Bugünden 1930'a 5,438,716 adet makale [Gelişmiş]Katalog


«
»

S4IÖFE ALTI l\ Eylul 1968 Rahmi Pchliımı Rahmi masanın basında otur Tok, ama her zaman sululuk bir topuk elledi.. Ben kıçfistn oturdum.. Ama paçayı bırakmamuş kendi kendine ensesini ge ediyorsun.'. Ya rip eliyle kendine elense çeki layım.. senin gibi kupkurn nm o dım.. Tam üstfine geçeceğim zaman bn kolum.. omuzumdan çıkyor.. bazularını sıkıyor, güya ceAhmet: tlket dar gcliyonnus gibi biteviye Bırak şakayı Nuri.. Çocuk peh Sonra?.. Sonra .. Pes ettim. ceketin yakasmı ensesine oturt livan olmuş.. Sen ona bak!.. Afferim Rahmi.. Konsolos: maya çalışıyordu. Teşekkiîr ederim ağabeyf. tn Pardon Hilmi beyefendi.. O tşin fenası kahvede hiç ldmse san bir arkadaşı pehlivan olunca pes etmek nedir?.. bn isin farkında değildi. O, ken onu teşvik etmeli.. Değil mi Kon Siz güreşten snlamazsınıs di kendine gelln güvey olmakta solos bey.. Milli spor.. Ata gpo Konsolos bey.. ru.. Pardon Hilmi beyefendi!.. idi. Konsolos: Bendeniz pehlivan değilim.. Hiç Bir ara fazlaca aşka gelmiş o Haklısınız HUmi beyefendi! bir zaman da beves etmedim. Alacak ki; Tebrik ederim.. Maaş ne kadar?. ma güreş müsabakalarını seyret Heeeey bre!. diye bağırarak Konsolos bey.. pehlivan ay miştim. Avrupada ve burada gümasaya bir yumruk attı.. Masa, lıklı olmaz.. Konsolosluk değil zel pehlivanlar gördüm.. Buna da•opal bir masa idi, yumruğun te bu!. Biz amatoruz, amator.. Siz ir kitaplar okudum.. Meselâ Paul siriyle dençesi bozularak sarsıl nesiniz? Ponce'on bir kitabı vardır. Oradı.. üstündeki boş çay kadehi devNuri: da bizim Karaahmet'le nasıl gürildi.. yere düşmesin diye Rahml hemen «aport» edip yakaladı.. ve yakaladıktan sonra: Hay bre ıre arslan! diye bağırdı.. ötede sohbet etmekte olan Konsolos, Abmet, Nuri, Eczacı bey başlannı kald'np baktılar.. Ahmet sordu: Ne oldun Rahmi?. Hiç ağabey.. öyle bir hallendün.. Neden o?.. Eeey pehlivanlık kolay değil.. Anlamadım.. Bizden te cok çıkar onlar reştiğini yazar. Sonra efendim Anlamazsın ağabey! Pehlibilmem zatıâliniz Çaya'yı fördüdan.. vanlık kolay değil.. nüz mii?. Somun pehlivanlığı mı? Ne çıkar be?. Ben Çaya'yı görmedim ama O sana öyle gelir.. Bizden de çok Armator çı Tekirdağlıyı bilirim. Siz Kurtde Pehlivanlıkla, ma«aya yumkar. reli'yi bilir misiniz?. ruk atmanın "nünasebeti?.. İşittim Hilmi beyefendi! Armator değil be.'. Amator... Ağabey!. tşte onun için anlaKendisi Cihan pehlivan. idi. mazsın, dedim ya!.. Tani ya parasız çüreşjr... Ben para Tamam.. Oyle ise pes etmek Neyi anlamam?. Pehlivanlığı sız güreşirim.. nedir, neden bilmiyorsunuz.. mı?.. Ben sana diyornm. Sana Um Ahmet: Evet ağabey!.. Oğlum Rahmi! Alafranga gü Pehlivanlık da bir marifet para rerir?. Sen gene 5yle ML. Sen gü reşte pes etmek yoktur ki.. Kondeğil ama, ben biraz çakanm o reşten anlamazsın!.. solos bey nereden bilsin?.. işten.. Ahmet: Neden ağabey!.. Ama benim kadar anlamaz Sen anlar mısın Rahmi?.. Pes etmek nedir?.. sın! Eh oldukça anlanz ağabey!. Pes etmek güreştiğin fdamın Sen pehlivan mı oldun.'.. Nereden öğrendin?.. kisbetine elinle vurursun! O da Eh!. Allahın inayeti, peygam Ağabey.. benim merakım var güresi bırakır.. b?rin sefaati... Dur bakavım.. pirimizin kerameti Sonra? Hah.. güreşe.. Ben pehlivan hocasm Alafrangada var mı öyle şey?. Ustaların marifeti ile pehlivan ol dan öğrendim bunları.. Yok ağabey.. Minder giireduk ağabey .. Kim o?.. sinde de giireşi ibondane eder Ne zaman Rahmi!.. Ağabey bilmiyor musun?. Eş sin!.. Dün akşam . Vefadaki şıra fak Şerif ağabey var. Hani radyo Yanlıs söyleme!. Abondane cının dükkânında ustamın elini da güreşleri anlatır.. değil, abondone'dir o!.. öptüm.. oradan k ılübe çittik.. be Haaa!.. anladım... Aman ağabey! Namaz süresi ni çok beğendi. Ben zaten biliyor tşte ondan öğrendim.. okumuyornz ya.' Biz ona öyle sun yağlı güreşirdim... Ne öğrendin bakayım?. söyleriz.. Çook.. paça kasnağı, kemaNuri: İyi ya!.. Gene pes etmek de Zeytinyağî: mı, sadeyağlı mı? ne. şiraze pes kazığığildir. Rahmi ciddiyetle; Eczacı bey: Ne ise ikisi bir kapıya çı Nuri kardeşim!. Bn iş alaya Şirazh kahzunal da mı var?. kar.. Hep yenik değil mi?.. gelmez.. Eczacı bey!. Kabzımal de Ama alaturkada pes etmek ğil.. Ziraze peş kazığı.. Kazık, Şak baska.. Alafrangada abondone et Alaya gelmez mi?. gündesi, Sarma, Tırpan.. efendi mek başkadır. Gelmez ?.. Alaya gelme^e, tümene ge me söyleyim.. Boyunduruk.. Kle, Uzatma ağabey!. Biz o işleri Burgu, Kazkanadı, Kurtkapanı, lir... senden iyi biliriz.. Ben şimdi idKöprü.. Sen gene öyle bn... mana eidiyorum.. Demek »en tehllvan oldun Konsolos: Hayır ola!. Bakıyorum, »en Boğaz köpriisti mii?.. Yok Konsolos bey!. Köprü işi çok sıkı tutuyorsun!.. Allahın inayeti, peygamberin Övle olda ağabey!. Hazırlayani ya ayaklannda, başını yere sefaati, pirimin kerameti .. Sen pehlivan olacağına imam dayayıp göğsünü kabartacaksın.. nıyorum.. Nereye Kırkpınara mı?.. sırtın yere gelmiyecek.. ol be!.. Yok ağabey.. Ben minder Neden?. Nuri: güreşine çahşıyorum. Bak ne güzel dua ediyorsnn!. Sen köprü yapar mısın? Serbest mi, GrekoRomen Antikasını vapanm.. O bu işin racomıdur. Gözünü seveyim.. Bizim Rl mi?.. Lâkırdı ile olursa sen iyi peh Serbest ağabey!.. Kulüpte bir çocuk var.. O bana idman veriyor. Önümüzdeki müsabakalara fireceğim.. Kaç kilova?.. Ağabey. ben 65 kiloyum! A ma 57 ve güreşeceğim.. Ulan daha mı zayıflayacaksın!.. Düşeceğim ağabey.. Biraz daha düşeceğim. Oğlum senin düşecek yerin yok!. Zaten sıskasın! Sen güreşeceksen önce biraz beslen de kendine gel .. Ağabey!.. Ben de öyle düsüzede bir köprü var.. Kaç senedir, nüyorum ama 63 kiloda çok acar livan olarsun! çocuklar var. Ne lâkırdı be!.. Bu pehlivan tamir edemedik.. şunu bir... Sen biraz kendine bakarsan lığm 101 oyunu vardır. Sen gene alay et!.. Bu köprü 63 kiloda güreşirsin.. o köprü değil 101 Une mi?.. Ö>le mi vapavım ağabey!.. Beton mu?.. Ağaç mı?.. Evet ne sandm?. Ustalar yü Bana kalırsa öyle yap!. Çün Pehlivan köprüsü bn oğlnm.. zünü çıraklanna öğretirmiş, biriHerif seni yere yıkar, sırtını çe kü 57 kiloya düşersen, zayıfhktan ni kendine saklarmış.. virir.. kurarsın köprüyü, bir dö senin gözlerin kararır. Ahmet: Peki ağabey.. Ben simdi ken Bayramda kııllanmak için nersin, kurtulursun yenilmektendime bakayım.. Yani.. Ahmet: Yani her gün kanlı et ye! Ahmet ağabey!.. Sen bari bo Sen bayağı öğrenmişsü) bunAnladın mı?.. Yumurta ye! zevzeğe uyma!.. ları.. Tabiî ağabev!. Ben eskiden Ağabey.. ciğer tavasına bayıNuri: ülan ne zevzefi be!» Serçe yağlı güreş tutardım.. Bir kere iırım kadar herif pehlivan olur mu?. Çırpıcı'da güreşiyorduk» bir el Onn da ye!. f na değil.. kanense çektim.. Sendeledi.. bir da lanırsın!. Ama bn güreşe neden &an kaç okkasuı!. Okka ile pehlivanlık olmaz.. ha çektim.. dize geldi. Hemen ar birden lıeves ettin.. Ağabey!.. Herkes bir yere gikasına geçtim.. Paça kasnağına kilo iledir.. nah bu parmajımı taktım.. tera diyor görtnüyor nıusıı ?.. Ben de Kilosu kaçadır?.. kaldırdım.. girerim müsabakalara... Allah ke Ben seninlen konuşmuyortnn.. ziledim.. kaldırdım, Bir de bakarsm!.. takıma Tam tepeüstü dikeceğim zaman rim Danldık ,nı?. girerim.. Hangi takıma?.. Şimdi taknn rok Omit takımı. Gençler takımı, Yıldızlar takımı, Köçükler takum, Kırmızı takım. Bevaz takım.. anladın mı.. Birtnden birine firer, bir de sevahate katı^dım mı?.. Adımız çıkar ağabey:.. Rahmi Pehlivan, diye mi?.. (Gülerek) öyle ya ağabey!. O zaman işimiz daha da kolavlaşır.. ahbaplar eelirler.. nasılsın »67/9771 pehlivan? dive hal hatır sorarlarBorçlu: Seyfettin Güven Esfak ağabey radyoda beni konusturur» Zaten bir mektnp yazAnkara Afatürk Bulvan 183^9 dım.. Ne dive?.. Alveriş Ticaret ve Sanayi T.A.Ş.'ne beşer bin üralık iki kıt'a emre Ben sampivon nasıl olayım, muharrer senede merbut ışlemiş faizi ile bırlıkte cem'an 12.626 lira olan bana anlat! diye.. borcunuzdan dolayı açılan icra tâkibi üzerme yukarıda yazılı adresım Cevap eeldi mi?» ze gönderilen ödeme emrinin bilâ tebüğ iade edilmesi üzerine yaptırı Gelmedi ağabey.. bekliyormn. lan zâbıta tahkikatma rağmen şimdiki iş ve ikâmet adresiniz meçhul (4vağa kalkarak).. E J . bana mükalmış ve bu sebeple ödeme emrinin ılânen tebliğine kar?r verilmiştir. saade.. idmana çidiyornm» Bu ıtıbarla 12 626 liranın »o 10 faiz, icra masrafı ve avukatlık ücO sırada Nıri sessizce avağa retile birîikte 7201 sayîlı kanunun 28 ve 31. maddeleri gereğince işbu kallnp Rahmiyi arkadan çapraza ödeme emrinin gazetede neşrinden itibaren 15 gün sonra başlamak üzealarak havava kaldırmca: re kanunî 10 günlük süreye 10 çün ilâvesile 20 gün içinde ödemeniz ve Saka etme Nori!.. Bir verfmf borcun tamamına veya bir kı?mına veya alacakhnın tâkibat icrasına, tnciteceksin. Ben rürese hazırlaborcun itfa veya imhal edildiği veya alacağın zaman asımma uğradığı nıvorntn.. hakkında bir itirazınız t'arsa sebepleri ile birlıkte İcra Tetkik Merciine Şaka değil be!.. Sıkı rntuyomüracaat ederek itirazınızin kabulüne dair 15 gün zarfmda bir karar nım.. Yap pakavım ovununu!. getırmeniz. sened altmdakı imzanın şahsınıza ait.olmadığı hakkında Oğlum hnvle habersiz çüres bir itirazmız varsa yine bu müddet içînde İcra Dairesine bir dilekçe ile hıtulmaz.. Dödük lânm.. düdiik. bildirilmesi. aksi takdırde imzanın şahsmızdan sadır olmus sayılacağı riirprek kahveden çıkıyorken Nnimzanızı haksız yere inkâr ederseniz para cezasıîe teçziye edıîeceğiniz. ri de: borcu ödemez veya itıraz edilmezse 20 gün içinde 74. madde gereğince mal bevanmda bulunmanız, hiç beyanda bulunmaz veya hilâfı hakikat Düdük lâzımsa. parayı vebeyanda bulunursanız hapisle tazyik olunacağınız ve cezalaniırılacaren düdüğü çalar» diyordu.. ğımz tebliğ yerine kaim olmak üzere ilân ve ihtar olunur. Ahmet: Nuri!.. Nnrf!.. Sata?ma şn (Basın: 6443) 11041 vahu! dive azarladi Iste Gtna'yı yenen kadın. Jeanille Baudoin. genç, güzel ve asîl. Hikâyenin kahramanı genç alrtör Angelo ise gerçek bir gönül avcısı. Bir süre önce de Fransız yılduı Anouk Aimee'yi ömer Sharif'in elinden almıştı ttalyan perdesinin cazip yıldızı Gina aşkta sukutu hayale ıığradı JJTT CumhuriYet k 21 Eylül 1929 tarihU Cumhuriyet'ten Yunanlılara cevap verdik ANKARA, M (Telefonla) ra heyeti intihabı bulunduğuna Yunanistana verilme!c üzere ha ve tüzük tâdili mümkün olama zırlanan cevabımız bugun bır yacağını söylemişler, Refik Ahkurye ile Atinaya gönderilmiş met bey ise encümenlerin nitir. Cevabımız Yunan hÜKÜme zamname ile ilgisi bulunmadığıtine sunulduktan sonra yaymla nı, idare heyetinin zatîn umunacaktır. Muhtelif Mubadele mî heyet tarafından ve yedi kiKomisyonunda, dün toplanması şilik idare heyetinden iki üyekararlaştınlan uraumi heyet nin istıfa ile bes kişi kaldığına toplantısı Başdelegemiz Tevfık işaret etmiştir. Neticede geçima Kâmil beyin Ankaradan donü geçilerek idare heyetıne Hüseşüne ertelenmiştir. Yunanistana yin Rahmi. Halit Fahri, Ahmet verilecek cevabımızı götürme Refik beylerle Şükufe Nihal ve ğe memur kurye bugün lstan Halide Nusret hanımlar intıhsp bula gelecek ve ilk araçla Ati edilmişlerdir. naya gidecektir. Cevabımız Yu • Evvelki gece şehrlmizde basnan hukümetiae Parartesl günü layan yagmur dün de devam sunulmuş olacaktır. Tevfik Kâetmiş ve bir çok *ahribat yap mil beyin ne gunü Honeceğjne mıştır. dair Muhtelit Mubadele Komıs 0 Londradan alınan haberlere yonundan bilgi gelmemışse de göre son üç günden beri yarın geleceği umulm.ktadır. Londra ve civannda şiddetli yağmur ve selier büyük zararlara yol açmıştır. Alay köşkünde edipler Alay köşkünde Edipler Kcngresi dün toplanmıştır. Söylcndiğine göre âzânın n y ı ı ı 149 olduğu balde dünkü fopJantıya 28 kışı iştirak etmıstir. Koncreyı Baskan Hüseyin Rahml bey açmış, Halit Fahri bey i) imzalı bir takrir vermış, idare heyetinin besten yedıya çıkanlmasını teklif etmiştır. imaıl Jluştak beyle Ahmet Refık bey bugun Ruznamede (gündem) ida "Hjçbir kadın ona karşı koyamaz» Italyan perdesının cazip yıldızı Gina Lollobrıgida aşkta sukutu hayâle uğradı. Hikâyenin kahramanı Lâtın ırkının bütün ozelliklerıni tasıyan Angelo înjantı adlı bir Itaiyan genci. Ispanya'daki tatillerı sırasında Marbella şehrı halkı cnlara nışanlı gözuyle bakıyorlardı. Angelo, Mılko'dan sonra Gina'nın hayatına giren ilk *rkekti. Ona bir kolejli kızm saf ve rierin aşkı iJe tutuJdu Gına. Her yerde beraber görülüyorlardı. Aşk yıldızın hayatına •• n bir . ci yon vermişti, mutluydu. Sonra... araya bir başka > a dın gırdi. Genç, güzel ve asü bir kadın. Fransız aosyetesinden Jeanille Bavdoin. Ve, büyü bczuluverdi. Malul Gâziler Dün malul gaziler bir toplantı yaparak hükümete müracaatta bulunmjuşîar ve perişsn hallerinden bahsederek 7ıraat Kankasında biriken parar'an â'eJhesap bir yardım istemislerdır Bizim, ilgililerin malul gazilerımizin bu müracaatlarım dı^kate alıp kendılerini sefaletten koruvacak acele bir k^rar vereceğınde siıphemiz yoktur. Paylaş jamıyan erkek Angelo ile Gına bundan birkaç yıl önce tanıştılar. Sonra araya birbirlerinı gormedikleri uzun yıllar girdı. Oeçen Mayısta Gina «Bir Kasttn GüzelU adlı filmi çevirirken yeniden karsılaştılar. Ve o günden sonra da, araya Jeanille girinceye kadar birbirlerinden hiç aynlmadılar. Genç adam gündıirleri Gina'nın oğlu ile plâjda oynuyor, geceleri de güzel yıldızın şerefine verilen partilerde ona refakat ediyorlardı. Gına'ya olan yakınlığı sebebıyle kısa zamandî şohrete erıştı Angelo. Gunün adamı oldu. Ispanyanm en güzel, en zengın ve asil kızları peşinden kos maya başladılar. Ams Angelo içın sâdece Gına vardı. Gozü ondan başkasını görmujordu. Sonra bir gece Jsanille Baudoın'ın Gına şerefine villasında verdıği dâvette herşey değişiverdi. Angelo bu 25 yaçındaki guzel Fransız kadınma ılk bakışta tutuldu. üçü bir arada gezıp dolaşmaya başladılar. Hıkâye bir süre daha bcyla giderdı belkı. Ama bir gün Gına son fılmının duolajını yapmak uzere Italyaya donmeye mecbur oldu. Ve Angelo ile Jeanille arasındaki duygu da birden aşka donüverdi. «Hariknlâde bir genç» diyor Jeanille Angelo için. «Beyaz perdede büyük söhrete erisecek. Onnn cazibesine hiç bir kadın karşı koyamaz!..» Sıyah uzun gozlü Pransız ^üzeline gazeteciler: «Nasıl oluyor da Gına sızi kıskanmıyor?.» diye soruyorlar. Bu, Jcanille'in sınırlendiğı bır ko'.u. «Aralannda dostlaktau baska bır sey yok ki, diyor genç kadın. Bir zamanlar vardıvsa hıle. simdi aralarındaki duygu daba sajlam bir duygnya bıraktı yerini.. Dostluğa. t'çümüzün bir arada nasıl rnutla oldnğumaza bakıp, bu hükme siz de varabilirginiz.'j Müfettiş Muavini Alınacaktır TURKİYE HALK BAMKASI GENEL MÜOÜRLÜGÜNDEN: Bankamızın Tefti? Kuruluna Siyaşal Bilgiler, Hukuk, îktisat Fakülteleri; Ortadoğu Teknik Üniversitesi İdarî Bilimler FaküJtesi, İktisadî ve Tiearf İîimler Akademilerl veya Milli Eğitim Bakanlığınca bunlara eşttliği onanmış bulunan yabancı FaküHe veya Yüksek Okuü mezunJan aramnda yapılacak seçme «ınavı ile, yeteri kadar Müfettij Muavini alınacaktır. 1 Yazıh stnavlar 11, 12 ve 13 Kasnn 1968 günlerinds Ankara'da Genel Müdürlükte. îstanbul (Sirked), İzmir v» Erzurum Şubelerimizde yapllacaktır. Karananlar, Ankara'da (Genel MüdürMğumüzden) ajrnca bir sözlü nnava tâbi turulacaklardır. 2 Sınava kahlacaklarm; en geç 1 Kasrnı 1968 gttnflne kadar bir dilekce ve perekli belgelerle Ankara'da G«nel Müdürlük (Teftis Kurulu Baskanlığına) basvurraalan gerekir. Smav konulan ve di£er hususlarda, Ankara'da Teftis KuruJu Başkanlığından, İrtanbul: İzmir; Balıkesir; Eskişentr. itJSnya; Adana; Malatya; Erzurum; Samsıln Ve Trabzon Şubelerimizden bilpi almabilir. 3 Smava katllabilmek için: a) Devlet Memurları Kanunumın 48. maddesinde yanlı şartlan haiz olmak.; b) Ocak 1968 basında 35 yaşını doidurmBmıs btılunmak, c) Bankamiî MüfeHiş Muavinliği sınav3annda, evvelee iJd defa eirip başan kazanamamış olmaraak, ç) Bankamız dışmda herhangi bir hizmet ySkflmlülufü aJbnda buhmmamak, d) Yapılaeak sorusturma sonucunda, sicfl ve karakter yönünden meslete alrnmasına engel bir hali bulunmamak, lâzundır 4 Müfettiş Muavini olarak jröreve alınanlara, yürürlükteki kanunlar gereğince aylık, ikramiye ve yevmiye verilir. 5 Yeterlik sinavını veren müfetti? muavinlerlnden lisan bilenler, meslek! incelemelerde bulunmak üzere yabancı memleketlpre eönd?rilirler. (Basın: A. 1249824691/11024) • ANGELO Gına'ya geçmis yıllann güvenini, iyimserliğini verdi. Yukarda onlan mutlu günlerinde bir arada görüyorsunuz... hâlâ son derece güzel ve cazip. Gorunuşte mutlu da.. Ama o güzel bakışlarmdaki melânkoliyi görenler onun hayatında önemli bir seyin yokluğunu hıs»ediyorlar. Aslında çnvresinie dönup dela»an müvarderler, asiller, ünlü is adamlsrı. kendisine âşık olan toreadorlar, sayısız hayran arasında yapayalnız bir kadın Gına Lollobrigida. Onun ne servete, ne çohre te ne de asalete ıhtivacı var. Aradığı şey bambaşka. Angelo Gına'ya onların varemiyeceği bır şeyi vermişti. Keniine guveni. gençliği. Onun kolunda Gina, geçmiş hârikulâde yıllann cazibesini, güvenini ve iyjmserliğini bulmuştu. Istediği de tadece buydu. Bir tatil boyu süren gönül hikâyesinden kazancı bu Gina'ma. ^imdi tekrar mesle|ıne, seyircisine dönuyor. Yakında bir fılme başhyacak. «Benim artık sadece biraz hüniyete ibtiyacım var» diyor guzel yıldız. «Parmaklarımın arasından kayıp gitmekte olduğunn bissettiğim gençliğiml vaşamak is> tiyornm. Okadar!.^ OLGUNLAŞMA VEYA Üçlü aşk Gerçekten de görünüşte değışmış hıçbır şey yok oıtirfa. Üçü her yerde beraberler. Bir farkla: Angeleo'nun gönlündekı kadın yer değ^tırdı. Gına'ya son derece buyük bir ılgı ve saygı gostenyor, ama avucundakı el Jamelle'ın eli artık. Bu konuda Gına: «.liıktım bo dedikodulardan, diyor. Ben her gün bir sevgiR değistiren bjr kadın değilim. Hayatıtnda üç büyük aşkım oldn: Kocam, oğlum ve roesleğim. Angelo ise sadece dostnm. Aramızda hiçbir zaman bir gönül bihâyesi olmadı. Dostluğuna güveniyorum ve onun yanında kendimi mutla bissedivornm. okadar.» KIZ TEKNtK ÖĞRETMEN OKULU mezunu bir bayan Büyük bir firmanın, Triko, Çamaşır ve Konfeksiyon kısmında, yabancı mıitehassıslar nezaretinde seri imalât metodlarında yetiştirilmek üzere acele araniyor. Bu sahayı kendilerine devamlı kariyer yapmak isteyenlerin, yazılı olarak müracaatlan (Yazıb müracaatlarda: Tahsil durumu, bildiği yabancı dil, önceden ne gibi konularda çaüştığı, yaş; talep edilen net ücret ve mesleki konuda bUinmesi gereken diğer hususlar belirtilecektir.) Taa.'ıhütlü mektupla müracaat adresi: STÜDYOGRAFtK Çemberlitaş, Darüşşafaka Sitesi No. 101 İSTANBUL. GRAF: 195^11020 Pafflok Telefi, Üslüpü, Hafalı ve Parça Bezlerle Hurda Kanavı>e Safsşı Müessesemizde mevcut pamuk telefi, üstüpu, hatab ve parça bezlerle hurda kanaviçeler 255.1968 çarşamba günü saat 13. de pazarlık suretiyle satışa çlkanlacaktır. MaHarı ve şartnameyi görmek ve teminat yatırmak üzere en geç pazarlık günü saat 12. ye kadar Müessesemiz Ticaret servisine müracaat edilmesi rica olur.ur. Bu saatten sonra yapılacak müracaatlar sureti kafiyede kabul editmivecektir. Sümerbank Baiırköy Pamuklu Sanayii Müessesesi (Basın: 24457/11025) Valnız kadın Gina 40 yaşında bugün. Ama îstanbul 7. ıcra Memurluğundan 1000 mii uzunlukla denizaltı kablosu döşenecek Bir Ingiliz firması, Avrupa ile Amerika Birleşik Devletlerini irtibatlandırmak üzere, Roma yakmlarındaki Palo ve Ispanyadaki Estepona'dan, Amerikaya. denizaltmdan 1000 mii, yani 1.609 kilometre uzunlukta kablo döşeverek. 40 milvon Sterline deserinde bir beynelmilel muhaberat şebekesi kuracaktır. Yeni kablo 1970 de kullanılmağa başlanacaktır. îstanbul Ticaret Odasmdan 1968/1969 dönemi anlaçmah memleketler kontenjan 1İStelennde yer alan 32.05.23, 24, 25; 29; 30; 40 gümrük tarif» pozisyonlu boyalardan ithal etmek isteyen mensubumuz ithalâtçıların İthalât Servisimize, Sanayicilerüî de Sanayi Şubemize müracaatla; gerekli izahatı almalan rica olunur. (Basın: 24982/11022) BAYINDIRLIK BAKANLIĞI KAR4YOLLARI GENEL IHÜDtiRLtîĞÜ BİRİNCt BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNDEN: 1 11. Şube Lüleburgaz. 13. Şube Gelibolu, 15. Şube Kırklareli. 18. Şube Tekirdağa tesüm 195 ton linyit kömürü kapalı zarf usulü ile satmalınacaktır 2 Tahmini bedeb 30225.00 lira geçici teminatı 2266,88 liradır. 3 Eksiltmesi 30 Eylül 1968 pazartesi günü saat 11.00 de Istanbu) Küçükyalı'daki Bölge Müdürlüğünde vapılacaktır Bu işe ait şartname Bölge Müdürlüğünde görülebüir. 4 İsteklilerin 1968 yılı Ticaret. Sanayi Odasi veya esnaf belgesi ile usulüne göre tanzim edecekleri kapalı zarflarım Lhale saatinden bir saat evvelme kadar Komisyon Baskanlığına teslim etmelen lâzımdır Postada vâki çecihmpler nazan itibare almmaz. (Basm: 24426 11023) Orto Doğu Teknik Üniversitesi öğrencilerine 1968 • 1969 ders yılı btrinci sömestre kayıt programı aşajıdadır; T a r l h 23 24 25 25 26 26 27 27 Eylul 1968 1968 1968 1968 1968 1968 1968 1968 > 1968 Bir şehir çöple ısıfılacak * Ingilterenin Nottingham tehri, belki de Avrupanuı en büyük ısıtma işletmesine sahip olacak. ve bu şehir. yakıian rnolerinin nesrettiği ISJ ile ısıtılacakbr. KurulacaV tesisler. 40,000 kişilik bir şehrin tüm enerii ihtiyaçlannı karsılayacak kadar ısı nesredecektir Tesis 1970 de işletTneve girmek üzere plânlanmıstn". Tamam lanacafı zaman, vakma fınnı. senede 170,000 ton çöp yakacaMır ki bu 40.000 ton kSmür kaTşılıgıdır. Cöp, «ehrin kendisinden ve yslnnlanndaki meskun bölgelerden (»laecktir. 1 ö 1ü m Ie r > Yenl öğreneUer Yenl öğrenciler Idart tlimler Mimart Fakül. Fen ve Edebıyat Fak. Mühendıslik I. sınıflar însaat Müh. Metallurjl Müh. Makine Müh. Maden Müh. Elektrik Müh. Kimya Müh. Orta Doğu Teknik Üniversiiesi Rektörlüğünden: Üniversitemiz tşletme ve Bakım Baş Mühendisliğine Şoför shnacaktır. İsteklilerde aranılan çartlar : 1 En az ilkokul mezunu olmak, 2 Agır vasıta çoför ehliyeti ile her türlü vasıta kul'^nabilme ehliyetine sahip olmak, 3 AskerligTni yapmıs olmak, 4 En az bes yıllık tecrübesi bulunmak, Müracaatçılann en geç 25/9M968 çarşamba erünfl 17 00 ye kadar müracaat ettneleri ve 26/9/1968 perşembe çünü saat 10.00 da yapılacak imtihanda hazır bulunmalan rica olunur. (Basın: 24946 A 12657/11021) 28 öğrencilere daryurulur. KAHT VE KABUL tŞLERl MÜDÜRLÜGO (Bam: A. 13708 • 25O29//nO43)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog