Bugünden 1930'a 5,454,028 adet makaleKatalog


«
»

Ç»pa Yuksek Öğretmen Okullan Edebıj at Oğretmenlerınden ALİ EBTAN'm yazmış olduğu; tebliğler dergisınde Liselere ve Öğretmen Okullanna yardımcı ders kıtabı olarak kabul edilen ve geçen sene kısa bır zamanda mevcudu bıten ÖRNEKLERLE SÖZLÜ ve YAZILI YENİ KOMPOZİSYON kıtabı basılarak çıktı. Fıatı 5 Lıra AK Kitap, Kırtasiye, Dersaraçları Ankara Cad. No 78 İstanbul nâncılık: 8636/10890 umhuriyet KURl'CUSU: YUMJS NADİ 1 Nfl nin ıkınci Luks baskı ve tezhip Resbniı, mufassa) broşı parasız gonde ZUHURI DANIŞMAN P. K. 458 Sırkecı/ISTANBUL Feza Reklâm: 3664/108721 45. yıl sayı 15856 Telgrnt vt mektup adresı Jumhıınve tstanbul Posta Kutusu I'îtanbul No İ46 Telctonlar 22 42 *) İ2. 42 • 22 42 9Î II 42 98 22 42 TA « Çarşamba 18 Eylül 1968 İNÖNU, PflRTl MECLİSİNOE AÇIKLftDI: Genel Başkan, CHP için yabancı bir model aramaya lüzum Almanya Türkiye'den askerî Türkiye'de alan istedi 7 milyon gizli olmadığını söyledi MAAŞLARI DÜZENLEYEN KANUNLAR 25 YILDA 100 DEFA DEĞİŞTİ (CUMHliRİYET BÜROSU) ANKARA Devlet Personel Kanununu degıştıren tasarı uzerinde Ma lıye Bakanlığmda çalışmalar devam edeıken Tuıkıye ve Ortadoğu Amma Idaresı EnsUtusu oğıetım uyeleıınden Cahıt Tutum, Amme Idaresı dersınde yajınladığı bır ıncelemede, memurlar arasında \apılacak bır sınıflandırmanın «un\an, gore\, yetki, sorumluluk ve ucret unsurlan arasuıda» bır ılışkı kurması gerektığını one suımuştur Incelemede ayrıca bugunku maaş rejımımn esaslarını teşkıl eden ka nunlann son 25 yılda 100 den fazla değışıkhğe uğradığı one surulerek, hukumetın persone! reformuna sahıp çıkması, reformu yurutecek merkez ve umtelerın ıslâh edılmesı ıstenmektedır. işsiz var «Genç Sendika Liderleri Semincri» nde bir konuşma yapan Çalışma Bakanı Ali Naili Erdem «Turkiyede bugun "! milyon gizli işsiz rnevcuttur^ ucmistir. .. Bulcnt DİJOIENER Genel B^.kanı tsmet tnc.u oncekı JKşam Partı Meclısınde >apt:ğı konuşmada. bır soruya karşı'ık oiarak, Koalısjon Hukumetlerı zamanında Ba>oakanlik gorevını yuruturken, Federal Alman>a HuKuneiiTin Tur kıveden. askeri ti^bıkatlarda kullanı'mak üzeıs «EJıtım Alanı» kıralamak ıstedıklerı nı acıklamıstır înonu, o tanhte hu teklıfın bazı ^evrelerce olumlu karşılanmış olmasına ta^men kendısının ulusal çıkarldrımız yonunden sakıncalar gorriu6u gerekçe«ıvle Aiman H.ıkıımetmın bu talebını cKabuîe şayan bulmadığını» soylemıştır HJLÂFETİ SAVUUN VAH DUN Başbakan Elazığ'da gezerken şikâyet bildirileri dağıtıldı ERZINCAN Mucahıt Befct bildıriyor) Öncekı geceyı, bır tek kıbrıtın 1 hraya, 1 fıltre lı sıgaranın 15 lırava satıldığı Elâzıgda geçıren Başbakan Sule>inan Demirel. dun sabah Pertek . Tuncelı Pulumur yo luyla Erzıncan'a gelmıştır. Elazığ'da bazı yanm tesısleri ge len, açılışlar yapan ve temeller atan Demırel'ın şehrı dolaşması sırasında, bazı dernekler halka beyannameler dağıtmışlardır. Bu arada tl Imar Muduru Yuksek Muhendıs Mımar Emın Gokturk'un başkanı bulunduğu Elâzığ llerıcı ve Toplumcu Kalkınma Derneğı'nın dağıttığı 4 maddehk bıldırıde joyle denılmektedır: «Elâzığlı kardeş, Başbakana şu •oruları yöneltınız. 41 Bizler, etneğimiz, alın terimiz, nâmusumuzla çalışan insanlar, neden her turlu sıkıntı ve mesakkat içinde yaşamaya uğraşırken, bazılan hiç çnlışmadan milvonları eebe indiriyorlar?. (Arkası S». 7. Sü. 2 de) Turkls ıle Uluslararası Hur Isçı Sendıkaları Konfederas\onu (İCFTU) tarafından ortaklasa olarak duzenlenmış bulunan «Genç Sendıka Lıderlerı Semınerınin» dunku çalışma'arını ızleyen Alı Naılı Erdem daha sonra yaptıgı konuşma\a genç kuşağın dunya sıyasetındekı onemı nı behrterek başlamış ve ozetle şo\Ie cfevam etmıştır' «Turkiyede çalısan nüfus 13.681 mılvondnr. Ba miktann buvuk çoÇunlnğunu tarım kesimmde çalısanlar teskil eder. Sendikal faalıyetler, daha çok 1.440 milyon kısiyi kapsayan sanayi kesıminde çalışanlara hitap etmrk tedir. (Arkan Sa. 7, Sü. 8 de) Kiesinger, Demirel'e teklif etti mi? CHP Genel Başh.anı bu konuda, «Almanların ornım Basbakanlığıra zamanında Turk<\eden eğitim alanı kıralanıak volun dakı teklıflerını. Kiesinger ın vurdamnza zıyaretı sırasında ! Derairel Hukumetıne trkrarla { vıp tekrarlsmadığını bilmıvorum» demıştır Federal Almanjanm, Turkneden eğıtım alanı iiralan\ak volundakı taleplennın Kabule şayan gorulmemesı uzerıne Aiman I lar, askerî tatbıkstlatda kulıa j nılmak uzere Ponckızden «E|ı j tim Alanı» kıralam.slardır I tncelemede belırtıldığıne gore bu gunku maaş rejımını tesbıt eden ve Ikınci Dunya Savaşından once çıkarılan memur avhklarının tev. hıd ve teadulu bakkındakı kanunla, tktı«adı Devlet Tcşebbuslerı per sonelı ıle ılgılı 3659 sayılı kanun, Turkıyenın değişen koşullarına uyamamış ve bu kanunların yetersız lıği «kanun değı^tırmek. yoluyla duz°ltılm<>se cnlışı'Tiıstır Nettcede bu kanunlar son 25 yılda 100'den fazla değışıklığe uğramıştır İJurmadan değişen kanunlar Tarihçe Personel rejımının değışme«ı ko nusunda 1949 dan ıtıbaren çalışma lar yapılmış, bazı \abancı uzmanlar raporlar vermışlerdır Ancak «frcıdHiadıtn Devlet PerStonerDaN r**>k resinın kurulmasıyla ahlmıştır Bu daıre 2 mayıs 1961 de çalışmalarına başlamıştır Bu daırenın çalışmala rı sonucu 1964 yılında ortaya bir tasarı çıkmıştır Bu tasan, Meclisten hızla geçerek kanunlaşmış ve 23 temmuz 1965 de yaymlanmıştır. 657 sayıyt alan bu kanunun mall hukumlerinın 1 mart 1966'da uygulsnmağa başlaması gerekiyordu. Ancak ortaya çıkan guclukler, kanunun malî hukumlerınin uygulan (Arkası Sa. 7 Sü 7 de) Amerika yeni birlikler M~«fcW*~« * " * ' »ALAZAK Avrupa'ya Prof. Kubalı ?>a\cılıkta Yabancı model CHP Genel Başiaaı Ismet Înonu Partı MeclısınJe yaptıgı uzun konuşmasında dynca çesıtlı yurt sorunları ıle ortanın solu ılkesıne de değmmış, halkın sosyal ıhtıyaçlarını kar<;ılamak ıçın «Vabancı bır model aramaya» luzum olmadığını ılen surmuştur (Arkası Sa. 7. Su 4 de) | KubcdCyı yuhalıyan 4 üniver8İtelı mahkemeye verildi Gevtıgımiz Cuma gunu Kadıkoy Osmanağa Camıinde hilafeti ovucu hutbe oku\an A âiz Mehmet Çiçek, dun tıorjfusunu takiben tutuklanmıştır Çıçek'm taraftarları saoah bavcılıga gelerek ıfade veren Prof Huseyın Naıl Kubalı'yı yuhalamışlar, saat 14 de tutuklama kararı verüen samğı ıse alkışlamış lardır. Kubalı'yı yuhalayan 1 5 kısılık gruptan dort unıver«ıte oğrencısı \akalanarak mahkemeje \erL'mıstır Porîekiz'in 40 yılhk Diktatörü Salazar komada "Ucüz,, doğurdu GIRESÜN Gıresun ilıne baglı Barça koyunde, Hamıt Saygılı'nın eşl «uçuz çocuk» dunyaya getırmıştır. Uçu de kız olan yavrulara Narıye, Nadıye ve Rabıye adlan venlnnştır. Uçuzlenn ve annelerl bayan Say gılı'nm sıhhatlen gayet ıyıdır. gönderiyor (DIŞ HABERLER SERVİSİ) Amerika Bırlesik Devletleri Sa \nnma Bakanı Clark Clıfford, dün, 20 ile 40 bin arasında Amenkan askerının Avrupa'daki kuvvetlere ek olarak gonderilecefıni arıklamıstır. Batı Almanj ı Basbakanı Kort Kiesinger de, bır çagrıda bulunarak. \ATO'nun knv\etlendırılmesini ıoranlu gördüğünıi bildırmıstır. Amerikan Elçisi Hart, Bakan Yardımcısı oldu ANKARA, (Cumhurivet Bürosu) Amenkan Buyukelçısı Parker T Hart, Amenkan Dışışlerı Bakanlığı, Yakın ve Guney Asva me selelen yardımcılığma atanmıştır. Buyukelçı ıkı haftaya kadar Türkiye'den aynlacaktır. Parker T. Hart'ın yerıne Turkıyeye kımm Buyukelçı atanacağı konusunda herhangı bır açıklama yapılmamış olmakla beraber, yenı Buyukelçının Kasımda tayın edıleceğı bıldmlmıştır Buyukelçı Hart da, dun gazetecılere verdığı demeçte Turkıje' den uzuntuyle aynldıgını soyleıruştır. Ek kuvvetler WASHÎNGTON Savunma Bakanı Clıfford dun bır açıklama vaparak. Avrupa'da \apılacak NATO tatbıkatlarına katıl mak uzere 20 ıle 40 bın arasında Amenkan asKerının, kararlastı(Arkası Sa. 7. Sffl 5 de) IZMİR, (a.a.) Yurdumuzda ekmek ısrafını onlemek amacıyla Mıllî Produktıvıte Merkezı tarafından Ankara, tstanbul ve İzmır'ı kapsayan bır araştırma çalışmasına gınşılmıştır. Bu üç şehnmızde, son beş yılda meydana gelen verım artışı ıle ekmek ısrafı arasındakı ılışkıler konusunu ıncelemekte olan Mılll Produktıvite Merkezı elemanlan, bu suretle yurdumuzda ekmek ıs< Arkası v» . sq k da) Ektnek ısraiı önlenirse buğday ithâline luzum kalmıyacak Poiıs Kubalı aievhınde gosteri yapanları \akahyor Olaylar Profesor Naıl Kubalı, saat 10 55 de ıfade vermek uzere Savcıhğa gelmıştır Bu arada, onceden hazırlıklı olduğu bellı olan bır kalabalık Kubalı nın etrafım sarmış ve aleyhte gostende bulunarak, «Kaça satıldın», *Masonlara satılmış Kubalı», «Siyonist uşağı» dıye bağırmış, «Tuh» çekmıştır Savcılar ve basm mensuplannın yardımı ıle Adlıye bınasına alınan Anayasa Profesoru, doğruca «Savcılık» odasına gırmış ve uzunca bır sure ıfa de vermıştır Kadıkoy Savcısımn yanından ayrıldıktan sonra resmını çeken foto muhabırlerıne, Kubalı «Bır (Arkası Sa. 7. Sü. 4 de) Hılâfeti Mvunan vâız teslıın old'i Gazeteler KUŞ DİLt LIZBON, (a.*.) Pazartesi günu geç vakıtlerde yenı bır beyın kanaması geçıren Portekız Basbakanı Antonıo Salazar'ın durumunun «Son derece vahim olduğu» bıldınlmektedır 40 yıldan berl Portekız'ın «Tek yöneticisi» olan Salazar, Lızbon dışındakj Kızıl Haç Hastahanestn de bır «Ölüm • kalun» mucadelesi yapmaktadır Hastahaneden sabaha karşı yayırüanan son sağlık bül tenınde, 79 yaşmdakı Haşbakanm oksıjen çadınna alındıgını ve k o ma halınm devam ettıği bıldorümıştır. Doğralanjnayan haberlere göre, Salazar'ın hayatından artık iımit kesilmiştir. Cumhurbaşkanı Araerico Thomaz'ın Kızıl Haç HasUhanesinde, kabine üyelerl ile özel bir toplantı yaparak Salazar'ın jenne geçecek kimseyi gorüştüğü söylenmektedir. Mubtemel Başbakan adaylan arasında adı ceçen kimse, Liıbon Universitesi Hokuk Fakültesi Profesörlerinden esld Denızaşın Topraklar Bakanı Dr. Marcello Caetano'dur. Ceatano, Salazar'ın yakın bir arkadaçıdır. Enerji ve petrol konusunda Romanya ile işbirliği yapılacak ANKARA, (Cvunhuriyet Burosu) Memleketımızde bulunan Romanya Petrol Bakanı Aleksandre Baoba ıle Enern ve Tabıı Kavnaklar Bakanı Refet Sezgın dun Bakanlıkta uzun suren bır gorusme yapmışlardır Goruşmeden sonra basına bır açıklama yapan Sezgın, Romen Bakanla bırçok konularda anlaşmaya varıldığını, bazılannın ıse ılerde ınceleneceğını soylemıştır. Enerji ve Tabıı Kavnaklar Bakanınm vaptığı açıklamaya gore, Romen Petrol Bakamyla anlaşmaya vanlan konular sunlardır (Arkası Sa 7 Su S da) BURSA Yenışehır ilçesırrtle dun. 11 kışının olumu, 19 kısımn de yaralanmasıyla sonuçlanan fecı bır kamyon kazası olmuştur Osman Sen yonetımmdekı kam yon, Yenışehırdeki pazara gıtmek uzere 30 volcu ıle Kızılhısar Ko>unden hareket etmıs ıkı kılometre kadar gıttıkten sonra yolun venı doldurulmıış, bır kıstnı çokunce yar dan aşağı uçmustur Kazada, kamyondakı yolculardan 3'u çocuk olmak üzere 11 kışı olmuş, 19 kışı de ağır surette yaralanmıştır. Yardan uçan kamyonda I I kişi öldii 'elc ders mes'elesi Sınavlann sonu gelince «tek ders» gurultusu vıne basladı. Geçen yıl Millî Eğitim Bakanlığı, ortaokul ve lıselerde sınıf geçme yonetmeliğıni değiştırmıs, ha^ Iı kanşık, oğretmeni de, öğTenci'. ı de tatmin etmeven, üstelik randıman düsuren bu sistem sonradan bir kez daha değışıklığe uğra mıştı. Bırinci değişıklıkte Eğıtim Bakanlığı tek dersten borçlu getme usulunu kaldırdı. Teni sıs tem ıçınde bövle bır uygulama doğru ıdi «Borçlu» luk öğrencıyi hem psikolojik olarak en t > nemlı derslere karşı adam sende cilığe teşvik ediyor, hem de ça lışan öğrenciyle, çahşmayan ara sındakj farklılığı önlüvordu. î\e *ar ki, uygulama beklenen so nucu vermedı. Ortalama usulune rağmen, engelleme sınavlannda bınlerce öğrenci tek dersten d » < küldü, ve şikâyetle. basladı. Şim di Meclise önergeler verilivor Millî Eğitim Bakanlığmdan geçıs bakkı ısteniyor. Gerek yeni uvgulamamn ivi ıs leyememesi, gerekse tek ders ko nusunda umulan sonuçlann alı namaması, aslında bu uyjrulama nın ıyiliğinden, kötülüğünden de ğil, tum orta öğretim sistemind > ve ana aksaklıklann ço7iım<n lenememis elm?smd^ndır. önc« orta AtTerunde. detiı »r Almanlar 5 liraya kaplumbağa alıyor VAROSLU'YU TOPRAGA VERDİK Öncekt gun vefat eden gazetemİ7 yazarlarından değerli arkadaşımız Hamdi Varoğlu'nun cenaze<.i diın kaldınlmıştır. Oğle namazından sonra kılınan cenare namarım takiben bir sure ellrr uzerinde taşınaa Varoğlu'nun tabutu, Ziccirliku\u Mezarlığına goturulmu;tur. Mezarı bnşında yapılan toreri muteakip Varnğlu'nun nâ;ı gozya^lan arasında ebedl istirahatf&hına tevdi edilmistir. Fotoiraf, Varnğlu'nun cenaze toreninden bir anı teshit ermektedir. Oturma grrevine başladıîar AVKARA. (a.a.) 12 gunden berı bovkot halınde bu'unan Tıcaret ve Turızm Yuksek Öğretmen Okulu oğrencılen, dun saat 09'dan ıtıbaren «oturma grevi»ne başîamıs lardır Öğrencıler, başîadıklan ntuma grevı hartketinın de. Anartstnın ksndılsHn» tsrnH'lh bir hak oldutttnu il«n sürmu;lerdır İSKENDERUN Bır Aiman armatoru Gunter, şehnmızden kaplumbağa satın almaya basla mıstır Küçük çocuklara kaplum baf» bssma 5'er lira vaad eden AJman, topladıgj kaplumbağlan Almanysya gotürecektır tan nulus ve gelecek oğrencı savısına yetecek kadar, bugunku sa\ıyı karşılayacak kadar ne okul vardır, ne o okullarda ders okutacak öğretmen. Bir sınıfa 90100 kışi doldurulur \e sonra da oğretmenden bu sayıda oğrencive öğretim yapma den (.aliMiıaıııakta dırcntrnk ya sı istenır. Bır sınıfa oğrencı ust da kendince Reçebılecek bir nouste vığılır, sonra da bu nğren lu elde edecek kadar çaba toste» cıden randıman beklenır. Yıl recektir. ıcındeki kontroller çenellikle \aÖğretmenin durumuna çelince; zılı sınavlara bağlanmıstır. Ço 90 kışılik, 100 kışılık sınıflarda cuk o kalabalık arasında hem öğretmen ne yapsın kı, öğrencileI opva çekmek gibı, bir kotü alış rin hepsini ezbercilikten kurtarakanlıea ıtilmekte, hem de sına\ bilsin, onları derse ısındırabillar âdeta pivango haline setıril sin? Bu kadar kalabalık sınıfta mektedir. Kontroller vazılı sınav tek tek öğrencivle uğraşmasına lara bırakılınca ezbercilık, hafız ünkân voktur. ¥apacağı şey, nilık alışkaniığı çocukta kendıüğın tekim öyle vapıbvor. dersini verden ver etmektedir. Bu ezbercı mek. oğrencilerın anlamalarına lık ve anlamadan hafızaya dayan çalışmak. arada sondaj usulö mak alışkanlığı ıse bir yandan kontrollerle çalısabilmelcrinı sağngrencinin kafa gelişmesini bnle lamaktır dıği gibi 5te yandan başan veBunlar problemın sadece göze ıa başansızlığı âdeta şansa bı çorunur vanlan. Ancak, öğretim rakmaktadır. proframı gibi, öğretim sistemi Çoğunlukla evinde düzenli bır çibi daba kanşık ve halli füç vasantısı olmavan. daba doğrusu problemlerin başında çelen öokuldan çıkar cıkmaz eğitim dısı nemli hususlar. Tek ders mesekalan, dolavısiyle okulu bir bas lesinı halle çalışırken evvelemtr. kı kampı gibi gören buhran ça de Rerçeği gönnek ve ona göre ğındaki çocuk. sadece şansa, sa tedbir huhnak gerektir. Borcludece süacı ezberciliğe bıratolan luğu kaJdıralım, kaldırmayalım derslere elbette ciddi olarak ça demekle mesele bltmiyor. l r* «onuna OLAYLARIN ARDINDAKİ De Gaulle, Cumhuriyet Bayramı törenini izleyecek AVKARA, (Cumhumet Burosu) Fransa Cumhurbaşkanı Charles De Gauile'un Ankara'dan başka Bursa ve tstanbul'a gıdeceğı oğrenılmıs'ır 25 Ekımde oze1 uçağı ıle saat 14 de E^enboga hava alanına ınecek olan De Gaulle Sunav ıle aynı gun resmı gorusmelere başlavacak ve ertesı gun TBMM'jı znaret ettıkten sonra istanbul'a gıdecektır 27 Ekım de Galatasaıay Lısesının 100 uncu yıldonumu torenıne katılacak olan konuk Devlet Baskanı, ertesı gunu Bursa ya kısa bır zıyalet \aptıktan sonra Ankara'ja gelecektır 29 Ekım'de Fransız vatandaşları ıle tanışacak olan De Gaulle Cumhurıyet Ba>ramı torenını ızleyecektır Baskan, Turkıyc den a>rılacağı gun Ankara şehrının altın anahtarını alacak \e oğleden sonra Fransa \ a donecektır Eski Japon Basbakanı Kişi geliyor ANKARA, fCumhurivet Burosn) Japonya eskı Başbakanlarından Kışı 15 Ekıır de Turkıye've gelecektır Turk Jaoon dostluk grubu bajfctnı pian Klfi. Türkive'de çefitli temaslarda bulunaeaktır
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog