Bugünden 1930'a 5,457,467 adet makaleKatalog


«
»

Onnanlı Tuihinin Dev Kayna&ı NflÎMl TÂRİHİ nin lldııd dldi de pkt». Ltifa bMkı rm tahrpli Ur eüt içfaı<le... R I mnfMMi] brofilrümthü i föaderiHr. ZUHURI DANIŞMAN YAYINEVİ P. K. 458 Sirkeci/İSTANBUL Feza Reklâm: 3650/10748 umhuri KURÜCTJSU: TUNUS NADİ Nurettin Şazi KÖSEMİHAL SOSYOLOjl TARIHI Prof. Nnrettto Şazi Kösemlhal bu Htabında aosyolojinin doğusundan sonrakl yfizleree teorinin kendi görüşüne dayanan bir smıflamasnu yapmış, aynea bu teorilerden her birinJ açlklamış eleştirmis ve bilimsel degerlerini belirtmiştir. Fiyatı: 1250 TL. REMZİ KİTABEVİ 45. yıl soyı 15852 Telgraî •• melrtup adresi Cumhuriyet İstanbul Posta Kutusu: İstanbul No. 246 Telefonlar: 22 42 90 22 42 96 22 42 97 22 42 98 22 42 99 Cumartesi 14 Eylül 1968 İlâncılık: 8453/10727 PEYNIR DE MIKROP TAŞIYOR 3,5 ay yaşayan mikroplar baş ağnsı, romatizma, halsizlik ve ateş yapıyor Şükran SONER Türk Mikrobiyoloji koîigrrsJnin dünkü otiırıımunda, sütte bulunan bir kisım miKvopîann ayneıı beyaz peynire de geçiiği, yapılan araslırınalar sonunda Brucella (düşük'ük) nıikroplarının, beyaz peynir buzhanelerde saklansa bilc as;;ari ?,5 ayıîan fazla canlı olarak yaşadığının tespit edildigi açıkianmıştır. Bogaz Koprusu ıçın Konsorsiyum kuruluyor ANKARA (Cumi»uriyet Bürosu). tstanbul Boğaz Köprüsünün dış finansmamnı sağlamak amacıyla bir konsorsiyum fcurulması konusunda bazı ülkeler ve uluslararası knruluşlar nezdjnde teşebbüse geçildiğı öğrenilmiştir. Bu konu ile ilgili olarak Maliye Bakanhğı ve Devlet Plânlama Teşkilfitmda konunun çeşitli yönlerini kapsayan çalışmalar yapılmaktadır. 210 milyon dolâra mâlolacağl hesaplanan bu köprünün yapımı ve finansmanı konusunda yapılan çalışmalar özetle şu noktalarda toplanmaktadır: A Köprünün projesinin bazırlanması bir İngiliz firmasına ihale edilmiştir. Hazırlanacak olan bn projeye göre köprünün yeri, şekli ve maliyeti ortaya çıkacaktır. % Bundan sonra muhtemel olarak kasım ayı içinde köprünün yapımı işı ihaleye çıkanlacaktır. Ancak bu ihalenin sadece bir iilkeve verilecegi sanılmamaktadır O Bu amaçia, Keban Barajının dış finansmamnı saflama a macıyla kurulan «Keban Sendikası» gibi özel bir konsorsiyum kurulacaktır. O Bu konsorsiyum konusunda Avrup Yatmmlar Bankası nezdmde gerekli tesebbüs yapılmış ve olumlu sonuca ulaşılmıştır. Bu banka, kendı baskanlığında bir konsorsiyum kurulması için çalışmalar yapmaktadır A Maliye Bakanlıgı ve Devlet Plânlama Teşkilâtı. Keban Sendikası ile Türkiye'ye Vardım Konsorsiynmu üvesi ülkeler ve uluslararası iktisadî kuruluşlara Bogaz Köprüsünün tamtılması ve te rekli bilgilerin verilmesi için çalışmalar yapmakta ve ba ülkelerin ilgisini çekmeye ağrasmak ' tadır. d Üye olması beklenen ülkeler arasında Amerika. İngiltere, Fnm sa, Kanada, Japoıya, Almanya, îtalya, tsviçre gibi ülkelerin bulunacaklan sanılmaktadır. Erdı (•••9 önce sakıncalı görmüştıi ) ii\ıııı .ı.'u iıııliri'iı üı\iirı liii/ırliiııılı (CJumhuriyet Bürosu) ANKARA Çalışma Bakanlığı, işçilerin emeklilik yaşlarını 55'e lndiren kanun tasarısını hazırlayıp görüşlerini almak için ilgili kuruluşlara gönderirken, Çalışma Bakanı Ali Naili Erdem'in 3 mayıs 1968 tarihinde bir yazılı soruya verdiği cevaptan işçilerin emeklilik yaşlannın indirilmesi görüşüne karşı olduğu anlaşılmıştır. Çalışma Bakanı Ali Naili Erdemin işçilerin emeklilik yaşlarmın indirilmesine karşı olduğu yolundaki yazılı bir sora önergesine verdiği cevabı Meclis Tutanak Dergisinde yayınlanmıştır. 1 Mf (r V m Vet. Dr. Rafet Erdem. «Süt, krema ve emsalinde Brucella'mn kalma süresi» konulu raporunda, Brucelia'nın hayvanlardan insanlara geçişi ile ilgi yapılan araştırmalardan örnekler vermiş, «Lâboratuvar tahlilleri beyaz peynirler salamura edildigi ve buzhanelerde saklandığı takdirde bile Burcella'nın 3.5 aydan fazla canlı olarak yaşadığını göstermektedir. Halkımızın kaynatılmamış siitle beyaz peynir yaptıgı düşünülürse, yapılacak tek şey beyaz peynirin asgari 4 ay saklanması oltnaktadır demiştir. Çek Meclisi sansiirii onayladı «Liberalleşrae sırasında bazı dengesizlikler gösterildi» (DIŞ HABERLER SERVtSt) PRAG Çekoslovakya Mılli Meclisi, Başbakan Oldrich Çernik'in teklif ettiği hükumet prog ramını dün oybirlığı ile kabul etmiştir. Meclis bund»n başka, basının köntrolünü öngoren kanunu iki çekimser oya karşı oy çokluğu ile onaylamıştır. Basının kontrolü konusuncfaki kanunda, «Kontrolün geçici bir ted bir olması öngörülmekte, fakat bu kontrolün ne kadar zaman sürecegi» belirtilmemektedir. lyi haber alan bir kaynaktan öğrenildiğine göre, söz konusu kanun (Arkası Sa. 7. Sü. 4 de) • k7k Ekmek <<AIÎSLAN»ın a ı A < Jn \ *>\ ^\\ K V Fikir değiştiren Bakan Ali Naili Erdem'in işçilerin emeklilik yaşlannuı indirilmesine karşı olduğu görüşü Meclis tuta nak dergisinde yayınlanmış olma sma rağmen. Çalışma Bakanlığınca işçilerin erp»V':Mk yasınm 55'e indirilmesini öngören kanun tasarısı hazırlanmış ve görüşleri alınmak üzere ilgili kuruluşla ra gönderilmiştir. Tasarı, sigortalınm yaşlılık aylığından yararlanabilmesi için «55 yaşını doldurmuş olmasını. en az ?5 yıldan beri «ieortalı bulunmasını ve en az 5.0A0 gün malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi ödemiş olmasını» şart koşmaktadır. Tasarıya göre, sigortalı işçinin «meklilik aylığı. primi ödenmiş son 15 yılm. toplamı en yüksek 7 takvim yılına göre bulunacak orUlama kazancın yüzde 50'si esas alınarak hesaplanacaktır. Tasarı, Sosyal Sigortalar Kanu nun bazı maddelerini değiştîrmek tedir. Tasanmn Sosyal Sigortalar Kanununun 60 ıncı maddesini değiştirmeyi öngören maddesi şöyledir: (Arkası Sa 7 Sö 6 da) la! Balıkesir cıvarında yaptıklan araştınnalarda 61 köyden 25'inde Brucella tespit edildiğini söyleyen Rafet Erdem, 57 bayvan sürüsü üzerinde yapılan araştırmada ıse 57 numuneden 18 hayvanın Brucella'tı olduğunu (%33) bu hayvanların bulunduğu çevrede yaşayan insanlardan 18'inin de aynı hastalığa yakalandıklarını (o/o3O) ve bu bölgedeki hayvanların sütlerincTen yapılan beyaz peynirlerden 9'unda yine Brucella bulunduğunu (% 10) açıklanmıştır. Brucellah bir hayvanın sütünden yapiılmış beyaz peyniri yiyen bir insanda baş ağrısı, romatizma, halsizlik, terleme, dalgah ateş meydana geldiğini belirten Rafet Erdem, yurdumuzda çok yaygın olan Brucella'ya karşı halkımızın korunması için, beyaz peynirlerın 4 ay süre ile satılmadan saklanması ıçin Hükumetin tedbır almasını istemiştir. Vet. Dr. Rafet Erdem hayvanlarda salgın bir şekilde göriien ve insanlara süt ve sütten yapılmış besinlerle kolayca geçebilen Brucella (düşüklük) hastalığınm hayvanlarda tedavisi yoluna yurdumuzcfa gidilmediğini belirtmiştir. Atabey ekmeğe zam ıçifi ımza vermiş Belediye Başkanı Fahri Atabey, Izmir'de verdiği beyanatta «Ekmeğe zammı kesinlikle kabul etmeyeceğim» demesine ragmen, dün ele geçirdiğimiz protokol suretinde «zammı itirazsız kabul edecegine» dair imza verdiği göriilmüştür. 18 Ağustos 1968 tarihini tasıyan protokolda aynen şöyle denümektedir: «1 13.1968 tarihinden itibaren fınn işçilerinin {ünlük ücretlerine, Sendikaca ilâvesi istenilen üAtabey'in de imzası bmlnnan protokolnn snreti çer liralık zammın, işverenler tarafındsn istek veçhile ödenmesi kabul edilmiçtir. 2 Belediye 10^.1968 tarihine kadar ilmi bir beyete (Sanayi ve Ticaret Odalan ile Ticaret Borsası yetkUilerınden müteşekkil heyet) «bahis konusu zam talebini tetkik ettirerek zammı icap ettiren unsurlann mevcudiyeti takdirinde bu beyet tarafından kabul edilecek ekmek fîati itirazsız taraf larca kabul ve bilâhare sikâyette bulunulmayacaktır. 18.8.1M8...» Tasanmn esaslan Süveyş'te dün de çaıpışmalar oldu KAHİRE. (a a) Mısır ve Israıl fcuvvetlerinin dün kanahn Kantara yöresinde çarpışmaya başladıklan ve ateş kes hattı boyundaki (Arkası Sa. 7. Sü. •> de) Sovyet Konsolosluğuna bomba bırakıldı Îstanbul Emniyet Müdürlüğüne, dün Sovyet Konsolosluğunca bir ihbar yapılarak, Konsolosluğa. «Bombaya benzer bir eigim» bırakıldığı bildirilmiştir. Konsolosluğun Polise verdiği bilgiye göre, «Saat 11.00 sıralarında, Fransızca konuşan, esmer bir şahıs Konsoloshaneye gelerek, bir mektupla beraber «Hediye» olduğunu söylediği bir paket bırakarak koybolmustur.» Ihbarın yapılmasmdan hemen sonra Sovyet Konsolosluğuna gelen Emniyet ilgılileri, içinde bomba olduğu sanılan paketi muhafaza altına alarak. derhal askeri makamlardan uzman eleman istemişlerdir. Askeri uzman.!ara teslim edilen cismin, bomba olduğu, bu arada bir Emniyet yetkilisince belirtılmiş ve bombanın uzmanlarca incelendiği bildirilmiştir. Olay üzerine Emniyet Müdürü Muzafer Çağlar, yardımcılanyla bir toplantı yaparak. bilgi almıs ve tahkikatın süratle geliştirilip sonuçlandırılmasını istemiştir. Askerî uzmanlar, bomba üzerinde incelemelerini gizlilik için de yürütürken, Polis de paketi bırakan meçhul, esmer şahsı aramaya başlamıştır. unün Dağınık ve kitabî Demirel, "Fikirden korkmayız,, dedi CdDihiıriyet Ege Bürosu İZMtR Başbakan ve AP Genel Başkanı Süleyman Demirel, dün AP ll Gençlik Kolu lokalinde yapüğı konuşmada gençlere: «Modern çağın değişik fikir cereyanlannı ortaya çıkardığı bir gerçektir. Fikirden korkmayız» demiştir. 1946 yılında DP nin ll binası olarak kullanılan Birinci Kordondaki AP Gençlik Kolu lokalininin açüışıru yaptıktan sonra gençlerle hâtıra resmi çektiren Demirel, AP'nin siyasl mücadelesini. Anayasanın çizdiği yoilar içerisinde dürüst bir şekilde yürüttüğünü belirtmiş ve konuşmasma şöyle devam etmiştir: •AP kurulduğundan beri çeşitli ithamlara, taarruzlara hattâ tecavüzlere mâruz kalmıştır. Bunun nedeni, müdafaa ettiği hususların dotruluğu, şaşmazlığı ve memleket istikametine uygunluğu yüzündendir. Partiler. siyasi hayatın, millet iradesinin devamında önemli unsurlardır. İktidar olarak da. muhale fet olarak da büyük görevleri vardır. Bu çerçeve Anayasanın çizdiği çerçevedir.» (Arkası Sa. 7. Su. 5 de) Atabey'in imzası Protokolun altında Îstanbul Belediye Başkanı Dr. Fahri Atabey'in imzası bulunmaktadır. Ciğer imzalar ıse şu kişilere aittir: İşveren Sendikalan Mümrssilleri: Başkan Hulusi Akpulat. Ikmci Başkan 1. Hakkı Keçelı. İkinci Başkan Hüseyin Memik, tdare H. Âzası Ahmet Ünal, Idare Heyeti A. Ali Aşkın, t.H. Hukuk Müşaviri 1. Abdioğlu. İşçi Sendikası Terasilcileri: Tüm Gıda Iş Sendikası Bölge Başkanı Zeki Gedik, Hukuk Müşavıri Av. Kaya Gülboy. Ingilizlerin bir sözü var : «Altı iktisatçı bir araya geldigi »aman ortaya yedi ayrı fikır çıkar». Son giinlerde yapılan Dış Ticaret ve Ekonomik Gelisme seminerındekı bildiriieri okudukça insan elinde olmadan bu söıü hatırlıjor. Kimisine bakıyorsunnz, dış ticareti klâsik ve kitabî anlayıs içinde ele alıyor. Urtaya atılan çarelerin çoğu yine masabaşı ve kitap kokmaktadır. Kimisinin tedavi metodu ise tüberküloza aspirin vermek kabilindendir. Basılmıs ve dağıtılmışların dışında diğer konuşnlanların, sorulara karşı cevapların ııeler olduğunu bilmiyoruz. Ancak çazetelere akseden haberlerden çıUarıyonız ki, perakende konuşraalarda da bir fikir birligine vanlmış değildir ve mesele, paramızın değerine, bu deçerin yeniden tesbit edilip edilmemesine ya da bir esnek para sisteminin kabulü tartışmasına dayanmıs kalmıştır. Ekonomide süpbesiz. «iki kere iki dörttür» denemez. Gerçi son 20 yıl içinde malematikle ekonomi arasında sıkı bir baflantı kurulmus, uygulamalarda nazari kuralların yerini hesaplar ve pratik almağa başlamıssa da, tahmın rdilemeyen etkenler yine de rol oynayabilmistir. Şu var ki, sistemine ve metodnna göre ekonomik hesapları bozan etken sayılarının çogn ülkelerde bem asçari hadde indirildıfi, hem de önceden yapılan kestirtneler, ba«ka tecrübelerden faydalanmalar yoluyla daba doğru tedbirlerin slındtği bilinmektedir. Turkiyede ise yıllar vılı bu kestirmeleri yapamamakta, tecrübelerden faydalanamamaktayızdır. Meselâ ithalâtı düzenleyici kararlar çıkarırız, o kararlar belki görünüste üzerinde durnlan aksaklıkları düzeltir. Ama hemen arkasından öyle aksaklıklar ortaya çıkar ki, sasırıp kahr, bu defa onlara çare aramağa başlarız. Ihiracat ioin aldıfımız kararlar böyledir; para darlığını önlemek, kredileri gcnisletmek için aldığımız kararlar böyledir. Yine meselâ devalüasvon konusunda birtakım pesin yargılara varanlanmız vardır. Zannederiz ki, bnşün serbest piyasada 13 133'a kadar çıkan dolâr'ın Türk lirası karsılıŞını 15 olarak tesbit eder etmez, Türkiyenin ibracatı füze hıziyle artacak, dısardan bol bol döviz yağacaktır. Oysa hiç de sanıldığı gibi olmayacaktır. Nitekim Recep Peker bükfimetinin aldıçı 67 Eylül kararlannda ambarlanmız ihraç malıyla tıklım tıklım doluydu. Devalüasvon yapıldı. thracat da yapıldı. Ama Türkiyeye ne tahmin edildigi ölçüde d5viı aktı, ne de dış ticaret ve ödemeler dengesi düzeldi. Aksine boznldn. Talnız ödemeler dengesinin bozulmasiyle kalmadı, sosyal huznrınzluklar arttı, zaten zayıf olan orta sınıf âdeta e<idi. 4 Agnstos 1958 kararlanmn da sonncu baska türlü olmamıstır. Hattâ yan istikrar tedbirlerinin çoklugnna rağmen, hüknmeti devalüasyona âdeta mecbur eden milletlerarası finans teşekküllerinin, alacakiı ülkelerin, bu tedbirlerin nygnlanmasını titizlikle izlemelerine rağmen ne denge kurulabilmiştir, ne de sosyal huzursuzlnkların önüne «eçilebilmistir. Bngün tek başına almacak bir değer düşüklüğü kararı belki ondan da kötü sonnçlar verecek, faraza dolâr başına 15 lira olarak tesbit edilecek resmî kur'un dışında serbest piyasa yine yukarıva doğrn yükselmeğe devam edecektir. t'stelik dıs borçların Türk lirası karsılığı değer düşüklüğü oranında artacak, fakat diğer tedbirler alınmadıği ve dışarıya mal satışında ve sadece fiatlar gözönünde tutuldufn takdirde ihraeatın artması da hayal olacaktır. Kaldı ki. zaten elimiıde ihraç edilecek fazla mal stoku da yoktur. Kısacası bİ7 ekonomik konuları yeniden Ay'ı keştetmek gibi ele aldıkça. ve edindifimiz tecrübeleri bir yana bırakarak, meseleleri kitap sınırları içinde halletmeğe çalıstıkça, iki yakamız bir araya gelmcyecek ve sadece tartışmalar vaktimizi alıp gidecektir. Tam gün'ü (FullTime) prensip olarak kabul eden Îstanbul Üniversitesl Cerrahpaşa Tıp K a kültesi Genel Kurulu, dün yapılan toplantısında tam çahşmanın esaslan hakkında bir anlaşmaya varılamadan dağılmıştır. Tam gün'ün bütün öğretim üyelerine uygulanması gerektiğini savunan grupla, Tam gün'e uymayanların bazı haklardan mahrum edilmesine karşı çıkanların anlaşmaya varamaması yüzünden dün de 3 saatten fazla süren toplantıda bir karar alınamamıştır. Önümüzdeki hafta tekrar toplanacak olan Fakülte Genel Kurulundan sonra tarailşr hıçbir açıklama yapmamışlar, «Görüşmelerimiz henüz sona ermemiştir» demişlerdir. Cerrahpaşa TIP Fakültesinde Tam Gün ııygulaması için anlaşmaya varılamadı anıyoruz ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) Mayıs Devriminin lideri, 4 üncü Cumhuranı Cemal Uürsel' in ölümünun ikincı vıldönümü dolayısiyle buşrün Anıt Ka* bir'de bir anma töreni yapılacaktır. Ölüm yıldonümü dolayısiyle dün Milli Birlib Grupu. Cumburbaşkanlığı Kontenjan Urupu ve bazı gençlik kuruluşlan bildiriler yaymlayarak Gürsel'i anmışlardır. ı Arkası Sa. 7, Sü. 8 de) 27 Fırıncılar bekliyor Öte yandan, fınncılar, Protokol gereğince Atabey'in zammı peşinen kabul etmış olduğunu belirtmekte ve bu durumda beldemekten baska bir yapacaklan olmadıgını söylemektedirler. hEifiııııevAiı D06AN NADİ Kısa boylar, çekik gözler ve tebessümler diyarı UCffALUHOlUH Almanya'dan malul dönen işçilerin maaşlan düzenliödenecek ANKARA, Türklye ve Pedaral Almanya Sosyal Sigorta yet> kililen arasında 10 eyiül'den bert Ankara'da yapılan görüşmeler sona ermiştir. Görüsmeler sonunda şımdiye kadar Almanya'da malul olup ta Türkjye'ye dönen işçllere veya ölenleri 1 dul ve yetimlerıne bağlanan ayük gelirlena muntazam surette Scsyal Sigortalar Kurumu aracılığı ile Uç ayda bir ödenmesi konusunda prensip anlaşmasına varümıştır. Bugüne kadar bu konudaki ödemeler doğrudan dogruya Pederal Almanya ilgili makamlarınca münferiden sigortalüara gönderilmesteydi. Karşılıklı mutabakat saglandıktan sonra, yeni tatbikata 1969 yılında baslanacaktrr. Yetkili değilim Dün İzmir'den Istanbul'a donen Belediye Başkanı Fahri Atabey, metninı verdiğimız protokolu imzaladığını ıfade etmış, bu arada zam yapma yetkisinın kendısine değıl, Daımi Encümene ait olduğunu söylemiştir. Atabey ekmek zammı ile ilgıli olarak şöyle demiştir: «Bilimsel beyet, yetkilerinin dışına çıkmıştır. Bilimsel heyeti durumu incelemek üzere kabul ettim. Karsıma fınncıların ileri sürmiiş olduğu iddialarla çıktılar. Eğer bilimsel kurul fınncıların zararlarının gerekçesini de getirseydi o zaman zam düşünülebilirdi. Bu protokol yalnız beni bağlar. Ekmeğe Belediye Başkanı değil Daimi Encümen zam yapar.» "Fiat dengesizliği meydana getirir,, Devalüasvon tartışmaJarına ışık tutabilmek ve 1 çevreleri ile 5 ilim adamlanmn bu konudaki görüşlerini aksettirmek amaciyle düzenlediğüniz ankct'e bugün de devam ediyoruz! (SANATİ ODASI BAŞKAM) «Devalüasyon'un aleyhindeyim, Bugün için yapılacak bir devalüasvon hiçbir şeye yaramayacağı gibi fiat muvazenesizliği meydana getırecektir. thracat kcnusunda da bir fayda olacağını sanmıyorum. Devalüasyona gidilmesi yerine. yatırun politikası, ihracat mevzuatı gibi konular yeniden gözden geçirilirse, daha gerçekçi tedbirler aünabileceğine inanıvorum. Tekrar edeyim ki, devalüasyonnn hiçbir faydası yoktur.» UZAK ŞARK'I ANLATIYOR 4. Sayfada DEVAIÜASYON YAPILMAll Ml? % 0 0 0 # İnccleyenler: Prof. Besim ÜSTÜNEL Prof. Giilten KAZGAN Prof. Ahmet AKER Prof. Sadun AREN Yük. Müh. Orhan PEKİN Fazıl Zobu Hamido: görevini SİİRT, Şakı Hamido (Ha mit Aldemir), «Eşkiyalık yapmak üzere dağa çıktıgı» yolunda gazetelerde çıkan haberler üzerine. Siirt'teki gazetecilere gönderdigı mektubunda, «Köv lerini müdafaa ve şaki Mehmet Jandarmanın yapıyorum,, özbay çetesini takibe karar verdiğini» açıklamış. «Ben ne dağa çıktun, ne de eşkiyalık yapıyorum. Hükumetin jandarma vazifesini üzerime aldım» demiştir (Arkası Sa. 7., Sü. 1 de) Nezarete alınan Kavel işçileri serbest bırakıldı Kave! Fabrikasındaki işgal ola yının tertipçileri oldukları ileri sürülerek, Sarıyer Savcılığınca ifadeleri alınan 15 işçi, tutuklanmaları talebi ile Sulh Ceza Mahkemesine verilmiştir. Mahkemenin sanıklan serbest bırakması sonucu. Savcılık bir üst mahkemeye baş vurarak itirazda bulunmuştur. Ancak. 15 işçi, Sarıyer c Asliye Ceza Mahkemesince de erbest bırakılmışlardır. Raif Onger (tST. TÎCABET ODASI BAŞKAN VEKİLİ) «Devalüasyon çok tehlikeli ve palyatif (geçici) bir tedbirdır. Hiçbir fayda sağlayamayacağı gibi zarar getirir. Diş ağrısını mor(Arkası Sa 1 Sü 7 <1e) ECVE1 GÜRESİN Pazartesi günü Cumhurıyet'te
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog