Bugünden 1930'a 5,457,467 adet makaleKatalog


«
»

MİCHEL ZEVACO Kapıtan I II Borjıya Tnbule Serserıler Yatağı Burıdan Kanlı Kıralıçe Kıralıçe Izabo Montero Koprusu Don Juan Ecel Koprusu Venedık Aşıkları Kahraman Kız Sen Pol Sarayı Âşık Kıral ve Yeni çıkan KORKUSUZ JAN Her birı 500 750 kuruştur. INKILÂP ve AKA üâncılık: 7955 9291 umhuriyet KÜRÜCUSU: FUNUS NADİ 1 3011 ^&MA ^Ik ÜNXÜ YAZAR ^ ^ « L F R E D HITCHCOCK'un ^^^^jtf^amayacağınız kitabı çıknfcpcrTkı^ oçılarda. Herhangi bir açıklam^^^ftu Rı gormuyonız. Sadece kitabı ^ ^ V i P ı dıniri nefret ve korkuya hazırlBpnıa MPÎR kiâ o K 45. yıl sayı 1S815 Telgraf r e melrtup «dresi: C u m h u n y e t Telefonlar: 2 2 4 2 8 0 2 2 4 2 9 6 tstanbuJ Posta K u t u s u : îstanbul N o 24« 2 2 4 2 97 2 2 4 2 9 8 2 2 4 2 99 Çarşamba 7 Ağustos 1968 ARAT KITABE"V^KMara Cad. No 45/1 ) t^P^er Han Istanbul Ankara Bayıi: Başkent Yayınevi VjğmR İnönii, Demirere cevap verdi Y. Seçim Kurulu kararından scnra Bslediye «ASILSAYIN BAŞBAKAN DERİN Meclisi ilk toplantısını yaptı, 3 yaralı var VE TEHLİKELİ BİR GAFLETÎN CHP Genel Başkanı îsmet înonu, «Partısıni gaflet içınde olmakla» ruçıuyan, Başbakan Suleyman Demırel'e dun, sert bır cevap vermış ve cSavın Başbakan tâkıp etmekte olduğu ıç polıtıkasının da ıspatladığı uzere, asıl kendısı derın ve tehhkelı bır gafletın tam ortasındadır. Iktıdar olarak ustesınaen gelemedığı huzursuzluklara, çare dıye gınştığj teşvıkler ve tertıpler vatandaşı hem rahatsız etınekte, hem de cıddı şekılde endışelendırmektedır» aemıştır "Teşvik ve 200 AP'li kavga lertipler çıkardı endişe uyandırıyor,, (ISTANBUL HABER SERVİSÎ) ORTASINDA BULUNMAKTADIR» Havada Kalan Sözler aşbakan lutfetmiş, A P. Merkez Temsllciler Mecllsinde vaptığı son konusmasının basın» dağıtümaBina izin vermiş. Yazık ki, hattâ A.P. U de olnalar. bu konuşmayı oku>an vatandaşlar, Başbakanın sozlerindcn hiç de olumlu izlenimler edınmış olamajacaklardır. Baştanbaşa çelişilerle dolu sözlerıne bakılırsa Sayın Demirel'in ne demek istediğini anlamaya gerçekten imkân yok gıbidır, «Memleketin gerceklerini en iyi taılenler kendilerı imiş. Halka en i>ı şekilde kendileri hizmet edebılırlermış. Turkıye'nın problemleri ancak, A.P. felsefesiyle, ço»umlenebilirmiş. Bu bakımdan hıçbir problemin hallını başkalanııa bırakmajacaklarmış » Nedir bu sözlerin anlamı, kulum söyler misiniz? Mdsbet bilım oğreniminden geçmiş, matematik okumuş bir Devlet adamırıın mantığına jakışır şe\ler midir bunlar? Memleketin gerçeklerını en iyi kendilerinin bildıği iddiası gene kendilennden «menkul» olduğuna gore, A.P. leınsılciler Meclisinde yapılan konuşma, Nasreddın Hoca'nın hanumda sovlediği şarkı misali, havada kalrnıyor mu? Dijecekler ki, «Bizi halk seçti, bu halkın yargısıdır.» E\et ama halk sizi memleket çerceklerıni en iji bildiğınız için seçmedi ki! Övle olsa idı dort >ıllık sureve luzum gorulmez, karşınıza çuçlu muhalıf partiler cıkarılmaz, elinıze devletin tapusunu gecirmenızi onleyecek Anavasa kuruluşlarından ortada eser bulunmazdı. Halk sizi Anavasa smırlan lçmde ve muhalefetin devanılı kontrolu altında dort yıl sure ıle memlekete hizmet edesinız di>e seçtı. Bu surenın bitimınde gene halkın karşısına çıkacak \e belkı de seçimleri kajbedeceksinız. Onun için «Hiçbır problemin hallinı başkalarına bırakmajacağız» sozu de, Nasreddın Hoca'nın hamam şarkısı gibi kubbede bomboş çınlamaktadır. ^a^ın Demırel'e gore «Türkive' de sokak muvaffak olatnayacakmış, ama şu da bilinmeli imiş ki, sokak muvaffak olursa komunızm gehrmis.» Nıçın illâ komünizm de, başka bır şey, orneğın irtica, ya da faşizm değil? Bu sorunun cevabı Savın Başbakanın benbğine jon veren felsefenın içinde saklıdır. Başbakan tutucu, u\uşturucu \e dısa baçlı bir poUtikanın temsılcisidır. Ov deposu bildiği bir takım çcvrcleri mutemadiven okşamaya, buna karşıhk halkın kendı kaderine kendi eliyle hâkim olması uğruna didinen herkesı toptan komunist ılân ederek bunların gozden duşmcsıni saglama^a çaba harcamaktadır. Bu çabayı harcarken ortanın solunu aşın sola zemin hazırla;nakla suçlamakta ve bu yuzden CHP nin «Gaflet içinde» yüzduğünü so>levecek kadar ileri gitmektedir. Yâni Sayın Başbakanın demokrası anlayışı komşumuz Yunanistan'ın ağına dıistüğü cunta demokrasisi ile ayni paralelde gcrunmektedir. Sozlerinden ortaya çıkan bu benzerüği Sayın Demirel, belki açıkça fark edememekte, bu yuzden de korkarız asıl kendisi gaflet icıne düşınus bulunmaktadır. Zira biz Başbakanın bılerek. isteverek ıa%>ıznılen vana bır adam olclusuna inananlardan değiliz. Turdumuzda bır dikta rejimini kurup vürutecek maddî manevî her türlıi .nıkândan yoksun hulunduğuna «ore, bunu istese de basaramaz. Ne var ki. üç vılı aşkm bir suredir »Tirüttugu politikava bakarsak Demirel'in \aptıği fa«ızme zemın h»7irlamaktan baska bir şe\ değıldir Bunu hâlâ gorememesi, nnun hesabına ajnca hazındır Ya saldırgan aşın sa»? CHP'nın «Ortanın Solu» kavramını bır daha anldtan ve Bav bakanın, bu ılkelerı ar.lamamakta ısrarını veren İsme* Înonu cevabına şoyle devam etmıştır «Ortanın soln, anlayıssız ıktıdarların vonetiınınde bunaldıkları zaman çıkıs volunu asırı nçlarda arayan kütleler ıçın bir ümit ışığı. bir kurtulns çaresıdir. Bu karakterı i'e Ortanın Sola politikasının, asırı sola ıemin hazırlamadıÇını, tam aksıne, onun karsısmda knrnlabılecek barajların en fsaslısi oldogunu Türkive'de ?rtık pek çok kimse bilmektedır, anlamaktadır. Sayın Başbakanın henüz bnnlar arasmda olraaması h«zın bir tecellidir. Kendisı, ıç politika davranıslarivle valnız asırı sol için degii, ondan da daha saldırçanı ssırı ia* için bütün zeminlerin en elverislisini hazırIamakta olduÇunn fark etmemektedir. Bnnlar. içinde bulunduçunu sovledigim drrin gafletin delilidir.» (Arkası Sa. 7, Sü. 2 de) Yuksek Seçım Kurulunun ıptâl kararından sonra yenıden toplanan İstanbul Beledıye Meclısı, dun hâdıseh bır şekılde çalışmalarına başlamıştır. Içlerınde tutanaklan ıptâl edilmış bazı uyelerm de bulunduğu 200 kışılık bır AP'lı grupun, Meclıs toplantı salonunun kapısına, uzennde •Hâkimiyet kayıtsız şartsız Yuksek Secim Kurulunundur» yazılı, çıçeksız bır sıyah çelenk koymaları ıle gergmleşen bır hava ıçmde toplanan Mechs uzun sure, çal'samaz hale gelmıştır AP'hlerın protesto gosterılerının her an patlak verecek bır çatışmaja varabıleceğını goren CHP Grupu, Beledıje Başkanı Dr. Atabey'den Toplum Polısını çağırmasını ıstemıştır. Dr. Atabey, bu ıstek uzerıne, Vah Poyraz'Ia telefon goruşmesı yapmış ve yarım saat sonra bır otobus dolusu po'ns, Beledıye've gelmıştır. Başkan Atabey. ValVden «Toplum Polisi» istedi AP'lilerin, Meclis toplantı salonnnun kapısına bıraktıklan uzerl «Hâkimiyet, kayıtsız şartsız YUKsem Seçim Kurulunundur» yazılı çiçeksız siyah çelenk... AP'liler hâdise çıkanyorlar GENERAL Ivan Klimenko Protesto gostenlprı. saat 14 30 da başlamıstır Keledıve Keclısı nın kapısında toplanan AP'liler Meclıs uyelenn^, «Revsiz jelen eşekler • Millet «i/den ne bekler», «Oysuzlarsojsuzlar», «tstifa», «Seçim». «Moskoflar gelıyor» dıye bağırmak suretıyle, aleyhte tezahurîta geçmıslerdır Saat 14 30'da Meclıs topla» tısı nı açmava gelen Ba^kan Ata bey'e de bu arada «Yasa babal Senden hizmet beklıvoruz» dıye lehte tezahurat yjpan AP'hler, daha sonra dınleyıcılere ayrılsn kısmın sağ tarafını doldurmuşlardır Dınlejıcılere ajrılan balkonun sol tarafında ıse, CHP'hler yer almıstır Baskan Atabey'ın, «Umnlmadık ve beklenmedik bir zamanda maruz ve mecbur kılınan bu operasvon, bizlerden acele hizmet bekleven Istanbulln vatandaşlarımızın üzerinde tered dut ve endise varatmıstır. 200 (Arkası Sa. 7. Su. 7 de) TARIHÇI Le\ Bezimensld «HİTLEmN SONU»NU MOSKOVA mHAYET AÇIKLADI (DIŞ H\BERLER SERVIS1) NEW YORK 1945 yıhnda, Nazı başkentine ılk olarak giren Ruslar 23 yıl sonra Hıtler'ın olumune aıt belgelerı açıklamışlar dır. Şımdıye kadaı bır tabanca ıle ıntıhar ettığl sanılan Nazı DIK tatorunün, sıyanur ıçerek kendını oldurdüğu anlasılmıstır. Hıtler''n cesedmın teşhısi, dış.~nnın aynntılı bıçımde ıneelenmesı sayeslnde mumkun olmuştur I Arkası Sa 7. Su 5 de) APLILERIN baskını, Beledıye Meclisini karıştırdı ve ver ver vumruklaşmalar, itişmeler, kakışmalar oldu Fındık müstahsili, bir mitingle Hükumeti protesto etti FATSA Beş bine yakın Fatsa'lı üretici, hükumetin fındık politikası ile taban fiatını protesto için, önceki gun, bir mıting yapmıştır. Fatsa Zıraat Odası tarafından duzenlenen mıtıngte, «Iki kilo fındık Bir kilo zevtin», «Tüccarla orlak nusınız?», «tmitler, vaadler nerede?», «Borçlarımız ne ol*cak?» dovızlen dıkkatı çekmıştır Toplantıda konuşan müstahsıl Asım Topaloğlu, Ankara'ya bır protesto yuruyuşu vapılarak konunun baskentte goruşulmesını ıste mış, bır üretıcı de bu yuruyuşun, vahnayak duzenlenmesmı teklif etmıştır. Denktaş'ın demeci DOKTOR Faust Shkara\sk> pazarlık ve tartışma halindeyiz,, ANKARA, (Cumhuriyet Bürosu) Alanya'da Kıbns Cumhurbaşkanı Yardımcısı Dr Fazı! Kuçuk ıls goruştukten sonra Ankara'ya donen ve Dışışlerı Bakanhğında bazı temaslarda bulunan Kıbns Turk topluluğu Meclıs Başkanı Rauf Denktaş, «Bağımsızlık esası uzerınde kar«ılıklı tartışma ve pazarlık mevcuttnr. Her ıki tarafın kabul edemıyeceği formüller vardır. Bunlann dışında bır uzlasmaya varma çabası içındeyız» demıştır Hacettepe Hastahanesınden sağlık durumu ıle ılgılı bılgı alan Denktaş, kalbıncfe herhangi bır hastalık olmadığını, aşın sınır ve beden yorgunluğu tesbıt edıldığını knllectrol'unun yuk seklığı ve 24 kı'oluk fazlalığını atması ıçın sıkı bır perhız tavsıye edıldığını sovlemıstır Denktaş, ıkıncı safha gorusmelerın 29 Ağustosta başlı\acağını, bunun 810 hafta kadar su receğını ve bunda bır anlasmaya varılırsa alt komıteler halınde uçuncu safha çalışmalarına geçıleceğını. acele edılecek bır durum bulunmadığını, bugun ıçın açıklanabılecek bır durum olmadığını be'ırterek sunları soylemıstır* (Arkası Sa. 7. Sü 4 de) DINLEY1CI LOCASI, BİR STADIN TRİBUNLERINI ANDIRIYORDU „ "Karşı/ffcff,, Üniversitesi ikiti öğrenime taraftar ANKARA, (Cumhuriyet Burosu) Mılli Egıtım Bakanlığı tarafından hazırlanan, Unıversıtelerde «Gece oğretımı» yapılmasına ılışkın kanun tasarısı, Ankara Unıversıtesı Senatosunda goruşulmuş ve gece oğretıml yerına «tkılı oğretım» sıstemının uygulanması benımsenmıştır. AncaJt. bu sıstemın hangl fakultelerde uygulanabılecegı konusunda Devlet Planlama Teşkılâtının goruşunun almması uygun çorulmuştur. Planlamanın goruşu alındıktan sonra mesele bır kere daha gozden geçırılecektır Bır yetkıli, şartlar uygun olduğu takdırde onumuzdekı oğrenım donemınden ıtıbaren yeni sıstemın uygulanabılecegınl soylemıştır Bu konudakı başlıca endışeler, unıversıtenın mali durumu ve oğretım uyesı yetersızlıgınden doğmaktadır. Bağışlar devam ediyor "Mücode/e Nomaz,, Izmir'de de kıhnacak tZMtR, (Cumhunyet Eee Bfirosu) KomunızTi.e Mucadele Derneğının organı/e ettığı, «Komunistleri yıldırma namazı» Pazar sabahı Hısar Cam.ınde kı lınacaktır. Komanızmle Mucadel e Derneğı yonetıcılt.n Manısa, Aydın, Denızlı, Muğla ve Balıkesır subelerıne vazışmada bulunarak «Musluman vatandaşlar ı» konvovlar halınd» Pazar sabahı saat 4'te Hısar Camııne gelmelerını ısteraıştır. HITLER ve Eva Braun (X) işaretli verde vakılmışlar. (XX) ışaretli yere de gomulmuslerdir. (Fotoğraflar. THA ÜPI) ((Bizim Ev)), Ege AP Teşkiietını karıştırdı Urdün Israil çarpışmasına dün ianklar da katıldı (DIŞ HABERLER SERVİSI) AMMAN B. Mılletler Guvenhk Konseyı, dun Israıl'ın Urdun'e saldırısını ıncelerken; Urdun ve Israil Kuv\etlerı arasında tanklar, havan topları ve makınelı tufeklerle »kı saat suren bır çarpışma olmuştur TJrdun Askeri Sozcusu'nun bıldırdıgıne gore, Israil bırlıklerı, 11 35'de (GMT) Tabarıye Golunun 9 mıl Guneyınde Mahraba bolgesınde uslenen Urdun bırlıklerıne ateş açmıştır Sozcu, Urdun'un ateşe karşıhk verdığım, fakat bır kayıpları olmadığını bıldırmıştır. (Arkası Sa. 1, Sü. t de) İZMİR, (Cumhuriyet Bürosu) Istanbul Emniyet Teşkilâtında büyük değişiklik yapıldı Istanbul Emniyet Mudurlüğunde genış çapta değışıklıkler yapılmıstır. Son çıkan kararnameye gore, Ikıncı Sube Muduru Vedat Sokullu, Toplum Zabıtası Mudu ru Zulfu Ağar ve Trafık Şubesı Muduru Munır Daldal, a\nı maas ve k^droları ıle Istanbul Emnıvet Mudur Muavınlıkle rıne, Emnıvet Mudur mua\ını Gurbuz Atahek Polıs Okalu Mudurluğune, Emniyet Mudur Muavını Orhan Erdem Polıs Okulu oğretmenheıne. Uçuncu Şube Muduru Zekı Tamay Vılâ>et emrıne, Dorduncu Sube Muduru Guitekm Demır Uçuncu Sube Mu durluğune atanmıştır Trafık Su(Arkası Sa. 7, Su. 8 de) AP Genel Başkanı Sulevman Demirel'in, zaman zaman eski Demokratlara karşı çıkması. Ege bolgesüıdekı \P teşkılatını, tamamen karıştırmıştır. Bu yuzden de. eskı Demokratların Izmir'de kurmaja çalıştığı «Bızım Ev» işi, gecikmiştir. 32 öğrencinin sorgusu yapıldı Polısın t T ü öğrencı Yurduna yaptığı baskın sırasuıda vakalanan ve gorevlı polıs memurlarına hakaret, ekıp şefını yurt bınasına kapatarak hurnyetını tahdıt ve toplu halde ızrardan» sanık olarak Adlıyeye verılen 32 oğrencının dun 4 Sorgu Yargıçlığınca sorguları yapılmıştır. Samklardan 12 st tutuklııdur Bu arada 30 polıs memuru da tanık olarak dmlenmıştır Oğrencılerın duruşması, bugun yapılacaktır Müstakbel Şube Başkanı cayınca... Rusyo'dafci Uatik kazasında yaralanan beş Türk'ün sağlık durumu düzefıyor ANKARA, (Cumhuriyet Burosu) Rusja'da trafık kdzjs tıda ya ralanan beş TurKun sagliK durumlarında duzelme kaydedıldığı ve endise verıcı durumun ortadan kalktığı oğreaıtmıştır. (Arkası Sa. 7. Sü. 2 de) Eisenhower, 3. kalb krizini geçîrd' WASHtNGTON, (a^.) Esln Başkan Eısenhower, 3 ay içinde 3 uncu kez kalb krızı geçırmıstır. Walter Reed Askeri Hastanesı ılgılılerı, 77 yasındakı generalın goğsunde sıddeth ağrılar hıssettığını, fakat durumunun şımdı ıstıkrar kazandığını bıldırmışlerdır Sıvası çevrelere gore, AP Genel Merkezı teskılât kademelerınde gorevlı partüüerın, «Bizim Ev».n kuruluşunda gorev almamalarmı ıstemış, bunun uzeruıe de, Izmır Şube Başkanlığma getırılmesı duşunulen tzmır Senatoru Beliğ Beler. gorev kabul etmekten caymıştır Eski Cumhu» oaşkanı Celal Bayar'm kızı Nılıfer Gursoy tarafından başkanlık ıçın destes lenen Belığ Beler'ın son tutuma karşısmda eskı Demokratlar uzerınde durulmaya başlanmıştır Eskı Demokratlar, Genel Markezın Ege AP teskılâtını sıkıştırması uzerıne, îstanbul'da Bayar ın da bulunacağı bi' toplantıdan sonra, Izmır Sabesını açmayı, da ha uygun bulmuşlardır Yakınrta vapılacağı bıldırılen bu toplan'ıdan sonra, «Biziır Ev» Izmır Şubesı, resmen kurulaeak, buyuk ıh tımalle de başkanlığa, Dr. Behçet tz veya Sadık Giz getırılecektır (Arkası Sa. 7. Su S da) Yargılandılar Öte yandan, b Fılonun gelışi sırasında, Taksımde «Protesto» gosterısi yaparken yakalanan 16 oğrencının yargılanmasına dun de devam edılmıştır Duruşma, 10 Ejlul'e bırakılmı^tır Anghkan doğum kontrolunda Papa'ya karşı çıktı LONDRV (a a) Lambeth'dı» Anglıkan Kılısesı yetkılılennı bır araya getıren konierans, Papa'nm doğum kontrolj aleyhındekı büdırısını reddeden bır karar tasarısını, dun oybırhğıyle kabul etmıştır. Batnard, Loren'i kıramadı... Avrupa seyahati esnasında Sophıa Loren'le dost olan ve bu dostlugun derecesı hakkında dedıkodular çıkan Dr Barnard'ın, Italja\a gıdeceğı açıklanmıştır. • ll Tempo» gazetesınm haber verdığıne gore, Dr. Chrıstıan Barnard unlu fılm >ıldızı Sophıa Loren ın rıcası uzerıne Roma'ya gelerek, bırı mavı hastalığından mustarıp olın altı \asında bır erkek, dığerı ıse dort yasınd» bır kız çocuğunu tedavı edecektır Universitenin geleceğine ait tedbirler Schwartz, raporunun ıkıncı bölumunde unıversı'enın geleceğl konusundaki gonişlerın şoyle .v çıklamaktadır «Daha once soyledıklerımizden, tedbırlerın gayelerl kendiliklenn den anlaşılır: # Gençlığimızde mevcut o lan nefse ıtımatlarını korumak Gençlenmızın memleketı ı (Arkası S». 7. 8ü I de) Johnson kontrolde.. NADIR NADt Başkan Johnson da, dun genel sağlık kontrolund'en eeçmek uzere, Teksas takı San Antonıo Haıtanesıne yatmıstır. 16 YIL ÖNCE VE BUGÜN ATİNA, (a^) 1 Yunn Sen Sınod'u Mesınıva'va bağlı t'ıparıtza kovu papaztnı biı dv papazlık vapmakfao mpn^tmi'tır. Bu karara sebe'">, papazın motosıkletle dolasmı>.ıd'r Papaza motosiklete binmek jasak!.. Joponya, nkonto haddmi md'rdi TOKYO. (a a) Japonya Merkez Bankası ıskonto haddınl * i6,205'ten " o5 840'a ındırmeğe karar vertnıştır Karar, bugunden ıtıbaren uygulanmaya başlanacaktır.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog