Bugünden 1930'a 5,453,825 adet makaleKatalog


«
»

SAHÎFE ATTI âi T Affofftoc İMS Chaplin hiç bir ıamaı «4 ihtiyarlamıyacak Fred AsUire 30 yıl evvel Hollywood'da altın yıllsnnda. 68 yaşındoki Fred Asiaire hâlâ göıde fevkalâde bir çıft oluyorlar. O da istese sınemada başarıya ulaşabıhr. Fakat klâsık bır dansorun «hafıf dansor» kılığma gırmesi çok guç Ayrıca Amenkan fılımlennde dans plâsükten çok çevıklığe dayanır Formunu 68 yaşına kadar nasıl mııhafaza ettığıni Fred Astaire joyle açıklıyor: «Re]imıme çok dıkkat ederim. Çok balık yiyiyorum. Balık hem adaleleri kuvvetlendiriyor, hem de çevıkliği art tınyor'» Charles Chaplin'in modem genç liği kınayan bır fılm yapacağı soyleruyor bu hususta ne düşünüyorsunuz? sorusunu da Fred gülerek joyle cevaplandınyor: « Chaplin büyük bir arüst Boyle bır iddialı fılm yapamayacak kadar ıhtiyar olduğunu sanmayınız. Fikirleri ve esprisi çok genç. Zaten onemli olan da bu. Başarıya ulaşacağına eminim ve bundan hiç şüphem yok. Bilgiye ve tecrübeye hörmetım var. Her ikısi de inkâr edılemez. Günümüzun Hollywood'unun hatâlarından bıri de hep kadrolannı yenilemeğe çalışmasıdır. Kendıme göre konuştuğumu sanmayınız, çünku yeni bir istıkbâl kurmaya baflamış bulunuyorum. Otuz yıldan fazla sanat hayatında ne kadar kazandığı <orulduğunda Fred guluyor ve « A?» ğı yukarı otuz milyon dolar (Üç yuz milyon TL.) dıyor ve ilâv» edıyor: Hayatımda arahksız çalıjtun ve bu bana iyice ihtiyarlamıjım hıssıni verıyor.» Aslında Charles Chaplin gibi kalbı yırmi yaşında. tmrenilecek olan da zaten bu. fTT Cbmhuriyel 7 Ağustos 1929 tarihli Cumhuriyetten Fred AıUire Petol» Clark'l» «Finian'ı R*inbow» filminln bir »ahnesinde Fredin hayran oldngn Charlie Chaplin modern çençlifi kınayan bir film yapacak. Fred Astaire ün\u tanatçının ba filmde de başarıya •lssacafından emin. Gazinin beyanatı Reisicumhur Gazl Mustafa Kemal HEaretleri dun şehnmızı şereflendjrmışlerdır. Eskışehır'de kendılerıni karşılayanlar arasında Mılli Mucadele sıralarında Eskışehır Mudafaaı Hukuk Reısı bulunmuş olan Mebus Ali Ulvi Beyi gormüşler ve ona hıtaben bır demeçte bulunmuşlardır. «Mü dafaaı Hukuk Cemıyetmin ve sonra da Halk Fırkasının kuruluşlannı ve mıllî, vatani hareketleri kösteklemeğe çalışan bazı faaliyet zumrelerıne bu ıstasyonda işaret ettıklerıni ve kotü faaliyetlerm mıllet tarafından şıddetle ezildığıni, koylu, esnaf, amele velhasıl bütün mılletın yuksek menfaatlerınin korunacağını yine kotu nıyetlılenn harekete geçmesıne halkm ve ozellıkle Ordunun asla müsaade etmeyecegıni« soylemişlerdır. Gazl Hazretlerl hitabelerinin sonunda Temyız heyetıne donerek: Hâkım efendıler1. dedi Sız kanun adamlansınız. Ellennıze mületın, vatanm her turlü hak ve menfaatlerini koruyan kanunlar venlmıştır Turk milletmın haklannı savunurken bunlan lıatınnızda tutmalısınız. derrüî ve SaKarya gazetesl başyazan şu e » val" vermıştır: «Turk mılletı Halâskâr rehberlnın nurdan huzmelenmış yolunda sarsılmaz bır ıman ve satvetle yııruyecek, onune geçen engelleri parçalayacaktır.» Gazl Hazretlen, Dolmabahç» Sarayına geldıklerl zaman burada kendılerinl bekleyen askeri ka tayı denetlemış cMerhaba asker'» ıltıfatına asker, «Sağ ol Paşam» hıtabı lle karşılamış vo maıyetlerındekl zevat ile saraya gınp daırelenne yerleşmişlerdır. Başvekıl Ismet, Meclıs Reısi Kâzım, Kolordu Kumandanı Şukrtl Naılî Paşalarla dığer zevat sarayda bır muddet kaldıktan soara ayrılmışlardır. Altın kalpli adam ÜNLÜRÂNKER\ ROTHSCHILD POLO'DA TEK GÖZÜ1SÜ KAYBETTİ Kardeşi Alain ve amcazadesi Guy'la Parıstekı Rothschild Bankasını yoneten milyoner i? adamı Baron Elıe de Rothschild Bagatelle sahasında katıldığı bir polo parüsinde bir gözünü kaybetmis bulunuyor. Polo gporunda az kazaya rastlanmasına sebep bu sporun yaygm bir spor olmamasından ileri gelmektedir. Polo kaidelerıne göre her maçta bır sıhhi imdat arabası ve bır doktor bulundurulması mecburidir. Polo dorder biniciden kurulu 1ki ekiple oynanır. Oyun 130 santimlik bir çomakla 130 gramlık tahta bır topu kaleye savurmaktan ıbarettır. Topun kaleye her gınşı bir puvandır. Oyuncular içın olduğu kadar polo atlar için de çok yorucu ve yıpratıcı bır spordur. Polo partisi yedışer dakıkahk dört kısımdan ibarettir. Üçer dakıkahk aralar oyuncuların at değiştirmesini sağlar. Bu spor büyuk bir luksü gerektirdığınden her ülkede yapılmaz. En çok polo oynanan ülkeler Hindistan, lngiltere ve Amerikadır. Fransada ise sâdece 16 oyuncu ve beş polo kulubü vardır. Herkesin bır at sahıbi olduğu Arjantinde ise polo mıllİ bir tpor hâlıne gelmıştir. Bir zaînar.]arın step kıralı iiıılü aktör Fred Astaire «Midas Rum adlı fiimi Londrada bitirmiş bulunuyor. Bir polis romanından alınan filJmde Anne Heywood ve Richard Grenna'da Fred'e eşlik ediyorlar. Sahnelerin çoğu İtalyada çevrildi. Fılımde çalışanlarm hangisina Fred Astaire'den bahsedersenız edınız alacağınız cevap aynıdır: • bir altın adam». Herkes ona O hayranlık duyuyor. Fred Hollywood'un mâzisîn» bağlı O devrın altın yıllarından kopup gelmış., kişılığını yıtırmemış bır sanatçı. Gıngers Rogers'le çevırdığı fılımler hâlâ unutulmadı. Son filmıni çevırdığı Carlo Pontuıın şatosunda bır gazetecıye Fred Astaire kendısini }oyl« anlatıyor'. « Sıze kendunden bahsetmek çok güç. Daıma çalıştım ve hıç ıstırahat etmedım. Sonuç 68 yaşındayım, bir köseye çekilıp dinleneceğimi tasarlarken arka arkaya fılm teklifleri alıyorum. Bun ları nasıl geri çevirebılırım? Cıddî fıhmlerde bile muzığm yeri var. Müzikâl tür sinema dünyasm da daha onemli. AngloSakson ulkelerine göre Avrupa'da müzikal fılimlere daha az ilgi gosteriliyor. Bununla beraber bir kaç müzikal komedi Avrupalılara bu tur fılim len sevdırdı; «West Side Slory», •Mary Poppins». «My fair Ladygibi. Şımdi Hollywood'da az fakat kahteli muzıkâl fılımler çevrilıyor.» Bu güne kadar hiç kimse ne Fred Astaire, ne Gene Kelly ne de Frank Sınatra mertebesıne ulaşamadı. Nıçin? Sorusunu da şoyle cevaplandırıyor. tHiç şuphe yok ki zamanla bir çok şey değışti. Eski yıldızların çoğu sılinıp goçtü. Dansı sevenler yine mevcut, gunumüzde de eskısı gıbi buyuk dansorler var. Rudolf Nurayev bu dansSrlerin b« »ında geliyor. Margot Fonteyn'le Hayat pahahlığı Ticaret Odası tarafından hazırlanan ıstatıstıklere gore, temmua ayında hayat pahalılıgı yine en çok haddını muhafaza etmekte olduğu gorulmuştur. Gıda maddelerınde pahalılık yuzde 1404, yakacakta 1234, gıyecek eşyada 1372, kıralarda 1666 dır. 0 Borçlar ve Ren meselesi lla meşgul olmak üzere toplanan Lâhey konferansı dUn açılmıştır. tt yaşında h l l i ding va çerlk; Astaira cFınian'ı R»inbow» filminde görülüyor. Dış piyasalarda da mamullerinin Ustün kalitesi takdir edilen Sentetik ipiik Fab. A.Ş. BURSA Şehir cereyonıno esir olmoym»! • Bütün transistorlu cihazlarınızda üstün kaliteli PEPTRIX pilleri kullanarak şehirlerimizde sık sık meydana gelen elektrik kesilmelerinin, dinlemekte olduğunuz yayını kesmesine ve sizi zevkinizden mahrum etmesine engel olunuz. PERTRIX pilleri cihazlarınızda en yüksek randımanı sağlar. uzun ömürlüdür. ALMAN PATENTLl İHRACATINA BASLADI NYLON 6 TÜRLON.. JPLİGİ S'ZDIRMAZ TRANSİSTOR PİLLERİ C İ H A N Kom. Ort. Sultanhamam Katırcıoğlu han kat 6 İtt. Tel. 27 36 51 Moran 1790 9312
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog