Bugünden 1930'a 5,454,028 adet makaleKatalog


«
»

Mehme! Odabaş ProdüktivileKurumu Yayinları Personel Rejiml Satif Sanaiı BankacıbJc Turk Toplu Iş Sözlesmes] mevzuatı Sanayıde İnsan Mdnasebetleri. TeJ: 49 04 77 Adres Saka Selım Cıkmazı, Kısmef Han BEYOĞLU ISTANBUL 45 Vll ttlVI Cumhurbaşkam, son günlerin olayları ve sosyal konuları hakkında mesaj yayınladı U 15838 h KADERLERÎMN NE OLACAGIVI BEZGİNLİK \ E snUNTI ÎÇÎNDE BEKLETEV ÇEKOSLOVAKYA H1LKI VE GE\CXIĞtM (/n/versıf? Imtihanlanna Hazırlama Kurslan layitlara. baslanmışfır broşur isteyini*. . FUNÜS NADİ fufflMffaiî <f AAucfA* f9£A H Telgraf c* mekrup adresb Cumflunvet Igtanhul Fosta Kurusu: tstaabtü Ne Z44 42 80 22 42 U6 2 2 42 97 22 42 98 2 2 4 2 18 Çek Başbakam, Moskova görüşmelerini anlattı Çernik, "Aklı baş»nda o\an\oıın,f Çekoslovakya'dan kaçmasmı istedi ..Ve Içişleri Bakanı istifa etti U • • H Güven Dershanesi Osmanbey Halâskârgazi Cad. No: 200 Telefon: 47 46 68 tâncılık: 795310120 Sunay:«Kaba kuvvet gösterisine mutlaka son verilmeli» «Zafer Bayramı» dün biitün rurtta coşkunlukla kutlandı (İSTANBUL HABEK SERVİSI) Ağustos Zafer Bavramımn 46. yıldönurnu. dun butun yurtta oldufru gıbi, Istanbul'da da torenlerle kutlantnıştır. Taksım'de, Orduevınde ve Vatan Caddesinde yapılan geçıt \e gosterıler parlak olmuş; halk, şanlı ordumuzun temsılcileriyle harb maJulu \f mılıs kutıetlert gazılennı, coşkunca alkışiamıştır ANKARA, (Cumhurijet Burosu) Cumhurbaskanı Cevdet Suna\, 30 Agustos Zafer Eayramı dolavısıvla yayınladığı mesajında Zafer Bayrammı kutlayarak 30 Agustos'un onemını belırttıkten sonra Anayasa duzenı. sos>al problemler ve haklar, kaba Kuvvet gostenlen, laıklık ve dın ıstısmarı, emperyalızme k>ırşı mucadele. Amenkan donanmasının zıvaretlen, sıjasi partıler ve basının rolu ıle »şırı akımJar konularında dujıU'jıeierını açıklamış, uvarmalarda bulunmuş'ur Sunay, «Devletin iktısadı \e sosval amaçlarına ulaşabılmesı ıçın ıktisadı gelışme \e kavnak veterllgı olçusunun, Anavasanın gosterdığı ınsanca \asama seııvesını bır an once gerçeklestırecrk konularda ve verlerdr, ısteklerı de tatmın edecek ıtahetlı bır takdırle knllamlma»ı lâzımdır» demış, ayrıca her turlu kaba kuvvet gostenlenne baş \urraaja son verılmesı gerektıgını, ozeilıkle belırtmıştır «Artık hür bir ülke değiliz» (DIŞ HABERLER SERVİSt) PR4G Ansdolu Ajansımn büdırdığıne gore, Çekoslovakya Başbakaru Oldncb Çernık, yuksek mevkıler ışgal eden hükumet yetkılıleri ıçın düzenlenen ozel bır brıfuıgde yaptığı konuşmada, Çekoslovakyanın artık hur bır ülke olmadıfını Lfade ederek, «Sovret işgal komutanlarının bütun ülkeyi, gerektıği takdirde kaba kuvvete başvurarkk ele jeçınne» tehdıdınde bulunduklarıru açıklamıştır. Çernık, ulkenın «beyınlerının» ^ ^ fı^sat varken Çekoslovak>a'dan avnlmalannın en doğru hareket olacağını ka%dettıkten sonra, Ruslsrın muhtemelen Sıbırja ya surulecek bmleıce Çek ın adını havı uzun bır lıste hazırladıklarını bıldırmıstır Lıstedekı şahıslar, Çekoslo\ak>a'da askerı bır \onetım kurulur kurutmaz \akalanacaklardır [Çernık'ın bo konnşmasından bir kaç saat sonra, Çek Içislerı Bakanı Josef Pa\el, ıstıfa «tmıstır.] Çernık, hukumet ve partı vetkılılenrun şahsı emnıyetlerıne daır bır soruya uevaben «Bunu artık kirose garantı edemez. Ben şahsen, kendi eıitenliğunden emın değilim» demıştır Başbakan Çernık, bu ozel toplantıda, Prag İJdPrlennjn Moskova'da tnaruz kaldıklan ağır beskıian anlatmif, Çekoslovskya' da olup bıtenler hakkında kendılenne en ufak bır bılgı dahı verılmedığını, Rusların bazı Çek vatandaşlannı oldıirduğunü ıse, PR4G Çek basını için 7 bu hafta başında Moskova'dan ay önce açılan ozgurluk perdePrag'a dondükleri vakıt oğrendık sı, dun sabahtan ıtibaren, yelenni soylemıştır. nıden kapandı Çekoslovakya'(Arkası 8». 7. Sü. 3 te) da komunıst Ronesansının hazırlanmasuıda, >urutnlmesinde ve halka ındirıimesınde en onemli rolu oınavan Çek basınında «Oto Kontrol» adı altın da sansurun uygulanmasına başiandı. Hukümetin, Ruslara tâ\ız olarak verdıği ve dun uyHrulamasına geçtiği bu sansur karan, onumuzdeki hafta baçında toplanacak Millet Meclisinden de geçirüecektir. PRAG, (a.a.) Baskent PragÇekoslovakyanın temel gazete da dolaşan sovlentılere gore, lenyle radyo ve televızyon uzerınSovyetler Bırlığı, Amerıka ıle dekı Rus ışgalı, devam etmekteVıetnam ve Çekoslovakya konudır Gızlı olarak yeraltı çalışmalarında bır anlaşmaya varmak sıyle çıkanlan gazetelerde ıse beıstemektedı'r Rusya'nın bu ga lırlı bır değışıklık goze çarpmak y e ıle Amenka'ya «Siı Vletnam' tadır Bu defışıklık, kontrolun dan çekilin, biz de Çekoslovakbaşlamasındandır Yedı ay once va'dan çekılelim» dıye bır tek3 5 mılyon tırajh gunluk gazeteielıfte bulunduğu ılerı surulmekruı satışı, ışgal gunlerınde 5 nulte*r. (4rkı«. >a i s ü 5 de) Prag'dakı Amenkan Buyukel . çılığı, bu haber uzenne herhangı bır yorumda bulunmamıştır. Aynı haben nakleden Avustur ya radyosu da bu tekhfın Perşembe gecesı, Prag'dakı dıploma tık bır kabul resmınde soz konusu edıldığım belırtırken, kabul resmınde Amenkan Buvuke'çısının de bulunduğunu soylemıştır Serserl tunstlerın bulaşıcı hastalıklar taşıdıklan tesbıt edılmış, • bu konuda Ugılıler incelemelere başlamışlardır. Emnıyet Müdurluğune yapılan bır ıhbarda, şehri doldunnaya başlıyan ve hıç bır kontrol yapılmadan Turkıyeye gıren «Bıtnıklenn» «Frengı, belsoğuklugu» gıbı hastalıklardan otuVIYANA, (a a) Sovyetler ve ru baza dıspanserlere başvurup te Muttefıklen, onemlı sayıda asken davı gördüklen oğrenılmıştır. Rumen smın yakanlannda topla(Arkası Sa. 7, Sü. 4 de) M ORDU KOVIUTANlNA SUNULAN BİLDİRİ Gençlık orgutlerı temsılcılen, Orduevınde 1 Ordu Komutanı Orge nerai Haydar Sukan a bır buket vermışlerdır Bu arada gençler Ordu Komutamna Amenkan 6 Fılosunun tzmır e gelışını protesto eden bır bıldın sunarak kendısmden, «İkinci Kurtulus Sarasına katUmasııu» ıs temışlerdır Ordu Komutanı Orduevınde tebrıklen kabul ettıkten sonra Tak sım Anıtına çelenk koymuş ve saygı duruşunda bulunmuştur Buradakı geçıt tdremnden sonra da Vatan Caddesıne gelınmıştır HALKI DUYGULANDlRAN GÖSTERİLER Burada da, gunun anlam ve onemını belırten konuşmalardan son r«, buyuk bır geçıt torenı yapılmışür Once Harb Malulu, Mılıs Kuvvetlerı, Istıklal Kuvayi MUUye gazılerı, süâhlarım ateşleyerek geçmış tır Bu manzara, halkı duygulandırmıştır. (Arkası Sa. 7, Su. 4 de) Çek basını tamamen sansür altına alındı Yeni fikirler ve Anayasa Anavasamızın hak •ııama hurrıvetını kabul ettığını, f=k»t rorlama 3Oİuyia hak elde etmenın karşısında olduğunu. sos\sl adalet ve guvenlığı sağlaroa^a jonelmış olan devletin kalkınma çabalarına daha fazia guç ve hız vermesı gerektığını kal(Arkası Sa. 7. Sü. ( da) • GENTÇLİĞİV HER TLRLÜ SOKAK EYLEMLERİ DE DURDU.. Özgen ACAR bildiriyor Abdurrahman Arif, Londra'dan İstanbul'a geldi Son hukumet darbesınden sonra jurt dışına çıkarılan Irak eskı Cumhurbaşkam General Abdurıahman Arıi ve eşı dun Londra'dan uçakla şehrımıze gelmıştır. Yeşılkoy Hava alanında Valı Vefa Poyraz ve Irak Başkonsolosu tarafmdan karşılanan General Arıf, memleketjmızde ıkı ay kalacağuu behrtmıştır E=kı Cumhurbaşkam Arıf. Londra dayken Turk Hukumetmden, geçıcı bır sure ıçın gelmek ısteğınde bulunmuş, bu arzusu kabul edı'mıstı 1lerde Turkıye'ye yerleşebıleceğını de belırten Irak'ın eskı Cumhurbaşkam Turk halkına muhabbetlerının duyurulrnasını ıstemıjtır BAĞIMSIZLIK MITİNGİ Amerikahlar geldi ve yine olaylar başladı. «Tam bağunsızbk mitingi»'ne saldınlar yapıldı ve Universite öğrencileri dövuldn. Rusya, Amerika'ya; «Siz Yiefnam'dan, biz de Çekoslovakya'dan çıkalım» dentiş 8 genç nezarett Ihi Izmir'den notlar.. Ümit GÜRTUNA Sunay'i takdir ediyor SANLI MEHMETÇIKLER IsUnbul'da vapüan 30 \gustos Zafer Ba\ramı toremnde Mehmetçıkler. başlarında suba>lan oldugu haldr. geçerken Sehrımizde gostenlerle kutlanan 30 Ağustos'ta halkımıı, şanlı ordumuzun mensuplarım jıne coşkunca alkışiamıştır. A Arıf, bu arada Valı Poyraz dan, çok sevdığını \e takdır ettığını soUedıgı Cumhurbaskanı Suna\ a selam ve muhabbet'erının ıletılmesı rıcasında buJunmustur agıt patalandı (Cmnhurivet Ege Bürosu) İZMIR Amenkan 6 Püosuna bağh savaş gemıleruun, Mılli Kurtuluş gunlerınde, Izmır'e gelmesım protesto amacıyla, Ege yuksek ogrenım gençhğımn «tam bagımsız Turkıye» mıtıngınde, başlıyan kanlı olaylar, dun sabaha kadaı devam etmış, yıne bazı sağcıların hucunıuna uğnyan ıkı unıversıtelı daha, ağır yaralanarak hastaneye kaldırılmışlardır TMTF ve TMGT ogrencı kuruluşları da, dun duzenledıklen ortak basm toplantısında, saldırganlann «AP militanı» olduklarını one surerek, Izmır Valısme ş daet'e çatmışlardır Bu arada, 8 oğrenci. dun fece, ola>larla ılgili olarak, nezaret altına almmıştır. Bitnikler, sm>r kapılarmda muayeneden geç rı/ecek/er Makarios, Atina'da Türk Yunan ilişkilerini görüşecek ATINA, (Kosta DAPONTE Bildirivor) j Lefkosa'da Kıbrıslılararası ıkılı gorusmeler japılırken, Makarıo« un Yunan Askerı Hukumetıle pazartesı baslıvaçak ılk muzakerelen buıak ılgı toplamaktadır. Gozlemcılerın kanısınca Makarıos un znaretı Kıbrıs mesele^ının gerçekten çok krıtık safhaja gırdıgın e dehl sajılmaktadır Kıbns Rum \e Yunan Hukumetlerının ara arıncfakı ı>bırlığını yenıden canlandırmavı gereklı gorduklerı venı gelısmeİTin ışığında yenı ortaK sıjaset hattı çızmek ıstedıklen anJaşılmaktadır. Makarios, boylece bır taraftan hem Papadopulos yonetımı ıle gergın gorunen ılıskılerını duzeltmeğe çahşacak, bır taraftan da geçen yıl Kıbns'ta Papa dopulos la bırlıkte alınan ve gız lı tutulan karariarı gozden geçırmek fırsatını bulacaktır Sıjası gozlemcılere gore Kıbrıs sorunu gızlı dıploması arkasında «nzlaştırıcı bır anlaşma» safhasına kadar getırılmıştır Bu da sathi bırşey değıldır Temel noktalarda karşılıklı anlayı? mevcuttur, hattâ Kıbnslılararası goruşmelerın ıkıncı botumunun sonunda, muhtemelen kasım bas larında beşlı bır konferans duzenlenecektır Aynı gozlemcıler, konferansın gerçekleşmesı ıçın Kıbnshlar ara«;ında bır on anlaşmaya varılmasını şart koş(Arkası Sa 7. Sü I de) | I j ı 30 Ağustos bu yıl tzmırde bır Abdurrahman Arıf, daha sonbaşka turlu kutlandı Daha ıç ra, uç kızını, Londra'dan geldıten, daha kaygulu Izmırın cadğı uçakla Beyrut'a gondermıstır delennde, mımtazam saflar halınKız'an, once annelerını, daha de yuruyen Mehmetçık, devamlı sonra da babaJarmı sarılıp op«Izmirin dağlannda çiçekler açar muş, gozyaslannı tutamamışlar Kahrolsun duşman, sel gibi kadır Otomobıle bınerken, Yeşılçar» mısralarıyle ba^lıyan marşı koy'de tran<iit yolculardan ekseokuyor, Izmır lımanına resmi bır rısını Arapların teskıl ettığı buzıyarette bulunan dost Arnerıkan 6. juk bır kalabalığın sevgı gosten j Fılo askerlerının bakışlan arasınl e m l e kar;ılanan Arıf, bunlara > da, elınde sılahıyla, çeşıtlı goste elıjle karşıiık vermıstir. rıler yapıyordu RUS BİRLİKLERİ. TEKRAR ROMANYA SINIRINA YIĞILDI Rapor hazırlanıyor Kok kömürü dağıtım listesi, 7. sahifemizde.. Teminata rağmen Aynı anda TMTF Izmır Bolge Başkanlığında bır basm toplantısı duzenlemıştı Onceden bıldırildıgı uzcre toplantıyı vapması gereken Başkan Yalçm Dagguden'ın has(Arkası ha 7. bu 8 de) Sopalarla saldırı Ankara ve Istanbul'dan gelen arkadaşları ıle gece saat 24 00 ten sonra Atıf gazınosıuıda kahve ıçmeye gıden TMTF Bolgesel Yurutme Ku rulu Başkanı Yalçm Dağguden ve Ramazan Susluoğlu ıle dokuz mısa/ır oğrenci, gazmoda gerıcılerın sopalı baskımna uğramıjtır (Arkası Sa 7 Sfi 1 de) Bu durunı dolayısiyle Emnlyet Muduru Muzaffer Çağlar blr rapor hazırlamaya başlamıştır Bıtnıklenn çofunluğunun hastalıklı olduğu yaptlan bır ınceleme ıle or tava çıkmıs Tophanedekı dıspanserlere gıdıp frengı ve belsoguKluğu tedavısı gordukleri tesbıt edılmıştır Bunun dışında bıtnıklenn ttaçakqılık sahtekârhk uyusturucu madde kaçakçılıgı ve fuhuş vaptıkları da meydana çıkarılmıştır Doğu Bloku ülkelerinden 16 şilep alınacak Denız Tıcaret Fılomuzu genç leştırmek ve takvıye etmek maksadı ıle doğu blokundan 16 şılep alınmasına karar verılmıştır Boylece buyuk kısmı Yunanlı armatorlere odenen yuz mılyonlarca lıralık navlunun dovız olarak dısan çıkması da onlenmıs olacakfır Rusların ve Polonvalıların elındekı satın shnabılecek gemılerı gormek ve ılk goruşmelerı vapmak ıcın ( ) H p « 3 i ^ E i r t p n d**>rt Sağhk kontrolü gerekli Turkıyeye gırmek lstlyen «Bı^ nıklenn» sınır kapılannda sağhk kontroluna tâbı tutulmalau ıçın geıeklı çalısmalrfrm da ılerledığım belırten bır vetkılı. «Türkiveve gelen Bitniklerin sağhk vonunden kontrol edilmeleri gereklıdir Bu kontrol da sınır aapılannda vapü malıdır Ha^talık taşıvan vp ceşıtlı >onlerden sabıkalj olanlar Turkiveye sokulnuyacaklardır Bu nun için de tnterpol ile işbirliğl yapılacaktırr demıştır. Tesbit VE AMERIK^LILAR Amerikalıların bu defaki İzmir gezılcrı bıraz korkuhı geçnor Bırbırlerınden ayrılmavan denızciler, genellıkle kalabalık semtlerde geziyorlar.. Butun bunlar içm polıs, şehrimızde bulunan Bıtnlklenn durum lannı incelemeye başlamıştır Sul tanahmet cıvanndakı otellerde kalanlann lıstesl hazırlanmaktadır. (Arkası Sa. 7. Su. S <la)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog