Bugünden 1930'a 5,457,619 adet makaleKatalog


«
»

Bilgi Yaymevi SON YAYINLAR MAHPÜSANEDE.N MEKTUPLAK (Nâzım tiikmet) KUVATİ MlLLİYE (Nâzım Hikmet) YASAK SEVİŞMEK (Attilâ llhanj PAMUK İŞÇlLERl (B Traven) TÜRK StNEMASl (Nıjatözön) İNKILÂP VE KADRO (Şevket Süreyya) DETLET ANA (Kemal Tahir) 15, TL 12,50 > ». • 7,50 15,10,20,» » » » umhuriYet KÜRÜCUSÜ: rüNUS NADİ \ Dilimiz h\zla geflfcp deş/ğilor. Durmadan yenı T*:kçe solfcr kaJHıyor sözlüğümüze. Bu yü^ten akımı aynj Iıw4. izleyemeyenler bir ts\im güçT yorlar. Bir Osmanlıc^ sözt da yeni üretilmiş bir dildeki karşılığını bilT bu ihtiyacı karşılamak hazırladığı ve mevcudü yeni eklemler ve düzeltmele Varlık Yayınları arasında Fiatı 5 liradır. llâncılık \ Cumhuriyet 9102 45. yıl soyı 1S810 Telgraf r * melrrup adresi: Cumhuriyet T e l e f o n l s r 22 4 2 9 0 2 2 42 96 İstanbul Posta K u t u s u : İstanbu) N o 246 2 2 42 9 7 2 2 42 9 8 2 2 4 2 M Cumarfesı 3 Ağustos 1968 Ecevit, DemireNn Mao'ya Filipinlerde deprem özendiğini söyledi Sadece Manila'da 400 kişi öldü MP Biıdirisi: CUMHURİTET BUROSU "Iktidar, aczi ve küçük hesapları ile zararlı akımları besliyor,5 İSTANBUL HABER SERVİSt Millet Partisi Genel Idare Kurulunun olağanüstü toplantısı Osman Bölükbaşı'nın başkanlığında dün de çalışmaianna devam etmış, «Konya» v e «lstanbul» olaylanna değinen bir DÜdıri yayınlanmıştır. Bildınde, olayların, «Memleketi kötü âkibetlere gürükleyebilecek istidit, niyet, gaflet ve tertipleri bünyesinde topladığı» belirtilmekte ve ıktidar partisi ile bir kısım muhalsfet partılerının tutumu yerilmektedir. Olaylann dayandığı cüret kaynaklarının kurutulmadığı takdırde daha vahı:a neticeler ahnacağı ılerı sürüien büdiride özetle şöyle denilmektedir: «Millet Partisi, Devlet ve tnilleti parçalamak, hür nizamı Tikmak, kardeşi kardese kırdırmak istiyen cereyanlara bir nevi fiilî masuniyet sağliyan ve bunların bazı mnhalefet partilcrının çatısı altında tnzak fcnrmalanna imkân veren iktidarın (Arkası Sa. 7. Sü. S de) ANKARA, CHP Genel Sekreteri Bülent Ecevit Başbakanı «Kabadayılığı teşvik etmekle ve Kınl Cin Lideri Mao Çe Tung tarafından izlenen nsullere özetuneUe» suçlamıştır. Ecevit'in bu konudaki demeci şöyledir: «Başbakan Demirel, dün yayinlanan demecinde, tstanbul'daki bazı gençlerin taşkınllklarını snçlamak için en ağır bir dil kullanırken, Toplum Polisinin sabaha karşı bir öğrenci yatakhanesini basıp adam öldürmesini yermekten, Konya'daki cerici ve yıkıcı ayaklaıunayı kötülemekten dikkatle kaçınmaktadır. CHP, barışçı bi partidir. Can ve mala saldırı ölçüsüne varan taşkınlıkları, kime ve neye karsı olursa OISUD kimden gelirse gelsin ve nası) bir amaca yönelirse yönelsin, doğru bulmaz ve desteklemez. Bunu. 29 ternmuz 1968 tarihli parti meclisi bildirisinde de açıkça belirtmiştir. Fakat AP Hükumetinîn ve Başbakanın tutnmlan başkadır. Onlar, işlerine gelmeyen galdın ve taşkınlıkları suçlamakta, en sert tedbirlerle bastırmağa uğraşmakta; fakat işlerine gelen, kendi amaçlanna uygun düsen biitiin ksnnnsuz hareketleri, bütdn saldırı ve kabadayılıklan desteklryip « * • vunmaktadırlar. tesvik edip alkıslamaktadırlar. (Arkası Sa. 7. Sü. 4 de) "Göz göre göre BIJLENT ECEVİT (DIŞ JIABERLER SERVİSİ) FİLİPÎNLER L'zakdoğunuıı adalar üstüne kurulmus ülkesi Filipinler, son 50 60 vıllık tarihinın en şiddetli depremine sahne olmuştur. Başkent Manila'yı bir enkaz yıfını haline çctiren depremin sekizinci saatinde ölü sayısı 400'e varmıstır. En büyük facıa Çin mahalleDEPREMDEN İLK RESIM KL'RTAKMA EKİPLERt. FÎLİPİNLERIN sinde beş kath bir apartmanın HARAP OLAN BAŞKENTİ MANİLADA YIKILMIŞ EM.EB ARASINDA çökmesiyle meydana gelmiş. inÇALIŞIRKEN... ' (Telefoto: THA/UPİ) sanlar, mobilyalar, bükülmüş demir parçaları ve moloz yığınlarıyla içiçe sokağa âdeta dökülmüslerdir A?ır bnmharrlımana uğramış gibi bir manzara gösteren sokakta. elektrık dtreklerı bükulmüs. kabloları sarkmakta, yanmış otomobiller bırbırine geçmiş durumdadır. Enkaz altından feryat'ar ve iniltiler işitilmektedir çatışmaya ortam hazırlanıyor,, "Onceden tahmin euiyotduH,, Konya olaylarınm tanıkları dinlendi ve..' 82 ceset Kurtarma işine katılan ordn birlikleri, enkaz altından felâketzedeleri kurtarmak için aralıksız çalısmaktadırlar. Çöken beş katlı binadan 82 ceset çıkarılmıştır ve daha 300 kişinin enkaz altında oldugu sanılmaktadır. Dığer bölgelerden haber alınamadığından ölü sayısı hakkında bir tahmin üriitmek eüçtiir Elektrik kontaklan şehrin hirçok kpsiminde vaneın'ara «ebep olmuştur. Cumhurbaskanı Ferdinand Marrns dıin «abah radvo(Ark.«ı Sa 7. Sü. 2 de) Sanıklardan 10'u serbesf bıraktldt Sofu Tu»rul bildirivor KONYA, 23 Temmuzda meydana gelen Konya olaylan sanıklarının «Toplantı va Gösteri YürilyüşJen Kanuouna» aykın hareketten dolayı Konya Nöbetçı Asliye Ceza Mahkemesinde önceki gün başlayan duruşması dürı ,1e devam etmiş ve kamu tanıklan dinlenmiştir. 7B tanığın ifade verdiği dünkü duruşma sonunda tutuklu bulunan 16 kişiden biri firarda 10'u kefaletle serbest bırakılmış, daha önce dinlenen Vali Muavini Mustafa Tütüncü, olaylann nası! başladığını anlatarak «Hâdiselerin olacağmı bir gün onceden tahmin ediyorduk» demiştir. Serbest bırakılanlar arasında, Dernek Başkanları ile Hastanede tedavi edilmekte olan Dr. Opt. Sait Ahmet Uğurlu ve Mustafa Ekici de vardır. Saat 09"da başlayan duruşmada dinlenen Vali Muavini Mustafa Tütüncü, saruk Dernek Başkanlannm kendisinden randevu isteyerek toplu halde Vilâyete gel(Arkası Sa. 7, Sü. 6 da) ALTILI KOMÜNİST ZİRYE TOPLANTISI, RRATİSLAVA'DA BUGÜN BAŞLIYOR 38 ölü A * Dubçek: «Moskova ile ilişkilerimîz kuvvetlenecektir» (Dış Haberler Servisi) PRAG Bu sabah Slovakya' nın başkenti Bradslava'da haslaması beklenen altı'.ı komiinist lerarası zirveye katılacak heyetler şehre gelirken, bütün Doğu Avrupa basıoında Ceko«lovakya'ya karşı yöneltüen hücumların kesildiği dikkati çekmektedir. Bn arada dfin Cfk halkma hitaben Dubçek, parti yöneticilerinin, Sovyetler Birliği ve diğer komiinist filkelerle aradski ekonomik ve askerî isbirliÇini kuvvetletıdirmek bararında oldnfunn açıkiamıştır. (Arkası Sa. 1. Sü. 1 de) m italya'da düşen yolcu uçağından 57 kişi kurtuldu (Dış Haberier Servisi) MÎLÂNO Roma Montreal seferini yapmakta olan İtalyan Hava Yollarının bir yolcu uçağı, dün Milâno'nun Malpensa hava alanına inişe geçtiği sırada düşmüş, 38 kişi ölmüştür. «DC • 8» tipi 5 milyon dolar değerindeki uçak, düştüğü sırada, havaalanına 10 kilometre mesaledeki Comabbio Köyü yakınlarındaki bazı evlere de çarpmıştır. Uçakta bulunan 95 kişiden en az 57'sinin kurtuldugu açıklanmıştır. Kaptan Pilot Fabio r'tagfieri'nin de, kurtulanlar arasında olduğu bildirilmektedir. Kurtulan bir yolcu. «Görüş alanı, sıfırdı. Camlardan hiçbir şey görünmüyordu. Son anda ağaç daüarının bize doğru geldiğini gördüm» demiştir. Kaza, şiddetli bir fırtına sırasında, saat 16.25'de meydana geimiştir. KAPALI AKD1NDA... Marmaris'ieki orman yangını kontroldan çıktı MARMARİS, (Turhan DOĞU bildiriyor) Golanya ormanlanncU Uç gün tince başlayan ve sür'atle güney yönünde denize doğru ilerleyen orman yangınımn Palamut dagj bölgesindeki kısmım önlemek üstün gayretlere rağmen mümkün olamamıştır. Rüzgânn seyrine göre gelişen yangında yanan saha şimdilik 500 hektardır. Söndürme çalışmalannı, Aydın Jandarma Eğitim Taburu'ncUn 5O jandarmaf 300 Köylü ve Muğla Orman Başmüdü'lüğüne mensup 30 teknik elemann ile civardakl mükellefler yapmaktadır. Orman ilgilileri, üç koldan ikisinln kontrol altına ahndığını, diğer kolun söndürülmesinin mümkün olamıyacağını ve ancak denize ulaşarak duracağmı bildirmişlerdır. Tamamen kontroldan çıkmış bulunan yangın. halen devam etmekte ve hızla ilermektedir. «Barış Şenliği»ne dâvet edilen ünlü Solcular, Türkiye'ye sokulmayacak 9 19 Ağustos tarihlerinde yapılacak «Banş Şenliği»ne, bazı gençlik teşekküllcti tarafuıdan dâvet edilen 16 millete mensup 58 öğrenci ve sosyalist gr»P "derinin Tüıkiye'ye sokuimamasma karar verilmiştir. Buna ait İçişleri Bakanlığı kararı, bütün havaalanları ve ffiriş çıkış kapılanna acele olarak gönderilmiştir. Djrumdan a>Tica Dışişleri Bakanlığı kanalı ile bütün Büyükelçilikler haberdar edilmiş, isimleri bildlrilen şahıslara asla vize verilmemesi istenmiştir. Bundan başka hudut kapılanna verilen talimatta ismi geçenleıin vize anlaşması bulunduğundan dolayı hudut kapılarında temastan menedilerek ilk vasıta ile yurt dışı edilmeleri istenmektedir. Türkiyeye gırmeleri katî olarak yasak edilenler arasında şu şahıslar bulunmaktadır : «Mücadele Mitingi» Birleşik Amerikadan: Şiddet taraftarı zencı liderler Stokely bugün yapılıyor Carmicheal, Rap Brown, Sovyetler Birliğinden : Şair Yevtşu Onko, Yogomov, Smirnov Vikonoff. (Arkası Sa. 7, Sü. 4 de) Bereketli Ege lopraklannda BİR KÖY... 3333 nüfuslu. 871 hane. Günlük ortalama gelir adam başına 250 krş. Niifus artışı %15. f Salı günü Cumhuriyet'te Sular, bugün daha az akacak İstanbul ve Beyoğlu" yakasma bugün, her zamankinden daha az su verilecektir. Buna sebep. Terkos'tan Kâğıthane'ye su veren eski galerideki bir bonınun, dün akşam arızalanmasıdır. Sular îdaresi ilgilileri. verilecek suda yüzde 25 oranında bir azalma olacağını belirterek, arızanın bugün öğleden sonra giderilebileceğini söylemişlerdir. «Özleyiş»in güftesi bir şiirden çalınmış # Şair, Atina Müzik Festivcdînde dördüncülük kazanan parçanın bestekârını mahkemeye veriyor Istanbul'da cami içinde ve dışında çağrılarda buıunuldu KONTA Mücadele Birliği Konya Genel Merkezi taralmdan bugün şehrimizde düzenlenen «Mücadele MitinRİ» saat 16.30 da Hükumet Alanmda yapılacaktır. Mitingi hazırlayan Mücadele BirHği yetkilileri, miting sırasında üzücü olaylann çıkmayacağını, anarşist hareketlerin karşısuıda olduklannı ve polise güçlük cıkarmaj'acaklannı b3İirtmişlerdir. Öğrenildiğine göre, mitinge, Ankara, tstanbul, Afyon, Adana ve Isparta'dan da katılacaklar olacaktır. Gruplar, bu sabah namazını Konya Sultan Selim Camiinde kılacaklardır. < Arkası Sa. 7, Sü. ( da) ŞAtR ZEKt ULLRLH Şair Zeki Uluruh, Atina Müzik Festivalinde, şarkıcı Ajda Pekkan ile besteci Selçuk Başar'a dördüncülük kazandıran «özlejiş»in güftesinin, «Bilmem» adlı şiirinden çalmdığını ilerı sürerken; Başar da, «Güfteyi söz konngu şiirden aldığını» belirtmis've «Çalma diye bir durnm altnadığını» soylemıştır. (Arkası Sa. 7. Sü. t da) ANKARA, (Cnmhnriyet Bürosu) Türkiye Mill! Gençhk Teşkilâtı Genel Sekreteri Eyüp Ünal dün, son irtica olaylanna ilişkin bir bildiri yayınlamış ve «jericilerin yeni bir 31 Mart hazırlığı içinde bulnnduklannı» öne su'rZincirlikuyu Büyükdere Cadmüştür. desindeki Harp Akademıleri blok apartmanları insaatındaki A.P. iktıdannın sahte dernekşantiye binası, dün gece yanmışler kurdurarak bu olayları destır. Olay, çevrede heyecan ve teklediğinı ıddıa eden T.M.G.T. endişe uyandırmıştır. Genel Sekreteri Eyüp Ünal, büBekçilerin oturduğu kısımda diride özetie şöyle demektedir : çıkan yangın, kısa zamanda, için «Yetkilileri nyanyornz. Olayde inşaat malzemesi bulunan lar çıkmadan tedbirler alınmalışantiye binasınm tümünü sarmış dır. Irtica isteyenlerin Atatürktır. Bina yandıktan sonra itfaçü trüclere karşı tutnm takınmaiye, durumu kontrol altına alaları, çençlUin sabrını tasırmakrak, yangının çe%'reye sıçramatadır. sını önlemiştir. <Arkası Sa. 7, Sü. 1 de) "Yeni bir 31 Mort hozırlığı vor, Zincîrlikuyu'yu heyecana veren dünkü yangın Yokovos, Sen Sinod Heclisi'nin toplantısına kalıldı Hükümetın verdıfı özel ızinle ve «turistik gezi» maskesi altında memleketimıze gelen Metropoütin, gece toplanan «Sen Sinot» meclisine katıldığı, bu toplantıda Dünya Kiliseler Bırliğinın kurulması ıçın yapılan çalısmaların görüşüldüğü öğrenılmistır. Bu arada «Dünya Sulhü» Konferansının Türkıyede yapılması meselesı de ele alınmıştır. f»rkaw s a 7 Sn 2 de) Selâhattin GÜLER Önceki gün 1+4 kişilik maiyetiyle birlikte özel uçakla İstanbul'a g«len New York Metropoliti, Kuzey ve Güney Amerika Ortodoks Kiliseleri Bırliği Başkanı James Athenas Yakovas Coucouzes, geceyi Fener Patrikhanesinde Patrüc Athenagoras'la birlikte geçirmiştir. Rusya'da Uafik kazası geçiren lürklerin durumu ağır ANKARA, (Cumhuriyet Bürosu) Sovyetler Birliğinde geçirdikleri bir trafik kazasında yaralanan 5 Türk turistinin sağlık durumlarıyla ilgili son bilgiler, Başkent'e gelmiştir. Valki yakınlannda meydana gelen kazada yaralanan öğretmen Handan Tiirker'in durumu sevindiricidir. Ancak, mühendis Ahmet Çetiner'in kürek kemiği kırıldığın^dan kendisi, daha 6 hafta hastantde kalacaktır. Bayan Oksan Kazasyan ise, beyninden ciddi şekilde yarahdır. Eşi de, kendisiyle birlikte hastanede kalmaktadır. (Arkası Sa. 7, Sü. 6 da) etle elele Son günlerde bazı çevrelerin «ordo> konusana istismara yöneldikleri sık sık görülüyor. tstanbnlâaki bareketlerde 'ilisin hatalı davranısları, güvenlifin sağlanmasını Silâhlı Kuvvetlere defrn itmişti. Arkasından Konya'daki olaylar yine Silâhlı Kuvvetlerden yardım istenmesi zorunlafanu doğurdn. tki olaydan sonra Konya'da «Millet Ordu Elele Mitinçi» nin düzenlenmesine çalısıldı. Amaç, Silâhlı Kuvvetleri, sonu bilinmeyen bir kitle hareketinde tek yanlı olarak işin içine sokmaktı. Neyse ki. çevrilen oyun hcmen farkedildi ve mitingçilerin böyle bir sloganı resmen knllanmaları önlendi. Sjimdı ylne fMetelere bakıyaruz; din adamları vasıtasiyle çağrılarda bulunulan ve sırtısıra devam edeceği söylenen bu mitinglere bir asker sivil karışımının havası verilmek istenivor ve bir tarafı knvvetli çöstermek için ordunun destekçi olc'uğu söylentileri yayfinlaştırılıvor. OLAYLARIN AROINDAKİ Sürgün edilen eski Irak Cumhurbaskanı Arif, lürkiye'de yerleşmek istiyor LONDRA, (AP) Irakta 1 7 Temmuzda meydana gelen hükumet darbesi sonunda yurt dışı edilerek buraya gelen eski Cumhurbaskanı Abdülrahman Arıf'ın, Londra'yı 3 ay içinde terkederek Türkiye'ye yerleje(Arkası Sa. 7. Sü. } de) DÂVA KONUSU GÜTTENtN ALINDIĞI ŞİİR.. milletle eleledır. daha doğrusu milletin içindedir. Nizamı Cedit'tenberi devrimciliğini geleDaha önce de defalarca yazdıneksellestirmiş olan Türk Ordusujımız gibi bn, çirkin ve çirkin olnn kendi istedikleri yöne itmek duju kadar da teblikeli b'r oisteyenler yüzyıllar boynnca daivundur. ma silleyj yemişler, ve onn devTürkiye'de ordu elbette mil rimciliğinden bir milim geriye letle el eledir. Ama bu ordu, çekememislerdir. Fazla azıtırlarmilleti gerilere doğru çekmek is sa. bir kez daha övle olacaktır. teven bir avuç adamla değil. Ve «irisilen çabaların yarattığı Anayasa düzeni içinde, kannnla tehlike de buradadır. rın temlnatı altındk râjsrtn tttm Eaatile knrtnlnş yok!... Bugün 4 üncü sayfada
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog