamçıl, Bnlent Bora, Ognz Üstün, Tnfan Alanyalı, Mustafa Kartal, Ferhan Tücel, Enjin Gören» den teşkil edilen genç millî binicilik ekibimiz 8 at ile ferdî olarak katılacaklardır. öte yandan Romanya ve BuFgaristan genç binicüeri de bu müsabaka,!ara 4'er at ile gireceklerdir. İkinci müsabaka saat 15'te başiıyacaktır. Büyükler arasında Balkan Şampiyonasının ilk ayağı olarak yapılacaktır. Bu ferdî 1.40 metrelik engel atlama müsabakalarına milli takımımız şu elemanlarla katılacaktır: Emekli Albay Salih Koç, Yarbay Nail Gönenli. Binbaşı Cemalettin Zorlu, Levin Okçuoğlu, Üsteğmen Ateş Dağlı, Engin Mirel, Ibra|| him Murat, Tunç Çapa. Binicilik milli takımımızdan tstğm. Ateş Dağlı bir müsabakada B KISA... KISA... FUTBOL Bolu'da milyoner bir kadınla ilişiği oldngn söylenen Mersin ldman Yurtlu Olcay'ı fetirmek üzere Bolnya fiden idareci Bayram Birinci, Mersin'e eli boş dönmüştfir. YÜZME Beden Terbiyesi Genel Müdürü Ulvi Yenal'in isteğı üzerine Türkiye Sutopu Şampiyonası Adana'dan Izmir'e alınmıştır. Gençler şampiyonası ise Ankara'da yapılacaktır. SAKARYA Sakarya Milletvekili Mnslihittin Gürer, kapalı bulunan sehir stadının bir an önce bitirilmesini ve maçlara açılmasını ilçililere bildirmiştir. Gürer aynca «Hâdiseye sebebiyet veren takımın iki pnvanını düsmek bence en iyi çaredir» dfmiştir. BURSA Bursa Sporcutannı ve Spor Tesislerini Koruma Derneği bazı şehirlerde çıkan üzücü olaylar üzerine örnek bir teşebbuse geçmiş ve sporseverlere 10 bin »det broşür bastırıp dağıtmıştır. CEZALAR Ceza Heyeti Samran'dan Metin'e 2 ay 19 gün, Elâzığ'dan Hamit'e 8 ay, Toprakspor'dan Cğnr'a 22 gün, Sivas'tan Naci'ye 45 gün, Sivas'tan Mahrout'a 30 giin, tzmirspor'dan Vahit'e tZ gün, Ist.Spor'dan Zorba'ya 50 gün, Trabzon'dan Atan'a 30 gün, Edirne'den Benan'a 30 gün, Düzce'den Osman'a 4 ay, Kayseri'den Mostafa'ya 22 gün, Ceyhan'dan Metin'e 45 gön, Aydın'dan Ahmefe 22 gün, Balıkeıir'den Atillâya 15 gün ceta •ermistir. BUGÜNKÜ MAÇLAR G/İ.4/İES/ GÜHLS&CE GÖZLEA4C/LB/2 C/AE/? GÖZ SON'LP e TS GEJSECE/SDI BZJ7 .'AMS. FE/S IE 1. KOŞU: Favori: Shantaco, plase: Cengiz, Sürpriz: Palet.. 2. KOŞU: Favon: Lady Dyana. Plase: Major Guestıon, Plase: Tınsel, Sürpriz: Niagara.. Bu müsabakalara da binicilik millî takımımız 3. KOSU: Favori: Gaye, Pla I 15 at, Rumenler 4 binici 8 at, Bulgar'ar da 4 binici se: Tomrıs I. Sürpriz: Karade8 at ile katılacaktır. Müsabakalarda en az hata yanızlt. pan ve en az ceza puvanı alan binici birinci ilân 4. KOSU: Favori: Hurdazh, edilecektir. Plase: Bedevı, Sürpriz: Çayeli. 5. KOSU: Favori: Enginhan, LANGA ÖLDÜ Plase: Tulyar. Sürpriz: Birkal. Geçen sene şehrimizde yapılan uluslararası tur6. KOSU: Favori: Oyan, Planuvada atlayışlarını heyecan ile izlediğimiz Rumen se: O. Belde • Tayfun 37, Sürpbinici Langa, bir trafik kazasmda ölmüştür. Ruriz: Seçkin. menlerin ve Avrupanm şöhretii binicilerinden biri7. KOŞU: Favori: Spring, Pla si olan Langa'nm kaybı biniciler arasında üzüntü se: Mine 2. Sürpriz: Martj. ile karşılanmıştır. 8. KOŞU: Favori: SelçukhaBilet fiatlan: Şampiyonanın bilet fiatlan 5 ve nım, Plase: Serap 16. Sürpriz: 2,5 lira olarak tesbit edilmistir. Bedir. XUksel ERÜÇ Avrupa Snipe Şampiyonası bugün başlıyor
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog