Bugünden 1930'a 5,453,307 adet makaleKatalog


«
»

Manchester ve Alsancak'ta «En uzun gece» FENERBAHÇE, Manchester City; Bülent UKAS bildirivor MANCHESTER Şampıvonu Fenerbahçe, Avrupa Ş a m p n o n Kulupler Turnu\asınm ılk eleme maçını Ingıltere Şampı>onu Manchester Cıty ıle ovnavacaktır Istanbulda mumkun olduğu kadar hazırlanan kuvvetlı takımlar!a maclar yapan Fenerbahçe arfık Manchester'ın sahasını, rakıbını v e seyırcılerını tanıyor. Cıtv l e n n antrenmanını ız>'ıven'Molnar v e yonetıcıler bu maçtan umıtlı olduklannı so\lemekte ve her n e kadar rfefansıf ovunu tercıh edıyorsak da Manchester'e karşı bız, fonn v e moral bakımından daha ustun durumdayız, demektedırler Teknık Dırektor Molnar yegâBuna rağmen Cıty dırektoru ne ek^ıklıfı goicu Ogun'un gelMercer, bu maçtan muhakkak memesınde bulmaktadır Mo'nar gahp ayrılacaklannı hatta Feforvette bıze sayı kazandıracak nerbahçevı 3 farklı bır mağlubıve gol pozısronlannı değerlenvete ugratacaklarını bıle çekındırecek adamımız Ogunun g e l meden sojlemektedır. memesı bızı muşkul durumd'a Çım saharfa \e gece yapılacak bıraktı jeklınde konusmuştur maça Manchester Cıty de şu terBuna rağmen Avrupanın savılı tıpte çıkacaktır. defansına sahıp olduklannı çekınmeden sovleven FenerbahçeMalhearn Book, Pardoe nın teknık yonetıcısı Manchester Dovle, Hcslop, Oakts Lee, Cıtv'nm ılk 25 dakıkada hıztnı Bell, Snmmerbee, Young, Colekesebılırsek Turkıyeve gahbı\ct msn. ile bıle donebılınz, demektedır Bu maça Fenerbahçe şu tertıp Ve çıkacaktır• T a v n ı Şfikıti, Erean, Nnnweiller, Levent Selim, Ziva, Tılmaı, AbdoUmh (Foat) Nedim, Can. Rakıp takıma karsı ıskeletını 4 3 3 uzerıne kuracak olan Fenerbahçe, Lee, Bell, Summerbee v e Coleman gıbı \ıldızlarla suDhesız çok uSrasacak ö t e yandan Manchester Cıt\ lıler de S a n lâcıvertlı takımın antrenmanını gordukten sonra rakıp'erını küçumsemıyen b ı r tavır takınmışlardır. B u gece saat 20 45 de Manchester'ın Maın Rood stadında Turkıye MANCHESTER KARŞISINDAKİ FENERBAHÇE Olay.. olay... olay Apak: "Mahallîhgedönebiliriz,, dedi ALTAY, Lyn Oslo IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIMIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIimnilllllllllimilllllMİ: LYN OSLO KARŞISINDAKİ ALTAY Adana Şehir Stadı süresiz kapatıldı P 2 TURKIYE LIGINDE Çetin GÜREL bildiriyor tzMlR ltay bu gece Turk futbolu adına Norveç karşısmda bır jkinci TBrkiye Ugtata dordtincü h*rusı ne yazüdtf spor Urihbni. § ^ z . ^ ^ 1 >y ah J e y azlı uk> | » he, yönu Oe üzücu, çirkin ve sporun temiz anlam, Ue bağdas. Ş ™• p ^ J ^ OstdTvsp.lan • mayan olaylann tefcrarlandıgi bır hafta olarak geçmıştır. Her Çar = 1.1 h k N o r v e ç . j s v e ç nyjii m a famba gunu verdigimiz haftanın panaromasında futboldan s o ı açama = ^ oslolu a ] a ng L Y N dan çirkin olaylara değinmek zonında kalmamıı, futbolu benüz pek = n u n D u l u n d u g u b l r e k ı p geri ve ilkel bir zihmyetten kurtaramadığımızı ve sahayı savas alanı = s m d a g o s t e n v a p a c a f c durumu •and^ğınuzı gösterir ld, bundan utanç durmamak mumkun olamıyor. = y O k Neriman Tekll soruyor: Batur, aksini söyleyobilir mi? ı p«k »aBir kere dan» s o n olması dilefini belirterek gruplsrda kınsan li E Antrenor BİARNE NYLÖF, rın Suphı Batur aksinc cevap derlik mücadelesinl inceliyelim: B u hafta Kırmın Grupta Denizli= «Rakıp olarak Altay'ı değıl topverebılır m ı ' poanla geçerken birer puan eksiği Ile Kayseri, Sanyer ve Düzce E rak sahayı dusunüyorum. Put 1 Alı Samı Yen «itadında \eizlemektedir. "" bolcıüarım bır defa dahı toprak banı açık trıbunlenn onundekı «ıBeyaz Grupta ise Samsun, Giresun, Kütahya ve Fenköy iıder du = zemınde oynamadılar Bu rık v e yuksek atlama ı ' e 3000 rnmda ancak kendilerini Kütahya, Aydın, KocaeU, Bolu ve H. Tepe = kımdan tek dusuncem'.z saha osteplenın su engelıne te«aduf etu or n!n izlemesi bu grupta liderlik çekişmesiain çok çetin geçecefine işa S >' Ofansıf oynıyaca*ız. Ve den koşu pıstıne tecavuz edılerettir. SonraralardaUe Günej, Beykoz, B. Beyi ve Ad. D. Spor bo = ışımizı bura'da bıtırmeye çalı•• *"•" »• •• rek kauçuk bır basketbol sahasacağız» demektedır. hınmaktadır. sı yapılmış mıdır"1 HACI OLÜLLAR Bıze gore Maalesef evet 2 B u sene pıst restore edılNorveçlıler dun sabah doğruca mıs mıdır' Meryem Anaya gıderek hacı olYukanda belîrtildıği uzere bu dular. Sonra Alsancak »tad.nda Bıze gore Hajır hafta hakem kararlannı beğenmıhafıf bır çalışma vaptılar Nor3 Bır atlet sıcak dus alabılır yen Adana, Bandırma, Kutahja veç Kıralının da uve^ı bulunmi' stadlanndaki bazı kendını bılmez duğu LYN OSLO'nun bu gece Bıze gore Havır. saldırgan seyırcıler hakem dovmuhtemelen OIseD • Rodvang, muşler, flamalan, dıreklen yak4 Bugunku halı ıle bu stadOslvoldMorısbak, Korlle, Berg, mıslar, carnlan çerçevelen kırmışda bır musabaka organıze etmek Johannessen, Janberg, Ha»old\ lar ve ellenne ne geçırmışlerse fır mumkun mudur' Yanı malzeme ber, Olaoslen, Paustnes» tertıbı 7 latıp atmjjlardır. var mıdır ıle sahada yer alması muhtemel dır Bıze gore: Hayır. En tehlıkeli ve vahımi Adanada Altava gelınce; Teknık Dırek O halde atletlere açık o'cfuğu cereyan eden olaylardır. Hakemın tor Gunduz Kıhç tek bır cumle ıfade edılen Alı Samı Yen stamutlak anlamda olan yetkisıni kul ıle duşuncelerım açıklıyor. dının sadece kapılan mı açıklanarak oyun siıresmi uzatması «Hedefîmıı Oslo maçıydı» detır mekle kendıne gore bır takım bardağı tajıran damla sayılmışBugun 67 vılajetımızde 31 pıst teknık hesapları o)sa geıek Son vardır. Fakat 17 smden ıstıfade tır. îzmırspor maçında ovnn am.yan edılememektedır. Işte bu 17 pıstMületlerarası futbol kuralları, oRoland. Ferıdun, Ajfer ve Ame ten bırı de Alı Samı Yen stadıyun süresiıun tesbıüni kesm olarıkadan gelen Behzatı kılı* a nın pıstıdır rak hakeme bırakmıç. ayrıca hake damlan olarak nıteiejen Kıhç, me yaralanma vesair sebeplerle «Maçtan once bır tahmın \uıut kaybolan zamanı devre sonuna ek mek yersız olur ama, kazanmak leroek hakkı verümıştır. Adanada zorundayız» demekte hakem bu yetkisıni kulianınca kıAdana Stadmm vıkılan ve Altay'ın «Tanzer Yılmaz, Oyamet kopmu?tur. vakıl»n kale direkleri ğuz • Enver, A Rıza, Ayfer • ESIÜŞEHİR, (ö«el) AntreAytekın, Ferıdun, Mustafa, Roland, Behzat» tertıbı ıle maça nor Gegıç, basın topîantısmda baslıvacağı da beılı ol.iu «Türk fntbolcnsu, karakter olaSaat 20 de başlıvacak c'an bu rak sıkı aotremanı sevmıvor. maçı Romen Federasyonuna Maçlarda kotfi netice aJınınca mensup Rıtter îosıf • Aleksand da, mazeret olarak ağır ıdraan ro Pırvu Vıktor Patrıino ıda re edecekler eosteriliyor» demıştır KALECt Sârhat (Orduspor) E BEKLER SaıiB (Edımespor), B. Bülent (Denızlıspor) HAFLAR Gfindüz (Kastamonuspor), Oktay (Kütahyaspor), Mtan = (Orduspor) = FORLAR: Recep 'Sanyer), Adem (Kayserıspor), \bidin (Saınsunspor),= Hatay (Trabzonspor), Faik (Aydınspor) = 100 METREDEKI VMIDIMIZ TANER DEMIR (ortada) BİR MILLİ TEMASTA Atletizmde bir Millî kaışılaşma Gegiç dert yandı lurkıve Avusturva mıllî atletızm musabakası bugun saat 16 30 da Dolmabahçe sta dında bashyacaktır. Dun bu konuda bır basın toplantısı duzenhyen As Baskan Kamran Tekıl Avusturyalı atletlerın bızden ustun olduğunu soylemış ve Taner nemır, Orhan Ajdın, Şukru Saban, Meh met Tumkan ın bu yarıslarda ıvı sonuçlar alabıleceklerını be lırtmıştır. Mızrak. Çekıç ve Dısk atma musabakalaıi bufun saat 10 da Fenerbahçe pıstınde i apılacaaktır. ı TütUipe Avustutpa Uatşılaşması bugün azar gunu Adana şehır stadında meydana gelen Adana Demırspor Fenkoy maçı olayı nedenı ıle Devlet Bakanı Kâmıl Ocak, bugtın oğleden sonra Futbol Federasyonuna uğrayarak >etkjlılerden genış ızahat almıştır. Ocak beraberınde Beden Terbı\esı Genel Muduru Ulvı Yenal olduğu halde, Federasyon Başkanı Apak'ın odasında maçın vonetmenlennden Mazhar Kerestecıoğlu Talât Tokat ve Celâl Bakan ıle saha muşahıdı Semuhı Or'dan olayı teferruatı ıle dınlemıştır Uzun sure devam eden toplantı sonunda ılk tedbır olarak, bu hafta Adana'da oynanacak Adanaspor Trabzonspor maçı tehır edılmıştır Aynca alınan kararlar içınde federasyonun ızni olmadan Adana stadında hıçbır ozel veya resml musabaka yapılmayacaktır. Konu ıle ılgıli olarak Futbol Federasyonu butun kollan ıle Cuma gunu Pederasyon Baskanı Orhan Şeref Apak'ın başkanlığında toplanarai nıhal kararlan alacaktır. Öğrenildığıne göre, bu gıbı olayları kesın olarak onlemek uzere en ağır hukumlerın tatbık edılmesi •e bu konuda hıçbır şekılde müv samaha gosterılmemesı kararlaftırılmıştır. Öte yandan, Adana Demirspor'un maçı bu hafta rakıp sahada olduğu ıçın oynatılacaktır. APAK SERT KONUŞTTT AN'KARA, (Cumhnriyet Bfirosn) Geçtığımız Pazar gunu Adana. Kutahya ve Bandırmada vukubulan olaylann yankılan nun de devam etmış, Futbol Federasyonu Başkanı Orhan Şeref Apak, «Olaylar devam ettiği takdırde mahallî Iife donebiUrıı» demıştır (Devamı 7 Sayfada) Haftonın Hakemi Kastamonuda oynanan Kastamonuspor Kocaelispor maçının vone jZ ten Nevzat Kansuk, Ata Bahn ve Şerafettın Bosnalı üçlüsu gerçekten = basarı gostererek aldıklan yuksek notlara göre haftanın hakemleri se E Cildiler. E • Adanada hakemleri saldırgan ^ larm elınden kaçırmak kolay olma = mış ve çeşıtlı tedbırlere başvurul E muştur Bır ara Celâl Bekene, Fe E nkoy forması gıydınlmı? oyle dı ^ şan çıkarılmış. Meğer formanm = No. sı (6) imı?. Saldırganlar (6) E N'o lu futbolcuyu doğmek ıçın pu E cuda ımjş Beken boylece yağmur = dan kaçarkcn doluya yakalanmış s Bugunku program : 110 engellı: Tımur Altan Murat Kaçar, A. Chrıstıan (14 9 ı P Claus (15.1). Gulle atma: Erol Üzel Tah «ın Alba>rak • P H«ns (17 32) F. Ferdınand (16 metre) 3 adım atlama. Haluk Oyman Meh met San J Herbert (It42> H Walter (1415) 100 metre Taneı Demır Orhan A>dın l\epra unık (10 7) Noster Gerd (10 7) 400 metre: Melıh Gunej gıl Erol Alaçam Haıt Helmu' (48 9) K Ekhard (49 4) Yuksek Atlama Merdol Ger çın • Babur încedayı J Heı bert (200) C Hans (195) 1500 Metre. Mehmet Tumkar Muzaffer Yılmaz • H Heınrıch İZMIR 10. A\rupa Snipe Şampiyonasına katılacak ekipler şehrinıue gelmeye başlamışlardır. Şam(3 53 1), Mayer Kurt (3 59 62, 5000 Metre: Şukru Saban Hu pivona\a 14 ulke katılmaktadır. Yugoslavja bu şampi>ona)a ikı ekip balınde katılacaktır. Ve favoridir. Diğer ekipler şunlardır: Finlândija. Fransa; Ingiltere. IspEn\a. IUl>a: Norveç; Portekiz; Roaert (14 50 6) man>a. \ugosla\ja Avusturja; Belcika; Danimarka; i s v e c Takımız bu bırinciliklerde 4X100 Ba\rak: Orhan Avclın . S n i p e M İ I ii Taner Demır Ertuğrul Oğul Ha^Tİ Karabilşin. Altan Yalman ekibi temsil edecekür Ekipler aralarında hazırlık musabakaları yapabulan, Mehmet Çetıne]). caklardır. Şampijona ise 21 Ejlulde başlı.iacaktır. Resimde. lugoslav ekibi gorulmektedir. İZMİR'DE TOPLANIYORLAR... ••••••••••••••••< 9 Borç ıçınde yuzen Sakarya E «por, stadlarının kapalı olması bır de mutemadıyen dışarda oynamala ~ O Boluspor antrenoru Lefter rı yuzunden gelır alamayınca ce E «Kendi sahanuzda oynadıgımız fakâr kulup baçkanı soluğu Anka ve açık farkJa kazanabileceğimız rada ahnış eskı atletlerden olsn E bir tnaçta zor bir ealibiyet elde Yenal, dılekçe verin dıyerek Sa 5 etmemiz bazı tedbırler almama karyaspor başkanını savuşturunca E yel açacak, bazı futbolcuları kad elı bos donuvermış Şımdı Başkan S ro dışı bırakmak zonında kala dıyor kı «Kulübun anahtanm şeh E CEZAEVINE GIRERKLN Takımının Kutahva'da. Kutah>aspor cağım> demistir. Ooğrusu yenıl rin sahibı Beledıve Başkanına tes E ıle Naptıcı macta çıkardığı bir hadıseden ottıru hakkında tevkıf kaKarsıvaka Ankarajrncu 6 40 meden tedbır almak uyaıuklık Boluspor Bevlerbetı 10 100 lım etmekten baş^a çare kalma rarı ven'en Som'=unipor takımı wrrero'i Feh!»f!din Canse\er"ın ıfade eder. Tabu Jcurt Lefter'den Manısaspor 50 dı.» E eerc^ıne çırdıjjinl yasmstık. Rr<ımde, Caorever ın teınmnt gırıjı da başkası beklenemez f oruluj or. llllllllllllllllllllllülltllllllllllllllllllllllllllllllllllllllilllli: •••••••••••••••••••*••••••••••••••••••• raUımlar I Bcşıktaş Vefa ı Demuspor . Eskışehir I Alta^ Goztepe ı tstanbulspor Izmırspor ı F Bahce G. Bırlıgı ı PTT Galatasaray I Mtıııordu M Id Yurdu I Bur«;aspor Seker«por karagumruk Guneşspor ı Ulkuspor Hacettepe I Antaha Bandırma Adanaspor Trabzon Orduspor Sanjer 1 0 9 5 7 9 4 S 1 3 10 6 7 9 6 9 4 S 6 î 8 9 5 2 9 9 6 Cum L• • ratımin Tah 60 10 5 50 e 6 50 20 60 10 300 1 8 40 201 75 1 80 1 2 50 1 4 50 02 60 1 4 73 02 63 10 1 10 Kuponlardan şikâyet var SporToto hızmetlerının sksamadan uyarmalara devam edılecektır yurutulmesı ıçın gereklı Geçtığımız hafta ıçır.de okmucularımızdan aldığımiz mektuplarda SporToto kuponlarindan şikâyet edılmektedır Kuponlarm eskısı kadar ı>ı katlanmadığı, dolavısıj le a>nı maça aıt karelenn B ve A kuponUrında ust uste gelmedığı bu juzden ojna>anların çok muskul durumda kaldıkları belutılmektedır Dıger bır şıkâ>et konusu da ba\ılerce yapıştınlan No kuponlarının ıyı zamklanmamısmdan oturu kısa bır sure sonra (No) nun kupondan duşmesıdır SporToto oynı>anların sa\ısını artırmak ıstıyorsak yurdumuzdakı okuma, yazma oranını \e derecesmı dakkate alarak ojnıyanlar hıç bır >onden zorlukla karşılanmamalıdır S. K iNiııııııımıun
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog