Bugünden 1930'a 5,453,825 adet makaleKatalog


«
»

OSMAN PAZAKLI Din Psikolojisi Osman Pazarlı, bu son eserinde çağımızın en önemli konularından biri olan din ve din şuurunu açlklamaktadır. Bu kitapta din olayınin bireysel ve sosyal yönleriyle bir kültür olayı olarak incelenmesini bulacaksınız. F. 10 TL. REMZİ KİTABEVİ İlâncılık: 845310863 umhurivet KURÜCUSU: YTJNTJS NADİ 1 URAZ TROSÜ ENA'DA 20 gün ıçın YALOV Yazan: O. Kema" 4 Ekimden Mt'SAHİPZADE" FERMAMJ DELİ HAİ (Komedi 3 Perde) Tel: 49 84 19 45. yıl sayı 15855 Telgraf »• mektup adresi Curohuriyet tstanbul Posta Kutustr. İstanbul No. 245 Telefonlar: 22 42 90 22 42 96 22 42 97 2 2 4 2 9 8 22 42 99 Salı 17 Eylül 1968 Başbakanlığa sevkedilen Personel Kanunu Tasarısu terfiler için Kalsayı, "Sınırlı merdiven,, sislemi ile tesbit edilecek fCUMHUKİlET BÜROSU) sansı IESIIM OLDU eğitim derecesini ve yabancı dili esas alıyor ANKARA Devlet memurlarını 42 sınıfa ayıran ve maaşların tesbitine esas olacak katsayının bulunmasında «Sınırh değişen merdiven sisteml»ni öngören Devlet Personel Kanunu ta başbakanhğa Tasarının hazırlanması sırasında katsayının tesbitinde geçim endekslerini gözönünde bulunduracak «tam değisen merdiven» sistemi yerine. bütçe olanaklarını esas alacak «sınırlı değisen merdiven» sisteminin Türkiyenin koşullanna daha uygun olacagı görülmuş ve PersoneıT Kanunu tasarısı buna göre düzenlenmiştir. Tasarıya göre ayrıca, üst derecelere terfilerde, eğıtım derecesi ile yabancı ö*il bilme durumu gozonünde bulundurulacaktır. Devlet Personel Kanunu Tasarısı genel ve katma bütçeden maas alan memurlar'.a özel idare ve belediyelerden maaş alan 500 bin'i askın memuru kapsamaktadır. tktisadi Devlet Teşekkullerinde çalışanlar ile. yargıçlar, savcılar ve üniversıte öğTetim üveleri için ayrı personel kanunu tasarıları hazırlanacaktır. Mallye Bakanlığı, tusarayı inceliyor Maliye Bakan'ığı, tasarının bütçeye ne ölçüde bir yüklenım getireceği konusunu incelemektedir. Tasarının 1969 martından ıtibaren yürürlüğe konulabılmesini sağlamak amacıyla bu ay sonunda Basbakan Süleyman Demırel'ın başkanlığında bir toplantı yapılacak ve konu en kısa zamanda hukumete getirilecektır. 657 sayıh Kanunda önemli degişiklik'.eri öngören bu yeni tasarıya, eskiden kanunun kapsamı dışında kalan özel idare ve beledıye memurlan da alınmaktadır. Anadolu yakasındaki köprü ayaklan ve çevte yolu için caddesinde istimlâk edilecek binalar. Boylerbeyi Abdullah Ağa îstimlâk 8ahasındaki gecekondu Osmaniye bölgesinde sahiplerine Köprü ayaklan ve çevre yolu sahasında arsa spekülasyonu yapılıyor İstanbul Haber Servisi Özellikleri sikükler ve bazı özellikier özetle su noktalarda toplanmaktadır : A 657 sayıh Kannnda getiriIen ve 70 ili 1000 arasında dejjisen ana gösterge tablosn aynen korunmaktadır. Ancak. eski kannnda tüzükltr ile tesbit edilen (Arkası Sa. 7. Sü. 4 de) Demirel Doğu gezisine başladı istanbul Boğaz Koprustinun ayaklarının konacağı bölge ite Istanb.ıl çevre yolu'nun geçeceğı yerleri önceden oğrenen bazı kışiler, duşuk Iıyatia aldıklan gayrimenk.ulleri, Tapu'ya yuksek bedelle kaydettirerek hüyük kazançlar sağlama yoluna gitmişlerdir. Bu durumu bfrenen Karayollan Genel Müdilrlüğıi, Tapu Dairelerine birer yazı göndererek, ıstimlâk. işlemi tamamlanan yerlere ait bir muamele yapılmamasını istemiştir. Bu konuda kendileri ile görüştüğümüz Hgililer, gaynmenkul kıymet takdirlerinin. o bbl genin durumu gözöniinde bulunKiiçük tasarrufları bırlestırerek büyiik isletmeler knrma ça* durularak yapılacağmı, Tapu kabaları son birkaç yılda göze görünür ölçüde arttı. Bir mecbnrî tayıtlannm ise itibara alınmayacağıgarntf birliği seklindeki Ordu Tardımlasroa Kurumu her yıl artan m bildirmişlerdir. Bu arada son Tezervleriyle dev kuTUİns haiine geldi ve gittikçe de devlesmekte. aylar zarfında, çevre yolu üzerinMecbnrî tasarruf, kanun yoluyla elde ettifi avantajlardan faydalade bulunan bölgelerde yapılan sanan Ordu Yardımlaşma Kurnmnnnn yanında tamamen ihtiyarî tış muamelelerinin tesbitine başlan olarak küçük tasarrufları bir araya getiren isletmeler de var. Bunmıştır. lardan en büyüğü ilâç imaliyle işe girişen ve bir zamanlar üzerinde hayli gürültü edilen DEVA'dır. Sermayesi günden güne artmaköte yandan, çevre yolunun geçeta, iliçtan baska alanlara da yatıntn yapmaktadır. ceği yerlerde gecekondusu bulunanlara tmar ve tskân BakanlıSimdi yeni bir kurulus Türkiye piyasasına çirmiştir. Geçen yıl gının yaptırmış olduğu Osmaniye saflık ve eğitim tesisleri kurmak için faaliyete geçen HASTAŞ, gecekondu bölgesmdeki sosyal sermayesini 10 milyondan 100 milyona çıkarrms, Holding haiine meskenlerden verılecektir. Mevgelmistir. Bildirildiğine göre Holding'e baflı bes şirket cesitli alancut binalar ihtiyaca cevap vermeîlarda yatırım yapmaktadırlar ve yapacaklardır. îeni kurulnşun se, bir kısım gecekondu sahibin», önemli özelliklerinden biri daba. ortaklıjta çok küçük hisselerie Sinekli Tepe veya Kartal Maltekatılmak imkânını hazırlaması ve hisse sayısı tavanının dar tutulpesindeki nazineye ait arsalar masıdır. BÖylece sermaye şirketi bir anlamda kooperatif niteligi tahsis edilecektir. göstermektedir. Türkiyenin gelisememis olmasının sebeplerinden biri ve belkl bashcası sermaye birikiminin yavas gitmesi ve sermaye piyasasının bir türlü tesekkül edememesidir. Tarihî, sosyolojik, politik ve özellikle ekonomik etkenler, kapitülâsyonlar, yabancılara tanınan imtiyazlar v.b., Türk halkını bir yandan ilkel tarım alanında tntmus ve ilkel tarımdan elde edilen küçük gelirler dıs ülkelerin pazan haiine getirilen ülkede tükettirilmistir. öte yandan da istikrarr sızlıklar, biljisizlikler, tüketimden kaçırılabilen ya da artakalan tasaırufları ziynet esyasına, gayrimenkule çekmistir. Mecburi tasarrufun, cnmhuriyet döneminde bile bütün yan tedbirleriyle nygnlaBırlık Partisine mensup bazı nabilme imkânını bnlamadı|r, dolayısiyle tam sanayileşmenin devYonetim Kurulu Üyelen ile İslet yatırımlariyle de sağlanamadıği bir gerçektir. Kısacası Türkiye, tanbul Teşküâtı Mensupları, dün ne tarım alanında teknolojiyi gelistirerek, hiç değilse ilerî tanmEmekli General Sıtkı Ulay'ın sal bir bünyeye sahip olabilmis, ne de sanayileşmenin llk basamabaşkanlığında bir basın toplanğı olan kendi yağiyle kavrulabilir hale çelmistir. tısı düzenleyerek. Partı ıçınde(Arkası Sa. 7, Sü. 4 de) Plânlı dönemdenberi ise dnrnm hayli degisti. Gerçi elde bulnnan sermayeler ve ticarî krediler, yatınmları ithalât ikamesine, montaj sanayiine ve kısa vâdede kâr elde edilen tüketim maddeleri sanayiine do|ru kaydırdı, kaydırmaktadır. Sn var ki, besabı iyi yapılmıs sanayi yatırımlannın spekülâtif çayrimenknl yatınmlarından daba verimli, daha rizikosuz olduğn da anlasılmaia baslanmıştır. özellikle orta smıftan gelen küçük tasarroflar, kendilerine imkân aramakta ve sermaye piyasası resmen knrnlmadıfı halde, çalışan ya da yeni tesekkül eden isletmelerin hisse senetlenne karsı talep fazlalıfeının hızlandığı görülmektedir. Ekonominin bünyesinde meydana gelen değisiklik gerçekten ilgi rekici. Btı değisiklik, hem küçük tasarrnfların birleşerek birdenbire ve hızla, Türkive için dev kabul edilen yatınmlara ginne8i seklinde olnyor, hem de ynzde 90'ı aileye batlı eski sermaye sırketleri arka arkaya yenilenerek, halka açık annnim ortakhklar haiine geliyor. Süphesiz henüz baslangıç saflıasında bolunnyomz. Ne var ki, efer sermaye piyasasının isleyişini engelleyen etkenler ortadan kaldınlır, bunların arasında para ve banka politikası yeniden düzenlenir, istikrar sağlanır, alıskanlıkları yenmek için Srnek teşekküller meydana getirilirse, piyasanın knrulması, tasamıflann birleşerek yatınmlara kanatize edilmesi hızlanabilir. Karma sistemin yürüyebilmesi için Türkiyenin ftttl lermsyeyi lj fücünü harekete geçirebilmesinden, sosyal fayda ile birlikte piyasa knrallannı eksiksiı nygnlayabilmesinden baska çıkar yoln yoktur» yer verflecek Küçuk tasarruflarla Hamido uçakta silâhını vermek istemedi MALATTA, (Mücahit BEŞER büdiriyor) 7 il ve 25 ilçeyi kapsayacak olan 3 bın kilometrelik Doğu Anadolu gezisine dün sabah başlayan Başbakan Süleyman Demirel, Malatya'da «Inönü'nün heykeli» etrafında toplanan kalabalığa hitaben yaptığı ılk komışmada, «Hedefimiz her Türk vatandasının yüzünü güldürmektir* demiştir. tnönü'nün tunçtan yapümış buyuk heykeluıın arka cephesıne bakan Malatya Hükumet Korağının balkonundan yaptıgı konuş(Arkası Sa. 7, Sö. 5 de) ANKARA, (Cmnhuriyet Bürosu) îhracatçılara genış kolayhklar sağlayan ve ihracatı geliştirme amacı güden bir kararname, dünkü Resml Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. Karamamenin esaslan şöyledır: H Açılacak ihracat kredileri ile ilgili banka ve sigorta şirketlerinde yapılan işlemler banka ve sigorta muamelcleri vergisinden diğer işlemler ise damga resmi, her türlü harç ve resimden muaf tn| tulmuştur. j % Bu muafiyet, ıhrac maddesi \ hazırlık ve imalât safhasmdaki kredi muamelelerine de uygulanacaktır. O Serbest döviz karsıhğında yapılacak ihracatın finansmanı için açılacak kredi!ç*!e, faizler yüzde 3 oranında düsuk abnacaktır. İhraç mallannm yıırt içinde dpyiz karşdıfı saMqntSi da 'hnf^ eat sayüacaktır. A Ürettiği mallan ihraç eden ve edecek olan imalâtçılara bu maUarın imalınde kullanacaklan ham ve yardımcı maddelerle, ambalâj malzemelerini temın ıçm ithâl kolaylığı sağlanmakta n bunlara öncelikle döviz transleri yapabilmeleri imkânı verilmektedır. Bu gibi maddeleri ithâl için 2 milyon dolârlık bir «ihracat geliştirme kotası» ihdas edilmiştir. Buna göre tahsis edilecek döviz miktan, projedeki, uygun görülecek ihracat kıymetinin "!'ıı 50'sini geçmeyecek ve tahsis edilen dövizin T.L.'sı karşıhğının yüzde (Arkası Sa. 7, Sü. 8 de) I BONN, la.a.) Federal Almanya İktısat Bakanlığı, Yunanistan'a herbırı 900 tonluk dört denizaltı vermek hususunda alacağı k&ran geriye bırakmıştır. Atina, bu denızaltıları askeri hükumet darbesınden once, Alman «Kıeler Hcwaldtwerke» firmasına ısmarlamıştı. Sıparişin verilmesınden sonra, Federal Almanyanm. kendisine hükümranlık tanıyan Paris anlaşmalarma göre 450 tonluktan daha ağır demzaltılar yapma ve bunlara malik olma hakkına sahip olmadığı hatırlanmış, bunun üzerine denizaltı parçalannın Almanya'da yapılmasına ve Yunanistan'da monte edılmesine karar verilmişti. Böyle olunca adı geçen denız mşaat firmasmm denizaltı parçalan inşaatı için Federal Almanya tktisat Bakanlığının iznini almasına ihtiyaç kalmamıştı. Firma sadece söz konusu parçalan ihraç etmek için Iktisat Bakamığmdan izin aimak zonındadır. (Sayfa 7, Sü. 1 de) Federal Almanyo Yunanistan'a deniıalh verme karannı geciktirdi Yüksek Denizcilik okıılu ifgtıl edildi 0 İktisat Fakültesi üğrencileri Genel Kıtrulu suçladılar **» Osmaniye camii viizi Mehmet Çiçek polis nezaretinde Emniyet Müdürtüfüne götürülüyor Hilâfetçi vâizin ifadesi alındı BP Genel Başkanı kendisini Bektaşi olarak tanıti3 ormuş Ecevit, baskıya rağmen başarıya söyledi Meclisinde, dun bir konusma yapan Genel Sekreter Bulent Ecevit. «Seçim kurollannca iptal edilip yenilenen seçimlerde, iktidann seçmenlere baskı yaptığını, bn arada isi silâha kadar götürdiiğünü. ancak bnnlara rağmen CHP'nin basanya nlastıfını» söylemiştir. Genel Sekreter Bulent Ecevit' ın geçirrtıîı trafık kaza<;ı *ebe(Arkası Sa. 7, Sü. 1 de) Haydarpaşa Numune Hastanesı Başhekımi Faruk Ayanoğlunun cenaze törerii sırasında Kadıkoy Osmanaga Camiınde Hılâietı savunan Vaız Mehmet Çiçek, Kadıköy Savcılığına teslim olmuş ve dün öğleden sonra ıfatlesı alınmıştır. Mehmet Çiçek teslim olduktan sonra, Kadıköy Emniyet Âmirliğınden alınarak, :ki memurun nezaretinde, tstanbul Emniyet Mudürlüğüne gotürulmu^tur. Geceyı Emniyet nezarethanesınde geçıren vâizın dun Kadıköy Savcısj Rıfat Aslanoğlu tarafından ifadesi alınmıştır. Mehmet Çiçek, Savcılıkta ıfade vermeden once, olay gunündenben evınden çıkmadığını belirtmis, «Ben vaız ederken hilâfeti övmedim. Sadece Islâm dini üzerinde bir konuşma yaptım. Bu bir tertiptir» ıddıasmda bulunmuştur. Soruşturmayı yoneten Savcı Aslanoğlu, ayrıca konu ile ilgıli olarak 6 şahıtin ifadesını de aimıştır. Savcı Aslanoğlu, daha uç şahıdın bulunduğunu, bu yuzden tahkikatın ancak bugun ıkmal edilebılecefını bıldırmıştır. Bugun dinlenecek şahitler arasuıda Prof. Naıl Kubalı ile İstanbul Savcısı Nedım Demırel de bulunmaktadır. Vâiz Mehmet Çiçek soruşturmanın tamamlanmasından sonra bu(Arkası Sa. 7, Sü. 3 de) Yuksek Denizcilik Okulu oğrencılen, dun sabah erken saatlerde okul binas~.ni işgal ederek, kapıları tutmuşlar, dışardan gelenler için düzenlenen guverte ve makına zabıtlıgı sınavlarının yapılmasını engellemişlerdır. tktısat Fakültesi Boykot ve tşgal Komitesi üyeleri de dün bir basın toplantısı düzenleyerek, reform yapılması konusunda Senatonun 20 Eylul'e kadar mühlet verdiğini, ancak İktısat Fakültesi Genel Kurulunca hiçbiT olumlu karar alınmadığıru açıklamışlardır. Öğretim üyeleri ile imtıhana girecekleri içeri sokmıyan ögrencilerle, imtihanlara girmek istiyen(Sayfa 7, Sü. 1 de) Salaıar'm durumu ağırlaştı LİZBON portekız Başbakaru Olıveıra Salazar'da, dokuz gün önce geçirdiği ameliyattan sonra, bugun ani bır tromboz (kan pıhtılaşması) müşahade edilmiş ve dununu birden ağırlaşmıştır. Kanamanın tam olarak yeri tesbıt edilememiştir. Öğle üzeri fenalaşan Başbakanın oksijen çadırına almdığı bıldirilmekteyse de bu haber doğrulanamamıştır. Resmi kaynaklar, Salazar'ın durumu< Arkası Sa. 7. Sü. Z de) Bir günlük bebeğuı kalbi takılan 2 aylık kız öldü Hollanda Konsolo>luğunun şotörü Bahri Özülküm, yüzleştirilmek üzere iki polisin arasuıda Sovyet Konsolosluğuna giriyor HOUSTON St. Luke Çocuk Hast2nesınin doktorları, bır günluk bır bebeğin kalbi ile akciğerlerını ıki aylık Debre Ann Lee'ye takmışlardır. Ameliyat basanlı geçmiş olmasına rağmen, küçük Lee dun geç saatlerde olmüştür. Dr. Denton A. Cooley ve kalabalık bir operatörler ekip'ı küçuk Lee'ye tedavısi ımkânsız bır beyin hastası olan bır günlük bebeğin organlarmı takmışlardır. "Hediye Bomba,, Hollanda Konsolosluğunda da bir hafta kalmış... *W ^ Amerikan Uzay Dairesi Başkanı görevinden ayrılıyor VVASHİNGTON Amerikan Ulusal Uzay ve Havacılık İdaresi fNASA) Başkanı James Webb, Apollo 7 denemesine dört gün kala, 7 Ekımde yürürlüğe girmek üzere adı geçen teşküâtm başından ayrılacağını açıklamıştır. James Webb, uzay programının kendisini tatmın etmediğinı, «Uzay yarısında Rusyanın Amerika'dan ilerde olduğunu ve üstünlüğünü bır sure daha devam ettıreceğine înandığım belirtmiştir. Dün Beyaz Saray'da Başkan Johnson'la görüştükten sonra ıstifasını açıklayan James Webb, yardımcısı Thomas Paine'in Ulusal Havacılık ve Uzay îdaresıni bır süre vekftleten yönetmeslne karar verildigini söylemiştir. Sovyetler Bırlığınin lstanoul Başkonsolosluğuna bı> rakılan bomba olayı, tstanbul Emniyet Müdürünün. bır rastlantı sonunda, bombayı bırakan otornobıli yolda tesbit etmesı üzerine, dun, aydınlanmıştır. Emniyet Müdürü görüyor üzmanlırın olumsuz raporlanna rajcıen umı kapru scçekleşiyor. Gaztteler İstanbul Emniyet Müdürü, dün sabah evınden corevıne gıderken, bomba olayının başından ben aranan «34 CS 303» plâ kalı otomobili. Karaköy'de tra fik ııkısıkliği ıçınde eöninee, (Arkası S&. 7. Sü. 8 da) * ECVET GÜRESİN VATANDAŞ VAY CAN1NA, KÖPRÜTE GETİRÎLDtK!.. Gazetemız yazarlarından değerlı arkadasımız Hamdı Varoğlu, dün sabaJıa «arşı te^ davı altında bulunduğıı 3işli Çocuk Hastahanesı'nde vefat etmıştır. 1935 vılında basın hayatına atılan ve Cumhurıyefte «Oelişi Güzel» başlığı altuıda fıkralar yazan, romanlar tercüme eden Varoğlu'nun vefatı büyük üzünti> yaratmıştır. Varoğlu'nun cenazesı bugun öğle namazmdan sonra Ştşll Camiicden Icaldınlarslc Zincirlikuyu Asri Mezarlığına defnedileceVrtlr. (Arkam Ss 7 sö 8 da) Homdi Varoğlu'nu kaybettik
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog