Bugünden 1930'a 5,453,013 adet makaleKatalog


«
»

CUMHURİYET 21 Eylul 1968 SAHİFF ÜÇ Dış Haberler Arap komandoları, Jsrailli bir yarbay ve 5 eri öldürdü Başbakan olmak isteyen Dayan parti içinde yenilgiye uğradı Eşkol, bütün dünyadaki ve Rusya'daki Yahudileri çağırdı [DIŞ HABERLER SERVlSt] TEL AVtV Israil îşçi Partisi içinde Başbakan Levi Eşkol'ün başkanlık ettıği grup, Savunma Bakanı General Moşe Dayan önderhğındeki grupa karşı buyuk bir zafer elde etmiştir. Parti Merkez Komitesi, 1969 sonbaharındaki genel seçimlerden önce parti ulusal kongresi için seçime gidilmesi yolunda Moşe Dayan grupunun savunduğu tezi, 164'e karşı 252 oyla reddetmiştir. General Dayan'ın taraftarları, ulusal bir kongrenin kendilerine çoğunluğu elde etme imkânı vereceğini ve genel seçimlere basta Dayan'ın bulunduğu bir liste ile gidebileceklerini hesaplamaktaydLİar. Böyle olduğu takdirde de General Dayan, Levi Eşkol'ün halefi olacaktır. Merkez Komitesi ise, listeyi Amerikan aygon'daki Amerikan hazırlıyacak olan komitenin, kuklast rejimin bir gün kuklası gün Levi Eşkol grnpiı otomatik olasona erebileceğini her her rak çoğunloğn kazanmış gibi zaman düşündiik. Ameratnar. Hıi<ıinriük Ame* teşkil edilmesini kararlastınnışrika çağın en güclü ekonomik ve tır. Yani Moşe Dayan'ın Başba•skerî kaynaklannın sahibiydi; kan olma şansı beklenmedik bir ama bağımsızlık savaşı yaptığı için gelişme olmadığı takdirde suya Vietkong, Amerika'dan kat kat düşmüştür. Generalin taraftarlagüclüydü. Bu yüzden, önce Say rı, oylamadan sonra çoğunluğun gon. sonra da bütün Vietnam'da karannı kabul ettiklerini açıklamilliyetçi bir yönetimin kurulamışlardır. cağı ümidi, içimizde yaşadı ve geKONUŞTTJ lişti.. Bu iimid olmasa idi, zaten ne Rakibine karşı siyasi bir zafer Vietnara, ne de diğer bağımsızlık kazanan Israil Başbakanı Levi savasları yer alırdı. Eğer bağımEskol. akşam radyo ile yayınlagızlık savaşlarının sonunda mutlak nan bir konuşma yapmıştır. Lebir galibiyet bulunmasaydı, bugün vi Eşkol konuşmasında, AraplaAfrika. 50 ayrı devletle sınırlanrın sabotaj ve tedhiş faaliyetlemıs olmazdı. Çeşitli emperyalist rinin cezasız kalmıyacağını, duşülkelerin hâkimiyet bölgelerinl sımanları savaş tehditlerini artırnırlayan toprak parçalanyla dola dıkları ve sınır boylannda çeşitbulunurdu Afrika.. li saldırı hareketlerine devam ettikleri için îsrail ordusunun deTVlillî bağımsızlık kavramım, gevaralı olarak hazır durumda bunis anlamda kısıtlayan «Nüfuz Böl lunmak zorunda olduğunu söylegeleri» gerçeğini uzun zamandan mistır. beri biliyorduk... Fakat galiba farkında değildik... Levi Eşkol, îsrail orcfusunun Çekoslovakya olayından sonra bu askeri gücunün bugün «6 Gün mesele açığa çıktı. Böylece anSavaşı» arifesindekinden çok dalasıldı ki, büyük devletler dünyaha önemli olduğunu belirttikten nın bazı bölgelerini (bağımsız olsonra, ülkenin güvenliğinjn kuvsun. yada olpıasın) paylaşmıslardı. vetlendirilmesinin geleceKteki ba ' Paylasıtmasıhı unuünklarl veya rış için bir garanti teşkil edeceileriye bıraktıklan bölgelerdeH sağini sbzlerine eklemiştir. vaslar ise, bu bölgelerin girecekÎsrail Başbakanı daha sonra, leri nüfuz alanuıı belli edeceklerdl. bütün dünyadaki Yahudilere, v» Tito Yugoslavya'sı, Ho Şi Minh Israil'e yerleşerek, ya da IsrailVietnam'ı gibi istisnalar da, daima de yatırımlar yaparak tsrail'i tehdit altında bulunuyorlardı. Ya desteklemeleri çağnsında bulnnAmerika, ya da Rusya'nın gücü, muş, sözlerini bitirirken de, Sovblr gün bu ülkelerin «himayesi» yetler Birliğindeki Yahndilerin İçin suıırlan geçebilirdl. Israil'in kalkınmasına ve IsraMeselâ Vietnam'ın bağımsızlık il'e göç hareketlerine katılmalave bütünlüğü için bir savaş yapıları umudana ifade etmiştir. bilirdi. Fakat bu savaşın sınırını îsraü'deki iktidar kavgasının galibi, "şimdilik,, Levi Eşkol BUGÜN Çekoslovakya ve Yımanistan S Sovyet uzay aracı Zond, Ay's gidip döndü. (Gazeteler) KALKÜTA (a.a. Radyo) alküta'r.m 930 kilometre kadar Kuzeydoğusunda bulunan Assam eyaleîındeki Mariana şehri garında demiryolu trafiğini durdurmağa teşebbüs eden halka, polisin ateş etmesi suasında bir kişi ölmüş, birçok kişı de yaralanmışUr. Polis, gene Assam eyaleündeki Gohati, Bongaygon ve Lumbdin gar larında rayların üzerine oturan nü mayişçılere de ateş açarak 40 kişinin yaralanmasına sebep olmuştur. Demiryolu işçileri, Hindistan'daki diğer memurlar gibi ücretlerinin 'artfırılm'asıriı sağlamak üzere dün 24 saatlik bir greve başlamışlardı. Bu grev Pencap ve Racastan eyaletlerinde dört kişinin ölümüne yol açmıştır. Gandi: "Memurlara zam yapamayır Hindistan'daki grev genişliyor K ovyet Rusya'nın, Birleşmiş Milletler üyelerine tkinci Dünya Bavaşındaki c£ski düş man devletlere» karşı kuvvet kullanma yetkısıni veren Birleşmiş Milletler Yasasının 107 ve 53 üncü maddelerine dayanarak, Batı Almanyaya müdahale edeceği tehdidi, siyasi arenayı ansızın kanştırıp türlü yorumlara yol açtı. 1945 de San Fransisko konferansında Birleşmiş Milletler kurulurken, Milletler Cemiyetmde kullanılan oy bırlıği usulii yenne, BOSTON. (a.a) Genel Kurulda adi ve 2/3 çoğunassachusetts Senatörü Edluk sistemi kabul edilmiş ve boyward Kennedy. savaş aleyhlece küçük devletlerin de soz tarlarının ıslık ve bağrışhakkı sahibi olacağı düşünülmuşmaları arasında Demokrat Partür. Mamaafih, bu demokratik tinin Bsşkan adavı Hubert görünüşe rağmen, Güvenlik KonHumphrey'yı destekledigini resseyinde beş devamlı üyeye tanımen ilân etmiştir. nan veto hakkı ile, büyük devletBoston'un en ışlek caddesinde lerin fikrine gene öncelik verilduzenlenen bır mitınge Humphmıştir. Bugün Güvenlik Konseyi, beş daimi üyenin anlasabildiği rey ile bırlikte katılan Senatör konularda, kimi zaman Devletler Kennedy, Cumhurbaşkanı YarHukuku tarafmdan bile sınırîanadımcısını desteklediği ıçm kendısını de yuhahyan çençlere hı mayacak geniş bir yetkiye âahiptir. taben «1968'den bir ders alabilmissek, Amerika'da anarsiye Büyük devletlere bu biçimde yer olmadığım idrak etmenaiz üstünlük tanıyan Birleşmiş Milİâzımdır.. Amerika'nın şüç ve letler Anayasasınm konumuzla çaprasık sorunları bağrışmalar ilgili temel ilkelerinden biri, 2 ncı ve ıslıklar ile çözülemez» demaddenin 3 üncü paragrafmda belirtilen tüm uluslararası anlaşmıştır. mazlıkların kuvvet kullanmadan, Kennedy, Humphrey'nm mebarışçı vollardan çözülmesidir. deni haklar dâvâsında'si mücadelesim ovmuştür. Daha sonra İstisnalar konuşan Başkan Yardımcısı ise, | ununla birlikte, Anayasa, bu sürekli olarak aleyhte tezahüj genel kuvvet kullanma yasağırat yapan gençlere şunları soyna üç ıstisna tanımıştır ki, lemiştir: bu istinai durumların birinde «Barış kimsenin tekelınde Güven.'ik Konseyi, diğer ıkisınde değildir. Bu davranısınız Ameise üye devletler, tek tek veya rikan halkını tiksindirecek ve toplu olarak uluslararası ilışkibarış dâ\âsını zedeliyecektir. lerde silâh kullanabilırler. Ülke. sijah ve beyaz. müfritGüvenlik Konseyine, kuvvet lere müsamaha gösteremez. Biz kullanma yetkisini veren madde, de göstermiyeceğiz.» 39 uncu maddedir. Bu maddeye göre, Güvenlik Konseyi, dünya Koalisyon kuracak barışını tehdit veya ihlâl eden NEW YORK Cumhurıyetçi Partinın Başkan Adayı Rıchard Nixon, Başkan seçildiğı takdirde, butün parti ve meslek leri kapsıyacak bir koalisyon hükümeti kuracağını açıklamıştır. Radyoda konuşan Başkan Adayı, siyasi sorunlarda «Muhaliflerine de söz hakkı tanınmasına kesinlikle taraftar olduğunu» belirterek demıştır ki: «Yapıcı tenkitleri daima memnunlukla karsılayacagız. Mu haliflerimizin söylediklerinde çok zaman değerli fikir ve çörüşler yer aldığı için yapıcı ten kitlere ilgi gösterecegiz> Edvrord Kennedy Humphrey'yl desteklediği S için Bosfon'da yuhalondı M k<Düsmanamüdahale»hakkı Ergun BALCI 55 ve 107'nci maddelerin durumu ÇEKOSLO\ AKYADA SOVYETLEB... şövle sıralanabilir: Önce, 107 inci maddeye gore, ancak, lkinci Dünya Savaşının sonucu olarak, «Eski düşman devletlere» karşı kuvvet kullanılabilir. Yanı, Rusların bugun Batı Almanyaya yapmak istedıkleri müdahale ile, lkinci Dünya Savaşı arasında bir ilişki, bır baglantı olması gerekir. Savaştan yırmiüç yıl sonra bugün, Ruslan haklı çıkaracak böyle bır baglantı bulmak mümkun müdür? Sanmıyoruz. Sovyetler Bırligı, 5 temmuzda Bonn hükumetine verdiği notada, Bonn'un clış politikasını, «Dünya banşına bir tehdit» olarak tammlamıştır. Fakat Birleşmiş Milletler Yasasına göre, «Dünya barışını tehdit eden haller» sadece Güvenlik Konseyi tarafmdan tesbit edüebilir ve ne Rusya, ne de başka bir ülkenin böyle bir karan verme yetkisi yoktur. 53 üncü maddeye gelince: Bu ya izin veren Birleşmiş Milletİer Yasası arasında bir çelişme olduğu ve 103 üncü Mad. ye göre, Birleşmiş Milletler Yasasınm ustün tutulması gerektıgi öno sürülebilir. Ne var ki, 103 üncü Madde, Birleşmiş Milletler uyelerinin Birleşmi? Milletler Yasası altındaki görevleri ile, diğer anlaşmalar altındaki görevleri arasında bir çelişme olduğu takdirde, Birleşmiş Milletler Yasası altındaki görevlerin üstün tutulacağını belirtir. «)ysa, 53 ve 107 inci Md. İer, Rusyava, «eski düşman ülkelere» müdahale görevi değil fakat bakkt vermektedir. Neticede, bu özel durumda, 103 üncü Madde işlemedığinden. 53 ve 107 nci Maddelerin Paris anlaşmasına aykırı oldukları ve bu anlaşnıanm taraflarmdan olan Rusyanın, kuvvet kullanmıya hakkı olma dığı, öne sürülebilir. B NATO B ir Ortak Güvenlik örgütü olan NATO, Birleşmiş Milletler Yasasının 51 inci (meş ru müdafa Mad. si) maddesine dayanarak kurulmuştur. Fakat bu anlaşma, Profesör Kelsenın' de ışaret ettiğı gibi, meşru müdafaa amacı ile, üyelerine Güvenlik Konseyinın ızninı almadan sılâha sarılma hakkını verdığinden," NATO ülkeleri kuvvete başvurma konusunda geniş yetkı sahibi olmakta ve neticede Bırleşmiş Mılletlerin zaten zayıf olan otoritesi bütün bütüne sarsılmaktadır. İngiltere, Debre'nin sözlerine kızdı LONDRA. (a.a.) 6 yine büyük devletler çiziyorlardı. Rusya Hanoi'.ye. Amerika Saygon'a yardım ederlerken, ortada bir de Pekin belirince, yardımlan ve çarpıştıkları savaşın alanı sınırlanıveriyordu. Vietnam'ı kendl nüfuz bölgelerine almak çabası, üçüncü bir büyük devletin ortaya çıkması halinde hemen anlaşmaya dö nüveriyordu. BİR ARAP KOMANDO BlRLlGt 6 İSRAİL ASKERtNt ÖLDÜRDÜ Nitekim, Moskova bütün yatdımlarına ve bütün dâvaya inancına rağmen, Vietnam'ın bağımsızlığı uğrunda Amerika'nm karşısına doğrudan çıkmadı. Ortaya bir gerçek çıktı bnnun yerine: Moskova, Amerika ile anlaşmaya hazırdı. gaye Vietnam'a Çm'i sokmamaktı.. Nüfuz bölgeleri içinde henüz olmayan ülkelerin, bu arada Vietnam'ın, kendi insanlannın iradesi ve savası ötesindeki gerçeği böyleydi. Bir de nüfuz bölgeleri içindeki ül kelerin dramı vardır. Macaristan'ı ve Çekoslovakya'yı, görüp yaşadık... Bizim de içinde bulunduğumuz Amerikan nüfuz bölgesinin bir kurbanı, hâlâ hürriyet şarkıları söyleyen Yunanistan'dır. Sağı ve solu içinde kendine özgü bir demokrasi çatışması yapan Yunanistan'da, geçen yılın nisanında birden filim kopuvermişti. Garip düşünceli. eski Ynnan heykellerini müstehcen bulan Albayların eline geçmişti Yunanistan... Tunan solu. seçimlerde sağı daima yeniyordu; buna dayanan bazıları da şöyle düşündüler: .Yunanistan'ın başına sağcı bir cuntanın şeçmesi. tamamiyle sans eseridir. Önce davransalardı, ordudaki solcular da iktidaıı ele geçirebiliılerdi.> Ve bu düşünceye sahip olanlar. Yunan kara darbesüıden 1.5 yıl sonra, herhalde gerçeği anladılar: Yunan ordusunun sol unsurlan hiç bir zaman darbe yapıp iktidarı ele geçiremczlerdi. Çünkii ne sağ ne de «ol, Yunanistan'ın üstündeki dengeyi altedecek güçte olamazlardı. Amerika, diğer bir nüfuz bölgesine açılmak ihtimali başgösteren Yunanistan'a, Cunta aracılığıyla müdahale ederdi. Rusya ise Çekoslovakya'y.' bizzat ordusuyla... Aradaki fark. sadece metoda bakardı... Kural, bir nüfuz bölgesi içinde, patronun isteği dışında hiçbir temel değişiklik olamıyacağıydı. Ve şimdi Yunanlılar, referandumda oylayacakları Anaya?alan ile, yeniden eski hızıyla almaya baş layacakları Amerikan yardımı ara sında paralel kurmanın ıstırabı içinde olmalıdırlar. Diğer taraftan Ürdün'rfen Şeria Irmağının işgal altındaki Batı yakasına sızan beş kişilik bir Arap komando birliği, bir Îsrail devriyesini tuzağa düşürerek altı askeri o.!durmuştur. Tel Aviv'de yapılan resmî açıklamaya göre, ölenler arasında bir de yarbay bulunmaktadır. Komandoların kurduğu pusudan sonra patlak veren şiddetli çatışmada, takviye alan Israıl askerleri Araplan bir mağarada kıstırarak hepsıni öldürmüşlerdir. îsrail Komutanhğı, mağaraya sak,!anan son iki Arap komandosu teslim olmayı reddedince, mağaranın dinamitlendiğini bildirmiştir. Komandoların parçalanmış cesetleri oracıkta gömülmüştür. Dünkü hâdise Şeria Irmağının 14 km. batısında. TiratZvi yerlesme merkezi dolaylannda cereyan etmiştir. Bu bölgede, böyle bir çatışma 26 temmuzdan bu yana ilk kez vuku bulmaktadır. Gözlemciler, Israil'in bu kanlı pusuya misillemede bulunmasının muhtemel olduğunu belirtmektedirler. Pusuya düşürülen devTİyedeki askerlerden dordü de yaralanmıştır. Olayın hemen akabinde, Îsrail ve Ürdıin topçusu, Beysan vadisindeki MaozHayim köyü yöresınde, bir saat müddetle ateş teati etmiştir. Türkiye'nin Belgrad Büyükelçiliğine atanan Daniş Tunahgil, Yugoslav Devlet Başkanı Tıto'ya itımatnamesini vermiştır. PARİS, (a^ı) ransız Senatosundaki 238 üyelikten 100 kadarı Anayasa çercğince. Pazar çünü yapılacak seçimlerle yenilenecektir. Fransa'da 30, denizasırı topraklarda ise 4 seçim bölçesinde yapılacafc seçimler için, 400 aday mevcuttur. Bunlardan 69'u hâlen Senato üyesidir. General De Gaulle, son basm konferansında, muhtemelen Mart ayında yapacağı bır referandumla, sadece ıstişarî mahıyet te yeni bır Meclis kurmak hususunda vatandaşların fikrını alacağım açıkladığından, Pazar günü yapılacak seçimler bir çok vatandaşın nazarında önemini kaybetmiştir. Fransa'da pazar günü kısmî senato seçımı vaı F HİNT HÜKÛMETİ MEMURLARIN MAAŞINI ARTTIRMA İMKANINA SAHİP DEĞİL YENİ DELHİ Hükumet kaynakları, memurların grevi başarıya ulaşırsa. bunun ülkeye 3 milyon dolârlık bir zarara malolacağını tahmin etmektedirler. Başbakan bayan Gandi, yaptığı bir konuşmada, hükumetin memur maaş larına zam yapabilecek durumda olmadığım söylemiştir. Grev, kanun dışı ilân edilmiş ve bazı şiddetli tedbirler alınmıştır. Bu tedbirler arasında grevci memurlann işten çıkanlmaları ve emeklilik hakkından mahrum edilmeleri de vardır. Büyük şehirlerin ekserismde toplantı ve gösteriler yasak edilmiştir. Bu yasak karannı tanımayan memurlar altı ay hapis cezası ve işlerinden atılmakla tehdit edilmektedir. Demiryollarında çalışan memurlara ise dört yıla kadar hapis cezası verüebileceği ilân edilmiştir. Demiryolcular hattâ haklarında tevkif müzekkeresi kesilmesine lüzum kalmadan, greve katılmayan arkadaşları tarafmdan da tutuklanabilecektir. A.B.D. sessiz denizaltı yapıyor WASHİXGTON, (a.a.) II tom Enerjisi Özel Komisyonu, " d ü ş m a n gemilerinin yerlerini, kendi yerlerini belli etmeden kolayca tesbit edecek kapasitede hiç ses çıkarmadan hareket eden elektrikli denizaltılar yapımına hız verilmesini Savunma Bakanlıfından istemiştir. eçen pazartesi gunü siyasi basın mensuplaıının verdıği yemekte sarfedilen ve Fransa Dışişleri gakanı Michel Debre'ye atfedılen bazı sözler hakkındâ" İngiltere Dışişleri Bakanı Michael S'evvart, Fransanın Londradaki Maslahatgüzarı Gerard Andre'den izahat istemiştir. İngiliz yetkili çev relerinde belirtildiğine göre, Michael Stewart şu konularda izahat istemiştir: O Michel Debre'ye atfedilen konuşmanın «tngiltere ile Amerika arasındaki teknolojik alandaki sıkı ilişkilerin Avrupanın teknolojik alandaki bağım<ızlığina eııgel teşkil ettiğini» belirten kısmı. İngiltere Dışişleri Bakanı, bu sözlerin kendısini şaşırttığını ifade etmiş ve bu münasebetle Marcel Dassault firması ile Amerikan LTV Şirketi arasmda bir süre önce imzalanmış olan anlaşma mesele si yeniden ortaya çıkmıştır. 8 Gene Michel Debre'ye atfedilen konuşmanın «Fransanın Ortak Pazar Teşkilâtı anlayışının Roma Andlaşması anlayışı ile aynı olma dığını, Fransanın Ortak Pazarın siyasi ideolojisini kabul etmediğini> belirten kısmı. İngiliz yelkili çevrelerinin bu ko nuda belirttiklerine göre, Roma Andlaşmasını kabul etmediği için vaktiyle Ingiltereye sitemde bulunulduğu halde, şimdi bir Dışişleri Bakanı Ortak Pazarın siyasi ideolojisini reddetmektedir. Halbuki ingiltere Hükümeti andlaşmayı ka bul ettiğini sonradan defalarca tekrarlamıştır. , Ayrıca, gerek NATO ve gerekse Varşova Paktlarmın. Amerika ile Rusyanın önderlijinde birer uydular ekibi olmaktan ilerı gidemediklerini siyasi gerçakler de açıkça göstermiştir. VE VHTNAiyrDA AMERİKA... durumları tesbit eder ve iktisadi, ya da askeri müeyyıdelerin uygulanmasma karar verebilir. Kuvvet kullanma yasağının, ikinci istisnası, üstünde bir sürü tartışma yapılmış olan ünlii 51 inci madde (Meşru müdafa maddesi) dır. Bu maddeye göre, üye devletler, bir silâhlı saldırı olayında tek tek veya grup halinde, meşru müdafa amacı ile sılâha sarılabılırler. madde, ancak «eski duşrrian dev!etterin» saldırgari' politikalannı • yenilemeleri halinde, Birleşmiş Milletler üyelerine, bu devletlere, müdahale etmek hakkını verir. «Saldırtanlık» veya «Tecavilzün» ne olduğu, Devletler Hukukunda en çok tartışılan konulardan biridir. Bizzat Sovyetler Bırliğinin 1933 yılında, Cemiyeti Akvam Silâhsızlanma Komitesine sunduğu ve bugün hâlâ geçerli olan teklife gore, «Saldırganhk», aşağıdaki unsurlan kapsar: A Savaş ilânı. A Başka bir ülkenin topraklannı silâhlı işgal. A Denizden abluka. A Kendi ülkesinde silâhlanmış grnplan, öteki ülkeye göndermek veya öteki ülkede çıkan silâhlı bir ayaklanmıya, silâh ve erzak göndererek, yardım etmek. Meselenın başka bir açıdan incelenmesıne gelince: Rusya. 1928 tarihli Brian Kellogg veya Paris anlaşmasının taraflarından birıdir ve bu anlaşmayı imzalamış ülkeler, uluslararası ilişkilerde, milli amaçlarla, kuvvet kullanmamayı taahhüt ederler. Gerçi bu noktada, kuvvet kullanmayı yasaklıyan Paris anlaşması ile, «Eski düşman devletlere» karşı kuvvet kullanmıBütün bunlara rağmen. bir Rus saldırısı olduğu takdirde, NATO, Batı ^lmanyayı savuM ( J m u ; Bu sâıu ile, hukuki açıdan çok ilginç bir problem ortaya çıkmaktadır. ijöyle l ü ; NATO, Birleşmiş MiUetler Yasasının 51 inci Maddesi üstune kurulmuş olup bu Mad. ; e göre üye devletler, diğer bir uy« devlete karşı tecavüz vuku bulduğu takdirde, saldırıya uğraya nın yardımına koşabılirler. Oysa, Batı Almanya, B'.rleşmiş Mılletlerin üyesl değıldır. Buna rağmen NATO, Batı Almanyanın yardımına koşacaktır, çünku Amerika garanti vermiştır ve Amerıkanın garantisı, NATO' nun garantisı anlamına gelir. 53 ve 107 nci maddeler irleşmış Milletler Anayasasındaki, genel kuvvet kullanma yasağının son istisnasını da, bu günlerde ortalığı adamakıllı karıştıran 53 ve 107 inci maddeler teşkil etmektedir. 107 mci maddeye göre, lkinci Dünya Savaşmdaki, «Eski düşman devletlere» karşı, sorumlu ülkeler, bu savaşın sonucu olarak, kuvvet kullanabilirler. 53 üncü maddeye göre ise, böl gesel örgütler, ya da bu örgütlere dahil ülkeler, «Eski düşman devletlere» karşı, bu devletler, saldırgan politikalannı tekrarladıkları takdirde, kuvvet kullanabilırler. Maddeler açık olup kâğıt üstünde Ruslara, Batı Almanya'ya müdahale hakkını tammaktadır. Ne var ki, Rus yetkililerinin bilmeyerek veya büyük bir ihtimalle bilerek üstünden geçtikleri bazı noktalar vardtr ki, onlar da B Sonuç aha bir kaç hafta önce Bir» leşmiş Milletler Yasasını, paldır küldür çiğneyerek Çekoslovakyayı işgal eden Rusların, şimdi işlerine geldiğınde aynı Yasaya sıkı sıkı sanlmaları biraz garıp kaçmıyor mu? D Sovyetler geçmişte de, işlerine geldiği zaman Birleşmiş Milletler Yasasının en ateşli savunucusu kesümişle.r, ;ıkarla rına uygun bulmadıklan zaman ise bu Yasayı çiğnemekte tereddüt etmemişlerdir. Nıtekım, 1946 yılında, Ispanya buhranının Genel Kurul ve Güvenlik Konseyınde mutlaka görüşülmesı gerektiğinı iddia ettıklen hal de, 1948 de Çekoslovak buhranının Güvenlik Konseyınde göruşulmesıne engel olmuşlardı. Aynı bıçımde, 1956 Macarıstan ayaklanmasında da bu problemin Macaristanın iç ışlerinı ılgılendırdığinı öne sürmüşler ve Birleşmiş Mılletlerın eli kolu bağlanmıştı. Ama kurallan çiğneyen yalnız Ruslar mı? Ya diğer ülkeler? İngiltere, 1956 Macarıstan ayaklanmasında ortalığı birbırıne katmış, fakat Portekız, Angolada mızraklı zencilerı mitralyozle doğrarken, bu rievlete savaş gemısı satmakta sakınca gormemıştı. Amerıkaya gelince.. Kızıl Çinin barışsever bir ulus olmadığı için, Birleşmiş Milletlere gir miye hakkı bulunmadığını ileri süren bu devlet, Guatemaladan, Kübaya, Dominikten Vietnama kadar, Devletler Hukukunda ya saklanmıs müdahale seklinin klâsik örneklerinı vermiştir. Sonuç olarak; Rusya Batı Almanyaya müdahale eder mıî Büyuk bır ıhtımalle böyle bır maceranın netıcelerıni 2öze almaz ve etmez. Fakat etmek niyetı olsa, herhalde 53 ve 107 inci Maddelerdekı müdahaieyi öngören koşulların bugün için mevcut olmadığım düşünmez. Çünkü büyük devlettir. NATO. Batı Almanya için Rus ya ile savaşa gırer mı? Amerika dılerse gırer. dılemezse girmez ve Batı Almanya harcanır, çün kü Amerika da güçlü devlettir ve çünkü tüm uluslararası örgütlere, ınsan hakları ve miiletlerin bağımsızlığı hakkındâ tüm tatlı gözlere rağmen, dünyamızın siyaset sahnesind? hüküm süren temel kanun, «Kuv/etlirin kanunudur.» Hârika ıie Ertay Galatasaray Makine Mühendisliği Kayıtlar devam etmektedir. Miiracaat: Şişli Abidei Hürriyet Caddesi No: 260 Tel: 48 55 43 Galatasaray İstiklâl Caddesi No: 311 Kat: 45 Telefon: 49 52 95 49 26 40 İlâncılık: 8773'11051 Ercan Aysal Evlendıler 20.9.1968 Istanbnl Cumhuriyet • 11045 J 2602500 PS DENİZ DIZEL MOTORLARl • BOL YEDEK PARÇA ve SERVİS ÜSKÜDARLILAR görülmemiş fiatlarla YATAK YASTIK MİNDER • tabaka SÜNGER ve benzeri mamullerimizle hizmetinizdeyiz. PLARTİK «ANAVJI Mehmet BARLAS EYLÜLEKİMKAS1NI aylarında noier huzurunda 2 şer gün bedava satış (tafsilât mağazada) Sunar Sineması karşısı No. 34 Reklâmcılık: 3474/11019 SUNGER ıı Türkiye Mümessili ve Yegâne Satıatı : MAKİNA ELEKTRİK EVl Limited Şirketi İSTANBUL Müd. : Mertebani Sokak 6 Karaköy Tel. 4419 75 44 82 42 Satış : Necatibey Cad. 93 Karaköy Tel. 44 84 1 6 44 63 50 Telg. MAKELİŞ jstanbul Ihracatçısı: ANKAPA Ulus Sanayi Cad. 30A Tel. 11 2226 11 39 48 Telg. MAKİNA Ankara pragoınvest S. A. Praha • Çekoslovakya Cflasın: 30597/11032) J
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog