Bugünden 1930'a 5,458,541 adet makaleKatalog


«
»

İLKOKTJL PROGRAMINA Cöı* AÇDCLAMAJLI Te UYGULANMIS DERS PLÂNLAR1 Mehmet Özdogan Günay öıdoftaa £ser, bu öjretim yılında uygulanacak olan 1968 prograsunm uygulanif ceulannı autunaktadır. Yıllık, ünite ve gunlük ders plânlanm, kume çahşmalannı, küme plân ve raporlanaı örnekleriyle en iyi şeküde Izah fn tek eserdir İNKILÂP ve AKA KİTABEVLERİ İlâncılık: 8452 10536 umhuriyet KURUCUSÜ: FUNÜS NADİ HNBVI sunar: K4 RUSYA Ya: Lir4îfct Nâzım HikmeTi ıi/r 45. yıl soyı 1S848 Telgrai r# raek+up adresi: Cumijunyet Telefonlar: 22 42 90 22 42 96 Lstanbul Posta Rutusu: tstanbul No 246 2 2 42 9 7 2 2 4 3 9 8 2 1 4 2 10 So/ı 10 EylOI 7968 faulkner'in en güzel ro Genel Dağıtım: CEM Cağaloğlu İstanbu Feza Reklâm: 3632/10551 AĞUST Izmir'in düşman işgalinden kurtuluşu törenle kutlandı tZtR, (Cumhuriyet Ege Büro«u Izmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 46. yıldönümü, dün 46 yıl önceld heyecanla, coşkun bır şekilde kutlanmıştır. Sabahın erken saatlerinde cadde ve bulvarlan dolduran onbinlerce tzmır'li temsilî milis kuvvetlerinl çıçek ve alkış yağmuruna tutmuştur. «tleri Cumhuriyet Türkiyesinin güçleri galip gelecek» TürkAlman Ortak Bildirisi yayinlandı Son olaylar Nato'nun takviyesi Iııöııü lüzumunu aşırı nçlara çattı ispat etti,, «Mezhep üzerine siyaset yapmaktan vszgeçiimeli» ISTANBUL RABER SER\İSİ Hükumctimizin rtsmî konuğu olarak, tlört gündür yurdumıızda buhınan Federal Almaııya şansölyesi Kurt Kiesinger, dün şiddeili yağtnur altmda düzenlenen törenle Tahran'a uğurlanmıştır. Bu arada, Ankara ve Bonn'da yayımlanan ortak bıldıride de, ta rıflann belli başlı konular üstünde tam bir görüş1 birliği içinde bulundukları belirti niekte' ve NATOya değinilerek, «Son olaylar ittifak içerisindeki bağlılık ve savunm» harırhğının muhafaza ve takvlyesinin lüzumunu İspat eylemiştir» denmektedir. Belkahvede toplanma Sabah saat 8'de, Gazl Mustafa Kemal'ın Izmır'e ılk girişinde din lendiği Belfcahvede toplantı dü2en lenmiş ve bır öğretmen gtıniin önemini belirten bir konuşma yao mıştır. Daha sonra Belkahve'den aynlan kortej Halkapmar'daki ıstiklâl şehitliğine gıderek saygı duruşunda bulunmuştur. lstanbul Haber Servisi İsmet İnönü, CH.?. nin İ5 inci kuruluş yıldönümü dolayısiyle yaptığı konuşmada çeşitli yurt sorunlan üzerinde gürü<iermi açıklaraış vc «Hcr çeşitten aşırı akımlar vakit vakit insaf sız derecede yıkıcı göriinseler de nihayet ileri Curohuriyet Türkiyesinin güçleri şalebe edecektiı» demistir. Saat 16 da, Taksım Belediye Gazınosunda yaptığı konuşmada, sözlerine CHP nin tarihî görevlenni ve gelışmesini özetleyerek başlayan Inonü, Atatürk Devnmlerınin, Cumhuriyetimlzin temel kuruluş devri oldujunu belirtmış. Milli Mücadele ile Türk milliyetçiliği arasındaki baga ışaret ederek şunları söylemistır: «Müsliiman ohnayan milletler ve nihayet müsliiman milletler hep beraber Türk miUetine karşı çıktılar ve imparatorluğun göz kamaştıran zaferlerle dolu taribine rağmen O'nu parçaladıtar. Millî Mficadete bu srnppte Türk Devletinin kurtulması ve Curahuriyetin krurulması neticesi ile beraber Türk milliyetçiliğinin zaferi olmuş ve yeni devlet Türk milliyetçiliği üzerine kurulmustur. Bu mUliyetçilik her türlü inhisarcıhk ve taassuptauı kendini kurtarmıştır. Türk milliyetçiliğini kabul eden her vatandaş Türk sayılır; (Arkası Sa. 7. Sü. 3 de) DE GAULLE BASIN TOPLANTISI YAPTI "Üniversite mensupları ile temas kurmak modern dünya anlayışının icabıdır,, PIRtS, (a a) Pransa Dsvlet Başkanı General De Geulle, iktidara geldiginden bu yana düıenıedıgi 17'nci basm toplantısım dün oğleden sonra Elize Sarayında yapmıştır. İlk olarrt Fransa'nın iç mes«lelerine temasla söre başlayan General De Gaulle, geçen Mayıs Haziran aylarında ortaya çıkan buhranın bir tahlilıni yaprruş ve bunun iktisadi sonuçlan üz*rinde durmuştur. General, «Bu buhran koklü reformlar meseleslni ortaya çıkarmıştır» demiştir. Ülkenin meydana gelen yapı değişiklikleri karşısında adeta başının döndüğünü aöyleyen De Gaulle, bu meselenin gitgide bir hükumet meselesi halini aldığını va rejim ve devlet başkanlıgı meselelerinin ortaya attldığı sırada, düzenınin korunması zorunlulugunun ortaya çıktığını ifade etmi?tır. Senato reformu konusunda General De Gaulle, her çeşit iktisadi, kültürel ve sosyal çevreje mensup insanların temsilcilerinin tek bir mecliste bulunmalarınm ve hayatl konularda kararlar almalannm yararlı olacağını ifade etmiştir. General De Gaulle gerçek temsil kabıliyetini haiz, bölgesel meclisler kurulması geregi üzerinde de durduktan sonra üniversite reformuna geçıştir. öğrencilerin üniversıte yönetimine katılmalan (Arkası Sa. 7. Sü. 1 de) Başbakanlar ıslandı.. Federal Abnanya Başbakanı KiesınRer'ın yurdumuzdan ayrıhşı do layısiyle, Yeşilköy hava alamnda düzenlenen askeH tören sırasında çok siddetli yağmur ya^mıs ve iki ülkenin Basbakanları ile diğer ilgilıler sınlsıklam ıslanmışlardır. Basbakan Süleyman Demirel, ko nuk Başbakanı kalmakta olduğu Şâle'den almış. iki Basbakan motos'kletli polislerin öncülüğünde Yeşılköy Hava Alanma gelmişlerdir. Basbakan Demirel ve Sansölye Kiesinger otomobilden inerlerken yağmur vağmaya başlamıştır. Kiesinger ve Demirel ilgililerin ge tirdikleri semsiyeleri kabul etmiyerek. tören birüğini şiddetli yağmur altında denetlemislerdir. Kiesinger. Türkçe Merhaba asker» diyerek tören birliğini selâmladıktan »onra her iki ülkenin millî marşları çahnmağa haşianmıştır. (Arkası Sa. 7, Su. 2 de) 46 yıl önceki gibi Konak Meydanındaki tören lse, saat 10.00'da başlamıştır. Ordumu zun tzmir'e ilk giriş anını yaşatan temsili hareket iki koldan olmuş, Halkapınar ve Tepecik'ten hareket eden SÜVBTİ birlıkleri Korıak Meydanında buluşmuşlardır. Mufreze komutanı yanında taşıdıgı bayrağımızı HUkumet Konagı(Arkası Sa. 7. Sü. 6 da) BİR KABLO FABRİKASINI İSÇİLER İSGAL ETTİ îstinye'de kurulu bulunsn »Kavel Kablo Fabrikası» dün sabah saat 08'de işçiler tarafından işgal edilmiştır. Fabrıkaya el koyan ışçıler, işveren tarafından çıkanlan 26 ışçi temsilcisinın tekrar işe ahnmasını ıstemişler ve «İstekleri kabul edılinceye kadar işgali kaldırmayacaklarını» bıldirmişlerdir. Kavel Kablo ve Elektrik Malzemes; A. Ş. tarafından işletilen fabrıkaya, 245 işçiden 190'ı sabah kapılan tutmuş, fabrika kapısma Turk bayrağı ve sonra da «Dire(Arkası Sa. 7., Sü. 1 de) /$§8'/n, Çelc ekonom/sıne haftahk zararı, 2 miiyar lira [DIŞ HABERLER SERVÎSİ] PRAG Çekoslovak Komünist Partisinin organı «Rnde Pravo» ya gore, Sovyet işgali yüzunden Çek ekonomisi kısa vâdede 2 milyar lira zarar gormuştür. tşgalin ilk haftasındaki aksaklıklar yüzünden, sacfece Skoda fabrıkalarının zararı 150 milyon liradır. Bu arada halen Çekoslovakya'da bulunan Sovyet Dışişleri Bakan Yardımcısı Kuznetsof, dun Slovak Komünist Partı Sekreteri Husak'la görüşmüştür. Çekoslovakya Komünist Partı Bırinci Sekreterı Alexander Dubçek ı*e gece televız(Arkası Sa. 7.. Sü. 1 de) YAĞMLK ALTINDA Veşüköy Hava Alanındaki tören sırasında şakır şakır yağan yağmur altında iki Basbakan da sınlsıklam ıslandılar. Bu arada Protokol Genel Müdurünun kendilerine sunduğu şemsiyeji de istcmediler... Demirel NATO hakkında konuştu: unün Ana maddeierin notıon durumu Dünkii yazımmn sonunda birkaç ülkenin ihracat artışiyle bilimkinı karşılaştırmıstık. Rakamları biraz daha inceleditimis zaman göriirüz ki, Türkiyenin durumu gerçekten kötüdür. Zira 1953 1966 arasında ihracatımız yüzde 24 oranında artmıstır ama, adam basına dösen ihracat deferi 13 yılda 2 dolir eksilmiftir. 1953'te bu değer adam basına 17 dolâr idi. 1%6'da ise 15 dolârdır. Demek ki nüfus artışı, dıs satıslardaki ynzde 24lük yükselişi mac gptmiş, olnmsuzluğa doğm dönüştürmüştür. Ovsa aynı yıllarda Bulgaristanın ihracat değeri 28'den 159 dolâra, Kıbrıs'ınki 86dan 127'ye, Irak'ınki 68'den 107'ye (1965 rakamı), ve Snnanistan'ınki 17'den 47'ye yükselmiştir. Suriye'de bile 13 yıllık artış 3 dolârdır. Bu, neden böyle olmustur? Meseleyi birkaç ana madde bakımından ele alalım : TÜTÜN : 1 Türkiye Ikinci Cihan Savaşmdan 5nce büyiik ölçüde tfltün ihraç edebilen ülkevdi. Ikinci savasian »onra ise Türk tütünfinün verini A^.D.'nin Virjiniya tipi almıs ve bemen bütün dünya bu tiitüne alıstınlmıstır. 2 Sigara sanayiinin gelismesi üzerine düsük vasıflı tütünlerin harraanlara daha fazla oranda konulmasına başlanmıs, böylece Lâtin Amerika, Hindistan gibi ülkeler nen% tütün rekabetine giri$mişlerdir. 3 Tnrk tipi tiitön satisında da Yunınistan, Bulçaristan ve Tngoslavya bizimle rekabet etmektedirler ve üretimlerini yüzde yöz artırmıslardır. Bn yüzden tütüncülüğümüzde evvelemirde bünyevî de|isiklikler olmastnr. Meselâ ihracatta en hüyük pazar Almanya iken onnn yerine Amerika. sadece harman için alım yaparak • geçmistir. Geçmistir ama, bn geçis tütnncülügümüzü baltalavagetmistir. Söyle ki : a) Amerika harman için ncuz tütüne do|rn jidince, pahalı Karadeniz tütünleri Avrapa için Tunanistan, Bulıraristan ve Yugoslavya'nın rekabetiyle karsı karsıva kalmıslardır. b) Kalitesiz Eee tütünlerinde üretim sınırları asılmıstır. c) Tülüncülüçümüz tekele ragmen. merkezleri dısarda bnlnnan firmaların. yani yabancı sermayenin hâkimiveti altına eirmistir. özellikle bn firmalar kendilerine gösterilen kolavlıklardan favdalanarak istedikleri zaman üreticinin elindeki malı piyisa açılmadan ucuza kapatmakta. istediklci zaman ise pivasaya eirerek fiat vükseltmektedirler. Bövlece bir yandan üreticivi sömürdüklpri eıbi, otevandan verli firmaları da birer birer ezmektedirler. Tapılan hesaplara eöre. vabancı firmalara tanınan kolavlıklar vüzünden valnız Türkive'.İT sörünen döviz kavbı 7 milvon dolâra yaklasıvor. Ve bu hesaba. eldr kalmıs, çürümege yüîtutmus binİerce tonlnk stok dahil defeildir. FINDIK : Türkivenin fındık rekoltesi 50 200 bin ton arasında dfÇisir. B'J üriinün 40 60 bin tonluk kısmı ic fındık olarak ihraç edilmektedir. Fındık durumnmuz bir bakıma tütünden daha kötüdür. Çünkü; 1 Fındık piyasasına önce tefeciler hâkimdirler. Tefecilerin kimisi kend' hesabına çalısır. kimisi ihracatcı hesabına. Bütün dalavere önce nrünün daha toplanmadan, hatiâ bir yıl evvelden ucuza kapatılma<iina davanır. 2 FtSKO Birlik pivasaya hâkim defeildir. Çünkü hem politik baskılar. hem de jöneticilerle arac. tüccar mönasebelleri hâkimiyetin kurulmasına imkân bırakmaz, hem de zaten Birlik böyle bir hâkimiveti tesis edecrk ölçüde çelistirilmemistir. 3 Spekülâtör tüccar dıs piyasadaki alıcılarla anlasıp önce fiatı yüksltir. pivasayı altüst eder. Dolavısivle FtSKO Birlik bir kısım alımını vüksek fiütla vapar, geri kalan ise pek ocuza vine tüccar taraf ndan kap'.tılır. Elinde vüksek fiatlı mal bnlnnan Birlik bu malı va depolarında saUlarıp drfer kaybedecektir, va da Dogu üikelerine satacaktır. Do^n ülkeleri ise bir yandan bizdrn aldıklarını reeksport yoluv'a tsviçe'ye geçirirlerken öteyandan klerin; sisteminin eere*i olarak Türkiye'ye verdiklerı malın fiatını artıracaklardır. 4 Dahası da var; tüccar çok zaman sivast baskıları kuilanıp RCVE1 G Ü R E S t N (Arkan Sa. 7, Sü, 4 de) ((Türkiye askerî kuvvetini kendisi tâyin eder» T. Almanya BaşDakanım uğurladıktan sonra gazetecilerle görüşen Basbakan Süleyman Demirel, «Türkiye'nin ne kadar askerî kuvveti bulunduracağı, kendi savunma icaplarına göre bizzat Türkiye tarafından tâyın edilir» demiştir. F. Almanya Başbakanı ile yaptıklan görüşmelerden duyduğu memnunıyeti behrterek sozleruıe başlayan Basbakan Demirel, «NATO tramaı;lar:mn Türk Silâhlı Kuvvetlerinin sayısınm azaltılmasi yolunda yaptıklan teklifler Çekoslovakya olaylarından sonra kesildi mi?» sorusunn şu cevabı vermiştir: «Bu komı zaman zaman basınımızda mevzu diliyor. NATO'nnn bir kuvvet hedefleri vardır. Ancak Türkiye'nin ne kadar kuvvet bulunduracağı, kendi savunma icaplanna göre bizzat Türkiye tarafından tâyin edilir.* SOYLU HIPPİ'LER Tanınmış bir modaevinin, dün düzenlediği defilede, Kıral Suud'un Istanbulda tatil geçiren iki kızı, kıyafetleriyle, mankeolerden çok daha (azla Ugi topladılar. Defile>e katılanlar, teniş paçalı pantalonları, çizmeleri, iri madalvonları \e bunıjuk ceketlerîyle ilgi çeken iki genç Kıral kızını, «lstanbul poisinin her nasılsa elinden yakayı kurtarabilmiş birer Hippi» »ndılar.. (Fotoğraf: Selâhattin GtZ) Yurt dışına gitmek için 600 bin işçi Bakan, sınavı kazanamıyanların Özel Y. Okullara yazılabileceğini söyledi 27 bin Oğrenci üniversite ve resmi Y. Okullara giremiyor R. Kennedy'nin ölümüyle ilg'ıli bir tilm çalındı LOS ANGELES, (California) Senator Robert Kennedy'nin öldürülmeden önce yaptığı son seçim konuşmalarını filme alan California Üniversitesi filmcilerinden 24 yaşındaki Alvin Tokunow, filnün orijinalinin itina ile saklandıgı yerden çalınmış ve filmin içinde bulunduğu muhafazanm da sıkıca kapatılmış olduğunu açıklamıştır. Tokunow'un verdiği bu haber Robert Kennedy'nin 5 Haziran'da, öliim derecesmde yaralandığı Ambassador otelinin bnünde Sirhan Sirhan'ın bulunduğunu tespit etmesi bakımından büyük önem taşımaktadır. Tokunow açıklamasmda, «öyie tahmin ediyonım ki, cinayetin işlendiîn gün Sirhan Sirhan'ı otelde gördük. Daha önce de Sirhan'ın yanında esmer bir adam vardı ve konuşuyorlardı. Yakmlannda da bir genç kadının bıılnnduğunu hatırlıyorum.» demiştir. tıra bek/iyor Ankara, (Curcburiyet Bürosu) TIP Fakültesi Boykot Komitesi yetkilileri ikaz etti 1%8 1969 ders yıh için üniversite ve vüksek okul giriş sınavlarına katılan 50 bin öğrencıden 20 bini, restnî devlet üniversite ve yüksek okullarına giremiyecektir. Milli Eğitim Bakanı Ilhami Ertem, devlet üniversite ve yuksek okullarına giremiyen bu öğrencilerin 20 bininin özel yüksek okul'.ara girebileceklerini, böylece dışarda kimsenin kalmayacağını söylemıstir. Ertem'in belirttiği 20 bin genç. özel yüksek okullara gidebilseler dahi, dışavda kalacak oğrenci sayısı 7 bin olacaktır. » Öte yandan, bu yıl üniversite gi riş smavlarına katılan öğrencilerden ancak 8000'inin 300'ün üstünde puan alabildıkleri, 26 bin kişinin 250300 arasında puan tutturdukla rı, 16 bininin puvanlarının ise bunun altmda olduğu öğrenümiştir. Millî Eğitim Bakanı îlhami Ertcm, bu ders yıhnda Türkiye üniversitelerine 13 bin oğrenci alraaca(Arkası Sa 7 Sü 4 de) tstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Boykot Konnitesi dün bır basm toplantısı düzenleyerek. (Tam zaman» konusunu gorüşüp karara bağlaması gereken fakiiUc genel kurulunun gevşek bir çalışma temposu ile oyalama politikasına saptığından) şikâyet etmiştir. Komıtenin sözcülüğünü yapan Ba=kan Hasan Ketenci. Senato'nun. fakülte gerel Kurull ıına ?0 Eylule kadar tekliflerıni hazırlamaları konusunda muhlet verdiğine işaretle, »Bövle bir tempoyla tekli'lerimizin gbnışıiliıp Senatoya sunulmas" imkânsızdır. Bütün öğretim ü\eleri Genel Kurula katılmalı \e komisvonun hazırlnd'ğı istekler goriişülmelidir. tşgal \r boykota olutnlu çalışmalarm >apılabilmesi İçin son verilmisti. Olumlu bir yoln eidilnf'zs? (Arkan ia. 7. Sü. • da) tZMİR, (Cumhuriyet Ege Bürosu) Çalışma Bakanı Ali Nailî Erdem, yurt dışında çalışmak içm »ıraya giren işçilerin 600 binden fazla olduğunu söylemiş ve, bu işçilerin 32 binini tabiî âfetlere uğramış olanlar, 16 binini ise dönüşte kooperatif kurmak amacıyla yurt dışına çıkmak istiyenler teskil etmektedir> demiştir. Bakan, «Avusturalyaya göçmen işçi gidecek mi?> sorusuna ise, «Önümüzdeki günlerde 2 bin işçi Avusturalyaya gidecek. Fakat bun lar göçmen işçi olmayacak. Hükumet olarak bunun karşısındayız» cevabını vermiştir. Basbakanın mesajı Basbakan Süleyman Demirel, dün Büyük Tarabya Otelinde çal'5malanna başlayan «Milletlerarası Hür tsci Sendikalan Konfederasyonn ve Türk • tş Genç İşçi Liderleri Semineri» ne gönderdıği mesajda; «Hürriyetsiz ekmek. ^kmeksiz hürriyet gibi acı bir mahrumiypti ve dünya banşı için bir tehlikeyi ifade eder» demiştir. 15 KIŞiNiN KAATlU BİR KiRAUK CANÎ YAKALANDI Birlik Partisinde ihtilâf çıktı, Ulay ayrılıyor Birlik Partisinin Ankarada yapılan «Gizli» yönetim kurulu toplantısmda Genel Başkan Hüseyin Balanla çatışan Era. General Sıtkı Ulay, dün Istanbul'da «Sosyal Birlik Partisi» ni kurmak amacıyla temaslara başlamıştır. (Arkası Sa. 7. Sft. 4 de) FRANSI1 FRANG'NA TURIST KURU YENiDBN UYOULANIYOR ANKARA Efektif Fransız Frangı, Turkiyede bugünden itibaren 182 kuruştan ahnıp 187 kuruça satılacaktır. Fransız Frangı için bundan bir süre önce kaldırılan «vergi iadesi» ya da «turist kuru» sistemi de yeniden uygulanmaya başlamıştır. Törkive'ye gelecek olan turistlerin bozduracakları bir F'ank karş:lığında, eskiden plduğu gibi 242 76 kuruş verilecektir. B'lindiği gibi. bundan bir füre önce Fransa hükumetinin Fransız Frangı için koyduğu kambiyo takyıHatı üzerine Türkive de karşı tedbir almış ve Frank içinrurist kuru uvgul'tna sisteminden vazeeçmişti. Fransız Hükumetinin kambiyo takyidatını kaldırması üzorine Türkiye'de Fransız Frangı icin almış olduğu karşı tedbiri kaldırmıştır. Turistler dışın'iaki döviz muamelelerınde Frank 182 kuruştan alın»c»ktur ADAPAZARI Çeşitli cinayet ve soygun olaylarında 15 kişmın kaatLlı olduğu ilerı sürülen «çok azılı bir cani» Trabzon'a bağh Vakfıkebir'in bir dağ kbyunde j akalanmıştır. Düzce cinayetıne de adının ka rıştığı belırtılen «Kiralık kaatiU Yusuf Gunaçtı, Adapazarına getırılmiş ve dun buyuk bir gizhllk içinde Ankara'ya goturulmuştur. Duzce cinajetinin soruşturmas\ sırasmda, çeşitli suçlann failı olarak ortaya çıkan 40 yasınö'aki Yusuf Gunaçtı'mn. bır sure Surıyede gizlendığı, daha sonra Trabzona geldıği an'aşılmıştır. DAKIKA: To be or not to be! Türkiye'nin hiçbir dâvası, hiçbir meselesi, hiçbir derdi >ok. Yalnız bir tek meselesi var : Masonluk.. Son günlerde aziz Atatürk'e kadar işi uzattılar. Sen mason, ben mason.. Bütün «onusnlan konu bn. Hani, müteveffa Şekspir, zar .aızda yasavıp da Türkiye'ye uğramış olsa idi Hamlet'e söylettifi meshnr SÖZJ ;a sekle koyardı: «Mason olmak, veya. olmamak.. tste bütün mesele!» D. N.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog