Bugünden 1930'a 5,457,619 adet makaleKatalog


«
»

n ŞAHESER ROMANLAR. En Büvük Yazarlann £n Güıel Estrleri Yazaıc KENTON ALEV ALEV Kem çılctt OS Un Çevireır. V. Güitakm Ingifiı ŞeM Byron'on Sanat, Ask, Ipnd* Al«v Alav Vanıp Ttmışan Hayah Ba Romanda BötOn H«y«canıyl« Antatılmısta. 00 s GÜVEN Cumhurive KURUCUSU: YUNUS NADİ itimat Kitabevi Öğretmen ve velılere ilk öğretimin derse açıldığı şu gunlcrde BAŞARILAR DILER ve Sevgili çocuklara KEMALETTİN TUĞCU nun seçünüş ve terbiyevi çocuk romaniarını tavsiye eder. ' Cağaloğlu Narlıbahçe Sokak No: 19, Posta Kutusu 1283 ISTANBUL. (Feza Reklâm: 3688) 11062 45. yıl sayı 15859 Telgraf ve mektup adresi Jumhurivet Istanbul Posta Kuhısu: tstanbu) No 246 Telefonlar: 22 42 90 22 42 U6 2 2 42 97 2 2 4 2 9 8 2 2 4 2 yy £.yiUI Ay'dan dönen Sovyetuzny aracmdan insan sesleri geliyor Dış Haberler Servisi Sovyetlerin. «ZOND • 5» •dlı uzay aracı lle, «Aya var ma yarışında> büyük bır aşama yaptıkları konusunda, dunyamn belli başlı butun uzay bılginlerı bırleşmışlerdır. Ayrıca, Avrupa'daki önemlı uzay araştırma merkezleri de, «ZOND 5» ten, Rusça rakamlar sırahyan ınsan sesleri alındığını açıklamışlardır. Tass Ajansı da dün ilk defa resmi olarak «ZOND5» in durumu konusunda bilgı vermiştir. Avrupa'daki son siyasî gerginliğe değinen Inönü, "DURUMUMUZ NAZIKTIR JL^A (İstanbul Haber Servisi) Yer altı ve yer üstii su kaynakları kamulaştırılıyor Meclis'e sevkedilen tasarının kap8amına göller de giri (Cumhuriyet Bürosu) ANKARA Butün yerüstü ve yeraltı su kaynaklarını «devletin hüküm ve tasarrufu altına alan», kişüere ancak «kollanma hakkı tanıyan» su kaynaklarının kullanılması hakkındakı kanun tasarısı Mıllet Mechsme'sevkedılmıştır. Tasarı ayrıca özellikle sulama ve «u kaynaklarını geliştırme konusunda tüzel kısı'ığe sahıp sulama bırlıklerinın kurulma'inı öngörmektedır. . A «JLdf JL JL m M> JLM*\.+ * memleket içinde ihtiyatlı bir politika tdkip edilmesini istedi CHP Genel Başkanı Ismet İnönü, dün, Gebze ve Danca'ya yaptığı ziyaretler sırasmdaki konuşmasında dünyadaki son siyasî gerginüklere değinerek «Durumuffluz naziktir» demiştir. İnönü, aynca, üçüncü bir dünya harbinin çıkabileceği konusundaki endişelerini de belirtmiş, memleket içinde ihtiyatb bir politika takip edilmesini istemiştir. Beraberinde CHP Grup Başkan Vekilı Nihat Erım, îlhami Sancar, II Başkanı Necdet Uğur ve Izmit Beledıye Başkanı Leylâ Atakan ol duğu halde saat 10.15'de Gebzeye gıden îsmet tnönü, Gebzelilerin al kış ve sevgi tezahüratı ile karşılan mıştır. Zaman zaman vatandaşlarla sohbet havasına bürünen konuşmasında înönü, söze Çekoslovakya olaylarından duyduğu endişeleri belirterek başlamış ve şöyle devam etmiştir: Olaylar bizden tızak yerlerde farzedilebilir. Ancak NATO içinde bulunduğumuz için Türkiyeyi yakından ilgilendirir. Vaziyetimiz naziktir. Avrupada bir hâdise olduğu zaman rantlaka bize de yıi rüyecek ve bizi türlii sıkıntılara sokacaktır. Düşünerek, ölçerek doğruyu bularak fikirlerimizi açık ça soylüyorum. Biz NATO'dayız, NATO içinde münasebetlerimiz var. Öte tmftftn ezeHikle son yıllarda Sovyetler Blrli*! İle iyi münasebetlerimiz gelişmektedir. Biz türlü ihtimaller karçısında NATO içindeyiz. Amerlka ve Rusyaya düsmanlık politikası yüriitülmesine karşıyız. CHP olarak uluslarara sı munasebette. önemli bir anlam olduğu kadar türlü anlamlar arasında kendimize. anlaşılır, isabetli bir istikamet bulmak anlayışındayız. Memleket içinde ihtiyatlı bir politika istiyoruz. Tahrik edici bu tün ihtimallerden sakııımayı tavsiye ediyoruz. Böyle zamanlarda (Arkasi Sa. 7. Sfi S de) Kodın yüzünden arbede Bir kişi öldü, 12 kişi yaralandı KONSA, (Sofn TUĞRUL bildırivor) Çumra ı'çesınde bır kadın ve bır küfur >uzunden yuzlerce Çumra'lı ile Adana'lılar arasmda çıkan kanh olaylarda bır kışi olmuş, bırı polis olmak üzere 12 kışı ağır yaraianmıştır. Bu arada Çumra Emnıyet Âmırhği basılmış, bir otel tahnp ve yağma edilmış, otelde kalan Adana'hlara ait eşyalar, üzerıne benzin dökulerek yakılmıştır. Olay, Çumra'ya kavun almak için gelen bir Adana'lı grup ara sında bulunan ve Adana'da «Çolak» adı ile tanınan Fahri Sayılıkan'ın, kavun gormek u/ere gıttığı tarlada bır kadına tecavuze kalkısması ve icendisin* engel olmaya çalısan Mevlut Kırım'ı yaralamasıyla başlamıştır. Asıl buyuk olaylar, tahrı Sayıhkan'ın yakalanısından sonra çıkmıştır. Polis jeepinde bulunan Fahrı Sayılıkan, vasıtadan sarkarak «Hem kavnnlarınızı yi(Arkası Sa. 7. Sü. 4 de) Su kaynaklan nelerdir? Ta«annın 1. maddesine göre su kaynaklan deyımı, tabiî halde veya duzenlenmış olsun, «kaynak, pınar, dere, ırmak, nehir, göl, sel, birikinti, drenaj ve kanalizasyon snları gibi bütün yer üstü suları ile yeraltı snlannı» içıne almaktadır. Demirel tankların top atışı ile karşılandı Mücahit BEŞER OLTU Dun sabah Erzurum'da gecekondu bölgelerini ve Islâm Enstıtüsu inşaaünı gezdikten sonra Kars'a doğru yola çıkan Başbakan Suleyinan Demirel, Dumlu. Tortum, Narman yoluyla, il olmak iddiasında bulunan Oltu ilçesine gelmiştir. Dumlu'da askeri törenle karşılanan Başbakan şerefine yol kenaruıa dizilmiş tanklar, top atışları yapmışlar ve topçu uçakları gösterilerde bulunmuşlardır. Demirel, Tortumlulara hitaben yaptığı konuşmada, Biz iktidara gelirken hangi şartlar altında çalışabileceğimizi biliyorduk. Bu yü kü seve seve yüklendik. Vatandasların bütün istediklerini bir günda yerine getirmek mümkun değildir. demiştir. Tortumlular, «Sizin karşınıza Cenabı Allah bizi daima açık alınla çıkarmayı nasip otsin... şeklinde konuşan Başbakana, ellerini havaya kaldırarak «Amin» diye mukabele etmıslerdir. Demirel, Oltu'da CHP'liler tarafından da karşılanmıştır. CHP'liler ilçenın girişine: «Hoş geldiniz» dövizi asmışlardır. Demirel, 1935'de gelen Inönüden sonra Oltuya uğrıyan ikinci Basbakandır. Demirel. Oltu'da tek doktoru dahı bulunmayar. Devlet Ha^tanesını açmış. daha sonra Şenkaya uzerınden Gole'ye gelerek geceyi burada geçırmıştır. Demirel bugun Kars'a gıdecektır. İnsan sesleri MANCHESTER Dünyanın başlıca uzay gözlem istasyonlarından birı olan JODRELL BANK'm müdürü Sir Bernard Lovell, «ikı gun önce ay'ın 1600 kılometre yakınından geçıp, yönunu değıştirerek, dünya'ya dön meye başhyan «ZOND • 5» ten hâlâ sınyaller alınmakta olduğunu, ayrıca «Rusça sesler» duyulduğunu da açıklıyarak, sun ları soylemi^tir: «Ancak bu. aracın içinde bir kozmonot bulunduğu anlamına gelmez. Kanımıza göre, aracın içındeki otomatik bir band. yer istasyonlanndan gönderılen kornutları zaptetmekte ve bunları tekrarlamaktadır.» MoskovaBonn arasmda gerginlik devam ediyor (Dı? HabCTİer SeTvisi) Sovyetler Birliği ile Pederal Almanya arasındaki siyasî çatışma ve gerginlik karşıhklı devam etmektedir. Sovyet hükumet ve Komünist Partisi'nin resmi organları İzvestia ve Pravda gazeteleri, Batı Almanya'y» yayılan Neonazizm hareketini yererek, Sovyetlerin Va tnkeye Birtrştrnş MiUetler yasasınm 53 ve 107. maddelerınce müdahalede bulunabileceğini iddıa «sierlerken, Federal Almanyalı yöneticiler de, Sovyet tehdidinin gün geçtikçe arttığmı, buna karşılık Avrupa ve özellikle Almanya'da NATO'nun güçlendırilmesini ıstemektedirler. Bu arada, intikamcı Neonazizm hareketınin öncüsü sayılan Nasyonal Demokrat Partinin faaliyetleri Federal Almanya İçışleri Bakanlığınca ızlenmektedir. Su kaynaklan devletin Tasarının 2. ve 3. maddesınde özetle soyle denılmektedır : «Sa kaynaklan, tabii servetlerden olup. ilgili bnlunduğu arazinin malik veya zilyedinden müstakil olarak devletin hüküm ve tasarrufn altındadır. Sn kaynaklan arazinin mütemmim cüz'fi sayılamaz. Bir tasınmaza malik olmak veya zilyed bulunmak. tasınmazın altında, üstünde \eva civarındaki sn kaynaklan üzerinde aynî bir hak tesis etmez.» Aya yaklaştılar BOCHUM (Bstı Almanya) Buradaki Uzay Araştırma Merkezi Müdürü Dr. Heınz Keırnnski de, «ZOND 5» islemimn, «Ay'a varacak pilotlu bir uzay denemesirua. çok yakmta'tığm» işaret sayıldıgım* b«lirtmiştir. Kullanma hakkı Tasarı bununla bırlıkte, su kaynaklan uzerınde «daha önce kurulmns olan hakların, kamulaştırma ve tazmın isleri sona erinoeye k"»dar kullanma hıkkı olarak devam etmesini öngörmektedir. Tasarıya göre kullanma hakkı izne tâbi olup, Devlet Su Işleri Teskilâtı tarafından bazı şartlarla verilebilecek ve karşılığında belirli bir para» alınacaktır. «Grigori 26...» LONDRA BBC radyosu, dun sabah Türkiye saati ile saat 9'da verdiği haberlerın sonunda, «ZOND • 5» ten alınan sesleri kapsayan bir bandı yayınla mıştır. Band'da şunlar duyulmuştur: «Kanal 17, 26, sıfır, ııfır.. Grigori 26..» llgililer bu sesleri «Sunt ve sahsiyetsız» olarak nitelemişlerdır. Müdahale ederiz MOSKOVA,: izvestia ve Pravda gazeteleri de, dün birinci sayfalarında yayınladıkları birer makalede, Batı'ya ve özellikle Amerika ile Almanya'ya çatmışlardır. İzvestia, Rusya'nın BM. yasasının 53 ve 107. maddeleri geregince müdahale hakkırun bulunduğunu belirtmekte ve şunlan yazmaktadır: «Bu iki maddenin anlamı son derece açık ve seçiktir. Bu maddeler, tkinci Dünya Savaşı sırasında Birleşmis Milletler Ifasasını imzalayan milletlerin, düsman olan bir devlette saldır ganlık siyasetinin yeniden dognsuna karsı harekete geçmelerini öncörmektedir^ Kıbrıs'taki Barış Gücünden bazı kuvvetler geri alındı ANKARA, (Cumhuriyet Bürosu) Kıbns'ta Banş Gücü'ne kuvvet veren ülkelerin bu birliklerinde yüzde 2025 oranında bir indirün yaptıkları öğrenilmiştır. Böyle bir ındirimın ada'da bazı ihtilâflara yol açabileceği, bundan birkaç hafta bnce B.M. Genel Sekreten UThant'a Türkiye tarafından bildirilmıştı. Ancak, bu bırlıklerin masraflan ve ılgılı ülkelerin ıç politikalanndan ötürü, Genel Sekreter böyme bir indirim yapılmasını kabul etmiştir. En son olarak Kanada, 872 kişllik birliğinden 285'ini gerl çekerek kuvvetini 597'e düşürmüştür. Öncelik sırası Su kaynaklarının kullanılması konusunda tasarıda bir de öncelik sjra düzenlenmıştır. Buna göre; «Sa kaynaklan öncelikle içme, kullanma ve beledî sn ihtiyaçları, hayvanları sulama ihtivaçları, tanmsal sulama ihtiyaçlan, enerji ve sanayi snyn ihtiyaçları için kullanılacaktır. Tasarı, su kaynağı ile arazi itibariyle yakından ilgisi olan kişilere bir üstünlük hakkı» tanımaktadır. Ancak, «kaynağın en nygnn ve en verimli şekilde kullanılması konusunun tesbit ve takdiri» devlete bırakılmıştır. Curcuna Sol, gağ, orta tartışmalannı, propagandalannı seyretmek, dinlemek pek eğlenceli oluyor. Türkiyemizde «saf» diye adlandırılan mnkaddesatçılar bir yandan sol'n korkutmak için mitingler tertiplerlerken, bir yandan da toplu sabab namazlarının ilmî (!) izahını yapıyorlar. Evvelemirde mescitte kılınan toplu sabah namazları insanı nnrlara boğarmış. ÇünkU gece melekleri toplu olarak gider, yerlerine gelen gündüz melekleri ibadet edenlerin omuzlanna konarmış. Ayrıca mescit ve camideki sabah namazı için, cenneti âlâ'da ek miikâfat da verilirmis. Toplu sabab namazlarının fazileti hakkında daha nice nice döktürüler var. Hepsi aznn ve ilmî açıklamalardan sonra bir noktada toplanıyor : Hem sevaba girmek, hem de, farmason, komünist. devrimbaz, •iyonist ve pntperestlere, kısacası küffara karşı safları sıkıştırnak için namazlara devam etmek. Tine sağcı müminlerimizin solcn müminlerle mücadelesinde Kor'anı Kerime dayanarak yaptıkları tefsîrler de ilçi çekici. Meselâ bunlardan biri, sağ'ın daima fazileti, iyiyi. güzeli, knvvetliyi, sol'nn ise kötüyü, faziletsizliği, çirkinliği, zayıflı|ı temsil edisidir. Sol el'in safdan daha hünersiz olması, kuvvetlilik zayıflık iddiasını ispat edecek delillerdendir, Temek gcnellikle sağ elle yenir. Neden? Çünkü, sol işe karışınca yemeğin nefaseti boznlnr da ondan. Sağ'm bir baska özelli|i de meleklerin sağ omoza konması, seytanın ise sol omnzda ahzı mevki etmesidir. Melekle şeytanın konacak yer bakımından böyle bir ayınma çitmelerinin elbette sebebi var. Melek, iyilik sevdiğl ve iyiliği temsil ettiği için sağdadır. Seytan ise kötfi oldngn için solda... Sağın faziletini daha pratik formüle baflamak isieyenler Srnekler de veriyorlar : «Sol tarafından kalkmak» gibi. Gerçekten sabahlan abns yfizIe kalkanlar için ba deyim knllanılmaktadır. O halde sol'nn hırcınlıği, kötülüğü böyle bir deyimde bile ispatını bnlnyor. *** Sağ canib'in bu ilmî izahlarına karşı sol tabiî boş dnrrnuyor. Meselâ onlar da şöyle derler : Kalb nerededir? Solda. Kalb nedir? İnsan vücndnnnn dinamosudur. tulnmbasıdır. Tanrı mademki kalbimizi sol'nmnza yerlestirmistir, öyleyse sol'nn sağ'a oranla bir başka anlamı olmak gerektir. Marks'ın nedense aklına gelmeyen daha bir sürü bilimsel bnlttşlar da tümen tümen.. Asker, yürüyüse mademki sol adımıyla şeçer ve mademki komut «sol sağ» diye verilir, o halde sol, yeniyi, ileriyi; sağ ise eskiyî temsil etmektedir. Otomobillerde direksiyon neden soldadır? Çünkü arabayı sol'dan idare etmek daha kolaydır da ondan.. Nitekim sağa bağlı mtıhafazakâr Ingilizler bile son zamanlarda sollamak igtemektedirler. Bir yenisi daba : Hani «Paris'te aşk başkadır» isimli bir oynn vardır. Galiba yerII filimcilerimiz onnn bir kopyasını «tstanbnl'da aşk baskadır» ismiyle çevirmişlerdi. Şimdi yeni bilimsel açıklamalardan öğreniyomz ki, soldaki ask da sağdakinden bir başka ceşitmiş. Sol olnnea insanlar bir baska türlü sevişirlermis, sağda ise bir baska türlü. «Orta» nın tanımlamaları da hayli ilgi çekici bngünlerde. Kimisi der ki, kafa ortadadır, beyin ortadadır.. binaenaleyh ortacılık, akılcılıktır. Akıllı adam ise ne sağa gider ne sola, ortadan yürür. Kimisine göre ortada huzur vardır, birlik vardır, en önemlisi sürükleyicilik vardır. Futbolda nasıl orta haflar, santrforlar sürükleyici iseler, politikada da ortacılar, genellikle balkı ve memleketi nurlu ufuklara doğrn sürüklerler. Velhasıl, yazının başında dediğimiz gibi, pek eğlenceli seyler söylenenler, yazılanlar. Okurken. dinlerken insan hem gülüyor, hem de sağ, sol, orta konusunda bilinçleştikçe bilinçlesiyor. Sağol(nnlar, varolsunlar.. İNÖNÜ. GEBZE VE DAR1CA GEZİSİNDEN SONRA KARTAI/A DONMÜŞ VE MEŞHUR Çİ\TLEME ATLAYIŞLARINDAN BİRINI YAPARAK K1SA BİR SÜRE YÜZMÜŞTÜR A.E.T. Parlâmento Komitesi bugün toplanıyor Nükleer silâhlar VVASHİNGTON Yetlıili çevrelerden belirtildiğine göre, Sovyet Rusya, nükleer silâhlann sınırlandınlması Ue iİRili iki taraflı müzakerelerin Eylul ayında Cenevre'de başlamasuu Amerika'ya teklıf etmlş, fakat Amerika henuz cevabını Kremlin'e bildirmemiştir. Aynı çevreler, Sovyetlerin toplantı tanhı olarak 30 Eylulü ilen sürdüklerini belirtmektedirler. Buna karşı gerek Beyaz Saray, gerek Dışişleri rakanlıgı hiç bir yorum yapmamakta, «henüz hiç bir tarih tesbit edilmemis oiduğunn» belirtmekle yetüımektedirler. Bazı Ortak Pazar Uyeleri Türkiyenin geçiş dönemine Ortaokul ve liseler girişini erken buluyor 25 Eylül'de açılıyor ANKARA, (Cumhuriyet Bürosu) Avrupa Ekonomik Toplulugu Karma Parlâmento Komıtesinin bugün İstanbul'da başlayacak toplantısında müzakere edilecek bir rapora göre, «Türkiye'nin Ortak Pazar'a geçis dönemine intikalinin bazı ortak pazar üyelerince erken bulunduğu» buna karşılık «Türk hükumetinin bu döneme bir an önce geçilmesini istediği» açıklanmaktadır. (Arkası Sa. 7, Sü. 6'da) 3 Sovyet gemisi Akdeniz'e geçli Sovyetler Birliği deniz kuvvetlerınin, Karadenız donanmasına mensup «857 borda numaralı kuruvazorü ile 522 ve 523» borda numaralı muhripleri Akdeniz'e gıtmek uzere dun Istanbu! Boğazından geçerek Marmara'ya açılmışlardır. Akdeniz'deki Sovyet donanma sı, 46 parça tekneden teşekkul etmiştir. Devlet Personel Kanunu Tasarısının zamanında hazırlanıp Meclise sevk edilmemesi, esasen malî güçlükler içinde bulunan dar gelirli memurları daha zor bir duruma düşürmüştür. Bu dıırum karşısında •Aldığımz maaşla geçınebılıyor musunuz?» sorusunu yönelttiğimiz, çeşitli dallardakj memurlann verdikleri cevaplan yaymlamaya devam ediyoruz. ANKARA. (a.a) Orta dereceli okullar. 196869 ögrenim yıhna 25 Eylül Çarşamba günü baslıvacaklardır. Mıllî Eğitim Bakanhgı, Orta öğretim Genel Müdürlüğünden bildirildiğine göre, Türkiye'deki mevcut ortaokul sayısı 1P6869 öğrenım yıhnda 1.119'den 1283' e, lıse sayısı ise 219'dan 248'e yükselmiştir. Ayrıca yapılan tah minlere göre bu yıl ortaokullardan 94 bin 500, Hselerden ise 25 bin mezun beklenmektedir. Amerika, dış yardımı büyük ölçüde azaltıyor [DIS HABERLER SERVÎSt] WASHtNGTON Temsılciler Meclısi Genel Kurulu, 1969 mali yılı için dış yardım programına 1 milyar 619 mîlyon dolâr ayrılmasını öngören Komisyon teklıfıni 139'a karşı 173 oy'.a kabul etmiştir. Bu miktar, dış yardım programı tarıhinin en düsük ödeneğini teşkil etmektedır. Geçen yılki rakam, bu yıl kabul edilenden 776 milyon dolâr fazladır. (Arkası Sa. 7, Sü. 3 de) Üvey kızına ışkence yapan kadın yakalandı Zeytinburnu Nuripaşa Mahallesi 22/3 üncü sokak, 3 numarah evde oturan 40 yaşmdaki Nahide Tavus, 6 yaşmdaki kızı Sevime işkence yaptığı iddiası ile yakalanmış ve nezaret altına alınmıştır. Kapah bir odanın içinde elleri bağlı olarak kalan küçük Sevimin ağlamaları mahalleyi ayağa kaldırmıştır. Komşular kızın evde yalnız olduğunu anlayınca durumu polise haber vermişlerdir. Olay yerine gelen polis, Sevimi elleri bağlı ola rak odadan çıkarmış ve karakola götürüp muhafaza altına abnıştır. «tskence yaplığı> iddiası ile poli sin aradığı kadınm mshalleye dön | düğü komşulan tarafından polise | haber verilmiş ve yakalanmıştır. t uçuruma diişen araçtaki 16 er de ağır yaralandı Tatbikat dönüşö 6 er şehit oldu ECVE1 GÜRESİN ADANA Üç gun önce sona eren Bayraktar68 tatbikatfndan donmekte olan bir askeri araç'ın Belen virajında uçuruma vuvarlanması sonucunda 6 er sehıt olmus. 16 er de ağır surette yaralanmıstır. Kaza sonunda tutusan CMG'dekı er'erden 4'ü yanarak. ikKi de parçalanmak suretiyle olmuslerdir. ajır surette yaralanan 16 ?r tie ha^tahaneye kalchrılarak tedavı altına alınmışlardır. Sakarya'da • MEHMET UI.USAN (Sağlık Memuru): «4 çocukluyum. Biri lise, ikisi ortaokul. biri de ilkokul da okuyor. Aldığım maaş 800 liradır. Buna geçinmek deniliyor sa. geçiniyonız. Personel Kanununun çıkması iyi olacaktır.» • HANİFt HAMStOĞLU (Memur) : «4 çocuğum var, elime geçen 675 liradır. Personel Kanunu bir şartla çıkarsa iyi olur. Aslt (Arkası Sa. ] . Sü. b da) Yarın CUMHURiYET'te BELEDIYE BINASI KUNDAKLANDI ÇORLU Marmara Ereğısı Bucağının Beledıye bınası dun sabaha karsı kundakla' narak, muhasebe evrakları yakılmıştır. Burada 15 eylulde yapılan Beledıye Başkanlığı »eçimıni CHP kazanm'3tı. Bucak halkını yataklarından kaldıran patlamadan sonra bınada çıkgn yangm söndurulmustur. Ancak, muhasebe odasının ortasına yığılmış muhasebe evrakları ile kasa defterlerinı yangından kurtarmak mumkun olama(Arkası Sa. 7, Sü. 3 de)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog