Bugünden 1930'a 5,459,040 adet makaleKatalog


«
»

CumhurfyeJ BASIN AHLAK YAS\SrNA UYMAY1 TAAHHÜT EDER 0 # • BathlM: NAZİMI KADİ • Genel Yıyın MüdürB KCVET GOHISbf ' Sorumlu Yazı lslerl Muduru ECVET GUKISİN Basan v« Yayan CUMHURİYET MATBAACTUK v» Gazeteelllk T. A. S Cagaloglu Halkevi aokak No. »41 GÖNIY İLLESf: Kfleflks*»* Ibydanı tdim* R B U ADANA Ttteten 4MO * ANKARA AUtürk Bulvan Tener Ap. • Yenişehir Telefon: 12 06 20 12 09 M • 11 03 « 17 57 35 • ÎZMİR: Pevzipaja BuJvarı, AijaroBu I;hanı 1041M Tel 31239 S4709 BUROLAR ABONE •encHk ve İLÂN 75 00 40 00 22 00 Hartel 198 00 »00 49 50 • «ylık S aylık Baaük (Haktu) «* l » « J t o r f .ahHated* (MBthai) 50 t 1 gd Mbifelcr 45 Nl«an, Ntkah. Evlenm*. Dojum (Maktu) 85 ölüm. llevlit Tejekküı *• kayıp aram* • em 100 ölüm. Mevlit TeseklotT (?3 cül S ctn IW SAYISI 25 KURUS 16 yıl önce ve bugün (Baatarafı 1. Sayfada) dare edenlere karşı ıtımatlarını uyandırıp sağlamlaştırmak. Bu gayelenn tahakkuku ıçın teklıf edebıleceğımu muspet tedbırler şunlardır: A Üniverslteye girmek Is tiven gençlerin miktarını hiçbir şekılde tahdıde tâbı tutmımak. Memleketımızde ne kadar fazla lise mezunu universiteve gır mek ısterse, memleket tekftmülü ıçın o derece iyi bir prognoı konulabılir. A Cniversite hocalannın ve bunlarla tedrısat \e arastırma gayelerınde ışbırlığı yapanUnn butun kuvvetlerini ancak ve valnız iımversıteye basret melerini temin etmek. © 1933 senesinde başUnan Üniversite reformnnnn aynı olçüde devam etmesini ve hatta yeniden baslamasını saŞlamak. vesaıre organizasyonlar tarafından vurtlar vasıtasiyle yapılan hımayeye de kısaca tem&s edelım. Yurtlar kaldırılmalıdır iz bu yurtlann tamamen kaldınlmasına taraftanz. Çüntcü buniar, alelftde bir yaşayış sevıvesinm, memur zıhnıyetlyle hukumet kollektıvızmının bır nevı kuluçkalandır Yurtlarda memleketın elıtı yetışeceğı verde, tembellık, sınsilik, hattâ sabotaj inceliklenyle dolu bir havada en iyı elemanların bıle sevıyesı duşmeye mahkumdur Bugun hukümet vesair teşkilât tarafından yurtlara verilea paraları serbest, kendi hesabına ya^ıyan ve kendl istlkballerinden mesuJ çençlerin eline vermclldir. Ve ancak muayyen gayretlenn gostertlmesi ve muayyen neticelerin elde edılmesı karşılığında yardımlar yapılmalıdır. Bu netıceler elde edilmediği zaman, hukuratt de vardımı kesmelldir. Talebe «avıvesı, ıstenılen sevıyeye yukselırse. hukumet yardım elıni yıne uzatır. Talebe hayatını kolaylaştırmak ıçın Garp memleketlerınde oldugu gıbi, talebe otelleri kunılabılır Oralarda talebe, serbest ve kendi ışlermı kendı idare edon bır muşteri gıbı yer bulur ve yaşar Bu gibi oteller, bUfrUnkü hti kumet yurtlanna nazaran çok da ha buyuk bır konfor ve serbestl'k havası içınde vaşamak sayesınde ıstıkbaldeki hususl hay&t lçln de bır nevi okul rolUnU oynarlar. O tellerdekı mecburl yaşama şartları ve muaşeret âdâbına nayet <» dıldıği takdırde her talebe diledlğı kadar kalabılir. B bılıyettekl gençlerlmizın en iyi taraflarını tekâmül ettirmlş olacagız ve bdylelıkle talebeler arasındaU rekabete de asıl bir mahiyet vereceğız. Bu suretlc hukümet hakıkl istidat ve kablliyetlerin h & mısı ve müsevviki rolUnU almıs olacaktır Halbuki bugün daha TAyade tembelliğin, tevekkülün ve kurnazlıfın koruyucusu jibi tördnür. Universite gençliğının nefse ıtımadım ve büyüklere karşı emnıyetini kazanabilmesi içın en muhım tedbir, ilmi arastırma kanyerıne uygun olanlara bunlar ne kadar çok miktarda olursa olsun tahsılden sonra Üniversıte kadrosunda kalmak imkanını vermektir. Olgunluk dlploması olup da Ünıversiteye girmek lsteyen gençlere karşı tahditler tatbikinl reddettık. Ünıversıtedeld tahsil seneleri esnasında ilmi arastırma kudretine malık olduğunu isbat eden bir genci talî bir hizmpte sokmanın da hafıf meşrebce bır ısraftan başka bırşey olmadığını soylemek mecbunyetındeyız Çiın ku bir millrtin havatı, ancak bu gibi fevkalâde kabüiyetU olan Kençlerm vetışmesiyle en vüksek noktasına erişebilır. Türkıye'nın 20 mılyon nufusu arasında, Fransa Almanya, Ingıltere'deki nısbetlere göre, fevkalâde kabilıvette olan gençler vardır Türk milleti içinde, bu toprağın hususiyetlerini taşıyan her tttrtu sanat ve ilim adamı olmak istidadını halz gençler yetismektedir. Taltuz, bunlan bulmak, Kelismelerini kolav laştırmak ve istikballerini emniyet altina almak lâzımdır. Halbuki bugün, kendısınde kudret hısseden bır genç, bunu h:çbır şekılde ınkışaf ettırmek ımkâ nını bulamamakta, hattâ bunun içın lâzım gelen cesaretı de duymamaktadır. Son günlerde, yenl mezunlar arasında, karakter. ciddiyet, kabilivet ve bılgi bakımmdan fevkal sde bır genç doktora enstitümüzde asistanhk teklıf ettım. Genç, birkaç gün düsünme mühleti ıstedikten sonra nihai cevabı şu oldu «Ancak boyle bır ilım muhıtinde mesut olabıleceğimi bUiyorum Fakat burada kalmağa cesaretirn yok. Istikbalim bakımmdan Jinekolofi Klinltme gıtmeğe karar verdim » Böylelikle Turkıye bir ılim adamı daha kaybetmiş, fakat 30 sene sonrası ıçın zengin bır Jınekolog kazanmıs oldu. "Tarafsız kalaınayız,, (DÎŞ Haberler Senisi) PR^G Çekoslovakya Başbakanı Cernik, Doçu Batı karşılaşraasında Çekosıo\ak\a'nın tarafsiz kalamıyacağını soyleıniştır. Prag'da b Ü Konınıı OU Partı üyesıne tııtab ed="n Çernık Çekoslovakya nın Avrııua d3 valnız olmadığını ıkı buvuk nskeri blokun NATO ve Virsova Pakt larının Avrupa i a or'ak hır sınırları bulunduÇuiu «ovlecıis ve «Tarih, tarafsiz kalamıvaeacımı ıt bize bir cok defa töstermıttlr» demı«tfr Cıerna ve Bratısla>'a goru c me lermden sonra ÇeKOslovakv i'nın Doğu Avrupa muttefıV.lenne \er mıs olduğu tavız ve suretle ılk defa resmi bır ağızdan ıfadesını bulmuştur. Basın özgürlüğü Talebe kabulü Turkıve gıbı genç ve ınkılâp Içınde bulunan bır memleket ıçın ılkokul ve lıse tahsılı havat ve olum meselesıdır. Bu sebepten okul mıktarının her sene •rtması en muhım hareketlerm bırıdır. Bu bakımdan olgunluk imtıhanını kazanm'ş gençlere unıversıte kapılannı en geniş bır şekıJde açmamak hıç de makul bır hareket değıldır Çunku memleketımızde ne kadar fazla lıse mezunu unıversıteye gırmek ısterse, memleket tekâraulu ıçın o kadar ıjı bır prognoı konulabılir. Munevver ihtiyacımız, başka hıçbır memlekette bızımkı ka dar kuvvetlı değıldır. Daha \ukarıda 20 000 doktora olan ıhtıjacımızcfan bahsetmıştık. Fakat 23 000 doktorumuz da olsa vıne fazla gelmez En az 150 000 Hukuk ve Iktısat tahsılı gormus munevvere de ıhtıvacımız var dır. Bugun Hukümet burolarında oturan cahıl, hattâ bazan doüru durust okumak \e yaz mak da bılmeyen bın.'erce me murun haleflerı acaba yıne aynı sevıyede kalabıhr mı? Memleketımızde ancak Î5 000 muhendısımız olursa, modern bır Turkıyenın asgari ıhtıyaç larını kar<=ılıyabılırız. En az 200 000 ılkokul v t lıse hocasına muhtacız. Aynı toplantıda konuşan Komıl nist Partısı Merkez Komıtesının Basın ve Kultur Ijleuvle Gorevlı Sekreteri Cestmır Cıser «Basın ozgurluğnnu kaldırmak. soz konudefildır Yalnız, kalem çekismesini durduruvonız Gazeteciler, bunu anlamalı ve »orunıluluk duygulan olduğunu gostermelıler» demiştir Sovyet Siyasî Bürosu'nun bildirlsl MOSKOV4 Sovyet Komunıst Partı Sıjası Bürosunun dun yayımladığı bır bıldırıye gore, «Siya^i Buro, Rus Komunist Partl Hcvetinin Bratislava toplantısındakı tutumunu tmvip etmiftir • Bıldırıde, ozetle soyle denılmektfdıı «Bratislava bildirısi bundan boy le. sosyalizmın her ulkede ve tumuvle butun sosvalist toplulukta geli$mesi ve takvivesi için izlenecek yolu tesbıt etmektedir Blldlrıde tesbit olunan hokumlerin gerçeklejtirilmesi. kardeş partîler için en haşta gelen uluslararası bir gorevdir » Kanada; Tiirkiye'do traktör, diıel motoru ve kâğıl fabrikası kurmak istiyor Dun Turkıye'den ayrılan Kanada Tıcaret ve Sanavı Bakanı J Luc Pepın Yevlkov havaalanında gazetecılere. «Çek yakın bir geleeekte vurdnmnıda traktör ve dizel motora imâl edeeek teftisierın» kurulacağını bıldırmi'tır Fırmaların halen \er aramakta olduğunu bıldıren Pepın. «Dizel motorn tesisleri. muhtemelen Bama'da knrulaeaktır» demı?tır Bakan avrıca 6 kağıt fabrıkasından 3'unun Kanada ile ortak.'aşa vapılabıleceğını so/ierıne eklemı?tır. m Işierınızm bütiın bir yıl yolunda gitmesi için ondört günlük bir fırsat 32. Doğu Akdeniz Fuarı Bari (İtalya) 10 23 Eylül 1968 Türkiye Mümcssili: KARMELO ALLEGRA Karakoy, Melek Han 1418 tSTANBUL Telefon: •* \5 35 Basın: 30590 9297 Gerçek munevver pek az u dort esas grup dışında modern Turkiyenın daha bır çok munevverlere ıh tlvacı â'îikârdır. Butun bosluk ların doldurulması, be.lkı yırmı, otuz sene ıstıyecektır. Gorulu yor kı, Turkıyenın umıt edebılecegımız normal tekâmulü kar»ısında, bır munevver surproduksıjonundan hıçbır vakıt bahsolunamaz Bngunkü dttşttklüğün en mühım sebebi. hakikî mdnevverlenn fevkalâde az olroasındandır. Ancak bugunkü hahmızı, kendılerı ıçm bır imtıvaz olarak muhafaza etmek ıstevenler, veyahut Turkıyenın istıkbalıne ınanmıyanlardır kı, munevverlerın çoğalmasına engel olmak ıçın bır suru tahdıtler koymak yolunu tutarlar. B Hukumet. bövle bir usul ile, bazı vak'alarda belkı dahılen bıraz para kaybedecektır. Üç »ene kadar hukumet tarafından yardım goren blr talebe, tahsılln dördüncü senesinde elzem olan gayretl gostermez ve bundan dolayı hükiimet yardımından mahrum kalırsa, hükUmete karsı mecburt hia met borcu da tabiatlyle açıkta tcalır. Pakat bu gibi rak'alar nadiren olmazsa dahi, nıhayet zarır mevzuubahis değıldir Çünkti bovle bır adam, bu gıbi şartlar altında, dıişük gayretlere rajmen yardım görmeye devam eder, imtihanlannı güçllikle bitinr ve hükumete karsı mecburt hizmetini yaparsa da. bundan memleketın karancı cahil ve her bakımdan umıtsiz, fakat dıploma sahıbi bır ünıversıte mezunudu*. Hukümet tarafından ancak elit talebeye yardım edllebllir Çflnkfl hükümetin naye^i halk parasirle halk için elit vetistirmektlr. Bu usul tatbık edılirse yurtlarda m < *Y cut olan yuzlerce çok yuksek ka GOIbenkyan, Kızılaya 1 milyon lira verdi LONDRA. a * Tanınmıs H adamlarından Nubar Gulbcnkjanın, Doğu Anadolu bolgetın de okul ınsaası ıçın lurk:>e Kızılav Derneğıne 50ÛU0 tterhnlık «Takribi elarak bır mılvon Türk lırası> bağışta tulıınduğu o£renılmıştır Turk vatandası oUn Guîbenk van hâlen Londra'da Turkıve Fahri Tıcaret Mu^avırhğı y«pmaktadır «Bizim Ev», (Bıstarah ( aahlfede) Bağışîar, makbuzlar Ege Bolgesinde, bılhassa sena'o seçimleri sırasında eskı Demokrıt' ların büyük bir kuvvet halmde ortaya çıkmasından sonra, Izmır'ia kurulacak «Bizim Ev» şubesının deSerini çok arttırmış, bn seçımi kazanmak ısteven AP'lıler de «Bizim Ev»ın çatısı altına gırme* ıçın parülerıne yapmadıklan bağışı. • Bizim Ev» den esırgememışlerdır Aldıklan makbuzlarla seçım zaınanında kenı^'lerının esii Demokrat olduklarını gostermek ve seçım şanslarını arttırmak ıçn bu yolu seçen p^lecegin AP Parlâmento adaylan AP Genel Merkezuıın Ikazlannı da nazarı ıtıbara alıp, «Bizim Ev»i" kuruluşunu bıraz olsun, gecıktirmışlerdır Bu ajada bujük bağışlaruı devazn eV • •öfı gerulmektedır Biberî batkmmda yaralananlardan biri daha öldü (Cumhurıyet Burosu) Tarikatlarından aynldıklan içın geçen cumartesı akşamı «B1.berl» tarıkatı fedaılennın baskınında yaralananlardan Güllü Karaca da, oncekı gece hastanede olmus. boylece bu kanlı olavdakı olu sayısı uçe çıkmıştır Dığer bes yaralının tedavılerıne devam edılmektedir. Öte vandan, olaydan sonra kaçan «Bıben» fedaılerındetı Musta fa Çakır ile Mevlut Eke dun da yakalanamamışlardir Yarın: tn'versite hocalan, öğrenci ilişkileri Hıiler (Baştarafı 1. Savfada) Stalin donemınde ortaya çıkanlmıyan konuyla Ugıli raporlar eskı Rus ajanı ve gazetecı Ale* sandroviç Bezımenskı'nın kıtabın in blümü» ısımlı Rusça kıtabın, bı ay içinde New York'ta da çık ması beklenmektedır. Kitap'a Hıtler'in olmeden bn gün once evlpndıg1 metresı E\a Braun u.ı üıtıhar aaklı de anlatılmaktadır Bezımenski'nin anlattıgına göre, Hitler ve Eva Braun'un cesetlerı Başbakanlık bınas>ının ban çesinde gomulu olarak ele geç miştir Gomulu oldukları yerden çıfean lan yanık cesetler yorgana sarı IID avnı verde bulunan ıkı kopîit cesedi ile birlıkte, taht" sandık'ar? konmııçtur Cesetler oradin Kuzev Berlındeki ucuncü ordu casusiuk teşkilâtı merkezme g«*ınlmiştır Burada bır Rus tıp hey°tı beklemektejdı Propaganrla Bakanı Goebbels ile aılesının <» *• setlerı de avnı sığınaktan buraya nakledılmıştır Tıbbı heyet cesetlere otopsı yapmıstır Hıtlerın olduguna ınanılan yanık cesedi muavene eden doktor lar ağzında potasyum sıanıd kapsü lu bulmuslardır Cesette yara ızı olmamakla birlıkte kafatasının bır kısmının eksık olduğu gorulmuştur Eva Braun'un ağzında da potasyum Sıanıd kapsulu buluomustur. Neücede Ruslar, olumun sianid zehırlenmesuıden dolayı olduğu lonucuna ulaşmışlardır. Hıtlerın olduğu samlan cesedvn alt ve ust çenelerı ile dışleri bır kutuya konmuş ve 9 mayıs 1945'te, bır Rus heyeü Hıtlerın dış doktoru olan Profesor Blaschke'ı arama \a baslamıştır Doktor bulunamamış. fakat asıstanı bayan Kathe Heusermann'm vardımı ile. Hıtlerın dtslerının rontgenlerı ile, onun ıçın hazırlanan fakat takılmıvan al tın dışler bulunmuştur Buniar bir dıs uzmanı olan Fntz Echtmann'a goturulmus ve yapılan muayene lo nunda Hıtlerın cesedmden alınan dışlere tıpatıp uvdukları goriılmüstur Yazar Bezımenski, Hıtlerle Ev» Braun'un sığmağma ulasan (llt Rus subayından bıri oımuştur. Aynca yanık cesetleri ilk muayene eden Dr Fausto Shkaravsky "Je cesetleri bulan General Khmenko, yazara incelemelennde yardıma olmuşlardır. Hıtlerın olümu konusundaki ince lemeteri yuruten Smersh (Rus Kar«ı Ca=aı=luk TeskılâtO: Hitlerın ülümunu asağıdaki bıçimde tas vır etmektedir•Hitler İle F\n Rraun, 30 nlsa da «abahlpvin odalarıni çAkilmîşlerdir Hitler. uşain Heinz Linse"je 10 dakika sonra odays «elmesinı emretmiştir I.inçe 10 dakika sonra odav» şirdiğinde. efendisi ile kan «ıııın întihar ertlklerini gorntüştör. Bundan sonra, Lince kendi dcvimi ile "havatımn en eııç gorevini yerine eetirtni>îtir. Vşaeın hnn^in kas ti Hitler ile kar«ın.. oldüklerini psranti ermek için, son kursunu •îikmasıdır • İnönü, Dem/re/e cevapverdi (Baştarafı 1. Sayfada) Bîjşbakanın derdi Inonu, NATO'da kalmava karar veren öır partıyı. avrı »ola zemın hazırlamakîa ıthamın, ıyı nıjetler taşıvamıvpcagını da behrterek, AP' nın yasamasına CHP'nın her zaman vardımcı olduğunu tfade etmı» ve »unları so\!emıştır: •CHP, bu ^azi^etini alırken. bir nizam partisi olmak vasfının başka odevlerinden de kaçınmaz. CHP nin, kendisinden başka olan butun partilere karjı tck mukellefiyeti. Bır cemıyet içın tehhkelı olabılecek cmunevver» ler olgun luk yapmış olup da umversıteye gırmek ımkânını bulamıyanlardır. Çunku fıkri tekâmullen yarıda kaldığı ıçın ve cemıyete kuserek ona karşı menfî bır cephe a'ırlar. Garb memleketlerınde de görulduğu uzere, cemiyet ıçın tehlıkeh ve vıcdansız agıtatorler, çokluk bu gruptan çıkarlar. Halbukı unıversıte gençhğı, belkı ılk zamanlarda radıkal yollara sapabıhrse de, unnersıtede edındıklerı ruhi zengınlık sayesınde ınsanıyetın hakıki kıymetlenni tanıyarak zaman'a muhafazakâr olurlar. Tabıatı\le bugunku unıversitelerımızde, bılhassa Tıp ve Fen Fakultelenmızde talebe savısını hudutsuz bır mıktara yuk*eltemeyız Fakat bunun çaresi, Mne tahdıt değıl, bılakıs tak&lteleri çogaltmaktır. 1933 reformu taknben 1000 talebe ıçın hesap edılmıştır. Ve butun fakultede ancak 500 talebe vardı Bu mıktar ıçın o za man alınan tedbırler uvgundu, fakat bugun butun tahdıtlere rağmen, Tıp Faka'tesınde 2000 den fazla talebe mevcuttur. 1933 dtkı Tıp Fakültemiıi \enı do|mns bır çocnja benıetirsek, bn çocnğnn artık buyümu», hattS bır delıkanlı olduguna, fakat zavallının hâlâ küçüklük elbi.elerıvle ortünmek mecbnnvetinde kaldıgını görürüz. O halde japOması lazım gelen sey tahdıt değıl, unıversıtenın hudutlarını genısletmektır. Tahdıt tedbırlerı arasında talebeden para ıstentne\e de baslanmıstır. Bu paranın heyetı mecmuası, unıversıtenın buvuk butçesme nı^petle pek ehemmıyetsız bır yekun tutar Fakat pMkoIouk tesın gavet buvuktur. Çunku gençler bunu hakh olarak ağır bır dı«krımınas%on tedbırı olarak telâkkı etmektedırler. Bu yuzden unıversıteden hanç kalanlarm cemıyete karşı hıslen zehırlenır Mademkı Turknede bır munevver sıkmtısı mevcuttur, bunun bertaraf edılmesınl ıntaç eden her hareketten kaçınmağa mecburuı. Lnıversıte muhtarhetı, ancak unıversıte profesor'erının ve ı dare adamlannın muhtanyetı mahıyetınde kalırsa bugunku halde olduŞu gıbı mânasızlasmaSa mahkumdur Unıversıte mohtarıvetının ılk ve en mdhım sartı olgunlok dıplomasını kazanmıs olanlara istediklen tarada, vanl mahtar olarak vüksek ilım membalanna vaklasmak ımkânını vermektir. Talebelenn mıktan. makul «e haklı ımtıhanlar volu tle lcendıll ğınden tanzım edılebılır Böylellk le Uim bakımmdan lüzumlu olan lstıfa da yapılrnış olur Unıversite tahsılıne uvgıır) olmıvanlar ser best rekabet netıcesınde aynlmış olacaklan lçln cemlyete karşı •eı T« menfi hislerln dogrnasuıa da mevdan verllmiş olmaz Rusya'daki (BasUrafı 1 tnci aarfada Ankara'ya gelen bılgılere gore Handan Turker oaşıııdan ve yü zunden yaralı olduğu ıçın daha uç hafta hastahanede k*laraktır. Beyın «arsıntısı geçıreD O*kan Kazasyanın da ıki uç hafta hastahanede kalması gerekmektedır. Yazar Şevket Surevva Avdemır'de vertabra çatıarna<=ı v»rdır. Kıpırdamadan b hafta sırtustu yatması zorunlu gorulmu; tur. Mığdesınde toplanan kan gıdenlmıştır. Nazıre tzbudak'ın omuzundaki çatlak ve yuzundekı yara tedavı edılmektedır Bır ay kadar hastahanede kalacdktır. Ahmet Çetiner'ın bır kaburga, ikı kurek kemığı kırılro:ftır. Alçna alındığından hastahanede ıkı ay tedavı altında tutulacaktır. her birinın. Anav*«a teminatı İçinde. guvenle çalışabUmelerinden ya na nlmaktır. CHP bu prenslbinin leahı olarak, AP, DP'nin devamı olarak »iyaset sahnesine çıktıgi andan itibaren kanun yolu ile ve\a kanun dışı te cavuzlerle bu partı>e karfi yontl tılen her fiırlu kıvtna ve engelieme hareket ve tasavvurlarının karsısında olmustur. Ancak bu savede \P, açıktan DP'nin devamı vaf ta^ivle çaltşmıs ve simdi iktidara •elebllmiftlr. Bngunkü nlv»«.i partilerden bir blriM CHP'den daha bu olcude bır yardım ihtiyacı kar $ısında kalmamıştır. Bizim inancı mız ve Anavasamızın icahı. ^i^asl partilerin kaderinin sivasi iktidar lar tarafından tâjine kalkişılmama sıdır Anavasa kuruluslan. Anayasa dısına ta;mı; te^ekkuller içın hukum vermeee yetkili tek karar or^anlarıdır Sıkâvetler oralara ya pılır. Sayin Başbakanın derdl ve !e hu zursuzluklann bir sebebi. bu Anavasa kunılnslarım tanımamak arzu sundan gelmektedir. Son olarak Tuksek Seçim Kurulunun sarm Hâkimle'I"e reva görölen tehditler ve te*avuzler hıç bir hukok mefhumu ile bairdasamivan. hie bir hukuk devletinde misali olmayan iptidaı hareketlerdir. Hakim eliodeki kanunu tatbik efer. Hukuk buradan bajiar.» ÎÖS, Evrensel Banf Şentiğine izin verifmemesini yerdi ANKARA. (Cumhoriyet Burosu) Bu yıl Turkıve'd e vapılaı.k olan «Evrensel barış şMi'ıklfcıı n P hukumetçe ızın v^rılmeıneM uzerıne dun bır bıl'iırı vavırıldyan Turkıve ö§retm c n!cr Sendi kası Genel Başkanı Fakır BJVkurt. «Evrensel barıs Senlıklerınin vasaklanması ıtıbarımızı sarsan bır davranıstır» aemıstır. Kurucular «Bizim Ev»ln kurulması için t » mır'de ilk musbet çalışmayı, tzmır Senatorü Belığ Beler Ue eskı DP Izmır tl Dalmı Encümenı Baskaaı ömer AtavanUr vapmışlar. ellerınde makbuz. butun eskı Demotcratları dolasarak, ilk bagısları toolamışlardır. Paralann toplanmasından sonra, Kordon Boyunda <ırası bin lıra cıvannda olan bır nina aranmaya başlanmıştır Bu çalışmalar sırasında Demokratlar dan Sadık Giz. Dr. Bebçet l!ı, Selâhattın Akçiçek, Rnver Dundar Basar. Mustafa Bozoklar, Muzaf• er Balaban gıbı ısımlerın kuructı heyet arasında olduğu bıldirılmıştır AP Genel Merkez yonettcılenntn, teşkilât kademelenndekı partiler'n bu kuruluş tçersinde herhangı bir şekılde gorev almalannı istemum»> eri, tzmir'de «Bizim Ev»ın kuruluşunu ancai bır sure geri bırakabilecektır Anlaşıldığlna gore, tstanbul'da Bayar'ın da katılacagı toplantıdan kısa bir süre son r a «Bizim Ev»m tzmır Şubesi, törenle açılacak ve büttin eskl Demokratlar, bir araya gelecektır. (Baştarafı 1. Savfada) bin seçmenin ıradesinı, sekle yonelen blr ıtiraıl» taiçe indirmek, seçmenleri ve seçilenleri rahatsız etmıstır. Bu çesıt kararların demokratık hayatımızda tekerrur etmemesinı dilerım. Kuçük besaplarla, siyasî çıkarcılifa hizmet etmenln modern polıtika anlavışı ile aslâ uvusmavacağını takdır buvurursnnnz» şeklınde başlayan açış konusmasını dınlıyen APİıler, meclıs 6eçımlerının yapılmasını engellemek ıçın, tek rar tempo halınde harekete geçerek, kufur etmeye de başlamıslardır «Revimizle etldıniz, inin aşaŞı, alçaklar, «Kâgıt oynamava geldınız», «Solcular». «Moskof usakları». «Pasa babanızdan mı ders aldınız», «Sîze de pit TSzım», «Kursfiden bahsettıiıniz haysıyet sizde olsavdı, seçılmediîinız yere oturmazdınız», «Kalkın, ulanlar». «Milletin revınden ebedıyen mahrum kalacaksınız», «Sizi burada oturtmavacagiz», «l'tanm», «Şerefsizler», «Sız kim, hizmet etmek klm» dıye bagıran AP'lılere CHP'lıler de: «Ata binen esekler». «Genrl Baskanını*. kannn S^rtnsln». «Böyle o|retirler» dıyerek karşıhk vermışlerdır 200 AP'li kavgo çıkardı rumda, encumen ve ihtisas kc mısyonlarında TÎP ve MP'U uyeit re de gorev verilmıçtir. Mal bildirisinde bulunacaklar Dünku toplantıda, CHr Grupt meclıs üyelennın mal bıldırısmd bulunmalannı isteyen bır tekli getırmışlerdır. Teklıf. TtP ve MP liler tarafından da kabul edılmı; tir. Bu konuda konuşan CHI Grup Başkanı Fikret Ayanoğl': «Bu suretle, eski devırde çıkaı suiistimal dedlkodnlarını önlivebı Hriz. Avnlırken de vereceğimi bevanname, meclis üyelifinin kâ sağlavan ve nervet vapılan bir hb met veri otmadıgını mevdana çıkı racak. bizden sonrakilere örnel elacaktır» demtsUr. < CHPli Parlamenterler, Atabey 'i protesto ettiler Başkan Atabey'ın konuşmas sırasında dınlevıcıler arasınd bulunan ve salonu terkedeı CHP senatorlerınden Ekrem ö ı den. Cemal Yıldırım ve Mıllet vekıli Ilhami Sancar ile Orhar Erkanlı bır bıldıri yayınlaya rak, olayları önlemek ıçın tedbı almayan Beledıye Başkanınıt tutumunu ve konusmasını pro testo etmıslerdır Yumruklaşmalar başlıyor Kııgın AP lılen Başkan Atabey de «ihtarlarına» ragmen ^usturamamış ve Validen polıs göndenlmesini istemek rorunluğunda kalmıştır. Ancak. bu sırada, AP H dinleyicilerle CHP'li dınleyıcıler de bırbınne girmekte gecıkmemış ve yumruklaşmalardan 3 kışinin ağzıburnu kan içinde kalmıştır. Yedıgi yumruklarla yaralananlar arkadaslan tarafından salondan çıkanlmıştır. CHP'liler dâva açacak CHP'lı meclıs uyelerı, mecli" «alonunda kendılerıne hakarette bulunan AP'lılerden dâvacı olacaklannı sövlemışlerdır CHI lıler, sanık AP'lılen fotoğraflar dan tesbıt ederek haklarında dâ va açacaklarrfır ALTIN Cumhurıyet Reşat Hamıt Azız Napolyoı1 24 tvar külçe 114 ;>0 114 75 182 181 134 ns 11» 12*. 132 133. 17 M ı; »2 Urdün israil (Baştarafı I Inrt eahifed* Denktaş (Baıtarafı T. Savfada) «Zaten, anlaşmaya vardığımız noktalar, anlaşmaya varıl ması gereken bırçok noktalara davalıdır. Bunların hepsı bırbırıne baŞlıdır. Bu noktalar hakkında pevderpev bılgı vermek mahzurlu olacaktır. Bağımsızlık esası uzerınde karsılıklı tartış ma ve pazarlık mevcuttnr. Her ikı tarafın kabul edemıvecegi formuller vardır. Bunlann dı şında bır nzlasmaia varma çabası içindevız..» Biber atanlar! Atabey, konusmasını. APIilenn gosterıleri arasında tamamlamış ve gtindem gereğınce seçtmlere geçıleceğıni bıldlrmıştır Bu sırada AP'lıler, daha fazla gürüitu yapmağa başlanuş. CHPli Meclıs üyelerınin uzerlenne bıber atanlir da görUlmUstür Atabey, güçlükle Meclis Başkan seçıminı yapmış, Sedat Borekoçlu'nun kazandıSrı ilân edilınce göstenler, daha da şıddetlenmıştır. Bunun üzenne Atabev. venni Bcrekofrlu'na bırakmıştır Sedat Borekoflu, aleyhte gbsterıleri durdurmak İçin ıhtarda bulunmussa da netice alaroamış, bunun üzcrıne oturuma, beş dakika ara vermıştir. Diş kontrolu Cüvenlik Konseyi îsrail'ın Ürdun'e saldırısını dü. de ıncelemeye devam eden Bule; mış Mılletler Guvenlık Konseyi nm toplantısı, New York'tan bild rıldıgme gore, bugune bırakılmi! tır Toplantıda. Amerikan ve Soi yet delegelen tartışmıştır OIP takibat istiyor Acı Kaybımız Kurulu muzun deferlt mensuplarından Bankalar Yemınlı Murakıbı Elım bır kaza sonucu vefat etmıs ve 6 8 1968 günu ebedi istlrahatgâhına tevdı edılnustır Kederlı aılesıne ve fcurulumuz mensuplanna başsağlığı merhuma da Tanndan rahmet dılenz. Malıye Bakanlıfı Bankalar Yemınli Murakıplan Kurulu Baskanliğı (Cumhunvet P326> j Ş TEŞEKKUR Bır kaza «onucu aramızdan ebedıyen ayrılarak bızlerı sonsuz uzuntuje garkeden sevgılı eşım ve vefakâr babamız AR13EŞENLÎ Emeklı Öğretmen A. RIZA CENÇ in cenaîe torenıne ıştırab eden, çelenk gonderen, mektup. telgraf ve te'efonla acımızı pavla"=<)n, butun do«t ve akrabalanmıza derın sukranlarımızı arzederız Eşi ve Çecuklan '•••>•••••••: Cumhuriv*" 9323 TEŞEKKUR Genç va=ta bır bevin k: naması sonucu ebedıyen aramızdan ayrılan kıymetli oelumuz bapla'Rr vemmli mi'r>Uıhı • Inonü bundan sonra, CHP nm kuçuk hesaplarla ılgısı olmadığını, memleket sorunlan karşısında daha açık sözlü davranabildıgını soylemış ve «CHP bo vasfmın icabı olarak. son bast oğrenciler tarafından ıririşile» tecavüzler gibi, bundan dahs ağır olarak Konya'da vapUan tecavüzleri, bunların hepsini irtica M.var ve kanuna karşı olan her hareketi kanun kuvvetierinin onlemesini bekler. Kanuo kuvvetierinin kanunu koruroakta ve vatandaşı konunakta, parti mülihazalannın ustfinde tutulmasını ister. AP iktidannın Ankara'da yaptırdığı çibi bunların mütec*vizleri açıktan himave etmesini, Konya'da olduğu gibi mflrtecilerin ber türlu mal ve can emrriyetini zedelemelerine Bevirci kalmalannı kanun dısi bir görer suiistimali savar. takibat ister. Savın Başbakan ortanın solu hareketini M anlarsa hem rahat eder, hem de asın uçl»ra kimin remin hanrladıgını farkeder» demiştir. • Sabri DURGUN tstanbul Emniye (Baştarafı l. Sayfada besı Mudurlugune ıse Rolge Tra fık Muduru Ihsan Oymen. Bolg Trafık Mudurlugune Kemal BL yuksakarya getırılmışlerdır Ayrıca, Emnıjet Amın Celâl K ralıoğlu, Sureyya San ve tlha Naymanlar da Istanbula atanmij lardır. tKINCl SUBE NE OLACAK? îçışlerı Bakanlıima ve Emnıy Genel Mudurlugune kadar aks den ve çeşıtll dedıkodulaıın çıkn sına jol açan tkıncı Şube Mudu luğune kımm getırıleceğı henuz I sınhkle bellı olmamıştır Şartlar Turk topluluğunun şartlannı Denktaş şo>le sıralamıştır: A Cemaatın can ve mal emniyetinin saSlaması, (2) 1963 arahk ola^]a^ını tekrarlatabılecek bır ortamın bertaraf edılmesı, O Cemaatın tarihi ve hu kuki hak ve stratejısının k o runması. Toplum Polisi geliyor Gostenler devam ederken. Toplum Polısmın geldıgını gorsn APTıler, CHP'lılere hakaretten vazgeçmiş bunun yenne. polıs ve hükumet lehınde gösterilerde öulunmaya baslamışlardır Toplum polisi, AP'lılerle CHP'lıler arasında meyrtana çıkan çatısmava «Beledive Baskanınm. Sarava girılmesi istecinde bulunmaması» sebebıvlp mudahale etmemi'tır Bov leee de, üzerlennde tabanea ^a taşıdıklan so'lenen AP'lıler Bel* dıye Sarayından dışan çıkanlamamıştır. Ancak Bırıncı Şube Mudünl Nt hat Kaner, olayı vatıştırmak tç:n gayret gostermış sonunda da AP' lılerın dagılmasmı sağlamıştır. Türk Alayı Kıbrıs'takı Turk alaM ile ı l gıh bır soruva karsı'ık Denktaş, «Ben, alayın Kıhrıstakı durumu hakkında soz sovlemeye yetkili değılım. Ancak, Kıbns'h bir Türk olarak alavın bulunduğu bölgelerde ates açılmadığını ve bu verlerde Turkun oldurulmeditini hatırlatmak ısterım. Bızım içın alavın Kıbrıs'tan çekilmesi hayatî bır konndur» demiştir. cenaze torenine ı=tır?k eden banValar \eminli tıurakıntan, Mulkıvehler Cemiveti Fatıh Isçî S'îortaları Kurumu çe^ıth kurulu? mensuplanna ve bizzat eve gelerek lonsuz acımızı pa\lasan butun dost ve akraba lara avrı pvrı tP'^Vküre teessürumut mâni olduSıından ga?fteman tavassurunu ıca tderiz. AİLESİ Cumhuriyet 9325 ; Sabri DîTRGUN'un Burada talebeye hükümet, partt KATIP Paıoma kaybettim hukümıuzdOr. Carit OCR8KR CumiıurlyM • , (Cumhuriyet Bürosu) TtP Merkez Yürütme Kurulu toplantısmm sona ermesi münasebetıyle dun bır kapanış konusması yapan Genel Başkan Mehmet Alı Aybar, AP Genel Başkanı ve Başbakan Suleyman Demırel'ın son konuşmalannı revaplandırmış ve şöyle demiştir: «Amerikan koraisyonculan isbaşina geleliberi Anayasaya saygisızlık artmış. devlet ekonomisl buhrana süruklenirken. haramzadeler takımına yeni servet ve »niistimal imkânları «ağianınrçtiT.» Türldye"nln ne Amerikan, n« Rus, ne de herhangi bir yabancı devletin Uert karakolu re arpalıgı olmamasmı savunan Aybar, «Btr Başbakmm kabadayilarl» rejintl konımaktaıı bahsettijH Aybar: «Görülmüş şey değil» Annemız Vehpare Karsak' m rahatsı^lıjı esnasında tedavısıyle şıfaya kavusturan çok kıvmetlı Istanbul Tıp Faku!t<*«i Pı^ıkotenpıst Prof Dr REH/Î l ZEL Savın Doçent KM*tL CKRFS«»Ya ve mu«fık bpmçıre MDZAF1FER THRKHT'a sonsuı teşekkurlenm'Ti bıldınrız Evlâtlan Dr. Nejat K\RSAK Dr Nevrat KARS\K ve Belhan BALC1 Cumhunvet • 9314 TEŞEKKUR TEŞEKKUR le herzam^n Ifti har ettığım ve edeceğım eş sız ınsan .ıışanlım Sabri DURGUVun Bankalar Yemınlı Murakıb cenaze torenne i'Mrak erien acımızı Da\bMn butun akra ba <1ost, >ır'îndaslanmi7a te şekkur ederm Nışanlısı Fusan Cumhurıyıt • 9İ1 Görev bölümü yapıldı Beş dakika aradan sonra top'.a nan Meclısde, "orev boıumü yapılmıştır Nıhat Türerın de Beledıve Başkan Vekıllığme seçıldıği otu Ankara Lv. Âmiıiiğî ( I ) No.luSal. Al. Kon. B|k, Iıg.adan: Aşağıda clnsi mlktan, muhammen bedel ve geçicl teminatlan Tazılı (bir) kalem (Bulasils yıka ma) fcapalı îarfla ekslltmelerl nizalanndakl gun ve saatlerde Komlsvonumuzda yapıiacaktır fcvsat ve şartnamesi çaiışma saatlertnde Komisvonda ve tstanbul Levazım Âmlrlieinde görülebiltr Isteklilenn kanunt sekilde hazırlavacaklan tekllf mektuptannı Uıale saattnden btr saat evveltne Sadar makbuz karşılığı Komisyon Başkanhğına vermleri. Postada geciken oıektuplar kabul edllmes. Mfktan M. bedeU Lira Krs 22.000,00 Gölciik Beiediys Beiedivemiz Fen İşleri Mudürlüğunde münha) bulunan Yüksek Mımar, Yuksek Inşast Muhendısi veya Inşaat Muhendısjen 10195 sayılı Personel Talunatnamesı geregınce Fen İşleri Mudurü alınacaktır. Taiıpleruı Beledıyemıze muracaatı üân olunur. (Basın 227991 9308 C 1 n • 1 Bulasık yıkama maklnesl paslanmaz çellkten (3000 tabak kapaslteU) O. teminatı Lira Krs 1.850,00 15 t baI e GOnu 8aatt 1 adet UJK AgUStOS 1988 Pereembe Says: 1249 (Basın 22087/9301) ttefllmA» $BJ daübU» djoiftlr.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog