Bugünden 1930'a 5,457,467 adet makaleKatalog


«
»

Kırgınlar Evi BERNARD SHAW Tareflm* «d«n: SEVGİ SANLI MUII EJitim BakınlıSınea jrayımlanan t Modern Tlyatro Eıerleri» aaridn6* çıfcmıjttr. Bakanlık Yayınevleriyle bütün kitapçılarda 500 kuruj fiyatla aatılmaktadır. (Basın: 22973 9390) umhuriyet KURUCUSU: FUNUS NADİ \ S1BNDHAL ve Siyah : Cevdet PERİN dolu hayatmı # s i ile KIRMIZ1 aksettirerek dünya edeşaheser daha vermiştir. 5. Baskı Tam tercüme 15 TL. REMZİ KİTABEVİ İlâncüık: 7956 9404 45. yıl sayı 15815 Telgraf T » mektnp »dresi: Cumhuriy«t tctanbul Poata Kutusu: tstaabul No 248 Telefonlar: 22 42 90 22 42 98 2 2 4 2 9 7 2 2 4 2 0 8 2 2 4 2 89 Cuma 9 Ağt/sfos 1968 bnşkan aclcıyı Cnrohnriyetçi aday, Maryland Valisini kendine yardımcı seçti (DIŞ HABERLER SERVİSİ) MİAMÎ (FLORIDA) A.B.D. Cumhuriyetçi Parti Kurultayı, önceki gece yapılan seçimle Richard Nıxon'ı partinin başkan adaylığına getirmiştir. N*ixon da, Maryland Valısi Spıro Agnew'i, başkan yardımcısı seçmiştır. 1333 delegenin katildığı Cumhuriyetçi Parti Kurultayınria Başkan aday (Arkası Sa. 7. Sü. 5 de) Kurultay dan önce kavga kızıştı Ankara Üniversitesi Senatosu genel eğitimle ilgili bir rapor hazırlattl 1333 DELEGEDEN 692'SİNİN OY'UNU ALAN NtXON, OMUZLARDA. TARIM GELÎR VERGİStyDE DEĞtŞİKLİK YAPILMAS1 ÎSTENDt ANKARA, (Cnmhuriyet Bflrosn) Türkiye Ziraat Odalan Bırliği, Hükumet'e verdiği bir raporda «ziraî gelir vergisi hak k\ndaki kanun»un yeniden ele slınmasını ve uj'gulamada görülen aksakhklann düzeltilme«ini istemistir. Birliğin Szel bir komisyona rıazırlattığı rapor, önceki gün Maliye Bakanlığında yapılan ortak bir toplantıtfa da müzakere edilmis, taraflar göriişlerini açıklamışlardır. Türkiye, Ziraat Odalan Birllğının, «mevcut kanunun memleket sartlarına uymadığı» gerekçesiyle getirdiği yeni teklifler özetle söyle «ıralanmaktadır: 1 Mevcut nrat gelirler vergısı kanunu üretimi teşvik edici olmalıdır. (Arkan Sa. 7. Sü. 7 de) Demirel, Inönü'ye cevap verdi CHP içinde büyük çekişmeler oluyor ANKARA Cumhuriyet Bürosu CHP Kurultayının toplantı zamanı yaklaştıkça parti içinde devam eden mücadele hızlanmaktadır. Mücadelenin şimdiki halde su yüzünde çörünen kısmı, Genel Sek reter Bülent Ecevifin beraber çabştığı ekibe karşı yöneltilen hücumlardır. Bu hücumlarda ayrıea Ecevit aşı rı sağ ile aşın sol arasında dengeli bir tuturn göstermemekle suçlandırılmakta ve örnek olarak 6 ncı Filo olaylariyle Konya olayları karşısındaki tepkiler go^terilmektpdir. (Arka«ı Sa. 7, Sü. 7 de) ŞOFÖR Sait Baycan, krediler konusundaU haber için, «Ne o, diyor, yoksa yakında seçim mi var7» fckrem (Benım de arabam olsun ısterim) Hem ortacılar, hem solcular Ecevifi suçlamnğa başladılar üHe'erinin çok daha titiz bir anlayışla okuiuîmosı isteniyor ÖĞRENCİLER, YÖNETİMDE OY SAHİBİ OLAMAYACAK ANKARA, (Cumhuriyet Bürosu) Hazıran ayı içinde Türkiye tlnıversıtelerinde cereyan eden boy kot ve ışga) olaylanndan sonra, öğrencı ısteklerı üzennde kesıf bir faalıyet Eösteren Ankara Üniversitesi Senatosu ve vetkill organlan çalîşmalanru tamamlamı*) ve alınması Eerekli tedbirler hakkında raporlar tıazırlatmıştır Yetkili organlar Senatoca & • • nimsenen raporlannda. «Orta ve yüksek oçretimde Atatürk ilkelerinin çok daha titiz bir anlayışla okutulmasını» ıstemışler ayrıea teknik eğitimle imam • hatip okullan arasında ikincısinin lehine g s Hşen sayı dengesizlige dikkati çelc mişlerdır. «Üniversite sorunlanm inceleme komisyonu raporları İle Ankara Üniversitesi Senatosu kararlan» genel başlıgını tasıyan raporlarda Üniversitenin sorunlan başlıca 7 ana bölümde ele almmıs ve her ana bölüm tçın kvrulan komısvonlar, konularında geniş incelems yaparak alınması gerekli tedbirleri tesbit etmislerdir. Raporda. avnca komisyonun; öğrencilerin oy saiıibi olarak üniversite yönetimine katılamayacağl sonucuna vardıgı bi'dirilmektedir. (Arkası Sa. 7, Sü. 2 de) «Y. Seçim Kurulunun ŞOFÖRLER KREDİYİ AZ BULUYOR oy iptaline yetkisi yoktur» ANK&RA, (Cumhuriyet Bürosu) A.P. Genel Başkanı ve Başbakan Siileyman Demirel, C H P . Genel Başkaru İnönü'nün son demecindeki iddia ve ithamlanndan sadece binnı cevaplandırmış. Yüksek Seçim Kurulunun tstanbul Belediye ve îl Genel Meclisi seçimleriyle ilgıli tutumu konusunda C.H.P. yı de suçlıyarak «Biz bunu yadırgamıyoruz. Çünkü C.H.P Türkiyede hiç bir seçimi kazanmıs degüdir. Seçim kazanmadan iktidar yapınışUr. • Bu, bir haram lokmadır. Hazmı güçtür. Esasen, C.H.P. den maada hiç bir başka bünyenin böyle bir haram lokmaya tâlip olması da düşünülemez» demiştir. C.H.P. Genel Başkanı tnönU ile parti sözcülerinin görüşleri arasmda çelişkiler bulunduğunu iddia eden Demirel, tnönü'nün A nayasa kumluşlannı savunmasına şaştığım söylemiş ve bu tutumun. arkasuıda başka bir niyet bulunANKARA, (Cumhuriyet Bürosu) dufeunu ileri sürmüştür. Başbakan Süleyman Demirel, dün en ufak memura kadar iletilYüksek Seçim Kurulunun ov mek üzere yayınladığı bir genelge iptali gibi bir vet v isi bulunmadıile kanun dışı gecekondu yapunına ğını iddia eden A.P. Genel Başgirmemelerini istemiştir. kanı, bu konuda özetle şöyle deSosya} Sigortalar, Emekli Sandımistir: ğı ve Emlâk ve Kredi Bankasının «Yüksek Seçim Kurulunun elinkonut yapunına uygun yollan mede kanunla verilmiş böyle bir yet murların seçmesini isteyen Deki yoktur. Kanunsuzluk fiili, fiili mirel, genelgesinde özetle şunları işleyene göre d»*erlendirilemez. söylemektedir: Başka bir tfibirle kanunsuzluğa (Arkası Sa. 7, Sü. 2 de) Yüksek Seçim Ku. lu tevessül ederse mübah başka birist tevessül ederse memnu addolunama2. Münakaşa Yüksek Seçim Kurulunun eline verilen kanunu tatbik etmemesinden degil, kanunlara uyamamasından doği'yor.» Larnaka Panayırına dört •güreşçiyle katıldık! ANKARA, (Cnmhnriyet Bürosn) Kıbrıs'ta 6 1 3 Ağustos'ta düzenlenen Larnaka Panayırına Turkiye'den dört güreşçi gitmiştır Mustafa Civelek, Tüksel Atıcı, Âdem Kazan ve İbrahim Cihan; panayırda güreş tutacaklardır. BAŞBAKANIN MEMURLARA GENELGESt: "GECEKONDU YAPMAY/N" KBu parayla al arabası bile alınamaz!.)) Hüknmetin aracılığı ile Halk Bankasının vereceği 15 bin liralık •Şoförfl mal sahibi yapma» kredisini Istanbul joforleri az bulmuşlar, «Bu kredi ile at arabası bile alınamaz» demişlerdir. Şoförler, 5 bin liralık «Taşıt onarun kredisi>nin de eski otomobillere kullanılmasuıuı doğru olmadığını, bunun yerine otomobi] ithal edilerek kendilerine dağıtılması isteğini, ileri sürmüşlerdir. Saçı sakalı birbirine karışmış. babacan yüzlü 30 yıllık goför Ekrem Efendioğlu, içini çeke çeke şunları söylemiştir: • Benim de arabam olsun isterim. Bıktım elâlemin arabasmda çalıjmaktan. Hemen müracaat edeceğim ama. verdikleri 15 bin lira ile at arabası bile alınmaz. Şu gördüğünuz 194S modcl Dodge otomobil. 10 bin lira peşin 30 bin lira. Ayda 1000 lira da taksit. Hükumet bir karar alırken, gerçekleri görmüyor. Para vereceğine tek lip. memlekctimiz «artlarına uygun bir taşıt getirsin ve onu bizlere versin. Ancak bunu yaparken de, eskl modcl arabalar artık hurdaya çıkarılsm.» 32 yıllık şoför Hüseyin Cahit Seyerman da, iki yılda ödenmek üze re verilecek «Taşıt onarım kredisi» ne yazık olacağını ileri sürmüş ve demiştir ki: • Bugün 25 yaşındaki taşıtlarla dolmuş yapılıyor. Bunların çoğu dö kük vaziyette. Bıı taşıta harcanan 5 bin liraya yazık olmaz mı? Yeni yenidir. Getirsinler yeni taşıt, ver sinler altımıza, ödeyelira borcnmuzn.» 'rkası Sa. 7. Sü. 8 de) Osman AÇ1KL1 tKı»diji, >ine birkaç arabası olanlar alır!) Karaoğltfnun tl Baskanhğı meselesi de AP tzmir teskilâtını kanştırdı İZMİR, (Cnmhnriyet Bfirosn) Eylül ayı içinde yapılacak AP Izmir ll Kongresı için kulıs faaliyetlerinin arttığı sırada, 1960 yılından b e n AP ll Başkanlığı yapan Mehmet Karaoğlu'nun bu defa ll Başkanlığına adaylığını koymayacağı israrla ortaya atılınca, teşkilâtta yeni kaynasma ve faaliyetler başlamıstır. Mehmet Karaoğlu'nun tekrar ll Başkanı olması ıçın ozellikle eski DP'liler büyük bir gayret sarfetmektedirler. Bu arada. Belediye Başkanlığı aday yoklamasında Osman Kibar'a mağlüp olan Fazlı Arınç'a AP ll Başkanlığı için Karaoğlu'nun teklifte bulunduğu, fakat bu teklıfi Annç'ın kabul etmedığı AP çevrelerince israrla soylenmektedir. (Arkası Sa. 7, Sü. 3 te) "Işletme Fakültesi,,nin yönetmeliği kabul ediidi • Dişçiük ve Güzel Sanatlar Akademisi yönetmeîiklerinde değişiklik yapıldı «İşletme Pakültesi» nin ySnetmeliğini dün kabul eden Senato, Istanbul Universitesinin 1 Kasım'da öğretime başlamasına karar vermiştir. Bu ders yılında açılacak yeni «İşletme Fakültesi», «Pazarlama, personel ve beşeri münasehetlcr» ajpılarında uzmanlar yetiştirecektlr. Fakültenin ilk üç yılında genel konular okutulacak, son yılın(Arkası Sa. 7, Sü. 2 de) ünün Gidiş nereye? H. Cabıt SEYERMAN (Yeni taşıt getirsinler, borcumuzu odiyelim) Her partinin içinde iktidar mucadelesi olur. Aslında bu mücadele, tadında ve dozunda surdürülürse partiye canlılık da verir. Politikacılar içlerinde tırmanma hırsı bulunan adamlardır. Hırslılık kaybolunca, ya da baskı ile gemlenince çalışma hızı azalır, partiler durgunluğa doğru giderler. Gcrek 1950 den önce. gerekse sonra, DP canlılığındaki başlıca sebepIerden biri küçük bir lider kadrosunun altındaki büyüklü küçüklü politikacıların birbirini yemesidir. CHP bu canlılığa ancak 1959'den, hattâ 1954 den sonra kavuşabildi. Önce Ismet Paşanın etrafı dcğişti, arkasmdan değişiklik derece derece teşkilâta sirayet etti. Değişimin sonucu olarak Halk Partisi aşağıdan yukarıya doğru bir kuruluş haline gelebildi, karşı partinin hatalan artmca 1957 seçimlerinde başan sağlayabildi. Bir kitle partisi olan CHP'nin bünye değiştirmesinde o günler için kişi hırslarından, sağlam yürekten, konuşma ve diışünuleni açık açık sö.vleme niteliklerinden ba^kasını aramamak gerek. Ağzı biraz lâf yapan, iktidara atıp tutabilen. yeni bir şeylcr söyleyenler o dönemde hızla yukselmiş, yonetici kadrolarda yer almıslardır. Hele okumuş, hocalıklara yükselmi; olanlar, hemen baş tacı edilivernıişlerdir. Ancak 3961 den 1964'e kadar geçen dönemde bu değişme durdu. Halk Partisi ozellikle üst kademelcrde yavaş yavaş donduruldu. 10 yıllık mücadele>e baş koyanlar, postlara şu ya da bu yolla yerleşenler. daha doğrusu ihtilâlin. işbaşında bulduğu kadro, partiye yapışmış gibiydi. Knaiisvonlu da olsa. iktidar'ı sürdürmenin tadı ve keyfi yüzünden aşağıdan yukarıya doğru denenen zorlamalar önleniyordu. CHP'nin 34 Mllık iktidarına başarısızlık damçasını vuran, aslında kadrolaıdaki donmanın ve statikliğin görüntüsüdür. Aşağıdan yukarıya doğru mücadele, bu dönemde yavaşlamakla beraber. tsmet Pasanın altındaki kadroda tam bir işbirliğinirı sağlandığı da söylenemez. Nasıl sağlansın ki, ufuklarda İsmet Paşadan sonrasının ihtimalleri dolasıyor. bu ihtimaür cok kişinin uvkusunn kaeırıyordu. Gercekten tnönü cekildikten sonra ne olacak. yerine kim geçecekti? Halk Partisinde herkesin birbirine sormafa başladığı bu soru. 19S5'ten önce lideraltı kavsalarmı yavas yavaş arttırdı ve ortanın solu politikasının secimlerde yenilgiye uğraması çatışmayı büvüttü. Feyzioğlu takımının Ecevit'le dala«tr>a«ı. ve sonunda ^aldırıların İsmet Paşaya kadar uzatılması. ne solculuk ne sağcılık. ne ortacılığa bağlı deeildir, doğ rudan doğruva îiderlik mücadelesidir. geleceğin mücadele^idir. Ecevit Feyzioğlu catışması bilinen şekilde sonunçlandı. aynlanlar Güven Partisini kurdular. 50'ye yakın Parlâmento üyesinin ayrılışiyle sanıldı ki kavga duracak ve Halk Partisi oturduğtı cizgiden sağa, sola kaçmadan. kendisini yenilemeğe Türkiyenin yenileşen şartlanna uymağa çalışacak. Oysa bir zamanlar gclrceğin lideri olarak görünen Fey 7İoğlu Eİtmişti ama. dâva bitmemisti Önre CHP'nin bünyesi bakımından. bu politikaya uyması giictü Sonra da iyice belirlenmemiş, sınırları cizilmemiş ortanın solu anlayısını yerine oturtacak kadroları kurabilmek imkânsızdı. Bırakınız teşkilâtı, anlaşmış bir kadro, Meclis grupu içinden. Genel Merkez icinden bile çıkamıyordu. Kimisi ortanın solunu Marksist Leninist plânda ele almak istiyordu. kimisi Çin uyguIamasına hayrandı. Kimisi ise ütopik bir sosyalizmin, ya da 19 uncu asıı Narodizmi'nin hoparlörlüğünü yapıyordu. Yüıe bu kadronun içinde yeni politikayı sadece Ismet Paşanın taktik icabı ortaya attığı bir de~ yim gibi kabul edenler ve <=ırf o yüzden bağlı görünenler çoğunluktaydı. Bülenl Ecevit Genel Sekreterliğı böyle bir potada devraldı. Etrahna toplayahildiği Merkez Yönetim Kurulu bu potadan «ıkarıldı. Şimdi aynı pota yeniden fokurdamaya ba<ilamıştır. Fokurdamanın ön plânda gösterilen sebebi. Rülent Ecevit değil. etrafıdır. Ama çiirültüler öylesiııe artmakta ve arttırılmaktadır ki. zaten oturamamı? bir politikavı yiiriitmeŞe çalışan teşkilât kısa bir süre içinde şaşkına dönüvertniş ve CHP Ecrvit Feyzioğlu cekişmesinin arefesine doğru süratle kaymağa başlamısttr. Bir partinin üst kadcmesinde sevilmeyen. onun politikasina ayak uvduramıyan ya da bir adıır. önde gidenler varsa. nihayet Parti Meclisi tonlanır onları Ipmizlfr. meclis temizleyemezse. kongrede mesele halledilir Fakat «etraf» antinatiM. bahanesivle teşkilâtı bölmenin anlaşıla cak. vutuiacak tarafı herhalde voktur. Halk Parti^i vpniden ha^lavan ic kavsslarla tehlikeli hir yola eirmektedir ve eğer kavga kızıjır. Teskilâtı, Kurultayı da sararsa. onu hıı defa İnönü bile kurtaramıyacaktır. Işçı emekli yaşını 55'e indiren tasan Meclise veriliyor tZMİR, (a a) Çalışma Bakanı Ali Naili Erdem, işçüerin emeklilik yaş haddinin 55'e indirilecegini ve konu ile ilgili tasannın. Ekim'de Meclis'e sevkedileceğini bildirmiştir. tzmir'de Ouiunan Bakan, Kanun tasansınm Sosva ıgortalar Kurumunun son cenel kurul toplantısındaki dılekl'" yönünden de incelendıginı buns göre işçilerin emeklilik yas .ıaddinin 60' dan 55'e indirildiğini belirtmiş, Bakanhğım böyle bir yola iten başlıca sebebi. Türkiye'deki yas ortalamasıyla fert başma düşen gelir vasatisinm çok düşük olma sına bağlamıştır. Erdem. aynca. işçi emekliliğmde 60 yaşm, mem leket gerçekiîrine uymadığıru sözlerine eklemiştir. Atabey: «Halk, ekmeksiz kalmayacak» Fırın işçileri, altı gün sonra grev yapacaklarını bildirdi Şehrimizde bulunan 50 ekmek fabrikası ile 200 fırında çalışan 5 bin işçi, 6 gün sonra greve baslıyacaklannı bildirmiştir. Grev kararı, Tumgıda Iş Sendikası tarafından, ilgıli yerlere duyurulmuştur. tşçiler, yapılan anlaşma gereler, ğınce işverenın ücretlen 1 HazıEFEKTİF FRANSIZ ran'dan itıbaren 3 lira arttıracağmı kabul ettiğini, fakat FRANGININ ALlMl aradan 2 ay geçmesine rağmen bunu uygulamadığı için greve DURDURULUNCA gideceklerinı belirtmişlerdir. Belediye Başkanı Dr. Fahri Atabey, fırın işçilerinin yapacağı grevle ilgili olarak, «Istanbullnlann ekmek sıkıntısı çekmemeleri için fereken tedbiri almış bulannyoruz. Istanbul halkı, ekmeksiz kalmıyacaktır» demiştir. (Arkası Sa. 7, Sü. 7 de) Merkez Bankası'nın, efektif Fransız frangı alımını ö*urdurmasından sonra, Türkiye'de bulunan Fransız turistleri, büyük güçlüklerle karşılaşmıslar ve bazıları, otel ücretlermi ödeyemez duruma düşmüşlerdir. Merkez Bankasının bu karanndan sonra, turistik tesis işletenler de, Fransız frangı bozmaya yanaş mamışlardır. Maliye Bakanlığında, Pransız frangı konusunda uygulanacak ted birler konusunda yapılmakta olan çahşmalar sonucunda, turistlers uygulanmakta olan «turist dövızi» nin Fransız frangı için tatbik e(Arkası Sa. 7. Sü. 2 de) YUNUS NADI ARMAĞANI YARIŞMASI ^= I^S = =E =r: ^E ^ZZ Z^Z ^= ^= :=: = ^^ = = ^= ZSS = : ^ 19681969 ^ 16 yıl önce ve bugün Profesör Schwartz'ın Üniversite sorunlan üzenne hazırladığı raporun son ksımı, bugun 5. sahifemizdedir. Turistler, otel 196869 Yunus Nadı Armağapı yar.sması rürkı'yenin konu olarak alan eserler arasında yapılacaktır. Yarışmanın şartlan şunlardır: kalkırunasını ödeyemeyecek duruma düşîü ücreîlerini de Q 196869 yarışmasına Türkiye'nin tüm kalkınma sorununu, bu sorunlar içinden birinı veya birkaçını konu olarak alan bilimsel nitelikteki eserler katılacaktır. H Eserlerin ilk baskısının son be« yıl içinde 19641969 yılları arasındn vayınlanmıs bulunması gerekmektedir. |ÇJ Yazan belirtilmeksizin yaymlanmış olanlarla. tercümeler tal.ma adla yazılmış eserler yansmaya katılamazlar. g j Eserlerde kalkınma sorunu inceleme, araştırma veya s"'linde ele alınmış olacaktır. vey» deneme y'üZVMVZ AÇIK BVTÇtMiZ AÇIK REJİM ıMiZ AÇIK ^= = SS; ^= = = ~ ^^ =r ^= = : M Eserlerin yarışmaya katılmasını yazarlardan başka aşağıda islffl* leri yazılı kurum. ya da dernekler teklif edebilirler: a) Yaymlayan yayınevicri, b) Ünıversiteler. Fakülteler, Akademiler, Yüksek Okullar ve Enstitüler, c) Yayın yapan devlete bağlı veya özel iktisadi kuruJuşlar, kurumlar ve tesisler, d) Devrim Tarihi Enstitüleri, e> Gazetecüer Cemiyet ve Sendikaları. f) Türkiye'nin kslkınma sorunl^ırıvla ilçi'i dernekler, g> İşçi. isveren federasvonları ve sendikaları, hl Gençlik »eşekkülleri. 0 Yazarlar ya da teklifçi kıırumlar varısmava katılacak e«erlerden 12 adedini 31 aralık 1968 tarihine kadar bir mektupla yazarın hayat hikâyesi v e fotoğrafı da 'vlpnerek aşaeıdaki adrese göndermelidirler: Cumhuriyet Gazetesi Yunus Nadi Armağanı 1968 1969 Cagaloglu'ISTANBUL. Q 31 Aralık 196» taribine kadar gönderüecek eserler önce «Küçük Jüri» tarafından elenecek, yansmaya katılması aygun hulnnanlar son seçim için «Rüvük JürUnin incelemesine verilecektır. ffji (,prpn .MİIarda olduğu gibi bu yıl da^ariimada lck eser armağan alnrak ve «adeee Rrnıağanı kazanan eser ıian edilecektlT, Seyyar satıcılar Kavun Karpuz Halini dün işgal ettiler Topkapı'da Beledıye'ye ait Kavun Karpuz Hal'i, dun, 500'den fazla seyyar satıcı tarafından ısgal ed'lerek, hal'e gırış ve çıkış, uzun sure kontrol altına alınmıştır. Seyyar satıcılann hal'i işgallerine, p'âkasıj el ve at arabalnrının Trsfik Polisince y kalanması sebep olmu», bu arada Hal ve çevresi, Toplum Polisinc» ıırılarak, herhangi bir olayın çıkması önlenmıştır. Sabahın erken saatlerinde Topkapı'daki Kavun Karpuz Hal'ının onunde toplanan ve arabalarını geri almak için gosterı yapan seyyar satıcılar, hal'e gelen kamvonlann çıknın» d» engel olmuş, ayrıea kabzıma.Uann «atışını durdurmuflırdır. AP'liler, yeni bir "Mücadele Derneği,, kurdu KÜTAHTA, AP'li Belediye Meclis üyeleri, sendikacılar ve tüccarlar tarafından şehrımızrfe «Komünızmle Mücadele ve Halkı Uyarma Derneği» kurulmuştur. Genel Merkez! Kütahya'ria olan v e resmen faalıyete geçen DerneŞin Genel Başkanı, AP'lı Belediye Meclis uyeıi Av. Seyü Ergün'dür. S ECVE1 GÜRESİN (Aıkan Sa. T, 80. I da)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog