Bugünden 1930'a 5,457,619 adet makaleKatalog


«
»

Minisküs oldukları için Kulüpler, Fedemsyonun gidişine ((dur» diyor Abdülkadir YÜCELMAN üllllll Urkıye Futbol Bırliğinin Cemiyetler Kanununa ^ gore kurulması bugunlerde resmen tamamlana =: caktır. Bırhk kurucuları olan kulupler, hazırU E nan protokolu ımzalamışlar ve geçıcı bır komisyon<» tuzuğu duzenleme yetkısı vermışlerd r. E Kurucu kulup temsılcılerı. Bırlığin kurulmasmdan E sonra ılk olarak ele almmasım ıstedıklerı konuları = toplantıda teker teker ortaya koymuşlardır = Hacı Soyer ile Hüseyin Yiğit güreş kampmdan çıkanldılar BURSA izik mutehassısı Dr. Orhan Ertan tarafından muayene edılen gUreşçılerden Hacı Soyer ve Huseyın Yiğıt'm mınusküs oldukları tesbıt edılmış ve amelı: atları gerektıği ıçın fcamp kadrosundan çıkanlmışlardır. Dığer gureşçılerde de ulak tefek bazı sakatlıklar, lıf kopmalan muşahede edılmıştır Kemal Dağdevıren'ın kaburgasından, Gurbuz Lü'nun lıf kopmasından, Cemal Yanılmaz'ın kolundan rahatsız oldukları anlaşılmıştır Dıger taraftan Hasan Sevınç'ın de tansıyonu duştugunden hastahaneye «aldın'mışsa da Sevınç hastahanede kalmamış ve kampta tedavıv tercıh etmıştır. Dr. Orhan Ertan'ın ıfadesıne gore Nıhat Kabanlı. Unver Besergıl ve Se vıt Ahmet Ağrah'nm da tedavıye ıhtiyaçları vardır. 111111'HER GL7J tDMAN = ÎAPILIYOR E Güreşçıler her gun devamlı idE rnan yaparak forma gırmeye çalışE maktadırlar. tlk seçmeler 1314 E ağustosta gece stadyumda yapıla caktır. F T Yelkenl rüzgâr bekliyor Yiizde bcs Federasyon hissesi E MERSINU OSMAN «Mersinli politikacılar unutmasınlar ki Beşiktaşlı politikacılar da vardır!» Kulup temsılcılerı, ılk olarak maç hasılâtından = kesılen yuzde 5 Federasvon hıssesmın kaldırılmasım : : ve bu hıssenın kanuni olmadığmı ılerı surmuşler ve E bır delege bu konuda su konusmayı yapmıştır: E « Federasvon lig maçlarından aldığı viizde beşlerle E ve Balkan sampivonalanndan aldığı viizde 10 larla E senede yaklaşık olarak 2 milyon lirayı kasasına in ~ dirmektedir. Bu paravi da Federasyon kendi ordu E suna, vani müsahitlere, komite üvelerine istediei 'e E kilde dağıtmaktadır. Bu keyfî tasarrufa bizim «Dur» E dememiz gerekmektedir.» ££ Kulup temsılcılerı ayrıca Beledıye hısselerinın de ^ kaldırılmasım ıstemışlerdır. E Balkan Yelken Şampiyonası başlarken.. 2 | Basketbol Genç | Millî Takımımız Polonyâ'yâ Yazan: Macit BULUÇ = Mersinli Osman'ın transferi politik bir mesele oldu ersin îdmanyurdundan Beşiktaşa geçen ve 1 Temmuzda mukavele ımzalıyan Osman'ın durumu henuz kesın olarak aydınlanmamıştır. Ancak, Trars'er îhtılâf Komiteslne gbndenlen konu izerınde Transfer KomıtBSinın karan açıklanmamıştır. Federasyonca bır kere de Hukuk Danışma Kurulunca incelenmesi istenen karar, son olarak Pederasyon Kurulunca tet'ik edılerek ılân edüecektir. Ancak bu arada Mersin milletvekilleri ve senatorleri Ankarada parti kanalı ıle baskı yaparak Osmanın durumuna lehlenne bır hal çaresi ararlarken Adalet Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Beşiktaş Kulübü Başkanı Talât Asal'ın da bazı politik tazyikler aıtında bulunduğu parti çevrelerinden sızan haberlerden anlaşılmak tadır. Mersinli ldareciler politikacılardan destek alarak rahat rahat konuşurlarken Beşiktaşlı idareciler sadece, «Osman bizimdir ve Osmatıın bizim olmaması için herhangi bir sebep mevrut değildir» demektedirler. Dun bu konuda konuşan Beşiktaşlı idarecıler, «Eğer Osman tekrar Mersin Idmanyıirduna verilîrse bu hıç şüphe yok ki ta!imatnamelere uyularak değîl, politik tazyikle olacaktır. Ancak, Mersinli politikacılar um masınlar ki Beşiktaşlı politikacılar da vardır» Millî TaKıma oyutıcu vermc mcselesi E M Asaf öztan'ın sıhhî durumu düzeliyor Hakem Semınenne katılmaV uzere kendı otosu ılp Boluva ha reket eden mıllî h?keırlerım)2den Asaf Öztan yolda rot kırılması yuzunden h.TiaeSe vuvarlanmış ve muhtalıf verlerınrten yaralanmıştır. Sa'Karv3 Dev'et Hastahanesıne yatan üztan'ın sıhhî durumu du'elmekUdır. Eesımde hakem Âsaf ÖztdP •. aralandığı sırada ılk tedavısı \ apılırken demışlerdır. Altuıyurt Volejbol lumuvası baş! yor Altınyurt Spor Kulubunün duzenledığı 1968 Volevbol Turnuvasına Pazar guru kulubun kendı tesıslennde yapılpcak bır torenden sonra baş!an?caktır. ilk hafta Elektrık Altınyurt, îtfaıye Fenerbahçe v e G ?aray Beykoz m3Çİarı ovnanacaktır. Maçlara saat 18 de başlanacaktır. A/ı, Gözfepelı/ere söz verdi: "Yine eski Ali olacağım,, Beşiktaş, bu hafta Sarıyer ve Beyogluspor ile oynuyor Bu hafta Spor Toto turnuvasında m?cı olmayan Beşiktaş futbol takımı. pazar gıirü iki takım halınde Sarıyer ve Beyoğluspor ıle iki hazırlık maçı oynavacaktır. Yenl transferlerle gençlerden ğf^ kurulu . B . takımı saat 915 te Beyoü'uspor ıle oynarfıktan sonra, saat 1100 de de esas kadro Sarıyer ıle karşılaşacaktır An trenor Çırıç bu maçların e^d« kadronun teskıh bakımından onem kazandığını soylemış ve sezon basında eksıklıklerı gormek imkânını bulacağını sozlerıne ektstanbulspor 'J'itıartIPM eun'i lemiştır Sulevmanıve tle bır hazırlık ma Siyah • Beyazlılar haftanın ılk çı ovnavacaktır Vpf.n Stadınri» idmanım dün Şeref Stadı'nda an* vapılacak maç çın Sjrı Sıvahl' renör Çlriç'in nezaretınde yapmış lar bugunden ıtıbaren çalışmE lardır. lara baslamıslardi' F. Dutchmana gelincc: Birinci Balkan yarışlarını kurucuhık şerefi = bize ait olan bu sınıfta rakibimiz "Meksika Olimpivatlarına hazırlanan Yu E nanlılardır. tki kuvvetli ckipi ile mücadele edecek olan Bühan ve Recep E ın \e Fl\ıng Dutchman sınıfı tekneler ara çiftiniıı sularımi7daki mesulıyeti gercekten bnemlidir. Daima do;u blo ^ sında \aptlacak Balkan Yelken Şampnona kunda yarışan Bulgar ve Romen F Dutchmancılarının kuvvcti hakkın E Millî futbolculara prim E sı bugun saat 10 30 da Kalamış koyunda basFutbol Federasyonunun milli futbolculara maç : : lıvacaktır. Buşun sabah ve oğleden sonra ıkıser da şimdilik bilgi sahibı deC'iliz. Ekip olarak Yunanistandan snnrn sclme Z: «Türkive Tenis Şampivonası» başına verdığı vuksek primlere de değınen temsılc E yarıs yapılacaktır Balkan Şampıyonasında Tur miz bizim şansıtnızı az da olsa golgelemesine rağmcn Balkan varışlarının ^ dun T E D Klutsu kortlarında ba? ler, «Bu ö'çüsüz davranış futbolculan şaşırtmakta E k n e v ı Fınn'de Haluk Kalkı? Ersın öztokpt. Zı güclü ekiplerini yedi yarış sııresince seyrederken kritiğinıizi herkes ay E lamıştır Çekısmelı geçen ılK gunve kulup disiplinini sarsmaktarlır» demişlerdır. E ya Ergun, Kemal Kajın; «F D » da ıse «Bıthap rı vonden vapma fırsatım bulacaktır. ~ ku musabakalarda şu netıceler «Recep Yelkenbıçer G. Birliğinin durumu üzüntü uyandırcU = Merzecı A'ı Değerlı. ve temsil eriecektır Heyccan dolu 4 giinde biilün rkiplete bol sanslar dilerken kalhimiı ~ alınmıştır Omur Aydınoçlu» ekıplen Tek Erkekler: Birinci tur Birinci profesyonel lıge dahıl bütıin kulüplern Sampıvonava Turkıve, Romanya, Bulgarıs ve he.vecanımız muvaffakivetlerini candan alkışlamağa hazır oldusumuz ~ Balkaner. Seçkıner'ı 62 Ci katıldıklan Turkıye Futbol Bırlığine Gençlerbırhjı = tan ve Yunanı^tan katılacaklirdır 8 gcncimizle beraber olacaktır Gurgan. tnceer'ı 63. 62 nin katılmaması kuluplerce gayet garıp karşılanm'ş Bolel Ardaman'ı 75 06, S4 ve Uzuntü yaratmıştır. Bu konuya da değınen b>r r i l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l i l l l l l l l l l l l l l l l l i l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l t l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l f11*11111111111111111111111111 J Daş. Tımur'u 60, 60 temsılci, « Gençlerbirliçinin Futbol Federasyonu Uluturk, Baydar'ı 61. 63 Başkanı Orhan Seref Apak ile ve Halim Çorbalı ile Sımıtçı. Artun'u hukmen ilişkisi olduğu artık ortaya çıkmıstır. Bundan bövle Gurel, Azkara yı 62, fi1 durumumuzu ona çöre avarlamamız ve bilhassa haOznur, Saraçoğlu'nu 62, 61 kem tâvinlerinde daha hassas davranılması gerektigiErkangıl. Üçer'ı 4. 26, 61 ni batırlatmamız lâzımdır» demişıtır. Aksel, Çika'yı 61. 60 Tam bir dayanışma istendi Kermen. Öngen'i 6c, 60 Oray. Necıpoğlu'nu, 60 64 Türkıye Futbol Bırl:ğmın en kısa zamanda FutSevhun, Uman'ı 61. 46. 61 bol Federasyonu ıle cıddi bır çatısmaya gırmesı ka Gurak, Altmkaya'yı 60 60 çınılmaz gorunduğunden toplantıda kulup temsıbı Tuncay. Dokıdıs'i 46, 61, 60 lerınden tam bır dayanışma, ve en buyuk kulüpten Ikinci tur: en kuçuk kulube kadar tam bır anlayış ve bırhk havası ıçınde olmaları prensıp olarak kabul ed'.lmışAksel. Peker i 62. 62 tır. Bu arada kuluplerın bırbırlen ıle olan temas'.a Duş, Etcımoğlunu 63, 62 nnda hıç bır sekılde çatışma olmaması teklıfi oyAteş Canker'ı 62, 61 bırhğı ıle kabul edılmış ve temsılcıler «Teşkilât taGurak, Tuncay'1 60 61 rafından baskıların tesiri altında kalmıyacaklarına» Vartan, Bolel'ı 63, 62 daır soz bırlığı edilmıştır. Bavanlar: eneıbahçe takımı, Avrupa Sampıyon Kulüpler Turnuvasında Ingılız Mergen. Seyhun'u 60. 60 Manchester Cıty ıle 18 eylul'de o>nayacagı ılk kar^ılaşmadan once \aMusabakalara bugun de devam bancı takımlarla uç ve>a dort ozel maç yapacaklar. edılecektır. tır. Bu maksatla Macar Vasas ve MTK, Avustur>ra Rapıd ve Austna ıle Romen Dınamo ıle teCity maslar japıldığını ıfade eden macına Molnar bu konuda şoyle konuşhazırlanan muştur: Fenerbahçe. «Manchester City maçı arifehu hafta da sinde takımın kuvvet ve kudretiBursa ve nı olçmek, tecrubesıni artırmak Kav seri'de bakıniından kuvvetli yabancı eiki kıplerle ozel maçlar vapmak niha7irlık yetindeviz. Ancak bövle hareket macı ettığimiz takdirde. şdhretli lngi>apacaktır. liz takımı karsısında basarı kazanmavı dusünebiliriz Aksi halSarı de. muvaffak olma ihtimalimız Lacıvertliler çok zavıf.» dll'lk'J FENERBAHÇE BU HAFTA DA antrenmanda BL'RSA VE KAYSERI'YE cal'şırlarken GtDIYOR goruluyor. Geçen hafta Antalyaspor ve Beykoz de hazırlık maçları yapan Feneıbahçelıler bu hafta da iki takım halınde Kaysenspor ve Bursaspor ıle ozel ıkı maç yapacaktır. Fenerbahçe Teknik Dırektorü Ignace Molnar, «Biz hazırlıklarımızı lig maçlarından önce, Eylul a.vında Manchester Citv ıle ovnavacağımız Avrupa Sampivon Molnar, yıldız futbolcu bolluğundan takım kuramıyor Basmdan Kulüpler Turnuvasına teksif etMOLNAR GALİBA BEN OYITATACAĞIM tık. Bu yiızden de ecnebi takımlarla karsılaşmaraız şart» demıştır. Futbol Federasyonunun ıstedıgi anda istedığı fut E bolcuyu kamrıa çekmesi de şıddetle tenkıd edılms E ve bır kulup temsilcısı soyle demıştır « Bize mil ~ vonlara mal olan futbolculanmızı zamanh zaman<îız = bir kalemcle alıp kampa sokan Federasvon, bizleri = ivi nivetle hazırlanmıs ve tcskilâtea suiistimal edilme E mesi gereken talimatnamelerle tehdit etmekte ve »Ce E zası 6 avdan baslar» demektedir. Bizim binlerce lira ~ vererck futbolcuların başına eetirdiğimiz antrenorler S dururken bu ovuncularımızı Futbol Federasvonunun E değerleri bilinmiven antrenorlerinr bırakmamız van ~ lış olur. Meselâ şimdi biz ovuncularımızı Seref Gor ~ key'in emrine nasıl verebiliriz.» 2 Temsilcıle bu konuşma uzerlne Futbol Federas E yonunun da maç tanhlerini onceden tesbıt etmesını • £ ve lüzumsuz organizasyonlara girışmemesinı istem's ler ve Bırlığin Futbol Federasyonunu bu konuda ıkaz etmesini teklıf etmişlerdır. E İjTürk,Rumen,Bulgar Yunan tekneleri i Şampiyonaya hazır Balkan Yelken Sampiyonasının acılış ve resepsiyonundan sonra E sjozler >arış parkuruna çevrildi. Finn sınıfında Yunan. Bulgar ve n \rfGO Basketbol Senc milH Roınen rakiplerimizi bundan once yaptığımız Lluslararası yarış ~ takımımız. Rusya'ya venilHıkten r lardan ve geçen vılki Balkan Sampivonasından vakinen tanıvoruz. .kip sonra. kendi Brununda ovnarlıçı en olarak bizden ustun olmalanna mukabil parkur avantaiının bize kısmen E mubim karjila^mada Polonva'yı vardımcı olacağına inanıyoruz. Bu >ıl Haluk. Ersin. Ziva ve Kemalden = 7772 mallurj etmistir kurulu Avyıldızlı Finncilfrımiz son varıslarda gerek teknik ve gereksc Polonva karsısında fevka'â^» eü fizik kondusyon bakımından hasarılı görıildüler. Ne var ki Rumen Bııl '~ zel bir ovun çıkaran G«nr Milli ta gar ekipleri gibi hirkac uluslararası vnrıs vanarak hu şamnivonava işti jŞ kımım!7'n «svilar'Tiı şu baskptbolcu j rak etmiş olsalardı durum daha değisik olabilirdi. Bu sınıfta gecen vilın zz lar kavd»tmislerdir Nıır 6 Necmi 4 Cihat W Nadir Balkan şampiyonu. Olımphat beşincisi ve Avrupada her zaman ilk 8 ^ içinde bulunan hafif havacı Yunanlı Koligasa, Haluk hâriç butun ekip E 4 Fuat 14, Semih 2. Rasit 21. Zeki 16 ler favori gozle bakıyorlar. Geçen yılın Balkan ikincisi Rumen Pctre her = Basketbol eenç millî takırrnmız, iki hava için hem fizik. hem teknik vonden iigililerin di' 1 ıtini cekmek E tsraıl'i mağlup et*ığ] takdirH' fitedir. Bulgarların Peter ve Valdtnir'ine bu defa Rafael Overov'un dahil E nallere girme hakkmı kazanacakolması hafif havalarda Bulgaristana sans verirken ktıdretli ekipimiz iki tır. clemanından Kemal ve Ersin sert havalarda favori oldııklarını rahatca soy E • livebilivorlar. ~ 7772 F TÜRKİYE TENİS ŞAMPİYOKASI DÜN BAŞLADİ F. Bahçe bu hafta Bursa ve Koyser/'ye çıd/yor Molnar, "Manchester maçına kadar 34 özel yabancı temas şart diyor •••••••••••••••••••••I 1. KOŞU: Favori: Ozpolat. Plâse: Sarıyer. Plâse: Yeter. Sürprız: Sınan. 2. KOŞU: Favori: Belkis 19. Plâse: Sevgı 15. Plâse: Başbuğ. Surpnz: Hilâlhan. 3. KOŞU: Favori: Gokden. Plâse: Feryal. Surprız: Oyvar. 4. KOŞU: Favori: Çamtepeli. Plâse: Viyolet. Plâse: Lıevent 1. Surpriz: Jandark 1. 5. KOŞU: Favori: Gerdanh. Plâse: Bilge. Plâse Bucah. Sürpriz: Karahan 6. KOŞU: Favori: Silver Stone. Plâse: Precatalam. Plâse: Horricane. Sürpriz: Cengiz. 1. KOŞU: Favori: Nilay. Plâse: Azade Alaca. Sürpriz: Jübile Sapha «. Yüksel ERUÇ İst. Spor, Cumartesi günü Süleymaniye ile hazırlık maçı yapıvor 1ZMIR Goztepe, kalecı Alı Artuner'm de ıştırakıyle naftanın ılk çalışmi sını Goztepe sahasında yapmıştır. bır saat kultur dii^ yapan tııtSpor Vazarları Kıi])ası: bolcular, daha fonra utırahaıe çekılmışlerdır Uzun zamandanberı çalışmalara ıştııak ctmr.en kalecı Alı ıle rjızzdt me««ül olan Suvan, kendısıne çe'itlı hareketler yaptırmış'ır Bu araoa IZMtR Spor Y^7arlan Kubir murldettenberı avrı kaldığı pası Turnııs a'iın, t"J gece Alarkadaşları ıle .1e şaka'ssan Alı sancak Stadında \ ipı'rcdk o';ın şoyle konuşmuştuT: iki maçla devam edı'eıvktır « Benı vanlıs anladılaı \s Saat 18 30 da N s h v n n n o!sn lında ber seve pckı diyen büviiğümu sa\an. kıuıi'umü seilk müsabaka ''nır'nor ılp Al ven bir ınsanım. Yanlıs anlaşıl'ay arasındadır dım. Ancak vilmariım. Tekrar Gelir artıncı ledbirleri bekliyoruz Takımlat O O O d 6 O O IH d (B) (tk (Q (ö Galatasaray • Vefa A. Gucü . Hacettepe Toprakspor Guneşspor Ulkuspor . Aydınspor D. Spor Eskişehir Izmirspor Goztepe Altay • Altınordu Manisa Balıkesirspor Bandınna Denizli Afyon Kütahya Zonguldak Sakar>» Orduspor . Sivasspor Trabzon Glresun K. Gumruk Ferıko> Galata • Beykoz Samer B R?^l 6 8 9 8 6 4 50 50 65 50 50 70 60 65 40 40 45 60 5Yed.maclarO 2 II 1 1 1 0 10 2 02 1 10 0 20 1 10 10 Izmiroor Altay • fllhnordu SporToto'd» 1. TürMy» Lig maçLan olmadığı ı ı m m hasılat düşmektedir. Bu denenml» btr gerçek. Sezon kapanırkeo yenl tedbirler ahnacagı ıSylenmistl Yeni Toto »eıonu SOD dakika servisinin kurulmasından ba»ka yenllik getirtnedt 1 hafta da gelir çok az olduguna g5re Kdrarlaştınlmı? olması gereken yenı tedbırlenn »flr'atle açıklac rrnsını ve uvgulantnasinı bekliyuı uz arkadaslarıma »aUımıma kavusmak icin her fabth muntszan) olarak valnız l a s ı m i calıstım Bnndan »nnrıı rtah» rok eavret Kösterece£im ve yine eıki Alı olacagım.» Gecenın ıkıncı •oiı'rfhd<ası ıse Goztepe ıle AltnorHu ara.Mr.oa 1ır Saat 2015 de başlanacak ou maçın pesin favorttl CröıteDedır 0 I • S R. • g ••IIIIHIIHIIIIIHUIIIIIVIIIIIUBIIIBS E11IIIIIIIIIIIIIIUUIU
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog