Bugünden 1930'a 5,458,406 adet makaleKatalog


«
»

I umhuriyet RAHATLIK ve KOLAYLIK KURUCUSU: ÎUNUS NADİ 42 96 Fr Türk Ingili Ilazırljyan: Gazetec'ler ları. Fiatı: 15 CQVf 7 1SSS1 Telgrai ve mektup Telefonlar: 22 edreâ: Cumhuriyet İstanbul Posta Kutusu: İstanbul Vo 248 22 22 42 97 22 42 98 22 42 99 42 90 Cumo J3 Mikrobiyoloji konaresinde acıklandı: Yüzde 99'unda mikrop bıdunan sütler; verem. şarbon, zehirlenme, SUTLER "Sereksiz ve faydosızdır,, MİKROP SAÇIYOR KOÇ: Bir israil Bakanına göre "MISIR SAVAŞA HA1IR DEGIL ii NATO Bakanlan New York'ta buluşacak (EMŞ HABEKLER SEBVİSt) Çek olayiarıyla başlayıp, Orta Doğu'dakı durumla gerginleşen Doğu Batı çatışmastnın, şimdi de Berlin'de patlak vereceğı ıhtımali Washington çevrelerıni endişelendırmektedır. Bu arada, buhranı görüşmek üzere, NATO Dışışleri Bakanlannuı, 29 Eylül 9 Ekım arası New York'ta buluşmaları beklenmektedır. TELAVIV, Bır İsrail ordu soz cüsu, akşam Şerıa vâdısındekı Aşdet Yaakov kesıminde Urdün mevzilennden îsraıl kuvvetlerıne havan ve makınalı ateşi açıldığını ilen surmüştür. Sözcü, İsrail fcuvveUerımn ateşe karşılık vererek Urdün mevzılerıru «susturduğunu» söylemiş, tsraıl'lilerin kayıp vermediğınl Iddia etmiştir. Bu topçu düellosuyla, İsrail Ür dün ateş kes hattı boyunca cereyan eden olaylar üçüncti gtinünu de tamamlamış olmaktadır. ÇARE ARIVOR BirIeşMİ5 Mllletler OrtaDo^u Gdciemciler Heyeti Başkam General Odd Bull, OrtaDoğudaki buhrana bir çare bultnak. gergin havayı yatıştırnıak için gayret sarfetmektedir. General Bull son olarak Kahire'de Mısır Dı;işleri Bakanlıjindan Salah Gokar'la göriışmüştür. Tanınmış ış adamJanndan Vehbı Koç, devalüasyon konusunda, «Bugünkü şartların yurdumuzda bir devalüasyonu gerektirdiği *e bunun faydaü olacağı kaoısında değilim» demıştır. Vehbı Koç, bu konuda şuniarı soylemıştır: «Devalüasyon bir memleketin ekonomik probJemlerini, bilhassa dış ticaretin bozulan dengesini halletmek için en son dü*ünülecek bir tedbirdir. Daha doğrusu tedbirler manzumesînin bir parçasıdır. Devalüasyonun ihracatı artırmaktaki /aydası inkâr edilemez, ancak bunu iç piyasa şartlarını bozmadaıı tatbik edebilmek oldukça <ordur. 1946 ve 1958 tecrübeleri bu başarıyı U n manâsı ile gösterenıemiş ve ihraç mallarının, hemeıı yeni fiyst nispetlerine ulasan dahili seviyesı, yine ihracatçıyı güçlükten kurtararnamıştır. Oevalüasyonun ikinoi esas şartl, bu ameliye ile birlikte paranın koBvertibilite'siniıı de sağlanmasıdır. Aksi Ukdirde tesbıt edilen kurla, rajiç kur arasında tatbikatın varattıjı fark vine de(Arkası Sa. 7, Sü. 5 de) VEHBt KOÇ şap ve kadınlarda «Düşük» olaylarına sebep olııyor istanbul Tıp Fakültesi Morfoloji Enstitüsünde diin toplanan 13. Türk Mikrobiyoloji Kongresine katılanlar Para Fonu 7 milyon dolar kredi verdi ANKAKA, (Cumhuriyet Bürosu) Uluslararası Para Fonu, Turkıyeye destekleme kredısı olarak 7 milyon dolâr vermıştır. Uluslararası Para Fonunun transfer ödemelennın aksamaması ıçın verdıği bu kredı 1968 ıçın öngörülmüs kredinin ılk taksıdidır. Bir yabancı ajansın, Türkiyenin Amerıkadan 7.5 mılvon dolâr karşılığında altın aldığı yolundaki haben uzerıne Merkez Bankası yetkılilerı şu açıklamada bulunmuslardır : «Bu miktar A.B D 'nden altın satın alımı s«>klınde değildir. Uluslararası Para Fonunun her yıl vermekte olduğu destekleme kredisinın bır parçasıdır. Zamanı geldikçe bu kredinin ödemelerı parça parça vapılmaktadır. Bu kredinin tutarı 7 milyon dolârdır » İFTANBUL HABER SERVİSt Gazetemizin yaptırdığı tahliller sonucunda, kalitefiz olduğu tesbıt edıle.n sutJerın, besleyıcı değennin çok duşuk ve hastalık yapıcı mikropları taşıdıgı, dun baslıyan Turk Mikrobiyoloji Kon gresınde uzmanlar taraıından da açıklanmıştır. Uzmanlar sut ve sutlu ürünler yoluy]a, yurdumuzda ö»elhkle tuberkuloz ve uüşuklük (brucellosıs) hastalıgıcın ya,\g>n bır şekılde nayvanlardan ınsanlara geçtıâını be.ırlrnişlerdır. Yapılan tahliller netı cesınde sutlerın ancak °o 1,3'u normâl vasıfta olfluğu anlaşılmıştır. «Çiğ sütlerin bakteriyolojik ka litesini etkileyen en önmeli faktörler ve kalitenin islâhı çâreleri» konulu raporunda Vet. ür. Hasan Uzunhasanogiu, bır santimetreküp sütün ıçinde normâl olarak 200 bınden a? olması gereken bakterı kolonilerının Ankara'da satılan sutlerde Vcpılan tahliüerde çok defa 20U30O mılyonu astığını belirterek, «sütlerimizde anormâl olarak görülen koloni miktarı sütün besleyici değerini düsürmektedir. Bakteriler sütün protfinini bozarak besleyici degerini tüketirken, asid miktarını vükseltmekte, süte bozuk bir tad ve (ena kokn vermektedir. Ayrıca bn kolonilerin içinde hastalık yapan ve balk saglıgını ciddi bir şekilde tehdit edcn mıkroplar (Arkası Sa. 1. Sü. 2 de) teALÜASYON HPIİMAU Nl? İnceleycnler: Orta Doğu unün Usâre meselesi ıiötıorı Sayın Bolükbaşı iki yıldır âdet edindi. Meclis'in tâtilinde Avrupaya gidip dışarda çalısan işçilerle temas ediyor, dert dinli.\or. aksaklıkları öğreniyor. Tıirkiyeye döndükten sonra ise önce bir basın toplantısı yapıyor. arkasından hazırladığı muhtırayı Basbakana \eriyor. Sayın MP liderinin muhtıraları uzman raporları gibi. Başbakanlık raflarında mı hıfzediliyor. yoksa «aidiyeti cihetiyle» Çalışma Bakaıılıği arşjvinde mi dosyalanıyor? bilmiyoruz. Ancak devam eden gezilerden, ve basın toplantılarından aldığnnız izlcnim odur ki sayın Bolükbaşı isj inada bindirmiştir. Her vıl cebinden binlerce lira sarfedip yıllık teOişini yapacak, muhtırasını verecek \e bir sonraki yıla kadar uyarnıalarının sonucunu bekleyecektir. / Sayın MP lideri, önceki gün yaptığı basın toplantısında yenl izlenimlerini anlatıyor. Bölükbaşıya söre: •Almanyadaki işçilerimiz yarına ait endişeler içindedirler. Türkiyeye dondııkleri zaman işsiz kalmak. bugün elde ettikleri imkânı kaybetraek. oniar için bir kabus olmaktadır. Ve Almanyada işçilerin hayat usâresi alınmakta. buraya posaları ynllanmaktadır.» MP lideri genel gorıışunde yerden goğe kadar haklıdır. Gerçekten yalnız Almanyadaki değil, başka ulkelerdeki işciler de Türkiyeye döndukleri zaman ne olacağını dalıa «ralara \anr varmaz düşünıneğe başlıyorlar. Aldıkları ücret âhım şâhım bir şey değil. Bir Alman, ya da Holândalı işci icin ücretin sağladığı imkânların de\ede kulak oluşudur ki oralarda emek buhranıuı doğurmaktadır. Zira kalifiye olmayan bir işci asgarî şartlarda yiyecek. içecek ve oraja gore ha\at standardının en alt çizgisinde yaşayacaktır. Ne var ki Anadolunun ışıksız, susuz. yolsuz köyiinden cıkan bizim emekci için bu asgarî şartlar. İstaııbu'da, ya da büyük şehirlerden birinde yaşayan orta sııııf insanlarının elde edebildikleri şartlardan ileridir. Bir zamanlar. gızli ve açık işsizliğiıı daiına ko] gezdiği, Anadolu insanı tabaka atlaınak insanca yaşamak ümidiylc «taşı toprağı altın olan Istanbula gelir. İstanbuldakilerdcn arta kalan altınlar da çoğunun ümitlerini gerçekleştirmeğe elverirdi. Zamanla Istanbul'un taşı toprağı tukendi. başka buyök şehirlerdeki taşlar topraklar yağmalandı. tîstelik nüfus arttıkça arttı vc bu nüfusu beslevecek. yeni, altın taşlı topraklı jerler kurulamadı. Insanlarımız da başkalarının, sanayileşme başlangıcından beri yaptıklarım jıllarca sonra, hattâ bir asır sonra yapmağa eiriştiler. Kojhısu goçtü. işcisi göçtu. hekimi, mühendîsi, teknisyeııi goçtü ve biz kullanamadığımız. kullanmasını bilemediğimiz emek fazla«ını Amerikanm surplus urünleri gibi ihraç eder olduk. Sayın Bolükbaşı dijor ki: •.AlmaıiTada işçinin ha>at usâresi alınmakta, buraya posalan yolIanmaktadır.» Doğrudur, ama eloğlu jabaııcı emeğini elbette turistik gezi yaptırmak için cağırmıjor. Onlan inceden inceye hesaplanmış asgarî emek ücretivlc çalıştıracak ve onlardan alabildiği randımanı almak isteyecektir. Türk: Yunan. Italyan, Yugoslav emeği onun için bu ülkelerden ithal ettiği ham madde gibidir. Bizden pamuk alacak, onu önce iplik hâline getirecek, sonra kuraaş dokuyacak ve yine bize ya da başka ülkelere satacaktır. Bizden asgarî fiatla getirttiği maden cevherini ve onun mâmul hâle sokulması için gerekli diğer iptidaî maddeleri asgarî fiatlarla ithâl ettiği Türk emeği ile birleştirecek \e sonunda Türkiye pijasasma arzedecektir. Çark boyle dönüyor. Bu çark yalnız işçinin değil. maden cevherinin. pamuğun ve gerçekte kalkınmamış. sanavileşememiş lilkelerin usâresiııi cıkarmaktadır. Bu bakımdan mesele üsârenin daha i> i şartlarda cıkarılıp cıkarılmaması meselesi değil, usâre •lacak durumdan kurtulma meselesiHir. «Yakın bir savaş tchlikesi yok» Ote vandan. İ^raıl Haber Alma Bakanı, İsrael Galıli, Tel Aviv yakınlarındakı Petaş Tıkvah'takı (Arkası sa. 7. Sn. 4 de) YENİ DELH1: (a4i.) Rajastan Mılli Mechsınde yapılan bır açıklamaya göre, Hintli bır müteahhit bir baraj ınşaatına başlarken 12 yaşında bır çocuğu kurban etmiştir. Rajastan Eyaleti İçişleri Bakaru Hirak Davpura'nm yaptığı açıklama, Meclis'te büyuk gürültüye sebep olmuş, mahalli hükumetın istifası istenmiştirVerilen bilgiye göre, 21 mayısta Udaipur bölgesinde bir barajın temeli atılırken, aynı yerde işçi olsrak çalışan 12 yaşındaki çocujm boynu bıçaKla kesilmek suretiyle kurban edilmiştir. Koma Parıs je'enni yapmakta olan THY'nm «Tcpkapı» uçağı sağ dış tekiileğının patlaması sebebıyle havalandıktan 56 dakıka sonra geri donmuş ve Yeşılkoy Hava Lımanjna mecburi ınış yapmıştır. Yolcular bır ara panığe kapılmışlarsa da uçak personelinın soğukkanh davranışı karşısmda herhangi bir olav çıkjnamıştır. Anrak bazı yolcular, dunku sefen ıptâl ettırmış ve yenıdpn tahsis edılen uçağa binmekten çekınmışlerdir. Baro) temeli oiılırken çocuk kurban edildi Prof. Besim ÜSTÜNEL % Prof. Gülten KAZGAN # Prof. Ahmet AKER 0 Prof. Sadun T ARE\ # Yük. Müh. Orhan PEKİN 0 Yakında Cumhuriyet'te 131 Oğrenci hakkında "işgal,,den dâva açıldı ANKARA, (Cumhuriyet Bürosu) Ankara Üniversitesine bağlı fakülte ve yüksek okullarda Haziran ayı içinde vuku bulan işgal ve boykot olaylanyla ilgili soruşturma bitmiş, savcılık 131 oğrenci hakkında dâva açmışür. Haklarında dâva acılanların 28'i Hukuk, 37'si Diî ve Tarih Coğrafya, 35'i Fen Fakültesi. 31'i ise Olgıınlaşma Enstıtüsü oğrencisidir. Savcılık yalnız işgalden suçlu bulduğu öğrencilerin T.C.K. 254. maddesinin 4. fıkrasına göre 5 yıldan az olmamak üzere cezalandırılmalannı istemektpdir. NATO Genel Kurmay Başkanları Ankara'ya geliyor ANKARA. (Cumhuriyet Bürosu) NATO Baskomutanı General Lemnitzer ile NATO üvesi ülkelerin Genel Kurmay Başkanları, 23 Evlulde Tü'kiveye geleceklerdir. Her yıl NATO'nun bir bölçesini ya da kanadını topluca ziyaret eden Genel Kurmav Başkanları ile Genel Karargâhtaki yuksek rü*beli subavlann bu yılki prosramlarında İtalya. Yunanistan ve Türkiye bulunmak'adır Lemnitzer'ın ba^kanhğında Türkiye'ye gelecek olan NATO'lu 13 Genel Kurmay Baskanı ile beraberlerindeki subaylar için Ankara yakınındaki Ergazi'de özel bir a=kerî gösteri düzenlenecektir. Bu geziye. Fransa Genel Kurmay Baskanını temsilen bir general katılacaktır. Ergazi'deki yaoılacak gösteriyi Gene! Kurmay Başkanlığınm özel konuçu olan Alman gazetecileri de izleyecektir. *DOĞANNADİ Dr. Ayanoğlu vefat etti Haydarpaşa Numune Hastanesı Başhekımı ve Beşıktaş Kulubu yönetıcısı Dr. Faruk Ayanoğlu, dun sabaha karşı anı bir kalb krızı sonucu vefat etmiştir. 49 yaşında olan Dr. Ajanoğlu, Muğla'da doğmuş, 1942 yılında Tıp Fakültesını bıtırmıs, Tokat Mılletvekılı olarak sıvasi hajata katılmış v e bu arada Inönü' nün de özel doktorluijunu yapmıstır. L'zun yıliar Beşıkfaş Kuiübü Ikıncı Baskanlığında da bulunan Dr. Faruk Avanoğlu'nun anı vefatı uzuntü jaıatmıstır. Merhumun cenazesi, bugün oğle namazından sonra Kfadıköy Osmanağa Camıınden annarak. Karacaahmet kabrıstannifla toprağa verilecektir. UZAK ŞARKI ANLATIYOR Güçlükle indi THY'nın ılk jetı olan «Topkapı» dün sabah saat 9.51'de 41 yolcusu ile bırhkte Koma Parıs seferıne çıkmıstır. Kalkı<:'ndan 20 dakıka sonra uçi'ğın sağ dıs lâstığınuı patli'dığını farkeden kaptan oılot İbrnhım Akçın yolculara iekrr teker duıumu ızah etmış ve heyecana kapılmamalarını is*emı?*ir. Gerı donen uçak ıkı tefa iniş tecrubesı yapmış, ba^arıya ulaşamayınca, havaaa yakıtının büyuk kısmını tukettıkteo sonra, uçuncu denemedf alana ınmıstır. «Topkapı» uçağı arızalı olarak 56 dakıka havada kalnııştır. Fırıncılar "lAM..da ısrar ediyor İstanbul'da ekmeğe zam yapılmasını ongören Hakem Kurulu kararı, dun de Beledıye ile fırın cılar arasmda söz rfueüosuna sebep olmustur. Belediye Baskanı Fahri Atabey'ın tzmir'de yaptığı konusmada, «Istanbul'a gittiğim zaman raporu inceleyecek ve arkadaşlanmla görüstükten sonra da, bir karar vereceğim» demesme karşılık, Ekmek Sanayıi İşverenler Sendikası Başkam Hulusi Akpulat «Kurulun verdiği kararın uyjulanması gerekir» demiş ve soyle devam etmıştir: «Kurul karannın kabul edilecefinin belirtildi|i protokolda, Sayın Belediye Başkam Fahri Atabey'in imzası bulunmaktadır. Eğer Kurul, yaptığı inceleme sonunda Lkmeğin kilosunun 50 kuruştan satılmasını kararlastırm s olsaydı. imzamız bulundugu için kararı hpmen uygulamaya başlardık. Brlediyeden de aynı anlayışı bekliyornz.» Arnavutluk Varşova paktından çekiliyor Q Çekoslovak Dışişleri Bakanı istifa etti VİYANA Arnavutluk, Ruslarm Çekoslovakya'yı işgali yüzünden Varşova paktından çekileceğını dıirı açıklamıştır. Ote yandan Yugoslavya'nın resmî haber ajansı «Tanyug» Çekoslovakya Dışışlerı Bakanı Jırı HaJek'ın istifa ettığiru bildırmıştir. \xkası Sa. 7, Sıi. 4 de) Düzce cinayetinin faili sanılan şahıs müzisyen Birol'a gösterildi ANKARA, (Cumhuriyet Bürosu) Zonguldak, Bolu, Adapazarı, Düzcede muhtelif soygun, cinayet ve gasp suçlan işlediği iddiasıyla halen Emniyet Genel Müdürlüğünde soruşturmaya tâbi tu tulan hapishane firarısi Yusuf Günaçtı. 'oüzce cinayetinin tek gbrgü şahidi müzisyen Birol'a gösterilmiştir. Yusuf Günaçtı'nm suçlan kr> nusunda bilgilen olduğu gerekçesıyle onceKi gün, polis nezaretinde Zonguldaktan Ankara'va getınlen Abdullah Güner ile ^Tehmet DUbUs sorgulsnndan sonra Zonguldağa gönderilmisierdir. Başbakan: "özel Sektörü destekliyoruz,, İZMİR, (Cumhuriyet Ege Bürosu) 4 gunden berı tzmir'de bulunan Başbakan Demirel, vilâyette Ege Bölgesi Sanayi Odası Baskanı Şınası Ertan ile Egelı sanayıcılerı kabul etmiştir. Demirel. «Sermaye Piyasası Tesvik Kanunu ile Yeminli MaIî Müsavirlik Kanununun» bır an once çıkarumasının ıstenmesı uzerıne, «Bu iki kannntın çıkn u ı İçin çalışıvoruz» H»mı?tır (Arkan 8a. 7, Sft. 4 de) KISABOYLAR, ÇEKİK GÖZLER, VE. TEBEŞSÜMLER DİYARI Yarm CUMHURIYET'te 120 Lİra değil Öte vandan bazı İstanbullular, Hakem Kurulunun kararı ile namuslu fınncılara gunde 120 lıra defiı! 122 lıra 40 kuruı (Arkast Sa. 7, Sü. 4 de) ECVE1 GÜRESİN
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog