Bugünden 1930'a 5,453,013 adet makaleKatalog


«
»

YASAK SEVİŞMEK Atilâ tlhan'm uzun zamandır bek lenen yeni şiir kitabı 72 sayfa 5 lira. BİLGÎ YAYINEVİ Yenişehir ANKARA Cumhuriyet 9227 umhuriyet KURUCUSü: YTJNUS NADİ 45. yı/ soyı 75817 Telgrai r e mekhıp adresi: Cumhurıyet [stanbul Posta Kutusu: İstanbu) No 246 Telefonlar: 22 42 90 22 42 96 2 2 42 97 2 2 4 2 9 8 2 2 4 2 J9 Pozarfesı 5 Ağusfos 1968 ordan YovÜnlü Buİ! rdiği birbikov'dan Nihal bu ad rinden güzel ve el çıktı altında Varlık Yayınl ve hemen lâyık olduı çekti. Çoğu Bulgaristan şayışını canlandıran bu h: Seyfettin'i okuyormuşcasın okuyacak ve seveceksiniz. Fiyatı i lira. İlâncılık: 7937 Saidi Nursi'nin Mevlidinde Risalei Nurdan PODGORNY, KOSYGİN, BREJNEF VE DUBÇEK BRATİSLAVA'IU İlk Üniversite reformunu yöneten Ord. Prof. Schvvartz'ın 1952 yılında verdiği rapor Parçalar okundu (Mclunct MERCAN Bildiriyor) VAN Nurcular ve IMüslünıan Kardeşler dün Van'da büyük bir gövde ^österisi yapmış Saidi Nursî için okuttuklan mevlit vesilesiy'le bol bol NıırcuJuk propagandası yapnuşlardır. Yurdun uzakyakın muhielif yerlerinden uçak, utobüs, mınıbüs ve kamyonlarla gelerîk ıki gün ıçerlsinde Van'da tjplanan nurcular bere ve takkelerle şehirde gezmişlerdir. Aşağı Norşin Camıınde saat OS'da başlayan mevlıdi dmlemek ıçın gelenlenn büyük bir kısmı camiye sıgmadıklarınnan bahçede bağdaş kurarak cturmak zorunda kalmışiaıdır. Sjat 12've kadar devam eden Kjıanı Kerım ve mevlıdi sık sıü kesen hatipler, Rısaleı Nur'dan parçalar ve Saıdı Nur^inın ögütlerını okumuşiardır. Nurcuların okunan dğütlere, Kuron ve mevlitten daha çok savgı gösterdikleri görülmüstür. Sehirde toplanan ve Van'lı gönüldaşlarının evlennde mısafir kalan nurcular, öncekı gece sabaha kadar evlerde âyin vapmışlardır. Mevlit boyunca şehirde güvenlik tedbirleri aUnmı;tır. ^^^^^^ Bratislava bîldirisi acıklandı Çekler Varşova Paktı Politikası dışına çıkmayacak (DIŞ HAEERLEK SERVİSİ) MOSKOVA 12 saat süren altılı Bratislava Zirvesinin ortak bildirisi Ğün yaymlanmış ve Çekoslovakya'nın Varşova Faktı siyaseti ciışına çıkmamay: kabul ettiği anlaşılmiştır. • „"• IClllll İVİUII Çekoslovak Komünist Lideri Dubçek, dün Çek halkına hitaD e n yaptığı konuşmada «Bratislava'da hiçbir çizli anlaşmanın imzalanmadıfını» bildirmiş ve «Egemenliğimiz konusunda kaygılanmaya sebep yoktur. Ancak Cumhuriyetimiz her alanda sosyalist ülkelerle işbirlifine dayanmak zorandadır» demiştır. Dışişleri Bakanı Haıek da, toplantıda Çekoslovakya'nın iç sorunlarının ele alınmadığını beJirtmistir. Bratislava konferansına katılan Sovyel heyetinden sonra Polonya, Bulgar ve Macar heyetleri de Slovakya başkentinden dün ayrılmışlardır. Macar Komünist Parti Lideri Kadar, Bratislava toplantısını övmüştür. Doğu Avrupa Komünist Zirve Konferansı sonunda yayınlanan bil diride taraflann •Bnrjuva İdeolojisi ve Antlsosyalist» kuvvetlere karşı mücadeleye devam etmeleri (Arkası (Sa. 7, Sü. 3'de) "Universile Ulkenin örneği haline gelmeli,, r Ord. Prof. Dr. Philippe Schwartz tarafından Türk çe olarak yazılmış bıılunan ve «İstanbul Üniversitesinin Bugünkü Durumu ve İstikbali» başlığını taşıyan 53 sayfnlık raporun başlangıç kısmı şöyledir: Üniversite nedir? 16 YIL ÖNCE VE BU6ÜN Atatürk'ün emriyle 1933 yılında başlayan: fakat daha sonra ilgisizlik, ihmat, çejitli çıkarların çarpışması, bizipleşmeler gibi nedenlerle yarıda kalan ilk üniversite reformunu yöneten Ord. Prof. Dr. Philippe Schwartz'ın 1952 yılında memleketimizden aynlırken zamanın Cumhurbaşkanı Celâl Bayar ile diğer bazı yetkililere verdiği rapor, kısa bir süre önce patlak veren olaylar dolayısiyle yeniden önem kazanmıştır. Profc Schwartz, Türkiye'de gençlik olaylanntn başlaması üzerine, yakın dostu bir Türk Profesörüne bir mektup yazarak 18 yıl önce kaleme aldığı bu rapolun yeniden gözden geçirilmesine yardımcı olmasını riea etraiştir. <Bu gidişle gelecekte binbir türlü denge bozukluklarmm doğacağını» 16 yıl önceden haber veren ve ÜniversHenin problemlerini şaşılacak bir isabetle teşhis eden Türk dostu ünlü Profesör'ün bagün aktüalltesinden hiç bir şey kaybetmeyen önemli ve ilginç raporunun bir özetini okuyucuları mıza sunmayı yararlı buluyornz. uçaklon loproklarını bomboladı Tarikat kavgası yarahlanndan ıfc/sf ö/dü ADANA Şekir Paşa Mahallesinde önceki gece tarikatçılık yüzünden saat 21 sıralarında çıkan silâhlı büyük kavgada, yaralandığını bildirdiğimiz 8 kişiden 2'si ölmüştür. tddiaya göre, «Yeter artık. size yedirdiğimiz paralar... diyerek bu tarikattan ayrılan Mehmet ve Fadime Gümüş adlı karı koca tarikatın silâhlı elebaşları tarafından ağır şekilde yaralanmışlar bir süre sonra da ölmüşlerdir. Tarikatçılar kavgasında yaralsnan Durdu Yıldırım, Ayşe Yene, Sultan Yene, Bektaş Yene, Emine Solak, Güllü Ateş, İbrahim Gümüş ve A>nur Gümüş hastanede tedavi altına alınmıştır. New York'un zengin valisi Nelson Rockefeller Cumhuriyetçi Partinin Başkan Adayı seçiliyor Güvercin mi, Şahin mi? (DIŞ BA1ÎERLFR SERVİSİ) TEL AVİV, (>j.) Bir Israil askeri sözcüsü, Israil Hava Kuvvetleri'nin Ürdün topraklarında Amraan'ın batı ve güneybatısındaki El Fetih teşküâtına ait kamp'arı bombalamağa başladığını açıklamıştır. Belirtildiğine göre, Israillilerin giriştikleri bu yeni saldırı, Ürdün topraklarından Israil'e vaki sızmalann son günlerde artrnış olması üzerine yapılmaktadır. Amman Radyosu, hava akın]an sırasında biri çocuk 5 kişinin öltfüğünü. 20 kişinin de yaralandığını bildirmiştir. Amman Jtadyosuna göre tsrail uçaklarının akını üç saat sürmüştür. Bildiri Güvenlik Konseyine çağrı Öte yandan Ürdün Hükumeti, Israil uçaklannın Ürdün topraklarını bombalaması üzerine. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin acele toplanmasını istemistir. Babası ile amcasını öldürcîü ELBİSTAN llçemizin Iğde köyünde dün, Salman Çam adındaki şahıs, tarlasını elinden almak isteyen babası Ahmet ile Amcası Ali Çam'ı öldürmüş, kar deşi Hacı Çam'ı ağır şekilde yaralamıştır. Dr. Küçük, ikinci görüşmeden mucize beklemiyor ALANYA Kıbrıs Cumhurbaşkanı Yardımcısı ve geçici Türk Yürütme Kurulu Başkanı Dr. Fazıl Küçük, tatilini geçirmekte olduğu Alanya'da dün, yardımcısı ve Türk Cemaati Mec lisi Başkanı Rauf Denktaş ile üç saat süren bir görüşme yapmıştır. Denktaş'tan bilgi alan Dr. Küçük, gazetecilere verdiği yazılı demecır.de «Türk Rum cemaatleri arasında başlayacak ıkinci toplantıdan mucize beklemediğini, ancak iki tarafta iyi niyet devam ederse neticeden ümitli olduğunu» söylemiştir. Dr. Küçük, «Bu görüşmeler ba sarısızlıkla neticelenmemeii. Netice ne olacak hiç belli olmaz» demiştir. Gazetecilerin «Görüşmeler iyi neticelenirse şahsen Makarios ile karşılaşacak mısınız veya diplomatik alanda riaha büyük bir toplantı yapılacak mı?» şeklindeki sorusuna Dr. Küçük şu cevabı vermiştir: «Eğer iyi netice olursa bir kon ferans olabilir ve hepimiz nrada toplanabiliriz.» Dr. Küçük, «Ada'da tam bir barışın sağlanmasından sonra 10 yılda Türk toplumuna neler verilmelidir?» sorusuna karşüık, «Hayat ve mal garantisi, Tiirklerin Kıbrıs'lı olmalarına saygı gösterilmesi ve ilerlemek için ekonomik haklar» demiştir. Aybar Sükan'ı suçladı ANKARA, (Cumhuriyet Bürosu) Adalet Bakanhğma v»ıılecek Seçım Kanunu ile ılgîli ghriişle rini tesbit etmek ve son oîayları görüşmek üzere TtP Merkez Yürütme Kurulunda bır konuş ma yapan Genel Başkan Mehmet Ali Aybar, İçişleri Bakanlığının TlP'ne oy veren kö\leri tesbite çahştığını ve arkasınrtan bu köylere ağır Oaskı yapıldığını iddia etmiştir. Seçimler sırasında îçışleıi Ba kanlığına tarafsız bir kışı.'iin se tirilmesını isteyen Aybsr, ancak bundan sonra normâl bir se çımden bahsedilebilecejjinı ileri sijrmüş ve seçim »mnıyetmin ke sınlikle sağlanmasını içteyerek, «Gerçekleri bilmeyen s^çmen oyları ile demokrasi (sandıktan çıkma) biçimini alır» demiştir. Daha sonra partilere ha?ineden yapılan yardımlarda eşıtsiz lik bulunduğunu ılerı süten Aybar, bunun mutlaKa öuler.mesi gerektiğini söylemıstir. (Arkası Sa. 7. Sü. 2 de) MİAMt BEACH (FLORİDA) Kasım ayında yapılacak Amerika Baskanlık seçimine katılacak, Cumhuriyetçi adayı seçecek olan Parti Kurultayı, bugün çalışmalarına başlıyacaktır. 3 gün sürecek Kurultay'da, başa güresen Nixon, «Vietnam'da Amerikan varlığı nın zorunluğunu», Rockefeller ise «Banşa yol a<,acak kademeli bir cekilmeyi» savunacaklardır. ' Bir başka deyişle. kurultay'da, savaş isteyen «Şahin»le, bans istiyen «Güvercin» boy ölçüşecektir. Sivasî gözlemciler. Kurultaj açılırken, parti örgütünü daha çok etkilediği anlaşılan eski başkan yardımcısı Nixon'u, New York'un zengin valisi Rockefeller'den daha şanslı görmektedirler. Kurultayda Amerika Birleşik Devletlerinin 50 eyaletini tem TRABZON (a.a.) Gümüşsil etmek üzere ülkenin dört bir ypnından gelen delegeler, 10 kihane'nin Kadırga yaylasından lometrelik plâj boyunca uzaEynesil'in Oren köyüne gıtmekte olan Ruhı Eren yönetımınde(Arkası Sa. 7 Sii. 3 de) Bir kamyon devrildi, 8 ölü 17 yaralı var kamyon Üniversitenin gayesi, bir memleket gençliğinde ilme karşı alâka uyandırmak suretiyle ratandaşlara, hattâ bütün insanlığa kajşı mesuliyet duygusunu terbiye etmek ve böylece vicdanı şuurlandırmaktır. Bir memleketin prosperitesi ve muvazenesi için kat'i önemi haiz olan bilgi zihniyeti, yani çıplak hakikatleri aramak ve çekinmeden ifade etmek kahiliyetini sağlayan Üniversitenin milli hayattaki rolü her türlü takdirin üstündedir. Üniversitede doktorlar, mühendisler, hâkimler, avukatlar, memurlar, zabitler. tticcarlar, politikacılar ve kısaca milletin bütün varüğını ve i»tikbalinı kendilerine emanet ettigi şahsiyetler yetişir. Bu sebepledir ki, bir Üniversitenin seviyesi, bir milletin kendi istikbali icin ideal olarak kabul ettiği seviye ile hemâyar olmak zaruretindedir. Hattâ daha ilerîye giderek diyebiliriz ki, Üniversite, insanhğın en mükemmel şahsiyetlerinin istediği ideal yaşama şartlannı temin etmek için uygun bir teşkilât olmalıdır. O halde «Türkiye fakir bir memlekettir. diye, Üniversitesini de memleketin umumî seviyesine uydurarak mütevazi ölçüler içinde kalmasım istemek hiç de doğru değildir. Üniversite, memleket ve millet için, hattâ insanhk için vazolunan ileri ve yüksek ideallerin gerçekleşmiş bir örneği haline gelmelidir. (Arkası Sa. 7. Sü. 1 de) Ord. Ptot. Scbwaıtz Ord. Prof. SCHWARTZ KİMDİR? Zamanın Milli KÇitim Bakanı Rcşid (ialip ile birtikte 1933 Üniversite reformunn yöneten Ord. Prol. lir. Philippe 8chwartz 1884 Vılında Macaristan'ın Vrsac sehrinde dofmustur. 1919 da Budapes te Tıp Fakültesinden menn olan Dr. Schwartz, daha sonra Almanya'ya »reçerfck Frankfurt AmMain (iniversitesine öjtretim üyesı olarak «irmiştir. 1923 tt Patalojik Anatomi Ooçenti tıtrinl alan Dr. Schwartz ı«ÎX vılın da ProfesörlüÇe yükselmistir. 1833 vılında. Nâzi rejimi baskısı viizünden di^er mıîsevi asıllı üniversite ö£retim üyeleri ile birlikte Alnıanya'yı terkp mecbur kalan Dr. Schwartz, kısa bir küre Iv viçre'de kaldıktan sonra Kesid <ialip tarafından Türkiye've dâvet edilmiştir. Ba« langıç safhasında tstanbul Oniversitesı '•eformunu vöne ten Dr. Schwartz Ordinar yüs Profesör titri ile Tıp Fakültesi Patalojik Anatomi Enstitüsü Direktörlüfcüne getirilmistir. 1952've kadar İA yıl memleketimizde kalan Prof. Schwartz, anıiarda. büyük bir Türk dostn ve fazilet sahibi bir bilim adamı olarak yaşamaktadır. Hâlrn "2 vaşında bulunan Profesör. Amerika'da çalısmaktadır. AP'ye göre son olaylann amacı demokrasiyi tahrip etmek Mnbafazakârların adavı Richard ISison ANKARA, (Cumhuriyet Bürosu) Genel Başkan ve Başbakan Süleyman Demirel'in başkanlığında iki gündenberi çalışmalarına devam eden AP Merkez Temşi'.ciler Meclisi Toplantısı dün sona ermiş ve yayınlanan bildiride çeşitli konulara rfeğinil miş ve son olaylann Demokrasiyi tahrip etmek amacıyla meydana getirildiği iddia edilmiştir. Yüksek Seçim Kurulunun son kararının da eleştirildıgi bilriırı de bu konuda şöyle djnilmektedir: «Yüksek Seçim Kurulu bn ka> r »rı ile hnkakun omumî esaslarına aykırı bareket etmis, Anayasayı, kanunlan, AP tüzüğünü maksat dısı anlamış ve uvgulamıştır. Ba suretle amme vie danında tedavisi zor yaralar açılmıştır. Yüksek Seçim KurnIn. seçimin temeli olan millet iradesi yerine âdeta, lâyin müessesesini ikame etmiştir. Yüksek Seçim Kurulunun bn karannı, demokrasiye ve onun temeli olan seçim müessesesine bir müdahale olarak addetmek serekir halkın iradesi yerine, kcndi tercihlerini kovan bn saretle vetkilerinin smırlannı aşaıı orranların, asli görevlerini vapnıala(Arkası Sa. 7. Sü. 4 de) Bir lokma eksilmiş Ankara'hlar, fınncılarla belediye nin işbirliği sonunda aynı parayı verip, otuz gram eksik ekmek yemeğe başladılar. Bir belediye yetkilisi halkın sır tından çıkan zam için «Alt tarafı bir lokma eksik ekmek yiyecekler» diyip işin içinden çıktı. ve zammı küçümsedi. Oysa bazı ekmek fabrikaları da ekmeği eksik satarak lokmayı ikiye üçe çıkardılar. Resimde. yeni şekli ile 620 gram olması lâzım gelen ekmeğin 590 gramlık •lokmalanmış» şekli görülüyor. cekı gece, sert bır vırajda fren lerı tutmadığı ıçın 250 metrelık ^ uçuruma yuvarlanmış, fındık Ş£ toplamaktan dönen 25 kışıden ^ 8'ı ölmüş, 17 kışı de yaralanmış tır. Kaza sırasında şofor, kam E yondan atlayarak kaçmıştır. E Kazada ölenlerin adları ve = yaşları şöyledir: Hanife Tas (65).= Havva Doğan (65). Turan Bank= o»lu (12), Aysel Bankoğlu (15), = Ahmet Lzun (9). Zülfiye Çetin = (14), Fatma Sağır (13), Fatma = An. 17 yaralı Trabzon Devlet Hastanesine kaldırılmıştır. Bun E lardan üçünün durumu ağırdır. Ş İstanbul'da son 24 saatte mey dana gelen 6 trafik kazasmda ise S bir kişi ölmüş 6 kişi yaralanmış Z tır. Kazalar içki sür'at ve dikkat E sizlik >üzünden meydana gelmiş E tir. E ön^HIIIIIIIIHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIMIIIIIHIIIIIIIIIIIIIIIIinillll^ E ş E E E Marmaris'teki orman yangmı dün sb'ndürüldü MARMARlS. (Said A. TERZİOĞLL1 Bildiriyor) Marmaris'in Gölenya ve Osmaniye ormanlarında beş gün önce başlayan yangın önceki gün geç vakit tamamen kontrol altına alınarak söndürülmüştür. 15 bin hektarlık sahayı tehdit eden yangın, tahminen 500 hektar sahada zarara sebep olmuş. söndür me işleminde de 830 er, 20 subay ve assubay, 30 orman teknisyeni ve 300 kadar orman mükellefi faaliyet göstermiştir. = Yüksek Seçim Kurulu E E E E E = E E E E E n E E Ş = E E Ş E 7 Bir ölü 6 yaralı E BİR r DAKİKA: % Özarda, D'nçer ve Çağlayangil hakkmda gensoru açıfmasını istedi | | | | Ekenler ve biçenler Adana'da, güpeşündüz, şehrin en işlek yerinde, bir adam, evlenmek üzere bulunan bir genç kızı. sekiz dokuz defa bıçaklıyarak öldürmüş. Sebep: O, kıza lâf atmış. Kız da ona «terbiyesiz» demis. Peki, bu adam kim? Evvelce birini daha öldürmüş. yirmi sene hapse hüküm giymiş. Fakat Af Kannnundan fay • dalanarak cezaevinden çıkmış bir azıh. Maalesef artık alıştığımız bn çeşit vak'alarda iki bakikat çıkıyor ortaya: I Cezaevlerinin maaşallah, ne kadar «terbiye ve ıslah edici» olduŞu. Bir de:"3 Birbirini kovalıyan Af Kannnlarının ne kadar yerinde ve lüzumlu oldu Bayar ve 8 0 ANKARA, (Cumhuriyet Bürosu) = 7 ay içinde 661 çocuk telci Çocuk felci olayları son 15 yıl içinde en yüksek seviyesine, bu yılın 7 ayında tesbıt edilen 661 olayla ulaşmıştır. Yılbaşından bu yana İstanbul'da çocuk felcinden ölenlerin sayısı J7 yı bulmuş ve Ağustos ayının Hk üç gününcfe ıse 11 çocuk lelCi olayı, tesbit edümıştır. Bilim odamlan mantarla kanser arasında ilişki arıyor SORK (a.a) Kpnser konusunda araştırmalar vapan bılım adamlarının gözleri altı yıldan kısa bir süre içinde arka arkaya kanserden ölen üç erkek kardeşe çevrılmıştır. Kardeşlerin üçü de, «aracıger kanseri yüzünden ölmüstür. VandErbilt Ünıver«ıtesi (X«>h vılle, Tenne^see; bnım adamlan Dr. Ruth Hahstrom ve Thurman Dee Baker üç kardeşın. ay nı çeşıtten ve karacığerlerının nötratize etmesıne ımkân verme yen bır zehırle karşılasmış olmaları ıhtımalı üzerinde durmuş ve görüşlerını destekieyen delıller ele eeçırmıştır Sözlconusu uç karri^jın çocuk(Arkası Sa. 1, Sü. 2 de) Bagımsız Aydın milletvekili 5 Reşat Ozarda, Millet Meclisi = Başkamığına bir önerge vere = rek mıüi mentaatlerimize aykırı ş hareket ettiği ıçüi iki yıl önce = Türk vatandaşlığından çıkanla = rak yurda sokulması yasaklanan Ş «Size bu kısa foto • ropöriajla bir köviimüzö. insanlannı. uğr.ıPapaz Yakovas'ın özel ızin ile Türkiyeye prmesinı sağlayan 3 şılarını, tutkularını. dertlerini, isteklerini, günlük yaşantılarını Dışişlerı Bakanı thsan Sabrl = vermek istedim. Doğu'da bile az köy beni böylesine düşündürÇağlayangil ve yurt dışında Tür E müştür. Seçimden seçime ellerine biraz daha fazla para geç«n kiye aleyhinde Islediğı ağır suç 5 insanlann kurtuluşu, Anayasamn tastamam nypılanmasına lar dolsyısiyle Yakovas'ı tevkif = bağhdır, özeti bu...» ettirmeyerek eörevinı yapmadı = ğını iddia ettigı Adalet Bakanı = Hasan nincpr dakkıncia gensoru Ş açılmasını ıstemıştlr. cıiııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııır, arkadaşı karpuz bayramına fcaMdr BfRSA Celâl Bayar ve «Bizim Ev.in kuruculanndan 80 kiŞilik bir grup dün Orhangazi iiçesine bağlı Sölöz köyünde yapılan an'anevi «Karpuz Bayramı»na katılmışlardır. Sölöz, Eceler, Dutluca ve Narlıca köyleri muhtarlarının çağrısı üzerine karpuz bayramına katılan Bayar, kızı ve damadı ile «Bizim Ev»in kuruculan, öğle yemeğini İznik gölü kenarında yemişler, daha sonra Gemlik'e de uğrayarak «kf*m üzeri lıtanbui'* dönmüflerdir. Yarın Cumhuriyet'te n N
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog