Bugünden 1930'a 5,440,085 adet makaleKatalog


«
»

CUMHURİ¥KT 18 EylÛI 1988 Almanya'daki Türk işçiler senlelik çuval fabrikası kuruyor BALIKESİR, fa.a > Batı Almanya, Belçıka, Hollanda ve Avusturyada çalısan 1084 işçımizin 5 milyon 400 bın lıra, Balıkesırh ış adamlarının ise 2 mılyon 400 bin lira ile ortak olacakları «Işbir» sentetik dokuma sanayii fabrikasının temelı pazar gunu atılacaktır. Fabrikamn dış finansmanı 3 milyon marktır. Fabrikamn toplam ma ^fe liyeti, iç finansmanla birlikte 15 ^^ mılyon liradır. 200 ışçınin 3 vardiya halinde çahşacağı sentetik doku'ıt ma sanayii fabrikası için 100 bin metrekarelık arsa satm alınmıs ve kazılara başlanmıştır. Suni gubre, kahve, çay hububat ve nârenciye nakli ile fındık, fıstik ve kuru üzum ambalajmda, mektup, paket ve gazete naklınde kullanılan jüt ve kanavıçe çuval lara nazaran üstün vasıflara saElâzığdan şehrımıze getirdihip olan sanayi çuvallan, UCUÎ fiği koyunları sattıktan sonra 20 yatla satılabilecektir. Fabrıka her bin lirayı uç gece içinde Beyoğ ebadda sanayi çuvalından başka, ge lundaki gece kuiuplerınde yımi halatlan, ambalajlama ve har yıp bitiren Halil Akyol, polıse man iplikleri, kamyon branda bez gıderek, «Üç kişi yolnmn kesip leri, çadır ve sezlong kumaşı, masa silihlannı çektiler ve cebimdeve perde örtüsü ile plâstik duvar ki 20 bin lira paramı aldılan kaplama kâğıtları da imâl ededemıştır. Polıs soygun iddıası cektir. Fabrika yılda 10 milyon sa üzerine soruşturmaya baslamıs, nayi çuvalı yapacaktır. fakat Halil'in barlarda •jampan Fabrikamn projeleri Devlet Plân ya patlatarak paralan yedığı or lama Teşkilâtmca onaylanmi} ve taya çıkarılmıştır. lüzumlu makinelerinın ithali izni BABASINDAN KORKMUŞ de alınmıstır. Üç günden bu yana polisi uğraştıran Halil. «Ben parasıs memleketime dSnemezdim. Böy le bir hikâye nydnrdnm fakat tntmadı. Babama ne cevap vere cefcim. Bn kadar çok para ne çabnk bitti ben de anlayamaADANA, (Cumhuriyet Burosu) dım> demiştir. Pazartesi gününden itibaren Halil için «Polisi bosnna nğAdanada yeni öğretim yılının rastırmak ve yanlıs vola sevkbaşlayacağını söyleyen Milli Eğietmekten» soruşturma hçılmıştim Müdürü Hilmi Metin, bu yıl ilkokullarda 154 bın ögrencinın okuyacagını, 3950 oğretmenm gorev yapacağını bildirmıştır. Geçen yıla oranla öğrenci sayısınm 7 bin arttığını söyleyen Millî Eği tim Müdürü, halen 100 öğretmene ihtiyaç oldugunu, bunlann da bu ay içinde mezun olacak öğretmenlerden karşılanacaguıı İZMİR, (Cnmhuriyet Ege Bürosu) söylemiştir. Yuzde 5 adı altında tütun üretıcısınden kesilen paralarla, Tarış'e paralel bir kooperatif kurulacağı ekonomik çevrelerce bildirilmekte dır. Ticaret Bakanı Ahmet Türkel'IRFA Atatürk llkokulu in de doğruladığı haber tutün ureMüdürü Abbas Ülgen, sınıf seçticisi arasında memnunluk yaratme yuzunden çıkan bir münakamıştır. şa sonunda, öğrenciler önlinde, Tasannın Meclise verildiğini ve öğretmen Yaşar Danışan tarafmbu dünemde gerçekleşeceğıni söydan feci şekilde dövülmüştür. leyen Bakan Türkel, bu kooperatif Hakkında adli soruşturma açılan lerin kurulmasıyla tütün üreticisiöğretmene işten el çektirilmişnin aracı elinden de kurtulacağını tır. belirtmiştir. SAHİFE "Soyuldum, diyen genç paraları barlarda yemlş Tıp oğrenimini bitirmelerini kuüamak üzere Turkiyeye gelen ve bu arada Gtrmencik'e de uğrayan 25 yaşuıdaki Edgar Alois ile 23 yaşuıdaki Eleanor Gorman, incir taşımakta olan zilli develeri çok eevmi? olacaklar ki, hemen bir dcveye binerek caddelerde dolaştılar. Halk da, deve merakhsı iki doktnr ile hayli ilgilendi. Gennencik halkını çok sevdiklerini söyleyen iki doktor, ilcelilerle vedalaştıktan »onra arabalanvla aynldılar. Fotoğrafta, deveye binen doktorlar föruluyor. (Fotoğraf: Mehmet Kırman Germencik) Adanada ilkokullar Pazartesi günü açılıyor DENIZ KUYVETLERİ KOMUTANLIGI Seyir ve Hidrografi Dairesi Başkanlığından bildirilmiştir. DENİZCİLERE VE HAVACILARA 96 SAYILI BİLDİRİ 19 ve 20 Eylül 1968 tarihlerinde 0900 ile 17.00 saatleri »rasında aşağıdaki noktaların birleştiği saha içinde seyretme, demirleme, avlanma ve bu sahamn 10.000 metreye kadar olan yüksekliği can ve mal emniyeti bakunından tehlıkelidlr. EGE DENİZİ SAROS KÖBFEZİ 1 m.d nokta : E. 4557.6 No lu Bakla Burnu Fenerinden 076 derece ve 3.5 mil mesafede enlemi 40 derece 35 dakika Kuzey, Boylamı 26 derece 50 dakika Doğu. 2 nd nokta : Enlemi 40 derece 30 dakika Kuzey Boylamı 26 derece 30 dakika Doğu. 3 flncfi nokta : Enlemi 40 derece 35 dakika Kuzey Boylamı 26 derece 30 dakika Doğu 4 uncu nokt* : Enlemi 40 derece 39 dakika Kuzey Boylamı 26 derece 45 dakika Doğu. DENİZCİLERE VE HAVACILARA ÖNEMLE DUYURUHJR. (Basın: 24481/10876) IS7ANBUL SAHIPSIZBİR ŞEHİR HALİNE GELDİ B «Mehmet avuş» Anıtı Kampanyası genişliyor eledıye hizmetleri gün geçtıkçe daha olumsuz bir yöne gırmekte v* gorevlerin »ksamast yuzunden Istanbul mrdenl bir tehır olma hüvıyeünden uuklajmaktadır. Kısa bir türe öncesine kadar saat 17'den sonra sehrin bütün caddt ve meydanlannı kaplayan seyyar satıcılar, kontrollann yetersizliğl yuzunden artık sabahın erken saat larinde faaliyete geçmeğe başlamıj lardır. Bunun yanı sıra evlerden çöpler toplanmamakU, tasan kanalizasyon lann sulan yollarda akmaktadır. Saat 11.30. Son şeklini alma«ı için 12 defa proje değiştirilen llürriyet Meydanı. ko». koca bir çöplü|e dönmüj. tkl adıtn ötede de t«tanbnlun en bttyök ilim vnvası. (Fotoğraf Selçuk AYSATAR) TUWn kooperatifleri kuruluyor Bir Öğretmen müdürünü dövdü Beicdiye Zabıtası Şehrin başıbos bir havaya bürünmesinde başlıca rolü Belediye Zabıtası kadrolaruıın yetersizliğ! oynamaktadır. Belediye yöneticile rinin, zâbıtayı güçlendirici tedbir ler alınması için yaptıklan çah|malar ise bir sonuç vermemektedir. ^(IIMUUHIUIIUIIIIIIIIlllUIIIIIIIUIIIIIUIIIIIUIIIIIIIIIlUIIIIIIIIUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIMIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIir^, İncirli Caddesinde bir trafik polisi görmedim M Agnıtoı Zafer Bayramı münasebetiyle Vatan Caddealnde yapılan geçlt resmini bep birlikte seyrettik. Geçlt resminin sonnna dogru trafik poliıleri geçtl. Ne (flzel jeçtiler. Ne kadar çösterişli idiler. Hele iki motosikletli geçH. Motosikletler süratle gidiyor. Czerindekiler de sele fizerinde aya|a kalkımş vaxiyette. elleri taavada geçtiler. Korkndan tüylerimiı ürperdi. Ama bize cambazlık yapan trafik polisi degil, kontrolsnz vasıta kullanan cambazlan yakalıyacsk trafik polisi lâzım. Bakırköyde bir tncirli Caddesi vardır. Trafiğe açılalı henflz kısa bir sfîre oldn. Oördüncü kazavı ben g&rdum ve yaşadım. îollar vasıta sîper camı kırıkları ile dolu. Bn yoldan giinün hangi saatinde geçilirse geçilsin minibüslerin korknnç gidiş gelislerini görürsünüz. Bn yolun istasyona yakın kısmında süratle geçen vasıtaların kaldırdığı tozdan yayalar gelip geçemez. Ben bn cadde üzerinde oturanlardan biriyim. Oglnra halen bn caddede vnkn bnlan trafik kazasından taastanede yatmaktadır. Bn cadde fizerinde hiçbir gfln ve hlçblr taatte traftk polisi göremedim. Tevfik TOLOGLD Incirh Caddesi Camlı Sok. 1/20 Bakırköy Istanbul cumhuriyete mektuplar | | i = E E = E E E E E E = E E =: E = Ticarî üimler Akademİ8İnde öğrenciler yönetime ^.° < • katılacak ÎZMİR, (Cnmhuriyet Ege Bürosn) îküsadi Ticari llimler Akademisi Başkanı Prof. Saffet lrtenk, öğrenci sorunlan ile ilgili toplantı lara öğrenci temsilcilerinin de kaülabileceğini açıklamıştır. Prof. lrtenk bu konuda soyle ko nuşmuştur: «Akademide öğrenciler de yönetime katılacaktır. Öğrencilerden ha bersir ahnan kararlar iyi olmuyor. Bu bakımdan öğrenci sorunlan ile ilgili toplantılarda öğrenci temsilcilerini de dâvet edeceğız. Onların göruş ve fıkirlerini dinleyeceğız.» Kanun çıkarsa Yugoslavya'da alacağı olanlar Gazetemzin 27.8.1968 gün ve 15834 sayılı nüshasmdaki «Cumhurıyete mektuplar» sütununda, 6 hak sahibi adına Niyazi Bayer imzası ile neşrolunan, «Yugoslavva'dan alacağı olanlar hâlâ beklıyor» baslıklı yazıya cevaptır: Türk vatandaşlanna ait olup, Yugoslav Federatif Halk Cumhuriyetince millileştirilmiş bulunan mal, hak ve menfaatlerin tasfiyesi hakkında hszırlanmış olan kanun tasansı Büyük Mület Meclisi Baskanhtuıa sunulmuş olup, halen vüksek meclisin tetkiklenn dedir. Sözü edilen tasan kanunlaştıgı anda, bu kanunda belirtilen belgelerini tamamlayıp da hak sahibi oldugunu ispat etmiş bulunan vatandaşlarımızın, takdir ve tevzi komisyonunca tayin edilecek alacaklan. bahsi geçen kanunda gösterilen esaslar dairesinde kendılerine tevzi edilecektir Bilgilerinl ve keyfivetin gazetenizüı aynı sütununda neşren duyurulmasını rica ederim. Maliye Bakanı Y. GELtBOLTJ Conkbayınndakı «Mehmet Çavus» anıtının yenıden yapılması için Iklnci Kolordu Komutanlığınc* yurt sathında açılan kampanya büyük bir ilgi görmüş ve İki gün içinde yurdun çeşitli yerlerinden 25 bın 600 lira gönderilmiştir. «Mehmet Çavus anıtını y»ptırma kampanyasına» büyük :şyerlerıyle birlikte köylüler a» katılmış ve Kavak köyü muhtan önceki gece kahvede topladıgı 500 lirajs Geübolu 1» Bartnmtın yaptırmıştır. Bu arada kampanyanın llk günUn en büyük bagışını tstanbuldan Kaşık Sanavl Ananom Şirketi 10 bin llra ile yapmış, emekli albay Necmettm Oğultürk ve eşi de 4 bta lira göndermiştir. Kampanyaya CHI> Genel Sekreteri Bülent Ecevlt de 500 lira ile katılmıştır. Kampanya geçen her gün genislemektedir. Projeleri hazırlanmakta olan yeni «Mehmet Çavus» anıtı, 2,5 met.re boyundaki «Mehmet Ç v vuş Anıtı» nın yerine dikilecektır. Esnaf kontrollan Esnaf kontrollan Iktisadî Teftis Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülmektedır. Yine kadro darBn da medenî Istanbulun en bnyflk caddesınden bn lığı yüzünden bir hafta içinde ancak 1313 e^nafı kontrol edebilen e Ittiklil Caddesinde tavnk kesiliyor .. ki»l*r bunlııdan 161'ine para, 8 * « i .•*. : (Fotoğrat: na da para ve kapatma cezası ver . mislerdir. Kapatılan iıyerlerinden 4'ü fırm, 5'i bakkal, 2'si temizleyici, 2'si kır kahvesi, 6'sı manav ve 17 si de mem ba suyu bayüdir. gorünâf. Onlvers/fefere boşvurmo süresi bugün sona erlyor ANKARA 5 temmuz 1968 ta rihinde yapılan üniversitelerarası gırıs sınavuıda 300 ve daha yukan puan alanlaruı üniversitelere bağh fakülte ve yüksek okullara basvurma süresi bugün saat 17 de sona erecektır. Bu adaylardan puanlanna göre yapılacak sıralamadan sonra alınacak olanlann isimlen fakültelerce Usteler halinde açıklanacak ve kesin kayıtlan 23 eylul pazartesi sabahı baslayıp 28 eylul cumartesi günü saat 13 de sona erecektir. Kontenjanlar dolmadığı takdirde 280 ve daha yukan puan alan adaylann başvurma süresi 23 ey lul pazartesi sabahı baslayıp 2 ekim çarşamba günü saat 17 da sona erecektır. Genel tş grevinde anlaşmaya varıldı teklif getirecettm. Bu frer şehirin manevî hayatına soknlmuş bir hancer olmuştur» demlaür Grevin kanunî yapUdıgına dair mahkeme kararı oldugu halde, GenelIş'in grevinin kanunlar dışına taşmak suretiyle yapıldığını da lddıa eden GUnday. Belediyeyi desteklemedigi içın Valiuği yermiş, baa kuruluşlara çatmıstır. Öte yandan, greve Katılmayan bir postabaşını dövdükleri ıddiasıyla Yıimaz Toruk, Hakkı Çorcur ve Mehmet San adlı grevciler önceki akşam Nöbrtçi Mahkeme tarafmdan tutuklanmıstır. haklarına kavuşacak i | = Karakola 10 metre mesafede ÎZMİR, (Cumhuriyet E?e Büro»u) Anafartalar polis karakoluna 10 metre mesafede Gencer Öztayanç adh bir sâbıkalı. çay ısmarlamıyan srkadası tornbalacı Ali Ercan'ı bıçakla delik desik etmiştir. Cmayeti işledikten sonra polise tpslim olan kaatil, ifadesinde: «tki yıllık arkadaşımdı. İkimlz de sarhoştuk. Çav ıstnarla dedim, san dalye ile üzerime hücum etti, Bı«•ağımı çektim ve v«rmaya başladim» demiştir. Kaatil sorgusundan sonra tutuklanmıstır. cinayet îşiendi DÎSK asgârî ücretin 67 lira olmasını istedi Devrimci îşçi Sendikalan Konfederasjonu as<ari iççi ücretlerinin saat başnıa 8 lira 43 kuru; olarak tesbitini istemistir. Bu dunıma göre t saatlik bir işttünü 'cin teklif edilen asgari ücret 67 44 TL. olmaktadır. Genel Baskan Vekill Ehlîiman Tuncer ile Genel Sekreter Kemal Sülker tarafmdan dün yapılan ba sm toplantısında teklifin. anne. ba ba ve iki çocuktan meydana gelen bir isçi aiİMİnin ihtiyaçlan göz önünde tutularak hazırlandığı açık lanmıştır. ESKİŞEHİR Geçtığimız sah günu baslayan Genellş grevı, dun sabahtan itibaren sona ermıs ve Eskişehirde hayat normale dönmeye başlamıştır. Anlaşma, Şehır Meclisinın onceki akşam yapmış olduğu olağanüstü toplantıda, Türktş'i temsılen Hs kişehire gelen Halil Tunç ve GenelIş Başkanı Abdullah Basturk ile Belediye Başkanı Sabahattın GUnday arasında gece geç vakte kadar süren görüşmelerden sonra sağlanmıştır. Sendıkacılann ve grevcıierin ağır tenkitlerine uğrayan cıeclısın olaganüstU toplantısında bir konuşma yapan Belediye Başkanı Günday, Genelîş Sendıkası Başkanı Sırn Kortan'ın maaşıyla ılgüi sozlerine degınmiş «Bdy lelikle (rrevin benim şatasıma kar si yapildıği ortaya çıkıyor. Dağ başında bir eskiya tibi vakamıza yapışıp bizden kimse işçi hakta alamaz. Ne bahasına olursa ol •nn, temizlik isçileri kadrosunu kaldırmak için yeniden Meclise IHukuk mezunlarının Hakim İ adaylığına atanması îstanbul'cla Münteşir Cumhurtyet Gazetesinin 22.8.1968 tarihli nüshasında 5 nci sahifede «Cumhuriyete Mektuplar» manşetli sütunlarda «Hâkımlik stajı için sıra beklemekten bıktık» başhklı yazı ile ilgili açıklamadır. Bütün Devlet Daırelerinde olduğu gibi Adalet Bakanüğında da kadrolar ilgili kanunlar ile tahd.t edllmiş. tesbit edilmiş olup, ancak bu kadrolarda münhâl bulun ması halinde taliplerin atanması mümkün olur. Münhâl bulunmaması halinde elbetteki müracaat sahibi. bir kadronun açılmasmi beklıyecektir. Bütün hukuk mezunlannın HaWm ve Savcı olacağı düşüncesinden hareketle, mütemadiyen yeni kadrolar alınması ve görevler ihdası hizmet politikası ile bağdaşamaz. Adalet Bakanlığmm, ancak, teskilâtın, mahkemelenn. Adalet dairelertnin ve artan işin icabı yeni kadrolar istemesi bahse konu olur ki. geçen yıl 882 sayılı kanunla 400 kadro almarak ihtiyaç giderilmiştir. Bu sebepledir ki, Hâkimler Kanununun 4 ncü maddesinde ihtiyaçtan çok istekli olabileceği düşünülerek müracaatlann ne şekılda sıraya konacağı tesbit edilmıştir. Adalet Bakanlığı her hukuk nwzununa görev vermekle mükellef olmayıp, hukuk mezunlan memleketımizde bütün müesseselerde ve iş sahalannda çalışma imkanına sahıptir. Bu hususun aynı sütunlarda açıklanrnasım rica ederim. Necatt VOLKAN Adalet Bakanı Yerine Müsteşar 18 Eylul CAhır 25 ş u V. E £ ş Z ş | 5 41|12.0S 15 37118.15 19 46 4.03 11 25| S52 9 21 12 00' 1 32 9 4» Istanbul Universitesi Rektörlü günden 1 Asağıda nev'iieri, keşif bedelleri, geçici temınatlan yazüı 7 kalem i?in eksiltmeleri kapah tarf usulü ile yapılacaktır. 2 Sözleşme v e şartnameler Rektörlükte görülebilir 3 Talip olanlann 1968 yıhnda Ticaret Odasına kayıtlı bulunduguna, temınattarını Ünıversite Saymanlık Müdurlugune yatırdığına dair belçeleri Yapı tşleri Başkanlığmdan yeterhk belgesi alabılmek üzere A da yazıh is ıçın 4n"000. B için 57 000. C ıçın 106.000, D için 250 000, E için 272 000, F için 250.000, G içın 50 000 liralık benzeTI ısleri muteahhit s\fatiyle vaptıkları, kat'î kabulünü yaptırdık'arı hakkındaki belgeleri 23 91968 günü, «aat 16 ya kadar. 4^ 2490 sayılı kanuna göre her 7 is için a y n ayrı olarak hazırlıvacaklan teklif mektuplarmı eksiltme saatinden bırer snat evvel Rektörlüğe vermeleri gerektir. 5 Postada vâki gecikmeler nazara ahnmaz. tşin n e v i Ke?fl Geçici teminatı 3000 Eksiltme gün ve saati 27.9.1968 15 İLAN Devlet Orman Kereste Fabrikası Bolu Müdurlüğünden VADELİ KERESTE SATIŞI 1 Fabrıkamız îstıf yerınde mevcut asağıda müfredatı yazıh keresteler karsılannda yazılı muhammen bedellerı uzennden 75 parti halinde °,o 25 ı peşin, "o 75 ı altı ay vadelı (Banka mektubu mukabili) olarak sçık »rttırma suretiyle satışa çıkarılmıştır. Cinsi ve Nev'i N. B. Koknar Çıta N. B. Çam Çıta K. B. Ç. K. B. » Ç. K. B. Koknar Çıta Standart Dışı kereste IV. S. Ç. K B Çam kereste IV. S. K. B » IV. S K. B Göknar Kereste III. S Ç. K B. Göknar ı> » III. » Çam • IV S. N. B. Çam > IV. S N. B. Göknar III. S. N. B. III. S. N. B. Çam III. S. N. B Göknar • III. S. N. B. Çam •> Parti Adedi 2 3 3 5 . 3 7 6 4 3 3 4 3 4 15 6 3 1 75 M i k t a r i Adet m3 11880 10544 2925 60750 30900 4293 35545 10628 22231 30772 36625 7694 16785 54741 17340 6729 1903 3622S5 67 86 76 110 66 136 214 135 129 121 168 132 351 1303 593 150 64 3908 Dm3 018 564 225 365 531 571 257 319 919 119 608 791 İ Kadıköydeki İ tehlikel] çöplük S = = = = = S Ş H = S E E E E = E E S E E E E E = E E Ş z: = Kadıköyünün en mutena yerinde Altıyol ağzmda Ağabey hanı karşısmdaki arsa bir yıldan beri civardaki dükkânlann çöplügil haVine gelmıçtir Burava ntılan mukavvave kâğıtlar iki defa tutuşmuş ve her ikisinde de Kadıkdv ttfaiyesi tarafmdan sondürulmüştür Gerek Osmanaga mahallesi muhtarlığı. perekse bız maiıalle s?kmleri tarafından mahallî Beledıye idaresine yapılan vazılı ve sözlü ikaz ve şikâvetlerden şimdıye kadar rnaalesef müsbet bir netıce alınamamıştır. tşin fecî tarafı. arsa sahibi tarafından bir müddet evvel iki kamyon dolusu inşaat tahtası da eetırilerek çöplügün WT kenanna isttf edilmiştir. Bu veni durum. her an veni bir vaneının cıkmasmı saSlavabılecektir Bu oislik vuvası çöplügün Kalrtınlmasi ve vaneın tehlikesinm ^nlenmesi için ıleili mercileri ha rekete Recirebilmek Uzere deger" earetenlrin tavassutunu rica edertm. Dr. AH Satt Ekbıd nsmanajt» mahallesi, Kırta^ivecl (Biıi okutacak miiesseselere soslenivonız» Bizler AdaTîaza Ç lik yapan. bütün Recimi tek maası ile olan bes nüfuslu ailenin iki PTkek kardesiviz Lise Fen kolunu iyi derece ile takıntısız bitirdik DiSer smıfianmızı da bfivie eecmistik Hlcbir köHl 1tivndırmz vokhır Tek emelimiz iiim tahsil ederek beserivpte hizmet rtmektir. Bu vıl Universite «inavlannda hemen hemen b\V Hîn fakUHelere «irecek nuan da almış dunımdavız. Ailemizin ilim tahsilltnlzi maddî vOndprı en ^pileve^şi düsüncesi eeceler uvInjmuz'i bfip kacırmaktadır. B« pndi«»dpn dolan her türlü taah Mld«' ran olsrak birf Türkivede AvTucada okutacak müessa»«pclenivoruz. Bövle bir r^üp<:^pKp hulursak c*l:sacak o na favdflli olacak kanaatrpvf? r>avr»m<slsrırni7 hakkindn Adnoa *art ortsokiıl VP I1<sestnden vetpr* rnalfirrm» slınsMHr Cpvanlanr ni rica Muh. Bed. Lira 405.0U 383 00 203 00 264 00 324 00 150 00 304 00 338 00 338.00 365 00 385 (10 405 (10 428 00 5ST 00 585 00 ', t 7.5 Teminat Lira 2U3U00 2480 00 1670.00 2200 00 1620 00 1540 00 4880 00 3430 00 331ü 00 3310 00 482(1 00 4114(1 U0 11280 00 54980 00 2603(100 Oukurova Radyosunu dinleyemîyoruz 300 Kw. eücündeM «TRT Güney Postalan Çukurova Radvosu» nun gündüz yayınlan saat 18'e kadar. bütün CukUTOva bolge smde rahatlıkla dinlenebilmektedır. Fakat 18 den itibaren kula ğı rahatsız eden bir cızırtıvla birlikte yabancı radvolann da sesi gelmekte ve bu durum radvonun dinlenilmesine ensel olmaktadır Bu vü7den aksam vavmlan vaJmz Çukurova'da degil. bu bfilee dısmda da dinlenememektedir Radvonun vavınlandıjh dalea uzun'ugıı dee^tigi takdirde Cukurova radvosu gecelerı bO+un Türkive'den VP Kıbnstaki. Arap ülkelertndeki «ovdaslanmız tarafından da d:nlenebllecektlr. Onl»n bu tmıtlululrtBrı mahrum etmiyellm. Bir Cnknrovah Mnrat F«rr F«rr1 Arbev A Oniversite merkez bina 40 000 bahçesi vollannın 7ap>! • ması. B Fen Fakültesi tesisat, t» 56 977,88 dilât ve onanm işleri. C F e n Fakültesi merkez ka 105.685,77 lortter dairesi tesisat onan m ve F K . B . laboratuvan havalandırma işi. D Orman Fakültesi garaj 250.000 tadilâtı ve 5 muhtelif kürsüde vapılacak çeşitM onarım isieri E Tıp Fakltltesi Çapa Derl 72 000 Hastalıklan KHniğindeki tadllat ve o r a n m Işleri. F Tıp FakUltes! Çapa Klintk 250 000 lerarası vollannm vapılrrmsı G Ünıversıtemiz merkez bi 49.928,10 na kalorifer dairesi teslsat onanm '«1. 4100 6535 27.9.1968 15.10 37.9.1968 15.20 056 327 384 520 6fi8 242 800 00 800.00 9020 00 388000 140300.00 13.750 27.9.1968 15.30 4850 27.9.1968 15.40 13.750 3745 27.9.1968 15.50 37.9.1968 16.00 2 îhale 25/9/1968 tarıhine rastlıyan Çarsamba günü saat 13 30 da Bolu Orman Basmüdurlüğü toplantı talonunda toplanacak komisyon huzurunda vapılacaktır. 3 Her parti içın a y n « y n % 7,5 teminat y g t ı n l m a s ı şarttır, temınatlar en geç saat 12 y s kadar alınır. 4 Bu »atışa ait ilSrı, sartname ve lüzumlu evrak Orman Genel MüdürlöSü. Bolu Orman Basmüdürlüğü, Bolu, Ankara, tstanbul v e tzmir Orman îşletme Müdürluklerıvle fabnkamızda «orülebilir. 5 Taliplerin satıj sartnamesınde yazıh v e s a ı k l e her parti ıçın a v n a y n o'mak üzere vatırmiî o l d u k l a n teminat makbuzu 11» birlikte satış komısyonuna belirli gün ve saatte müraca&tlan ılân olunur. DEVLİÜT ORMAN İSLETMESİ 7ABRÎKA B O I V ( B a ı ı o : M8M) 108M (Batın 54S9S) 10«M 'nııııııınunniuuuuinMnnıiHnuıuuiuuıuunıııuıııuııuHHiıuııııııınııiuiMiıniııuiMUiuıuuuiınıııııii:
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog