Bugünden 1930'a 5,440,085 adet makaleKatalog


«
»

SAHİFE İKt 21 Eylul 1968 CÜMHÜRİTET •mımnınnmm» AVRUPA'nın KADERJ Sadi KOÇAŞ t vrnpanın tnhaf bir kaderi vardır. Tnnan ve Roma medeniyetlerine sahne olmnş; bilim, fikir ve sanat alanında hakikaten bugün bile değerini ve önemini kaybetmemiş olan ba Antikite devrini yaşadıktan sonra tam bir geri dönüşle bütün bir ortaçağ boynnca (aşağı >nkarı bin yıl) tam bir cebalet ve taassnp içinde çekmedigi kalmamıstır. O zamana kadar Tnnan bilim ve fikir anlayısının etkisinde bnlnnan Roma'nın Hıristiyanlığın yayılması ile pozitif bilimden din temeline dayanan yeni ve geri bir çağa girmis olması bn halin baslıca sebebidir. Herodotiarın, Sokrat' lann, Eflâtnn'larm, Pitagoriann, Hipokratiann, Arsimetierin yarattıklan ve kendi milletleri ile beraber bütün insanlıfa bıraktıkian sanat. fikir ve bilim esasına dayanan köklü bir medeniyetin üzerine oturan, hnrafelere, ein, peri, eennet, cehennem hikâyeleri ve ticareti ile din ve mezhep kavgaları, kısacası cahil ve zalim bir fanatizm Avmpaya bin yıl kan knstnrmns; ne kırallar, ne ilim adamları, hattâ ne de kadinlar ve çocnklar bn karanlık devrin aforozlanndan, felâketlerinden yakalannı kurtaramamışlardır. Senatör KuZGVCİG ğ yağış bekleniyör eçtiiimi» haftanın bava olaylan tshminlere nygon döştü. Sıesklık ynkselisi yer yer normallerin üzerine çıktı ve yağışsız bir yaz haftası daha tamamlandı. Avrnpa üzerinde bulnnan ve snrekli yagıslara sebep olan alçak basınçlar ile bnnlara bağlı kötü ha\a ayırımları yurdumuzun knzey kesimlerine kadar yaklaşmıstır. Normalin üzerinde olan sıcaklık dağılımını bu kötü hava aymmlannın iyice yaklasmasına bağlamak yerinde olur. A malanna ragmen ilk müşterek hedefleri yine Avrapadır. Bnnnn tatbikatı tkinei Dünya Harbinin hemen sonnnda baslamıştır. Evveli Orta ve Doğn Avrnpa'nm gün gŞrmüş, medeni, zengin kaynaklara sahip orta halli devletleri Sövyetler Birligi tarafından rauhtelif yollarla işgal edilmiş ve kendilerine bağlanmıstır. Amerikanın hareket tani ise çok degisiktlr. Onlar Avmpaya bir knrtancı olarak geltnls, her knrtarıcının ekseriya yaptığı gibi, gönül nzası ile Avrnpanın en medenî. en müreffeh, en gelişmiş ülkelerinin iktisadi güclerine hâkim olmasını bilmiştir. Her iki taraf isgal ettiğl veya isbirligi yaptığı ülkeleri arkasına alarak birblrlerine her gün meydan oknmaktadırlar. Bnnnn sonnen, ileride bngünkü sömürme düzeninin sonuçlanndan daha vahtm olaeaktır. Eğer blr gfin aralanndaki mucadele bir savası gerekli kılarsa, birblrlerine karşı hiçbir bnsnmetleri olmayan Avrnpa devletleri, hattâ aynı milletin (Doğu Batı) diye bölünen kısımlan devler nam ve hesabına birer öncü knvvetl hallnde birbirleriyle favasaeaklardır. 6 Beklediğimiz günler için va a* pılan tahmınlen ozetleyecek lursak: j • " ) Deniz mevsimi bitti mi? Bu çağ genellikle kültiir bakımından Doğunnn Batıya hâkim olduğu çağdır. Bu hâkimiyette o sırada Müslümanlıgın getirdiği yeni fiklrlerin büyük tesiri olmnstur. Batı, mntaassıp din adamlarının ve kilisenin tesiriyle ilim adamlan dahil kendileri gibi düsünmeyen herkesi toplu katliâmlar, aforozlar, engizisyon mahkemesi kararlan ile yoketmeye çalısırken, yepyeni bir görfisle ortava çıkan ve süratle yayılan tslâmiyet, Antikite'nin bıraktıklarını muhafaza ve devam ettirmek suretiyle Rönesans ve Reform'a kadar Batıya gerçek kaynak olmnstnr. TC* akat bilim, sanat ve fikir alanında Tnnan •* ve Roma medenlvetinin esaslarını Dogulu kaynaklar vasıtasiyle kavbetmiven Avrnpa, 15. yüzyıldan itibaren büyük kesifler ve rönesans sayesinde eski kisiligine dönme imkânı bnlabilmistir. Lnter ve Kalven'le baslayan reform hareketleri de veniçağ Avrnpasına bngünkü kisiliğinln damgasını vnrmnstur. Bn snretle ortaçağın skolâstik düsüncesi yerini pozitif düşünceye terketmis, teknik ve bilim alanında saglanan gelismeler ve İnkılâplar, Batı medeniveti de dediğimlz Avrnpa medenivetini, hızı her gfin biraz daha artan önüne geçilmez bir güele bngünkü istikametine yöneltmistir. Bn ç a | Avrnpanın bilim, fikir, sanat ve teknikte Altm Çağı'dır. Sosval düzenin ilk ve en mükemmel örneklerini de Avrnpa vermistir. Bueünkü medeniyet anlayısının sosval vönlerini Avrnpa medeniveti Magna Cartha ile baslayıp, Fransız thtilâli ile evrensel hale getirmistir. Avrnpa bn devredr sivasal ve ekonomik bakımdan da dünyaya hâkimiyet derecesine varan ilerlemeler kaydetmistir. Ancak bn hal. yani dünya hâkimiyeti («ömürgeciiik). gürü, refahı ve medeniyetl arttıgı Slçüde dflnyada Avmpalımn itibannı kaybetmesine de vesile •lmnstnr. Bn hal tkinei Dünya Harbine kadar devam etmistir. Dünyanın kaderi rw* abiatiyle bSyle bir savasın en büyük za•*• rannı bizzat Avrnpa görecektir. Belki de bütün Avrnpa medeniyetl, van ile yoğu ile, perisan olaeaktır. Böyle bir felâketten sadeee Avrnpanın kfiçük devletleri değil, tüm Avmpa zararlı çıkacaktır. Ama neticede felâket Avrnpaya da mflnhasır kalmıyacak, bütün dünyaya yayılacaktır. Avmpasıı blr dünya düsünmek mümkün defildir. Bn bakımdan dünyanın kader ve istikbali Avrnpanın kaderine tıkı sıkıya bağlıdır. Ba neticeye varabilmek için nznn tetklkiere de lüznm yoktnr. Sovyetler Birliğinin icraatı ortadadır. Gayesi de bilhassa Çekoslovakya hâdiseleri ile büsbütün gün ısığına çıkmıstır. Amerikaya gelince: tkinei Dünya Harbinden sonra Batı Avmpayi knrtarmıs olusu, ondan sonrakl sömürge faaliyetlerini de daha yolu vöntemi ile yaptığı için dnmmn Sovvetler Birliği kadar antinatik karşılanmıvor. Ancak, meseiâ bn arada Fransa'da nesredilen «Amerika Meydan Okuvor» isimli eser oknnnnca, Avrnpanın nereve doğru sürüklendiği çok açık olarak görüiebilivor. Ama hiç kimse ne vapılması gerektiğine dair bir yol göstermiyor. Bilbassa dnrnmnn vehametlyie mütenasip acele, eneTjik ve kesin netieeli bir yol gösteren yok. Avrnpa dısındaki ülkeler de, nasıl olsa sıranın kendilerine daha sonra geleeeği düsüncesi kadar, belki de bir şev yapabilme imkânına sahip olmayıslan yüzünden ses cıkarmadan tevekkülle neticeyi beklemeyi terclh ediyorlar. Halbnki sivasi tarih göstermistir ki. dünya hâkimiyeti bahis konnsn olunca ses cıkarmamak, tevekkül. hattâ sığınma küçük devletler için neticeyi asla değistirmez. Tani korkndan mütevellit sükut. tevekkül veva sığınma hiçbir zaman kurtuluş voln olmamıstır. Ba ynzden dünvanm kaderini Avrnpanın kaderinden avırmava imkân yoktnr. • MARMARA VE EGE BÖLGELERt: Az bulutlu ve sert lodos rüzgârları olarak haJtaya başlıyor. Sıcaklık yüksehşı duracak ve yavaş yavaş normâ! değerine düşecektir. Hafta baçı Pazartesi günü Marmaranın doğu kesimleri ile kuzey kesımlerinde bulutluluğun çogalması ve yer yer sağanak şeklinde yajış ahnması beklenmektedir. Bir gün sürecek olan yagış ardından tekrar diizelme ve hafıf sıcaklık yükselisi ile baftamız tamamlanacaktır. Bölgeier ıçınde en yüksek sıcaklık götgede 32 dereceyi asabilir. Marmara deniz suyu 22, Ege <se 24 derece civarında olaeaktır. :::: •••• •••• •••• »:: •••• iili Yeni bir çaff •••• • ••• • •«• «••• • ••• • İÇ ANADOLU: hınma içindedir. Az bulutlu ve a;ık başladığl haftayı önemlı bir hava olayı görmeksizin umaraİHvacaktır. Gece ve bilhassa sabahın erken saatierinde sıs oîayma karşı dikkatli bulunalım, etkili olaeaktır. Kuzey kesimlerde öğle saatlerinde bulutlanma görülecekse de bölgeyi etkileyemeyecektir. G örüşümüz odnr ki, birçok bakımlardan tkinei Dunva Harbi tıpkı ilk, orta, yeni ve yakın çağlar gibi, bir büyük ve «Teni Tarihî Çag» ın baslangıcı olmnstnr. Son yüzyılm tntlliyetçilik eereyanlan, bilhassa tkinei Dünya Harbinden sonra artık ihmal edilemez bir hale gelmiş, sömürgecilik en azdan siyasi hâkimiyet nnsnrnnn kaybetmis ve münhasıran iktisadi sömürgeciliğe dayanan yeni bir devir baslamıştır. Ama bn tarih! gelismede Avrupa, biraz da Avmpalı liderlerin hatalan yüzünden, bn çafın hSkim nnsurn olmaktan çıkmıs, yerini ayn ayn Dogu'yn ve Batı'yı temsil eden iki yeni Dev Güc'e terketmistir. Bnnlardan biri Sovyetler Birligi tarafından temsil edilen Komünist Emperyalizmi, diğeri Amerika Birlesik Devletleri tarafmdan temsil edilen Kapitalist Emperyalizm'dir. Bn iki güc, rejim bakımından oldufn kadar fikir ve sosyal bünye bakımından da birbirlerinden çok farklı olmalanna ragmen, emperyalist gSrfis bakımından Sdeta birlesmislerdir. Efcer aralarında çok büyük tatbikat farkı da olmasi, insanın (acaba bn iki kuvvetin srasında dünyayı aralannda paylasmak için gizli bir anlasma mı var?) diyeeeği gdiyor. Bngün her tbi knvvet birbirlerinden çok farklı ve kendi rejimlerinin mhnna nygnn netotlarla dünyanın diğer bölfelerini s8mnrmektedirler. Ancak kabnl etmek lâzımdır ki, aralannda büyük tatbikat farkı vardır. yer verilmedigi halde, Amerika hiç olmazsa açıkça bn ölçüde hfirriyetlere müdabale etmek lüznmnnn hissetmemektedir. Kendilerine bagladıkları Olkeleri Sovyetler Birligi daha cebernt, daha kaba knvvete mütemayil, daha asikâr ve daha insafsız metotlaıla sömürmekte ve hükmetmekte: Amerika ise isbirligi yaptigı ülkelerde daha mülâyim. daha nstalıkla, daha az inciterek gavesine nlasmaktadır. Birisi yardım eder görünüp eönfil nıası ve idareeilerin müsamahalan ile milletleri sömiirmekte, diçeri açıkea ve gerekirse zorla bn iyi vapabilmektedir. Biri karşılıklı yardım ve savnnma esasına dayanarak knrdnklan pakt içinde mflttefiki olan devletin topraklannı manevra yapıyornm dive isnl edlp, devlet baskanlarmı ve liderlerini. bileklerine keleDce takarak. tevkif edebilmekte ve hattâ dö&ebilmekte. Bnna mnkabil diçeri, meselâ NATO'non askeri örefitünden ayrıldı diye Frannavı iseale tesebbüs edememektedir. Ama bir dieer mötteffikini (Türkiveyi), avnı ittifak içinde tnüsterek düsman telâkki edilen ve bilhassa Szel ikili anlasmalaria müsterek savnnma esaslan bile tesbit edilmis bir düsman grnpnn taarrnzn tıalinde yalnız kalabilecejHni belirterek tehdit edebilmektedir. Aralannda tatbikat bakımından sadeee ban misallerle belirttiSimiz cok bflvnk farklar bnlnnmasına raitmen, her iki jrrnpnn müsterek oldnklart en Snemli nokta. sSmfirmede birlesme ve kritik anlarda gnvenilme vetersizlikleridir. Ve maalesef hneün dünvava btı iki knvvet hikimdir. Bn hSkimivet sivasal bakimdan oldntu kadar, ekonomiU ve teknîk bakımdan da böyledir. Kurtuluş yolu güc ifade etmedikleri bir gerçektir. Bütün tarihine, medeniyetine ve teknik kapasitesine ragmen birlesmemiş bir Avrnpa ne Sovyetler Birligi, ne Amerika, hele ne de her ikisi karsısında blr varlık ifade etmez. Aksine, Avrnpa teknigi blr 61 çü içinde bn iki grnpnn nam ve hesabına yani netiee itibariyle Avrnpanın (ve tabiî dünyanın da) felâketi için ealısıyer dahl denebilir. Dnrnm bn .. Bn dnrnmnn tarihî eellsmesi ve hali ortada. tstikbalini de baska türlü defrerlendirmek pek mümkün değildir. Bn yüzden Avrnpanm kaderini tâvin edecek tedbiri almak ve nygulamak yine Avrnpalılara düsmektedir. Daha dorrusu bSvle bir çarevi bnlmak gücü, bir araya gelmek ve güebiriigi vapabilmek sartivle münhasıran Avrnpa devletJerinde vardır. Bnnnn dısında kalanlann da bfltün imkânlan ile Birleşmis Avrnpa Devletleri'ne yardım etmeleri lânmdır. Aksi halde sıra en kısa zamanda kendilerine gelecektir. Dofnda Sovyet sınınndan batıda tngiltere adalanna kadar sivasi, ekonomik, askeri, bilimsel ve teknik vBnlerden birlesik bir Avrnpa tasavvnr etmek ilk bakısta bir hayal gfbl görüneblHr. Fakat dünya dummu ivi tetkik edilince bn birlesmenin bir zaruret oidugu kadar. mümkün ve tatbik edilebilecek tek yol oldngu asikâr olarak ortava çıkmaktadır. BilindîSi eibl, bövle bir birlesmeyi temin edecek köprübası mahivetinde, fakat daha cok bilirasel. sosva! ve ekonomik ban birlesme faalivetleri mevcnttnr. Dünva çapında böyle bir görev nasıl Avmpa va dösüyorsa. Avrnpa capmda da bn tesebbüs ve organirasvon, asırlardır Avrupa medeniyetine öncülük erfen devletlere düsmektedir. üçüğü ile büyüğü Avrnpa K tek baslarına artıkilebir siyasi devletlerinin veva askeri :::: •••• • AKDENtZ SAHİLt: Sıcak bir hafta daha tamamlamyor. Beklenen günler lçınde önemli bir hava olayı görulmeyecektır. Sert ve zaman zaman kuvvetlice esmesi beklenen lodos rüzgârları etkisinde, az bulutlu ve çoğunlukla açık geçecek bir yaz haftasına daha hazırlanalım. Şu sıralarda en fazla sorulan sonı budur. Evvelisi haftanın oldukça serin ve yafışlı geçmesi mevsimin bittiği şeklinde yorumlanmış olacak ki, yazlıklanndan göç eden ve sonra da pişman olan bazı okuvucubv nm, kabahatUsini arar gibi bana serzenişte bulunurlar. • KARADENtZ SAHİLt: BaOrsa bugüne dek yaz bitti, tı Karadenızde görülen hafif şekluıde veya ihsas edercesine tek kelime kullanmadun. Aksiyağıs hafta boyunca bütün sahine, Kjlul ayını da yaz mevsimi le yayılacak ve «ırası ile Baiçinde mütalâa ettim ve Ekim tıdan Doğuva doğru ver yeı ve aymdan da birkac gün çalacaaralıklı sağanak vağısı alınacakgımızı söyledim. Turdumuz, özellikle Batı b61tır. Karadenız çukuruna cırmesı gelerimiz yaz mevsimini biraı beklenen bir alçak basınç sanıatır. Nitekim Ukbahar da yahillerimizı de etkileyecek ve «ıza doğrn kayar ve Haziran ayıcaklık düsüsü hUsedılecektir. nı böler. Eylul ayı Batı bölgelerimizde yaz ayı olarak tanımYurdumuzun en fazla yağı? alan lantr ve öyledir de. Yann en bölgesi olmaya namzettir. güzel ayı Eyluldür, diyenler çoktnr. Evvelisi hafta gelen ve birkac gün yafış bırakan, soğuma getiren kötü hava ayırınuna bakarak mevsimin bittiğine hükmetmek biraz erken karar vermek olur Böylesine geçen kötü hava ayınmlan mevsimin bittiğinj değil, olsa olsa mevsim sonunun yaklaştıçını hatırlatır. Mevsim artığı, mevsimin en tatlı günleri içindeyiz okuyuculanm. Doyamamışlar için kıymetli günler bunlar. Son fırsatlardan istifade edelim. • DOGD BÖLGESt: MevsimiDeniz mevsimine gelelim simne uygun olmayan sıcnklık yukdi de: Marmarada su sıcaklıgı tt derece. En sıcak yaz günlesehsı gorüluyor. Yağıssıı bir rinde bu sıcakhk 23 derece idi. haftayı tamamladı. vağışsız bir Sadeee bir derecellk düsüş inhafta daha bekleniyör. Sıcaklık san bünyesine etki yapamaz. Deniz mevsimi bence en güzel yuksehsı devam edecek ve mevzamanını yaşıvor. Nasıl mı? Katimin en sıcak haftalarırd^n bira sıcaklıgı fazla degildir ve ri görülecektır. Gece ve sabah su sıcaklıgı ile arasındaki fark saatlerinde sıs olayı beklenraeliazdır. Bu da suya girerken üsüme hissetmeveceçimizi gösterir. dır. etkili olacaktır. Tani sıcaklık dengesi vardır?" Vücnt sıcaktan serine, serinıfcİ^ sıcafa çıkarak rahatsız olmayacaktır. «•••••••a •••••••••••••••••••••••••••a Şn sıralar denize girenlere so rnnnz, aynen: Bütün yaz boynn• •• •• • • • • • • • • » »»• • • • • • • • » • » • • • • • • • • ••»» • • • • • • ca böylesine güzel deniz görmedim, diyeceklerdir. Sebebi bn iste. Deniz mevsimi, eğer büyük Olümü ile bizleri sonsuz acılara garkeden blr yanılma olmazsa, Eylul sonnna kadar sürecek, hattâ ekim ayından da birkac erün alınacaktır. Bu durum Marmara içindir tabii. Ege ve Akdeniz sahilhastalığı sırasında yakın ilgilerini esirgemeyen Şişli Çocuk Has'4J lerinde ise deniz mevsimi en tanesi hekım ve personeli ile. cenazesine bizzat iştirak etmek, < • • GCNETDOGD BÖLGESt: güzel günleri içindedir. Daha çelenk, telgraf; telefon; mektup yollamak ve eve gelmek suuzun zaman vardır. Hele Akde ı Arabistan yanmadasından geretiyle derin acımızı paylaşan ve bizleri teselliye çalısan, akniz sahillerinde.. Kasım ayında len sıcak ve kuru hava akımı bile denize girilir ve çok da rabalarımıza, dostlanmıza ve meslek arkadaşlanna derin şükdevam edıyor. Sıcaklık yiıksegüzeldir. ranlanmı sunanm. hşi normallerinin üzerint çıkEvet okuyucularım, yaz bitEsi: Rânâ VABOĞLU * medi ama sonuna geldl. Deniı mıstır. Beklenen günler içinde >••••••••••»••••••••••• • • • • • • • • • • •• • • • • • • • • • • mevsimi sürüyor ama sonuna önemli bir degisme clmayacakCumhuriyet 11029 gelyor. Ve sizler bu yaz artıgı gnnierden istifade etmelisiniz. < tır. Sıcaklık yükselısi bafıfleye • • • • • • » • • • • • • • • • • • • • » • • • • • • • »• • • • • • • • • • • • • •• • Bu günlerin özlemini dnyacak < rek devam edecek ve gölgede uzun kış günleri bizi bekliyor. i 37, 38 derecelik yüksek sıcakhkBol güneşli günler efendim. ( lar ölçülecektir. Sıcak ve kuru bir yaz haftasına harırlanalınv Büyük bir sınaî müessesenın proje şubesinde çahştlrümak üzere askerliğini yapmış, meslekî tecrübesi olan + , Teni öğretim yılı gayrt parlak nntnklarla basladı. Çok ıfikür \ basımızdaöğretim yılı gayrt parlak oknln» ilkesiyle çalısan blr ikleni «her ile bir imamhatip nntuklarla basladı. Çok • i tidarımız da var. Böylece millî eğitimin geleceğini ümmetçiler heŞ sabına sıgortalavıp Atatürkçuler hesabına sıfıra indirmek içln ferekli bütün tedbirleri almış bnlnnuyoruz. Bir de tek deraten tatalan çocnklarımızı sınıfta çaktırdık mı. oh ne âlâ! Millî egitim dâvamız yoluna girdi demektir. Bn yıl sehirdeki iikokullarda 1.851.462 öğrenci var, köylerdeki ilkokullarda 2.640.770 öğrenci bulunnyor. Toplam 4.492.232 eder. Oknma çağındaki çocuk sayısı 7.067.363 olduğuna göre, aradaki fark 2.575.131'dir. Demek ki, su güzel sonbahar gnnlerinde ılık eylül' güneşi sırtımızı kavurnrken ve büyük sehirlerde minicik yavrnlar ellerinde çantalanvla kuslar gibi oknla gidip gelirlerken zavallı Anadolnda 2575.131 vavrncak oknlsn» öğretmensiı eehaletin kara pençesine teslim edilmisler .. Bn manzaraya baktıkça birbirimizi tebrik edebîliriz.. bele bir de tek dersten takılan çocnklarımızı sınıfta çaktırdık mı, oh ne âlâ! Millî egitim dâvamız yoluna girdi demektir. Köv okullarında çalısan öğretmen sayısı ba yıl «t.OM'e yaklasmış Türk vatandaslarının vüzde yetmişi köylerde yasarlar. Ne var ki, öğretmenlerimizin vüzde 56'sı köydedir. Onlann da 7.317'si vekil, 2.513'ü geçici. ve 1.000 kadarı vedek subay adayıdır. Demek ki, 60.000 köv ögretmeninden yuvarlak rakam ll.OM'i jerçek öğretmen niteliginde değildir. Bu hesaba çöre nflfusnnnn yüzde 70'i kövlerde yasıyan Türkiyede öğretmenlerin yüzde 46'sı çalısmaktadır. Eh, su adaletsizliğe baktıkça kövlfi vatandasın ne büyflk bir çıkmaz içinde bnlunduğunn anlıyarak birbirimizi tebrik edebiliriz.. hele bir de tek dersten takılan çocuklarımızı sınıfta çaktırdık mı, ob ne âlâ! Millt egitim dâvamız volnna girdi demektir. tlkokulu bitiren köv çocuklarına öğretim yollan hemen hemen kapalıdır. tlkokulu bitiren köy çocugn isterse afzıyla kns tntsnn. çalaeağı iki kapı vardır : Birisi öğretmen oknludnr.. ki, orada 20.00* köy çocuğuna yer vardır.. ikinci kapı imamhatip oknllarıdır.. ki, orava 29.480 öğrenci bnvnr edilmistir. Bfivlece tas çatlasa 50.000 köv çocuğundan ötesine butün egitim imkânlan kapalıdır. tlkokulu bitiren 100 köylü çocuğundan l'inin başına talih knşn konarsa eğitime devam edebillr. tste bu parlak manzarava bakarak ve k5v çocnklannm hali perisanını sevrederek birbirimizi tebrik edebiliriz.. hele bir de tek dersten takılan çocuklarımızı sınıfta çaktırdık mı, oh ne âlâ! Millî egitim dâvamız volnna eirdi demektir. Oknma çağındaki 7 milvon cocngun 5 milyonu kövlerdedir Bnnların 2 milvonu açıktadır. 1967 1968 öğretim yılında 13.000 kövümüzde okul bulunmadığına eöre, köy çocnkları zaten ilkoknla gidememektedir. Ama ilkokulu bitirenlerin 100'ü içinde birisi imam olmak fırsatını vakalıvabilirse Allahına sükretmektedir. tmam olmak fırsatını her nasılsa yakalıvan köylü çocngn da seriat eğitiminden geçirilerek beyni yıkanmakta, sonra cami mimberine çıkarak : Hilâfet geri gelmeii, seriat dOzeni knrnlmalı, solenlnk ahlâksızlıktır . diye vaız vermektedir. Doğrnsn bn içaçıeı dnrnma bakarak 1967 196S ders vılında birbirimizi ne kadar tebrik etsek azdır.. hele tek dersten takılan çocnklanmızı da sınıfta raktırdık mı, ob ne âlâ! M111I efitim dâvamız volnna girdi demektir. Orta dereceli oknllarda (ortaoknl, lise, kız, erkek sanat oknln, ticaret lisesi v.b.) öğrencilerin üçte birinden çogn her yıl sınıfta kalmaktadır. Demek ki, en az her üç çocnktan biri her yıl sınıfta kalıyor. Böylece sınıflar her yıl daha kalabalık olmakta, bn da öğretmenlerin verimini düsürmekte, ve her geçen yıl daha çok çocuk sınıfta kalarak kısır döngü kalınlaşmaktadır. Liselerde basarısızlık oranı 1956 1960 vıllarında yüzde 33,74 iken 1961 1965 yıllarında vüzde 40.37've vükselmistir. Ortaoknllarda aynı oran yüzde 32.7'den yüzde 38.92've çıkmıstır. Sınıfta kalanlann artması on yıl içinde çocnklarımızın aptallasmasmdan değil. öğretim kısırlığının çoğalmasındandır. Bu konuda hiçbir tedbir alınmamıştır. Ayrıca 1955 1963 öğretim yılları arasında okullara başlayıp da oknln bitiremiven ve aynlanlar ilkoknlda yüzde 28, ortaoknllarda yflıde 47, liselerde yüzde 39,6'dır. Eh, simdi bn parlak tabloyn seyredip de birbirimizi nasıl tebrik etmeyiz! Hele tek dersten takılan çocnklarımızı da sınıfta çaktınp olan bitenlerin iistüne tnz biber ekersek, ob ne *lâ~ milli egitim dâvamız volnna girdi demektir. Bnnnn içindir kf, bize mektup yağdırarak, tek dersten sınıfta kalan çocnkları icin yazmamızı isteven öğrencl velilerine bir diyeceğimiz voktnr. Bir memlekette Milti Egitim Bakanı bütün derslerden gümbör gümbür topn atarken çocnklan bir dersten sınıfta çaktınrsa kendisine ne söylenebilir kl '. ! Tek dersten sınıfta kalmak • •• l TEŞEKKÜR •HAMDİ VAROĞLU'nun: | MAKİNE YÜKSEK MÜHENDİSİ AÜNAGAKTİR • ! MAKİNE YÜKSEK MÜHENDİSİ alınacaktır. • Taliplerin Almanca veya İngilizce dillerinden birini veya her J ikisini mükemmelen bılmesi istenmektedir. Müracaatlann hal • tercümeleri ve referanslartvle birlikte P. K. 354 ŞİŞLİ adresine yapılması rica olunur. İstıkiâl Şavaşında suvari teğmenl eski HAVA KITVVETLERİ KOMUTANI ve Ulasürma Bakanı, medarı iftiharımız ORGENERAL FEVZİ UÇANER •••• •••• •••••••••••••••••••••••••••••••»•••••»•••••» İlâncılık: 8759/U049 S ovyetler Birliginde sahsî harrJyet kadar milletlerin ve devletlerin hörriyetine de in vefatmın 5 ınci senei devriyesi münasebetiyle azia ruhuna ithai edılmek üzere 20 Eylül 1968 Cuma günü öğle namazım müteakip İZMİR HİSARALTI Camiinde okunan Mevlit ve Hatim Duasında hazır bulunaa din kardeşlerimize teşekkür ederiz. EŞİ VE KIZI UÇANER İstanbul Gümrükleri Başmüdürlüğu nden • Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Seyir ve Hidrografi Daıresı Başkanlığından bildirilmiştir. DENtZCtLERE VE HAVACILARA 104 SATIU BtLDtRİ 3 ılâ 15 Ekim 1968 tanhlennde 08.00 ile 18.00 saatlen arasında aşağıdakı noktalan birlestıren saha içinde seyretme, demirleme, avlanma ve bu sahanm 2000 metreye kadar olan yüksekliği can ve mal emniyetı bakımından tehlikelidır. 1 incı nokta: E. 4964 No.lu Rumeh Karaburun fenerınden 275 derece ve 1 mıl mesafede enlemı 41 derece 21 dakıka Kuzey, boylamı 28 derece 39 dakika Doğu. 2 nci nokta: Enlemı 41 rferece 28 dakıka Kuzey Boylamı 28 derece 40 dakıka Doğu 3 üncü nokta: Enlemı 41 derece 28 dakika Kuzey Boylamı 28 derece 48 dakika Doğu 4 üncü nokta: Enlemı 41 derece 18 dakıka Kuzey Boylamı 28 derece 48 dakıka Doğu. DENİZCİLERE VE HAVACILAHfA ÖNE.MLE DUYURULUR. Cumhuriyet 11026 ................................... TEŞİM ÜNAL ile İ \ llânen Tebligal İstanbul Giriş Gümrüğünde tesdlli 6/10/1965 günlü 30396 sayılı, 7/10/965 günlü 30691 sayılı, 7.10.1965 günlü 30692 sayUı ve 7/10/965 günlü 30697 sayılı giris beyannameleri ile muamelesini yapıp yurda seramikten süs eşyası ithal eden Mehmet Mindan'ın anılan beyannamelerde % 40 nispetinde istihsal vergisi ödemesi gerektiği halde % 20 nispetinde tahakkuk ve odemiş bulunduğundan noksan tahakkuk ettirilen ve tahsilsiz blrakılan; 30692 30697 30396 30691 sayıh sayılı sayıh sayılı beyannarneden 1778,68 lira beyannameden 7949,71 lira beyannameden 6851,77 lira beyannameden 5805,50 lira Sonuç n vaTiılmadıÇı takdirde, bncnn bir taraftan Cekoslovakva. Romsnva, ve diSerleri klâ«ik metotiarla i«»s1 edilir diSer taraftan zörünüste Amerikan dolSrı. daha açıkcası Avrnpalımn kendi imkân ve kavnaklarını knllanan Amerikan orraniza<îvon rfieB bfitün Batı Avrnpavi Neo Empervalİ7m metotlan ile tam kontrolü ve hSkimiveti altına alır. Ve nihayet bn rekabetin nihaî safha^ı iki dev eiicSn catı«malannı zornnln kılmca da, vnkarıda belirttiSimiz eibi Avrnpalılar, devler nam ve hesabına birbirleriyte savasır ve perisan olnrlar. Dünya ve insanlık böyle bir sonnçtan çok seyler kavbeder. Bn serçekleri, dünyaya hükmetmek hırcı içinde bnlnnanlann cörmeleri, dünyanın ve insanlıfın hatın için insafa geimeleri mümkün deîildir. Tek care, tek umit Avrnpada, Batı medenivetinin Sncflsn ve besiti olan Avrnpanın birlesmesindedir. Ve bn mümkündflr. Tenilmez ve erisilmez ilâhî knvvetlere dayandıgi sanılan bin yıllık bir karanlık, cehalet ve znlflm devrini sadeee yetistirdigi insanların dehalan savesinde yenip yeni Batı medeniyetini knrablien Avrnpa elbette bnnn da başarmaya mnktedirdir. YUCEL A T A S U Evlendiler. Ankara Z0.9J968 R (Cumhuriyet: 11030) KARADENtZ RUMELİ KARABURON ÖNLERt. MEYLIT Bakü eşraiından Harb Akademileri ve Ku leli Askeri Lisesi sabık yabancı dll ögret; meni, İstanbul Ünıversitesi eskl Lektörü, Askeri Muze heykeltraşlanndan emeklı ZETNEL AKKOÇ'un vefatının 41 inci gününe raslayan 22.9.1968 Pazar günü Selimiye'de çiçekçi duragı kar sısmdaki Çiçekçi Camiinde okunacak mevlide kendisinı sevenlertn ve din kardeslenmizln tesrifleri rica olunur. AlLESt (Cumhuriyet: 11027) için adı geçenin bilinen adresinde bulunamamlş olmasından tebliğat yapılamamıştır. Tebligata esas olacak başkaca adresi de büinemediğinden 7201 sayılı kanun hükümlerine göre ilânen tebliğine karar verildl. Tebliğat yerine kaim olmak üzere Uân olunur. • • » • • » • » • • » • • •• • •» • • » •< • •• • •• •• • •• • • » • • »• • •• » İstanbul Türk İngiliz Kültür Derneği İngilizce Akşam Kurslan 30 Eylül 1968 Pazartesi günü Nişantaş İngiliz Erkek Okulunda başhyacaktır. (English High School, for boys) Her sııuf için öirenci alınacaktır Kayıt olmak istiyenler 23 Eylül 1968 Pazartesi, 27 Eylül 1968 Cuma günleri saat 16.30 • ilâ 20.00 arasında Nişantaş İngiliz Erkek Okuluna başvurmahdır A Adres: Hacı Emin Efendi Sokak No: 52, Nişantaş • ••»••»»»•••••••••••»»••••••••»•»•••»»••••••• İlâncılık: 8734/11050 (Basın: 24991/11038) (Basın: 25048/11034) KARABÜK KOLEJİNE İNGİLİZCE VE FİZİK KİMYA ÖĞRETMENİ ALINACAK Kolejimizin Orta ve Lise kısmında ders okutabilecek Ingiiz veya Amerikalı 2 yabancı uyruklu ve 1 Türk İngilizce Oğretmeni ile 1 Türk Fizik Kimya Öğretmeni alınacaktır. Ücret tatminkârdır İsteklilerin acele Kolej Müdürlüğüne başvurmaJarı rica olunur. KOLEJ MÜDÜRLÜĞÜ Cumhuriyet 11028 Hedef e isin tuhafı, her iki taraf bilhassa teknik üstünlüklerini Avrnpalılann maddi ve minevi katkılan ve yardımlan ile sağlamış ol
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog