Bugünden 1930'a 5,457,467 adet makaleKatalog


«
»

rŞ/AHESER ROMANLAR £ L I Buyufc Yaıarların En Guzel E l iUEV ALEV S " îazaa: KENTOfl Çevinnc F. btgito i >eM Byron'on Sonot, Ask, Ifind* A W* A l ı * Yomp Tutofon Romoodo BdtOa M.yconıyU Ken/ pıktt OJ LM umhuriyet KURÜCUSTJ: YTJNUS NADİ OÛVEN M ' ı a l f l 45. yı! sayı 15853 Telgraf •• m e k t u p sdresi Cumhuriy«t tatanbul Posta K u t u s u : İstanbul No. 246 Telefonlar: 2 2 4 2 9 0 2 2 4 2 9 6 22 4 2 97 2 2 4 2 9 8 2 2 4 2 99 Pazar 15 Eylül 1968 Yazan: O Kemal (Komedjj 4 Ekımden Itibareıv ^ MUSAHİPZADE CELÂL'l FERMANLI DELI HAZRETLERİ (Komedı 3 Perde) Tel: 49 84 19 YALOVA KA AMKARA Başbakan Süleyman Demirel, dün Başbakanlıkta düzenlediği 11. basın toplantısında, günün önemli konularında açıklamalarda bulunmuş ve Anayasa dışında bir çözüm şekli araınanın maccra olduğunu beürtmiştir. Demirel: "Anayasa dışında çozum şekli aramak bir maceradır Deaıirelln baam topLantısmı 70 kadar gazeteci ız ledi. Kuduz aşısı, alerjik Astım tedavisinde iyi sonuç verdi Aşı, 471 hastanın 400'ünde astım nöbetlerine son verdi Kuduz aşısuun, alerjik astımı tedavi ettıgi 471 hasta Uzerlnde yapılan tecrübeler sonunda tesbıt edılmıştır. Kuduz Hastanesı Başhekimi Dr. Şekıp Alagun ile LAboratuar Şefi Dr Fatıh Alı Yucel tarafından 1962 yılında başlayan incelemenın sonucu, Turk Mıkrobıyolojı Kongresine sunulan bir raporla ilım duayasına duyurulmuş ve büyuk ılgi toplamıştır. Dr Alagun'un verdığı bılgıye gore 471 asUmlıdan 400'u bu sayede nobetlerden kurtulmuştur. Dr. Şekıp Alagun, hastalardan 223 'ünun sekızınci günun sonunda, 89'unun dokuzuncu günun sonunda, daha bafu* olan 88'ının de yedıncl Bunun sonunda astımatık nöbe^ lerden kurtuldugunu da açıkJamış tır. Astımlı hastalarda, her gun canlı kuduz aşısı kullarulmak sartıyla, dokuzuncu gun sorunda nefes alma ıle ılgili şikftyetlorm tamamen sona erdığını belirten Kuduz Hastanesı Başhekimi, tedavınm devamı hakkında özetle şu bllgıyi vermıştir: Fınncılar, Bılım Kurulunun « 9 gün arka arkava yapılan verdığı rapor Beledıyece kabul aşıdan sonra 51030 gun ara ile 3 edılmıyerek zam yapıünadığı takaşı daha tatbik edilmektedir. 34 dırde, ekmek çıkarmamaya kaav sonra kontrol ıçin çağırdığırar vermışlerdır. mız hastalar rahat uvuduklannı, Öte yandan, Beledıye Başkanı hiçbir sikâyetleri olmadığını beDr. Fahn Atabey, ekmek kor.ulirttiler. Hattâ günde 12 sigsra sunda Bılım Kurulunun verdıgi içtiklerini de sbzlerine ekledıler. raporu dun tktısat MüdUrluğü 15 hastamızda bir yıl sonra hafif uzmanları ıle bırlıkte ıncelemışastimatik krizler başladı. Aynı tır Dort saat devam eden coplansi^temle yaptığımız tedavı sonuntıda, Bılım Kurulunun esaslı bır da bu krizlerin de tamamen geçınceleme sonucunda raporunu tiğini gördiik...» hazırlamadığj, fırmcılann ısteklennı aynen kabul ettikleri kanıDaha sonra Ankara Hıfzıssıhha sında birleşılmıştir. Enstıtüsunde, 71 hasta uzerinde, Belediye Başkanı, lınnalaruı semple (mikrobu öldüriUmüş) kendısiyle görüsmeic isteklenni kuduz aşısı tıpi ıle yapılan tedavi «Henüz bir karara varamadık. hakkında bılgi veren Dr. Şekip Durumu aydınlığa kavuşturalun» Alagun, 42 hastada 12 gün, 13 hasdıyerek kabul etmemıştır. tada 15 gun, 8 hastada 9 gün, S Dr Atabey, ekmek konusunun hastada 17 gun sonra astîmatik en geç bir hafta içinde kararm nobetlenn hafıfledığıni belirtbağlanacagınj jfade etmiştır. mıştir. Sadece 3 hastada olumsuz sonuç alındıgına ieğınen Dr Alagun, Hıfzıssıhhs Enstıtüsünün uyguladığı tedavı şeklı hakkında ay rıca şu açıklamayı yapmıştır: «20 gün devam eden semple Iroduz ssısı tipi ile vapılan tedartden sonrs 10 günde bir aynı aşı verilmiştİT. Neticede hastaJardaki krizler tamamen geçmıstir. Ancak Ankara Hıfzıssıhha Enstitusünde mikrobu öldürülmüş aşı tipi uygulandığı için, olumlu sonuç daha geç aunmıştır..» ANKARA, (Cumhurıyet Burosu) Kuduz Hastanesi Başhekimi kuZ7 Mayıs Millî Devnminın duz asısırun alerjü astımın tedaliderı ve memleketunızin 4. vısıne ıyi gelmesınin nedeni hakCumhurbaşkanı Cemal Gürsel, ölümünün ikincı yıldönflkında şu bılgiyl vermıştir munde, dün, Anıt Kabirde dn«Kuduz vtrösö sınir hücrelerine zenJenen bir törenle anılmıjtesir etmek suretiyle dokunun ıftır. raz görevini yapmasmı sağlar. Saat 11 00 de başlayan törende Hasta, bronşlarda birikmiş olan Cumhurbaşkanı Sunay'ı temsılen balgaını atar. bövlece bronşlar t«Genel Sekreter Cıhat Alpan, mizlenmiş olur...» Cumhunyet Senatosu Başkan Vekılı SUTJ Atalay, Anayasa İlk çaîışmalar Mahkemesı Başkan Vekıli Lütfl Astımın kuduz aşısı Ile tedavl eÖmerbaş, Hukumeti temsilen dılebıleceğı goruşünü ılk olarak, Devlst Bakanı Hüsamettın AtaTurk M:krobıyolojı Cemıyetı Başbeylı, Genel Kurmay îkınci Başkanı Dr. Zekâı Muammer Tunçkanı Orgeneral Fıkret Esen, siman, 1960 yılmda yayınladıgı bir yası partiler temsılcılen, kontenteblığ ıle ortays atmış, hastalar jan senatorlen, generaller v» üzennde yaptığı denemelerden örmerhumun sılâh arkadaşlan ıle, nekler vermıştir. ozellıkle bronkalabalık b:r halk toplulugu haşıal astımlılann tedavısuıde kuduz zır buhınmuştur aşısından yararlanan Dr. Zekâı Torende Cumhurbaşkanlığı GeMuammer Tunçman'dan sonra, nel Sekreten Cıhat Alpan, GurDr. Şekip Alagun, 1962 yılında sel'm kabnne bır çelenk koymuş, kopeğm ısırması uzenne kuduz venlen «Tı» ışaretıyle bır fiakıkaaşısı yapılan oır hastanın, hastalık saygı duruşunda bulunulmusneye gelerek aşmuı astımma lyı tur geldığmı sovleme^ı \e tekrar aşı Cıhat Alpan, daha sonra, meryapılmasım ıstemesı uzenne bu hum ıçın açılan deftere şunlarl konudaki çahşmalarına başlamıştır yazmıştır Kuduz aşısı ıle tedavı edilebı«Yfıce milletimızin ynce tarihileceğı ıspatlanan alerjik astımm, ne ve azız \atanımızın muharek (Arkası Sa. 7. Sö. 7 de) (Arkası Sa. 7, Sd. 6 da) (Cumhuriyet Bürosu) II Başbakan Demirel, basın toplantısınria, sıgara sıkıntısı \e Hippylerin jurt dışuıa çıkarılmalarına ıarıncsya kadar butun soruları da cevaplaıidırdı. CHP'ye göre KOMUTANLAR «Kumanda heyctindeki değişiklikler hükumetin normal bir tasarnıfudur.» Demirel, Kars, Deniz re Hava Kuvvetleri Komutanlannın emeklive sevki konusunda d». «İcra sorumluluğunu taşıvan hükumetin normal bir tasarrufudur» demiştir. Fırmcılar, «Zam» yapılmazsa ekmek çıkarmayacak Normal tasarruf Başbakan Demirel, basm toplantısmda onceden hazırlanan ve bastınlan 31 sayfalık konuşmasmı okumuş ve ılk olarak 2 yıl once vefat eden 4 Cumhurbaşkanı merhum Cemal Gtırsel i «Rahmetle andığmı» belırtmıstır Demırel, Ku\vet Komutan'annın gorevlennden ahnmalannın Geneî Kurmav Ba^kanının «Şahsi ıslâhat duşuncesıne da^andığı» yolundakı lddıalann gerçek dışı oldugunu, komuta hevetın(Arkası 5». 7, Sü. 1 de) 6, FİLO <Dosta duşuıan muamelesi yapmak hiç bir mantıkla izah edilemez.» meydan okuyor E<e\it, Sarıkamış Horasan arasında kaza jjeçirdi Çek basınına uygulanan sansür yururluğe gırerken, Varsova Paktı Knvvetlen'nın, Çekoslovakya'yı yavaş yavas terk etmekte oldukları bıldirilmektedır. Resımde, Rns sskerlerini tasıjan askeri konvoylan dev nakliye nçaklannın bnlnndnfo Rnzyne Hava Alanında göriilmektedir. PARTİLER <Siyasî partiler bindikleri dalı kesmek istemîyorlarsa, tehlikeli kışkırtmalardan kaçınmahdırlar.» SEÇÎM «Yaygara ve telâşa nc lüzum var, seçimlere 13 ay kalmısür.» Orhan DURU Başbakan Süleyman Demirel'in dun yaptığı 11 basın toplantısıru basın mensuplarıyla bırhkte Asmaaltı Kebabçısı Nebl Tokgonul de ızledı. Tokgonul, basın toplantısının yapıldığı Dışışleri Bakanlığımn ıkınci katındakı bü>iık Encumen salonunun gınş kapısınm yakınındakı bir koltuğa ılişerek, Başbakan'ı ılgıyle dınledi. Hlçbir soru sormadı (Arkası Sa. 7, Sü. 3 de) NOTLAR J Çelc Başbakanı'nın PRAG Başbakan Oldrıch Çernık ın oncekı jfun parlaraentoda \aptığı konuşma, ancak bazı onemlı kısımları sansur erfıldıkten sonra dun sabahkı Çek basınında yer almıştır. Konuşma HİPPİLER «Turkiye, sokaklarda, esrar içen hippilere sahijj çıkamaı.» nutlctı edildi nın sansur edılen kı^ımları. ışgal kuvvetlerının Çekoslovakva'dan ajrılmasına ıhşkın gorusmelerde bazı guçluklerle karşılasıldığını ısaret etmektedır (Arkası Sa. 7, Su. 6 da) Zaünün notiorı Haksızlık değil Savın Demirel dunku basm toplantısmda önemli konulara değinmiş, bu arada konuşmasınuı en bu\uk kısmını aşın sol tahrıkleri gıbi, Anayasa dışında mevhum kuvvetler aramak gıbi. huzursuzluk, iyimserlik, kolumserlık v.s. gibi daha çok duzenle ılgıli mes'elelere avumıştır. Iki foımalık kıtap sa\fası tutan bu geniş sınırlı konuşmanın yerılecek. ja da haklı gorulecek yanları elbette olacak. Meselâ sajm Başbakan demokratık duzen jerıne dıkta ozlemi çekenlere karşı sojledıklermde ne kadar haklı ıse, her tenkıdi karamsarlıkla suçlamakta o kadar haksızdır Yıne sa^ın Başbakan polıs'ın tarafsızlığı tarıfinde, asayişi Vnrumak, kamu duzenını sağlamak icın emnivet kuvv etlerinin hareketli olmaşı gerektiğinde ne kadar haklı gorulurse, polisin tarafRizlığmı so'seleyen bir takım aşın ve luzumsuz mııdahaleleri yok farzetmekte de o derece haksızdır. Sa»m Demirel'in basın toplantısmda asıl dikkatimlzi çeken nokta, 'inayisa dışı hareketleri, aşın sol tahrıkleri \erer, huzur bozucu telkiıılere ozellıkle basının ve sivasî partilenn iızerinde durarak, ;atarken vme Anayasa dışı olan aşın sag'dan, daha doğrusu her yanda at ovnatan şeriatçüıktan soz etmemesidir. Sayın Başbakan gerçi konusmasının bir iki jerinde, telmih suretıvle, meselâ buyuk cemaatle kılınan sabab namazlannın suc, kapsamına gırmediğini ve demokratik ıtuıende hukumetlerın «Onlevıci te^kıf» muessesesinı işletmemelerı gerektığini soyluvor. Ama asırı sol tabrikler yanında bir şeriatçılık kampanvasının vurt çapında de\am ettığınden, Devlet memunı olan sagcı \aız, hattâ muftulerın masunı vatandaştan lâiklik ilkesi karsısında birleştirmeğe calıstığından habersiz gorunuyor. line savın Başbakan 31 Mart hazırlavıcıJarınjn giriştikleri tertipler Tokmuş, gazetelerinde, dergilerıııde her Allahın gunu guneş'ın bir giın doğacagından ve o gun kelleleruı trıdeceğinden bahsedılmivormuş gıbı da\rdiımaktadır. Aksine sa\ın Demırel'e gore bunlarl yazmak \ı da 'ojieroek huzur bozucu telkinlerde bulunmaktır, millete bedbınhk asılamaktır. Savın Demirel'in önlevıcı te\kıf muessesesi konusundaki göruslerıne katılmamak, Ceza Kanununun kapsamına gırmeven hareketlere hükumetin müdahale etmesinı ıstemek elbette bem imkânsızdır hem de akıl ve huluk dısıdır. \ e \ar ki Turkiye Cumhurhetinıt. davandığı temel ilkelere karşı genişleven açık ve kapalı saldınları onlemenın bunlarla ilgisi \oktur. Hie kimse \atandasın camide namaz kılmasını kına\amaz. Hıç kımse camıde namaz kılıyor dıye cemaatın pol)° marifetivle dağıtılmasını istemez. Ama toplu namazlar, bir çosterı nıtelığıne burunduğu ve toplantılar bir kanaldan tertıplendığı zaman, Ana\asa ılkelenne bağlı, onn korumakla çorevlı hukumetlerın bu davranıslar karsısında vazıyet alması gerekir. Hele tertipler, acık seriat isteklerivle bir paralellik gosterırse vurutme organı suç tarıfının arkasına saklanmamalı \e herhalde vıcdan özgıirluğunü one sürerek, siyanet melekliçine kalkmamalıdır. Sormak ısteriz, savın Başbakan, bırakalım bınlerce camide hergun neler sovlendiğini, sâdece şu Konya müftüsünün marifetlerını gormemekte, dovmamakta mıdır? Adalet Partisi ıçinde, sayı! an az da olsa, bir takım milleUekillerinin neler soylediğinden neler \azdıfından haberdar değıl midır? Bız dmmadığına, gormediğine, haberdar olmadıfına inanamıvoruz. O balde? O halde neden yurüttne organına bağlı bir memnrun Anavasava avkırı da% ranıslarını hoşgorü ıle karşılar ve neden A P. Gnıpıı içinde bile çoçunluğun ale\hte bulundufn da\ranıslara karşı perta\sızını sadece Ozn Kanunu maddelerinin uzerınde dolaştınr? Açıl sovlemek gerekırse bunlann izahı guçtdr ve izahı (rüç oldueu icın de savın Başbakamn tutumunu tenkit etmek, onun söyledıgı gıbi «baksıılık» değıldır, Bir vâiz, hilâfetin zaruri olduğunu söyledi» PROFESÖR KUBALI, OSMANAĞA CAMÎI VAÎZI HAKKINDA SAVCILIGA BAŞVURDU €€ CHP Partı Meclısl, îsmet înonu'nun'baskatjhğmda Ka»tal llçe Merkezınde toplanmış ve Merkez Yonetım Kurulunun son olaylan eleştıren raporunu mcelemeye ba?lamıştır Merkez Yonetım Kurulu raporunun ılk kısmında, yemlenen Beledıve seçımlenne değınılmekte ve «Hükumet çabalanna ragmen, yenilenen Beledıye seçimlerinde partımızin elde ettiği başarı, 1969 seçımlerinde CHP'nın tek basına iktidara gelmesının mümkun olduğo inancımızı knvvetlendirmistır» denL'mektedır Inonu, toplantıyı açmadan once, Cemal Gursel ıçm uvelerl saygı durusuna davet etmıştır. Bundan sonra gundemın goruşulmesıne ve Merkez Yonetım Kurulu raporunun okunmasına geçılmıştır GÜRSEl TÖREHIE ANILDI Cumhurbaşkanına meydan okunuyor Haporda, komunızmı tel'ın gerekçe^ıvle cıhad çağnsı altında duzenlenen namazların «sıyasi amaçlar tasıdığı» ılerı surulmekte, Cumhurbaşkanının uyarmasına ragmen «Hükumetin kayıtsız kaldığı» belırtı'mekte, Konva Muftusunun «Toplu namaz kılınmava devam edilecektır. trtica yoktur. Irtıca vardır dıyenler zalımlerdır» şekhndekı sozlerı ıle Cumhurbaşkanına meydan okuduğu ıddıa edılmektedır AP'nın yanısıra CKMP'nın de bazı kuruluşları kullanmak suretıyle ırtıca hareketlerını destekleJığı bu hareketlerın Sıyası Partiler Kanununun 107 maddesıne aykırı duştuğu ılerı surulen raporda, Izmır olaylanna değınılmıs, ıktıdar partısının «böl ve yönet» kuralına u\gun hareket ettığı belırtılnııstır "Esnek kur sistemine ihtiyaç vardır,, DEV4LIASYON tartışmalanna ışık rutabilmek ve iş çevreleri ile ilim adamlannın bu konudaki goruşlerini aksettirmek amacivle duzenlediğimiz anket'e bugün de Izmir'deld iş adamlannın cevaplarıvla deıam ediyoruz... Prof Dr. Huseyın Nail KUbalı, onceki gıLn Cuma nanıazı dolayısıyle okuduğu hutbede dını sıyasete ftlet ettığını ılerı surdugu Kadıkoy Osmanağa Camıı Hatıbı Mehmet Çıçek hakkında soruşturma açılması ıçın Kadıkoy Savcıhğma baş vurmuştur. Kubalı, bu arada Cumhurbaşkanma, Başbakana, Genel Kurmay Başkanına, Inonü'ye ve Mılll Güvenhk Kuruluna da bırer mektup gondererek olay hakkında bügı vermıştır. Kubalı, mektubunda şoyle demektedır: «Haydarpaşa Nümune Hastahanesi Başhekimi örnek insan rahmetli Faruk Ayanoğlu'nnn 13 Evlul 1968 giınu oğle vakti Kadıköv Osmanağa Camiinde yapılan ce(Arkası Sa. ? . Sü 5 de) " Vatan cephesi tertibi Raporda, AP'nın «Vatan Cephesi tertıbı altında e^nafı orgutleme çaha^ı» go<!terdığıne ı«aret (Arkası Sa. 7 Sü. 7 de) Doç. Dr. Gengiz Pınar (İZMIR, Ticaret Borsası Müs ) «Tuıkıjede dış açıklann kapatjl masında kullanılan dış yardımlar her geçen gun toplıı kredıler karaktenne donmektedır Bunun ıçın ıhracatın gelıştınlmesı, dış açıkla rm kapatılmasında tek yoldur. Dovlz gehrlerınm arttınlması D»kımmdan ıhracatt>j turtst ve lşçi dovızlerıne farklı kurlar uygulanmaktadır Dovızın kanunl ve Karaborsa kurlan arasında ortalama yüzde elü oramnda fark vardır. Baska bir deyımle fııhyatda mevcut demektır. Bu farklsnn kanunî şekle sokulması içın Devaluasyon karanna ihtiyaç vardır. Ancak ıç fıatlarda pnflâs^on onlenemedığınden esnek kur sıstemıne iiıtiyaç vardır Develuasyo(Arkası Sa l Sfl 4 de) DEVAIÜASYON Y4PUM/III Ml? İnceleyeııler: 0 0 0 0 0 Prof. Besim ÜSTÜNEL Prof. Gülten KAZGAN Prof. Ahmet AKER Prof. Sadun AREN Yük. Müh. Orhan PEKİN Rns Konsoloslagn ontınde bekleyen poliıler Rus Konsolosluğuna bır akıl an €bomba,nın esran çözülemedi &LL/İIIATTİN GLLER l^tıklâl Caddesındekı Rus Konsol sluğur.a meçhul bır şahıs tarafından bırakılan bomba olavı soruşturması esıar perdesıne burunmustur Uzmanların ılk ıncelemelerı sonunda «Ancak bir pencere camı kırabılecek nıtelıkte» o'duğunu belırttıklerı bombanın patlama=ı ıçın tam 24 saat bekleyen askeri uzmanlar, «Gozetımimız altındaki bombanın patlamasını beklı^ornz. Bakalım ne zaman patlavacak» ,eklın e konusmuşlardır. Valı Poyraz ıse yaptığı açıklamada bombanın bır «taklit» olduğunu ve içinde patlayıcı madde bulunmadığını sovlemıştır Emnıyet Mudurlüğune baglı Sıyasi Şube ile i'MITnı ayağa kaldıran bomba Konsolosluğa goturuldukten sonra saatlerce elden ele dolaşmış Konsolosluk memurlan ile Sıvası Polıs tarafından ın(Arkası »a. 7, Sfl. 5 de) ECVET GÜRESÎN Yarın Cvmhuriyet'te
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog