Bugünden 1930'a 5,457,619 adet makaleKatalog


«
»

7 Afnstos 1968 I/UPUIUKIYIST BIR KÖY FİKREÎ OTYAM Ankara'do bir şoför öldürüldü YURT HABERLERt SERVtSt SAHtFE BEŞ Güneş tepede. yakıyordu ortalığı Çah çırpı kulubelerin ı?ık giren tek deliği, bir soba borusu kaiınIığındaydı. Kapılar da, sanki cücelere göre yapılmıstı. On. bilemedin onbeş karış!. Önlennde, bir ha sır üzerine yan gele zeydi yatmış, Köylüler, «Aydın Milll Egilım Müdürlügunden» övgüyle söz ediyorlardı: göğüsleri. bağırlan açık. tarihi ih«60 dan bu yana bu Acarlar denilen köve tek dost eli uzatan sadece Aydın Milli tiyarlar, kadınlar. erkek'.er.. «Bin Eğitira Müdürlüğüdür. Tanrı razı olsun.. Okulumuzda 450 bebe rar, okul yetyajında var> dediğimiz cînsten... meyince, para topladık, fakir köylüler ellerindekilerini avuçlarındakileri verdiler. tas tamam 60.000 lira Bozbulanık anlamsız bakışlar, tit dtnkiestirip Effitlm Müdürlüğünle beraber okulunuuu yfniden vaptık, öğretmen evlerini de.. Likin 10 reyen çıdıtgı eller, yanlarında taöğrrtmene lo.jmsn yetmiyor. Bir öfrptmenimiz okulun abdesthanesinin tek gözünde kalıyor, ah onu da vuklar, uyuşuk köpekler. Kulubeoradan bir kurtarsak..» lerin herhangi bir dalına asılmış, kurumaya bırakılmış pathcanlar, Helânm bır bölümünU ev (!) yapıp burada ailesiyle beraber oturan b'ğretmenin fotoğrafım çebıberler, kırmızı bibcrler, dilimlen kinceye kada. buna pek lnanmamıjtım. t$te (soldat ögretmenin evi <n, işte helâ 'sağdaV. miş kabaklar. Ve sinekler, kara, al, mor, vızıltılı, insanlar gibi ince bacaklı sinekler.. Ve alahildiğine hületvekili adayı sanıp hu cayırtıyı Rİt diyeceksin. Her İşte köylü, köy [ küm süren lâğım kokusu, tozlu, 4(1 bin köyiin milli gelirlndcn neden köylere hiç pay diijmez? Köy baııyorsan, bos. kendinl ütme.. Bu kumlu sokaklar. lü.. Fazla dırlandın mı, vatan, mil lü mahrum. alabildiğtne mahrum, rnya nabız yoklamaya da eelnıclet nutku hazır. l'lan bu vatan, bu Bu göruntuyü alabildiğine devam perisan.. Sefil.. Rakın be, «urada dim.. Bu köyii de ben seçmedim, yo ettirin. millet seııin de. benim dcğil mi? lum düjtii, bastırdım beş papeli kö nrdfn bir okuma odası yok? Bir yıınüzün cipine. geldlm, üç be; fo okunıa odasından blle mahrumuz!. Atkere gidiyeruz, benim evim ka«Biz eşek değiliz» toğraf çekip tiiyeccRim, ama mami|t*n, hırakır »riderim. yakıNin yı Sakalları epeydir alınni3mış, Sailık tcakilâtı yok.. Su toprakdem ki bosalmak Isliyorsunur. knakla$mış, o delibozuk ihtiyar, lara hakın. alabildliine ıridiyor.. Tü kılsın. onlar aidatırlar, •Vatanı, nuşun, verip veri)tirin, ben ie yakiırscıı tükürük otu (ikacak. Bu Turkçe olarak; mılleti bekliyoruz» diye, halbuki zarıtn, öde;lriz..> • Biz tnsanı; artık, «»ek degi tnpraklar iizin mi. değll. Kimlerin? beylerin kojklerinl bekleria. KurBf.vlerin.. Arlık bu topraklar daEtrafımı saran diğer köylüler, liz» dedi. ban olsunlar vatana.» daha bir rahatladılar. Yanılmavan, Kongo'nun va İıtılmdlı . Bundan sonra yalnız mil hut Vıetnam'ın hir kr.vünden lctin dediği olacak.. Yok tağcılık•Bakma sen O'na söyler O.. Hep Bir tanesi slaylı «ya;$a» çekince mış, yok solculukmuş, hepsi yerin değıl. bereketli t g e tnprakları söyler. celâllenir, sonca açılır..» konuşmacı hifimla kalktı. «kal» di üzerinde Aydın tl'inin 6S kiio dihlne. Gelir Kİderler seçimden se Beriki, •L'lan» dedi, «Yalan mı metre ötesinde. dsfalt t^.sıir yo cinıe.. Lâf bol.. Hık mık.. İn aşağı yenlere «ruhum sikılıyor» demckl* i toylediklerim, temkeller.. Yalan mı kerata deyip lndirecefit, bundan lundan b«ş kt)ometr e Herdt yeündi ve uzaklattı. böyle.. Biz insanız. e«rk dejillz. Ar dedlklertm, eimayacak It mlT Bey 3333 nufuslu Açarlar kövünüen tık tahammül a|tı, yeter be, palav haber verıyorum.... Yarın lcrl ortadan kaldıracakıın.. l'lan raya paydo»..» parayı evp. köşke degil fabrlkaya Adam dcvam ettî: Pamuk işçisi hastır diyeceksin. yapmadı mı git Yooo, dedim... •Su milli grlirin kavnaği nereHavat ucuz bu memltketten diyeceksin, s ..... al? Köy K«ç köy? « bin köy.. Bu «Yoo, dedinı, «ğer aen beni mll Son jriinlerde. rinayet, ırza geçme ve hırsızlık gibl olajlar arrmayı başlamıştır. Bu arada, dıin Ankara'da bir sofor oldürulmü}, ayrıca çt|ltM yerlerde cinayet ve ınta geçme olayları jörülmüstür. nin şoförü Ulkü Eltaca'yı tabanÖldürülen şoför ca ile vurarak oldurmüşlerdır. ANKARA, (Cunıhuriyet Biiroıu) Cinayet, sabah saat 7 de, An Ankara'da, dün sabah bır ri kara hastahanesı cıvarında ışlennayet daha ışlenmiş. Şevki St miştır. Sevki Savaş ve kayınbivaş ve Hasan Ulu adında iki ki raden oldugu bıldirılen Hasatı şi. müsteri olarak bındiklert Ulu'nun, şofor Ülkü Eltaca'yı bır kadın meaelesinden vurduklan 06 AN 009 plâka numarall taltsipolisçe bildirtlmıştır. Sevki S*. vaş ve Hasan Ulu kaçmışlardır. Okul SAYFİYE MEVSİMl HlRSlZLARtlS tŞLERİJSE YARAD! «Namusumu tenıizîeclimANTALSA Korkuteli ılçesinin Ilıcak köyunde, Bayram Kurt adlı şahıs, kızımn ırnna geçtıgi tddiasıyla. iki çoeuk babası Halil Kara"yı âdeta kurşuna dızerek oldürmüştur. Halıl Kara'nın 16 yaşındakl kızına tecavüz ettifinl öğrenen Kurt, Kara'nın evme gıderek kendlstnt karısı Hatıce ve arkadaşları Gülten ve Ramaznn Karakus"un önünde vurmuştur. Bayram Kurt «Namusumu t » mizledim» demış ve kaçmıştır. ŞehrimiHeki hırsızlık olayları son gunlerde artmaya başlamıstır. Halkın «ayfiye yerlerinde bulunmasını fır?at bilen hırsızlar, soygunlarını daha çok kapı ve pencere kırarak yapmakta dırlar Bunlardan sonuncusu Esentepe Gazeteciler Sitevnde olmuş. Nuri Türen'e ait Matbuat tokağındakı eve pancur ve pencere«l kırılmak Buretlyle «oyulmuçtur. Hırsızlsr, evtfen birçok kıvmetll enva çalarak tırra kariem basmıtlardır. Emnıytt Müdürlülünün vetkili eleman.'arı i!» Meeidlyekov Emniyet İmirliğı ekipleri, yaptıkları araştırma aonunda, olayın profesyonel hırsızlar tarafından vapıldığını m 4 İki cinayet daha AFYON îhmızde salsın ha1« gelen cinayetler serısıne dün iki yenısi daha eklenmıştır. Sanıklar, yakalanmi} bulunmaktadır. Üç genç, biı .<ızm 7orla ırzına gecti tZMİR, (Cumhuriyet Bürosu) Muzaffer Tuntas. osman Kı»Içimen ve GUven Karamutçu adlı Uç genç, mahalle komşulan olan 13 ya«ındajcı G.A. adh bir' kızın zorla ırzma geçmişlerdir. Sa« nıklar. tutuklanmıştır. "1lı 1ıl lil II If l V | A&usto* . C. Evvel 12 Çirkin bir olay Akaaray Vatan eaddeaınde, tne«ki (ece, kendilerine polıs sUsil veren Uç kisl. bir çocufta teeaVÜB etmiflerdlr Mütecavizlerden Mehmet Kayiîhan yakalanmış, Hacı ve Necdet adlarmdaki diğerleri henüz bulunamamıstır 4SSI12.11 ll« 13il».1» 31 OSı 3,04 1 4(1' 1 43 UllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllimilU E = Sandıklı E İ G. Savcısının | gönderdiği açıklama E 5 E E = E E = E = = E E = S E 5 H E = E E S E E Ş E E = = E E E ^ E E Ş ~ E S E E E E = E E Ş E E Z E E Ş E E E = Muhterem gazetenizin 24.7.1068 pünlü ve Cumhuriyete mektuplar sütununda Sandıklı Sorkun köyünden Hasan Özdemir imzalı (Enterpol polisinin vazifeleri nelerdir") başlıfcı altında yayınlanan yazının Savcılığımızı ügılendiren .fcjsımlannın tWp§* a t a uygun sekli asağıya yazılmujtır: "l tlçemızın Sorkun koyünde N.A.. N.Ö.. O.S. adındakı sahıslann 4.6.19fi8 günlü ihbarlan üzerine yamlan aramada Süleyman Macit adındaki şahıs üzerinde 150 gram ham afyon yakalanmış, bunun üzerine Süleyman Macit, Halil Erdem ve Himrr.et Balcınkaya haklannda afyon bulundurmaktan (Süleyman Macit, tutuklu olmak üzerel Sandıklı Afeır C x n Mahkemesine 10.fi.lPB8 "«nlü iddianame ile 3005 S. K. V"ikUmlfrine pöre dâva açılrmş»T. Dava dosyası Sanrtıklı ASır ' „•* Mahkemeslnin Iflfi8'47 eaas " ^arasında kavıtlı olup halen rt»rdesttır. Bu itibarla baskalannm cebine afyon kovup iftira etmek iddiaaı »imdilik varit olamaz. zira is mahkemeye intikal Ptmistir. Mahk«menin sonucunu bpklemek eerekir. 2 Haklannda afvon bulundurmak suclarından dâva açılan vukarıda adı vazılı şahıslar tarafından dâva acıldıktan sonra Sav cJı&ımıza muhtelif şikâvet dilekceleri verilmiş olup. bunlann ua seregi zamamnda yapılmıstır. 3 Savcılıgımıza N.A., N.ö. ve O S. adh sahıslar hakkında Hasan Özdpmir imzalı hicbir şikâvet dilekçesinin verilmediei kavıtlanmızın tptk'kinden anlasıldıftı eibi. Hasan rtzdemir tarafırmzdan alınan ifadestnde de Savcıh&ımıza hicbir sikâyet «iiiekçesi vermediSini h«>van etmiçtîr. 4 Yazı sahibi Hasan Özde* mir vine Savrılığımi'a verrtisi lf?desinde N A.. N . ö ve O.S, adlı sahıslann silâh kaeftkeıl'.fel vatrtıklarına dair hıcbir delilimn olmpdığmı ve bu iddiasjnı larjst edecçk durumda bulunmadığmı h'trt.Ymiştir. Keyfiyet bundan iba rettir. Davut Çakır C. Savcısı Bayındırlık Bakanlıgı, İstanbul Opera binası için yarışma yolu ile san'at eserleri yaptıracaktır 1 2 3 Bu yanşmaya T.C. vatandaşı her sanatkâr girebillr. KÜM'LAR VE ÖDULLER: AMBLEM VE YAZI 1. Odül 6.000,TL., 2. ödül 4.000.TL., 3. ödül 2.500,TL., 5 adet mansiyon beherine 1.000,TL. KITABE YAZISI 1. Ödül 4.000TL., 2. ödül 3.000TL.. 3. ödül 2.000.TL. HEYKEL 1. Ödül 20.000.TL.. 2. ödül 10.000,TL., 3. ödül 7.500,TL., 5 adet mansiyon beherine 2.500,TL. RESİM 2 adet 1. ödül beherine 15.000,TL., 2. ödül 5.000,TL., 3. ödül 3.000,TL., 4 adet mansiyon beherine 1.500,TL. SERAMÎK PANO 2 adet 1. Ödül beherine 10.000TL.. 2. ödül 7.500TL., 3. ödül 5 000,TL., 4 adet mansiyon beherine 2.000,TL. PRESK 1. Odill 40.000,TL.. 2. ödül 20.000.TL., 3. ödül 10.000,TL., 5 adet mansiyon behenno 5.000,TL. Yarışma 1, 2~ No. lu konular için 16 Eylül 1968 tarlhinde saat 17 de; 3, 4, 5. 6 No. lu konular için 2 Aralık 1968 tarihinde saat 17.00 de sona erecektır. Mükifatlar yarışma neticesinin ilftnından itlbaren 15 gün tçinde Bayındırlık Bakanhğı Yapı ve îmar tşlen Reishği adma tstanbul îmar Lımıted Spırketi tarafından net olarak ödenir. Y. Mühendıs Bayındırlık Bakanlıgı Müsteşar Muavinl Y. Mühendis Baymdırlık Bakanlıgı Yapı ve îmar tşleri Reisl Dr. Y. Müh Mimar Prof. Y. Müh Mimar Rejisör Sanatçı Y. Müh. Mimar Prof Sanat Tarihçisi Yazar Yazar Y. Müh. Mimar Y. Mimar Ressam Y. Dekoratör Y. Müh Mimar Y Müh. Mimar > • • • » • •• • < • • • • • • • • • • • >• • » • • • • • • # • • • E. | | 5 9 ı 4 S9' «S3H2 00I Muhasebe Servisi için idareci Nomzetleri UNİLEVER İŞ TİCARET VE SAMAYİ TÜRK LİMİTED SÎRKETİ (VtTA SANA), Muhasebe Servisinde İdareel Namıedi olarak yeti;tirilmek üzere elemanlar aramaktadır. Adayların: Zx Inşaat Miiteahhitleri ve Çinicllere Beyaz Mozalk taçı lhtiyaçlaruiı» için: Şükrü Deniz. Telefon: 47 S4 75 47 70 45 Reklâmcıhk (3059) 9324 1 îktisadl ve Ticart tlimler Akademisi, îktisat Fakültesi veya i* 9 ldareaj bölümO ftezunu olmalan veyt büyük Şirketlarde Kuhatebede çalıjmıj olmalan, 4 2 Çok iyi infilizce bilmelerl, 3 (30) yaa.ın) geçmemit olmalan, 4 Askerlik lörevini yapmış gerekmektedir. Adaylara tecrıibe müddetinde verileeak Üent hen^iltrin* ^edilebilec«k ijin mahtyetine göre ayarlanaeaktır. Çalifma fuçltri ve dığer vatıflarını kabul ettirecek adaylar için kiM Mmanda ter(l imkânı mevcuttur. Bütün müracaatlar firli tutulacaktır. Tiliplerin öz geçmlılerini bildirir tl yamı Ue y»ı«e»Wlan mektupiarın» bir adet veaika resimlerini eklemek auretiylt, en geç 22 Afuslns 1988 fünü aksamma kadar. .İDARECİ NAMZEDt. rümuzu ile P K 191 StSLİ. »dr«>!iin«> milr»c«»t »01161011 rica olunur . j j ' OR1AK ARANIVOR >•••••••••»•»«)»•«>»••>»•»>»>»••»»< Ey lütk kadını bırçok evlât vetıştırmış, tarih Ş sayfalanna şan ve seref'e ıs S mını yazdırmış bır varlıksın S Kurtuluş Savasımızdakl verınl, 5 hıç kımse lnkar edemez Bu bü » yük savaştan zaferle çıktıktan 5 sonra, buvük kurtarıcımız Ata S türk, senm de haklarını düsün ~ mü^, seni kafes arkasından kur 2 tarmıa. seçme ve leçılme hak • E kını vermiB. ««na toplumriakı Z yerını kazandırmıstı Ovsa. sım ~ di bir konusmacı çıkıvor ve <=e E ni vıllar öncesıne, eerive götür Z mek istivor Erkegınin senden S ü«tün olduSunu, erkek ve ka Ş dınlar arasında esitlık diye bir S sev olamıyacaâını iddıa ediyor = Bir erkek, kadınını dövebilir ~ mi>;. ünıverfiteli genç kızlarımız Ş cahilmis Çünkü baslarını ört Ş müvorlarmıs. (Acaba. kadın'ar Ş kapalı gıvindikleri takrfırde mı aydın olurlar'') ~ O, bövle konusurken, sen na â: fil susabilir, na?ıl onun konuş ZZ masına müsaade edebilirsın? E Güzide Kalavcı S Baglarbası ZZ • »••••+•»»•»••»••••»•»•••»«)••••••••••••••••• Ilâncıhk: 8058 »294 ' Ahşap sansyi Üfîrıne ç»hş«n bir fabrtka sermaye ve mesaı Ue tftirak edecek ortak aramaktadır. Müracaat: Telefon 49 85 59 4 5 Sen bu guzel yurdumuz içm E 6 MİLLÎ PİYANGO • JtRİ ÜYELERt: • EKESAN Vehbi • ŞERBETÇtOĞLU Hamit • • • • • > • • • • • TABANLIOĞLÜ Hayatt ARÜ Kemâl Ahmet ERTUĞRUL Muhsin ERGÜLEÇ Yusuı EYÜBOĞLU Sabahattin TANER Haldun SFVENGİt Refik Ahmet KAYAMAN Sevki BURAK Cihat SEVtNCSOY Reçat AKYTTREK Orhan (tlânctlık: 8033) 9292 inşoot Yoptırılacoktır Etibonk Genel MOdOrlüğUnden Bankamızca, Hopa'da kurulmakta olan Termlk Bantral Ue Karadenız Bakırlan Tesıs Gurubu ıçın yaptırılacat olen «oıyal ve yardımcı tesıs bınalan ınşaatı ıabı< birım (latı eıaıı üîerın» den eksıltmeye konmuştur. 1 Eksıltme 23 Ağustos 1961 Cuma günü ıa«t (18.00) te Etıbank Genel Müdürlüğünde yap'laeaktır 2 lslenn tahmıni keşıf tut«n (4.834 480^8 TL.) Olup j e çici temınatı (158.815. TL.) dir A Eksıltmeve ıştırak için yaterük 6 e l | e i l alınma» | a r t • ( i ) üurubundan en at (5 0UUUÜÜ, TL,) llk müteihhltlık karnesı, b Bır cfefada ke;ıf tutarı kadar benıen bır ııt ta»hhüt luretıyle yaptılılarıns daır belfe, , belırtl' e Ekııltme sartnameunm V martdesınd» len vesıkatar, ile bırlikte yeterlık belgesı almak üıare 11 Afuatoı 1U«8 Paıar* tesı gunu saat (18 00) e kadar Genel Müdürlügümüze müracaat etmelerı lizımdır 4 Yeterlık belgelen 20 Ağustos 1968 Salı gününden Itibaren Bankamu tnşaat Oaıresınden ahnacaktır i Tekllflerın eksıltme günü saat (14.30) a kadar Bankamız Muhaberat Servıalne verilmış veya gonrierılmış bulunması lâzımdır (i Eksıltme dosyalan 13 Ağustos 1968 günü aksamına kadar hergün mesaı saatlen dahılınde Bankamız Inşaat Daıresi Başkanliğınria görülebılir 7 Kkaıltmeve ıatırak ıçır eksıltme do=vası »atın alınması şart olup dosyalar, 23 Ağusto» 1 B Cuma eunü saa' 12UU) ye 9H kadar Bankamız Insaat Daıresı Başkanlığından (200. VL ) mukabılınde satın alınabılır 8 Bankamız veterlıb be'gesı verıp vermemekte, ıhalleyi yapıp yapmamakta veya dıledıgıne vapmakta »erbesttır, (Basın: A. 1017T 22517) 9305 • ERTUGAN Necdet SlgorUyı kim öder? | Tüccar ucuz fiatla müstahsil £ den tüftinü satın »lır Lüzumu S kadar tskarta çıkanr Pul. ham ~ malive sıbi masraflan müstah Ş silden keser. Bu kesintı belgesi E nin alt kısrnıida tedive edilecek = meblag dışında avnca sigorta S dive bir kesinti vapar. Bu kesin S ti kannni tse n^den borc <>ütumı E hanesine resmen kavdedilemM S de bunun dışmda müsfahsüden S almır? E Binhtr Tahmetle mahsuliinü Şj yetiştirpn. malivetinden daha dü 3 şük fiatla malını satan. iskarta, pul ve hammalive gihi tevkifat Ş ile büsbütün ma*dur edilen rnüs E tahsilmi sisortavı öder Yo'îsa Ş devlet oarasivle basit bir emek = le milvonlar kazanan tüccarmı ~ bu mükellefiyete tâbi tutulmalı ^ dir? = tlgililerin bu soruma oevvp z: Yarışma şartname ve ekleri. İstanbul îmar Llmıted IJrketi în*aatı Şantiye ŞefliSinden beherı 30.TL. karşvUJı temin NOT: 6, 10, 14 AJustOb 1868 tarıhlermde 1 gazetede 3 er deta Uftn edılecektir. nteklılerın, 1 Adet 1 Adet 4 Adet 10 Adet 25 Adet 60 Adet 100 Adet AYRICA: 1.000.000 300.000 100.000 40.000 20.000 10.000 4.000 lira » » » » (Basm' 5521 9311) | Binlerce insan İ aç ve perişandır E E S E E Ş Z ~ E E = E E ^ E E S E E E rafmda bulunan arp^ılprimiz fabrikadan çıkan «S.O.2» zehirli eszların tesiri ile cevre kövlerde ziraat ve mevvecilik yanılamamakta tonrakta ot dahi bitmemektedir. Yaşayışımızı temin eden Çiftcilik. tütünciilük. mevvecilik ve havvancılıkla s^cimini temin eden bu kızıl kavalarla çevrili tabiat parcasındaki binlerce insan ÜÇ. perisan bir haldedir BiiKin bu gelirlerimiz heba olan bu mu'litte spnedp zarar VP zivan bede'i olarak ancak inn lira eibi euz'i hir ücretle aldatilmaktavja. BunjTlkü havat sdrtlan nlttnda bu ""»ra ile yaKonflhillr mi* Avnca, miiesse<;eve is talebin'lmemektpelİT. Her medpni irt«an Bib1 bizim de va»arngva hakkım'î vok niudnr* Memleket sever avdınlanmısm durumDTnuiila il«llen«refc bMeri hu maSdlir dure yine uyanvoniB Server ftmhin Göktaş • Artvin İ l A N 1100 kişide 20 kiçiye amortî ve 19.148 adet 2.000,1.000,200 ve 80 lira dafrıtılacaktır. Şansınız bol, talihiniz acık olmn »evaiU oktfuurjıiar. ••••••••••< >••••••••••••••••••••••••< Basın: 22604 92S8 Etinank Mahdut MesulivetU Muftjul tşletmesi müessesesi *t» Antalya Sanat Enstitüsü Müdürlüğünden I ns 1 Kesıt Kedeli Lıra Kr. Aluvakkat Temınatı Lıra Kr. Antalva Sanat Enstitüsü Ana bina onarımı 28 651,02 2148,83 1 Keşıf Bedell vukarda yazıll onanm kapalı zart usulü Ue vaptınlacaktır 2 Ek=ıltme ve ıhale 19/8/1968 tarihlnde Pazartesi gunü saat 10 00 da Sanat Enstıtüsü Müdörlüğünde toplanacak Satınalma Komı^vonurıca vapılacaktır. 3 Muvakka» Temınat 2.148,83 lırıdır. KaU teminat İhale hedHının **15 1dır 4 Şartname mesaı »»all*rl içinde Antalya Sanat Bnstıfüsu Miirtiirlöîünd* e«riilehtlır 5 tütrkhlerm mımvvrn «ün «e »aalte temlnatlan II» ve 19fiH vılına an Tıcaret Orlam b ^ e * ! " ' " ' tn»aa» l»len tçm ıhalp gününrlen 3 Rün »vvelıne hariaı Antalva HavınrtırlıU Mıiıiürlüeünrten »İBiHkİHrı veterlık helgelerint v« dl8»T ve»iNaUrını 249P «avılı Kar«mun larıfine e«re hamlıvaeaklar tekhf mekluplan ile hırlık»e ekmltme eönü Ihale »aattnden en geç bır saat evvelıne kadar makhut mukahilı K" muvon Baakanlıgina vermelpr) jaM'ır 8 Talipler ıhale gıinunHen evvel Okul Müdürlügöne möracaatl» alacaklan vııstı ile temınatlarını Maliye Veinesıne yatırmalan laıımriır. T Telgrafla müracaatlar ve pottıda vaki olacak geeikmeler kabul olunmaı. Dünyaca tanınmış ahşap mczaik parkevi Türkive'de ük defa imal eden MOZPAHK A §.. »imdi de modern ve otomatik kururma fırınlannda Sert ve yumusak kereRte fırınlanması hizrnetine baflamıştır. Teknik malumat v e sipans Için müraeaat Fab Tel: 73 74 55 tiâncılık 8055 9295 vermelerini rica ederlm. Urganlıdan Adem OÖSK\YA E E AÇIKLAMA \ (Türk Hava Kurumu Ça nakkale şubesı savmanı Alı Boranın ıımmeti S hın tırs U olmavıp SH H 12 TL . 5 riır Müfeltışlıbçe nrtı geçenın işıne son verılmış. lahklkaı raporu Cumhıınvet Savcılı£ına sunultruş, Saveılıken gereklt hanuni knvuşturmı vanılmıştır Rankalar'a vapılan para ışlemınrie hıçbır sahte çelt • helgp kullanılmamıstır). Fai» öifOnrr Türk Hava Kurumu MOfetiftı S i c i l : 176 3 3 S S 5 Ş S Z • S S 2 3 3 = ; Tirkiye Selüloz ve Kâgıi Fabrikalan İşletmesi Genel Müdürlüğünden İZMİR TeıekVülümüz îstsrjbul AMm Satım Müdürlügiinde memur olarak çalıştınlmak üzere Yüksek Tfhsil veya Ticaret Lisesı mezunu elemanlar almacektır. Alınaeaklara 7244 wyıh kanur» hükümleri muvacehesinde Emekll aidatına esa« »ylığınin Jzami üç ütt derece aylık ücreti ve avnca sene Içinde caltBtıJı eünler nllbetipde iki aylık ücret tutarında ikramiye verileeektfr, Tâliplerln. askerll|tni y»pmıç S5 yaşını geçmemiş olmalan sarttır, Müraeaatlann gfağıdaki tdrese birer dilekçe ile veya şahsen yapılması rica olunur, tstanbul Alım Satım "fidıi''iısu Karaazaç Cad. No: 115 İstanbul Siitlüce. (Basın: 22840) 9310 M. £ N flmasya Gögüs Haslalıkları Hastanesi Başlabipüğlnden: 16045 00 ||ra ke»H hedetH Ha?tane onarımı kıoalı '.art usulü ile ek=ilttnev* çıkanlmıstır f!2'8/19fi8> »anhınde (persembe) ?önn sast (1100) de Hastanede vaDilacaktır Muvakkat »eminatt (1203) lıradır Şartname her gün Hastanede eörülebllir Yoldr feeikmaler nazara alınmaz (Basın: 22023/9304) •mıııııııııııııııııııııııııııııııııımiımııııııım!uııui""»»»""'iiMiiHi.. (Basın: 22110) 9303
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog