Bugünden 1930'a 5,465,457 adet makaleKatalog


«
»

rŞAHESER ROMANLAREn Guzel Estrlerı En. Büyuk Yazarların Yazan: KENYON ALEV ALEV Yeni çıktı tlS Llr. Çenreıc V. Gliltekin Jnginı Şoirl Byronun Soncrt. Afk, Ihffrot Içind» Al«v A U v Yomp Tutu«an Hayotı Bu Ronıcındo Butun HayacanıyU AnlotılmıştB. umhuriyet KTJRUCUST7: TUNÜS NADİ 42 224297 \ \ Malazgırt Zeierinin' masebetiyle Mılli\ğitım :|pyımlanmıştır. Mıllî Eğitim BakVılığı tjyle butun kıtapçılarda^525 satılmaktadır. (Basm 2: OÜVEN V A V I M | V 4 45. 15837 «dresl: Teiefonlar: 22 42 90 22 Kutusu: tstanbul No 248 22 42 98 2 2 4 2 » 9 \ Protestoj 26general mıtıngınde v e a m i M ı kavga: 2 öğrenci bıçaklandı emekn ÇATIŞMAD\ COP KÜLLANAN POHS, KAVGACILARI AYIRIYOR ^< 111111M111111111M111111111 f 1 i 11111 11111111111111111111M111111111111111111111111111111U111M11M11111111 ^ Amerikan Filosu Izmir'de 55 albay; general ve amiralliğe terfi etti l AGUSTOS Iki karşı grupun çatışmasında 1 8 kişi de sopayJa yaralandı (Cumrıurhet Ege Bürosu) tZMtR Ege Yüksek Öğrenim Gençliğinin, Amerikan filosunun gelişini protesto etmek amacivle düzenlediği dünkiı «Tam Bağımsız Turkıye Mıtıngı», kanlı geçmış, oğrencilerden Aycan Şenergün sırtından, Rasim Kutlu da kaburgalarından ve başından varalanmıştır. Kimlikleri tespit edilerneyen 8 kişi ise, çeşitli yerlerinden taş ve sopalarla hafif jaralar almışlardır. Olaylar, mitinge taraftar olan ve olmayan gruplar arasında çıkmıştır. üunku olaylara vol açan Akdenız'de gdrevlı Amerikan 6. Filosu'na ba|lı 6 parca gemı. saat 9'da tzmir Limanına gelmistir. Filonun gelisı dolayısiyle çok sıkı ve olaganüstü tedbirler alınmış. sehirde Amerikalılara aıt bınalar, polıs kordonnyla illî iradeyi sungüsüçe\ rilmistır. ' nnn ucunda taşımayan Zivaretier ıçin karaya çıkan Filobır ordn, basarıh satillâ Komutanı Albay Gıbson, lz1 vaslar verse de arkasımir Valisini. Belediye Başkanını nı getıremez, bir gün bir yerde ve Guney Deniz Saha Komutanını kalır, dumura nğrar. makamlarında bulamamış, bunla30 Ağnstos, Türk Ordnsnnnn, rın >erine, j ardımcılarıj la goruşona varlığmı veren Türk Millemuştur. tı ıle omnz omuza yurüyerek Miting ve gösteriler düsmanı Afyon daglarında yok Mıtıng ve gosterıler saat 16 da, ettığı buyük zaferin yıldunümüçok sıkı emnıyet tedbırlerı aldur. tında baştamış, yuruvu* sırasmBır halk direnmesi olarak baştfa polıs arabaları, gençlerı ızlelayan Türk Kurlnloş Mneadelemıstır. „ , , , 81, ordnmııı knrulnp savaş jücü Ellerındfe bayrak ve pankarten iııksek noktasına nlasttğı anlar bulunduğu halde 9 Eylul da bile halkçı niteliçini vitırMevdanındakı TMTF bınası omemistir. Türk sünsüsünün nnunden yuruvuş e geçen gençler, cunda parlayan millî iradeTİ, Fevzıpdsa Bulvarı joluyla Cumkadını ile \e cocn|a ile tüm balhurıvet Alanına gelmıslerdır kımız beslcmiştir. (Arkası Sa. 1, Sü. 4 de)* Gaziantep'Ierde, Maras'larda Istılâeı birliklere mavzerle kar$ı daran ihtiyarlarımız ve kadınlarımız, tâ Dnmlnpınar'a varıncaya dek Türk Ordnsnnnn yanında ve emrinde görev başarmıstır. 30 Ağnstos bir »on detil, bir baslangıçtır. Bnnn, büvük zaferin hemen ertesinde RÜıel tz(Ytırt Haberierı mır'e ayak bastıti gün Baskomut»n Gazi Mosfafa Kemal Pasa 30 Ağustos Zafer BayraiT!i ve TOPUS L'CUNDA Korkulu Prag gunlerince. Çeklerın mallsrı »e canları. hep Rus sovlemistir. aynca Amerikan 6. fılosunun Iztanklarından uzanan top namlularının ucunday dı. Bir yanlış çıkış, bir yanhş da\ranış. bır Evet, 30 Afnstos bir baslanmıre gelışı dolayısıyle yurdun çe•Macaristan 1956 yaratabilirdi. Tankın ustundekı Rus askeri de bir yerde bunu dujunuyordu. yıçtır. Mıllet olarak kaıanduışıtll yerlennde gençlik ve dığer Onda da, boylesine kirli bir işe girmeme hava sı >ardı.. mız askeri zaferi perçinlevecek kuruluşlar bıldırıler yayınlıyarak, olan sıvasî, iktisadi ve kültürel demeçler vererek bağımsızUgı sa yeni veni zaferlerin baslan^ıcı. vunmuşlar, Amerikan fılosuoun gelışını şıddetle yererek iktıdann Atatürk'ün bn sözünde saklı tutumunu prott^to etmışlerdır. dnran derin anlamı Türk ;ençliji ivi kavramalı, ömrii boAnkarada TJMG.T, TJUTJ 1 ., ; >unca ona baflılıktan avnlmaODT.Ü, A.ÜT3., H.Ü.Ö.B ve malıdır. Ankara Yuksek Okullar Talebe : Havat bastan basa bir savas Bırlığı, T.ÖS. ve T Ö D M Fedeoldağuna göre, taer zaferi bize rasyonu Genel Başkanı Falar Bayyeni nfnklar açmaya yarayacak kurt; Izmırde D.I.S K. ve F.K F. • bir asama diye e l e almazsak, Izmır Örgutu, Balıkesırde Necati ] yenilei^i pfsin peşin kabüllenEğıtım Enstıtüsıi oğrencıleri Sı : mis olmaz mıvız? lıfkede FJC.F. uyesı olan devnmci ' 30 Atastos'tan bn vana 46 vıl (Arkası Sa. 7, Sü. 1 de) • jteçti. Bn süre içinde her alanda çetın savaslar verdik, veriyoruz \e daba da \erece|ız. tçimızde vornlanlar, çekilenler, ölenler oldn, olu%or ve olacak. Bunlara bakarak nmatsnzinia kapılmak bize \akışmaz. l'nutBir o yana, bir bu yana koşusarak, koma\alım ki, vornlan ve çekilenca bır gunu geçırdık. Heyecan, korku ve açlerin yanı sıra savastan bıkmalıktan mıdelerımıze bır bu'antı çokmuştu Tanlarımız da vardır. Onların Prag'ın her yanı huzundu . bır de fena bilınçli direnisind e vannki zayağmur bastırdı. Sırılsıklam bır genç «Ya ferlerimizin müjdesini görmeye Dubçek, ya olum» dıye bağırıyordu Bır alısmalıvız. baskası yanımıza yaklaştı. Irgılızce konuşlstevece|iz, isteveceÇiz, daima ma>a basladık, gozyasları, yuzune duşen \agher sevin daha ivısini istevecemur damlalarına karışıyordu. «Ne olacak, tiz. Hiç bır zaman nmntsnzln£a nedır bu ates, bu kan. ya ısşal altında buyu= kanılmavacafız. Bnna hakkımız yen, buyuyecek çocuklar» dıyordu. yoktur. E Aklımız karmakarısıktı, olanı bıtenı sı~ î e r yüzündeki bütün mazlum = cağı sıcağına pek anlavaraatnıstık, ama ar3 milletlere brnek oldn£u için TaE tık, Prag'a ıyıce yerlesmıs ı^galcılenn onunŞ rihte vepveni bır çığır açan 30 E den geçerken, bu ulkenın başına gelenlerı go~ A^nstos Zaferinin 46 ncı vıldöE rebıhvorduk O gece Prag da kımse rahat uju nümü Milletimize kntiu olsun!. E yamadı . ^ E NADİR NADt Çaresizlik içinde = E E Muzenın merdıvenlerine oturmuş. boş gozŞ lerle bakınıyoıduk etrafa, su mem'eketten çı E kıp gıtmek isüyordu canımız Gosterıler de\am ~ Ş edıyordu. Bız dahıl herkes bır çaresizlik ıçmŞ = deydı.. E Yaşlı bir kadm >akjastı, lorbasmı aç'p elX = lerimıze bırer şeftalı tutuşturdu. Ve tek bır keE = lıme soylemeden, uzaklaştı yanımızdbn. 2 Gençler, halkı, ışgalcılere kar ItfIIIIII111111111111111 ?= şı koymaya çağıran gızlı bıldırı ier dağıtıyorlardı. Ka'abalığa karışıp, Moltav'ın 9 LZERINDEN çıkan mektupta 1 Ocak 1980 günu annesi tarafından (D13 Haberler Servisi) kıyısına ındık, buralarda, otogazetelere verilecek ilânla aranacağı bildirilen 2 yaşuıda Tuna Demirel raobıl tamırcılen ve garajlar vaı GL'ATEMALA CtTY Amerıka adında bir çocuk, önceki gece Sultanahmet Parkında bekçiler tarafındı. Bır Çekle konuşmaya başla"Bırleşık Devletlennm Guatemadan bulunmuştur. Darülâcezeve teslim edilen küçük Tuna, karakolda dık, tamırcılık yapıyordu. Soz la Buyuk Elçısı John Gordon Meın etrafım yadırgamış ve ağlamaya başlamıştır. arasında, benzınden yana olan otomobılıni pusu\a duşııren ve kım sıkıntımızı anlattık. Adı Antolıklerı tesbıt edılemıyen gençler oın'dı adamın. Dukkânmm otarafından makmalı tufek ateşı ıle nundekı kamyonun deposundan öldurulmuştur. hortumla benzın çekıp bır bıdoDokuz kurşun yarası alan John na doldurdu. Sonra da aynı Gordon Meın, gençlerle mücadelekamyonla bızl otelımıze kadar ye çalışmışsa da derhal olmuştur. bıraktı. Ve bır tek kuruş almaGuatemala Dışıslerı Bakanı Emıdı, butun bu nılıklen ıçm. lıo Arenales Catalan'ın verdığı bir Bır anne, 12 yıl sonra arayıp bulmak uzere, 2 yaşındaki çocugunu jemekten donerken Buvuk Elçının Dönüş yollarırda Sultanahmet parkında terketmıştır. Önceki gece bekçiler taraimdan buarabası şehrın ana caddesinde Inı lunan ve Akbıyık Karakoluna goturulen 2 yaşında Tuna Demırel adınElçılıkten kendılerını aramaden ıki Japon yapısı otnmnbılden daki erkek çocugunun üzennde. ılgi çekıci bir yazı da bulunnnştur mız ıçın bır mesaj bırıkı'mışınen genrlpr taraf'ndan dnrdurul(Arkam »a. 7, Sü. 2 de) (Arkası Sa. 7. âu. 3 te) (Arkası Sa. 7, Sü. 2 de) oldn A. TERZİOĞLU Kutlu Olsun ANK\RA Dün, 55 albayın jtencral ve amiralliğe yükseltildiği resmen açıklanırken, Yuksek Askeri Şura'da alınan bir karar gereğince Kara, Deniz ve Hava Kuvvetlerinden 26 General »e Atnıral. emekliye sevkedılmiştır. Emekliye sevkedilenlerden 16'sı Kara, S'i Deniz, 5'i de Hava Kuvvetlerindendir. Bunlar arasında; Korgeneral Nüzhet Bulca. Tümgeneral Selâmi Pekun ve Tuğgeneral Yusuf Erten'in bulunduğu da tleri suriılmektedir Emekliye sevkedilen general ve amirallere, dün en seri vasıtayla tebligat yapılmıştır. (Arkası Sa. 7, Su. 7 de) ALM.AN B^SININA GÖRE, CEKSOVYET A\TLAŞMASINDA GIZLİ MADDELER DE BULUNUYOR Praa'da durum normale dönüyor Özgen ACAR Bildiriyor PK\G Çekoslovakyada genel havadan, Komunıst Partısı Bırıncı Sekreten Dubçek'm, bır gun sü ren gosteri ve tepkılerden sonra, duruma hâkım olduğu anlaşılmai tadır. Moskovadan donuşunden sonra, Cumhurbaskanı Svoboda 1 le birlıkte, «Varüan aniaşmava itiraz eden» halkı, devamlı olarak, anlayışlı ve sâkın olmaya dâvet eden Dubçek'm bu çabasmda başarıja ulaştığı, Prag'da halkın tutumundan bellı olmaktadır. Çek Başkentınde dun, hayat biraz daha normale donmüş, halk genellıkJe ışlenyle ügılenmeye baş lamıştır. Cumhurbaskanı Svoboda da, orduya yaymladığı gunluk emırde, «Disiplinin muhafaza edilmesi ve sılâhlı kuvvetlerin, durumun normale ddndürülmesinde sivil kuruluşlara yardımcı olmalannı» istemıstır öte yandan Slovak Komünist Partısı de, olaganustü kongreden sonra, dun yavınladıgı bıldtride «Dubçek'i desteklediklerini ve Mos kova anlaşmasını kabuJ ertiklerini» belırtmışlerdır. (Arkası Sa. 7. Sü. 6 da) Gençlik ve d/ğer kuruluşlar ptotesto etti Prag dan geliyoruz Büyük Zafer, coşkun törenlerle kutlanıyor «Ya işgal altında büyüyen çocuklar..» Smıayhn mesajı: «JAsırı akımlar, Ahıayasa düzeni ^için tehlike 4NKHRV (a a) Cumhurbaşkanı Ct vdet Sunay, 30 Agustos Zafer Bayramı munasebetıvle vayınlanan mesaımda. «Memleketimizdeki aşni akımlann anavasa dÜ7enine kaosı varattıçı tehlikeye» dıkkatı çekınış ve genış uyarmalarda bulunrrrastur «Kaba Ckuvvet gosterilerine mutlaka sorr verilmesi gerektiğine» ışaret eden Cumhurbaskanı, «Türk ün gelendksel misafirperverliğinl hiçe savaıı gösterilerin, halkımız * Arkası Sa. 7. Su. 3 te) Selim KÜSEFOĞLU | Jess BENHABlB I | Demokratlar 1 Humphrey'yi İ seçti (Dış Kaberler Servisi) SİKAGO Demokrat Kurul tayı, Vıetnam savaşındakı Johnson'u polıtıkayı onayladıktan sonra, Başkan Yardımcısı Humphrey'yı 1762 oyla Başkan adayı seçmıştır. Mc Carthy 601, Mcgovem ıse 146 oy almıştır. (Seçımle ılgılı genış haberımız 3 uncu saytadadır.) Bu arada, Hubert Humphrey ıle henatör Lugene MccarthVnin kalmakta oldukları Sikago'daki Conrad Hilton otelinın oniınde gece mevdana gelen karışıklıklar sonunda 300'den fazla kimsenin yaraland:ğı bıldırılmektedir. (Arkası Sa. 7, Sü. 1 de) KOK KÖMÜRÜ DAOITIMINA 2 BYLÜİ'DE BAŞHLANIYOR 1968 1964' kış sezonu ıçın kok komur dağıts'mı, 2 Evlul Pazartesi gunu baslaya caktır Komur, ordıno sahıplerııı e, ordınolarınm uzerınde bulunaaı kuçuk numaralardan başlamab ve buyuge doğru gıtmek suretıjle tesbıt edilen gunlerde verılecektır. DaSıtun, 31 Arahk gunu akşamı son» erecektır Tahsıslerı yarım ton olanlara bu mıktar aynen,|daha fazla olanlara ıse, 750 kılo uasnnden dağıtım yapılacaktır Testut edilen gunde satış burolannk başvurmayanlar, gunlennı ızlıyen ıki gun içinde komurlerını alabflleceklerdı. Bu yıl kok ptomürünttn tonu, 210 liradan satıîacaktır Yapılan açıkîamada, depolarda gereken her tutrlu tedbınn alındığı, taşıt yuk fiasıma tarıfesımn asıldığı belırtılmıs, «Bahşiş» adı altında hıç bır kımşeye odeme yapılmaması ısteıamıştır. Kok komur fansıslen bulunmayanlara, taş ve) lınyıt komurleri dağıtılacaktır. Amerika'nın Guatemala B. Elçisi öldürüldü AHMET DALLININ BAGIŞI Tanınmış Bankacılardan Ahmet Dallı, 2 milvon lirayı aşan mirasuıı Turk Egitim Vakfı'na bağışlamıştır. Dallı. mirasının gelirleri ile sağlanacak burslarm sadece Yuksek teknik oğrenim yapan oğrencilere verdmesini ?art koşmuştur. Dallı'nın vâsijetnameyi imzalaması sırasında Vakıf idarecileri de hanr bulunmuştur. Bir anne, 2 yaşındaki oğlunu 12 yıl sonra aramak üzere terketti ESKt ACI GÜNLER!.. Kok Eomuru dağıtım listesi, 7. sahitemizde.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog