Bugünden 1930'a 5,458,831 adet makaleKatalog


«
»

CüMHURtYET 21 Eylul 1968 SAHİFE BEŞ HEDtYE PULU BÜYÜK RAĞBET GÖRÜYOR İtalya'dan esen rüzgâr Neclâ SEYHUN Takdimci Halit Kıvanç, sırtında son moda bir Doktor Barnard gomleğı. Podyurada sadece kendısının trıko olmadığını söyluyor. Gerısi, bluzundan pantolonuna, elbisesinden mantosuna, kap'ından tuvaletıne kadar tnko. Hilton'da seçkın bir davetli kalabalığı var. Mısırlı, sonbahar ilk defılesi ile tstanbul moda mevsimini açıyor. Ortookul öğrencisi kn kendisini iğîal eden şoförü 5 kurşunla RİZE, Kemal Ünal adü bir minıbüs şoförü 16 yaşmdaki bır ortaokul öğrencisi kız taraîından tabanca ile vurularak öldürülmüştür. Kemal Ünal adlı minibüs şoförü, 16 yaşındaki P. G.'yi bir süre önce evlenme vaadiyle ığfa! etmi?tir. Çeşitli defalar yapılan evlenme tekhflerinin reddedilmesi üzerin» P.G., Kemal Ünal'ı tâkip etmeye başlamıştır. Önceki gün Rizeye ge len ortaokul öğrencisi P. G., Kemali yakından izlemiş ve minibüsü ile Ardeşene hareket ettiğini tesbıt etmıştir. Minıbüsü bir taksi ile tâkip eden P. C arabanm, Gün doğdu Rize arasındaki yolun bozuk olması nedeniyle duraklama yapmasından yararlanarak, Kemal Ünal'a evlenme teklıfini tekrarlamıştır. Soförün yeniden reddetmesi üzerine, Valter marka tabancası nı çeken P. G. beş el ate? ederek Kemal Ünal'ı öldürmüştür. P. G. Polise teslim olmuîtur. lîtanbul Belediye Reisi Fahrı Atabey, HEDÎYE FULU tŞLETMESt Müdürü Melih Artel'den izahat ahyor Türkiye Odalar ve Borsalar Bırhği'nin tertıpledıği 5 inci Hediyelık Esya Sergısi 17/9/1968 Salı günü bir koktey! ile Beledive Sarayında açılmıştır. Sergide Türk hediyehk eşyaları yamnd'a memleketimizde ilk defa kurulan HEDtYE PULU ÎŞLETMESt de yer almıstır. Sayın Belediye Başkanı Fahri Atabey, diger işadamlanmız ve halk HEDÎYE PULU Pavyonunu büyuk bir ilgi ile gezmis ve lşletıtıe Müdürü Melih ArteVden izahat almışlardır. Halkın, alışverişte isyerleri tarafından dağıtılan HEDİYE PULLARINI biriktirmekle çeşitli ve kıymetli eşyalan bedava olarak alabilmeleri HEDtYE PULU'nun büyük ragbet görmesine sebep olmuştur. Halkın bu ta'ebi karsısında halen tstanbul ve Ankara'da vüzlerce işyeri HEDtYE PULLARI dağıtımına büyük bir istekle devam etmektedir. îsletme Müdürü Melih Artel'in bildirdiğine göre. HEDtYE PULLARI bütün Türkiyede kısa zamancfa büyük alâka görmüştur. (Heriş: 585/11052) Defılenin bırinci bölümünde blüz etekler, pantolon ve ceketler var. Bluzun beyazı gidiyor, mavisi geliyor, düzünü çıkarıp saç örgüsünü giyiyor manDeniz polisinin daha iyi ve vekenler. Genç kızlar için nefis, sade bluz rimli çalısabilmesi için Denizcüik etekler var. Diz kapağına kadar geJen renkli örgü çoraplar ve siyah rugan paBankası Camialtt tersaneleriade buçlarla son derece genç görünüşlü ve Funda bol paçalı siyah triko bir panManken .Nihal'in giydigi çizgili bluz, Manken İnci, gri etek, beyaz bluı ve üç yeni motorun inşasına bajlantaze kıyafetler. Ne var ki, defilelerden bol, düz renk bir etek. tolon ve bir triko kazak takdim ediyor. gribeyaı çiıgili eeket ile... mıstır. olaganüstü bir şeyler bekliyen En modern silâhlar ve radarla nuda îtalyadan bir adım gerıde. davetliler için sıradan modeller donatılacak olan motörlerin önüBoylar mini. Cazip ve cömert bır bunlar. Her gün, her tarafta gömüzdeki ilkbaharda denize indimini. Kıyafetler pratik ve kıvru'en cinsten. Yürek hoplatan rileceğini söyliyen Emniyet Mürak. Alkıslanmıyan model yok bir yanı yok. Bu yuzden de Hadürü Muzaffer Çağlar, «Bifyük gibi bir şey artık. Ayaklarda lıt Kıvanç, salonun durgun haUmit GÜRTUNA İki gün sürecek Yalova Elma Şen bir ihtiyaca cevap verecek olan ye Tanca ve Charles Jourdan'ın kavasına bakıp, beğenilen mocfeli liği bugün saat 15'de başlayacakni motörlerimizin hizmete girmelın topuklu, genış burunlu son alkışlamamn serbest olduğunu, tır. Saat 15'de Kaymakam Mahir si ile korsanlar ve kaçakçılarla ge moda pabuçları. Çoraplar bazan alkısların serinlik getirdiğini boSellakî tarafından açılacak şenniz ölçüde mücadeleye girişilecekrenkli bazan fantezi.. Yanda çısuna söyluyor. Bu bunaltıcı sonlıkte elma müstahsili köylüler, folk Ve sonunda Belediye Zabıtası memurlan da, Betfr. Banlann yanı BITB, kıyı trafik çek motifleri ile süslü boydan bahar gününde, sıcacık oturmalor ekipleri, bando çeşitli gösterilediyenin yaptığı haksızlıklara dayanamadılar, çittiler emniyeti de düzenll bir şekilde sağ boya.. ler yapacaklardır. Gece verilecek yı tercih ediyor herkes. Arada lanacaktir. Mevcut olan iki tekne alkıslanan modeller yok değil aKıyafetlerde boncuk mavileri, Belediye Başkanına, Belediyeyi şikâyet ettiler. Orada baloda ise Elma Güzeli seçilecekde onanlacak ve biımete konacaknar çiçeği kırmızıları, pralin ve tir. ma, defilenin başansını sağlıyaBelediye Zabıtaları'nın ağzından öğrendik, Belediyenin tır» demistir. sarı kanşımları var. Açık, tath cak cinsten, sağanak misali. sene menem bir yer olduğunu... Pazar günü ise gösteriler devam bir gri kolleksiyonun hâkim renrinlik getirici alkışlar değil bunedecek ve müstahsil arasında elma gi. Buna desen, biye, pat ve borEfendım, Be.ledıye memurlan lar yetiştirme müsabakası düzenlenedür şeklinde siyah, lâcivert, behalk tarafından bir ihbar ya da cektir. Akdeniz rüzgân... yaz, ates alı karışıyor çok kere. şikâyet oldugu takdirde olay Kemerler genellikle kalça hızamahallıne gıcfemıyorlarmıs. SeAma on dakikalık aradan son21 Eylul C.Ahır 28 sında ve gevsek. Metal rfügmebep: çoğunda paso yok, Denızra bırden değişiveriyor hava. ElKüçükçekmece Fatih Mahallesinlerle kalça hızasında ve gevsek. cılik tsletmelerindekı kartları bıse, döpiyes, tayvor. manto ve deki «Gar Kulüp»de önceki gece « Metal düğmelerle süslü kruvaze da uç gun once ıptâl olunmuş . gece elbıseleri ile bir Akdeniz bir genç tabanca ile vurularak öltayyör ve pardesüler sonbahar Ceplerınden masraf yapıp, yol O havası esiyor Podyumda. Renkdurülmüştür. Cinayet 8500 liralık parasını ödemeye kalksalar, Beler, kup'lar, desenler ttalvan mo için ideal bir kıyafet. Kolleksıyoalacak yüzünden islenmiş, îhsan V. 5.44 12.07 1534'18 08 19.41] 4 07 nun özel'iği sadelik ve rahatlık. lediye borcunu üç aydan önce dasından mülhera. Tnkorfa ttalBoyacıyı öldüren Yalçın Özmen Hatlar son derece taze ve kıv ödemiyormuş... Vatandaşın tutyan modacılarına çıkışacak yok. Küçükçekmece jandarması taraE. 1133 5.56 9.23 12 00 1 311 9 55 rak. tuğu taksıyle de gitmeğe utanıfından yakalanmıjtır. Moda önderi Paris bile, bu koGece için uzun etekli elbiseler, yorlarmıs... Yani uzun sözün kı^MinıııııııııııııııııııııııııııııııııuııııııııııııııımıııımııııııııııııımıııııııııııııııııııııııiHiıııiHiııııııııiHiıııı^. bol paçalı son moda pantolonlasası, seyyar vatandaşlara mujde, rın uzerine giyilen simli ceketateşek etıyle sucuk ve de benler var. Trikodan olmıyan yok zerı ımalâtta bulunanlara mujkısaca. Bu konuda takdimci : de. müjde bütun Zabıtavla ilı«tddialıyız» dıyor, «kumaştan yaşıği olan serbest meslek erbapılan her şey trikodan da yapıbına . Çunkü, bunların yerine hr. Kumaştan uçak yapılırsa bir getırıleceğıne, hem de çok kısa gün eğer, trikodan da yapıhr!.» bır zamanda gerçeklestirileceğı1 Ckulumuzun kendi tesislerinde aday öğrenci kaydma devam edilmektedır. Aman Allah korusun!.. Triko'n« daır Beledıve Başkanı Dr. 2 Kontenjan mahdut ttyıda bulunduğundan esas kayıtlar müracaat önceliğine göre yapıianun içinde olmak güzel şey ama Fahrı Atabey söz verdi de (!)... Sayın gazetenizin tstanbul sahillerıne kurulan kum decaktır. havalanmamak. ayaklan yere polanJtebudtpolajjı vajaaşan T ""^" r : y e | ' m H t r t f h l W t t ) g i Başka bir söz daha &. Cundüz ögmnimi 4 yü " ' u i l , . r u u j . ^ ^ * ; 42öaür»dır. 2 eşit takritte aüçır. , basmak şartiyle!.. mazotSfe pwI4kler ttealâkah yazıl«n«g|«6iJri#ıka«İ3ca Genel Başkan Ferıt Bıyıkoğ4 Aksam öğreniml 5 yıl olup, senelik ücreü 3000 iiradir. 3 eşit taksitte alınır. hiçbir «urette nazarı dikkate alınmadığını üzülerek görmeklu ı'e Genel Sekreter Metın Öz5 Türkiye Özel Yüksek Öğretim Kurulları Derneğinin kontenjanı dahilinde üntihanla parateyiz. tezcan'ın da dahil olduğu Belesız öğrenci alınacaktır. Son defa Kartal Ankara CaoMesi üzerinde sahile kurulan diye Zabıtası Sendikasından bir Imamoğlu kum deposu insaatının baslangıçta 2 defa mühürGiriş imtihanlannda başan göstererJere aynca ayda 350 lira burs verilecektir. heyet, bu arada doğrudan doğMerhum Binbaşı Şakir Bey lenip durdurulmasına rağmen sonradan ne olduysa inşaaADRES : Büyükdere AsfaJtı, Köyyolu Dnrmii • Levent Ayaıağa. Tel: 63 54 14. ruya kendi keselerinı ilgilendıve Fattna Bınicl'nin oguilan, tına müsaade olundu ve Belediye Reisliğinin Gazetenizde ren bır ricada bulunup, BaşkaBehlce Köpsen, Şazlye Soylu, Mart aymda bu deponun iskân sahası içinde olmasına rağnın verdiği bir sözü hatırlattıHamit Bınıcı ve Burhan Bimen etrafa bir zarar vermiyeceğini müdafaa etti. Fakat bular kendisine... Dr. Fahrı Atanici'nin kardeşlerl, Nahıde BlNOT: Okulumuza Yüksek Klmya Mühendisi ve Lisansiyer asistanlar ile büroda çalışacak elegun tamamiyle tahmin ettiğimiz gibi depo gürültü ve pislik bey, papyon kravatıyla şöyle bır nici'nin kıymetli esi, Halit ve merkezi haline gelmiş bulunuyor. manlara ihtiyaç vardır. Taliplilerin Okul Müdürljğüne müracaat etmesi rica olunur. oynadıktan sonra, «Ne zaman söz Altan Binici, Mefküre ve LoŞöyleki: vennistim?» dıyetfüsündü.Heman Günalp ile Vıcdan Ka••••••••••••• ••••••••••••••••••• ••••••••••••» •••••••••••••••••» t • » (f) Motorlann vincleri boşaltmaya geee yanlanna Kalay'ın sevgili babalan, Vuslat men atıldı Zabıtacılar: Feza Reklâm: 3686/11056 dar veya sabah 5'de baslamak snretiyle büyük bir jflrülve Gülçin Bmici'nın muhte«Bcyefendi, bu yaz basında tü ile devam etmekte, sinirden deliye dönen sâkinlerin bürem kayınpederleri Niferte eşsöz vermistiniz, biıe bir maas tün feeeleri Belediye Zabıtasına telefon ile geçmekte, moBir müddetten beri filitreli siga S rafından ikramiye tahakknk ettirecekti22 yıllık tnüstesna eşim ve biricik annem torlar tamamen tahliye edilinceye kadar zabıta oyalanmakra bulmak bir mesele oldu. An jŞ niz. Hattâ bir av önce de. AnŞAHABETTİN BİNtCt U ve gürültü hiçbir şekilde kesilmemektedir. cak denk getirebılirsen 5 liraya S kara Belediyesindeki arka17 eylul 1968 Salı günü tzGünde S motor kumun tahliyesinden saflanan mnaııam filitreli Yeni Harman, Hısar veya = daslara ikramiye da^ıtıldıfını mir'de geçlrdiği bir kalb krikâr karsısında Belediye Zabıtasımn kestigi sembolik cexaSamsun alırsın seyyar satıcıdan; gösterir bir belgeyi size sunJd sonunda vefat etmiştır. lar giilünç kalmaktadır. daha olmadı 6.50 krş. bastınp 2 mustuk. Mevzuatın da müsait Cenazesı 21 eylul CumarteAmerikan. tngiliz sigarası içersin = Bn gürültü Cumartesi ve Pazar jfinleri de aralıkm deolduguno arzetmiştikj» si günll oğle namazım mütekaraborsacılan kalkındırmış olur S vam etmektedir. Hatırladı, Başkan. Hatırladı da çok müessif bir trafik kazası aonunda 17/9/1988 günü kaybetmis bulunuyoruz. akip Hacıbayram Camitnden sun. Ama bütçen pahalı sigara iç E (5) Gece iskelede yatan motorlar mazotla kanşık sintine iyice yaklaştı Zabıta Memurlakaldınlacaktır. Mevlâ raiımet eyleye. meğe müsait değilse Tekel'in pi E % suyunu denize basmakta sahil tamamiyle mazotlanmaktâdır. rının kulaklarına... «Sessiz ve AİLESt yasaya sundugunu içeceksin tütün S (3) Motorlann tnvaletleri sabaha kadar işlemekte, pi»derinden» bir fısıltı ile odada Kocası: Dr. Mühendis Tahsin ÖNALP yerine tezek de olabillr. Ne ayıp Ş Hkler sâkin bavalarda sn üstfinde yüzmektedir. bulunanların rfuymasını zorlaş(HAS: 3725/11063) şey, Diinyada en iyi tütün yetişti j£j Oglu : Sinan ÖNALP Bütun bunlara kar<;ı Belediye Reisliğinin verdiği cevab tıracak bir şekilde konustu: ren memleketlerin 1. sidir Türki = sintine suyunun ne olduğundan dahi haberleri olmadığını «Söz veriyorum çocuklar... Bu ye. Eloğlu benim makbul tütünü E DeltaC: 007/11061 gö«termekte, keza civarda herhangi bir tuvalet olmamasma isle de ujrasacaçım.» mti satın alır, terbiye edip, işler. E rağmen motorlann tuva'etlerinin kullanılmamasının ihtar Yerine getirildi Sonra gene bana kalite sigara ola ^ edildigind'en ibaret kalmaktadır. Sevgili kızım ve kardeşimiz, rak satar. ^ Vatandaş içinde Belediyenin Depo sahipleri yukanda belirtilen durum karsısında siz Mütevefta Hacı HaJil Ibrahım ve Fatma Sümer kızı eskj Karayollan Genel Müdürü »e halen en vakın temsılcisi o'an Zabıta istersenız bizi Reisicumhura şikâvet edin, birsey yapamazDeniz mevsimi îzmlr sayfiyele Sabahat Ataç'ın Otomarsan Otobüs ve Motorlu Araçlar Şirketi Mercedes Fabrikası Genel Müdürü Dr. Tahsin memurlannın dertlerinin hepsi de sınız dıve mahalleliye alenen bağırmaktadırlar. rinde kibrit sıkıntısı çektik, nere E Önalp'ın eşi, Sinan Önaip'ın biricik annesi Zeki, Recai, Yener Sümer: Yurdanur Koroğlu'nun abhazin ölümii münasebettyle yokusa sürülecek değildı ya. Baş Kartal Beledıve Reisliginden ümidi kestik. Belediye de ise evin demirbaş ihtiyacmı = lalan, Dr. Reşat Koroğlu'nun baldızı Sabiha Koroğlu, Nezihe Yücelen, Erdogan Önalp; Turhan ailemize karşı sıcak llgllerini kan tuttu, bir telefonla sokturMeclısinden ve Kaymakamlığından alâka ve himmet beklikarne ile alacaktık. Şükür geldl, = göstererek bizzat cenaze töretuverdi, üç gun önce iptâl olunan Önalp'ın yengeleri, faziletli insan Önalp ailesinin direği, yoruz. geçti bu çile de. Şimdi îzmir'in E nine katılan, çelenk, telgraf, «Vapnr pasolannı» yeniden yüKartal Ankara Caddesi fuan var, bir aile evinde oturup E mektup gönderen ve evimize rürlüğe. Yani, üç gün önce DeSâkinleri ikl şişe Bira içemez. Meyhanesi, E gelerek derin acımızı paylanizcılik Bankası Şehır Hatları gazlnosu piyasadaki mevcut Bira ^ şan dostlarımız, bizleri çok tsletmesinın sorumlularının uyı topladığı için mahalle bakkaiı = duygulandırdılar. Hepsine ayzun uzun düşünüp verdikleri İhtiyaca cevap veremez. n ayn minnet hislerimizi ifakarar. bır telefonla eski haline Kanyak sıkıntısı daha şimdiden E müessii bir otomobil kazasuıda kaybettik. Cenaze ^esi bugün (Cumartesi) 21/9/1968 günü Haddeyi vazife biliriz. döndürülüverdı. Plânlı kalkınbaşladı, bakkallar yok satıyor. Ş bayram Camiinden öğle namazını müteakip kaldın laeaktır. Allah rahınet eyleye manın bır gereğiydı bu herhalANNESİ: Nafia Tuncel Önümüz kış, herhalde evvelce ol^ de!.. KOCASI. OĞLU AO.ESİ AİLE EFRADI ve kardeşleri duğu glbi soguk günlerde Kanyak r Başkan Fahri Atabey. «Var mı AKRABA VE H1SIMLAR bulmak problem olacak. Tekel bu = = Savın eazetenizin 22/9'1967 tadaba baska istekleriniz?» diye Gazetenizin 19f8'1968 tarihli işleri yapamayacak, kendine başka s (Cumhuriyet: 11054) ~ rihlı nü=ha?inın 5 sayfa 1. sütu nüshasında yayınlanan «Haliç'i iş bulsun. Vatandaşın yüzünü gül E sorduğunda. dert dinleme topDelt3C: 0U6 11060 lantısının 16'ncı dakikası da dol= nunda «Truva'nın tstanbul sefe Belediye kirletiyor» başlıkh ya dürmüş olur. KAT1P Dıplomamı kaybet^ mustu. Beledıyecilenn, Beleditim. Hukümsüzdür. zı ilgililer tarafından incelenmiş5 rinin kaldırılması ıyi karsılanMitbatERGEN E yeyi, Belediye Başkanına şikâŞazıye Aydın tZMtR = Z madı» baslığı altında yayınlanan tir: vetı ıçın. bu 16 dakıka yetmışti (Cumhurivet 11046) • Merkez Hâl'de çöplerin topŞ vazı üzerine, Bakan'ıgımızca ge lanmasına aynlmıs çöp birik S reken inceleme vapılmıştır. tirme mahali mevcut olup hergün Belediye Temizlik Müdür Tetkik sonucunda: gönderiien kamyonGazetenizin 9/7/1968 tarihli nüs Ş ~ Denızcılik Bankasında, Truva lüğünden S Ferıbotu'nun 19fi8 yılı sefer prog larla almarak tahsis olunan ma hasında yayınlanan «Mühürdar E sahili neden bu kadar pis» bas E S ramının tanzımınde aşaâıdakı halle nakledilmektedir. Ancak Hâl sırasında bulunan Iıkh yazı ilgililer tarafından in ^ • hu^uslann £rö?önıinde tu!uldu&u. • ^ S (l) Seferlerin tzmir'de basTa Mieros Türk tarafından atılan celenmistir: bütün teşkılât mensuplarımızı teessure garkeden müessü trafik kazasında kaybettığı eşıne «Kadıköy Mühürdar Sahil yo Ş vıp tstanhnl'a utramadan tz çöDİerin hava muhalefeti tesir lunu kirleten otobüs yazıhane £ rahmet, kendilerine ve ailesi efradına başSağUğı dilerım leri ile Haliç'e kavdıgı anlaşılE mir'de nihavet hnlması. 10 eün Servef BAYKAMOĞLU leri ile mısır satıcılanna peşin Ş 5 • erine. haftarta hir sefer yapmak mıştır.» > para cezalan verilmis ve bu sa ~ Karavnllan (^nel Müdürü Bilginizi rica ederim. Ş imkânını verdiÇi. hil devamlı kontrol altına alın E . PMta (' 1H4 11lı Sayçılanmla Ş (f) Getniden tzmır'e çıkacak mıstır. Bu suretle sikâvete se Ş Ranf OKAT Kurulmakta olan tstanbul ve Kars Süt ve Mamulleri Fabri^ turist yolcularının çeşitlı ıstikabeb olan hallere mevdan veril Ş Mnavin kalarında çahştırılmak üzere aşağıda yazılı isler için hizalannda 5 metlerde kara volları ile tstan= BasmTayın ve Turizm Md. T. meyecektir.» gösterilen miktarda teknik elemana, Avrupa memleketlerine gönŞ bul ve diğer vılâvetlere daŞılma Kıymetli Genel Müdürlerimızden Bilginizi rica ederim. E derilerek yetistırilmek maksadiyle 1969 1970 ders yılında tsviçre Z ları iç turizmı de geliştireceği, Kitap istiyoruz... Teknik Yardım Teskilâtı tarafından burs verilecektir. Ş ceği. Ranf OKAT E Blzler Hacıbefctaş flçesinln T. 5 Bu itıbarla senenin. yolcusu az Miktar Teknik Eleman Tapacaği ihtisas SUre Mnavin E !• re dolayısivle turistik hareket Yeniyapan Köytl deliltanlılanviz. BasınTavın ve Tnriım Md. T. S Bos geçen vakitlerlmlzJ değerlenS leri bulunmayan aylannda ise Ziraat Yüksek Süt Teknolojisi 1 Yıf müessif trafik kazasında kayberüü ««i Mektuplaşmak = S hem tasarruf maksadı ve hem de dirmek tçln bir okuma odası açMühendisi tık. S geminin Iüzumlu bakım ıslenZıraat Yüksek Müh. Hayvan Yetiştirme 1 Yıl istiyorum E Sayın btljrUklerlmlzden, yardım Ş nin yapılmasını safilamak düsün veya Veteriner Hekim. Kıbnstakı Türklerle mektup E cesivle jeferlerın 2/4/1968 tari bekllyoruss. ŞARTLAR VE VASIFLAR : Blzlere ofcuduklan esW. meo lasmak ve pul mübadele etmek j= E hinden 20ai/196S tarihine kadar Ş 1 Almancayı, Almanca bilen bi'lunmadıgı takdirde Fran£ arahksız her hafta devam etmek nıua, Razete. kltsp ve dergl jribi istivorum. 17 yasındayım ve biraz tngiliz E sızca'yı ıyi derecede bilmek , S üzere tertip'enmiş bulunduğu. okunacak seyleri gönderlrsenlz. cenazesi Cumartesi (21.9.1968) günü Hacıbayram Camiindeki oğle namazını müteakip kalçok memnun oluruz. ce biliyoriim Cevap yazacak ka Ş 2 30 yaşını aşmamış olmak, S arlasılmaktadır dınlacaktır. Yardım edeceklere şimdiden lem arkadaşlarıma şimdiden te = 3 Askerliğinı yapmıs oimak, S Bilgi edHnılmesinı saygı ile riteşekkürler... sekkürler. = Merhumeye rahmet, iUftfi efraduıa bajssjbâı dileriz. 4 Fakulteden 1964 ilâ 1986 yıllan mezun olmak, £ ca ederim. Ibrablm ELMAN = Saygılanmuls. 5 tlgılilerin belgelerıyle birlikte 15 Ekim 1968 tgrihine kaŞ» A. Bican YÜCEL KARATOLLABI GEVEl P. K. 19 = Vahlt Z. öıdemlr dar Ataç Sokak No: 72/34'te Genel Müdürlüğümüz îdaŞ Tjlsstırma B a k a n l ı | i EDREMÎT S T. Tenlyapan K8yfl rt îsler Şubesi Müdürlüğün* müracaatltn rica olunur. S T a y ı m Müdürü DeltaC: 0C.'./U0s3 ciınıııuııııııııııııııııiiiiHHiııııııııııııiMiınımıııııııııııııııııııımtıııııııııııınıııımnııuııuınımııııııııiııııii; Deniz Polisi için 5 mofor yaptmlıyor Serin alkışlar Alacak yüzünden cinayet Belediye Zabıtası Belediye'yi Belediye Başkanına şikâyet etti Yalova Elma Şenliği bugiin başlıyor ı \< Kartol'daki kum deposu mohalleliyi deli edecek (ınsak I 1* cumhuriyete mektuplar Istanbul Kimya Mühendisliği! Özel Yüksek Okulu Müdürlüğünden • VEFAT LÜTFEN BROŞÜR ISTEYÎNlZ Tekel bari baska % işler yapsın 1 ŞEMSINUR ONALP'ı TESEKKUR | Truva feribotu 1 ve ic turizm Haliçi Belediye değil MigTos kirletti ŞEMSİNUR ÖNALP'i KIYMETÜ GCNEL MÜOÜRLSRIMIZDEN Mühürdar sahili kontrol ediliyor | | Türkiye Süt Endüslrisi Kurumu Genel Miidürlüğüıtden: Yabancı Memleketler için Burs Verilecektir Dr. Mühendis Tahsin Önalp'ın Dr. Mühendis Tahsin Önalp'in ŞEMSİNUR ÖNALP'in
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog