Bugünden 1930'a 5,458,119 adet makaleKatalog


«
»

CümhuHYet BASIN AHLAK Y.ASASINA tTKMAYl TAAHHÖT EDER Sahlbîi NAZİMB NADİ # Genel Yayın MudOrO ECVET GÜHEStK Sorumlu Y'ızı Isleri Müdürii: OĞUZ ŞEREN Baıan va Yayan CUMHURİYFT MArBAACUJK va GazetecÜik T. A. S Cagaloğlu Halkevl lokak No. 3941 Meydanı Edirne Hanı ADANA TelefOvi 45S0 * ANKABA Atatürk Bulvarl Ap. Tanlfehir Tdefon: 13 09 SO 12 09 66 12 95 4* 17 81 33 • tZMİR: Fevzipaşa Bulvan, Aiîarojlu İşhanı 104105. Tel: 31230 24709 GÜNOT tLI/ERf: BUROLAK ABONE SeaclHc « «ylık 3 aylık ve İLÂN Tiirkiy» 75.00 40.00 22.00 Harlcî 198.00 99.00 49.50 Mümtaz Tarhan GP İl Başkanı oldu (Battmrat) L Sataifedc) Inönü, «Ortanın soln» ilkesinin Türkiyenin gerçeklerine uy StVAS Cerrahpaşa Tıp Fakül , gun bulunduğunu, halkm sosyal tesi Dekanı Prof. Celâl Öker, ön j ve ekonomik ihtiyaçlannı en iyi ceki akşam ilimizde düzenlenen ; şekilde karşılayabileceğini söy> «Üniversite ve üniversitelerimiz» lemiştir. SOFYA, (a. a.) Osmanlı tmkonulu seminerde yaptığı konuşA?ırı sağ ve şeriatçılık akımla paratorluğu devrindeki 1688 Bulmada Üniversitelerde reform yapü nnın büyük ölçüde gelişmesingar millî hareketinin 280 inci yılmasmm zorunlu oldugunu söyleden de yakınan nönü, hükümedönümü dolayısiyle, dün düzenÇağlayanda, Hazineye ait arsala miştir. tin bu konuda tedbır almasını lenen t «^ irende konusan Buln halka satan ve gecekondu yaÖğrenci olaylanna da değinen istemiştir. gar Kom it Partisi Merkez Kopanlardan haraç alan bir şebeke Prof. Öker konuşmasına şöyle demitesi Sekreteri ve Siyasî Büro yakalanmıştır. vam eüniştir: Parti Meclisi üyesi Boris Velçef, «Bugün BulYaşar Demir, Kemal Demir, Hü•Bugünkü üniversiteler atom fa garistan'm Türkiye ile iyi komşuseyin Kal, Hasan Kal ve Bali Beğının daha doğmsu uzay çağının bildirisi luk ilişkilerini geliştirmek ve yarat adlarmdaki kişilerin kurduüniversiteleridir. Dünya. darmasağlamlaştırmak içta elinden geğu şebekeden bizar olan halkın dan ilerlemektedir. Üniversitelerl CHP Parti Meclisi. îstanbulleni yaptığını ve ilerde de yapadevamlı şikâyetleri üzerine, olaya mizi bu dinamizme ve hızlı evrime daki çalışmalarını tamamlamış cağını» söylemiş ve söyle devam Savcılık el koymuştur. Polis tahuvdurmak zorundayız. Öğrencileri ve yayınlanan bildiride, parti etmiştir: kikatı sonucunda şebekenin halkmizin de özden dileği budur. Doniçinde «Aşın nçlar» ve «Tufiye •Bu siyasete, kuvvetie inanatan devamlı olarak haraç aldığı muş ve kalıplaşmış bilgilerle, ueğilimleri» bulunduğu yolunda Irak bağlı kalmaktayız. Bu, sa .vermek istemeyenlerin gecekonzay çağııun gerçeklerini kavramaçıkarılan söylentiler yalanlandece iki ülkenin ve halklannın dularmın yakıldığı tesbit edilmişmıza imkân yoktur.» mıştır. menfaatine bağlıdır, aynı zave beş sanık yakalanmıştır. ÜKonferansında. Sivasta kurulma Bildiride, Genel Başkan İsmet manda Balkanların ve düııya bazerlerinde birer de tabancı bulusına çalışılan 4 Eylul Üniversitesi înönü ve Genel Sekrster, Grup rışının da menfaatine uygun bir nan san:kların. nezarete alındıktan çalışmalanvla ilgili görüşlerini de Başkan Vekilleri, Merkez Yöslyasettir.» sonra ilk iş olarak saçları kesilaçıklıyan Öker, cBugün herkesin netim Kurulu, TBMM Grup Yömiştir. ağzmdaki bağımsızlık ve emperyanetim Kurullan ve partili SeSanıklar, haklarındaki e\"rak lizm kavramlarının ilk defa Atanatör ve Milletvekillerinin tamamlandıktan sonra, Adliyeye türk'ün ağzmdan 4 Eylul Kongresi «Tam bir sörüş ve inanç birliği sevkedilecektir. dolayısiyle ortaya atıldığını ve Aiçindt» oldukları da belirtiletatürk'ün bu şehir için (Cumhurek seçimler konusuna değinilriyetin temelini burada attık) dedi mekte ve şöyle denilmektedir: ANKARA, (a.a.) Komünizm ğini> belirterek, •Emperyalizme ilk defa başkaldırmı; ve dünya ulusprapagandası yapmaktan yargıCHP ve iktidar larmda bağımsızlık bilinci uyandır lanmakta olan Mihri Belli, An «Parti Meclisi, bu nmnt ve mağa vesile olmu? bir şehirde üni kara Birinci Ağır Ceza MahkeANKARA, (Cumhuriyet Bürosu) güven ortamında ve serimlere versite açılması doğal bir haktır» mesi taraiından, dün yapılan du kad»r ynrt ölçüsünde aralıksıı Birlik Partisi Genel Başkanı demiştir. tuşması sonuncfa, suçu sabit gödevam edecek yogun parti çaHüseyin Balan dün Sıtkı Ulay' rülerek. beş yıl hapis, aynca üç lışması »onncunda, CUP'nin d ın sözlerini cevaplandırmış, yıl sürgün ve beş yıl da meslek nümüzdcki yıl ıktidara gelecegi Ulay ve arkadaşlannı «Dumen ve sanattan men cezasına çarpkanısındadır^ suyunda oldukları partiden Miltırılmıştır. letvekili seçilmek için y.kıcılık 18 Ekim'de toplanması kararMihri Belli'nin dünkü duruşyaptıklarını* iddia etmiştir. laştırılan 19. CHP K.urultayımn. ması tam dört saat sürmüştür. Ulay ve arkadaşlarının parti«Partinin ülkücü kadroUrının Mahkeme, Belli'nin bir süre önden istifa etmediklerini ileri birli|ini ve gücünfl daha açık ce Sıyasal Bilgüer Fakültesi'nORDÜ Kadınları olcumaya süren BP. Genel Başknnı, «Bir olarak ortaya çıkaracak ve dışıruşması sonunda, suçu sabit göteşvik eden bir imam, Ordu Kaaşiret reisi gibi rtavrandığı» mudaki bazı çevrelctin snni onizm propagandası» bulunduğudınlar Birliği tarafından «Takdiriddialarını reddetmış'ır. larak yaratmak istediği ku«ka nu tesbit etmiş ve kendisini, T. namc» ile taltif edilmiştir. bulutlarını dağıtacağu belirüCeza Kanunu'nun 142'nci madGeçen cuma günü öğle namalen bildiri şöyle son bulmakdesinin birinci bendi hükmü zında vaaz veren Hamidiye catadır: uyarınca cezalandırmıştır. mii imamı Durmuş Ergün, şunlan söylemişttr: Umut ışığı «ötrenmek kadın ve erkek her tZMtR, (Cumhuriyet Ege Bü müslümamn vazifesidir. ilk va «Geni? halk toplulaklan rosu) Taban fiatlannın az ol zife ötrenmelrtir. Ey erkekler, için bir nmnt ışıjı durumuna ge dugunu ileri süren UzUm ve pa edep insanın şerefidir. Diline elen ortanın soln tutunınnn yoı muk ürcticileri Ankara'ya yürüdepli ol! tlim, irfao yoluna |ila«tırıeı, ya da 18. Kurultay kayeceklerdir. Üreticiler Ticaret den kızlanmızı rahatsız etme!. rarı ile ve Sayın Ornel BaşkaBakanı Ahmet Türkel'in bölgedeKadın bir memleketin şerefidir. nın demeçleriyle belirtilen sınırErnesto Ghe Guevara'nın, şimdiki incelemelerinin tüccar ve ih Şerefi korumak ise erkeğin vaların ötesine çe' ici bir eğilıye kadar kitapçılarda satılmakta racatçının lehıne oldugunu söylezifesidir. Cahil insanın erkeği min hiç bir parti görevlisinde olan, «Gerilla Günlüğü» adlı kitabı mişlerdir. kadar, kadını da cemiyet için bulunmadıgı, gon Farti Meclisi Beşinci Sulh Ceza Mahkemesintehlikelidir. Medeniyet yolunda Ticaret Bakanımn İzmir'e geligörüşmeleriyle bir Krî daha ance aîınan bir karar gereğince Koilim • irfan sahibi olmak isteyen şinin, üretici sorununu halletmedi laşılmıştır. Parti içinde «aşm münizm propagandası yaptığı idkızlanmıza yardımcı olmak, ongini biidiren üretici teşekkülleri, uçlar» veya «tasfiye eğilimleri» diasıyla toplattırılmıştır. Kitabı ları okutmak ana ve babalann pamukta 235 kuruş olan taban fibnlundufu yolunda bazı parti tercüme eden Hüseyin Güneş haken kutsal vazifesidir.» atının masraflan dahi karşılamadı$ı çevreleree çıkarılmak istek:nda da kovuşturma yapılmaktadığını belirtmişler ve «Eeeli ürenen söylentilerin asılsızlıfı ve dır. Kadınlar Birliği Başkanı Avutici Ankara'ya kadar yürüvecekbn tflrlü söylenti ve yorumlan kat Çifdem Vural, Hamidiye Catir. Bizlerin oylan ile iş başına partinin bazı yetkili kisilerinin mii imamı Dunnuş Ergüne' göngelen AP hâlâ tüccarın ve ihraderdiği mektupta, «Sizi ve sizin yazı veya demeçleriııe dajandırcatçuın isteklerini yerine getirma çabalarının haksızlığı tesbit gibi düşünen bütün din adamlamektedir» demişlerdir. edilmiştir.» rımıza şahsınızda Türk Kadınlar Birliğinin hürmet, takdir ve sevParti Meclisi gelecek toplanBir soyguncu eilerini sunarım» demiştir. tısını 10 Ekim günü Ankara'da yapacaktır. İmam Durmuş Ergün'ü vaazınyakalandı ANKARA Üçü Londra'da didan dolayı Vali Cemal Orhan BATMAN Son iki hafta i^nde Kurultay gündemi ğerleri Beyrut, Amsterdam ve PaMirkelam da kutlamıştır. ilçe ve çevresinde muhtelifis£oyris'de basılan İngilizce. Arapça, Parti Meclisi tarafından 18 egunlar yaparak üç kişiyi ölcfcren Kürtçe, Almanca ve Fransızca dilkim cuma günü toplanması kave üç Kişiyi de yaralayan soygunlerinde yazılmış altı kitabın Türkirarlaştırılan Cumhuriyet Halk cular çetesine mensup jandanna ye'ye sokulması ve dağıtılması yaPartisinin 19. kurultayının günkıyafetli Şemsf'tin Polat, önceki saklanmıştır. demi, dün açıklanmıştır. gece Kurtalan'ıîî Güzeldere köyünBakanlar Kurulu'nca yurda soGenel Başkan İnönü'nün kode yakalanmıştır. kulması ve dağıtılması yasakianan nuşmasıyla çalışmalanna başlayakitapların adları ve yazaıları $unANKARA, (Cnmhuriyet Bürosn) cak olan kurultay da, Atatürk \& lardır. Geslş Sendikası Genel Başkaşehitler için saygı duruşu yapılDialectical Materializm Cilt 23 nı Osman Soğukpınar, üzerinde dıktan sonra, Başkanlık Divanı (Marice Cornforthi. Democracy çalışılan asgari ücretlerle ilgili seçimlerine geçilecek, bunu, Parand Class Struqqia (John Gollan), TARSUS Pamuk fiatlannm olarak dün bir bildiri yayınlathe case for Socialism in the Sixdüşiik olması ve Sümerbankın mış ve «Asgari ücretler makul ties (John Gollan). Suva Lenin, piyasaya girmeyiçini protesto e t ve makbul bir sınırda tesbit eMao Tse Tung, Ho Şi Minh Gifamek amacıyla Tarsuslu pamuk d'ilmeyerek, işçiler petrolsüz mora (Ömer Ebu El Nasır). «Nordüreticileri, Karpuzcular meyda (Baştarah 1. Sabifede) torlar gibi aç karnına çalışmawind> (Hemreş Reşo) le Kürdistan nında toplanarak Atatürk Anıtımenüeket vazifesi yapmak rahatya zorlanacak olursa, bunun tepou la mort (Ren'e mauries). na kadar bir sessiz yürüyüs yalığı ve mutlulufu içinde olan kisi büyük olacak ve Türk işpacaklardır. Tarsuslu gençierin bir adarrun resmini çekiyorsuçileri genel greve gitmek surede destekleyeceği yürüyüşte fiatnuz. Teşekkür ederim» demiştir. tiyle demokratik baskı güçlerini lann çok düşük oldugunu belirBu arada, Adliye binasının karortaya koyacaklardır» demiştir. ten dövizler taşınacaktır. şısında bulunan bir kahvede topÇalışma Bakanhğı ve işverenlanan protestocular tekrar ortaJerin bu konudaki tutumunu eya çıkarak Kubalı'yı beklemeğe leştiren Soğukpınar, işçinin ailebaşlarmşlardır. Bunun üzerine siyle birlikte düşünülmesi gerek Savcüıkça, Kadıköy Emniyet Â(Bastarafı l. nhifede) Türk Eczacılar Birliği Birinci tiğini, aksi görüşün Anayasa'ya mirllginden ve Toplum Polisin0 Keban barajı gölü altında ka Bölge Istanbul Eczacı Odası Geve İnsan Hakları Evrensel Beden yardım istenmiştir. Gelen lan köylüler neden Doğruda kalma nel Kurul toplantısı, dün saat yannamesine aykırı düşeceğini emniyet mensuplannın yardımıyğa mecbur ediliyor? Batı Anadolu14'de Oda'nın merkezinde yapıliddia etmiş, Türkİş'in isteğine la Adliye binasından çıkanlan ya gitmek istiyenlere neden is bul mıştır. karsı çıkanların, «Bindikleri daKubalı'ya, tekrar aleyhte gösteri muyorsunuz? Başkanlık Divanı seçiminden lı kestiklerini» ileri sürmüştür. yapılnuştır. Çıkan karışıklıkta poO Hazer gölünün resmi dalreler sonra Oö"a Başkanı Nural Vural lise de mukavemet edenlerden Ta«nraf ve bazı torpilli şahıslar tarafından tarafından faaliyet raporu okunvuz Aslanargun fHukuk). Necmetişgaline ve biz fakir halkın bu göl muştur. tin Tülünay (EdebiyaO, Cemll Çlden faydalanmamasma neden göı Eczacıhk mesleğinin çeşitli soçek (Hukukl, Yılmaz Karaoful yumnyorsunuz?. runlarını kapsayan raporda, dert lîktisat Mezunu> adlı üniversiteli O Bizim. yâni Türkiye'nin, yaKardeşlm Tevfik Rayhan'ın mlve dilekler dile getirilerek 931 öğrencüer yakalanmıştır. Adı gebancı devletler tarafından somürül de arr.eliyntını üstün basarı ile Sayılı Iş Kanunu, işvereni kolçen gençler, suçüstü hükümlerine mesi çün geçtikçe daha iyi farkıyapan. sıhhatinin yerine gelmelamıyan bir kanun olarak nitegöre Kadıköy Asliye Ceza Mahkesinl sa^lıyan. Ankara Hastahanesl na varılan bir gerçek iken, bunla.'.endirilmiş, tarım ilâçlarımn mesinde yargılanmışlardır. SanıkBirinci Hariciye Cerrahl Servisi ra karşı çıkan cvlâtlanmız neden kontrolsuzluğu ile bazı besin lar, kendilerine isnad edilen suçÇefi hükumetin polisleri tarafından öl maddelerinin mahiyeti, müstahları reddetaıişlerdir. Mahkeme daOpr. Dr. dürülüyor?» ha sonra, sanıkları serbest bırakzar fiatlarının tesbitine ait kaMUZAFFER ÖZERGUT Demirel, Tunceli'de konuşurmıjtır. Sanıklar, önümüzdeki günrarname, yabancı sermaye ve ken öğrencüer tek dersten kalan başta olmsk Ozere yardımcı lan lerde gayrimevkuf olarak yargılailâç fiatları, eczane kâr oranı, lara yeniden hak tanınmasını, Opr. Dr Sadt Demirseren, asi»nacaklardır. eczane açımının plânlanması, ecPü.lümür'de de bir futbol satan Dr. Makbule Eroglu, narkozacıhkla ilgili mevzuat ve bun hası yapılmasını istemişlerdir. zitör Dr. Mustafa Dengillioğlu ve Tevkif kararı lann uygulama durumu üzerinhemjire Zahlde ?ıldının'a canSaat 18'de Erzincan'a varan de durulmuştur. öte yandan, sanık Mehmet Çldan teşekkürümüzü ve mlnnet. Demirel, Kalabalık bir topluluçek, saat 12.30 da Kadıköy Adliduygularımızı srzederiz. ğa hitaben yaptığı konuşmada, Kardeşi: Ktrzan ciflçilerinden ye Binasına getirilmiştir. Çıkabi«Vatandaşın yüzii bizim için bir Av. Nurettin Kayhan lecek olaylan önlemek amacıyla aynadır. Biz ona sore hareket Polis tarafından önceden tertibat ederiz. Tnttnğumuz yol hak yoalmmışsa da Vaizin Adliyeye ge•las: 367610907 lu olduğu için Cenabı Allab biGüven Partisi İstanbul tl Baş••»••••••»»•••»•••••• tirilişi olaysız olmuştur. Sanığm ze yardım edecektir» demiştir. kanlığına Mümtaz Tarhan getisorgusu, 1. Sulh Ceza Hâkimi EBaşbakan Demirel. bütçenin rilmiştir. Bu münasebetle yapımin Günoy tarafından gizli olason beş yılda bir m\sli arttığını, lan toplantida Güven Partisi Gerak yapılmış, ve tevkif edilmişHr. buna mukabil Doğuya ayrılan nel Başkanı Turhan Feyzioğlu da tahsişatın üç mis'i yükseltildiğiEmin Ciçek, tevkifinden sonBizlerî çck büyük acılar tçinbulunmuş ve Herkesin insan ni. 1968 yılı içinde bir milyar 733 ra Acfliye binasından çıkarılırde bırakarak beklenilmedik bir haysiyetine yaraşır bir hayat semilyon liralık bir tahsisatın 22 anda Hakkın rahmetine kavusan. ken binanın karsısında toplanviyesine ulaşması için sarfedeceevimizin temeli merhume Doğu vilâyetine yatınm olarak mış olan bir grup tarafından alğimiz gayretlerde rehberimiz sosX FAHRİYE KALAY'ın $ kışlanmıştır. yalizm değil. milliyetçi bir sos harcandığır.ı ifade etmiştir. Bu arada sanık Mehmet Çiyal anlay1şıdır. Hürriyeti. refahı Demirel, bugün Erzurum'a gi1591068 günkii cenaze merasiyok etmek değil. fakirliği ve yokdecektir. mine tesril eden, çeienk gönde ' ' çek'in Osmanağa Camiine tâyin sulluçu yok etmek istiyoruz» deren. telgraı. telefon ile ve bizzat i , edildiği 14 Nisan 1967 tarihinden Başbakan Demirel, bu arada. önevimi2e kadar teşrij ederek ta < , bu yana verdiği vaazların suç miştir. ceki gece Sivrice ilçesinde yaptığı ziyede bulunan akraba ve dost < > unsuru taşıyıp taşımadığı da aykonuşmada. Türkiye'nin gerçekte larımi'a teşekküt ve şükranlan * ' rıca araştırılacaktır. çok zengin bir ülke oldugunu bemızı arzederiz. lirtmiş ve geçmiş devrelerde, impa Kubah'mn snzleri Eşi ve OSnllan ^ ratorluk olmanm. savasların, isti>••••••••••••••••••••• Prof. Kubalı, olaylardan sonra lâlarm. memleketi fukaralığa ittiAdliyeden aynhrken basın menİlâncılık 873810901 ğini söyliyerek, .Altı dolu bir ülke İTÜ Makina Fakültesi ve Teknik suplannm sorulanna karşı su nin çocuklarıyız. şimdi fukaralık Oku! öşretim üyesi Ord. Prof. Dr. cevabı vermiştir: devrine son verelim. yepyeni bir deHilmi İleri. dün tedavi edilmekte «Ben, ünvanımın. vicdanımm, vir açılmıştır. Türkiye'nin her köolduğu Hastanede vefat etmiştir. memleketseverligünin, Atatürk şcsinde okullar hastahaneler fabİleri. 61 yaşındaydı. devrimlerine bağlılığımın bana em rikalar yapılıyor avuç dolusu para Ölümü ile bîzleri sonsuz acılaAP Senatörü Safa Yalçuk'un rettiği tabii vazifeyi yapıyorum. sarfediliyor. avuç dolusu..» demişra garkeden biricik varlığımız; enistesi olan merhum. ÎTÜ YabanBu vaıifeyi son nefesime kadar tir, annenıiz cı Diller Okulu Müdürü ve Milyılmadan yapmaya devam edeceTürkiye'nin dertlerinin bir gületlerarası Teknik Stajyer MübaDİL4RA TÜZÜN'ün Rİm. Bnndan dolayı çok mutlunün eseri olmadığını ve bir günde dele Merkezi Başkanıydı. Evli ye yum. Aleyhimde yapılan göstericenaze'îine bizzat gelmek: çelenk giderilemiyeceğini ifade eden Başiki çocuk babası olan Hilmi İleri'göndennek: lelgrafla; teletonla lere gelince; bu beni şahsım hebakan Demirel. «memleketin topnin kitap halinde derlenmis ilmî ve eve gelmek Euretiyle derin asabına değil, memleketim hesabına yekun kalkmması için plânH. prog cımızı paylaşan ve bizleri teselîieserleri bulunmaktadır. Prof. tleüzdü ve düşündürdü. Böyle olmak ramlı bir çalışma içine girildiğini» ye çalışan akrabalarırnıza; dost ri'nin ccnazesi yarın ÎTÜ'nün Taşla bcraber gerici cephenin ne selprtmıza ve aıkadaslarırrtıza debelirterek şunları söylemiştirlık'taki binasma getirilecek ve buviyede ve ayarda oldufnnn daha rin şükranlarımız. sıınarız. «Vatandaşı dertten kurtaracak radaki törenden ?onra Şişli Camiiniyi göstermesi Itibariyle faydalı AUesl de kılınacak cenaze naınazını raü nedir bilir misiniz? Çalı;ac>ksnıız, tellkM edilebilecegi kanaatinde%••••*••»••••• gayret edeceksiniz. yeni yeni ls sa teakip Zincirlikuyu Mezarlığma yVm.» Herl; Rek: 2S8S.1090S haları açacaknmz..» fnedilecektir Bulgaristan Türkiye ile ilişkilerinî geliştirmek istiyor Gecekondu yapanlardan haraç alan bir şebeke yakalandı DEKAN Prof. Öker Üniversitelerde reform istedi In ö nü 72İ Bajlık (Maktu) 2345ted « f l r * ( nb l Mee d « t n) 50 • • 7 ncJ Mhifeler ** » Nlfan. Nikâh, Evlenm*. Dogum (Maktu) 85 > Ölüm, Mevlit, Tesekfcüı ve kayıp u n u S a n 100 • 150 » Ölüm. Mevllt, Teşekkür (23 eü) S em SAYISI 25 KURUŞ ti Meclisi raporunun okunması ve komisyonlara üye seçirai takip edecektir. Müteakiben, rapor üzerinde gorüşmeler başlayacak, raporun ibrasından sonra komısyonlardan gelen raporlann mUza keresi yapılacaktır. Gündemde, genel gorüşmeler de yer almakta, bunu takiben Genel Başkan, Parti Meclisi üye leri ve yüksek disiplin kurulu seçimlerinin yapılacagı beUrtümektedir. Silâhh çatışmada 3 kişi ö/dü DİTARBAKIR Arap Yenie» Köyünden hayvan çalmaya teçebbüs eden bir grup soyguncu, hayvan sahipleri ile silâhh çatışmaya girişmişler, bu çatışmaya daha sonra jandarmalar da kanşmıştır. Çatışma sonunda soygunculardaa iki, hayvan sahiplerinden de bir kişi öldürülmüştür. Diyarbakır'a bağlı Arap Yenice köyünden hayvan çalmaya te?ebbüs ederi bir grup, hayvan sahiplerüıin ateşi ile karşılaşmışlardır. tki tarafın birbirlerine ateş etmeleri so nucunda soygunculardan Halil Ka rataş ile hayvan sahiplerinden Salih Alık ölmüjtür. Hayvan sahiplerinin şiddetli ateşi karsısında kaçaa soyguncular bu defa jandarmanm ateşine mâruz kalmışlar ve bu sırada Mahmut Demir, jandarmaların attığı kurşunla öldürülmüj Maaşları düzenliyen (Ba$taratı 1 İnci Sanifede) masınm üç yıl bütçe kanunlanna konulan maddelerle ertelenmesine yol açmıştır. Bu arada Ankara Üniversitesinin Anayasa Mahkemesinde açtığı bir dâva sonunda Anayasa Mahkemesirıin verdiği kararda memurlann alacakları maaşlann tüzüklerle tes bit edilemiyeceğinin ortaya çıkışı yapılan çalışmaları aksatnu^tır. Bu defa Personel Kanununun değiştirilmesi, sınıf tüzüklerinin kanunun içine ahnması yoluna gidilmis tir. Başansızlık nedenleri înceleme yazarına göre personel refonnu şu sebeplerden basansızlığa uğramıştır: A Reforma yeterli fikrî hazulık lar vapılmadan başlanılraıstır. fli Uygulamada işbirliği sağlanmamıstır. Q Reform pazaılıkla yürütübne ğe çalısılmıştır. O Reform yeteri derecede benim senmemiştir. Cahit Tutum, incelemesinin sonunda teklifler öne sürmekte. me muriyet statüsünün mümkün olduğu kadar dar tutulmasmı, yapılacak sınıflandırmanın idari refonala birlikte yürütülmesini, bu arada sı nıflandırmada ünvan, görev, yetki, sorumJuluk ve ücret unsurlan arasında mâkul bir iliski kurulma sını teklif etmekte «Hükumetin re forma sahip çıkması ve kararli gö zükmesi meseleyi büyük ölçüde ko laylasüracaktır demektedir. Mihri Belli 5 yıl hapse mahkum oldu BP Başkanı da Ulay'ı suçladı (Bastarafı 1 inci Sahifede) nlmış tarihten önce Avrupa'ya gönderileceğini, gazetecilere söylemiştir. Bu davranışın, Amerika'nm Avrupa'daki kuvvetlerinin arttırması şeklinde değerlendirilmemesi gerektigini de belirten Savunma Bakanı. «Birlikler geçiei olarak Avrupa'ya gönderilmektedir. Gelecek yılın başlarında yapılacak NATO tatbikatlarına katılacaklardır. Yoksa, Çekoslovakya'nın bazı Varsova paktı üyeleri tarafından işgali üzerine Avrupa'daki gücümüzü artırmak gibi bir plân değişikliğimiı yoktur» demiştir. Amerika Baskı gruplarının direnmesi Amme tdaresi Enstitüsü öğretim üyesi Cahit Turum'un yazısında da belirttiği gibi bazı baskı gruplan Personel Kanununun uygulanmasuıa karjı direnmislerdir. Bunlar özellikle şu görüşleri ile sürmüşler dir. A Devlet Personel Kanunu kad rolann yere baglılığı esasını getirmektedir. Bu ilke teknik hinnet lere uymaz, A Kanun, memur olmak I«teyenlerin en ait basamaktan başlamalarını zonınlu kılmaktadır. Bu ise özel sektörden tecrübeli personel i devlet sektöriine çekmek imka nını yok edecektir. 0 Sınıflandırma sisteml hekimlik ve öfretmenlik mesleklerüıin özelllklerlne uymamaktadır. tki yılhk hekimin de 2» jnllık heklmm de tedavi bakımından yetki ve so rumlnlukları «ynıdır. tür. «NATO'yu güçlendirelim» BONN Batı Almanya Başbakanı Kiesinger de, Çekoslovakya'nın isgalinden sonra, NATO'nun güçlendirilmesi gerektiğini belirten bir çağnda bulunmuştur. NATO'nun gerçekte siyasî alanda güçlendirilmesini, bunun j nasıl olsa askeri güç de yaratacağını ifade eden Batı Almanya : Başbakanı, «Hep ağabeyimize sı , ğınamayız, NATO'yu güçlendirmek için Avrupa ülktleri Ame | rika'yı beklemeden harekete | geçmelidir» demiştir. ÜRFA Üç gün önce Bozovada cinayet ışledikten sonra ka | çan Sabri Dağ ile Ahmet Dag, jandarmamn takibi sonunda ele geçeceklerini anladıklarından Ur> fa"ya gelerek tl Jandarma Kumandanına teslim olmuşlardır. Kaatiller, iki kişiyi bldürdüklerlni itiraf etmişlerdir. İki kâatil teslim oldu Otmirel'in sözleri Öte yandan Başbakan Demirel, Jon basın toplantısmda Personel Kanunu ile ilgili bir soru üzerine, memurlar arasında Personel Kanununun mall hükümlerinin uygu lanması sonunda maaşlann iH mis line çıkacağı kanaatinin yaygın o!duğunu söyliyerek bu intibam yanlışhğını belirtmi} ve özetle söy le konusmustur: «Nerede böyle bir bütçe Imkânı? Bugün devlet, memurlara Ç mflyar 9M milyon lira «düyor. Bunu iki misline çıkarmak demek, 14 milyar lira ödemek demektir. Perso nel Kanununun 3 üncü maddesi • Herkes gördüğü hizmetin karsılığını alacaktır» diyor. Bn nasıl saclanacaktır? Bnnun icraya taalluku nasıl olacaktır? Bunun cevabını bulmak jrüçtür. Hangi kıstasa göre yapUacaktrr? Hiç bfr ülke, per sonel işini tam olarak halledememiştir.. Kadınları okumaya teşvik eden bir imam mükâfatlandırıldi Ekmek (Bastarafı l savtadal rafının oranının da bilimsel olarak ortaya çıkanlacafmı, btığda7 ithali konusu ile her yü yüzyüze bulunan memleketimizde ekmek israfının kaldınlması halinde de dışandan buğday sattn almaya lüzum hasil olup olmıyacağı hususunun anlaşılacağını ifade etmişlerdir. Çalışmalan yürütmekte Olan Ahmet Esen. bu konuda Anadolu Ajansı muhabirine şu bilgiyi vermiştir: «Türkiye'de ekmek israfınm yüzde 131e ynzde 40 arasında oldnğu öteden beri tahmin edilmek tedir. Ancak bu bilimsel bir araştırma sonunda elde edilmiş bir sonuç değildir. Biz çalışmalanmızla illdn ne kadar ekmek israf edildiğini bulmaya çahşacağız. Ekmeğin israfı önlenebildifi takdirde, yine buğday ithal etmek lanm jfelecek midir? Verim artışının isarfla ne miktarı heba olmaktadır? Çalı^malarunız Ankara' da bitti. Şimdi tzmir'de başhyoruz. İstanbul'u da bitirdikten sonra, raporumuzu hazırhyacağız.» Ahmet Esen, Izmir'de toplu hal de yemek verilen işyeri, lokanta ve benzeri yerlerle, aileler arasından ömekleme metodiyle tesbit edilenler Uzerinde araştırmanm nuçlardan sonra yurdumuzda elcmeğin israfını önleyici tedbirlere başvurulacagım söylemiştir. Adana olaylan (Bastarafı Spor Sayfasında) Beden Terbiyeal Genel Müdfl rü Ulvi Yenal ise, olaylan «Ç«k kötü» bulduğunu söylemiş, bun ların önlenmesi gerektiğini b«lirtmiştir. Futbol Federasyonu Başkanı Apak, dün kendisiyle konusan gazetecilere, «Çok üzüntülü» oldujunu söylemiş, devamla şöyle demiştir: «Futbolu Anadolu'ya ben f8türdüm, simdikl olaylar seb«biyle pişman ve üzüntülüvüm. Anadoln bölgelerindeki Iklnci ve Üçüncü Türkiye kulüpleri bü yük nimetlerdrn favdalaıııyorlar. Olaylar bSyle devam ederse Mahalli Lige dönebiliriz. Kulüp idarecileri ve Emntyet cörevlileri kendilerine düşeni yapmıyorlar. Snçlnyu bulamıyorlar.« ADANALI SETİRCİLER SUÇU BASINA YtKLEMEGE TELTENİYOR ADANA, (özer ÖZTEP bildiriyor) Adana olaylannın akisleri devam ederken barı k « gın Adanah seyirciler de, kendi sorumluluklanm tarafsız ba sına yükleme cabası içine düşmüşlerdir. Bu arada Arlana olaylarını veren gazeteler, Adana Demirsporlu yonetıcilerin teı vıkiyle protesto edilmiştir. ADANASPOR • TRABZONSPOR MAÇI DA TEHİR EDİLDİ Futbol Federasyonu bu hafta Adana'da oynanacak olan Adanaspor Trabronspor maçını da tehir etmiştir. Topluluk, bazı gazete bürolanna tiyah çelenk bırakmak istemisse de Toplum Polisi buna engel olmuştur. Maçı izleyen Adanah bakemler, Türkiye Hakemler Birliği Adana Şubesi yöneticileri ve gazeteciler, maç hakeminin olaylarda hiç bir suçu olmadığını, bilâkis dirayetli bir idare gösterdiğini ifade etmişlertlir. Sırt hissi sebepler yüzünden, ögretmenlik yapan bir spor yazan bütün mahalli gazeteîerin yetki lileriyle görüşerek, <Bu Adananın meselesidir. Mutlaka hakemin sleyhinde yazmahyız» demistir. Böylece Adanah «syirciler, hakemin aleybinde yazı yazmıyan gazeteleri yine bu öğretmen • spor yazarımn tesvikiyU tel'in etmek istemişlerdir. Guevara'nın bir kitabı toplatılıyor Egeli üreticiler Ankaraya yürüyecek VEFAT Kardeşimiz, ağabeyimiz, babamız, ailemi2in gözbebegi, Beykoz Boğaziçi Gazinosu sahibi lürkiye'de (Baştaraft L Sahifede) Tanm kesiminde çalışan on milyondan fazla toprak insanının sosyal hakları henüz teminat altına alınmamıştır. Hükumet bn konuyu büyük bir mesele olarak ele almıştır. Hazırlıkları tamamlanan işsizlik sigortası da bir problem olarak ortada durmaktadır. Türkiyede bugün mevcnt yedi milyon gizli işsiz için çare bulmak zorundayız. Bütün bunlar, Türkfyeyl sanayileşmeye gitme| e zorlamaktadır. Beser Yıllık Kalkınma Plânlan bn konulan halledecektir.» Çalışma Bakanı tfaha conra gençlik üzerinde durmug ve gençle/in. modern çağın gelişme lerine şekil veren, milletin bütünlüğünü, vatanın bölünmezligini koruyan kimseler oldugunu belirttikten sonra sunlan söylei «Gençler kalıplann karsınnda dirlar. Eakat, kalıplan yıkmak, hürriyet düzenini yıkmak demek defildir. Kalıplann dışında yasamak, ekonomik ve sosyal yapıdaki feligmeleri ve hflrriyet dflcenini ileri s3türmektir.» RIZA AGAN 6 kitabın Türkiye'ye sokulması yasaklandı elim bir trafik kazası sonucu vefat etmiştir. Cenazesi, 19 Eylul 1968 Perşembe günü öğle namazını müteakıp Beykoz Camiinden alınarak Beykoz Aile Mezarlığına defnedilecektir. NOT: Çelenk gönderUmemesi rica olunur. AİLESt (Cumhuriyet: 10915) Bir Acı Ölüm Süheylâ İlcrinln eşi; Meral ve Stlirn İleri'nin babaları; varlığını yurdunun r,t'n^liğini yctî^tjrOrd. Prof. Dr. GES ÎŞ, asgari ücretin makul tesbitini istiyor HİLMİ İLERÎ'yi kaylJ*ttik. Çenazesi 19 Eylül Pertembe gijnü öğle namazından sonra Sisli Çamiinden kaldırılacaktır. Tann rahmet eylesin. AİLESt Çumhuriyet 10910 Enerji (Bastarafı 1. Sahifede) O Türkiye'nin düsük kaliteli maddeler Türk • Romen isbirliğiyle değerlendirilecek. O Türkiye'nin yaptığı petrol arastırmalarında gerekirse Romen teknisyrn ve müesseselerinden istifade edilecek. 0 Roraanya'dan petrol sanayiiyle ilgili makinalar satın alınabilecek. O Gelecek yıl inşasma baslanacak Ayrancık barajı ile Balahor hidroelektrik santralının Romenler tarafından inşaası müzakere edilecek. Bu arada karşılıkiı ticaret haominin artınlması konusunda da anlaşmaya vanlmıştır. Pamuk üreticileri yürüyüş yapacak Bu yıl tamamlanacak Çalışma Bakanı Erdem, daha sonra sazetecilerin 275 sayılı «Topln Sözleşme, Grev ve Lokavt Kanunu» ile ilgili bir sorusuna karşılık verdiği cevapta, Tâdil tasansı hakkında yapılan görüşmeler esnasında, Tiirktş ile tsverenler Federasyonu arasında bir çok konularda mutabakata varıldığım söylemiştir. Bakan, yeni Emeklilik Kanunu tasansının da, üç temel noktaria toplandığmı, bunlann basında yaş indiriminln geldiğini. eski emeklilerin hastanelerden istifade etmelerinin 6ngörüldüğünü ve ücretlerin hayat pahalığı ile orantılı olarak «oynak merdiven» sisteminde düzenlenmesinin de tasanya dahil edildîğini belirterek, tasannın bu yü T. B. M. M.'den geçerek kanunlasmasının mümkün olduŞSunu sSylemiştir. Ali Naili Erdem, daha sonra, yabancı sendikacılarla şatelasmış, bu arada Hindistan temsilcisi, Bakanın boynuna misk ağacından yapılmış bir kolye takmıştır. Diğer ülke temsilcileri de çeşitli hediyeler sunmuşlardır. Hllafeti öven VEFAT Kadıköy Verem Dispanteri Başhekimi Dr. Anahid Mısırlıyan'ın sevgili annesi ve Vahram Ekmekçiyan'ın abla»ı Dul Bayan İS Eylül 1968 günü vefat etmlftlr. Cenaze merasiml (yarınkl) Perşembs 19 Eylüî 1968 saat 13 te Kadıköy Surp T&kavor Erroeni kiüsesinde icr a olunacaktır. İsbu ilân davetlye yertne kalmdir Vapur Köprüden 12.30 11» 12.45 Cenaze İşleri Servial BECİDYAN Tel: 44 12 29 51 S9 «• İlinnhk 874410909 Eczacı Odası Genel Kurul toplantısı Hayganuş Mısırlıyan Başbakan Gizli belgeler Romanya Petrol Bakanı Aleksandre Boaba da, görüşmelerden sonra düzenlediği bir basın toplan tısında, Türkiye'ye petrol makinaları, petrol ürünlerini satabileceklerini, çeşitli teknik yardımda ve ayrıca rafineri ve petrokimya sanayiine bazı katkılarda bulunacak larını açıklamıştır. Konuk Bakan, buna karşılık Türkiye'den kaliteli taşkömürü, boksit ve alümina ala caklannı da söylemiştir. tki ülke arasmdaki ilişkilerin 34 yıl öncesine kıyasla 89 kaü oranında bir artış gösterdiğini ve ge lecek için de iyimser ve ümitli ol duğunu söyleyen konuk Bakan M. T. A. Enstitüsüne 7 kilo ağırlığında ve petrol çıkarımı ve işletil mesi konularını kapsayan çok gizli belgeleri armağan etmiştir. Bu bel geleri Romanya şimdiye kadar hiç bir yabancı ülkeye vermemiştir. TE$EKKÜR VEFAT Manastır Idadl mualllmlerinden merhum Hayrettin Efendinin ve Silistreli Rukiye Hanunın oğlu. Bedriye Arkun'un kardesi Seher Arkun'un eji; Kemal ve Nihal Arkun'un sevgili babası. Sayıstay başsavcılıgından eınekll Kayseri olaylannın yıldönüma anıldı Geçen yıl Kayseride vuku bulan kanlı maçta ölen Sivaasporlu taraftarlannın 1. ytl d5. nümü münasebetiyle 1? Eylül Sivasta mâtem günü kabul edil miş, dün Belediye tarafınrtan yapılan mezarlar ziyaret edilerek çelenkler konulmuştur. Ziyaretler esnasında çok sayıda bulunan kadın ve kızlar, mezar lar başında baygınlıklar geçirmislerdir. Dün sehır içinde bulunan eğlence yerleri kspanmış, bütün camilerde mevlit okunmuştur. M. F.NVER ARKUN 15 Eylül 1968 Pazar günu Hakkın rahnıetine kavusmuş ve 16 eylül 1968 günü cbedî istlrahatgâhına tevdi edilmiştir. Akraba ve tanıdıklarına duyururuz. Arknn allesi Cun/huriyet 10905 Sigorta Sağlık Hizmetlerinde yeni bir sistem Çalışma Bakanı Ali Naili Erdem, Paşabahçe Sosyal Sigortalar Hastanesinde, SSK Sağlık Tesisleri Başhekimleriyle yaptığı toplantida konuşmuş ve «Tnrldye'de her sigortahnın inandıg ve itimat ettiği doktora muayene olması için bi sistem getirilecegini» söylemiştir. Erdem, bu «rada, hastane hekimliği ile poükliniH hekimliğinin behemehal birbirlerinden aynlmasile hastar.elerrte uygulanan «Fis Sistemi»nin yanlış ve anlamsız olduğu. görüşünü savunmuştur. YEFAT Yozgatlı Hamza Kâhyalardan Cemal Efendi Oğlu Devlet Pemiryollar Malzeme Müfettişi Avni Demir'in ve tlk öğretim Müfettişi Fahrettin Kethüda oflu'nun amca lan îskilip Keçeç Tuzlası Evrak memurluğundan emekli müteveffa Fazıl Beyin damadı Kadriye Demir'in bir tek varlığı, eşi, Sıvas Jandarma Mıntaka Mülhaklıgmdan emekli, 18/9/1968 Çarşamba günü öğle namazını müteakip Odabaşı Çamiinden Kozluca mezarlığına defnedilecektir. Mevlâ Rahmet eyleye. AİLESt Kadriye DEMİR (Cumhuriyet: 10911) KAYIP Pasomu kaybettim. Hükümsüzdür. Cemll Ülgür, 291S CCumhuriyet: 10914) t TEŞEKKÜR Atifet Özer'in sevgili esi, Güzel Sanatlar Akademisi öğretim üyelerinden Bülent Özer ve Dışişleri Bakanlığı memur'.anndan Argun özer'in kıymetli babaları, Naime Araz'ın damadı, Altınay Önçel, Teker ve Çifter ailelerinin dayıları, Alas ailesinin enistesi. Fethi Alas'ın bacanağı, epki Gümrük Müdürlerinden ÖLUM SAÜH ÖZER Ord. Prof. Hilmi İleri vefat etti ani olarak 17/9/1968 Salı gecesi vefat etmiştir. Çenazesi 19/9/1968 Perşembe günü Kadıköy Osmanağa Çamiinden öğle namazını müteakip Karacaahmet Mezarlığına defnedilecektir. AtLESt (Cumhuriyet: in«'3) Cıımhuriyet 1İS.SU 188. llî. 18<l. Hamit tSTANBUL CAGALOĞLU MÜHENDİSLİK ve MİMARLIK ÖZEL YÜKSEK OKULU 24 ayar külçt Ariz Napolvon 136. •121. 133. 137^ TEŞEKKÜR Albay Ziya DEMİR MÜDÜRLÜĞÜNDEN Mümtaz insan, değerli ilim adamı, HOCAMIZ •f 122. 135. 17.25 Sevil GÖK Ue Alpaslan ATAMAN f^ Evlendller. . 17.9.1968 { Ord. Prof. Dr. Hilmi İleri Bizleri öksi:7. bırakarak ebediyete intikal etmiştir. Ailesine, ilim düny«mıza ve p«k çok sevdiği öğrencilerine baş sağlığı dilenz. (Cumhuriyet: 10912) Reklâmcılık: 357810908 KAYIP İstanbul Trafik Müdürlüğünden aldığım 80408 sicil No. lu ehliyetimi kaybettim. Hükümsüzdür. Hfiseyin OZGÜN Cumhuriyet 10903
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog