Bugünden 1930'a 5,440,085 adet makaleKatalog


«
»

CumhurİYei * BASDJ AHLAK YASASINA UVMAYI TAAHHÜT EDEB Sahîbl: NAZÎMB NAB1 • Genel Yayın MudürO ECVCT GÜR1SİM Sorunüu I'ZJ Ijlerı Mudürü: OÖUZ SEREN Basan ve Yayan CUMHIJRIYET MArBAACTÎ.TK vm Gazeteclkk T. A. 5. Cağaloğlu Halkevi lokak No. 3941 GÖNE? tLLCRI: KdçOksaat Meydanı Edirn* Hanı ADANA Telefo.1 «S30 * ANKARA Atatüık BuNan ' Ttner Ap. Yenijehiı Teîtfon: U 09 » l î 09 6« 12 95 44 17 97 35 A IZMIR: Fevzipaşa Bulvan. Aisarojlu İîhanı 104105. Tel: 31230 24709 BÜROLAR ABO Senellk 6 aylık Saylık N E TürklyB 75 00 40 00 22 00 ve I LA1 Hartd 198 00 99 00 49 50 Baçlüc (Maktu) «» "* 2 3 4 Sinel «ahlfelerde (sasttml) S0 * 6 7 nci «ahifeler 43 • Nışan, Nikâh, Evlenme, Doğum (Mafctu) 85 > Ölum, Mevlıt. Teşekkuı v» kayıp arama 9 em 100 • Olum. Mevllt, TeşekküT (23 cül 9 cra 150 • SAYISI 25 KURUS Türkiye Gazeteciler Sendikası İzmir Şubesi Yararına İngiliz Amerikan • Avustralyah • İtalyan 3 sandık antika tüfek alan İngiliz Türkiyeden çıkamadı Noel ve Brenda Corry adlannda» ki İngiliz kan koca, beraberlerlnde 3 sandık antika «pıştov» ve «tüfek» ile Marsılya'ya gıtmek uzere Karadenız \apuruna binecekleri sırada. gümrtık makamlarınca yolculuktan alakonmuşlardır Malıye Bakanlığının uç ay once, turıstlerın yurt dışına tıcan eşya çıkaramayacaklanna daır aldığı bır karar gereği alıkonan Ingihz kan • koca, Saıon Gümruğunde hâdıse çıkarmışlar ve ılgılılerl Başbakan'a şıkâyet etmekle tehdlt etmışlerdır Ingılız aılenın otomobıllerının bulunduğunu goz onune alan ılgılılar, Edırne hudut kapısında da tertibat almıslardır. ^ Kadın yüzünden (Baatarmb L Sabifede) yip, hem karılannızı knllanıyornz» dıye bağırmış, bunun üzenne Çumraiılardan bir grup jeepı takıp ederek Emniyet Amırhğımn önune toplanmışîardır. Emniyet Amırlığınde sıkı tedbirler alınmış, fakat kalabalık, saatler geçtıkçe buyumuştür. Bu arada ıçlerınden bınsınm «Adana'lılara ölfim» dıye bağırarak Adana'lıların kaldıklan «Tayla Otclı» ne vurumesıyle ış çığırından çıkmıştır. Yuzlerce kışıyı bulan kalabahk, otelde Adana'lı 9 kışıyı fecî şekılde hırpalamışlardır. Bunlardan birısı otelın uçüncü katından yan daki bir dama atlamış, fakat buraya da çıkan Çurnra'hlar, bacağı kırılmıs Adana'hyı komaya sokarcasına dovmuşlerdır. Avrıca otelde kapılar dahil, bfltun cam, çerçeveyı kıran kalabalık, Adanaijlara ait eşyayı ahp sokağa çıkmıslar, bunlann üzenne benzın dokerek >akmışlardır Tekrar Emniyet Amırliğine donen kalabalık. ıki vonden binayı kuşatmıs ve kapılan kı rarak içerı gırmışlerdır. Bu arada polıs memurlarında Selim Ugnrln, vazıfe başında mutecavızler tarafından ağır gekılde yaralanmış, suçlu «Çolak Fahrt» ise komaya gırecek sekılde dövülmustür. Olaylann genışlemesl üzerine Vali Cahıt Betil, beraberınde Emniyet Müduru Salım Albayrak ve Jandarma Komutanı olduğu halde Çumra'ya bır j»ndarroa mufrezesı ve büvuk ölçü de askert bırlık göndermıstir. Ancak bu bırlıklenn sıkı tedbırleriyle yatışan olaylardan sonra 12 yaralı Sosval Sıgorta ve Devlet Hastanesi ambulânslarıyla Konya hastanelerıne getırilebil mışlerdir. Yaralılardan Mevlut Ktr.m dün ögle üzen tedâvı »dılmekte olduğu Devlet Hastanesındc ölmüştur. Durumumuz nazik (BastaraTı I sayfadal memleketler ihtiyatlı bulunmayı, bir hâdiseye bulaşmamayı, kimse ile tartışmamayı, sataşmamayı düşünmeUdirler. MUleUerin, birbirle rini dinlemez, gıivenmez halde bnlontnamalan lâzımdır. Onun Için Amerika Birleşik Devletlerl ve Rusya ile duşmanlık politikasma içerde sebep olmamalıyız. Dışarda da bunu tas\ib etmıvoruz.» bunlann arasına girin de «dnrnn biz t'çüncü Dünyayı Kuralım» di>ebilir miyiz? Yenı bir dunva felâketı olnrsa, Üçüncü Dunyayı bıraktık, Türki\enin basına neler gelir diye düsunüyornz.» KÜÇUK SAHNE Mücap Ofluoğlu Tiyatrosu Bir Ekim Salıdan İübaren TBLIN İLK KOMEDİSİNİ SUNAR Dört yıldır Paris'te büyuk rağbet görerek oynanan BEYNELMİLEL Pankreas GOreşleri 22 Pazar 23 Pazartesi 24 Salı saat 21.15'de Jamaikalı • Kanadalı sporculann iştirakiyle « Darılmasıniar » CHP lıderi daha sonra ıç polıtika konularma değınmiştır. înönü memleketımızdekı sıvası tartı^malarda buyuk bır fark ve ılerleme olduğunu, hissî sebeplerle sıvası partıler arasında yapüan münaka sanm artık vatandaşı ilgılendırme dığıni, vatandaşın son yıllarda kal kınma, sosval meseleler, geçim dâ \ası konularında iktıdar ıle muha lefetin aldığı tedbirleri kıyasladığını belırterek devamla şunları s5y lemisti': «Bupünlerde uiflı CHP^e yaver edrülfivor. Ara secimlerden sonra, Bulcnt Ecevıt'ın şpvkle ve zevkle anlattığı gibi seçim neticelerinde hesaplar vapıvoruz K irşımızda bulunan iktidar çevreleri de bu neden bdyle oldn diye sebebtoi araştınp, tedbir düsünüvorlar. Onlar çalışıyor. B u de çalışıyoruz. Size haber verevim ki, memleketin kalkmraası iein bizim bnlduğumaz kurallar. tedbirler. yollar daha iri 'aydalı neticeler verecektir. Kalkınmayi daha iyi yapacajhz. Daba iyi sonuçlar alacagız. Ve şunu sövlivevim ki. seclmi kazanacaçız dediğimız zatnan danlmak vok..» Soğuk lıarb «Kajgı duyduğum bir noktaya temas etmek istiyorum. Yaruı sabah nerede ve ne gibi bir vukuat oiacağı bilinmediğL yâni dıs poll tikada havanın gergin oldnin za manlarda, memleketler kimseye satasmamak konusunda ihttyatlı ol malıdırlar» dıyen tnonü konuşma sına şoyle devam etmişür: •Bugıın Çekoslovakya olaylann dan sonra açılan tartısma yumuşamıyor Ge\şemijor Onun için Avrnpada büyük ölçfide çeki?me 1er de\am ediyor. İkinci Cihan Harbinın sonunda uzun senelet sü ren ve adına soğnk harb denen, bir dıl. bir propaganda ka\gası başlamıştır. 25 sene sonra «herkesin 1ç idaresi başka turlu oiabilir, millet ler sulh içinde birbirlerinin vanında vaşama çaresini bulabilirler» ümidi belırdi. Bo\le bir umit daha sonra dunva polıtikasına hâkim ol du. Insanlar nefes aldı. •Üctincü Cl han Harbi ihtımali azaldı. hattâ ortadan kalkfı> diyenler oldn. Ancak şlmdi bu barış havasmdan son ra hprhangi bir kazadan, yanlıs adımdan buvuk bir çfltıştna çıkar mı Hı%e >iağda solda kayffi ve endışeler belirdı • înonu Çekoslovakya olaylan sı ra«ında Hukumetın ıhtiyatlı beyan larda bulunduğunu, ancak huku met vetkılılerinden uzakta oiduğu ıçm bu konularda temas kurmak fırsatım bulamadığını, fakat ihtiyatlı bır polıtıkaya devam ettikle nnı sandığını belırterek ozetle «un lan soylemiştir* «Milletçe aramızda tiirlil münaka şalar olabilir. Ama «RÜcünü bllir bir millet olarak. birbırimUe düşmuşuz. Memleketi bir kenara bırakmişız. Artık duşunmez hale gel mişiz havasında olmadı^ımıti bil menizi isterim. Asın tartısmalar ve dalaşmalar olmamalıdır. Bunno icın dıkkatlı konujuyor ve bu vaziyetten selâmetle çıkmamızi dillyo rum • CHP Genel Başkanı daha sonra Orta Doğuda yenıden belıren gergınhğe değınmış ve Orta Avrupacîakı gergınlığın de goz onunde tutulduğu takdırde daha buyuk çatısmalar olmasından korkulduğunu belırterek ozetle sunlan söy.lemistır«I'ci ve II'ci Cihan Hajrplerl nasıl patladı? Bunu görmüf olan lar içinde bnlnnanlar arannda, benim kadar vasavanları, milletler içinde çok seyrcklentl. Bunları, geçen hafta gibi hatırlarım. Ru hatıraları snnnn ıçin sovlüyorum; Birinci ve İkinci Cihan Harplerinin patlamasından bir hafta, üç gun e\\el. o zümânkl hükumetler «harp eıkmıyor, harp çıkmaz, harp çıkmayacak* derlerdi. Çıktıktan son ra da «filân şövle dedi, filân böyle dedi, olmıyacaktı ama isler bo\le oldu» dediler. Ama dfisündüğünüz gibi, böyle M Ç ma »eyler olnr n o demeyin, olmnstnr işte!.. Ben bnnlan g8rmüşümdür.» lsmet Înonu bu arada bir vatandaşın «Paşam Üçuncu Dunya kurulur, bız de yerimizi alırız demıştınız Bu durumda ne duşunuyorsunuz'» sorusuna şu cevabı vermıştır «Iki tarafın birbirleriyle kapıs ma ihtimali var diyoroz. Şimdi RAFADAN (L'Oeuf â la Coque) Komedı 2 Bölüm 3 Tablo Yazan: Marcel Franck Tıirkçesi: Asude Zeybekoğlu Sahneye Koyan: Mücap OFLUOĞLU 23 Eylul Pazartesiden itibaren gişemiz açıktır. Pazartesi hariç her gece 21.15 de Suare Çarşamba, Cumartesi, Pazar 17.00 de Matine. Radar Reklâm: 867'11047 Spor ve Sergi Sarayında Biletler: Sergi Sarayında ve Saray Sınemasında eatılıyor. Cumhurnet 11053 tzmirli çöpçüler motorlu süpürge kullanacak VEFAT İh<an SOKULLU'yu kaybettıls Sokullu Mehmet Paşa ahfadından Sokullu vakfı mutevellısi çok sevgılı bırlcık aıle büyuğUmuz, • Ihsan Sokullu IZMIR, (Cumhuriyet Eçe Burosu) Izmır'lı Çöpçüler bundan böyle faraş ve supürge Scullanmayacaklar, motorlu supürgelerle tzmır'i temlzleyeceklerdir 10 temizlik işçisının gorevmi yapacak olan dört buçuk beyglr kuvvetındeki motorlu süpürgeler denemede ıyi netice vermiştır. Ayrica temizlik işlerinde kadın işçı kuUamlması da ettld edilmektedir. Kadın temizlik ışçilen ilk olarak fuarda denenecektir Ortak Pazar (Baştarafı 1. savfada) 25 eylül'e kadar devam edecek olan bu toplantmın gundemınin ağırlık noktasını, Turkıye'nın 1 aralık 1969 da «geçiş döneminne gırıp gıremiveceği konusunda vapılacak görüşmeler teşkil edecektir Görüşmelere ise Avnıpa Parlâmenterlerince hazırlaıımış 32 sayfalık, Türk Parlâmenterleri adına hazırlanmış 16 sayfalık Iki rapor esas teşkil edecektır. Avrupa Parlâmenterleri adına hazırlanan bu onemlı raponın ana hatlan ozetle şu noktalarda toplanmaktadır: A Türkıye'nin ihracatımn çeşıtlendirilmestni sağlamak amacıyla ortak pazar, Türkıye'nin b a a ürünlerine (denız ürünlen, taze üzüm, kalıte şarap, dokuma maddelen gıbi) kontenjanlar tanımıstır. % Ortak pazar'ca Yunanlstan'a zeytınyağı konusunda tanman kolaylıklann kendisine de tanınmasını Türkıye ıstemıştir. Bu istek anlayışla karşılanmıştır. O tkınci safha olan «geçis donemi»nde Turk ekonomısmi sarsmamak için çok ihtıvatlı davranılmalıdır Bu lconuda raporda şu telkınlere yer verilmektedir: a) Türkıye'nin geçış donemınde yüklenecegi vecıbeler. esasen zayıf olan ödemeler dengesindeki açığını daba da arttırmamalıdır. b) Türkiye'nln bir an 'Bnce «geçiş dönemi»ne glrmesi, bu ekono mının lehine mıdır? yoksa, içinde bulunduğu hanrlık döneminin blr süre daha uzatılması, bu ülkenln çıkanna daha uygun mu düşer?.. Bu nokta üzerlnde iyıce inceleme yapümalıdır. Raporda bu sorulara karşılık şu ikı gorüşün çarpıştığı belirtilmektedır1 Bazı üyelere göre Türkiye'nin ihracat nnkânlannın yakın bir gelecekte gelişmesi ımkânı çok sınırlıdır. Bugün için dış gümrük hımayesının kaldınlması tehlikeli olur. 2 Türk hükumeti ise açıkça, mümkün olan en kısa zamanda geçış ddnemlne girme arzusundadır. Raporun yargısı ise şoyledor: «Durumu gerçekçilikle ele almak gerekir. Herkesin ve özellik1 Türkıye'nin çıkan bunn çerektirir. Geçiş dönemi önümüzdeki 2 yıl içinde başlatılabilir. Bu arada bir kisım ürünler ve sektörler için özel tormüller bulunabilir. Bunlar da daha sonraki asamalarla terk edDebilir. Kesin karar için ortaklık konseyindeki müzakerelerin sonncnnu beklemek gerekir..» Bu rapora karşılık Turk Parlâmenterlen adına Mesut Erez tarafından hazırlanan 16 sayfalık raporda, Türkıye'nin «şeker» için istenen tercıhm tamnmadığı, bunun yerine bır başk^ maddeye (bu madde raporda belırtılmemektedlr) tanmması lstenmektedir. Aynca, Türkıye'ntn geçiş dcinemine gırerken eSonomisinın sarsılmamasına, Uyeler tarafından dikkat edilmesi, bazı koruyucu hukümlenn kabul edilmesi raporda talep olarak ortaya konulmaSta ve üyelenn yardımı ve elbirliğiyle bu safhanın aşılacagına işaret cdümektedir. Allahın rahmetıne kavuşmuştur Cenaze namazı bugunku CumarteM gunü Ikındi vaktinde Tesvikiye Camiinde kılınarak SUtlticedekı aıle kabrine defnedilecektır Çelenk göndenlmemesi nca olunur (Cumhunyet 11068) îşçiler sendika merkezini bastı Denızcilik Bankasma aıt Liman tesıslerinde çalışan 150 kadar işçl, dün saat 17 de baglı olduklan Likat • t ş Sendıkasının merkezini basmıs ve yapılacak toplu sozlesme anlaşmasmda «taviı» verilrnemesını ıstemışlerdır Sendika Başkanı Mehmet Ali San'nm. grev kararı aldıklarını, Denızcılık Bankası yetkilılen ile göruşmelerın devam ettiğıni bıldirmesi üzerine işçıler dağılmışlardır. Sendika Temsilcilen, bugün Ulastırma Bakanı Saadettin Bilgıç ıle bır gorüsme yapacaklar, aracı olmasım isteyeceklerdır t L Â TS Devlet Üretme Çiftlikleri Merkez Alölyesî Müdürlüğünden: 1 Teskilâtımız ihtiyaa için 1 adet Giyotin makas, 1 adet saç sekıllendirme tezgfihı, 1 adet torna kalem bileme tezgâhı, 1 adet matkap bileme tezgâhı, 1 adet freze tezgâhı ve 1 adet matkap tezgâhı (Radjal) teklıf almak sureüyle mubayaa edılecektır. 2 Teklıfler 10 Ekim 1968 perşembe günü saat 10 00 da Ankara Gazi'deki Mudurluğumüz AlımSatım Komısyonuna verilecektir. Bu saarten sonra venlecek teklıf mektuplan ve postada vâki gecikmeler kabul edilmez. 3 Bu işe ait şartnameler Ankara Gazi'de Müdürlüğumuzden temın edilir 4 İdare ihaleyi yapıp vapmamakta serbesttir (Basın: A. 1272725019'11042) Çağlayangi! fi.M. ye gidiyor 8 ANKARA, (Cnmhuriyet Btırosn) Dışışlerı Bakanı Ihsan Sabrl Çaglayangıl, 25 Evlul'de BM Genel Kurul toplantılarına katılmak uzere New York'a gıaecektır. Genel Kurulda hır konuşma yapacak olan Çag'avanfiil Turkı\e\e donerken 15 Ekım'de Tunu^'a resmi bır zıyaret %apacaktır AYŞE v e MALİK ÇAPAR bır kızlarının dunjaya geldığını, akraba ve dostlanna müjdelerler. 20 Ejlül 1968 Ankara £j VÎ V S & 0 (Cumhunyet 11066) İşletme Müdürii Alına.caktır. İstanbul'da Formika Sanavıi kolunda çalıynak FABRİKA İŞLETME MÜDtÎRÜ alınacaktır. Namzetlerde arandan vasıflar şunlardın 1. 3 5 4 5 yasjarı arasmda bolunmak, 2. Makine veya Kimya Mfihendisi olmak, 3. İşletme tecrübesi bnlunmak. 4. İtalyanca, Fransızca veya İngilizce lisanlanndan bhine vakıf olmak. (İtalyanca tercih sebebi olabılır). Yazıh müracaatların aşağıdaki adrese yapılması nca olunur. uzere Be/ediye (Baştarafı 1. sayfada) mıştır. Olayla ilgıli olarak, eskl AP'li Beledıye Baskanı Söleyman Aktnyun'un adamlanndan ve öncekı gun görevıne son verılmış o» lan Beledıye Muhasebecısı Ahmet Tokçöı ıle kardeşı Abdül Tokgöz, Çorlu Savcılığınca tutuklanmıştır Soruşturmada, seçımi kazanamayan Suleyman Aktuyun ıle Muhasebe memuru Ahmet Tokgoz'un, CHP'lı veni Be'ecftve Başkanı Mebmet Es'e Beledıyenın muhasebesı ıle ılgılı evrak ve kavıtlan ısrarlara rağmen devretmedıklerı anlaşılmıştır. Beledıye bınasının ana kapısının camı kesıldikten, muhasebe odasımn kapısı da kınldıktan sonra, evrakların bulunduğu dolaplar anahtarla açılmış, daha sonra da yangın çıkartılmıştır. CHP seçımi kazandığından beri görevıne gelmeyen ve bu yuzden ışine son verılen Ahmet Tokgöı, bır süre önce seçim propagandası sırasmda CHP Çorlu llçe Başkanı Yılmaz Alpaslan'a tabanca çekmekten 8 gun cezaevınde yatmıstı Kardeşı AbdSl Tokgöz de, seçımlerden sonra bir şahsa bıçak çekmiş. tutuklu bulunduğu cezaetnnden onceki gun tahlıve edılmıştl MEVLİT Kıymetlı buyüğumüz Sümerbank Şef emeklılennden Eczacı İSMAİL REFET EROĞLU'nun azız ruhuna ithafen 22.91968 Pazar gtinü ikindi namazmı müteakıp Bostancı Camiinde okunacak Kur'anı Kenm, Mevlidı Serif ve hatim duasına, akraba, dost ve din kardeşlerimızin teşnflen n c a olunur Kızı Beyhan Saflam Eroğlu ve Savaşçı aileleri (Cumhuriyet: 11065) SEVK VE İDARE GELİŞTİRME MERKEZ! Cumhunyet Caddesi Erk Apt. 14/10 Harbiye, İstanbul NOT: Muracaatlan uygun görülecek namzetler ayrica görüşmeye dâvet edıleceklerdır. Müracaatlar gizlı tutulacaktır. Reklâmcüık: 3607/11031 DENIZCIUK BANKASI T.A.O. DAN: Bankaraız Camialtı Tersanesi Bınek, yük asansörleri, potaları, matkap tezgâhı; İstinye Tersanesınin punta tezgâhı, Yalova İşletmesi, Haliç Tersanesınin gümüş ve gumus, kaplama malzemeleri kapaülmış zarfla teklif alma suretile satişa çıkartılmıştır. Son teklif alma tarıhı: 7/10/1968 dir. Şartnamesi Malzeme Mudurlüğu veznesınden temin edilebilir. .•«••«••••••••••••>••«•••*••••'< •««• < mw TEŞEKKÜR Arıfe Gürpınar'm kıymetli eşı, Lâle, Feyzullah GUrpınar, tnci Ihsan Çokgezer'm babalan, Hacı Hüseyin Gürpmar'm cenaze merasımıne bızzat gelen çelenk gonderen telefon ve telgrafla buyuk acımızı paylaşan butun akraba \e dostlarımıza teşekkur edenz AILESİ (Cumhunyet: 11069) Cumhuriyet Reşat Hamıt Azız Napolyon 24 ayar kulçe 117 189. 136. 122. 134.17.25 190. 137 123 135.17.30 (Basın 24935/11036) TCDD 7. İşletme Müdürlüğü SİRKECİ GLXEN SENER HAKAN DURA İzmir 2031968 • • • * 1N Amerika (Baştarafı 1. sayfada) 1968 1969 dış yardım prograIBI, yonetınun ıstedığınden 1 milyar 300 mılyon ve geçen temmuzda Kongrenin çizdığı sınırdan 355 mılvon dolâr daha fazladır A B D sıvası çevrelenne gore, dış yardım programmdakı kısıntı, ozelhfcte yenı yardım almaya başlamış bazı Afrıka ve Asya ulkelennın ekonomılennı olumsuz yonden etkıle\ecektır Aynı çevreler bu kısıntıdan Lâtın Amerıka ulkelennın büyuk olçude zarar gormıveceğı goruşunde bırlesmektetfirler Turk Malıve Bakanlığına yakın çevreler, A.B D 'nın dış yardım programının Temsı'cıler Meclısınde bu\uk olçude kısıtlanmasının Turk ekonomısınde ozelhkle ıthalât proî"amı uzerınde 510 mılyon dolârlık bır etkı yaDacaşı goruşundedırler. 967/833 1 Çatalcanm Celep köyü tapusunun nisan 955 tarih, cılt 127, sayfa 52 ve sıra 108 numarasında kayıüı Nalbant Çesme mevkiinde şarken Hasan Yusuf, garbcn Hasan Hasan tarlası, şımalen Ahmet Mehmet ve cenuben Hasan ıle çevrih 22982 m2 2/4 hissesı ve bu yerin 6 dönumü mey \e bahçesı olup ıçerısınde 52 adet armut, 88 adet elma, 56 yajlarında beher mey\e ağacınm 100 lira ve olup yerın dekannm değeri 300 liradır (Selâhattın Özer adına kayıtlı) 2 Tapunun aynı koy ocak 957 tarih cilt 137 ve sayfa II v» 49 numarasında kayıtlı Nalbant çayın mevkiinde şarken Hasan tlyas, pmalen Hasan Hasan. Cenuben Abdullah ve garben Sofu Ahmet İle çevnlı tarlanm 18386 m2 olup 1/4 hissesi Vahdettın Ozer« ait olup dekan 200 Ura3 Tapunun ekim 958 tarih cilt 140 sayfa 7 ve 28 numarasında kayıtlı aynı koy nalbant çavırı mevkiinde şarken evvelce çalılık ve batak lık ve şimdı Sular Idareane satılan mahal. garben Sait ve Riza, cenuben Mustafa ve Abdurrahman. «faıalen Yusuf ve Bilal ile çevrili 14695 m2 ve 1/7 hıssesı Selâhattın özer uzerme kayıtlı ve dekannın 300 lira değerlı olduğu: 4 Tapunun ekim 958 tarih eilt 140 savfa 7 ve 27 noda kayıtlı Celep köyu sığır volu mevkiinde kain şarken Beste ve Bayram, şimalen Salıh Sevıt, cenuben çalılık ve garben menafıvı umumiye tarlası ile çevrüı 18386 m2 terlanm 11 hissesi Selahattm Ozer adına kayıtlı olup dekan nın 200 Ura değerli olduğu: 5 Tapunun ocak 957 tanh cilt 137 sayfa n ve 48 numarasında kayıtlı Celep koyü Ayazma mevkiinde kain olup (deresi') »arken Bayram şımalen Suleyman, garben köy tarlası, cenuben Hasan tlyas Ue çevrıli 13789 m2 1/4 hissesı Vahdettın özer üzenne kayıtlı ve dekannın 200 lira değennde: 6 Tapunun ekim 958 tarih. eilt 140. sayfa «, nr» 25'te Celep köyü koy derunu mevkiinde kain olup şarken Nazıf. simalen Mehmet Celâl garben hane bahçesı ve cenuben Celâl ve Husmen Ahmet tarlan ile çev rıli 11031 m2'nin 1/7 hL?sesi Selâhattın özer adına kayıtlı olup dekannın 300 lira değerli olduğu' 7 Tapunun ocak 957 tarih, cilt 137 sayfa 10 v e 47 numarasınds kavıtlı Celep koyü köv derunu mevkiinde kain olup şarken çalılık, gar ben Halıl, şımalen Hasan Mehmet ve cenuben Akıf ve Hasan ile çevrılı 8271 m2 lık tarlanm 1/4 hissesi Vahdettın Özer adına kayıtlı olup ve dekannın 200 lira değerli olduğu8 Tapunun nisan 955 tarih, cılt 127 «ayfa, 52 v* 107 mımarasmda Celep kövü köy civan mevkiind» şarken Mehmet Hüseyin ve îbrahim. îimalen Hasan Sâdık. cenuben yol, garben Habil ile çevrili 8271 m2 lık yerin 2/4 hıssesi Vahdettin özer üzenne kayıtlı ve dekannın 300 lira olduğu9 Tapunun ekim 958 tarih, cilt 140, «ayfa 7 ve 26 numarasmds kayıtlı Celep köyü koy derununda şarken yol. şımalen çayır, cenuben yol ve «arben Mustafa ile çevrili 2757 m2 lik tarlanm 1/7 hissesi Selâhattin özer adına kayıtlı olup va dekannın 300 lira değerli olduğu: t; bu gayrimenküller satılıkbr. SATIS SARTLARI: 1 Sahş 8111968 cuma günü saat 10 dan 12*ye kadar Celep Kövü köv odası önunde açık artırma suretıyle vapılacaktır. Bu artırmada tah min edilen kıymetin % 75 ini ve rüçhanh alacakhlar varsa alaeaklsrı mecmuunu ve satış masraflannı geçmek şartı Ue ihale olunur. Böyle bir bedelle alıcı çıkmazsa en çok artıranm taahhüdü bâki kalmak şartiyle 18 111968 pazartesi gunü saat 10 12 arasında ikinci arhrmaya çıkarılacaktır. Bu artırmada da rüehanb. alacaklılann alacağını ve satıs, masraflannı geçmesi şartiyle en çok artaana ihale olunur 2 Artırmaya iştırak edeceklerin tahmin edilen kıymetin V 10*u o nisbetınde pey akçesı veya bu mlktar kadar millt bir bankanm teminat mektubunu vermeleri lâzımdır Satjş peşın para iledir, alıcı istedığinde 20 gunu geçmemek uzere mehıl venlebihr. Dellâliye resml, ihale pulu, tapu harc ve masraflan alıcıya aittir. Birikmi? vergiler safa} bedelinden ödenir 3 tpotek sahıbi alacaklılaria diğer llgiUlerin (îlgililer tftbirine irtifak hakkı sabıpleri de dahildır.) bu gayrimenkul üzerindeki haklannı hususıyle faiz ve masrafa daır olan iddialannı dayanağı belgeler ile onbeş gun içinde daıremise bildirmeleri lânmdır; aksi takdirde haklan tapu sıcili ile sâbit olmadıkca paylasmadan hiriç bırakılacaklardır 4 Satış bedeii hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse tcra ve Iflâs Kanununun 133. maddesi gereğince ihale feshedilir. îki ıhale arasındaki farktan ve • 10 faizden alıcı ve kefillerl mesul tutulacak ' » ve hıç bır bukme hacet kalmadan kendilerinden tahsil edilecektir 5 Sartname, ilân tanhinden itıbaren herkesia görebılmesi için dairede açık olup masrafı venldığı takdirde isteyen ahcıya bir örneğı gonden'ebılir. 6 Satişa iştirak edenlerin sartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacaklan. başkaca bilgi almak isteyenlenn 967/833 sayılı dosya numarasiyle memurluğumuza başvurmalan ilân olunur. "Basın: 6431) U037 Çatalca Icra Memurluğundan Gayrımenkul Satış ilânı Cumhuriyet 11057 Iki Buharlı Vinç Satılacaktır 1 Sırkeci Rıhtımında bulunan 1500 Kg. kaldırma kapasıteli 2 adet buharlı vınçler açık artırma ıle eksıltaıeye konmuştur. 2 Muvakkat temmaü 2 vinç için (3000) lira olup eksiltme 17.101968 persemhe günu saat 15 de Sırkeci Gan yanmdaki 7 İşletme Müdürlüğü binasındaki Komısyonumuzda yapılacağından teklıflerın en geç saat 14,30 a kadar Komisyonumuza venlmesı veya gelmış olması lâzımdır. Bu saatten sonra gelen teklifler nazan itıbare alınmaz. 3 TCDD ihaleyi yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta ve tercih ettiğire yapmakta serbesttir. Şartname Komisyonda görulur. (Basın: 24995/11033) Imalât Flânlama ışlermde çalıştınlmak ıçin, Tercıhen ALMANCA buen M Ü H E N DI S ve Bankacılık Kursu Banka ve Tîcaret Hukuktı Araştırma Enstirüsü tarafmdan ddzenlenen 14. bankacılık kur» kayıtlan 4 Ekime kadar uzatılmiştır. Kursa Lise raezunlan veya bankalarda iki yü çalışmış bulunanlar katılabüır. Kursla ilgdi broşürler bankalara gonderilmiştir. Enstitüden de temin edilebilir. Banka ve Tıcaret Hukuku Araştırma EnstıtüsüFakültesi. Cebeci Ankara, Tel: 17 87 26. (Heris Hukuk Reklâm: 2615/11053) TEKNİKERLER aramyor. EEFA Bilgısı tercah sebebıdır. Kadıkoy ve Izmıt'ten Fabrıkamıza servıs arabası meveut olup kantmımızde oğle yemegı venlmektedır Ücret lıyakata gore verılır tsteklılenn Gebze, Ankara Asyltı uzerınde bulunan fab nkamızın Personel Şubesme şahsen veya P K. 7 GEBZE adresıne yazı ıle muracaatları ve rauracaatlara eı yazısı üe yazılmı dır hal tercumesı, bonservıs ve bır resım eklenmesı nca olunur. (îlâncıhk 880011064) Geçinebiliyormusunuz (Baştararı 1 Sahifede) maaşlann dışında ek görev alan yüksek kademedeki kimselerin ek görevleri kaldınldığı takdirde ancak Personel Kammn çıksın. Yoksa Personel Kanunu bizler için bir hayâldir. Geçinmenüze gelince: Bu TÜnü vaşadığımıza gore gecinivornz demektir.» • NECtP ALtPAŞAOĞLÜ (Ge nel Personel Sendikası Yönetim Kurulu Üyesl Memur) : «Bngünkü şartlar içinde memnrlann ireçim güçlüeü malum. Kısmen de olsa Personel Kammundan istifade edeceğimiz bir hakikat Ancak zam koknsnnn alan esnat alacafrnıtz zamdan fazla etiketlerinde deçişiklik vapacaktır. 450 lira maaşla elbetteki geçhımelı güctür.» • KEMAL ALBAŞ fZabıta memuru) * «tlkokul mezonu, 3 çocnk babası. 540 lira maaşlı. 150 lira fcira verivoram 1 çocuk oktı tuvonım Her av 300 Hra açık verivorum. Bn dnrnm karşısında daha ne kadar davanacağım m«chuldür. Personel Kannmıntm çıbmasun elbette ki bir an evvel Istiyoraz. Bn kannn çıktiğı takdirde kısmen de olsa nefes almıs oluruz. Bu da eeçüımek nıAnâaiaa felmeyecektlrj» t LÂ N Karabük Beledıye Baskanhğından: 1 Yeşil Mahalle Karabük Safranbolu şosesi g ü zergâhı üzennde buiunan drenaj kanallannm çerçeve ve ızgaralarının yaptmlması işi 2490 sayılı kanunun 31 inci maddesine göre kapab zarf usulu ile eksiltmeye çıkanlmıştır 2 Kesif bedeii 30.307.00 TL. olup geçicl teminatı 2273 03 TL. dır. 3 İhale 11/10/1968 cuma günu saat 1500 de Beledıye Encümeninde yapılacaktlr. * İhaleye girebılmek icın (Tatil günleri hariç) üç gun önce Karabük Beledıvesi Fen Müdürlüğune başvurarak yeterlik belgesi alınması şarttır. 5 Yeterlik beleesi teminat mektubu veya makbuzu ve Tîcaret Odası vesikasını havi evrakların ihale saatinden bir saat evveline kadar Encflmen Kalemine verilmiş olması lâzımdır. 6 Bu işe ait keşif ve şartnameler Beledıye Fen Müdürlu^ünde gdrülebilır Postada vâld gecikmeler muteber değildir. (Basın: 24921/11035) Zonguldok Valiliğinden 26.150 lira muhammen bedellı bır adet Cankurtaran Otosuna Ambulans Kansoru yapımı ışi 9 Ekım 1968 çarşamba gunu saat 15 de ıhalesı Hukumet Konağından II Daımî Encumenınde ıcra olunmak uzere kapalı zarf usuluyle eksıltaıeye konulmustur. Eksiltme evrakı her gun Encümen Kaleminde görulebileceği gıbi Sağlık Müdürlüğünden bedelsiz olarak almabüir. İsteklılerın 2490 sayılı kanunun hukmüne ve şartnamedekı tanfau uygun olarak (1961/25 lıralık ilk temınat belgesmı, bu yıla aıt Tıcaret Odası veya ilgıli Demek belgesıni ve esas tekhfe aıt mektubu tnuhtevi, talip şırket ise meskur kanunun 3. maddesindeki belgeleri de muhtevi) hazırlanacak kapalı zarflannı en geç ıhale saatinden )'r saat oncesıne kadar mskbuz karşılığuıd1» E«ıcumen B a ş kanlığına vermeleri ılân olunur. (Basın: 24997/11039) (Basın. A. 12716 25026/11044) Kıymetli Büyüğümüz, Sanayici HARUN ÇAM'ın Ebediyete intikalinin üçüncü yıldönümüne rastlayan Pazar günü, Aksaray Valde Camiinde, öğle namazmı müteakip, Hafız Daniş, Hafız Nusret Yeşilçay, Hafız Zeki Altm, Hafız Hüseyin Top tarafından okunacak olan mevlutuna yakmlan ve bütün din kardeşleri dâvet olunıu*. A İL E St htaabul Rcklâm: 3628/1106?
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog