Bugünden 1930'a 5,458,406 adet makaleKatalog


«
»

^ŞAHESER ROMANLAREn BüYÜk Yazarlorın En Güzti Eserien ALEV ALEV Yazan: KENYON Çerirar. V. Gultekm Ingiliı Şoiri Byron'un Sancrt, Afk. Ihfıro» Içindc Alr» Alev Vonıp Tutufan Hayatı Bu Romando ButOn Hayocanıyl* Anlahlmifhr. İ DOKTRİNLFR tanınmış bu ioğlu'nun kaVarlık Yazamanbu Yeni e 12.5 Lır» OÛVEN » A »I Nf V » KTTRÜCUSü: TONUS NADÎ 45. yı/ sayı 75840 Telgrai we m e k t u p adresi: C u m a u n y e t Istanbul Posto Kutusu: tstambul No. 246 TelefonlaK 22 42 90 22 42 86 2 2 42 97 2 2 4 2 9 8 2 2 4 3 M Pazarfesf 2 Eylöl 1968 Ikinci bir yer sarsmtısı daha oldıı icişleri Bakan Yardımcısı intihar etti Işgalden sonra "Vatan Haini,, ilân edilen Bilak ve Piller, Başkanlık Divanı'na seçildiler Iran hükumeti, şimdire kadar 3040 den fazla cesedin enkaz altından çıkanldığını, olu sayısının daha da artarak 9 bini bulacağının sanıldığını açıklamıştır. Felâket bölgesine uçaklardan yardım malzemesi atüırken, ordu bırlikleri de, enkaz yığınlannı kaldırmaya çahşmaktadırlar. Tahran'ın 480 km. Güneydoğusuna düşen bölgeden alınan son haberlere göre, yıkılan köyler, savaştan çıkmış bir yer göruntusu içindedır. Iran Hukumetı, bir açıklama yaparak olu sayısırıın 8 bin 222'ye çıktığını bildirmış tır. Yuzlerce köy ve kasabanın yer le bir olduğu yer sarsıntısında, yaralananlarm sayısı 2 bm 692'ye yukselmiştir. îran'm Kml Aslan Teşkilâtı, Kahış ve Ferdolos köylerinde, 100 kişinin bldüğünü ve 800 k:şinın de ağır bir şekilde yaralandıfım doğrulamıştır. Teşkilât, DestBayat ve Kâh kasabajarındaki yapılardan yüzde 80'inin ta mamen yıkıldığını, sadece bu iki merkezde, nüfusun üçte birinin öldüğünü haber vermiştir. Özellıkle Kâh kasabası büyiık bir fe lâkete uğramış, 6000 nüfustan sadece 250 kişi hayatta kalmıştır. Birjand, Gonabad ve Gaven gıbl kaza merkezlennde de, olu ssyıst çok fazladır. Hükumet, bölgeye merkezden scele yardım malzemp.sı yola çıkarmıştır. Başbakan Amir Abbas Hüveyda ise, dun sabah, deprem bblgesınl gezmek üzere Tahran'dan (Arkan Sa. t. Sü. 1 de) iran'doki depremde ölü sayısı 9 bine çıktı DIŞ HABERLER SERVİSt TAHRAN İran'ın Kuzey Doğu bölgesinde önceki gün ve dün sabah meydana gelen ve 100 bin kilometre karelik bir sahada kalan köy ve kasabalan yerle bir eden depremler sırasında, 8 bin 222 kişinin öldıiğu, 2 bin 692 kişinin de yaralandığı bildirilmiştir. RUSLARIN adamı olarak tanınan ve Kremlin'in zorn ile Prezidyuma seçilen Vasil Bilak.. Çekoslovakya'da tasfiyeler başladı Özgen ACAR Bildiriyor PRAG Çekosiovakya Roraünist Partisi Mcrkez Komitesi, «Moskova Anlasması» uyarınca, Kremlin'in istcklerinden biri olarak, Çek yönetiminin cn yüksek kademesi sayılan Prezidyura'da önemli değişiklikler yapmıştır. 11 üyeli pvezicb'amda bu sayj 21'e çıkarılırken, halkın < isbirlikçi» olarak tammladığı Sovyet taraflısı Bilak ve Piller üye olarak seçiimişlerdir. Devlet ve parti yönetiminde de bazı «işbirlikçi»lere yeniden görev verilmiştir. Bu arada Rus Polis? ile işbirliği yapmayı reddeden İcişleri Bakan l'ardvmcısı Jan Zarubaın intihar ettiği osrenilıniştir. 0 Eski Prag Şatosu Bugün «Başkanlık Saravı» olarak kullanılan eskı Prag Şatosunda yapılan Komünıst Partisi Merkez Komitesi toplantısında Çekoslovakya'nm geleceğınde önemli rol oynayacak yeni Prezidyum üyelerı seçimi yapılmış ve komitenin çalışmalan sona ermıştır. Çek polis ve askerlerinin güvenhfi sağladığı şatonun öniinde halk ve yabancı fazeteciler büyük bır heyecan ıçmde toplantı sonuçlarmı beklemışlerdir. 11 üyelı prezidyumda üye sayısı 21 'e çıkarılmıştır. Kremhn patronlarının arzulanna uyularak bazı önemli değişiklikler yapılmıştır. Başkanlık dıvanına «Demir Dede» adıyla tanınan cumhurbaşkanı 72 yaşmdaki Svoboda da (Arkası »a. 7 Sü 1 de) Gençlik kuruluşları Sunay'm demecini tenkid ettiler îstanbul Teknik Üniversitesi, Teknik Okulu, tstanbul Yüksek Teknik Okulu, Robert Kolej Öğrenci Birlikleri ile, Fikir Kulüpleri Federasyonu, Devlet Güzel Sanatlar Akademisi, tktisat, Orman, Cerrahpaşa T. Fakülteleri Ta lebe Cemiyetleri, Istanbul Yüksek Tekniker Ökulu Talebe Cetniyeti dun ortaklaşa düzenlediklen basın toplantısında. Cumhurbaşkaıu Cevdet Sunay'ın 30 Aftustos mesajını tenkid eünişler. bazı noktalarda eksik ve yanhslıklar" olduğunu ileri sürmüslerdir. öğrenci Temsilcılerı. Cumhurbaşkam'nın, «6. Filo'nun. ordnnun misafiri olduğu, memleketimize gelen (femilcrin baskı kuvveti diye nitelendirilemiyeceği» şeklınde ki düsüncesım tenkid etmışler, aşın sol ile aşın sağa dayanan irticaı Turkiye'nın menfaatleri açısından eşit derecede tehhkeli gormesine değinerek, «İşçl sınıfının diktatoryası demek olan aşın solun karşıtı. belli bir azınlık zümresinin diktatoryası demek olan faşizmdir.» S a y ı n Comhurbaskanı, kapitalizm ve faşizmin sola karjı halkı uyntmak için kullandıçı irticaa, asın sag demekle önerali bir hataya düşmektedir. İrticaın karşıtı lâisizm'dir» demişlerdır. Sunay'm mesajını detaylı olarak inceledikten sonra, gorüşlerini ge niş bir şekilde özetleyen bildırilerı halka dağıtacaklarını açıklayan gençlik temsilcilen devamla şu konuya değtnmişlerdir: (Arkası Sa. 7, Sıi. 4 de) Romanya konusundn endişeler devam edivor (DIŞ HABERLER SERVtSt) BUKRES, Romanya Devlet Başkaru ve Komünist Partisi Uderi Ceausescu, Çekoslovakya'da işgaJin kaldmlması yolundakı ısteğinl tekrarlarken, Batüı sıyasî ve askeri gözlemcıler de Romanya'nın istilâ tehdidi ile karşıkarşıya bulunduğunu bildirmışlerdır. Ceausescu Konuşmasmda, Rusya'ya açıkça bücum etmekten kaçınmış, ancak sosyalist ülkeler arasmda bır görüşün kabul eitirilmesı için kuvvete başvurulacağırn akıllarına getirmediklerirü bll dirmiştir. Sovyet'lerin Romanya'ya askeri bir müdahalede bulunma hazırlığı içinde olduklan yolundaki ba berler halkı etkilememektedır. Bükreşliler, dünü olagan tavırlanyla kahve ve lokantalarda geçirmişler, sayfiye yerlerine gitmişlerdir. (Arkası Sa. 1. Sü. 1 de) Dubçek: «Taahhütlerimizi yerine geiireceğiz» PRAG Çekoslovak Komünist Partisi Merkez Komitesinin son toplantısmda bir konuşma yapan Dubçek, «tlk görevimiz Moskova'da yüklendiümiz taahhütleri ytrine getirmek olacaktır» demiştir. Dubçek konuşmasmda, «Partl Idarrsi, iç gelfcmrmizin yolunu çizerken milletlerarası unsurları gerektiği gibi dikkate almamıştır.» dedıkten sonra şöyle devam etmiştir: «Bu unsurlar arasında kendileriyie Varşova Paktını akdettiğimiz diğer devletlerin dunımumuı hakkındaki kanaatleri de vardır. Bu kanaatleri önemsemediğimiz gibi Varşova Paktının üyelerinin stratejik ve genel çıkarlannı da dikkate almamıştık. Bu sebeple Sovyet Komünist Partisinin yöneticileri partimiz yöneticilerinin mevcut sorunlan çözümleme konusundaki kapasitelerinden şüpheye düştüler, bize itimatlan azaldı. Bu itimatsızlığı ortadan kaldırmak önemli bir görevdir.» Dubçek, Cumhurbaşkanı Svoboda'nm cesaretini ve sogukkanhlığmı övdükten sonra, Çekoslovakyada durumun normale dönüşünün şu unsurlara bağlı olduğunu belirtmiştir: (T) Devlet ve partinin bütün organlannın otoritesini yeniden kurarak ve sosyalist meşruiyete bağ lı kalmak suretiyle orduyu, polis kuvvetlerini ve İçişleri Bakanlığım takviye ederek Moskova'da yüklendiğimiz taahhütleri yerine getirmek ilk eörevimiz olacaktır. (Arkası Sa. 7. Sü. 1 de) Hükumetin tanm politikası tenkid edildi ANKARA, (Cumhuriyet Bttıosu) Turkıye Oğretmen Derneklerı Millî Federasyonu îkincı Başkanı Doç. Dr. Osman Nun Koçturk, yapılacak 400 bin tonluk buğday ithalâtıyla ilgıli olarak dün düzenlediği basın toplantısmda, Tanm Bakanhğının tutumunu şiddetle yermış «Döviz relervleri sınırlı olan Türkiye, ekmeklik buğdayını da dolar karşılığı satın almaya meclıur kalacak olursa, önümüzdeki kış açlık, daha çok tahribat yapacak, binde l"6'ya kadar çıkan çocuk öliim oranı daha da artacaktır» demıştır. TLRKIYE'yi efsaneleştiren Alman tarihçi ve kendisine çok yardımı dokunan eşi, Türkiye haritası üxerinde inceleme yapıyor. 25 BASKINDAN DA KVRTVLMUŞTU Ünlü Alman tarihçi O. Korn tekrar geldi POLIS, ARAP NASRİ'yi 12 YIL UĞRAŞTIKTAN SONRA YAKALADI Polısin 12 yıldan beri «suçüstü» yakalamak ıçın fırsat kolladığı, îstanbul'un en namlı kumarhanecılennden «Arap Nasn», nıhayet onceki gece, mevsımhk kirasına 15 bin lira odediğl kulübünde basılmıştır. Asü adı Nusrettin Nasrettin Örucü olan ve 191160 numaralı sabıka fişinde, yaralamak, kumar oynatmak gıbi suçlardan bir çok sabıkası bulunan Nasri, çevresındekı adamlann yardımıyla 25 defa polıs baskınından kurtulabilmiştı. Polisler bütün çabalanna rağmen, 20 cerkete»nin gözcülüğunü yaptığı, Kartal Maltepesi, Baras sitesindeki kumarhaneye uzun süre suçüstü yapmak ımkânı bulamamışlardır. Sonunda, 2. Şube ekiplerı, bmanın demiryoluna pek yakın olmasından yararlanıp, hareket halindeki banliyö (Arkası Sa. 7, SU. 3 de) «TÜRKÎYE'Yh TtJRKLERDEJS DAHA tYt BİLİYORUM» lstanbul"un üç tarihini Ankara, Goreme, Pamukkale ve Hıtit tarihlerini efsaneleştiren, Alman tarihçi Albert O. Korn, yanında eşi ile üç çocuğu olduğu halde tekrar yurdumuza gelmıştir. 7 yıldan beri tatülerini Türkiye'de geçıren Alman tanhçı, Tür kiye'yı Turklerden çok daha iyi biîdığıni ve butün seyahatlerinde harita kullanmak ihtiyacını hissetmeden dolaştığmı söylemektedir. Istanbul tarüuni «Bızans • Konstantinapol tstanbul» olarak üçe ayıran, bunlar hakkmda fılımler çeken tarihçi, Alman Kültür Merkezinde düzenlediği konferansta Almanlara Türkiye' yı ve Türk tarimni anlatmıştır. Alman tarihçisi konferansmda 6zetle şu bilgiyi vermiştir: (Arkası Sa. 7, Sü. 1 de) Sinirli havaya rağmen Izmir dün sakin hir gün geçirdi tZMtR, (Cı. htıriyet Bfirosn) 6. Fılonun sehrimize gelışı sebebiyle devam etmekte olan protesto göstensı dün durmuş ve Izmir. oldukça gergin o!an havaya rağmen önceki günlere kıyasla, sakin bir gün yaşamıştır. Bu arada öğleden sonraları karaya çıkan Amerikan erleri, gruplar halinde dolaşmış ve kapalı yerlerde eğlenmeyi tercih etmişlerdir. Zararh tanm ilâçlan Koçtürk, ayrıca, bazı tanm llâçlannın bitkilere zarar verdığıni, bu yüzden Çukurova bölgesinde 10 milyon lira değennde pamuğun kuruduğunu ve üreticılerin ıiâç fırmalarmı mahkemeye verdiklerini soylemiştır. (Arkası Sa. 7. Sü. 3 te) Türk Alman siyosı ve askeri işbirliği yenîden ele almacak BONN. (a.a) Federal Almanya Basbakanı Kıebinger, Başbakanhkta Turk gazetecilerıjle bir basın toplantısı yaparak, 59 Eylül arasında Turkıj e j e yapacağı resmî ziyaretle ilgıli bılgı vermış ve gazetecılerın TurkBatı Almanya ıhşkılerı ile Dunya sıyasî sorunları hakkındakı sorularını cevaplan dırmış, askeri ışbırhği konusunda «Askerî ve sıyasî işbirliğinin daha da geliştirilmesi hususunu Ankarada ele alacağız» demiştır. Başbakan Süleyman Demırel ile, Dünya meselelerının buyuk önem arzettıği bır devrede, muzakerelerde buluntnaktan çok memnun olacağını belırten Kıesınger sözlerıne şöyle devam etmıştir: (Arkası Sa. 7. Sü. 3 te) Teslim edildi 40 gün önce silâh tehdidi ile Cezayir'e kaçınlan ve önceki gün İtalyan ve Fransız havacılık yetkihlerı ile vanlan bır anlaşma sonucu«serbest bırakılan Boeıng 707 Israil yolcu uçağı dün Roma'ya getirilmiştir. El Al Şırketine aıt uçagın 12 İsrailli yolcu ve mürettebatı da başka bir uçakla Roma'ya götürülmüştür. Resimde, îsraıl El Al Şirketine ait uçağm Roma Havaalamndaki devır teslim töreni görülüyor. Elektrik ârızası, ZsyVnhurnu Halkalı bö'gesinde hayatı fetce uğrottı Zeytinbumu Trafo Merkezinde meydana gelen teknik bir arızadan ötürü Yedikule ile Halkalı Atom Reaktörüne kadar olan geniş bir saha dün gün boyu elektriksiz kalmıştır. Sabah 9da yer yer göriilen elektrık kesilmeleri. 13.30'dan itibaren bu kesime yayılmış. akşam 18.30'a kadar sürmüştür. Bu sebeple hayat felce uğramış, elektrikli trenler çabşmaımştır. Halkalı Sirkeci elektrikli tren seferleri saat 12.45 17.35 arasında çahşmamış. plâj ve sayfiye yerlerine giden halk uzun saatler yoilarda kalmıştır. Banliyö trenlerinm yolları tıkaması sebebiyle diğer seferler de yapılamamış, saat (Arkası Sa. 7. Sü. 4 de) Ulusunun acı kaderi YAZAN: Prof. Seha L. Meray 4. Sayfamızda TMTF'nin haberleri Polısin önceki gece TMTF binası onundekı pankart ve afişlerı kaldırması uzerıne öğrenciler bına önüne yerlestırdıkleri bir tahta üzerıne 6. Fılonun ziyaretı ile ılgilı haberler ver» meçe baslamışlardır. Yazılarda Amenkalılann bazı faytoncu ve ?oförleri dövdükleri, kadınlara sarkıntılık ettik.'en bıldirilmektedır. Ayrıca aynı vazılarda Fu« arda bir Türk askerinin 4 Ame(Arkası Sa. 7, Sü. 2 de) Dr. Küçük: «Birlik, beraberlik şart» LEFKOŞE, la.a.) Türkiye'den önceki gun Ada'ya donen Kıbrıs Cumhurbaşkanı Yardımcısı Dr. Fâ zıl Küçük, Lefkoşe'de yaptığı konuşmada «Birhk ve beraberliğini devam ettirdiği sürece, Kıbrıs Türkü hiç bir zaman hüsrana uğramıyacaktır» demiştir. Dâvanın emin ellerde bulunduğunu, ancak Türk cemaatinin de gorevlerini yerine getirmesinin şart olduğunu belirten Dr. Küçük, •Bu görevlerin başında birlik ve be raberliğin geldiğini> bildirmiştir. NL'SRETTİN ÖRÜCÜ Emnıyet Müdürlüğünde Okulu işgal eden 4 öğrenci tutuklandı ANKARA, (Cumhuriyet Bürosu) Ankara Erkek Teknik Yüksek Öğ retmen Okulu dğrencilen adına dun dağıtılan bir bildiride, 27 Ağustos günü okulda boykota teşebbüs eden öğrencılerden dörddnun tutuklandığı. altısınm tutuklanması için de mahkeme kararı bulunduğu belirtilmektedir. rilmesini, bir lısan okulu açümasmı, sbmestr usulünün uygulanmasmı, okuldakı bozuk yönetime son verümesıni ve okuldaki 750 milyonluk tesıslerin toplum yaranna kullamlmasını ıstemişlerdir. «Türk cemaati dâvasında yalnız değiliz» Ankara'ya gelen habere göre, Dr. Küçük, konuşmasında Türkiye'ye yaptığı gezi hakkmda da bilgi ver miş, sekız il ve yüzden fazla köye gittiğini söylemiştir. Gittiği her yerde candan ve içten bir ilgivle karşılandığını bildiren Dr. Kuçük: < Kıbrıs dâvasında Türk cemaatinin yalnız olmadığını» belirtmiştir. Konuşmasının sonunda, cAnavanlinnitnı An Dün saat 16.30'da başlayan ve bir saat devam eden yağmur, Bursa'da binlerce tan Türkiye'nin mücahitlere ve bü B U R S A D A S E L *~ l i r a l l k zarara yolaçmıştır. Yağmurun meydana getitdiği scller. Setbaşı semtindeki tün Kıbrıs Türklerine selâm ve bağ bütün asfalt yolları parçalamıştır. Şehirde 2 binden fazla evi su basnıış, bunlarlılıklarını» ileten Dr. Küçük, Türk dan 8'i Valiiikçe boşaltılmıştır. Şehrimizde ise bir • kaç gündenb«ri 31 dereceye kadar yükselen hava «ıcemaatinin kalkmması ve refaha ka caklifi dün 14 derece birden düşmuş, bazı yerlere vafmur yağmıştır. Meteoroloji, lstanbul'da bugün hava\ ıış'Tia=ı için Türkiyc'nin gerekli nın parçalı buiutlu ve mevzii yağışlı geçeceğini bildirmiştir. jardımı yapacağını açıklamıştır. Balkan Tıp Haftası bugün başlıyor Dokuzuncu Balkan Tıp Haftası, bugun saat 10 da, Istanbul Ünıversıtesı Fen Fakültesı konferans salonunda yapılacak bır törenle açı'acaktır. Balkan Tıp Haftası münasebetıyle şehrimizde yapılacak kongreye katılaeak, Balkanlann çeşıtlı dallanndakı tıp otonteleri dun sehnmıze gelmışler, kendilen için verilen kokteyle katılmışlardır. Turkıye Seksıyonu Baskanı Ord/ Prof. Kâzım tsmaıl Gürkan'ın başkanhğını yapacağı kon^rede tıbla ilgilı çe^itlı konularriaki venı enrüşler ve teklifler tartışılacakttr. Antakya Befediye Başkanhğını CHP adayı kazandı ANTAKYA Yüksek Seçim Kurulu tarafmdan dün yanilenen Antakya Belediye Başkanlık seçimını CHP adayı Kemal Şıhoğlu kazanmıştır. Şıhoğlu, AP'li rakibı Semsetün Kuseyri'yi 106 oy farkla geçmiştır Seçim Kkin cereyan eünış. ancak ka.''.tiıa oranı az olmuştur. Tuıuklamalar Öğrencilerden Mustafa Kılıçaslan, Özcan Sarl, Osman Karapınar ve Lokman Uslu, boykota teşebbüs olayının ertesl günu sevkedıldıkleri mahkemece tutuklanmışlardır. İstekler Bildiride öğrenciler, Sanat Okulu mezunlanna Fakülte ve Yuıt sek okullara devam hakkının ve
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog