Bugünden 1930'a 5,458,541 adet makaleKatalog


«
»

ŞAHESER Ş ROMANLAR Tazac KENYON ALEV ALEV Kem çı&fı Çerinıc V. Gtitatin Ingrth $oM By*oa'on Sotxrt, Afk. öıflrof Içind» Al«v Al«v Vomp TtrtUfan Hayotı 8u Romondo Bütun HvyacomyU Antanbmfl*. umhuriye KtJRUCUSü: YUNUS NADİ C DDin İ SMAN PAZARLI Psikolojisi Jsman Pazarlı, bu son eserinde çağınuzm usman en önemli konularuıdan bın olan din ve din şuurunu açıklamaktadır. Bu kitapta din ,olaymln bireysel ve sosyal yönleriyle bir kültür olayı olarak ineelenmesini bulacaksmız. F. 10 TL. OOVEN REMZİ KİTABEVİ İlâncıhk: 8453 10604 45. yıl soyı Î5849 Telgraf v* mektup adresi: Cumnuriyet btanbul Posta Kutusu: tstanbul No 248 Telefonlar: 22 4 2 9 0 2 2 42 98 2 2 42 9 7 2 2 4 2 9 8 2 2 4 2 «9 Çarşombo îf Eylö/ Î968 "İmam Hatip Başbakan Okulları tekbir Taassuba temel attı açılmış aydınlık • pencerelerdir,, tZMİR, (Hikmet Çetinkava Bildirivor) Başbakan ve AP Genel Başkanı Suleyman Demırel, Yuksek Islâm Enstıtusunun açılışmdan sonra İmam Hatıp Okulunun temel atma torenınde çogunluğunu çember sakaüıların teşkil ettığı toplulukla beraber tekbir getırmış ve bazı Bakanlar da tekbıre katılmıştır Yuksek Islâm Enstıtusunde yaptığı konuşmava, «Hicbir şeye inancı olmavan devlet avakta duratnaz.» dı\e başlayan Demırel. anayasanm ıbadet hurrıyetını kabul ettığını behrtmış ve, «Politika ile dini karıştırmamak lazımdır. Politika dınle vıcdan hurriyetinin içine girmemelıdir.» demıştır. Unıversıteler fRÜSk, «ABD Sovyet ıstanbul Tıp Fakültesi öğretimi yapacak Genel Kurulu «FııllTimey> i kabul etti ANKARA Cıunhurivet Bürosu Millî Eğitim Bakanlığı, Üniversitelerde gecc oğretimini öngören bir kanun tasansı hazırUmııştır. Bu tasanya göre ber saat irin profesörlere 100 lira, doçentlere 75 lira, personele 60 lira üeret verilınesi teklif edilmekte dir. Istanbul Üniversİtesi Tıp Fakultesı Genel Kurulu dun yaptıjp toplantı sonunda, bundan boyle Fakultede gorev alacak öğretım uyelerıne ve bâlen kursü şefi bulunanlara «FullTıme.ı zorunlu kı lan, eskılere de uyup, uymamak ter cıhıni tannan bir karar almıştır. pazarlığı yoktur,, dedi (DIŞ HABERLEE. SERVİSİ) WASHİNGTON D DEAN LE NOUVELLE OBSERVATEUR Taassub ve Hurafe Demırel. Turkıye'de her gun munakaşalar yapıldığını ve bu munakaşaların halledılmemış konular uzerınde olmavıp halledılmış konuları kapsadığını sbyledıkten sonra konuşmasına şöjle devam etmi|tır •Vıllardır Turk halkı taassuba, hurafe) e kaçar mı konusu munakaşa ediliyor.. Bazı kimseler bundan korkuyor. Taassob ve hurafeyi musluraan dini kabul etmemis ki, Turk halkı kabul etsin. Hur bir millet olmak kolay bir şey değildir. Bir memlekette manevî değerfArkasıJS». 7, 3«, 4 de) 40 saat fabrıkavı ısgal eden ısçıler, anlasmadın sonra sopalarını atarak evlerıne dbnduler Dünyanın bölünmesi Kırun'da, bir zamanlar 2 nci Nikola'nın oturduğu Yusupov saravında, 4 subat 1945 de \ toplanan ve Roozevelt, Churchil ve Stalin'in katıldıkları îalta konferansı, iıc buyuk devietin Avrupadaki nufuz bolgelerini tesbit etmiştir. Oe Gaulle'ün dahil edilmediği bu «Tnomvır (Eskı Romadakı üçlu yonetım bıçımı) şolenınde», Stalin arslan payını almayı başarmıştı. Bu konleransta, hasta olan Roozevelt ile (Ozel doktoru, Başkanı Karadenızde bulunan bır Amerıkan gemısıne yatırmayı bıle du^unmuştu), Amerikan Oışişleri Bakanı Stettıning'e göre bir «Menopoz krızı geçıren» Churehıll, Ruslara, Orta Avrupa ve Balkanlarda ezici bır ustunluk tammışlardır. Rusların üstünlokleri asağtdaki biçimde şekilleniyordu: 0 Romanva'da '» 90 0 Bulgaristan'da «a 75 0 Yugoslavy» ile Macaristan'da °o 50. Polonya ve Çekoslovakya' daki Sovyet tesiri de ayni şekilde çok önemliydi. Buna karşıhk Stalin, Batılı muttefıklere sadece Yunanistanda '0 90 oranında bir ustunluk tanımıştı. Nouvelle Observateur dergısı bu bılgıyı verdıkten sonra, 1945 lerdekı Churehıll Roosevelt Stalin pazarlığının bır sonucu olan 1956 Macar buhranını hıkâye edıyor Batı blokunun nufus sahasına gırmejen Macanstan'da, Sovyetler «rejımı korumak» gerekçesıyle ve «dâvet edıldıklerını» ılen surerek askeri harekâta gırısıyorlar. ışişleri Bakanı Dean Rusk. Sovjetler Bırliği ile Amerika Birleşık Devletlerınin Avrupada nufuz bolgeleri uzerınde gizli bir anlaşmava vardıklarına dair so>lentileri çiddetle reddedcrck. «Bovle bir iddia o derece gulunç ki, aslında cevaplandırma.va bile değmez» deraiştir. Senato D13 llişkiler Komisvonunun, Rus>anın Çekoslovak\a'.M istılası ve bunun Avrupa uzertndeki etkilerinl incelejen toplantısından cıkan Dean Rusk, gazeteeilerin sorularııu cevaplandırarak demiştir ki: « Nufuz bolgeleri konusunda Sovjet Amerikan gizli anlaşmasına dair soylentilerin kavnağını, Ikinci Dunya Savaşj sonundaki Talta konferansının teşkil ettiğuıi sanıvorum. Rusya Yalta anlaşması hilâfına Avrupa'da bır demirperde çekerek askerî bir bolge tesis etmiştı. Bu kesin bır çizgiydi ve taraflardan berhangi birinin bu perdeji aşması jeni bir savaşa başlangıç olacaktı. Birleşik Amerika buna NATO'yu kurarak cevap verdi. Ancak. bu bize hıc bir suretle naeselâ, Norveç ya da Danimarka ya hukumet şekillerını kontrol için bırliklerünızi sokmak hakkını vrrmez. Aynı şekilde Birleşmis Milletler u>esi ve hukumran birer ülke olan Varsova Paktı devletlerine de Rusya'nın Çekoslovakya'ja vaptığı mudahaleye hakkı olmadığına inanıyoruz^ (Arkası Sa. ?., Sü. 1 de) Maliye Bakanı açıkladı KAVEL İŞÇILERİ DUN Lâstik Iş GECE İŞGALE 12 fabrikada grev kararı SON VERDî «*aMı Kavel Kablo Fabrikasında iki günden beri devam eden işçı işgali ile ilgili olarak dun gece geç saatlere kadar devam eden muzakereler sonunda işçiler işveren temsilcileriv le anlaşmava varmışlar ve gece saat 24 de işgale son vermişlerdir. Işçiler bu sabahtan itibaren isbaşı yapacaklardır. Kavel Kablo Fabrikasında 26 ışçmın ışten çıkanlması ıızerıne :şverenın tutumunu protesto etmek amacıyle oncekı gıuı fabrıkayı ışgal eden ışçıler ve aılelerı dun de geç saatlere kadar ellerınde sopalar olduğu halde f abnkanın ıçınde ve kapılannda nobet tutmuşlardır. Çıkması muhtemel olaylan onlemek amacıyle toplum polıslen fabrıkanın onunde gorevlendırılmıştir Emmyet ılgılılennın olaya mudahale etmemesı ve Valının de aracı olması uzerıne fabrıkada herhangı bir olay çıkmamış ve işçıler ışgale devam etmışlerdır. Iş Anlasmadan once işçilerin esleri de kapıda nöbet tutuyorlardı verenm, ışçılerın ışgal hareketı(Fotoğraflar: îbrahım KÖSEOĞLU) nın kanunsuz olduğunu ılen surerek savcüığa başvurmasından son ra ışçı ve işveren temsılcılerıle arabulucu valı ile emnıyet ılgılılen k»nuya bir çozum yolu bulabılmek amacıyle geç saatlere kadar çalışmışlardır. Gece eğitimi Mechse sevkedılen tasarıda yer alan bır hufcne gore, gece oğrenımı yapacak unıversıtelerde, çalışacaklara ber saat ıçın profesonere 100, doçentlere 75, oğretım gorevlılerıne 60, okutman, tercumecı ve asıstanlara 50 lira fazla çalışma ucretı odenecektır Aynca, dekanlara ayda 600, fakulte sekreterlenne 500, mudur ve^ellere 400 ajlıltlı ve,. ucretlı memurlara 306 lıra ek ücret venlecektır. Gorevlıler, bu ucretlerı ancak ders vılı ve sınav donemlennde alabüeceklerdır. (Arkası Sa. ?. Sfi. 6 da) Cumhuriyet Bürosu ANKARA Maliye Bakanı Cihat Bilşehan, diin bir demeç vererek «Türk parasmın devalüe edilmesini gerektiren sebep ve ş.ırtlar hicbir sekilde mevcıu değildir» demistır. Bakanın demecı şoyledır «Son gunlerde, ekonomik ve sosyal etudler konferansı heyeti tarafından İstanbul'da duzenlenen, (Arkası Sa. 7, Su. 4 de) PARANIN KlYNETİ DÜŞMEYECEK Yeni ders yılının ilk boykotu ANKARA, (Cumhuriyet Bürosu) Ankara Tıcaret ve Turızm Yuksek öğretmen Okulu oğrencılen, bazı ıstekler ılen sürerek, onceki gün başlayan butunleme sıntvlanns gırmemışlerdır Bu boykotun savunduklan nak lar venlınceye kadar devam edeceğını açıklayan oğrenciier, tek dersten borçlu geçme hakkının venlmesını, okuldakı mevcut yonetıcı kadronun ıstıfa etmesınl, yetersız ogretım üyelennın tasflyesmı, yuksek ogretmen okullannın bır eğitim unıversıtesi bunyesmde toplanmasınj ıstemektedırler. TANKLARIN GOLGESIPfDE DÜĞÜN Avusturyah 2t yaşındaki Karl Talasrh ile Çekoslovakyalı 17 yaşındaki Jana Cunincova, 21 Ağustos'ta evleneceklerdi. Ancak Bratislava'va giren Sovyet tanklan, genç sevgililerin bu kararlannı bir stıre için aksattı. Ama sonunda nikâh. o günlere göre daha sâkinleşmiş Bratislava'da, Rus tanklarırun golgesinde kıyıldı... Çernik Moskova'dan döndü Ruslor, Ouöçek'in yerıne Husak'ı getirmek istiyor Elçiler arasmda nakiller ANKARA, (Cumhuriyet Btirotu) Bazı Bınukelçıler arasında atamalar yapümıs \e bazılan da merkeze alınmışlardır. Merkezde Muşavır Talât Mıras Buenos Aırese, Dakar Buvukelçısı Şadl Kavur Lızbon'a atanmışlardır Yapılan toplanlılar Valı Vefa PON raz ogleden sonra Vılavette fabrıkada en buv uk hiisesı bulunan Emın Aktar, Fabrıka Muduru Ibrahım (Arkası Sa 7 * S 4 de) < Belediyenin sağhğa aykırı süt satışından haberi yok (DIŞ HABERLER SERVİSİ) PRAG Sovyet Dışişleri Bakan Yardımcısı KU3netsçov'un uçuncu giınune gıren temasları, Moskova'nuı Dubçek yerıne Slovak, Partı Lıderı Husak'ı getirmek lstedıgıne dair yorumları artırmıştır. Şımdıye kadar Moskova basınında dogrudan eleştırümeyen pek az Çek yonetıcısmden bır tanesı, Slovak. Komunıst Partısı Sekreten Husak'tır. Aynca bugune kadar «karşı devrim» sozunu demeçlerınde geçıren tek Çekoslovak yetkılı Husak olmuştur. Kremlın ıse Rus btrlıklennın 20 Ağustos'ta Çekoslovakya'ya komu nızmı «karsı devrim»den korumak ıçın gırdıklenni one surmektedır (Arkası Sa. 7. Sü 1 de) Beledıye Saflık Mudurluğu yetkılılen «Sağbğa aykırı süt satışından haberdar olmadıklannı» soy lemışlerdır. Muhtelıf yerlerdekı seyyar satı cılardan aldığımız numunelenn, ozel olarak yaptırılan tahlülerı s& nucu «Gıda Maddeleri Tuzuğune aykın olarak yağı alınmış. sulandırılmış sütlerin» sehırde serbestçe satıldığı ortaya çıkmıştır Buna rağmen ılgılıler herhangı bır ted bıre başvurmamışlar ve Istanbul lular dun de besleme değen olma >an ve saglık vonunden buyuk tehlıkeler yaratan yağsız ve kanşık sutlen ıçmışlerdır Beledıye Sağlık Mudurluğu yetkılılerı, son zamanlarda yaptınlan tahlıllerde, «Talimatnamelere aykırı süte rastlanmadığını» dâ sozisrıne eklemışlerdır. <Hürıiyetsiz ekmek» gibi «Ekmrksiz hürriyet» de banş için tehlikedir! Sulevman Den.ırel OLAYLARIN Bttnlar doğru ise. Babıâlı'de bir takım olavlar cerevan ediyor. sağsol çatısmaları vanında santaj kokan yazılar, fotoğraflar birbırını ızlemektedir. Bu arada Ataturk dusmanı bır sazetenın Ortadoğudakı Arap ulLeleriyle pek sıkı temaslara gıriştiği öne sürulüyor, hattâ abone karşılığı büyuk meblâEİarın alındığı baska bır gazete tarafından açık açık ıddıa ediliyor. Ataturk düsmanlıjını her vesıle ile orta>a koyan ve din tıcaretıvle sürüm sağlamafa çjlısan bu çazete hakkında ılerı surulen ıddialar eğer do|rnvsa • durum şerçekten W r okunç ve tehlıkPİidır. Çünkü o zaman anlasılmaktadır kı, din elden çıdıvor avâzeleriyle ortalığı velveleve vertnler ve ıslâm kardeşliii perdeai altında ilkel servet dUsmanlı£ı propagandası vapanlar. omnz sılkıp geçilecek pianvaklar, va da kafaları orumeekli yebazlar değildir. Bunların gerisınde Arap Bırlı»ı ııtopyası vardır. Bunların gerısınde Türkiyenin parçalanması amaçları vardır ve bunların çerisinde kfirt devleti ıfibi. Hatav'ın gerı alınması ?ibi hesaplar vardır. Sıne bunların çerisınde Ortadoğnnun geleceğınde petrole dayanan, nııfcz alanlarıntn ele geçırılmesıne dayanan stratejiler vardır. Dünyanın her Urafında eörevını kdtüve »ullanan gazete ve gazeteci aörvilmüstür. Grirevin kötüye kullanılması adî suçlar çerçevesınde ıse kamu yoln veya okuvucnnun tcpkisi onu cezalandırır. Ama ozellikle dini ininclar alet edilerek mâsum vatandasiarı sn ARDINDAKİ Senato ve Mec lis 30 Bylül'de toplanıyor ANKARA, (Cumhurivet Bürosu) Yaz tatı'mde bulunan Cumhurnet Senatosu ve Mıllet Meclı«ı, 30 Ejlul Pazartesı gunu saat 15 de, a\n ajrı toplanarak geçen bırlesımlerden kalan konuları goruşmeje devam edecektır. Senato ve Meclıs, yenı toplantı jılına ıse, 1 Kasım Cumartesı gunu gırecektır Yenı toplantı jııının baslaması ile, ıkı \ıl ıçın seçı'mış bulıman Senato ve Meclıs Başkanları dışınd'a, Ba^kanlık Dıvanı seçımlen vapılacak ve Mecli'ler 19681969 >ı'ı çalışma doncmıne ba<=ıı\ acaklardır. DENİZDE ARAMATARAMA Beşınci Şube ekipleri, dun sabah. tstanbul kıjilannda bir aramatarama \apmıslardır. Şube Muduru Kenan Koç'un vonetiminde 25 memur ve 4 amirin katıld>ğı kontrolda, ekipler 4 motorla Haliç Uskudar ve Kazlıçesnıe'dpki çeşitli deniz araçlarını. dolmuş ve kum motorlarını tararaışlar, huviyct ve ruhsat voklaması japmışlardır. Bu arada. Üskudar i»kple<;indeki bazı dolmu; motorlarında, cankurtaran yeleği bulunmadığı gorulerek, buntir seferden alakonmuştur. va da ou vout Miruklemeçe çalısan gazete ve dergiler üstelık bn sdmfiriilennı. amacları Türkıyeyi bölmek. parçalamak olan vabancı uikelerle ısbirliğı hâlınde vapıvorlarsa 0 zaman, fiil lâiklı£e avkırı davranıs olmaktan da rıkarak vatan ihanetinin tam ortasına oturnr. ' Bu bakımdan Turkıvenin bütünlüîünü hornmakla enTevli ilgililer ortaya atılan iddiaların uzerınde dtKkatle durmalı ve herhalde isin ıçyüzünd en kısa zamanda merdana çıkarmalıdırlar. *•• Kısa Boylar, Çekik Gözler, ve... Tebessümler Diyarj DOGAN NADI ÜİAK SARKI ASLATiyOD Cumaitesi aünü Cumhuriyet'te
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog