Bugünden 1930'a 5,457,467 adet makaleKatalog


«
»

l"Nwnıılı TarihJnin Drr Kaynafı NAÎM TÂRİHİ •ta ttdnd eildi d« çıktı. LttkM baakı r» tezhipli bir cilt içinde... •ahnlı, mufassal broşürümüzü isteyiniz. p a n s s gönderilir. ZDHURI DANIŞMAN YAYTNEVİ >. K. 458 Sirkeâ/İSTANBUL Feta Reklftm: 3650/10800 umhuriyet KURüCUSÜ: TUNUS NADÎ AN BLEMLERİ tlkokul 1leri matematik öğre nemli adımlar le SAMİ ERTEK zırl&mış ve REÎ miştir. Mill! Eğitiın Ba edilmistir. Fiatlar: 200 tur. tNKILÂP ve AKA KİTABE1 îlâncüık 8452 ^ 45. yıl sayı 15854 Telgraf ve mektup adresi Cumhuriyet İstanbul Posta Kutusu: tstanbul No. 246 Telefonlar: 22 42 90 22 42 96 22 42 97 22 42 98 22 42 99 Pazartesi 16 Eylül 1968 ıtuııııııııııııııııııııııııııııııuıııııııuıınınıııtııııııtı ISTANBUL BOĞAZ1 KÖPRÜSÜ KÖPRÜNÜN EIE*SYONU 8USIL 1/ÎSOD 382 bina istimlâk eüilecek | Köprü | ayaklarınin İ inşa 1 edüeceği 1 yerier İstanbul Haber Servisi Boğaz Köprüsiuıün Anadolu ve Rumeli yakasmdaki ayaklannm inşa edileceği >erJrr kes;nln<lp • » i ' •U olmuştur. Bu bölgede ve bununla ilgili çevre yolları üzerinde buiunan ?,S2 bina istimlâk edilecektir. Anadolu yakasınuaki ana ayak, Deniz Assubay Okulu Kumandanlık biııasnun bulunduğu s.ıhaya ıastlamaktadır. RumeL >akasmdaki ana ayak ise, Ortaköydeki Yüzme İhtisas Kulübünün olduçıı ycre isabet etmektcdir. Buradan Enıin Vafi korusuna kadar olan 231 m»'trelik kısma ise, köpriinün diğer dört ayağı inşa edilecektir. Anadolu yakasındaki dört ayak ise, Nakkaştepe yaınaçlarmda yapılacaktir. HİLAFETI EKtM 1 SAVUNAN AYINDA 1 VAİZ BAŞLIYOR I BULUNAMADI Hilâfeti savunarak lâiklik prensiplerini çiğniyen Osmanağa camii vâizi Meîımct Çiçek, dün bütün aramalara rağmen bülunamanııştır. Devlet Bakaru Hüsamettin Atabeyli verdiği demeçte ise lâiklik prensiplerine aykın hareket eden vâiz ve din adamlaruun buîundıığunu itiraf etmiş, bunlar hakkmda takibata girişildiğiıü söylemi'jtir. YOLU I llSŞAATl İ ÇEVRE | Atabeyli: «Lâiklik dışına çıkan din adamları var» Bulunamadı Prof. HUseyln Nail Kubalı'nın, geçen cuma rwrrn»»ı hutbesinde, hilafcti savunarak lâiklik prensiplerird çifnedigini Ueri sürdügü Kadıköy Osmanağa Camii vaizlerinden Mehmet Çiçek haklcında Kadıköy Savcılıgj fcoguştunna açmıstır. Ancak, vaiz Mehmot Çiçek, dün bütün aramalara rag men bulunamamıştır Gününü Osmanağa Camii ile Baglarbasındaki Islârn EnstitüsU Yurdunda geçiren Çiçek, iki günden beri buraya uğramamıştır. Vaiz Mehmet Çiçek'in Izmir'e git tiği ileri sürülmektedir. Kadıköy Savcılığı, Emniyet Müdürlüğüne bir yazi göndererek Mehmet Çiçek'in en kısa zamanda, ifadesınin alınması İçin Savcılığa getirilmesinl istemi»ür. (Arkası Sa. 7. Sü. « da) llkokullar bu gün öğretime başhyacak ANKARA, (Cumhuriyet Bür». ıu) tlkokullar bugün açılacak ve 196869 ılkokul öğretım donemı başlıyacaktır. Ba yıl bütün ılkokuüarda yeni hazırlanmış olan ılkokul programı uygulanacaktır. Yenı ılkokul programının özellikleri su sekilde özetlenmektedir: % Veni program köy ve sehirdeki ilkokullarda okoyan ngreneilerin bilgi farklılıklarını giderme amacı gütmektedir. (Si Çocuğun beüeğıne bir takım faydasız bilgılerı yıgmak yerine, ilgisin» ve ıhtiyacına cevap veren bilgAlerle çocukta dav ranıs de£ısıklıii ıa£lanmağa ça lışılacaktır. O İlkokullarda e|itinı lyakın çevre) den başlıyacaktır. Sakın çevrede eide edilen bilgilerden baslanarak daha genel bilgilere gidilecektir. (7) Çocuklann bulamıyacakları, göremıyeceklerı ve öğrenemiyecekleri »eyler kendılerıne ödev olarak verilmiyecektir. A Xeni programda tarih, eo|ratya, yurttaşlık bilgisi dersleri «Sosyal bilgiler» adı altında, tabiat bilgisi, aile bilgisi ve tarimiş dersleri de ten ve tablat bilgileri adı altında birleştirilmiştir. Xazı dersi de Türkçe der sinin içine alınmıstır. (Arkası Sa. 7, Sfi. 3 de) İ kesinükle belli oldu E c İstimlâk başladı tstanbul Boğaz Köprüsü ve Istan Köprünün Anadolu yakasındaki ayakları Dz. Assııbul çevre yolunun yapımı için gebay Okulu Kumandanlık binasma rastlıyor rekli istimlâke başlanmı?tır. Hâlen çevre yolu ve köprü ayakları ile ilgili Yıldız Kavşağı . Ortaköy, Bcylerbeyi Altunizâde arasında ka Ian bölgelerle ilgili ijlemler tamamlanmaktadır. Toplam uzunluğu 6 kilometre olan bu iki bölge içinde, 577 bin met rekare tutarında 600 gayrimenkul istimlâk edilecektir. Anadolu yakasındaki 4 kilometrelik sahada, istimlâk edilecek gay rimenkullerin 124'ü ev, 96'sı da arsadır. Yüz ölçümii tutarı ise 433 bin metrekaredir. Rumeli yakasındaki iki kilomet relik bölümde istimlâkine karar verilen gayrimenkul toplamı 380 dir. Bunun da 258'i bahçeli ev ve apartman, 120 sı arsa, 2 si de tarladır. 9 fınncı hakkmda koğuşturma açıldı raporu bugün incelenecek Ekmek Sanayıı tşverenler Sendikasının ekmek fiyatım 10 kurus artırmak İçin yaptığı teklifle «Bilim Kurulu» nun verdiği raporu, Belediye Başkanı Dr. Atabey'in başkanlığında bugün toplanacak olan bir kurul inceliyecektir. Bu toplantıda, cBilim Kurulu» raporu ve Ekmek Sanayii îşverenler Sendikasının teklifi uygun görüldüğü takdirde, zam isteği karara bağlanmak üzere Belediye Encümenine gönderilecektir. Belediye Başkanı Dr. Atabey, Bilim Kurulunun ve sendikamn teklifini uygun bulmadıgını dün bir kere daha kesinlikle belirtmis, tZımma karşıyım» demiştir. öte yandan dün tatil olmasına rağmen Belediye tktisadi Teftis Heyeti murakıpları, fırıncılan kontrol altında tutmuşlar ve eksik gramailı ekraek çıkaran 9 (Arkası Sa. 7, Sü. 5 de) Temel, ekimde atılacak 7İİIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIMIIIIIIIIIIIIIIIIIIII Rumeli yakasında köprünün ayakları sebebiyle istimlâk edilecek Emin Vafi korusu unun Sağdaki sol Türkiyedeki korkunç kavram anarşisi arasında sol nedir, sağ nedir? Bunların asırısı nedir? Belli degildir. Herkes kendine göre, ya da kendi hesaplanna göre bikmet yumurtlar, ve yine herkes kendi çapına göre yumurtlanan hikmetleri kabnllenir. Yobazın gözünde sosval adaletten sözeden, toplum falan gibi antika lâfları kullanan komünisttir, tsmet Paşa kızıl'ın kızılıdır, hattâ Vehbi Koç bile «kızıl kapitalist!» lerdendir. Şimdilik Süleyman Demirel'e, hem iktidarda oldnğu, hem üzerlerine gitmediği, hem de her vesileyle dnada kusnr etmediği için ilişmiyorlar. Ama iktidardan düsmeyegörsün,. önce masonluktan başlayacaklar, ona giyonizm'le birleştirecekler, arkasından, bugün başkaları hakkmda söyledikleri gibi, siyonizmden komünizme geçiverecekler. Biraz daba aklı başında olanlar şiiphesiz böyle gaçmalara gülüp geçiyor. Ama yüzbinlerce mâsum vatandasın kafasına bn bir iürü saçma «doğrn» lar halinde sokulnyor, gazetelerle, cami konusmalariyle islenip duruyor. • •• ötedenberi aydın din adamı der dururuz. tlâbiyat Fakültesi açtık, tslâm Enstitüleri açtık, lraamUatip Oknlları açtık. Hattâ aydın din adamı yetiştirmek uğruna «tevhidi tedrisat» îlkesini bir yana bıraktık. Okumuş din adamlarını yetiştirmekteki amaç, dinimizi cahil hocaların elinden kartarmak, hurafe enjeksiyomnun önüne geçmekti. Sayıları nedir, bilmiyoruz. Ama, büyük şehirlerde vâizlerin, imamların okul bitirmişlerden seçildiğini resmî ağızlardan öğreniyoruz. Meselâ rabmetli Dr. Faruk Ayanoğlu'nun cenaze töreni sırasında konuşan vâiz bunlardan biri. Fakültede oknmus, eline aydın hücceti olan diplomayı almış. Adam, Valinin, Savcının, generallerin, politikacıların, profesörlerin, hekimlerin önünde apaçık hilâfetin zorunluluğundan sözediyor. Lâgvının caiz olmadığından dem vurnyor. Millet yerıne ümmetçiliği savnnuyor. O kadarla da yetinmiyor, Lozan Anlasmasının siyonizmle, Hıristiyanlığa yol açtığını ve memleketi felâkete sürüklediğini söylüyor. Filân köydeki cahil boca ne Lozan'ı, ne siyonizmi bilir. BiImediÇi için de ancak bellediği hnrâfeleri din knrallanymış gibi anlatır. Bnnlar gerçi mâsnm köylüyü bir ölçiide afyonlar, onun silkinraesini belki bir ölçiide yavaşlatır. Ama etkisi ve zaran işte o kadardır. Oysa Kadıköylü vâizin söyledikleri düpedüz Türkiyede cami yolayla halk hareketi hazırlığıdır. Halkı, yalnız lâiklik ilkesine de|il, tüm Anayasaya karşı, Cumhurivete karşı, Milli Kurtnlnş Savaşına, Atatürk'e karşı hazırlamaktır. Cahil din adamına hayır! Fakat aydın din adamının böylesine de büsbütün hayır! Zira asıl aydın geçinen bn din adamlarıdır ki, Türkiyede bütün müesseseleri temelinden yıkmağa çalışmakta, bütün deger yarplarını degistirmek, yeniyi yıkıp eskiyi getirmek için çaba harcamaktadırlar. ••• Bn memlekette düzen yıkıcılığı, ne üçbes kişinin yazdıği yazılarla. ne Marksist kitaplann basılıp satılmasiyle, ne de «NATO'ya hayır» mitingleriyle yerleşir. Bu memlekete komünizm eğer gelecekse yobazdan seçerek, aydın görünen din adamından geçerek, din yolundan geçerek gelecektir. Alınız gazetelerini; her gün sütun sütun ilkel servet düsmanlığı telkin edilmekte, her gün komünizm düşmanlıgı paravanası altında yıkıcılıgın, anarşinin çağnları vapılmaktadır. tzleyiniz toplantılannı, vaıılarını; din ve mukaddesatçılık görünüşü aslında büyük kitleleri, «onn nereye giderse gitsin, bir kıyama hazırlamaktır. Asırı sol, ortanın solu, solnn ortası di.ve herkeg birbirlnl yerken «sağdaki sol» alıp yürüyor! Hâlâ farkında değiliı Boğaz Köprüsü ile çevre yolunun inşaatına ekim ayında başlanacaktır. Köprü için 400 milyon lira, çev re yolu için de 1.5 milyar lira har canacaktır. Inşaat 45 yılda tamam lanacaktır. Köprünün deniz üstündeki uzun luğu 1074 metredir. Beylerbeyi yakasındaki kara uzunluğu 255, Ortaköydeki uzunluğu da 231 metredir. Böylece köprünün toplam uzunluğu 1560 metreyi bulmaktadır. Genişliği ise, 100 metreye yakm olacaktır. Çevre yolu ile bağlaaıısı sağianacak köprüde, gidış (Arkası Sa. 7, Sü. 4 de) HASTAŞ, sağlık tes/s/erı ve özel okullar kuruyor HASTAS, (öğretim ve Sa|lık Kurumlan A.O.) Yönetim Kurulu Başkanı Suhpi Baykam ile Eğıtım Genel Müdürü Muzaffer Aşkın dün ortaklasa düzenledıkleri basın toplantısında, HASTAŞ'ın sermayesinin 10 milyondan 100 milvona çıkartıl dığını açıklamışlardır. Adana, Eskışehır ve Kor.ya da bu yıl açacağı Fen Kolejleriyle hizmete girecek olan sırketin finansmammn, yüzde 701 hisse senetleri karşılığında tıp mensupları tarafından yapılmak tadır. Yeniden pıyasaya sürüle(Arkası Sa. 7, Sü. 5 de) Fotoğraflar: Ibrahim KÖSEOĞLU lulay DİVİTÇtOĞLU Devalüasyon yapılmalı mı? Mecidiyeköy istikametinde köprü yolu için yapılacak istimlâk Emin Vafi koruluğu altında istimlâk edilecek binalar H IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIMIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIMIIIIIIir Bugün 2. savfad* var fotanllk edilecek olan Emin Vafl korurandan İJnbarUdere Ankara'da 4 kollı bir hışoof çökiü: 3ölü, 15 yaralı ANKARA, (Cumhuriyet Bürosu) Müteahhit Mustafa Çelik'e ait Kavaldıdere Billur Sokak 12 numaralı 4 katlı inşaat dün saat 15.50 de ani olarak çökmüs, enkaz altında kalan 3 işçi ölmüş, 5'i ağır olmak üzere 15 işçi de yara lanmıştır. 4 kat yükselen apartmanın dör düncü katının betonu döküliirken, bina büyük bir gürültü Ue çökmüş. tnşaatta çalışan bazı lsçiler kendilerini boşluğa fırlatrmşlardır. Daha Ust katta buiunan işçiler ise, ani olarak çöken binanın beton ve demir yığınlan altında (ArkMi B*. 7. 8 İ . t «•) ECVET GÜREStN Bir kibrit kutusu gibi çöken dört katlı binanın enkau »ltında kalanlan kurtarabilmek için, acker ve ıivU halk Urahndaa girifilen kuriarma Billnr Sokakta çöken inşaatın kalın beton bloklarııuo altında kalan bir 1»Çİ. kurtanlıfinı tariftiı dnygular lçlnde iılerken (Fotoiraılar: öı#en ACAR)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog