Bugünden 1930'a 5,454,028 adet makaleKatalog


«
»

Prof. Nurettin Şaai KÖSEMİHAL SOSYOLOjİ TARİNİ Prof. Nnrettin Şazi Kösemllıal bu H tabında «.osyolojınm doğujundan sonraki yüzlerea teorınin kendı görüfOn* dayanan bir sınıflamasını yapmıj, aynea bu teonlerden her birinl açıklanus elefbrmıç. v e bilımsel degerlenni behrtmıjtır. Piyatı: 1250 TL. EEMZİ KİTABEVİ İlâncılık: 8453/11006 umhuriyet KURÜCUSTT: YUNUS NADİ jttTtNLER ŞfiMpAâ Bayrav tOğretmen Mıllî Eğıtim B| fluca Kıtaplan* s e n s i n l^fl^Sılanm. mevcudu tukenen bu •^VüdnJİMef^basıl< mıstır Mıllî Eğıtim Bai:anhğ™*:sf&nevlenyle h< un kıtapçılarda 15 hra fiyatla satıl(Basin: 24867/10981) naVtadır 45. yıl sayı 15858 Telgraf r t mektup adresi Cumhuriyet tstanbu) Posta Kutusu: îstanbul No 246 Telefonlar: 22 42 90 22 43 96 2 2 42 97 2 2 4 2 9 8 2 2 4 2 »9 Cuma 20 Eylül 1968 Sağlık Bakonlığına göre sütlerin beşte biri Gıda Maddeleri lüzüğüne aykırı Dışişleri Bakanı buhranla ilgili görüşünü açıkladı: // A\K\RA Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanhğından bir yetkiil, tstanbulda vapılan Türk Mıkrobıyolojı Kongresınde, 1leri sumldüğü gibı sutlenn • o 20 sınm Gıda Maddelen Tuzuğune aykırı bulunduğunu bıldırmıştır Yetkılı aynca, Bakanlığın, sut ve sut mamullerıyle ılgılı olarak onemlı tedbırler aldığını, bugunku şartîara cevap verecek şekılde Umumı Hıfzıssıhha Kanununda değışıklıkler yapıldığını hasırlanan kanun tasansının Meclıse sevkedıldığınl soylemıştır Bakanlıktan sut ve sütlü mamullerdekı kontıoller sonucunda elde edılen netıcelerle ılgılı olarak p ı bılgı verılmıştır «19631967 > ıllan arasında Bakanlığımız ıle Tarım Baknnlıgı ve »eıedıyeler gıda kontrol laboratuarlannda yapılan »ut ve raamullerıne att anallz netlcelen yuzde olarak şoyledlr. Süt 17 taklıt tağşış 9 saglığa zararlı 15 taklıt tağşış 13 saglığa zararlı 17 taklıt tağ?.ış 16 sağlığa zararlı 28 taklıt tağşış 12 sağlığa zararlı 9 taklıt tağşış 6 sağlığa zararlı Süt mamullerl taklıt tağşış saglığa zararb taklıt tağşış sağlığa zararlı taklıt tağşış sağlığa zararlı taklıt tağşış sağlığa zararlı taklıt tağşış sağlığa zararlı Hıfzıssıhha Kanunıı , (Cumhuriyet Bürosu) BES YILLIK ARAŞTIRMAMIH SONUCUNU AÇIKLIYORUZ AvrupcTda hava hürriyetindeıı yana çok sıcak,, olduğunu söyİedi Ankara, (Cumhuriyet Bürosu) Mücahit BEŞER Çağlayangil Ankara'dakı sıvası çevreler, ^vrupadakı gergınhğın geçıcı olduğunu, bunu, Çekoslovakya olayları uzerıne Sovyetlerın dıkkatı başka yonlere çekme amacını guden bır yol olarak yorumtamaktadırlar Dısıslerı Bakanı Ihsan Sabri Çağlavangıl. bu konucia yoneltıten bır soruva «Avrnpada hava çok sıcak* demekle yetınmıştır Buna karşılık, sıvası çevreler, Avrupa'dakı bu gergınlığın gıderılmesını ve Çekoslovakya olaylarından önce Doğu ıle Batı araimda ortaya çıkan «Detant yomoşama» havasına bır an önce donulmesı dıleğmı ızhar etmıslerdır Demirel'e Erznrura şehrinin altm anahtarı verildi degiştiriliyor Orduevindeki yemekte bazı Bakanlar "Bar,, oynodılar Sovyetler Bırlığınm Almanya'ya mudahale hakkı bulundugunu, Bırleşmış Mılletler Yasasına dayanarak ıddıa etmesımn tepkılerı devam ederken, Çağlayangıl. durumu «Avmpa'da hava çok ııcak» Ticaniler, Bozcaada'da ba^ları söküyor ÇAVAKK4LE Surgün cezasmı bıtırdıkten sonra Bozcaada'ya verleşen tıcanl tarıkatının başı Kemal Pılftvoğlu, şarabın gu nahkArlar ıçkısı olduğunu ılerı surerek şaraplık üzum yetıştı ren bağları satm almaya başla mış ve yuksek paralar odıye X ] S t f«^ elyje geçırdUgı b a g a n sok turmuştur Pılâvoğlu, «Sefa evı» adını verdı ğı Bozcaadadakı evınde, emrınde bulunan ve hıçbır ucret almadan çalışan yüzden fazla tarıkat mensubunu da alman bağları sokıim ışınde kullan maktadır Kemal Pılâvoğlu'nun bu tutumu karşısında, Bozcaada şarapçılı gmuı tehlıkeye duşeceğını hesaplayan ve Türkiye'nın en un lu şaraplannı ımâl eden buyuk fırma sahıplerı, satılacak olan baglara daha yuksek ucret ode me\e hazır olduklannı bıldırmektedırler Elındekı bağlardan yetışen beyaz uzumlerı de şarap fabrıkaları na vermeyen Pılâvoğlu Bozca adada bulunan kendısıne aıt dukkanlarda ıçkı ve sıgara da sattırmamaktadır 1963 1964 1965 1966 1967 O D « . % 23 4 9 7 17 13 12 10 8 10 ERZLROl Başbakan Suleyman Demırel, Doğu gezısınm 4 gunund» Ataturk Unıversıtesı R'orfolojı Enstıtusunun açılışmda yaptığı konusmada, • Duşunce humyctının 4nayasanm musaade ettığı son noktaya kadar kullanılmasına taraftarız. Turk unıversıtelerınde hur duçunce hâkımdır. Ancak, devletı yıkma hurrıyetı buna dahıl değıldır» dcmıştır. 9 Kolordu merkezını ve Beledıyeyı dun zıyaret ed"n Başbakana askerler adına yenı bır şılt ıle Beledıye Meclısının onceden aldığı ka rara uvularak Erzurum sehrının fahri hemşehrıhğı ve altm anahtarı verılmıştır Bır gun öncekı rshatnzlıjjfını atlatmış olduğu gorulen Detnırel, Morfolojı Enstıtusunun açılış tore nmdekı konuşmasında ozetle şoyle demıştır •Universitelerimız ozerk kurnln? lardır Buralarda yetışenlere yal nız meslek verılmez, doğru duşun mek, doğrn karar vermek de oğre tılir Bumın tnevcut 8 unıversitemızde İM bıne yakın oğrenci ve 4 bin oğrrtım uvesi bulunmaktadır. Halen universite çağında bulunan oğrencılerin ancak vuzde uçu nu okutabılıvoruz. Bu arada ılkokul çağında bulunan 5 mıljon ço cuğumuzdan 500 bını okula gıtme ımkânını bulamamaktadır Ancak. Cumhurıvetin kuruluşunun 50 vıl donumıı olan 1972'de ffmilvon ilkoknl çafrndaki çocuğun hepsine okama ımkânı sağlanaraktır Meseleve bir ba$ka acıdan bakalun 50 vıl ırınde nereden nereve gelmışız** Nufusumuz 1972'de 38 mılvona çıkacak ve ılkokul çağindaki ço raklann savısı 6 mıhonu bulacaktır. 19?2'de butun nııfusumoz 13 milyondan ibaretti Bır millet ol(Arkan S ı ; s a I da) M. Eğitim Bakanı tek ders hakkı tanınmıyacagını sörledi Buna go™ beş sene zarfınd» •fat ve mamulleri °o 20 cıvannda Gıda Maddeleri Tüzüğune aykırıdır, 1967 ve 1968 yılı ılk altı ayında ıse bu oran °o 810 a dusmuştur. Memlefcetımizde süt tuketımlnın buyuk bir kısmı kaynatılarak dığer kısmı ıso pastonze edılerek yapılmakta, sutun taşıdığı verem, şarbon, brucellosız v s gıbi mikroplann ınsan sağlığıra zararlan böylece cnlenmekte ıse de, ancak çığ olarak yenen sut mamullerının veya Eütten yapılan maddelerın durumu sağlık yonunden henuz tatmmkar olmadığı gozonünde tutularak gerek sutlenn, gerek bunlardan uretılen maddelerın guvenılen hale gelebılmesının sağlanması gerekmektedır > (Arkası Sa. 7, Sti. 1 de) ANKAR\, (Cumhuriyet Bürosu) Hukumetuı Halk Bankası ara cılığı ıle şoforlere vereceğı 15 bm lıra kredı karşılıgında 5 a25 lıra peşın para ısteveceğı oğrenılmıştır Şoforlere venlecek kredılere yuzde 9 faız uygulanacaktır. «Ta^ıt abm ve onanm kredısı»nden ük elde ancak 2 bın şofor yararlanacaktır Bunlardan bm kışıye 5'er bın lıralık onanm, bın kışıye de l o e r bm lıralık tasıt alım kredısı verılecektır. Şoforlere venlecek kredı ıçın ayrılan para şımdılık 20 Tilvon hradır Bu mıktar daha son ra 50 mılyon lıraya çıkarılacaktır özellıkle taşıt alım kredısi Içın başvuracak kışılerden oncelıkle, 5 525 hrayı bulan pe* n Dir para ısteneceğı oğrenılmıçtır. Bunun loOO lırası Kayıt 3000 ı sıgorta, 450'sı istıhbarat, 1751 trafık sıgortası 400 ü de hazırlanacak senet ve kullamlacak pul ücretıdır Turkıye Şoforler ve Otomooılciler Federasyonu, 15 bın lıra kredı verılecek bir şoforden peşın olarak 5 525 lıra gibi tüyuk bir paranm almmasına ıtıraz edecektır. Şoforler, alacaklan kredı Ile sahıp olac»klan taşıtlan, auzenlenecek bir «Zevlname» üe kurulacak bir kooperatıfe devredeceklerdır Aynca, aldıklan taşıtı banka borcu bıtrneden kımseye devredemıyecek ve satamayacaklardır Kredırun faız oranı S 9'dur öte yandan, Halk Bankasının verecegı taşıt alım \e onanm kıeaısmden Ankarada ancak 2>8 şoforun } ararlanabıleceğı oğrenılmıştır Bunlardan 114'ü 15 bm lıralık taşıt alım, 144'u onanm kredısı alacaktır Yorumlar (DIŞ HABERLER SERVlSt) Dun sabahkı IngL'ız gazeteleri Çekoslovakya konusu ıle ılgılı olarak, Sovyetlenn Batılılara karşı ızledığı tutuma genı; yer ayırmi'îlardır Bağımsız «Tımes» gazetesı, Sovyetler Bırlığının Bırleçmış Mılletler Yasası ve Potsdam Anîswma'*rı ırya«nca Almanraya mudahale hakkına sahıp olduğunu ıddıa ederek takındığı tehdıt edıcı tutumun şaşkınlık uyancfırdığını belırttıkten sonra şoyle demektedır • (Arkası Sa. 7. Stt S de) Sıcaktan ilkokullarda ders yapılamadı «Pastırtna Yazı», Afrıka uzerınden sarkan hava dalgası yuzunden dun de yurdun buyuk bir kısmını kavurmuştur Hava sıcakhkları Adana da 39, Istanbul \ e Izmırde 31, Ankarada da 30 derece\e vukselmıstır Havanın bu kadar anormal derecede ısınması juzunden şehrımız dekı daırelerde ısler aksamış, bina jetersızlıgı yuzunden bir sını fında ortalama 60 oğrencı bulunan ilkokullarda ıse oğrencıler ders yapamamışlardır DÜN ADANA 39 sAMSUN 58 DtYARBAKIR . . . 36 BLRS4 33 ISTANBUL . . , , . 31 tZMİR 31 ANKARA 30 • DERECE İDt Ancak, Yeşılkoy Meteorolojı Istasjonu yetkılılerı, havanın bugunden ıtıbaren soğumava baslajacağını soylemışlerdır Yapı'an tahmınlere gore, sıcak dalgası bugunden ıtıbaren Kafka=ya uzerıne ka\acak \e ulkemızdekı sıcaklık cTu'ecektır Istanbulda 37 yıl ıçmde E\lul awnda kajdedılen en juksek sıcaklık. 37 5 derece olmustur Ge çen jılın en jukseK sn aklıgı ıse 29 5 derece olarak tesbıt edılmıstır DtĞER İLLER Dun yurdun ba?ı şehırlermde olçulen en yuksek sıcaKİıklar ıse şoyledır Samsun, 38 derece, Dı^arba kır. 36 derece,1 Bandırnıa, 35 derece Bursa, 33 derece, Eskışehır, 32 derece Konya, 31 derece, Antalya, 29 derece. İkili anlaşmalar konusunda bir sonuca ancak 1969 da varılacak ANK\RA, (Cumhuriyet Bürosu) Turkıye ıle A.B D arasındakı Mart 1966 tanhmden ben muzakere konusu edılen ıkılı anlaşınalann kesın sonucunun 1969 yılı lçinde alınabılecegı anlaşümaktadır Bunun başlıca nedenlerl arasında A.B D Buyükelçısi Parker Hart'ın Washıngton'a donllstl ve yenı buyukelçının de Başkanlık seçımtnden sonra Turkıye'ye 8tan ması konusu gelmektedır Bu durumda Kasım'dan sonra Turklye'ye atanacak olan A B D Büyukelçısı konuyu öğrenecek ve ondan sonra gorüşmelere dev&m edılecektır NAZILLÎ. (a a.) MıUÎ Eğltım Bakanı Ilhami Ertem, tek dersten ımtihan hakkının tanınmayacağı yolunda kesın konusmuş ve «Biz okuluna bafclı, seviyesı yuksek, vazife durırusuna mudrik oğrencıler yet'ştırmek arzusundayız» demiştir Nazılh'de oğretmenlerle vaptığı toplantıda konuşan Bakan Ertem, onümüzdekl vıldan itıbaren parasız vatılı devlet okullannın kurulacagmı büdırerek, sunlan soylemıştır • «Bu okulların oğrencilerlnio yuzde SO'ıni köylerden alacağız. Parasız vatılı devlet imtıhanları ıle almakta olduğumuz oğrencl sayısını 4 bine çıkaracağız Bnnun da yuzde 80'ını koy çocukları arasından seçeceğiz » Ertem, Personel Kanunu çıkınca oğretmenlenn tatminkâr bır ücrete kavusacaklannı, orta 6ğrenımde ek ders ücreti yenne yeni bır sıstem aradıklanm belırtmıştır. Çek Dışişleri Bakanınm istifası kabul edildi PR4G (\P) Prag Radyosu dun akşam Dışışlen Bakanı Jırı Hajek ın ıstıfasımn kabul edıldı ğmı ve Başbakan Çemık'ın bu gorevı de uzerıne aldığını açıklamış tır. Grev tolıtiicli.,. Lıman Tahmıl ve Tahlıje Işçılerının Denızcıhk Banka'i ıle olan anlaşmazlıcının devam etmesı uzerıne ^abancı bavraklı gemıİT, muhteme 1 bır grev hareketı karşı^ında guçluklerle karşılasmamak ıçın îstanbul lımanına ugramaz oldular Gunde ortalama 3 4 gemının ıthal malı eşvası getırdığı Salıpazarı antrepoları da bu juzden bır haftadır boş durujor Bır hafta oncesıne kadar vabancı gemılerm vanasmak ıçın \er aradıkları Sa'ıpazan rıhtımı gre\ tehdıJı karsısında şımdı Doşalmıs gıbı Bundan yararlanan romork l e motorlar f rsattan ıstıfade rahatlıkla rıhtıma %anasmıslar Bır vakıtler rıhtımda tasınmak ıçın sıra bekle\en malıar da ^e^lerıne goturulmuş Yabancı bandırah gemıler Sahpazarı rıhtımına yanaşmak ıçın gre\ tehdıdınm kalkma^ını bek'norlar Maaşı az olanlar ezilmeye devam edecek,, Devlet Personel Kanunu tasansının zamanmda hazırlanıp Meclıse sevk edılmemesı, esasen malı guçlukler ıçuıde bulunan dar gelirlı memurları daha zor bır duruma duşurmuştur. Bu durum karşısında Aldığınız maaşla geçınebılıyor musunuz> sorusunu yonelttığımız, çesıtlı dallardakı memurlann verdıklen cevaplan yayınlamaya devam edıjoruz 'Eğitim alanı99 Almanvanın bızden eğıtim alanı ıstemesı konnsunda nedense ıktıdar basını ve vardakçılan, jctkılılerden de one geçtıler. hayın Çağlavangıl ın açıklamasına yapısarak, «Almanva bızden askerî us ıstemedı» gıbı baslıklarla Cumhurıvet'ın haberını yalanlaraaga çahştılar. Oysa Cumhnnyet'ın haberı, son Turk Alman muzakırelerıyle değıl, Inönu'nun Partı Meclısınde bır soruia karşılık verdığı cevaptan da anlasılacağı üzre, kendı Basbakanlığı zamanındakı bir taleple ve o talebın reddıyle ılgılıdır. Tekrar ediyoraı : Batı Almany», ıon InSntt kabınesınm işbasında bnlnndnğn sırada gajrıresmî olarak once Bonn Bnvukelçılıfımıı vasıtasıvle, sonra da Ankara'dakı BuMikelçısı vasıtasıyle Tarkıveden efıtım alanı ıstefınde bnlunmustnr. tsteğın gerekçesi sudur : Batı Almanya imal ettığı «ılâhları hem kendı ulkesmde deneyememekte, hem de bn «lâhlar uzerınde askerlerını eğıtememektedır. Zıra Almanyada en buyük eğıtim alanının boyn İS kılometreyi seçemıyor. Deneme ve eğıtim içın ise »sgarl 30 km. nzunlnğa ihtıyaç vardır. üstelık hava alanlarının darlığı, etrafının meıkAn olnrv yfirftnden F1M nçskl» OLAYLARIN ARDINDAKİ Pazar günü CUMHURiYET'ie İzmir'de 9 ESAT SEVER (Memur): «Bu jartlar altmda, orneğin tulum peynmnın 17 lıra olduğu tzmırde geçınmek şoyle dursun karnımızı doyuramıyoruz. Personel kanunu vuksek maaslılara refah sağlayacak ve maaşı a7 olanlar ıse ezilmeye devam edeceklerdir » • NAZIM ÇETINKAYA (Memur) «Personel Kanunu kuşa çevrıbp çıkacağa benzer Elıme net olarak ayda 950 lıra geçıyor. Ço cugumun ogrenun gıderı, yıyecek ıçecek derken ay başuıı ge tıremıyoruz Degıl Personel Kanunu maaşlanmıza ıkı mısh zam yapılacak olsa yuıe geçınemıjecegız Çunku memurun maaşma zam yapıldı mı, her şeye zam yapılır> • HASAN GLLEÇ (Memur) «45» lira ile sfçinilir mı hiç* Personel Kanunıı cikM bı!< hıze (aylArkagı Sa. 7, Su. 4 de) Üstün yetenekli çocuklar için dernek kuruldu Istanbjlda « t s t u n Jeteneklı Turk Çocuklarını Koruma ve Gelıştırme Derneğı» kurulmuştur Çoğunluğunu luıkıvenın tanınmış bıhm adamları ve pe dagoglarının me\dana getıraıgı he\et, Derneğın ^tatusunu haz r lamış ve çalısmava bas'amıştır Eğ'tımcılerın. vonetırnınce ço(Arkası Sa 7, Su. 3 de) rıvla eğıtim yapılamamaktadır. Batı Alman Hukumetı bnnun fizerıne, Holânda'nın Fransa'dan alan kıralamaoi gıbı, Almanya'nın da, arazısı nvgnn N ATO nlkelennden faydalanabıleceğını duşnnmfiş ve yer aramaya baslamıstır. Alman a«kerı nzmanlan Turkıye ıle Portekız'de nvgnn alanlar bnlmoslardır. Aneak, Türkiyede ••• (Arksa 8a. 7, Stt. S de) IProf GERİCt 1leri!. Kubalı olunüe tehdıt edüdl) Gazetelır
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog