Bugünden 1930'a 5,452,704 adet makaleKatalog


«
»

Teknik üniversit İmtUıanlanna Haarlanuı 12 AJr»to«'t« Baabyor Kayttlan baflaamiftir. Broftir bteyfaris. Knnlan Güven Dershanesi Osmanbey Halâskârgazi Cad. No. 2M Telefon: 47 46 68 tâncılık: 7953 9327 Vlf umhuriYet KURUCUSU: ITJNÜS NADİ 15874 Telgrai r e m e k t u p adresi: C u m h u r i y e t İstanbul Posta Kurusu: îstanbul No. 246 Telefonlar: 2 2 4 2 9 0 2 2 4 2 9 6 2 2 4 2 9 7 2 2 4 2 9 8 2 2 4 2 99 Tektfft Üniversite hazırlama kurslan Işık nesinde 8 AgUStOS 19 Ağustosta KayıÜar 1 niz. Tel: 47" Gayrertepe Me^fceköy. Cumhuriyet 9373 1968'in ilk beş aylık diş ticaret açığı 121,3 milyon dolar PROTESTO EDİLEN SENET SAY1S1 ARTIYOR, ݧÇİ DÖVtZLERtNDE AZALMA VAR Pilot korkunca | YUNUS NADI İstanbul'a gelmekte | h. 19681969 > ÂRMÂĞANI YARISMASI olan İsrail uçağı j Tel Aviv'e geri döndü | Türkiye'nin kalkınması £ YOLCULAR ARASINDAKİ DÖRT Ş |§ ARAP, MÜRETTEBATI ÜRKÜTTÜ 196869 Yunus Nadi Armağanı yanşması Türkiye'nin kalkınmasını konu olarak alan eserler arasmda yapılacaktır. yarışmanm şartları şunlardır: •• 196869 yarışmasına Türkiye'nin tüm kalkınma sorununu, bu sorunlar içinde birini veya birkaçını konu olarak alan bilimsel nitelikteki e«£rler katılacaktır. |Çj| Eserlerin ilk baskısının son bes yıl içinde 19641969 yıiları arasında yayuılanmı; bulunması |Cj Yazrtrı belirtilmeksizin yayınlanmış olanlarla tercümeler veya takma adla yazılmıj eser|pr>arışmaya katılamazlar. £ | Eserlerde kalkmma sorunu inceleme, arajlırniH veya deneme şeklinde ele alınmi} olacaktır | ^ Eserlerin yanşmaya katılmasını yazarlardan başka aşağıda isimleri yaıılı kurum, ya da dernekler teklif edebilirler: a> Yaymlayan yayınevleri, b) Ünıversiteler, Fakülteler, Akademüer, Yüksek Okullar ve Enstitüler, Döviz rezervimiz 34 milyon dolara düştü ÖZGEN ACAR AXKARA İthalâttaki artış hızının, ihracat artış hızından fazla oluşu, işei gelirierindeki azahş ve konsorsium krodilerinin /amanında verilnıeyişi, Türkiye'nin altuı vc döviz rczcrvinin azalmasına yol açmıştır. NET döviz rezervlerindeki azalma Merkez Bankasının dışanya gidenlere verilen dövizleri dolar olarak ödemesini güçleştinnektedir. (DIŞ HABERLER SEKVİSİ) TEL AVİV Tel Aviv'den İstanbul'a gelmek üzere yola çıkan bir İsrail Hava Vollaıı (ElAl) uçağı, Arapların girişebileceği bir kaçırma teşebbüsünden korkan mürettebatın aldığı kararla £eri dönmüştür. 333 sefer numaralı uçakta, îs raü lsgali altuıdaki Ürdün topraklarında dogmuş Ceninli iki A rabın bulunması, mürettebatı ürkütmüştür. Arkasmdan. listede milliyetleri yazıh olmıyan iki Ara bm daha yolcular arasmda yer aldığı açığa çücmış ve bu defa ürküntü, korku şekline dönmitstür. Pilistinli Arap komandolan, 23 Temmuzda, Romadan Tel Aviv'e giden bir ELAL uçağını 78 yolctısu ile Cezayire kaçırmışlardı. Uçaktaki yolcular ^ırakılmıştı, îakat îsrailli mürettebat ve ban tsrailli yolcular uçakla birlilt»e hftlâ Cezayirde bulunmaktadırlar. Necdet Uğur, basm toplantısı yaptı «CHP, sokak kabadayılarına tlfllill/* ni¥ttltnPttlt UUUUV bırakacak MIİURUVUII parti değildir» 1 Mart 1968 de 55 milyon 100 bin dolar olan net döviz rezervi geçen ayın son haftasmda 34 milyon 400 bin dolara düşmüş, aynca geçen 6 ayda dış ticaret açığı 1221 milyon 300 bin dolara yükselmiş ve şubat, mart, nisan, mayıs aylarında 152 bin 130 senet protesto edilmiştir. Yetkililer, bu durumda ithalât transferlertnin zamanında yapılamıyacagını ve böylece önümüzdeki günlerde bazı maddelerde dar boğazlar meydana geleceğini, yurd dışına çıkacak turistlere döviz ödemede SIGARAYA HUCUM PARLAMENTO'DA BİR SAATTE, 5 BİN LİRALIK FİLİTRELİ SİGARA SATILDI ,.\fmm m c) Yayın yapan devlete bağh veya özel iktlsadî kuruluşlar, kurumlar ve tesisler, d) Devrim Tarihi Enstitüleri, e) Gazeteciler Cemiyet ve Sendikalan, f) Türkiye"nin kalkınma sorunlarıyla ilgill demekler, g) Işçi, ışveren federasyonlan ve sendikalan, hi Gençiik teşekkülleri. Q Yazarlar ya da teklifçi kurumlar yanjmaya katılacak eserlerden 1? adedini 31 aralık 1968 tarihine kadar bir mektupla yazarm hnyat hikâyesi ve fotoğrafı da eklenerek aşağidaki adrese göndermelidirler: Cumhuriyet Gaîetesi Yunus Nadi Armağanı 1968 1969 Cağaloğlu/tSTANBUL. Q 31 Aralık 1968 tarihine kadar gönderlleeek eserter önce •Küçük Jüri> tarafından elenecek, yanşmaya katılması uygnn bulunanlar son seçim için Büyük Jürinin incelemesine verilecektir. | â j Geçen yillarda olduğu gibi bu yıl da yarışmada tek eser armağan alacak ve sadece armağanı kazanan eser ilân edilecektir. II İkinci bir Hukuk Fakültesi için çalısmalar Ilavaya uçuruldu AJ». lilerin önceki gün Beledlyo Meclisinde kavga çıkanp, calışmaları sabote etmeleri, siyasl çevrelerde yankılar uyandırmıştır. Meclis üyeleri, kendilerine haKaret eden ve olay çıkaran A.P. ülerden isimlerini tesbit edebildtltlerini mahkemeye vereceklerinl büdirirken C.H.P. Ö Başkanı Nsc det Uğur da bu konuda bir basın toplantısı düzenlemiş ve «Bir gün önceki demecinde, (Meşruiyetin temeli, bukuk düzeninden iyrılmamaktır) diyeo Sayı. Basbaka nırı. partisinin İstanbul yöneticileri tarafından yapılan hukuk dışı kaba kuvvetle işgal teşebbüslerini, nasıl nitelendireceğini merak edjyoruz» demiştir. (Arkası Sa. 7, Sü. 1 de) lacağını ileri sürmektedirler. Mart 1968 de net döviz rezervi 55.1 milyon dolar iken, temmuz sonunda bu miktar 34,4 milyon dolara ctüşmüçtlir. Bu hususu etkileyen unsurlar şöyledir: 1 îthalât ve ihracat artış hızlan arasındaJd fark ve dolayısıyla ticaret açiRinın yükselmesidir. (Arkası Sa. 7, Sii. 1 de) güçlük çekileceğini ve 1 6 kalkınma hızında düşme o 98 'Boşbakan, puro içtigi için sıkıntıdan hoberi yok..,, ANKARA (Cnmhuriyet Bürosu) Başkentte filitreli ve iyi kaliteli sigaralar karaborsaya düşmüş ve dün sigara bayilerinde Bafradan daha iyi kaliteli sigara bulmak mümkün olmamıstır. Filitreli ve iyi kaliteli sigaraların piyasaya verilmemesi üzerine daha önceden stok yapan bazı lokanta ve gazinolar iyi kaliteli sigaraları yüksek fiatla satmaya başlamışlardır. Örneğin, fiatı 325 kuruş olan filitreli Yeni Harman ve Samsun sigaraları 5 liraya karfar satılmaktadır. Filitreli sigaraların son günlerde karaborsadan da temın edemıyen Ankaralılar, Amerikan sigarasına rağbet etmişler, ancak bu sigaraların fiatları da yükselmiştir BEYRUT Filistin Kurtuluş Teşkilâtı (P.L.O.) Gazze'nin kıızeyinde tsrail Tanm Bakanlığına ait olan Bayt Hanun tanm tesislerinin komandolar tarafından pazar giinü havaya uçurulduğunu açıklamıştır. «Filistin Kurtuluş Cephesi» komandolarmın; aynca, Ürdün'deki son çarpışma sırasında, bir îsrail helikopterini düşürdükleri, 25 îsrail askerini de öldürdükleri veya yaraladıkları haber verilmeK tedir. Komandolar kayıp vermeden tts lerine döndükleri bUdirilmektedir. İslanbul'da ((Temel Biliüüer)) ve ((Siyasal Bilgiler» fakülleleri de açılacak Alâeddin BİLGİ Efektif Fransız Frangının alımı durduruldu ANKARA, (Cumhuriyet Bürosu) Merkez Bankası Genel Müdürlüğü, dün yaptığı bir açıklama ile, bugünden itibaren efektif Frsnsız frangının alımını durdurmuştur. Bu karar, ikinci bir açıklamaya kadar cTevam edecektir. Öğrenüdiğîne göre, Fransız hü kumetinin, Frangın efektif olarak Fransa'ya girişini sımrlamasına karşılık böyle bir tedbir alınmıştır. Bir yetkili. önümüzdeki günlerde turist dövizi kurunun Fransız frangına uygulanmaması yolunda bir ihtimalin bulunduğunu da söylemiştir. Meclis'teki sigaralara hücum Piyasada filitreli sigara bulamıyan Parlâmento üye'.eri ile baz; gazeteciler, Meclis figara bayiinde daha önce stok edilen sigaraları almaya başlamışlardır. Meclis sigara bayiinde dün bir saat ıçinde 5 bin liralık sigara satılmıştır. Bu arada. durumu gören bir milletvekili, «Başbakan, puro içtiği için, sıkıntıdan haberi yok» demiştir. Tekel Bakanlığı ılgilileri piyasaya kaliteli sıgara verilmemesinin nedenlerini açıklamaktan ısrarla kaçınmaktadırlar. Görüştüğümüz sigara satıcıları, çeşıtli iyi kalite filtreli sigaraların yokluğu yanında hiç satılmıyan Yaka isimli sigaranın dahi olmadığını ileri sürmüşlerdir (Arkası Sa. 7, Sü. 1 de) Adalı ve 6 arkadaşı AP'den RFŞİ EGELİ'NİN ARABASININ KAZ.ıDAN SONRAKİ HALİ ANKARA, (Cumhuriyet Bürosu) AP Yüksek Haysiyet Divanı, dün saat 17de tekrar toplanmış, İstanbul Belediye ve İl Genel Meclisi seçimlerinde yanlış hareket ettikleri iddia edilen Ertuğrul Adalı ile 6 arkadaşının partiden ihracma karar venniştir. İki saat süren toplantıda, esfci İl Başkanı Kemal Pekün'ün ibraz ettiği belgeleri de inceleyen kurui, hata'.ı bulduğu bu 7 kişinin ; 5 kabul, 2 red ve 1 çekimser oyla ihraçlarına karar vermiştir. Gerekçeli karar, bir hafta içinde kendilerine tebliğ edilecektir. AP'den Adalı ile birlikte ihraç edilen üyeler şunlardır: Nebil Kotan, Saraim Yücedere, Salih Özbatur, Nejat Zıhlıoğlu, Yener Selimoğlu, Niyazi Yıldınm. T Rektör Ord. Prof. Ekrem Şerif Egeli, dün laıetemize verdiği öıel demeçte, tgtanbol Üniversitesine bağlı üç lakültenin kurulması için çahşmalara başlandığını açıklamıştır. «Temel Bilimler», «Hukuk» ve «Siyasal Bilgiler» fakültelerinin knrulmasından sonra İstanbul Üniversitesi fakülte ssyısının 15'e yükseleeefini belirten Egeli, «Bu üç fakülte tahakkuk ettiği takdirde, tstanbul Üniversitesinin ikiye ayrılması zaruretinin kendiliğinden doğacağını» sözlerine eklemiştir. öte yandan, dün, 7 üniversitenin rektörleri, bir toplantı yaparak «reform» konusunn ele almışlardır. Yaka sigarası da mı? GDD DDD DDD DDD DDD DDD DDD DDD DDD DDD |DD & . YÜKSEK SEÇİ/V\ Sınai Kalkınma Bankası Genel Müdürü, trafik kazasında ağır yaralandı Türkiye Sınai Kalkınma Bankası Genel Müdürü Reşit Egeli, önceki gece yanında eşi Jale Egeli olduğu halde Boğazdan Kabataşa giderken kullandığı otomobil ile ağaca bindirmiş ve ağır yaralanmıştır. Olay, gece saat 24 sıralarında olmuştur. Boğazdaki bir dâvetten dönmekte olan Genel Müdür, ken di kullandığı «34HA584» plâkalı 1967 model Mersedes otomobil ile karşıdan gelen başka bir armcın farlarmdan kaçamamıştır. Fazla süratli gittiği tahmin edilen araç, yol kenanndaki ağaca vurmuş ve ön tarafı parçalanmıştır. Kazada Reşit Egeli'nin kalçası çıkmış ve muhtelif yerlerinden yaralanmıştır. Eşi Jale Egeli ise kazadan hafif yaralarla kurtulmu^tur. Alman Hastahanesine götürülen Genel Müdür F 'ye ameHyat yapılmıştır. Başından hafif ya ra alan Jale £geli ise taburcu edilmiştir. Profesör Schwartz, raporun bugün yayınladığımız bölümünde üniversite öğrenci ve mezunlannın askerlik açısından durumlarını incelemekte ve öğrenci öğretim üye si ilişkilerini elestirmektedir. Schwartz bu konular '"rindeki görüşlerini şöyle açıklamaktadır: ASKERLİK MESELESİ de yeni bir hal tarzına bağlanmalı dır. Üniversite tahsüi gören bir münevver, bilhassa doktorlar, orduda da bır münevver olarak vazife göreceklerdir. Bunun i çin bu gençlerin uzun boylu kışla talimlerine pek ihtiyaçları olmasa gerektir. Askerlik hizmetinin tatil zamanlarında yaptırılması diğer kültür memleketlerinde olduğu gibi herhalde Türkiyede de daha düşük bir netice vermiyecektir. Unutulmamalıdır ki, son iki Cihan Harbinde en büyük askerl muvaffakıyetleri mecburî hizmetin cârı ol duğu Almanya, Fransa. Rusya gibi memleketler değil, sulh zamanında herkese en büyük serbetlik veren Ingilu, Amerikan milletlen kazanmışlardı Mü nevverlerin normal ve maku! düşünce tarz.larını, ferdî teşeb Rektör Egeli, üç yeni fakülte ile ikinci bir üniversitenin kurulması konusundaki çalısmalar hakkında verdiği bilgiler, şöy ' ledir: Temel Bilimler Fakültesi «Temel Bilimler Fakültesi, çeşitli fakültelerin hazırlayıcı sınıflarının ihtiyacını karşılıyacağı gibi, bugün ilimde esas olan köklü bilgileri verecek ve çalışmalan tamamiyle bilim açısı içerisinde mütalâa edilecek bir fakülte olacaktır. Temel Bilimler Fakültesinia knruluşu için, teklif gelmiştir. (Arkası Sa. 7, Sü. 7 de) Sovyef lahıi ve Yem Bakan YardımcfSf öldürüldü MOSKOVA. fa a) Sovyet Tahıl ve Yem Bakan Yardımcısı 36 yaşındaki Evgueni Ratchaylov'un, bir dostuna Moskova'da yerleşmesi için yardım etmediği gerekçesiyle öldürüldüğü. dün Sovyet basını tarafından açıklanmıştır. Ortadan kaybolan ve bir hafta sonra, Georgie'de yapılan sıkı bir insan avını müteakip ele geçen kaatil, bu arada, Bakanın sekreterini de öldürmüştür. Kanlar içindeki her iki cesed de, Bakanın çalışma odasında bulunmuştur. Olay, şöyle geçmiştir: 26 Temmuz gecesi 29 yaşındaki Evgueni Filatov, Tahıl ve Yem Bakan Yar dımcısı Evgueni Katchaylov'un Moskova'daki bürosuna gelmiş ve çalışma odasının kapısını çalmıştır. Bakanı eskiden tanıyan, ancak bir sabıkası dolayısiyîe başkette oturması yasaklanmış bulunan Filatov. Bakan Yardımcısından Mos kova'ya yerleşmesini sağlamak i(Arkası Sa. 7. Sü. 7 de) Beş yankesici tarafından soyuldular Şehrimize turist olarak gelen Delphine De Pory adlı Fransız genç kızla arkadaM Holândalı Haarten Van Fraa, önceki gece Ayasofyada, beş yankesici kadın tarafından soyulmuştur. Turistlerin 6000 Türk lirası ile 900 İsviçre Frangını aldıktan sonra «34 EU 572» plâkalı arabayla kaçaı. yankesici kadınların Hacıhüsrevli sabıkalılardan oldukları anlaşılmıştır. Resimde. kendilerini soyan kadınlan şikâyet için Emniyet Müdürlüğüne gelen turistler görülüyor. HAYRET FTTİ AP, sanatkâr ve esnaiı örgütleme OLAYLARIN hareketine ARD1NDAKİ hız verdi ANKARA, (Cumhuriyet Bürosu) A.P. Genel Merkezi, 2249 partili esnaf ve sanatkânn görev alacağı ve Türkiye çapında örgütlenecek «A.P. Esnaf ve Sanatkârlar Komiteleri» kurulması için faaliyete geçmiş, bu konudaki çalışmalarını yaygınlaştırmak için çahşmalara hız vermiştir. A.P. tüzüğünün aP maddesinin «İller ve Genel Merkez, gereğinıle ihtisas komiteleri kurabilir» hükmüne dayanılarak bundan beş ay önce A.P. Kurumlar ve Yardımcı Kuruluşlar Başkanlığı karariyle A. P. Genel Merkez Esnaf ve Sanaikârlar Komitesi kurulmuştur. Diğer komitele Türkiye çapında ıllerde 5, ilçelerde 3 er üyeden kurulmakta aralannda irtibat sa|lanacak şekilde düzenlenmektedir. A.P. Genel Merkez Komitesi beş aydanberi diğer 1 ve ilçeler1 (Arkası Sa. :, SU. 2 de) Ertuğrul Adalı, ihraç karannı, Büyükada'daki evinde dün gece geç vakit gazetecilerden öğrennr.ş ve sonucu hayretle karşılamıştır. Adalı, Yüksek Haysiyet Divanına bugün cevap vereceğini bildirmiştir. İİ1SİVERSİTE HOCALAR1, ÖĞRENCİ İLİŞKÎLERÎ büs kabiliyetlerinin inkisaf imkânlarını an'anevi askeri yetıştirme usullerıyle bozmayan daha elâstik ve daha verimiı bir sistem bulmanın zaruretine I" nanıyoruz. Burada talebelere ait bır başka meseleye temas etmek ıstıyorum: Bugün Hükumet, oldukça büyük mikiarda talebeyı garb memleketlerine göndermekte ve tahsıl masraflannı ödemektedır Diğer bır grup talebe de doğrudan doğruya Hükumet hejabına degüse hile, döviz müsaadesı gıbı oldukça pahalı bir hediye alarak tahsil etmektedirler. Bence bu usulün devamı için de artık hiçbir lüzum yoktur. Geııçlerimiz, bugünkü şartlar altında dahi üniversite tahsilinı pekâlâ memleketimizde yapabilirler. Buna karsılık tahsilden sonra. hususî kabiliyetler gösteren!eri bugünkünden çok daha vüksek miktarda ecnebi memleketlere . göndermek daha verimli olabılır Fakat bunlar da bugün tatbik edjlenden daha sıkı bır kontrola tâbı tutulmalıdırlar Ecnebî memleketierdekı tahsi , (Arkası Sa. 7, Sü. 4 dc) Bmerikan 1 ipi arrta. Huzurun başlangıcı SON AMERİKALI Kara derililerin, Amerika kıtasına gelişlerinden, bugüne kadar geçirdiklerini anlatan resimli yazı serisi, 4. sajiada. Amerika tipi demokrasi anla iktidara geldiğindenberi ya paryısı açısından böyle bir örgüt tiyi tamamen destekleyen bir takuruluşlar yaratılmış, lenmenin kınanacak tarafı yok. kım Orada sınıflar yerine bireyler ya da mevcut örgütler, özellikçıkarlara bağlı den meydana gelen kitlede le ekonomik sendikalar, ekonomik çıkarlara, meslek teşekküllerinde, gençAdalel Partısı bugünlerde ö ırklara, hattâ cinslere göre ku iik tesekküllerinde partililerin dernekler ağırlıklarını yönetimi ele geçirmeleri sağlannemli bir örgütlenmeyi sağlamak rulan peşindedir; partiye bağlı esnaf daima bissettiren baskı grupla mıstır. i'aratılan örgütler araörgütü kuruluyor. başına da rıdırlar. Eyaletlerde ve tüm A smda eskiden kurulmuşların yürütme organının karsısına çıkanlanlar vardır. milletvekillerinden biri getirili merikada yor. Bu örgütlenmenin açıkla faaliyetinde baskı grupları et Meselâ bir Milliyetçi öğretmenDerneği kurdurulmustur. nan amacı, çeşitli problemleri kili oldukları gibi seçimlerde ler olan esnafın bölge bölge dert de su ya da bu partiyi destek Atatürk'ten isim alan bol sayılerini tespit etmek, krediler, si lerler. Ne var ki Amerikada da sun'î dernekler, görev yapar teler v.s. gibi konularda Hüku sendikaların ve baskı grupları gibi her gün bildiri yayınlamakmetle iliskiler kurup hâl çâre nın ortaya çıkışları zorlama yo tadırlar. Din adamlannı toplaleri aramak ve «orta sınıf» ı lu ile değil, kendiliğindendir. yan cemiyetler, federasyonlar kuvvetlendirmektir. Açığa vn Daha doğrusu partiler sun'î bas aynı zamanda parti militanı yerulmayan, fakat dağdaki çoba kı grupları yaratmamışlar, ku tistiren kuruluşlar halindedirnın bile kolayca kestireceği a rolmuş örgütlerinden destek al ler. maç ise süphesiz esnafın parti mağa çalışmışlar, hiç degilse onKomünizmle mücadele dernekçıkarına birleştirilmesi. baskı larla çatısmaya gitmekten ka leri de onların paralelinde olan grupu, ya da politika çatısma çınmıslardır. örgütlerdendir. Dahası var; sında dayanılacak bir yan kuvTürkiyede ise görülen manzavet haline getirilmesidir. (Arkası Sa. 7, Sü. 6 da) ra değişiktir. Adalet Partisi * * • *
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog