Bugünden 1930'a 5,458,677 adet makaleKatalog


«
»

64HÎFE ALTT* Fransızların yeni bir çılgınlığı Paris Nuh'un gemisine döndü. Vahşi hayvan besleme merakı simdi de Fransızlarda. Fransızlar Paris sokaklannda kendi mevkilerine uyan hayvanlarla dolaşmaktan zevk alıyorlar. Vahşi hayvanlar züppelik ormanlannda kendılerine yeni bır yol aramak]» meşguller. Kimse kedi, köpek almayı düşünmüyor artık. Hattâ birkaç yıl önce pek gbzde olan Afgan kopeklerine bile alıcı çıkırnı oldu. Günün gözde hayvanı gepar. Her Fransızın yatak odasının bir köşesinde uyumasını hayâl ettiği hayvan bu! Gepann birçok avantajları var. Meselâ kayışından tutup Mozart caddesinde beraberinizde gezdırebiliyorsunuz. Oysa valılık, panttrlere ve aslanlara bu hakkı vermiyor. Sonra bir başka meziyeti daha var. Bakım masrafı hıç de çok değil. Her sabah geparınız lçin onbeş kilo bıftek almanız gerekmiyor. Tek bir tavşanla yetiniyor yaban kedisi. Üstelik de pazar günleri oruç tutuyor. Çünku böylesi sağlığı için gerekli. Geçimi kolay. Ormanda ne kadar mutlu ise, apartman dairesinde de o kadar mutlu oluyor. Araba ile gezmeyi seviyor, balkonda uzun uzun hayallere dalıyor. Temiz. Tıpkı bir kedi gıbl talaş dolu bir kutu evinizi kirletmemesine yetiyor. Tek mahzuru fiyatı. Ikibuçuk aylık bir gepann fiyatı 4.500 franktan baslıyor. Yaslandıkça, saf kan bir at gibi bu liyat artıyor. Madeleine meydanında bu lşin licaretini 44 yaşındaki Raymond Cordier yapıyor. Sattığı yaban kedilerini son derece seviyor Cordier. Onlardan aynlmaktan büyük bir Uzüntü duyuyor. Hattâ pek iyi bir efendi olacağına inanmadığı kimselere geparlannı satmayı reddediyor. «Korkak harvandır, diyor gepar. Saygıya ve güvenlife muhtaçtır. Tıpkı bir kadın giW sevilmek, nazlandmlmak ister.» Geparlar herhangi bir vahşi hayvan gıbi tehlıkeli değil. Zaten kedi ile köpek arasında bir yaratık. Biraz daha büyük, o kadar. Yumuşak hayvanlar. Tek tehlike çocuklardan geliyor. Birçok hayvanlar gibi gepar da çocuklardan hoşlanmıyor. Onlann sert hareketlerınden korkuyor. Yalmz deyım yerinde ise, gepar nadide bir kuş. Fıyatının yüksekliği de buradan geliyor. Birkaç yıl önce Habesistandan geçirilebilmeleri çok agır vergilere tâbi idi. Bugtin yeni bir kanun, cinsi korumak amacı ile gepar ihracatını . yasaklıyor. Çünkü geparlar goni nüşlerinin aksine nazenm hayvanlar. Bebek geparlardan çogu ölüyor, yaşaranlar da ilk aylarda pek ciddi bakım istiyorlar. Bu yeni karar Raymond Cordier için gepar yolunu kapadı. En ünlü müşterisi Jacques Dutronc olan Cordier «Pek iyi yürüyen» bu işi kaybettiğine son derece üzgün. Şimdi kaplan, panter, aslan ticareti ile zarannı kapamayı ddşünüyor. Ama bunlan hayvan yetiştiricileri ile sirklere satmayı daha ihtiyatlı buluyor. Cordıer'nin artık gepardan umudunu kesmek zorunda kalan müsterileri tesellilerini bir maymemlekeUnd» «• «tmdl d* Vahşi liayvan beslemek moda olduL «Vesikah Yarim» den sonra şimdi de «Vazgeçemediğim* Turhan GÜRKAN Geçen yıl «Kınlırmak Karako7un», <Ana>, «Karbanlık KaatU», «Vesikalı Yârim> filmlerini çeviren Lütfi Ö. Akad, Eylul sonunda yeni mevsim proğramını uygulamaya başlayacaktır. Akad'm bu yıl özelIikle köy konulanndan s.ehre doğru kaydığı görülmektedir. îlk film «İstanbtıl'un Tası Toprağı» adım taşımaktadır. Senaryosunu Safa önal yazmıştır. İstanbul'un altını, kumar kuluplennden fuhuş yuvalanna, kaçakçılığa kadar bizim dunyamızın dışındaki bir yaşantıyı anlatan filmde namlı kabadayılar, zorbalar, haraç alanlar, randevucular, kiralık kaatiller hikâyenin kahramanlan olarak sıralanmaktadır. Baş rolde İrtet Giinay oynayacaktır. ORHAN VELİ'NİN ŞIİRİ FİLM ADI 35 Ekim'de başlanacak «Gün Ortasında Karanlık.ta ise, hiç işleomemis bir konu, şeiıirdeki kadın erkek ilişkileri anlatılacaktır. Baş rolde Kartal Tibet oynayacaktır. Orhan Veli'nin bir şıir kıtabının adım taşıyan «Vazgeçemediğim» ise, Akad'ın yine büyük şehre dönuşümünün örneklerinden bıridir. 15 Kasım'da çekilecek filmin ba? rolünde Türkân Şoray oynayacaktır. Akad'ın geçen yıl çektıgi yine 18 EyMll 196S CUMHURÎYET Cumhuriyet 1 m IS8SS " Jt BBCt 18 Eylul 1929 tarihli Cumhuriyet'ten 14 Ada meselesi Ankara, 17 (Telefonla) Adalar denizınde sahillerimızden 3 mıl mesafe dahilinde olup da Lozan muahedesinde meskut bulunan 14 ada hakkında bır süreden beri Italya hükumeti ile aramızda anlaşmamazlık vardı. Bu 14 ada uzerinde Italya hükumeti hâkimıyet hakkı iddia etmektedir. Halbuki bu adaların bır kısmı sahillerimizden 3 mil mesafededir Diğerleri de kısmen kara sularımızdadır. Bu itibarla buradaki hâkimıyet hakkımız açıkça görülmektedir. Aradaki anlaşmamazlık halledilemedıği için mesele Lâhey Adalet Divaruna verilmiştir. Adliye Vekilimız Mah mut Esat Bey, bu Divanda Türk tezıni mudafaa edecektır. Kendisimn Lotüs Bozkurt dâvasında olduğu gibi bunda da başan sağlayacagma inamyoruz. tür. Heyet Giresun, Rize, Trabzon, Gümüşhane, Bayburt, Erzurum ve Erzincan illerinde derlemeler ve 250 den fazla Anadolu havasını plâğa ve notaya almıs bulunmaktadır. Trabzon ve Sıvasta da halk oyunlarınm da sineması alınmıştır. Arapça ve Farsça dersleri Bn mevsim Lütfi O. Akad'm Şeref film adına yöneteceği «Vazgeçmedijim» filminin başrolünde oynayacak Türkân Şoray Folklor ekibimiz Halk şarkılan toplamak üzere Karadenız ve Doğu illerimızde tetkiklerde bulunan konservatuar heyetimiz, dün şehrimize dönmüş Mekteplerden arapça ve farsça derslennin kaldınlması üzenns bu derslerden ikmale kamıış öğrencılerin bir üst sınıfa geçmeleri lüzumu mekteplere bildirılmiştir. Bundan sonra edebiyat dersleri 10 uncu smıfta 9 uncu hicrefc asnnın sonuna kadar kısaca va haftada bır saat olmak üzere okurulacaktır. 11 inci sınıfta is« Tanzimattan günümüze kadar olan devır etraflıca olarak, bılhassa yeni cereyanlar ve milli hareketler gosterılecektir. • Üçüncü tıp kongresl, Başvekil Ismet Paşanın bır nutku ils dün Ankara'da açılmıştır. mun çeşidi olan jibon almakta bulacaklar. Onbeşinci Louis stili bir salonda avızeye asılmış bır maymun tasavvur edin! Klâsik bir dekora biraz fantezi katmak için bundan değışik ne bulabilirsiniz? Aday Oğrencilere «Medan Maiset Motoru» ve Necati Cnmairnın «Susnz Yaz»ındaki hikâyelerinden «Dağlı ile IVuharrem»i senaryo haline getirmiştir. Birincisinin yönetmenliğini Atıf Yılmaz, ikincisinin Feyzi Tnna yapacaktır. Senaryocu önal, bu yıl cıddl çalışmalannın yanı sıra, bır hayli de sıra filminin senaryosuna imza atmıştır. Bunlar arasında «Şeyb Ahmet» (Ertem Göreç Fikret Hâkan Sara Stephan), «Bafdat Hırsızı» (Ertem Eğilmez Kartal Tibet Fatma Girik), «Çingene Aşkı» (Ertem Göreç Türkân Şoray Murat Soydan), «Kadın Severse» (Ertem Göreç Hülya Koçyiğit • Ekrem Bora Belgin Doruk), «ömrnmün Tek Gecesi» (Ertem Göreç Cüneyt Arkın Selda Alkor), «Karlı DafdaH Ateş» (Ertem Göreç Türkân Şoray) bulunmaktadır. «EMEK» SÎNEMASI Mt'ZİKHOL DLUYOR Emekli Sandığı'nın Beyoğlu'ndaki Emek Sineması, önuraüzdeld Şeker Bayramından sonra müzikhol haline getirüecek, burada shaw'lardazenlenecek, müzıkli piyes ve operetler oynatılacak, yabancı şartacılar getirtilip, var>*eteye yer verilecektir. Rüya Sinemasmdan sonra Turgnt N. Demirağ tarafından beş yıllığına kiralanan Emek Sineması sahnesinde 100.000 lira harcamayla bir ay sürecek değişikliğe girişilmiştir. 1 Ekımde film gdsterilerine başlayacak Emek'te, 21 Aralık'tan sonra günduzleri film, geceler; show olacaktır. Sinemanın yeni işletmecisi Demirag. İstanbul'un agırbaşh ve sanat nitelıği taşıyan film oynatan bu tek salonunda kalitenin degişmiyeceği yolunda teminat vermiştir. . Ve «İNCE ME.MED» Yaşar Kemal'in «İnce Memed» inin ıkınci cildi ise, önümuzdeki mevsim Lutfi ö. Akad tarafından fılme alınacaktır. Birincı «Ince Memed», yazan •arafmdan önceden Amerika'nm 20 Century Fox Şırketine saüldıgı için, Türk smemacılan tarafından çevrılememekteydi. tkinci «İnce Memed»ın senaryosu için Yaşar Kemal • Lutfi Akad Safa önal üçlüsü arasında bır süreden beri çalışmalar yapılmaktadır. İnce Memed'i perdede canlandıracak Yılmaz Güney askerde oldugu için, onun yerine hangi oyuncunun konacağı tartajma konusudur. «BİR DAĞ MASAL1» İRLANDA FESTIVALİ>fDE Turgut N. Demirağ'ın renkli «Bir Dağ Masalı» filmi 15 • 22 E v >lul 1968 de İrlanda'da Cork International Film Festivali'ne katılacaktır. İrlanda'ya filmin oyuncuları Türkân Şoray, Murat Sovdan, Kuzey Vargın, Ali Şen, Muallâ Sürer, görüntü yönetmeni Gani Taranlı çağnlı olduklan halde gitmemiş, sadece yönetmen Demirağ şenlığe katılmıştır. Aynı film 19 Kasım 1968 de yapılacak London Film Festivali'ne, Aralık aymda da San Francisco Film Festivali'ne katılmış olacaktır Orhan Veli'nin bir şUrinden esinlenen «Vesikalı Yârim»in de başro lünde yine Şoray oynamıştı. «MEDARIMAÎŞET MOTORU» ÇEVRILECEK Safa Önal bu arada Sait Faik'in İstanbul Teknik Universitesi Rektörlüğünden Üniversitemiz fakültelerine ve l.T.Ü. Teknik Okulu pubelerine gırmek üzere ön aday kayıtlannı yaptırmış olan öğrencilerden fen puvanlan 305.82 den yüksek olanlar, fakülte ve şube tercıhlerms bakılmaksızın, 24 ve 25 Eylul tarüüerinde yapılacak »• ralama lmtihanlarına alınacaktır. Evvelce ilân edilen listedeki adaylara ilâve olarak sıralama imtihanlarına kabul edilecekler için hazırlanan ek Uste Ünlversıte binalannda ilân edilmiştir. Bu öğrencilerin de imtihanlara giriş kartlan, adreslerine postalanmıştır. (Bası*: 24677/10873) Geçen yıl «Kederli Günlerim» filmiyle sinemaya geçen Ses Sanatçısı Behiye Aksov, rejisör Orhan Aksoy'cn Ekim ayında Erman Film'e renkli çevireceği (Dumanlı üağlar» filminde İzzet Günay'la oynıyacaktır. Piyesi yurt disında oynarkcn filminin yurt dışına çıkraası Sansür tarafından yasaklanan cİsyancılaro filminin bir sahnesinde Yıldız Kenter ve Gökscl Arsoy. Behiye Aksoy'un 2. filmi: «Dumanlı Dağlar» Tanınmış ses sanatçısı Behlve Aksoy, geçen mevsim oynadığı renkli «Kederli Günlerim» filmınden sonra, 1 Ekimde renkli «Dumanlı Dağlar» filmine başlayacaktır. Senaryosu Ahmet Üstel ve Orhan Aksoy tarafından yazılan «Dumanlı Daelar» filmini Orhan Aksoy yönetecektir. Behiye Aksoy'un bu filminde de rol arkadaşı, ilkinde oldugu gibi tzzet Günay'dır. Günay, şimdi «Kezban» fıl minde Hülya Kocviğitie beraber oynamaktadır. tlltklyedu II YA YLI YATAKLARI Geçtiğimiz ay Ankara Mithaipaşa Tiyatrosu tarafından Almanya'ya goturulerek Münih, Nürnberg, Stnttgard, Frankfurt ve Köln şehirlerinde oynatılan «lsyancılar» piyesinin yurt dışına çıkması serbest olduğu halde, filminin yurt dışına çıkraası yasaklanmıştır. Sansür Knrnln (Merkez Film Kontrol Komisyonu) 22/11/1965 tarih ve 176 sayılı kararında yasaklama gerekçesını şöyle anlatmaktadır : «Filmin sonlarında Beıv.'r Emminin ağanın adamları tarafından öldürülmesini gösteren sahnenin senaryoda olmadığından ve bu bâdisede snç isleyenlerin cezasız bırakılması, snça tesvik ı 2144 i 1 • 2165 22 fdici bir hava yaratacajından, Nizamnamenin 1. maddesinin 9. Yeni Ajans: 5191/10880 I U = "Isyancılar'ın yurt dışına sadece piyesi çıkar!f# fıkrasına istinaden çıkarılması ve yurt dışına ihraç edilememe• şartiyle adı geçen ilmin halka i gösterilmesinde bir sakınca yoktur.» «lsyancılar» ın yapımcısı Knrt Film sahibi Mehmet Arancı, 45 ay sonra, çıkarılması istenen bölümleri kaldırıp, filmi yeniden Sansür'e yolladığı halde, bugüne değin bir sonuç elde edememıştir. Aym piyesin yurt dışında oynatıldığı bugünlerd'e, fılmir.e konulmuş bulunan yasak kararı, sanat hayatımızda garıp karsılanmakta, Türkiye'yi dışarıya karsı gülıinç duruma duşurmektedır. Sıyasal demokrasi tarihimizde «Arslanköy olayu adıyla anılan gerçek bir konuyu öz olarak alan «tsyancılar», Re 1 Fabrikamız deposunda mevcut (4168) metreküp köknar ve kayın kerestelerle, (5369) metrekare meşe ve kayın parkeler (65) parti halınde, açık artırma suretiyle ve peşın bedelle satışa çıkanlmıştır. 2 Yumuşak kerestelerın satışı 26.9.1968 tarihine rastlayan PerSembe günü sert kerestelerle parkelerin satışı 27.9.1968 tarihine rastlayan cuma günü saat 14 de Fabrikamız Müdürlüğü binasmda toplanacak komisyon huzurunda yapılacaktır. 3 Beher metreküp kerestelerle beher metrekare parkelerin muhammen bedelleri: I II. S. normal boy köknar kereste (800.) I n. S. kısa boy köknar kereste (600.) III. S. normâl boy köknar kereste (650.) III. S. kısa boy koknar kereste (500.) III. S. kısa boy koknar kadron (450.) IV. S. normal boy koknar kereste (450.) I II. S. normal boy kaym kereste (850.) 1 II. S. kısa boy kayın kereste (650.) III. S. çok kısa boy yakın kereste (500.) Merkantil normal boy kayın kereste (750.) Merkantil kısa boy kaym kereste (600.) Merkantil çok kısa boy kayın kereste (450.) Normal boy kayın ufak mal (550.) ve (220.) Kısa boy kaym ufak mal (450.) ve (405.) ve (180.) rV. S. kayın kereste (315.) I. S. kaym parke (23.) II. S: kayın (21,) in. S. kayın parke (18.) Stan<dart dışı kayın parke (8.) I. S. meşe parke (50.) II. S. meşe parke (35.) m. S. meşe parke (25.) liradır. 4 Bu işe ait şartname Orman Genel Müdürlüğünde, Kastamonu Orman Başmüdürlüğünde, Ankara, Isrtanbul, tzmir, Mersin, Samsun ve Sinop Orman îşletmesi Müdürlüklerinde görülebilir. 5 Her partinin miktar ve geçici teminatları şartnamede gösterilmiştir. Isteklilerin satın alacaklan partiierin «'o 7.5 teminatmı saat 12'ye kadar Fabrika veznesine yatırıp şartnameyi imza ettikten sonra komisyona muracaatları üân olunur. (Basm: 24445/10877) Devlet Kereste Fabrikası Ayancık Müdürlüğünden Kazıklı Beionarme Rıhtım İnşaatı YAPTIRILACAKTIR 1 Denizcüik Bankası TA.O. Haliç Tersanesi Kasımpaşa tarafı rıhtım inşaatı işi kapalı teklif alma suretiyle eksiltmeye çıkanlmıştır. 2 Keşif bedeli 1.089.575 TL. sı olup geçici teminatı 50.000. TL. dır. 3 Eksiltme dosyası 50.00, TL, sı bedel karşılığında 19 9.1968 perşembe günü saat 15.30'a kadar Denizcüik Bankası T.A.O. nın Karaköy'deki Genel Müdürlük binasının 5 inci katındaki Fen Müdürlüğü Yazı İşleri Şefüğinden temin edilecektir. (Dosyalar aynı mahalde bedelsiz olarak tetkik edilebilir. Ancak teklif verecekîer dosya satın almak mecburiyetindedır.) * Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin en geç 21 9.1968 cumartesı günü saat 12.00'ye kadar eksiltme dosyasma ekli teklif alma şart namesinin 4. maddesindeki sartlara göre müracaat ederek yeterlik belgesi talep etmeleri gerekmektedır. Uygun görulen isteklilere iştirak belgeleri 26 9 1968 perşembe günü saat 17.00'e kadar verilecektir. 5 Teklifler en geç 30.9.1968 pazartesi günü saat 17.00'e kadar 3. maddedeki adrese teslim edilecektir. 6 2490 sayılı kanuna tâbi olmayan Bankamız, ihaleyi yapıp yapmamakta veya tercih hakkını kullanmakta serbesttir. DENİZCİIİK BANKASI T.A.O. Genel Müdürlüğü (Basın: 24352/10879) C«p Bilginer tarafından yazılmış, rejısorluğunu Abdurrahman Palay yapmıştı. Başlıca rollerinde Yıldız Kenter, Göksel Arsoy. Semra Sar, Sami Avanoğlu, Erol Günavdın, Turgnt Boralı, Semib Sergen, Bilkay Tekben, Ibrahim Delideniz oynamışlardı. J Çeltik Sapı Satınalınacaktır Türkîye Selüloz ve Kâğıf Fabrikaları İşletmesi Genel Müidurlüğü İZMİT Şartnamesi evsafında İşletmemiz teslimi ayda 500 tondan iki ayda tamamen sevkedilmek kaydiyle 1000 ton balyalı çeltik sapı satınalınacaktır. Talipler şartnamemizi İşletmemizden veya İstanbul, Ankara, Kastamonu İrtibat Bürolarımızdan bedelsiz temin edebilirler. TekJifler 26.9.1968 perşembe günü İşletmemizde bulundurulacaktır. İşietmemiz ihaleyi yapip yapmamakta veya dilediğme vermekte serbesl olacaktır. (Basın: 24727/10884) İLÂN fiftemur Alınacaktır İstanbul Kandilli Rasathanesi Müdürlüğünden 1 Rasathanemİ7.de açık bulunan 350. lira kadro maaşlı hazırlayıcUığa 657 sayılı Devlet Personel Kanununun 48 inci maddesindeki nıtelikleri haiz Lise mezunu ve 450. kadro maaşb Yönetim Memurluğuna Ortaokul (Tercihan Lise) mezunu, askerlik hizmetlerini yapmıg ve 35 er y&şlannı geçmemiş 2 memur alınacaktır. 2 Aranılan şartları haiz isteklilerin bir dilekçe ile Rasathane Miidürlüğüne müracaat etmeleri ve 2/10/1968 çarşamba günü saat 14.00 de Müdürlüğümüz binasmda yapılacak imtihanda hazu bulunmalan hususu ilân olunur. (Basın: 24735/10882) İLÂN Maltepe Belediye Başkanlığından 1 Kasabanın su ihtiyacım temin etmekte bulunan su kuyularma konulmuş olan motor ve pompaları idare etmek üzere Belediyemizde münhal 35 lira yevmiyeli su motorları teknisyen kadrosuna 1 elektrik teknisyeni alınacaktır. 2 Teknik ve Sanat Okulîan elektrik bölümünden mezun diplomalı askerliğini yapmış ve Belediye memur ve müstahdemleri tüzüğunün 4 üncü maddesinde yazıb şartlan haiz bulun=ın!arn Belediyemize müracaatlarl ilân olunur. 9/9/1968 (Basın: 24453/10878) ••ra BAYINDIRLIK BAKANLIĞI KARAYOLLARI GEN'EL MÜDİÎKLÜĞÜ BİRİNCİ EÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNDEN: 1 İstanbul Telefon Başmüdürlüğünden: Elbise ve Palto Diklirilecektir 1 Başmüdürlüğümüz personeli için 1012 takım kişlık personel elbisesi ile 9 adet paito kapalı teklif alma suretiyle dıktirilecektir. 2 Muvakkat teminat teklif edilecek bedel üzerinden ve bu işe ait şartnamede yazılı nispetlere göre verilecektir. 3 Bu işe ait şartname ve resimler Malzeme Servisimizde görülebUir. 4 İstekli olanlann kapalı teklif mektuplarım 26'9/1968 günü saat onbeşe kadar Malzeme Servisimize tevdi etmeleri il£n olunur. (Basın: 24386/10885) SALiHLi MALMÜDÜRLÜOÜNDEN Orman Genel Müdürlüğünden: ELEMAN ALINACAKTIR Orman Genel Müdürlüğü Merkez Teşkilâtmda inşaat kaloriferi ve sıhhî tesisat işlerinde 4/10195 sayılı kararnameye göre yevmiye ile çalıştinlmak üzere bir adet Makina Yüksek Mühendisi veya Makina Mühendisi ahnacaktır. İsteklilerin hâl tercümeleri ile birlikte Genel Müdürlüğümüz Per«onel Müdürlüğüne müracaat etmeleri rica olunur (Basm: A. 1244524704/10383) Salihll ilçesi hudutlan içinde bulunan Marmaracık Gölünün Balık avlama hakkı ve saz mahsulünün, 16.11J968 tarihinden 31^.1971 tarihine kadar (2 yıl 9 ay 15 gün müddetle) kirası 2490 sayılı Kanunun 31 inci maddesine göre kapalı zarf usuliyle artırmaya çıkanlmıştır Gö'.iin 2 yıl 9 ay 15 günlük kirasının muhammen bedeli 950 bin lira olup, geçici teminatı 41750 liradır thales! 27.9.19fi» cuma günü saat 15 de Saiihli Malmüdürlüğünde toplanacak komisvon huzurunda yapılacaktır. Tâliplilerin usulüne uygıın olarak hazırlayacaklan teklif mek tuplarını ihaie günü saat 14'e kadar Komisyon Başkanlıftna roakbuz ksrsılıâı vermeteri, postada vâki olacak gecikmelerin nazara almmayacağı ve bu işe ait şartnamenin her gün mesai saatlerinde Salihli MalmüdürlüSünde görülebilecefi ilân olunur (Basm: 23437/108T4) ~ 11. Şube Lüleburga7. 13. Şube Gelibolu, 15. Şube Kırklareli, 18. Şube Tekirdağa teslun 195 ton linyit kömürü kapalı zarf usulü ile satınalınacaktır 2 Tahmini bedeli 30225.00 lira geçici teminah 2266,88 liradır. 3 EksUtmesi 30 Eylül 1968 pazartesi günü saat 11,00 de istanbul Küçükyalı'daki Bö'lge Müdürlüğünde yapılacaktır. Bu işe ait şartname Bölge Müdürlüğünde görülebilir. 4 İsteklilerin 1968 yılı Ticaret, Sanayi Odası veya esnaf belgesi ile usulüne göre tanzim edecekleri kapali zarflanru ihale saatinden bir saat evveline kadar Komisyon Başkanlığına teslim etmeleri lâzımdjr Postada vâki gecifemeler nazan itibare alınmaz. : 24426/11875) KİVİ Dâncılık: 8489/10893
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog