Bugünden 1930'a 5,439,041 adet makaleKatalog


«
»

s 4 CTMHURtTET 18 Eylâl 1968 SAHİFF ÜÇ DIS HABERLER Salazar'sız Portekiz olur mu? • ^ irkaç gun evvel Cemal 1 D J Gürsel Paşa merhumun J P j ölümiınün ikinci yüdö ^ ^ • ^ numu idi. Bu mfinase betle hakkında sitayişkâr yazılar çıktı. Sozler söylendi ve kabrine çiçekler kondu. Memlekete hizmet etmis olanla. n hayırla yâdederek cnmak kadırDavid Hotham şinaslıktır. Bu kadirşinasUğı gösatı Almanya, Güvenhk Konsevı devamlı üyesi beş büyük devleto, termeyen milletler kendisine hızİkınci Dıinya SaTaşındaki eskı düşman devletlere gereğınde mümet edecek adam yetiştiremez. Odahale etmek hakkını veren Bırleşmış Mılletler Anayasasırun 107. nun için bu gibi hareketler bir maddesınm hükumsuz olduğunu ıddıa etmektedır. Sovyet Rusya bu taraftan bir milli \azife ise, öte Debre (DIŞ HABERLER SERVÎSİ) maddeye dayanarak, gerektığı takdırde, Batı ALmanyaya askeri müdayandan bir millî yatmm sayılır. PARtS, MOSKOVA Sovyet Tass halede bulunabıleceğıni one surmektedır. Bonn da buna karşılık, mutNe ise gevezeliği bırakalım rta Ajansı, Çekoslovakya'daki son tefıklerının, bu maddenın artık hükumsuz olduğu tezını desteklemesınl V ransa Dışışlen. Bakanı Mıchel Debre, Fransanm dı? sıyaseti iki prengelelim Cemal Gürsel Paşaja. gelışmelerı eleştıren bir yorubeklemektedır boyle askeri ilıtilâl liderlerinin \e ™ sıbe dayanır bağunsızlık ve dajanışma» demıştsr munda, yuksek mevkıler ışgal eGergınlığın azaltılmısı meseÇekoslovakya ışgalımn hemen ertesınde, Moskovanın bu 107 ve umumiyetle zorlu siyasî liderlenn den antı sosyalıst unsurların, lesınden bahseden ve Çekoslo 53 uncu maddeler ustunde durması, Bonn'u çok kuşkulandırmıştı. Batı mersiyeleri daha ziyade edebiviÇek Sovyet anlaşmasını sabote vakya'ja askeri mudahalenın Alman lıderlenne gore, Bavyera Bohemya hududundakı 14 Rus tü ta kaçar. Ve insanlan alelâde fâetmeye çalıştıklannı ılen surbu yumusama faalıyetıne golge menı, Oıta Avrvıpadakı askeri dengeyı değıştırmıştır ni seviyesinden alıp yükseklere muştur. Yorumda, Aleksandr duşurduğunu belırten Debre, Başbakan Kıesmger, Cuma gunu yaptığı konuşmada, «Avrupadakl çıkarır. O zaman da «put» laşır! Dubçek rejımmın aldıgı tedbırle«Sovyet Rusva ıle miinasebetçok tehlıkelı ve kritik dunımdan» soz ederken, ote yanda Dışışlen Ba Ama neyliyelim ki; çoğumuzda konn «Yerinde» olduğu, fakat, «Anlerde esaslı değisıklikler yapma kanı Brandt da Berlındekı «Ciddi» durumdan bahsetmıştır. ru könine şahsa tapma itıyadıtısosyalist unsurlann, silâhlannı fırsatını kaçırmamanın önemımız, içtımaî hayatttnızda unulKıesınger hukumetırun en guçlu kışısı, Mahye Bakanı Strauss, hâlâ bırakmadıklan» belırtılmekne» ışaret etmış «Doğu Batı maz bir yaradır. geçen hafta yaptığı bır konuşmada, Rusların, «Bokemya atlama tahtedır munasebetlerinde yumuşam» tasıııdan», Batı Avrupayı işgal etmelerının ıhtımal dahıhnde olduğuCemal Gürsel hakkında da ölft PRAG Çek Sovyet liderlesağlanamazsa, ya birarada yaşaazi ülkeler vardır ki, onlarnu, soylemıştir nmn Moskova'da vardıkları anmünfin ikinci yıldönümü mfinasema, yani iki blok arasında hadan soz edılınce mutlaka Gerçı, Başkan Johnson'ın Berlm hakkında Ruslara yaptığı son laşma sonunda Çek basımna uybetiyle sozler söylendi, yazılar yareketsizlik ilkesıne d.>nulecek, voneticılerinin de isimlerini uyarma, Almanlan bır dereceye kadar tatmin etmıştır. Pakat 21 Ağusgulanan sansur, yasaklanan «İşzıldı. Rahmetli tebcil edildi. Ben va da soğuk savaşa veniden baş hatırlarsınız. tspanya nın tostan berı hâkım olan kanıya gore, Washıngton Ruslarm Çekoslovaklanacaktır» demıştır bu gibi şahsiyetler hıkkında beyFranko su. Mısır'ın Nâsıı'ı, Ku gal», «tşgalci» ve benzen kavram lar yenne yenı ıfade şekıllerı doğ yayı ışgallerml pek hafıfe almıştı. Almanyayı feda etmek pahasuıa, bir lifc yazılar ve sozler işitmektea banın Kastro'su, Çin'in Mao'su, Fransa'nm NATO karşısındamasına yol açmıştır. Amerikan Rus anlaşması yapılacağına daır eski şüpheler yeruden bıktığım için daha «entim» şeyler T.b.. kı tutumu ıle ılgüı bır soruya Basın, Moskova anlasmasında canlanmıştır. beklerdun. Ovuncak değıl, bu kucevaben Mıchel Debre, «Doğa Kişilikleri, ya da guçleri, kenda yer alan bu hukum uzenne mandan Türkiyenin en kritik vo Alman halkı şımdı, şuphe ıle şu soruyu sormaktadır ıle Batı munasebetlerındeki tedi ulkelcrınin ismine eş değerson haftalar kanşık 6 senesinde Devlet BaşkanAmerikanın garantisine ve Ahnanyanm NATO uyesi olmasma rağmel verileri değistirecek olaydeği bu tur yöneticilerin en es «İşgalcılerden» içinde, «Işgal» ve şu şekılde soz etlığı vazifesi gormuştur. Onun için men, eğer Rusya 107 nci maddeye davanarak Batı Almanyaya saldıralar cereyan etmezse Fransanm kisi Salazar'dır. Portekiz'in Anmeyı gelenek halıne getırmıstır: adamın «bususiyet» lerini bilmecak olursa, acabs Blrleşık Devletler Batı Almanyayı savunacak mı? Atlantik Ittifakına sâdık kala tonio Salazar'ı... «Son olaylar», «Ağustos olaylamiz lâıımdır. Senator Mansfıeld'ın, Amerikan bırlıklerınm Avrupadan çekılmesi cağını» soylemış ve gerçek bır Geçen hafta geçirdigi bir berı», «Dramatik olaylar», «Siyasî teklıf'nl tekrarlaması uzenne, endışeler daha da artmıştır. sılahsızlanmaja, taraftar olduyin amelivatı ve iki gun onceki Ben Cemal Gürsel'i 27 Mavıs gerçek», «Bilinen güçlukler», Nıtekım, Dr. Kıesınger, Dr. Kurt Bırrenbach'ı, Beyaz Saraya Al İbtılâlinden 9 gun sonra Ankara. ğunu belırtmıştır. bir bevin kanamasından sonra «Son haftalann getirdikleri», «Ge man'ar n endışeleruıı anlatması ıçın, Washıngton'a gondermıştır. koma\a giren Salazar şu anda. da bir basm toplantısı munasebeDışışlen Bakanı, Fransa çici olağanüstu durum» v.s. kendisine alışan dunva kamu Batı Alrranya, Moskovanın, «Intikamcı Bonn» a yapacağı hücumtivle verilmiş olan koktejlde gorKanada ılışkılerı hakkındakı bır Basm, Sovyet ışgalını dolaylı ovunu «Salazar'dan sonra Portelara kendını hazırlamaktadır. Basında her gun, Federal Cumhunyetın, dum. Kendimi tanıttım. Ündan soruya karşılık, Fransız dılını yoldan tenkıt ederken, sansure kiz ne olacak?» sonısu içıne itRusya ve Varşova Paktı uyelerı tarafından nasıl sarüdığına daır yasonra lstanbul'a geldıkçe beni çasavunma komıtesmden Phılıppe rağrren çok curetkar bir tuturn miş bulunuTor. ğırtırdr, gömşurduk.. gdruşurken Rossılon'un seyahatını ve ken zılar çıkmaktadır. Bır gazete, daha da ıleri gıderek, Batı Almanyanın, takınmıştır Nıtekım Çek televızKomunıst Çmle askeri anlaşma yapmasmı bıle ıstemıştır. Aslmda 1926 deki bir askerî dısının Kanada makamları tara arada hiçbir mesafe bırakmıyacak yonu bir programında, on kısmı darbeden berı ulkenin Başbakanı fından bır tahrıkçı olarak vakadar kulfetsiz ve samimî ıdi Bu Bonn, Moskovanın, Almanyada Nazızmın yenıden hortlayışını badelık desık olmuş Ulusal Muzeolan Salazar zamanında pek faz ye aıt fotoğraflar gostermıştır sıflandınlmasını ımâ ederek, tutumu bütun hayatı askeri disıphane ederek, 107 ncı maddeye gore mudahale etmek ıstemesınden korkla bir sev olmamıştır. Salazar «Kanada Başbakanına bo konulinin mesafeli tuttuğu kimselerle maktadır (Büindiği gibi aşın sağcı, Milli Demokrat Parti, Batı AlProgramı takdım eden kımse tam 40 yıldır ulkeyi demir bir da doğru bilgi verilmediğıni manyada giderek güçlenmektedir). Halen, Kıesınger yönetımi çok güç temasla geçen bir asker ve bir or«Ağustos olaylarının» muzenın elle, kurallara uygun faşizm içinsanıyorum» demıştır. dular kumandanı için bir büyük durumdadır Milli Demokrat Partuıın, NPD., Batı Almanyanın dış guzellığıne fazla bir zarar vernıede v onetmiştır. Portekızın Afrı«meziyet» tir. pohtıkası bakımından çok tehlıkelı olduğunu bılmekte, fakat Partiyi dığın soylemıştır. ka'da Angola, Mozambik, Portekapatmak ıcn kanunl bır sebep bulamamaktadır. Cemal Gürsel'i ilk görüşümde Bu arada, Doğu Avrupa kaykiz Ginesi gibi somurgeleri varVietkong çetecıleri ile Amerikan Kuvvetleri arasında vapılan son Batı Almanyanın «Black Lıon Sıyah Arslan» manevralanna sevdim. Açık kalbli, açık sözlu bır naklarından haber alındığına godır. Çin'in bumu dıbındeki Maçarpışmada esır edılcn bir Vietkong gozleri bağh olarak Amerikalılar 42 000 asker katılmaktadır. Bu manevra son zamanlarda yapılan en adamdı. Her temasımda kendısınkao şehri diğer bir Portekiz so re, Sovyet askerı yetkılıleri, Sovbuyuk manevıadır. elinde gorulmektedir. de ayrı bir insani cephe gordum^ yet aleyhtarı olaylar başgosterdımurgesidir. Alman ordusunun üç motorlu tumeni (Asağı yukarı 15.000 Idşi) Cemal Gürsel'in en kuvvetli tağı takdırde Brno Fuarının kapaButun bu Imkânlara ve TurkiLAHET, (a.a) bır Amerikan zırhlı tugayı ve Fransız keşıl taburu ıle bırlıkte manevrafı «sağduyu» su idi. Şahsına ve tılacağım, Çekoslovak yonetıcıleye'de de ban çevrelerin ozendiollanda hukumetı, Kuzey At ralara katılmaktadır. (The London Times) barekâtına ait cesareti sonsuzdu. ği «Disiplin» e rağmen, 1968 de rıne ıhtar etmışlerdır. lantık Antlaşması TeşkılâSiyasî meselelerde tereddüdü vardurum şovledir: 10 gun açık kalacak olan Brno tınm (NATO) Hollânda ıçm dı. Daima muşavirler arardı. Sifuan. Dogu Batı tıcaretmın ser0 Nufus : 10 mih on. sağlam bır guvenlık garantısı yasi hayatı hep boyle muşavir aragılendığı onemlı bir vıtnn nıte0 Gavri safi vıllık milli hasıteşkıl ettığını ve Hollanda'nın, makla geçti.. lığı taşımaktadır. la 4 nuljar dolar. bu teşkılata baglı Kalmaja de0 Fert başına duşen yıllık geMillî Birlik Komitesi thtilâlde \am edeceğını teyıt etrms'ır. Moskova'da tevkifler lir: 368 dolar. kendisini komite haşkanhğına dâHukumetın ıç ve dış konular Bir mukayese için, Salazar'ınvet ettiği zaman tereddutsiız kabul dakı programı, yenı Parlâmen0 SON KALE Nijerya KuvSTOKHOLM: kine yakm suredır (36 yıl) Isedişi cesaretinin en büyük delıliNEW TORK, to donemının açılış oturuaunvetlerı, Biafra eyaletinin elinde veç'i voneten Sosval Demokrat dir. Ağustos gunu Moskova' da, Kralıçe Julıana tarafından oğu Bloku ıle Tarafsızlar bulunan son iki şehirden biri olan Partinin meydana getırdıği tsnın Kızıl mejdanında, Bu komite başına geçtiği zaman okunmuştur. Programda, NATO' Blokuna mensup 11 ulke, Owerri'yi ışgâl etmışlerdir. Biafra' veç'i gorelim : Çekoslovakya lehınde aldığı için ne buyukrizikolanolnun hayatî onemme değınılmek Çin'in B M 'de temsıli sorunın «son kalesi» L'muahia şehridir. 0 Nufus : 8 milvon. gosterı yapan bir kaç Sov^ et duğunu gormüş, ve Milli Birlik te, bu teşkılâtın taşıdığı onenunun Genel Kurulda goruşul0 BAĞIS Aktor Charlıe Chap # Gavri safi milli hasıla: 24 aydının gızlı olarak vargılanKomitesinin butün şiddet hare • mın, son Çekoslovakya olayları mesı ıçın ortak bır dılekçe halın Hollânda «Frasmus Kultur Odu milvar dolar. masına geçenlerde başlandığı ketlerinl onlemiştir. ıle bır kez daha suustune çıkzırlamışlardır. lu» olarak aldığı 50 bm Gulden'ın BEYRUT, (a.a.) 0 Fert başına düşen yıllık geoğrenılmıştır. Her Lbtilâun tabiatindeki şiddet tığı hatırlatılmaktadır. (Yaklaşık olarak 140 bın Tl) talir : 1100 dolar. «Meşru hakların ıadesı» bas ve kan dokme meylini 27 Mayıs Haberı Batıya, Rusçayı ana ısır Hukumeti, Port Saıd uzcmamını havu: kurumlanna bağı;Yenı malî jıl butçesını Parlâ Bu rakamları daha ivi anlalığı altında kaleme alınan bu hsanı gıbı konuşan bır Alman nnde uçan ıkı Israıl uçağmİhtilâlinde gormedıysek, bunu sırt lamıştır mentova takdım eden Mahye Ba mak içın bir de Türkıye lle oranıstek her yıl Genel Kurul onugetırmıştır. Bu Alman, Moskodan. bınnın duşurulduğunu aCemal Gursel'ın insani hısleruıe kanı Hendrık VVıtteveen, ulkelavalım: ne gelmekte, fakat bır başarı va'da temas kurduğu bazı şa0 SILÂHLAR Sâdan'ıa Sov. çıklarken, dun sabah Urdun îsve şahsi mudahale^erine borçlu olnin mali ve ıktısadî durumvpun l^ufus: 3î mıljon. sağlıyamamaktadır. hısî«rda«, .»idıSı mektubu Stokyetlerd«ı satın ahlığı silâhlsnn raıl sınırmda venı bır çarpışma daduğumuzu unutmamalıyız.. 27 Ma«Gayet ıvi» olduğunu bclırİmısGavrî safi tniHî hasıls: 9 holm'de buvuk bır haber «janilk partısınde, avcı uçakları, tankha kaydedılmıştır. yıs Ihtüâlı sabahı gayet haklı olatır. Butçe, \enı mali yıl içinde Imzacı ulkelerın arzusu, Mılmilvar dolar. sına devretmıştır. lar, uçaksavar topları obusleı ve Yenı çatışma haberı, artık gunluk rak hayatlanndan umıdi kesmiş o7 mıljar 248 mılyon dolar harÇin'in teşkılâttan çıkan0 Fert başına düşen yıllık geradar sıstemlerinın bulunduğu oğ lıyetçı yenne, Komunıst Çm'ın aKızıl Meydandaki gostenyı, bır hâdıse kabul edıldığı ıçm, en lanlar bugunku saadetlerini bu canmasını ongormektedır. Butçe larak lir: 281 dolar... renılmiştır. eskı Dışışlen Bakanı Maksım ufak bır hevecan dahı jaratmamışinsan adamın müdahalesıne medaçığı 706 mılyon dolar olmakla hnmasıdır. Dılekçeye ımzalanGörulduğu gibi, ekonomtnin Latvınov'un torunu Pavel Lıttır Bu arada, îsraıl Savunma Baka yundurlar. Eğer Turkıyede de, ceberaber, geçen yılkı açıktan danı koyan uikeler Arnavutluk, kaba çizgileri açısından, «Sala0 KAZA Hındıstan'uı Uttar vınov, dıl uzmanı Konstantın nı General Moşa Dayan, Mısır'a ke ha azdır. Cezayır, Kamboç, Kongo Branup komşularımızda sık sık göruWASHtNGTON (aj.) zar'dan sonra» Portekiz'p ne olurPradaş eyaletınde, bır askeri araBabıtakı, şair Vadım Dalone, sın bır ıhtarda bulunarak •Sına'da zavılle. Kuba, Gıne, Mali, Mavlen ihtilâl ve kanlı ilıtilâl hareketButçemn '/» 25.9'luk kısmı eğısa olsun, bundan daha kotusu olcın yoldan çıkarak Kalı ırmağına ışçı Vladımır Gremluga, sanat veni çatışmaya girışmek, Mısır'a spanva Dısışlen Bakanı Ferrıtanya, Romanya, Suııye ve lerinin kırmuılığı görulmedişsa tım hızmetlenne avrılmıştır Sa mav acaktır. uçtuğu ve ıçuıde bulunan 28 asker eleştırmenı Vıktor Faınberg ve çok pahalıya mal olacaktır. Mısır'a nando Castıella, Amerıka lle Kuzey Yemen'dır. Sovyet Blokubunun baş âmili Cemal Giirsel'in vunmaya a\rılan mıktar °'« 13 4' den kurtulan olmadığı oğrenılmışFakat butun totaliter rejimleri şaır Natalya Gorbanevskaya duta\sı>cm, Su\c\ş Kanalmı aşmakUpan\a arasmdakı «Askerî nun «Ortodoks» uyelerınden hıç sahsi mudahaleleri olmustur. dur tır. bekleven duzen bozukluğu endızenlemıştır. tan kaçınmasıdır» demıştır usler anlaşmasının» >enılenme^ı bırının dılekçede ımzası bulunşesi, şu anda Portekiz'i sarmış Yazıktır ki bu büyuk kalbli Türk mamaktadır Aynı şekılde, yılsorununu Amerıka hukümetı bulunuyor. kumandanının, zarureti esya ile ba lar boyu Pekın'ın B M.'e alınmajetkıh'erı lle muzakereye desma geçtiği ihtilâl ve intikal huku1910 vılmda Braganza hanedası ıçın çaba sarfetmış olan Hınv<ım etmektedır nının kovulmasıvla girilen açık metleri zamanında karşüaştığı znrdıstan da, bu kez dılekçeyı ım luklar yuzunden nğradığı «mademokrasi de\ri, 1926 daki darl=pan\a hukümetı, bu anlaşzalamamıştır. bevle kapanmış ve 1928 den bu lulbet» i, onun bu himayesinden manın v enılenme'ine karşılık, Ayana Salazar'ın başkanlığındaki istifade edip canlannı kurtarmış merıkadan «çok şejler» ıstemekbir faşist devlet kuruluşuna geolanlar alay mevzuu yapacak ka • tedır 0 NİKAH!. New York'Iu bir çilmistir. Biri Millet Meclısi, dar «nâmerd» lik gostermişler ve haham, bir trafık kazasında olen U'a'shıngton'dakı muzakereler, ikincisi de Korporatıf Meclıs olbu maskaralığa katılmasında bıç • iki sevgilinin manevi nikâhlarını ıkı ulke arasında 26 evlul 1953 mak üzere, ikili vasama orçanı bir mâna ve sebeb oknıyan bir kıyacağını açıklamıştır. Ilancılık: 8489/10891 de ımza'anan 10 vıl surelı anvardır Portekiz'de... \ e baskı takım aydmlar da bu alaya kala^manın beş >ıllık bır donem gruplannın en guçlu sözcusu, batılmışlardır. Beni Cemal Paşann ıçın cfaha jenılenmesı konusunşında General Venancıo Deslanbastalığı sırasında en muteessır Yalnız ev hanımlarına ve genç Kızlara da cereyan etmektedır. des'in bulunduğu 148 bin kişılık eden cıhet, hastalıktan zijade bu ordudur... sabab ve öğleden sonra hissizlik, bu densizlik olmuştur. îspanva hukümetı, antlaşma1 Başbakan Salazar'ın ölüm dönın \enı. enmesıne karşıhk AmeCemal Gürsel Kara Kuvvetleri şeği başında. 7 kişilik kabinevle rıkadan şunları ıstemektedır: Kumandanı idi. Ordudaki büyuk devamlı toplantılar vapan Cumnufuzu ile ve sevgisiyle guçlule^en % Askerî vardım önemli bir hurbaşkanı Thomaz da, halef seçbu mevkii Cumhurbaşkanlığındaa me işınin, Genelkurmay Başkasekılde arttınlmalıdır. Istenen açok daha ranat, ve endışesizdi. Ysmnm arzusuyla çatışması endığır askeri malzeme arasında F4 ni Cemal Gürsel gerek Milli Birlik şesi içinde olmalıdır. Thomaz'ın Phantom jet uçaklan, ikınci bir Komitesinin başına, gerekse CumCumhurbaşkanı seçüişi de ayrı Ha«k uçak savar füze batarvaburbaşkanlığına gelmekle buzurubir meseJedir zaten. İki yü onsı \e radar gemileri bnlunmaknu ve sıhhatıni kaybetmış ve o â;ıceki seçimde, Delgado muhalefetadır. dan itibaren rahat yuzu gorme tin adavı obnuş, kampanva yapa(2) Araerıka, Cebelutank muş miştir. mamış ve gorunurde venilmistı. mazlığmda Ingıltere'je karşı IsSonra, Portekiz'i terketmek zoCemal Gürsel, her şeyden evvel pan\a'\ı tutmahdır. runda kalan Delgado'nun cesedi, Milli Birlik Komitesinin bir kıîspanva'nın Portekiz'e bitişik sısım âzaları Ue anlaşamamıştır. 0 Arnerıka'lı iş adamlarının nırında bulunmuştu Bundan ayrı olarak Milli Birlik t«panva'da \atırım vapmasını kı lşte bu «Disıpünli» ve «TurizKomitesinin ifrata kaçan kararlasıtlaMCi tedbirler kaldırılmalımı gelişmiş» (1966 da 2 mılvon rım çevinnek içın buyuk gajret dır. turist gelmış) ulkenin derdi. i'ssarfetmiştir. Bir gun lstanbul'a (i) Kuvvetler statusu \enı başki duzeni Salazar zamanındaki geldığinde beni çağırtmıştı ' ttan tanzım edılmelı ve l=panva'gibi koruyacak bir veni diktator tım. Florya'da iki odalı kötıi nir dakı Amerikan askerlerım ılgıbulmaktır. Bulunacak veni lider, evde dinleniyordu.. msanlarla KOlendıren bazı sorunlarda, Ispanbem ulke içinde kıpırdanan munuşmak, derdini dokmek istıvorjol makamlanna kesın haklar halefeti ezmeve çalısacak. hem du.. ne var ki maalesef siyasî partammalıtfır de eski somurgeci metodlarını ti liderlerinin hemen hemen hiçen zalim biçimde devatn ettireŞjŞU : AblM HOrrtyet Caddasi 187 Tel: 47 28 W biri kendisine JU devrede yardımAmerıka hukümetı, bu ıstekler rek, Afrika'daki topraklan elden KAOIKÖYî Kufdin Caddesf 87 Tel: 36 28 89 cı olmadı. Herkes Millî Birliğin kar«ı=mda şu cevabı vermıştır: cıkartmayacaktir. tatili faaliyet etmesıvle kalacak, «Cebelutank uvusmazlıjına Salazar'ın yakm dostu ve korsiyasi mirastan kendine düsecek bıç bır sekılde karısamavız. tsporatif sistemin mımarı. hukuk Ilancılık 85 İ9 10843 payı hesapladıği ve hele yanhş heprofesoru Caetano, eskı Adalet sapladıgı için Cemal Paşa ile teBakanı Varela ve hiç duvmadımasları onun başanlı olmasma ve ğımız pek çok isım dolaşıyor basarısının devamına yardım ede • şimdi Portekiz'de . cek mahıyet almanııjtır. Portekiz'in bizımle ortak vöNe ise sohbetüniz sırasında kimnn, avm iklime sahip olmamız senin aleyhinde bulunmıyan merve ikimizin de «Hurrivete âşık hum bana: Devletler Bloku NATO» içinde bu lunmamızdır. Çok zahmet çekiyorum. (ArItadaşlarını imâ ederek) tabur ıd3Mehmet BARLAS re etmemiş kimseler, devleti ıdare etmek istiyorlar. Zor is Felek!. Çok nhatsızım, demiştı. Yani Cemal Gürsel, MilT Bırlik Komitesinin nev'i şahsına münhasır ihtilâl ruhunu yurnuşatıp daha az hırpalayıcı hale geti• • lkenın Guney Doğu bolgelerirken bır taraftan da Komitenin I I rınde devam eden yağışlar bir ayak evvel devlet idaresını bı™ son 12 saat içinde gprçpk bır rakmasım temine çalışmıştı. âfet halını almış, kara yolları ÇBS Superlux Sentetik oto boyası vasıtanızın yüzünO Bence Cemal Gürsel'in en bütrafığe kapanmış, kopruler Myiık hizmeti, ihtilâl ıdaresinden kılmış ve bır çok evı su gotur guldürür matlaşmayan bir parlaklık kazandırır. Fırça veya demokratik idareye geçişi sarsınmuştur tabanca ile tatbik edebıleceğiniz ÇBS Superlux Santetik üsız sağlamış olmasıdır. O olma • Son 15 yılın en fecî baskınla savdı, şimdi TürMyenin şeklı, ısoto boyası çok dayanıklıdır Trafık kirleri ve hava değin mılyonlarca sterlınhk zara tikameti kestırilemıven bir dikta ra yol açmıştır Kesın olmavar şıkliklerınden müteessir olmaz, çatlama yapmaz. ıdaresi olacağında şuphe joktur. rakamlara gore, uç kışımn ol Günlerimiz, ~l Mayıs Ihtilâlının duğu sanılmaktadır ve ona karşı olan hislerin sıcaklıKara ve deTnır vollarının bu ğmdan uzaklastıkça ve boylece yuk bır kı*mı ulasıma kapatıl ÇAVUŞOĞLU BOYA SANAYİİ gözlerımiz gerçekleri daha rahat mıştır Su baskınına ui^a^an Karaköy, Fermenecilcr 56 58 İstanbul Tel: 49 6710 (Dört Hat) CİHAN KOM. ORT. Sultanhamam Katıreıoğla han kat E İstanbul görmeve başladı!:ça Cemal Gürkovlerın lavısı ke^ınhkle te^bıl selin bu memlekete yaptığı hizedılememıştır Londra'nın Gatt metlerin büyük'üğn anlaşılacaktır. ^ ıck havaalanı da tamamen fel Cumnurıyet 10895 Uâncıük: 8703/\0896 B. FELEK ce uğramıştır. , liiilii Çekoslovakya' iiıııi \ıı\\ iiliMİiTihı söz ediyor!.. Bruno Fuarında Yugoslav ve Romen temsilcileri alkışlandı Çek basmı sansüre rağmen boyun eğmedi Debre Fransa'nm ilkelerini Rusya'nın Batı Almanya'ya açıkladı: Dayanışma ve müdahalesi ihtimali!.. B Bağımsızlık BAS1HDAH hadiseler arasında Gemal Gürsel Paşa BUGUN B Vietnam hatırası Moşe Dayan yîne konuştu Hollânda, NATO'ya bağlı kalacak 25 "Mısır'atavsiyemvar: Ispanya, Süveyş'i ülkedeki geçmeyin,, Amerikan MI iisleri için pazaıiıga basladı H Kısaca I I ülke Çin'in B.M.'e alınmasını istedi D Î I Okula gttmeyen aenç kızlara mahsus İNGİLİZCE SEKRETERLİK KURSU İN Çalışanlara iş saatinden sonra İNGİLİZCEFRANSIZC AALM AN C A wm DAKTİLO MUHASEBE 3 Ekim Perşembe başlayacak kurslara KAYITLAR DEVAM ETMEKTEDİR 9ERLİTZ DERSANELERİ SENTETIK OTO BOYASI İngillere'de selin ilk hilânçosu: 3 ölii! bizinn piyangomuz kalitemizdir ORURDIO .A . i
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog