Bugünden 1930'a 5,457,619 adet makaleKatalog


«
»

UÖFEDÖRT e« sonra blle vüeutta buiunablimek tedır Hattâ vakılmij ceset'erm kullennde bıle kımı u m t n arsenık kaI ntılarına rastlanmıştır Dıger zehırlerın orta\a çıkarılma mda once kımjeu metod ar kul^numakta «onra «Spektograf» ve mıkro analltık denge» gıbı en on japılan araçlaıla, zeh rın cınsı f esbı edılmektedır. 7 Afrustos 1968 CUMHTTRtYET Y / n JBllI K N O X au : ırsenik, peynirde de var ntlu blr aile h»y»tı eUn ftnc muhendıun. sıhhıti bomlup hastalanınca} a k»ıl*r, istikbalı lak gorunu>ordu Doktoru, enîenç adsmın mıdesınden ranatoldugunu «anarak ted«\ı jıpve gerçekten de muhendisın lık durumu duzelmljt bafla(ı. Fskat bır sure aonra sıhhatı i«n hoıulmus ve blrkaf. hafta de olmuıtu. u olumden şuphtlenen akrabapelıse bajvurdular Yapılan o4 sonunda, genç adama son bır ay muntazaman ar>anık varıl«nlaşıldl Olurrtundın bır gun e \erıl»n son doz, normsl elaoidurucu kabul «dılen mıktaaltı katı ıdı Zehırlenm» elay, polı» dosyalaruıda kabarık bır tutar ehır ya eanlıları temaıla 81 du• k veya kalhı ya da merkMİ tı •, sıstemını uhrıp aelarek «tkıılm lerir Fakat ganel kanının t»r• ancak bırkaç belırlı zahır, tıu me aebep olur ırçoğu saatlerce aeı U* kıvrandı Bazıiarı ıse ancak gunltr fi Pekı butun bu metodlara rağ"nen kaatıller bazan suçlarını gız11 iemevı başarabılıvorlar mı Bu sorunun cevabı maalesef e\ et tır Londra Pohsı Laboratuarı Yonetmenı kımı zehırlenme ola\larında îehırın \a bulunamadıgını va da kazaen bulundujunu so>lemııtır Viski hırsızlarına karşı kazlar çıkıyor ış japanların Iştahını eskıden \f berı k»bartmıştır îngıltere'den, her yıl 85 mıl\on ıterlin (1 sterlin » 2 80 dolar) deterinde vıskı çıkar ve hukume tln bu ıçkıden aldığı senelık ver gt tutan 300 mılyon »terlıngı bul maktadır Vıskının satışı kolay ve karı da yuksek oldııfundan bu ıçkıyı kaçırabijmek ıçın gangsterler ak la hasale gelmedık yollara ba« vurmuşlardır. Bazen de kazayla akat tum zehırlenme ola\ları cınayct teşebbusu dpgıldır tnsanlar kımı zaman kazaen de c zehırlenebıurler Me ela tngıltevede bır gundelıkçı busuk bır e\de temızhk >aparken eh dmarda su! olarak asılı bu'unan tskı bır Kızıldeıı'ı okuna surtulmuş ve haüfçe karamı tı F Viski hırsızlan una karşılık vıskileri hırsı»lara karşı korumak nin de çok onjınal yollar bulunmu» tur Işte bunlardan bırı K M . E%et genellıkle beyırvsızlık sembolu olarak kabul edılen bu hay vancajız vısk: ımbıklennde kımı zaman 350 mılyon sterlin değe rındekı vıskıyı korumaktadır Kaıann uykuları fevkalade ha M oldugundan, gecelen ımbıkha ne yakınlanndakı en ufalc bır sesten hemen uyanmakta ve yao tıkları gunıltu ıle tum muhafızları ayak.landırmaktadırlar Vıskı kaçakçılığını önlemekle gore\lı gumruk memurları ozel bır egıtıme tabi tutulmakta ve kımyadan, detektıfhğe kadar çe»ıtlı dersler almaKtadırlar, üstelik yetkileri ds polısınkindtn daha gerdştır örneSm, ar»ma iznıne ıhtıyaç olmadan, «uphell buiduklan herhanfi bır ev« gırebılırler Yanm saat sonra bavılan ka dıncağız ancak ıkı saatlık sunı teneffusten sonra kendıne gele bılmıstır \apılan mua\ene so nunda okun ucunda yeılılerın eskıden kullandıklan zelurden kalıntılar bulunmustur. B Viski ir vagon dolusu Skoç Viski, Amerıkaya ıhraç edılmek uzere, tren ıstasyonundan Southhampton lımanına kamvcn la gotüruluyordu Ilk uç kamyon vola çıkmış, ddrdvlncu kamvon da ıstasjondan 250 sandık vıskı yı aldıktan sonra, Southhamp*ona doğru hareket etmıştı Bırkaç saat sonra, polıs dorduncıi kamyonun ıçmde Mski oldufunu bılen hırsıziar tsrafmdan çalmdjgım farkettı Viski büyük para getiren bır 1 oldu $ gu ıçın, hırsızlann ve kanunsuz B Ernnı>etın kapiiimU ÇUZUDI bek'ejenler Zehır satısmı kısıthvan çeşıth ya aalara rağman, gunümuzde bır sunt yoldan gtnt »ehir bulmak. muro kundur Bu lehırltr »ımdıye dek, altl» ttlm»dık yollarla kullamlmış lardır Peynırde arsenık bırada pruuık asıt ça%da akomt paıtada strıkmn çejsUı cmavet olavlarında kullamlmıs \e bır suru mâsumun olumune sebep olmuştur. N en sanra oldurur. odern tekruktekı g«hşme saje» »ınor, bu(un butun zahırltnma olaylarında olude vapılan otopsı neucesınd» kullanılan zehırı tea bıt etmek mumkun olroıktadır Meselâ arsenık, olumden vıllar. Bir kiıçuk suçlu Emnlveıte hıplen Tum viskllert çalınmı? olsa bıle, gene de o çalmmi} viskınin vejEisıni odemek zorunda yasyon prensıbıne gore ışleven «Kromategraf» adlı ca modern araçlar kullarnrlar. Vıskl hırsızlıklajjnda en talıhi i ı ia.nl, muinkJuk kı, vulu **• lar. Burüar geregiRde nüklear r»d^ S ON Dlçî Bond İSTANBÜL 04 35 \cılıs v* crogTam 08 18 G'itidvdır ( H 0" 00 Kny» hahtrler 07 0J nıınavdın III) 0" 30 Hsberler ve hasa durumu 07 45 Utanbul da b u m n B' 5U Haı.lor \ e hafıf murlk 08 03 H.fıf hatı nıı ii=i n« IS Beıaber ( e snîo sarkıiar 0» 45 F Ee' Orkttlrası poft«R Akarturk rien turkultr 08 15 Ev ıcın 09 "5 VıvoloiıSfl solq]an 09 50 Ovun havaları 10 »0 Ar» haberler 10 05 Hafif Batı Vuziti 10 "0 G Akknr dan S a r k ı l u 10 >0 ArK.s: \arın 1100 Kahah ksnserl 11 45 S s î e= L r]en 12 0O Ara raberier v« Hanlat 12 05 M Ce\h«nlıdaı> turkulef 12 "5 KLCiık oıkstra 12'0 A Sen'ov rtan raık\l»r 11 00 Haberler Resml G«7Ct« 13 1S S V l â d a n sarkılar 13 "0 RrV'arı nroaramlan M 00 Z ^uavdın Oıkeatraıl 14 1 s o Pr=e! den ^ark lar H10 S t k u ! Alacoz Orkestraıı 14 '•> S Yt,stıman dan turkuler 15IM Ara haherler 15 05 Cıcuk b^h^cs^ 15 20 Yaz nku'u lbflO A Sag\n«ardan «arkılar T 16 1\ Radvo Od Orkestrası İB 15 Mınvatı r mıuık 17 00 Aıa h?berler 17 05 Kı me f ^lı 1T30 Kov oda=ı 17 50 ReKlam nroaramları 11 00 Hfiberter K hava durumu 19 10 Kucak ılanlar 19 "5 O^un ha\<.!arı 10 4ı Ceohcdeı mektuDlar "0 00 ^ ı rdur se ı 2010 DenizalU punvaıl 20 15 Ha'tanın sarkıcısı 21 60 2» saatın olavlan v e ilanlar 2J 10 S Tur dan «arkılar 31 10 T'trk vorumeuları 22 00 ReHam Drceramları r> 45 Haberler 25 00 Plaklar aasında 23 55 C7etler Dro"ram ve kananıs 1« "5 17 OC 17 10 18 06 İS ıfl 13 00 1915 19 30 20 15 31 00 21 4ı 22 00 2", 00 2J3n 0100 I S T \ \ B L L IL RAD\OSU Afilıt ve proeram DıskntuHimınicn K ıcıık kon«er Cerclere mtıjik Senfnnık ımıı k Hafıf nmzık Radvo ıle Fransızca Aksam kon^erı Cenclerle berabcr Operalaıdan »eçmfler Hatıf muzık dece konserl Caz mıızıaı Hafıf Batı muzlH Program ve kaoanıı kıtıltılmifi, inlanıp çevrelenna alt fa\d»lı t« tı; değerının ce va zanf vulerı goruftuklerl ver (karma cutlu 8 Bır ıoz), 2 Guntydekı bır ılge erkek adımn muın tncrkazı olan ktntm halters okunuşu, kmdan 3 «Tterubetl mavcut» nota 9 «Topkarıı'ıiı ıkı soz. 4 Bır »oru rak olan yertakiiinın ttrıi, ç«vrılınc« «bır dekl belh bır »eü bır yare takıp taUandıraj kısmı altust emam» anlattıtna bır çtkıra b e dıp karijtır'» lınr 5 öduç vardıiı para manasına bır karşılıiı amanet cıya vaya bına «la geçiren (ıkı *ot), 6 Or DtUürB BOlnucanıa emır, defa (>•nı terıra). ta verde 7 Bır malın sa h»llrıfıimı. <tkU rın a nrvna 1 Eski deriz ula^ımı ve ıavaş gemısı çeşıtlerınden b|rı bftyie »dlandırıhrdı, 2 Boreunu \errne hareketı, kumar §alonlarında para yerıne geçen. 3 Kenar taraf, tra]edı ve facıa (eskı dılde) 4 Musa Pa\gambenn Sınâ dağına çıkıp Tanrıdan ts'akkı ettıgı (bır ıavı \e bır soz) bır renk 5 Sırtını \erip ıstınat erfen 8 Bılgm kışı (ıkı soz) 7 Duvar ıiituie mrulenler (çağuD 8 Bır çeşıt batton, blr harhn e kunuşu 9 «Bulunmava çalı NA9IL RALLEDOJECEK lubandald »ılan yerlesıp kalmn te»ır» manasına lkl S Z O ÎLKARIDAN AŞAGlTA: 1 En kuçuk ıdare bolumu muzde orada oturan halkın top DÜNKÜ BULMACANIN U rakamiı bulmacada M <*et« 4 tana aauıttf (ifueu) ve S taae sonuç varthr Boş kaiaa 12 karecın ieııtt 1 d«a • • W»d«r UTÇUB birer rakotn koyarak Te top iiiiiüiiiiiiTifffafiy riFFANY JONESl !iiiiiiü:iiiiiiiiiiiiiiiüiiiiiiiiiiiii& lama, carpma, çıkartma, Helme ı=»retlerine dıkkat ederek soldan «aga va yukandan a|«|ıy« hulnısrada gostenlen sonuçlar) bulunur vaktuüd alu arna, bof vaktınuı husça geçırmış olununt.z "PftETORIfl 80 Sonuncu mısafır de Mrı Sandra'ya teşeklfür aderek v«da ederken Patrıcıa nın kalbı heyecanla çartstyordu Şımdı «ıgara dumanı ıçınde kalmıj elan buyuk salonda ses seda kesılmıştı Iki kadıa kar?ı karşıva ıdı Duello vapmaga haıır ikı kadın. \XI1 KURTARUİ ONU Patrıcıa tcreddutten felce ugraraış gıbı idl Konuşmaya nereden başlıiacağını bılamıvordu Bu es rarh bakışlı kadmın onu ıncelemesı heyecanmı bıraz daha arthrnordu Pretorıa'h atlı acaba ne ttpkı gosterecektı'' Acaba mısafırının ustune mı »aldlracak, yoksa butun akşam gos*erdığı nezakatl devam mı ettırecektı'' Bu tereddut za\allı genç kızın îakaklarını zonklatıvor ehnden butun ımkSnlarmı ahjordu Çok umıt bağladıjı fazla bır şev bekieme dığı bu rakıbesını, becerıksizce soylemış bırkaç kalıme yuzunden yanlış jola suruklamekten korkltjordu Ilk soz alan Anicıa oldu çarpışrnava ıllc o baîladı Sert bır hucumla değll de, ufak bır tehdı le . Henuz nereye varacağım b.ellı etrneyen bır alaylı ıfade ıle Tebrık edenm M " Dunham dedı ÎM vflk »ek rutVelı subavm vardımı ıle e\ıme gırme curetınde bulunuvorsunuz Kapımı zorlamak cın demek bır bınbaşı bır de albava ıhtıvacınız vardı Patrıcıa'nm nefp'i ke^ılmıştı Kekelıverek* Mrs Sandra ben ban Musaade edersenır. sakın sanmayın dıve karraa karınk kelımeler sıra'adı Anicıa sozunu kestr Bana zıvarette bulunmak içm hattâ dâvetsi» bil» olsa, o beylerı seferber etmenize luzum yoktu James'ın nıjanlıu bıraz kendısını toparlayarak: önc« siz» Iıahat yereyim O bevler benl tesadufen kapmızda aordular Askerlerin hanımlar» ılgı gosterdıklerını bılırsinız KenditeHnden ri« cada bulunmamama rağmen benı kanatlarmın alüna fıkrımı sormadan aidılar Yelpazesi ıle ovnavan Anıcîa ba'inı sa'ladı Kabul . l|te kaleye gırdınız Yalnmz Suni gorufme zamanı eeni\ Artık mısafırlerıme karşı neraketsızlıkte bulunmamak ıçın tebeısum etmek ı e runda değılım Durdu genç kıza sert sert bakarak Sımdı do<=doğru konujacağız, dedı önce «ızi Durban'a oradan rla baSlı olduğunu? tngılız kam pına goturecek trende bulunacaV yerda, nasıl J yor da karşımda olabılıvorsumız'' Durban'da olmam gereküğıni nereden billyorsunuz' tlgıli makamlan. Praterta'ria kalmanızın Iflzumsuz oldu&unu sövlemiştım îsvlçre Vftnsolomnun sSzlerinden giıın belkl Mnd»m Grütll'nlf bl» akrabaB olduğunuıu sanarak burmda kalmanıza I Tnw. MAURIC :K DbKOHKA Aııııc Alaricl Bu atat ONB Cooment Aluıaınauı «stm ılmmnlıı iıın ver«n olabılırler Ben hakkınızd» bügıye saklbım Duruma hâkvm olduğunu iyice belırtmek Isttr fibl bır an durdu Sonra sonra alayla gulumsevar«k devam eltı Benim ıstıhbarat çebekem vardır lşıttijima gore, tski adı ıle Mackenzıe yenısı ıle Herr Schro«der ılzı oturduğunuz t'vıcre k.n"c"ı1i<'l' *" ~A* z\ jaret etmış ls\ıcre"de tunzm vapmağa nîvetll 8İmadığına gore Kızıl Haç balosundakı pembeli gene kızın, Lcndra'da bıraktığı kım'e o'duğunu tahmın •trnek guç de^iMı Yanılmadığımın sağlaması da, DllflakUrı kısılmıl, burun dehklerı tıirıvordu. Genç kıza yak!a|tı KendınJ zor tutuyordu Gozlerm den hlddet akunuyerdu Patrida isa, bırden sukunet bulmuştu • H«kh«nu Madam Teğmen Mackenzie'nm »1 Şanlısıyım Sozlertndaki lamımiyet karjısındakinı ıınırlen» dirmutıı Ya , itıraf da edıyorsunuz Bu harekete Patrıcia ırkıldı Keskın bır şekıldi ce\ap verdı Teğmen Mackenzıe ı\e n "=an\ı o\duğumu söj lamek bır suç mu' Bır giJnah mı' Eger o «ıze nı» şanlı eldugunu soylemedı ıse işte ben bıldırıvorum Saaf ılerledıkçe mumlar \s\aş va\as s o m e j a başlamışlardı Bu lo«h)kta Anıcıa'nın \uzu pek ıyl seçılemıvordu Acaba ne dusunuiordu* Patrıcıa OB ları btlehılmek lcm neler \eımezdı Ev sahıbı dah» da sert bır şekılde Evet, James geçmı^en bana hiç bır zamaı» bahsetmedı Anlasılan sizinle olan eecnı=ı bemmle yajsıiığl haMen daha »t ılgınç gelıyordu mek ıcın ondan «Iame«> rf\e b=ıh=etmıstı Patrıcıanın boğa7i tıkanıyordu Bu vayhm ateşmden sonra düellscııUı Wr an HurH\ıl«r Antcia ba*ını çevırdı Loş ışıkta kol\e=ın n pırlantalprı karanhk bır g«c*de oaTİajan yıldnlaT» bennyordu TekraT k«« ı>U|tu Şunu hilln kı Mi=« Dunham Jarr\es ve bemm, geçmıs ufak tefek gonul maceralarmı anacak vaktJTOlz vokty »VJf«k tafak fp^çei'». »bılarl wwaüı genç kızı M * ralavan venl bir ok oldu Hıç şuphem »ok Onu ha>atı ıle odejece|J bır pıifuya %uruk|edıniz Anıeia sert bır hareketlt doğrylrfu Bu cevabın çıddıvetı onu once şaşırtü, lonra A» rnerakland\rdı t'ıraz ederek N« demek Istivomınuz"1 dhe «ordu Jamem, lngıhı adaletinden kurtuldu Onu «uçlandırabıl»eeklerden korkacak bır dıırumda değıl Mıss Dunham rakıbesınm son olayla'i bılmaeU tuıl ajılamııU. (Arki»sı var) A N K A R A Sümerbank Genel Müdürlüğünden 1 Adans B ç ı FabvUMi yardıpncı ünitel«r inşaatı, biWm ftat esası vç kapalı Mrf uıuUt ı'« eksıjtmeje konulmuştur. 2 lşın keşjJ beâ«ll 4 45U00O TL. dır. 3t,Ksıl<.roa ^ n l n r artaSumerb»nk Genel Mudürluğü eksıltme komısyonunrta 20 Ağustos 1968 S a h gunu saat 15 00 de iapılacaktır 4 i.ksUtwe evrakı Ankara'da Sumerbank AnkaTa Şubesi Mudurluğunden va Adana çla Sumarbank Adana Şubesmden 300 Lıra mnltabıhncte ahnabılır 5 Ek»lltmeye gırebılmok ıçın ı s t e k l ı l e n n : A) 147 2aU Ll.dlık geçırıtemınatını, B) 1968 vılına aıt T t t » ı e t Odası belgesınl, C) V e t e r l ü b Igen »lmak ıçın muracaat dllekçelerl Jİe > b u h k t e verecekler» T L (Bavındırhk Bakanlığı ınşaat. tatısat v« unarım ıhalelenn» ı#Ur*k yonetmehjı esaslanna gort haıırUnmı* olan) a) Bavındırhk gakanhğından ahnraı» ( B ) grubu mn a» 4 450 000 TL ük (BUteahhlHılc karnesı, b) Çahşma t»sa»ı»l *« teçhıjat bıldirisi, c) Kredı ımkanlırını bıldıren mall durura bıldıriH, ç) Teknık personel bıldırısı, d) Dılekçenın \ e n ) ı ı tarıhınde alind* bulunan l»ltri Wldınr taahhut nılflınsı, e) bon beş vvli» vaptıfiı ışleri gosteren, belgelerını ve ekjıl'nıe şartnamesmde kayıtlı belge v« evrakın asıllannı ve>a fotokouılerını ıbraz «uretıle Sumerbank Genel Mudurlnğu Veterıı* belgetı Komısvonundan alacakları ye^erhk belgesını taklıf füeitupiarı l!e bırllkte zarfa koymalsrı lâ*ltadır 6 İstekhter te*\ıf m e k t u p l a r ı n ı 20 A ğ u s t o s 1968 Saıı g u n d saat HOUe kdrtar « a k h u z m u k a b ı l l n d e S u m e r b a n k G e n e l Haberieşrne « e r v u ı n a vereceklerdır. 7» Yeter ık B e ı g e « ıçtn ı n n muraeaat 15 Agusto» 1988 Perşembe ^unu saat 12 00've kaflardır 8 Te>grafla muT»c»»tlar v e p e ı t a d a v â k i g e c ı k m e l e r k a b u l edılme? 9Yeterlık belgBİeri 1 A l u s t o » 1968 Cumartesi g ü n ü saat T 12 00 de S u m e r b a n k Geı.al M u d u r l t i ğ u n d e n a h n a c a k t ı r 10 Banka ı»l dıl«dığına y a p t ı r m a k t a v e y a ıhaleden v s ı g e ç . Koşuyolu Döğüs Hastalıkları Hastanesî Satınalma Komisyon Başkanhgından: 1 Ha<rtanemizın 1968 vıu 143 kalem ıiâç ıhtıyacı kapah zarfla eksıltme\e çıkarılmış olup eksıltmesı 2181968 çarşamba gunu saat (XI) de Hastanemızde toplanacak Komısvond,a yapılacaktır 2 Muhammen bedelı (111578 79) TL »dır. 3 Geçıcı temınatı (8368 25) TL. dır 4 Şartnameler her gun Hastane ve Istanbul Sağlık Müdurluğunde gorulebıhr 5 Talıpienn 2490 sayılı kanuna gore hazırhvacaklan teklıf mektuplannı temırat makbuzu ve 968 yılı Tıcaret Odası belgesl ıle hırhkte ıhale saatınden 1 saat evvel Komısyon Baskan'ığına venlmesı postada vuku bulaeak gecıkmelerden mesuhyet kabul edılmıyeceğı ılân olunur Atılıs ve oro Gunavdın (II Kove haberler Gunavdın (II> Haberler \ e hava durumu S?bah muzıeı An\ara da buBUn Kucuk ılinlar Sarkılar \ e ovun havaları M Gecev atmaz dan turkuler Besınler Beslenme Sabah konserl <Vrkası varın Ar a haberler ve İUnlar H Sozerı den turkuler Albumlerden ««cmeler Meral Uffur ludan sarkılar Cocuk babcesi Kcnsor saatı *ra haberler ve İUnlar T Dıkmen den turkuler Kıbrıs saatı Kucuk ı'ânlar Sarkılar Haberler Resml Gaıcta Hafıf müzlk Reklam Droeramlan A Cubukoelu dan türküler Ce ıtlı mu?ık Y Özel den sarkılar Ara haberler ve ilanlar Plaklar arasınd» Â Vevsel den rürküleı S Deran dan abrkılar Yaz okulu Cesıtll mijzlk Ara haberler v« İUnlar Vurttan seslet Kov Odası Reklam DroBramlan v labcr\er %e h»va dunutıu Kucuk ılânlar S Uviun Uan turkuler S Kuvvetler saatı Turhan Tooer den » r k ı l a r Snor Dereısı Kı cuk konser Bır varmıs bir Tikmus 24 saatın olaiları Ca«da= Tu'k Mirl Fıkekleı top'ulu<nı Ce=ıtH Tıuzık "\zız Senses den turkuler Haberler Geoe Konserl Gece \arı<ma doîru Ozetler oroeram ve kaoanıı (Basm ^IIIIIİIIIIIIIIIIIHIIIIIII 22613 9302) | i I İstanbu! jandarma Levaıım Amiriigi Satınalma Komisyon Başkanlsgından: Jandarma TesKilfttı !ht!yaeı lçln (17) Onyedi kalem GEDO RE tıpı SFT ve AVADANLIK malzemesl kapalı zarfla saün alı aacaktır Tahmınl bedell 323 470 Üçytl* ylrmiUçbln (Jörtyüı yetmlş llra olup, Geçicl teminaü 16,688 80 Onaltıbin arıyua seksen seklz llra seksen kuruştur thalesi 12 ağustos 1968 pazartesl gü nü saat 1100 de Demirkapıdakl komisyonda yapılacakör TeK 111 meKtuplartnın Ihale saatınden blr saat evvel Komlsyona verllmesi lâzımdır Postadaki gecıkırıeleT kabul edılmez Ev saf ve Şartnatnesl tstanbul, Ankara J Sat Al Kom Bşk lık larında ve tzmir E^e J Denta Bölge K iıklannda görtileblllr î Genç adam uıennde ^ ^ \M\* ettıâroı beUrt» mekte tımamtn »«rbtıUlı. !**••*• ••••»• (Bau: A • İM01 ÖTU »300)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog