Bugünden 1930'a 5,465,457 adet makaleKatalog


«
»

ŞAHESER ROMANLAR Yazan: KENYON ALEV ALEV Ke/ıı çıktı U 5 Lır> Çcviren: V. Gültekb Ingiliı Şoiri Byren'un Sono». Aşk, Ihtirm Içind» AUv AUv Yamp Tutusan Hayoti Bu Romanda Butün H«y«<onıyl« Anlctılmıjtır. I umhuriyet KURUCUSD: nJNUS NADİ Garip Olaylar ., üşenmemiş, taribi M; ^ ,k bugün bizi şaşırbaştan aşagı. ikjîyaçak gerçekleri, otan, garip L»«« •JİJ^^ilgilerden son layları toj meydana gederece ilgi çekT ıt da öğtirmiş. Bu umerı çevirisi retıci eser Behçet' ı Kitapile Varbk Yayınevu tla Çiktı. ları arasında beş lira İlâncılık 7957 8156 OÜVEN V A V I N K V I 45. yı/ sayı I587Î Telgraf vt meltfup adresi: C u r a b u n y e t İstanbul Posta Kuttısu: t s t a n b u l N o 246 TeJefonlan 22 42 90 22 42 96 2 2 42 97 2 2 4 2 9 8 2 2 4 2 J9 Pazor 4 Ağustos 1968 6'lı Bratislava toplantısı 12 saat sürdü • Son Sovyet birlikleri de Çekoslovakya'yı terketti (DIŞ HA1ÎERLER SERVİSİ) BRATİSLAVA Altı Doğu Avrupa komünist lıderının, Çek reformlarını gorusmek uzere dun saat 7 GMT'de burada basladıkjarı toplantı, 18 40 GMT'de sona ererken, Çekoslovakya'dakı son Sevyet a«kerının de ulkeyı terkettığı açıklanmıştır. Günlerdir hazırlanan Beyazıt mitingi yapıldi Döğalen bir geııç hastaneye kaldırıldi Demirel, yine Yüksek Seçim Kuru unu suçladı Komünizmle savoş için ond Ögrenci derneklerinin tertipledigi mitingi izleyenler Başbakana göre karar; haklı, âdil ve flnayasa'ya uygun değil ANKARA, (Curahuriyet Bürosu) Adalet Partisi Genel Başkanı ve Başbakan SU" leyman Demirel, dün saat 10 da Genel Merkezde toplanan partislnin Merkez Temsılcılef Meclısında' son olaylan eleştiren uzun bir konuşma yapmış, ts' tanbul tl Genel Meclisi ve Belediye MecUsi üyeUklermin iptali konusunda Yüksek Seçim Kurulunu : yeniden ağır şekilde suçlamışUr. Yüksek Seçim Kurulunun Istanbuldaklne ben, zer ve AP. aleyhine 10 karar aldığını belirten Demırel, Kurulun oy ıptal etmek gibi bir yetkısınin oulunmadığını iddia etmiş, «Yüksek Seçim Kurulununj herhangi bir karan haksız, Anayasaya ayfcm, seçimin temel telsefesine aykın, bizatihi kendi kararlanns aykın ise, böyle bir karar Yüksek Seçim Kurulu tarafından verildi diye, haklı, âdil ve Anayasaya uygun addolnnama?» demiştir. Ortak bildiri Seni.. e söylediklerini biliyorksunuz : Memlekette topu I topu bir avuç komünist 1 varmış. Bir araya gelip sandığa oylarım atsalar yanra mılletvekili çıkaramazlarmıs. Kopardıkları bütün gürültü seçim yolu ile devleti ele geçiremiyeceklerini bildikleri içinmiş ! Pekiy, o halde bayların kopardıkları daha büyük gürültünün anlamı nedir? Meşru yoldan hiçbir zaman iktidara gelemiyecek üçbes kisi, ortalıgı karıstırmak hevesiyle patırdı ederse iktidarda buiunanlara düsen, patırdıyı kat kat artınp y«rdn hu««rMilufa boğmak mıdır? Böyle fctr davranıs komünistlerin ekmeğine yag sürmek olmaz mıî Olmasına elbette olur. ama biıim iktidar takımımn kayplan bambaskadır. Türkiye'de bir komünizm tehlikesinden soz edılemiyecegini bugün on yasındakı çocuklar da bilir. Ne var kı. olmayan bir tehlikeyi var göıtel i p b i r korku havası yaratmaya çalışmak da özgürlükten hoslanmayanların her zaman başvurdugu klâsik bir yöntemdır. Biz demokrasiyi yalnız muhalefette bulunduğumuz sıralarda severiz. tktidara geçtik mi demokrasi bizi rahatsız eder. Ne yapıp edip ortalıgı suspus etmenin yolnnu aranz. Bulursak keyfimize payan olmayacagını sanırız ama bngüne degin o yoldan keyt sürebilmiş bir tek babaviğit çıkmamıstır aramızdan. 27 Mayıs Devriminin namuslu ve kahraman lideri rahmetli Cemal Gürsel «Komünizmle mucadelenin en tesirli çaresi komunizmi serbest bırakmaktır» demisti. Bu sözü dinleseyd.k ne olacaktı? Yarım milletvekılı çıkarmaya gücü yetmeyen bir avuç adam simdikinden daha fazla gürültüraüyapacaklardı? Elbette vapamıyacaklardı. Yapamıyacaklardı ama o zaman bizim bavlar da hoslanmadıkları her düşüncenin sahibine rahat rahat «komünist» damgasını vurmak olanagından yoksun kalacaklar'önun için rahmetli Cemal Gürseie kulaklannı tıkadılar ve •erçek demokrasilerde yeri olmayan bir korkulugun yurt duzevinden kaldırılmasını engelle'R'ahmetli Gürsel'i dinleselerdi simdi «komünizm yasak olduğu için komünistler kendilerini sosyalist maskesi arkasında gızlıyor» demek suretiyle aynntılı rejimleri birbirine kanstıramıyacaklardı. " Bu mantıkla bizim baylar islerine gelmeyen, çıkarlarına uymayan her düsünceyi yasaklamanın anahtannı ele geçirdikler i kanısındadırlar. Bunlara gbre Amerikan emperyatizmine karsı relmek komünistliktir, NATO'va ha>ır demek komünistliktir. toprak reformundan yana olmak, aiır endüstnnin devletlestırıls i n i istemek komünistlikt.r. me sair Nâzım Hikmefi övmek komünistliktir, özel yüksek okulları eleştirmek komünistliktir hattâ ortanm solunda bulunmaK komünistliktir. Talleyrand «Bir adamın bır satır yazısını gösterin, idamına gerekçe hazırlayabilirim» demıs. Bizim baylar da kendılennınkıne uymayan her düsüncenın ardında komünizm propagandası yattıgını ispatladıkları kanısındadırlar. Komünist propagandasını ispatlayacaklar ve sizi 142' den içeri tıkacaklar. Sonra da sıkılmadan demokra«iye ve fikir özgürlügüne gazetelerinde sütun sütun övgü yazıları döseyecekler ! Ama fa7İa umutlanmasınlar. Bu oyun böyle sürüp jçitmez. Sonunda onlar hava alacaklardır. Çekoslo\ak «ÇTK» Haber Ajan sının bıldırdığıne gore. «Görüsmeler, samimi ve yoldaşça bir hava içinde geçmiş ve toplantı sonunda vayınlanacak olan ortak bildiri, oybirligiyle kabul edilmiştir.» Sovyetler Bırlığı resmi haber ajansı olan «TASS», Bratıslavatoplantısıyla ılgılı olarak, şu haberı vermiştır. «Bulgaristan, Macaristan, Demokratik Alman Cumhuriyeti, Polonya, Sovyetler Birliği ve Çekoslovak Komünist ve tşçi Partileri temsilcilerinin Bratislava'daki toplantısı, 3 Ağustos 1968 akşanıı sona ermiştir. Görüşmeler, samimî yoldaşlık havası içinde geçmiş ve bir ortak bildirinin oybirligi ile kabul edilmesiyle sonuçlanmıştır.» I Konya'daki toplantıya cjvar illerden yiizlerce kişi getirildi İSTANBUL HABER SERVİSt Millî Türk Talebe Birliği ile bazı teşekküllerin dihı Hürriyet Meydanuıda müştereken dÜ7cnlediği «Komiinirrnle Savaş Mitingi» ndc, komünizmle savaş için and içilmiştir. İstiklâl Marsından sonra şehitlere Fatiha okunarak baslanan toplantıda dövüJen bir genç» hastaneye kaknnlnuştır. Konyada yapılan «Mücadele Mitingi» ne ise, civar illerden otobüs ve kamyonlarla getirtilen yiizlerce kişi katılmıştır. Miting sırasında herhangi bir lıâdise olmamıştır. İ 3> anbul'daki miting Mcşruiyetin kaynağı ! «Çekoslovakya'nın iç sonınlan ele alınmadı» Çekoslovakya Dışişlerl Bakanı Jıri Hajek, Bratislava konferansından sonra duzenlenen basın toplantısmda; «Bu konferans sıra(Arkası Sa. 7, Sü. 4 de) MİTlNGtN GENEL GÖRÜNÜŞÜ Yuhofonon Yakovas, İstanbul'dan ayrıldı 144 kişilik maiyetiyle birlikte özel uçakla tstabul'a gelen ve Kuzey Guney Amerika Ortodoks Kıliscleri Birliği Başkanı Yakovas, dun öğleden sonra yurdumuzdan ayrılmıştır. Fener Patrikhanesinde, Athenagoras'la gizli temaslarda bulunan Yakovas, 3 günlük temasları hakkında açıklama yapmaktan kaçınmıştır. EDEBİYAT FAKÜLTESİ TALEBE CEMtlETÎ FLÂMASI ALTINDA TOPLANDILAR, DİNLEDİLER . (Fotoğraf: Ibrahım KÖSEOĞLU) Torilcot Adana'da tabanca ile 8 kişi ağır yarolandı (ANADOLÜ AJANS1) ADANA Şakırpaşa Mahallesınde dun saat 21 sıralarında. tarıkat meselesınden akraba kadınlar arasında çıkan kavgad'a 8 kısı, tabancayla ağır yaralanmış, 6 kış r.ezaret altına alınmıştır. Iddiaya gore. Eşe Çakır adlı kadıi bir sure once. mensup oldukları «Biberi» tarıkatından ayrılan akrabası Fadıme Gumuş'le munakaşaya tutuşmuştur. Ese. bır daha tarıkata donmeveceğını b.ldırmesı uzerıne Fadıme'yı a*ır yaralamıştır. HamL'e olan Fadı:re'nın yaralanması kavgayı alevlendırmış. taraflar tas. sopa ve s:lâhla bırbırlerıne gırmıştır. llgilüer. «Biberi» tarıkatı seyhının bır kaoTın olduğunu. halen nezaret altında bulundurulduğunu bildırmışlerdır. Sanıklardan bazüarının. tarıkattan ayrılanların ya«ama hakkı olmadığını soylediklerı ıddıa edilmiştir. Kovusturma, devam etmektedır. Protesto Yako\ as'ın Fener Patrikhanesinde bulunduğu saatlerde, patrıkhanenin önüne minibüsle gelen bir grup genç, protesto gosterisi yapmak istemişse de, Polis, kendilerine engel olmuştur. Gençler, müdahaleye rağmen, üzerinde «Patrlkhane ve Yakovas. sizi ölıime mahkum (Arkası Sa. 7. Sü. 3 de) r Konusması sırasında asırı sa^ın son günlerde girıştigi cihatt çağrılanna ve özellıkle Konya olaylanna değinmekten kaçınan Demirel, sadece İstanbul olaylarını eleştirmekle yetinmış ve bunların tahrik ve kışkırtma eseANKARA, (a^.) Beşiktaş aksettirümıştir. Yüksek Seçim llçe Seçim Kurulu, Yüksek Seri olduğunu iddia etmiştir. Kurulu, Beşiktaş llçe Seçim Kuçim Kurulu'nun İstanbul BeledıOlaylar karşısında basının turulu'nun «Oy çokluğu» ile aldıgı Çok sıkı guvenlik tedbirlerinin ye Meclısi ve ll Genel Meclısı tumunu da şıddetle yeren Debu karan, geçersiz saymış, aynseçimlen hakkında aldıgı karaahndığı Hürriyet Meydanmda, ca Kurul Uyeleri hakkında kamirel, gazeteleri «ortalıgı bulann, «Hukuk dışı bir karar» nıtemiting saat 14 de İstiklâl Marşı ile nuni ışlem yapılmasını istemışdırtnak» la suçlamıs, «Şayet bühğinde görerek, bunun uygulanbaşlamıs, bunu, şehitlerimizın rutır. Yüksek Seçim Kurulu ayntün bn gayretler iktidan gözdrn maması gerektiğüıı «Oy çokluğu» huna okunan «Fatiha» takip etca, «Kesin kararlarını aynen uy düsürmek, hırpalamak için yapıile kararlaştırmış ve durum, İsmıştır. gulamaktan çekinecek Kurul uyelıyor ise, gayet tabiî iktidar mestanbul ll Seçim Kurulu Başkanleri hakkında da ayni yolda iş ru bütün yollardan kendisini, niDaha sonra llham Gençer'ic idalığınca Yüksek Seçim Kurulu'na (Arkası Sa. 7. Sü 6 da) re ettiği bir grup, Gızi Ovnsnzamı, rejimi savunacak, rejim pasa marsını; «Olamaz böyle o £>»MIIIIII||||||||||||||||l||||||||||||||||||||||||||M||||||||IIMI!IIIIIIIIIIIIMIIIIinif ve devlet düşmanları ile başa lamaz. kardes kardeşi vuramaz = çıkmasım bilecektir» demiştir. Milliyetçi Türk Milleti, hab yo = (Arknsi Sa. 7. Sü. 1 de) lundan aynlamaz. Kem gözle =: kimse bakamaz, vatana fesat so 2 (Arkası Sa. ?. Sü. 1 de) = Beşiktaş Seçim Kurulu için takibat açılıyor Oy iptali yerine seçim iptali ve seçimin yenilenmeslnin bütün bu mahzurlan ortadan kaldırabileceğini iddia eden A.P. Genel Başkanı, devamla şunları söylemiştir: «Kesin olan milletin karandır. Şayst milletin kararının kesinliği yürürlükte degllse ve bunun yerine mesuliyeti olmıyan kurullann kararının kesinliği ikame edilebiüyorsa, bu takdirde mesnıiyetio kaynağını tâyin etmek gerekir. ? Böyle bir karar seçim kazanmamıs bir partiyi iktidar, seçim kazanmıs bir partiyi de Meclis dısı bırakabilir. Bn itibarla Yüksek Seeim Knrulunan fttanbat seçiıaleri ile ilfili karannı demokratik hukuk devletini zedeliyen bir karar addediyoruz.» Sadece İstanbul olaylan «Mücadele Mitingi »nde «Ordu Mli/ef Eleie» slagonu kullanıldı | | | | | Bir köpek, mini eteğe kurban oldu Dun sabalnn eıken saat.erınde Fmdıkı 1( j a (lZ1ncirleme» bir tarfik kazası olmuştur. Büyük bir şans eseri kimsenin yaralanmadığı bu kaza, «34 FF184» plâkalı çöp kamyonunun onünde giden «34EU016» plâkalı taksiyi sollamak istediği sırada olmuştur. Once kamyon taksi nın arkasına vurmuş ve takiben taksi de tretuvarda duran «34HP 402» plâkah Wolksvagen'e bmdırmiştir. Resimde kazadan sonra birbirine giren araçları ayırmağa çahşanlar gorulmektedir. (Fotoğraf: Tulay DİVİTÇtOCLU) Katolik Papazlar, evlenmeyı fcf/f'seye ferch ediyor BUFFALO (New Sork) Vatıkan ın kurallarınca evlenmelerı jasak olan katolik papazlardan bazılarınm son zamanlarda evlenmelennın sıklasması dıkkatı çeker bır hal a'mıştır. New York eyaietının Buffalo «ehrındekı, Canısıus ruhanî kolejmde profesörluk yapan 44 ya«ındakı Cızvıt papazı Charles Kernng, oncekı gun papazlıktan ıstıfa ederek, Mary Steffan adında 31 yasındakı genç bır ka dın a evlenmıştır Charles Donhue adında 34 yaslarmda bir başka papaz da kılısesmden ayrılıp, adı açıklanmayan bır genç kadınla evlenmeyı tercıh etmıştır. Papazlann bırbırien ardına evlenmeye baş'amaları, katolik çevrelerde üzüntü varatmaktddır. KONYA «Mücadele Birîi E ği» tarafından dün saat 16.30' r da duzenlenen «Mücadele Mi = tingi», bir g'ivde gosterisi şek = linde geçmiş, hiçbir hâdise ol Ş mamış, civar il ve ilçelerden s yiizlerce kişinin getirildiği gö ~ rülmüştür. E Uç gündenberi şehir sokaklann = da «Evini bırak, dükkânını kîlitle, = arabanı terket, mitinge katıl* slo E ganı, pankart ve e' ilânları etsısinı E gostermış ve mitingin yapılaca|ı E hükumet alanı, tamamen dolmuş E tur. = 23 Temmuz olaylarından sonra s şehnmıze gelen Ankara Toplum E Polisınden bır grup ile jandarma E komando taburu, şehırde olağan E üstü guvenlik tedbırleri almışlar = dır. = (Arka<i Sa. 7. Sü. 2 de) E ROMA, (a a ) Bir mini eteğin çekiciligine kapılan bir avcının ihmali bir av köpefinin hayatma mâl olmuştur. Sıcılya'nıo Raguzza şehrındekı bır yol geçıdı kapalıyken kopefıyle birlikte geçıdın açılmasını bekleyen bır avcı, mır.ı etek gıymış bır genç KIZID domates toplamak üzere yere eğıidığını görünce aklı başından gıtmış v* kıza yanaşrnak ıçın köpeğın zıncırını geçıde bağlamıştır. Adam gerı dondüğünde, bavaya kalkan manıaya asılı kalan köpeğinın öldüğünü görmuştür. Mini eteğin çekiciliğine kapılarak köpeğinin ölümüne sebep olan avıç, bu ihmalinden dclayı 21.000 Liret (yaklaşık olarak 350 TL) para cezasına çarptınlmıştır. İ Uçağın iniş takımı = açı/ınco kaçak İ yolcu düşüp öldO E Z S = S PARİS. (a.a.) Amerika'daki se\gıüsine kavuşmak için bır Portekiz uçağının iniş takımları arasına saklanan fakat takımlar açılınca düşup olen bir Yugoslav kadmuı cesedi bulunmuştur. Polis. yaptığı açıklamada, Dobrila Baliç'e ait cesedin, Perşembe gunü Orly havaalanına 11 kilometre uzakhktaki bir meyva bahçesinde bulunduğunu bildirmiştir. Ankara yolunda bir trafik kazası daha: Beşölü,12 yaralı NADÎR NADt EOLU (Özel) Ankara yolunu.n Çaydut mevkıınde otobüs • kamyon çarpışmasında 5 volcu olmüş, 12 sı de yaralanmıştır. Dun sabaha ;arşı saat 03 sıralarında meydana gelen kazada Ankaraya gitmekte olan Mehmet Büvük ıdaresındekı 16 AV22'« plakah «KSmıl Koç» otobüsü ılp Fehmı Özdetnır yonetımınde.îi 18AD583 plâkalı kamyon çar pışmışlardır. Istanbuldan onceKi gun saat 19 da hareket eden otobüs yolculanndan Dr. Nızamettin Alemdar ile yaslı bır kadın ve yaş ları 8 12 arasında olan birl «rkek, üç çocuk parçalanarak 61muşlerdır OtoJüs şoförunün de varahlar arasında bulunduğu 12 kıçı, Bolu Devlet Hastahanesıne kaidırılmışur. Erkeğin dizkapağı kadmo takıldı MONTREAL Kanada'da 49 yasındaki bır erkeğm dizkapağı, 60 yasındaki bır kadına takılmıştır İlgıliler, şimdılik bu konuda lazla bilgı vermemişlerdır. VAN Nurcular. Saıdi Nursi' = nin surgun edihşının yıld&numü £ olan bugun. Kopanis Koyünde, bir «Iman tazeleme tBreni» yapacak E lardır. Kopanis Koyu, şehre 15 ki Ş limetre uzaktıktadır ve Saidi Nur = si, uzun süre burada yp^rnıştır. Türkiye'nin dört bir yanından E Van'a akın eden Nurcular, saat Ş 9'da topluca Kopanis Koyüne gide S rek ziyarette bulunduktan sonra E şehre dönerek, Norşın Camiinde E Saidi Nursi icin nkutulacak mevli S de katılacaklardır. S •İman tazeleme töreni» dolayı 5 siyle Polis ve Jandarma, çok sıkı Ş tedbirier almıs ve her ikı tejkilât s da, a l a r m d u r u m u n a geçirilmUÜr. • E Nutcular, bugün = Van'da "Iman = Taze/cme,, törenı | yapıyor | föyılönce ve bugün Bereketli Ege lopraklannda BİR KÖY... E 3333 nüfuslu. 871 hane. Günlük ortalama = gelir adam basın a 250 krş. Nüfus artışı %15. = Salı günü Cumhuriyet'te | Üniversite reformunun hazırlayıcılanndan Prcf. Dr. Schv/artz'm 1952 de verdiği raporu açıklıyoruz. Yann Cumhuriyet'te ^milllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllMIIIIIIIIIIIIIIIIMIIIIIIIIlB
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog