Bugünden 1930'a 5,457,619 adet makaleKatalog


«
»

YAŞAYAN ÜNLÜ TÜRK MASALLARI Cılt : 3 7 den 12 yaş çocuklar için özel yazılarla, bol resimli 22 Türk masalı. Nefis bir cilt Orijinal resimler. 15 Lira. Not : YAŞAYAN ÜNLÜ MASALLAR'm I ve II. ciltleri Dünya'da yaşayan ünlü ;ocuk niasallanm taşır: 15 er liradır. Cıltsiz 30 kitap 100 er kur'iştur. İNKILÂP ve AKA Üâncılık: 7449/10025 İGNÂCZ KUNOS u m h u r iy e t KURUCDSTJ: TUNTJS NADİ 97 flmerik 1917 den ralel tarihi, b u | bşlerinin hikâyes riteleriyle yap Turk aydınına lira) Genel Dağıtım: Cağalc Feza Reklâm: 45 Vlf 15835 1^0*9 Telgrai v* mektup Telefonlar: tdresl: Cumüuriyet Istanbul Posta Kurusu T=tanbul Nr> 248 2 2 4 2 9 0 2 2 4 2 9 6 2 2 4 2 2 2 t t l » 2 z 4 V i » 28 AâUffOf T968 Çekler, Anlaşma aleyhinde gösteriye başladı BASBAKAN SÜLEY1HAN DEMİREL VE GENELKl RMAY BASKAM ORGENERAL CEMAL TLRAL. BUGÜN SONA ERECEK YÜKSEK ASKERİ ŞtRA TOPLANTISINDA Taraflar neleri kabul ettiler? | Sov\et Prag'a dönen Dubçek, halkı yatıştırmaya çalışıyor 7 Deniz albayı amiral oldu Terfi edcn General ve Amiraller : Zeki İlter, Nüzhet Bulca, Faruk Gürler, Celâl Eyiceoğlu, Cemal Süer, Hilmi Önsal, Cezmi Biren ve Kerim Olcay Sait Arif TERZJOĞLU ANKARA Yuksek Askerl Şura, toplantısının ıkıncı gunünde Albaylıktan General ve Amırallığe yukseleceklerin durunüannı goruşmuş ve bir üst rutbeye ^ yukselecek olan Atuırâl ve Ge ~ nerallerı tesbıt etmı?tır. Ş Şura toplantısıoüa gbrüşülen s konuların herhangı bir sekılde 5 açıklanmaması için Mkı tedbır S ler alınmıştır. S Sızan haberlere göre. Korge S nerallerden Zeki İlter, Niızhrt ^ Bulca ve Famk Gürler Orgene S rallığe, Denız Kuvve»lerı Koreu S tanı Koramıral Celil Eyiceofln s da Oramıralliğe terfi tttirilmiç S lerdir. 5 Bu arada, Deniz Xuvvetler!n a de Tumamirâl Cemâl Sfier'in S Koramırâlliğe, Tuğamırâllerden Ş Hilmi Nar önsal, Cezmi Biren = ve Yuksek Muhendıs Kfrim Ol 5 cay'ın Tumamırâlliğe terfi ettırıl ^ dıklerı oğrenilmıştır. Ş Avrıca. bğrendığımıze g'ire.Ş Denız Kuvvetlerınde 7 Albaym 5 Tuğamırallığe terfi ettirilmesi 5 kararlaçtınlmış, Güverte Albayı ? Nazmı Erkan, Ku.may Albav S Izzet Tamer, tsmaıl Toker, Ne S jat Özgece, Nejat Scrım. Ur Al 2 bay Mehmet Okyar Tuğamıral S lığe terfi ettırıhnış. 7 ıncı Alba S yın ısmi henıiz tesbıt edılemc 5 mıştır. Ş Yuksek Askerî sjura avnca, £ Kara ve Hava Kuvvetlcrındeki S Generallerle Albaylann bır üst E rutbeye terfileri uzcnnde çalış 5 malar yapmıştır. 3 kısrnı Batı Alnıan Çek sınırında kalacak I Sansüv, Moskuva ve diğer komuuıst ülkelerc yönelen eleştirilere izin vermeyecek Şahinler ve Kumnılar ashington'da oldugu gibi Moskova'da da şiddet taraflısı şahinlerle uzlaşma politikasmdan yana kumrular bulundutunu az çok bilhorduk. Amerika'da hüküm süren geniş özgıirlük havası sayesinde oradaki durnmu yakından izlemek olanagı daima elimizde idi. Demokrat Partınin sahin ve kuraruları ile Cumhurivetçi Partininkiler arasında iç v e dıs çatısmalar apaçık gözler önünde geçivordu. Kamuovu enstitülerinin sık sık basvurdukları anketlere bakarak ba çatışmalardan meydana gelen dalçalanmaları, bir SporToto macı seyrediyonnusçasına haftası haftasın» öğreniyorduk. Rusya, kapah bir rejimle yönetüdiği için Sovyet sahinleri ile Sovyet kumruları hakkındaki büdiklerimiz böylesine kesin değildi. Genel olarak, hükumet baskanı Kosigin'in vumusak tutumuna karsılık Komunist Partisi Genel Sekreteri Brejnev'in daha sert e|ilimli bir politikadan yana olduğunu serinliyordak. So\ yet Rnsva'da tiim vönetimin parti eğemenliŞi altında bulunduğunu bildifimİ7 için de Brejnev baskanlıfcındaki sabinler takımını knmrulara oranla çok daha güçlü sanıyorduk. Son Çekoslovakva olavları durnma epevce ısık serpmis ve Sovvet sahinlerinin yönetim kadrosa içinde pek biiyük bir çofcunlukta bulunrnadıklarını göstermiştir. Bunun en açık belirtisi bunalım basladığından ba günedek Sovvet politikasının çizdiği akıl almaz zikzaklardır. Tek sef rejimini bırakıp da kolejial sisteme geçti geçeli, Sov>et \bnetiminin, ba kadar kısa bir süre içinde böylesine çeliskilerle doln, böylesine tutarsız bir politika izledigi çörülmüs dejildir. Ba da gerek hükumet, gerek parti üst kademelerinde hüküm süren fikir kargasalıjının jankıları olmaktan baska ne ile izah edilebilir? Anlasılan Moskova'da sertlikten yana olanlarla uzlasmacılar aıasında sıkı bir mücadele geçmekte ve ba sonuncular sanıldığından daha önemli bir varlık ortaya koyabilmektedirler. Çekoslovakva topraklarında uzavıp giden manevraları Sov>et sahinlerinin bir kavvet gösterisi olarak kabul edersek, bu gösteride uydu komünist devletlerinin Sovyet şahinlerini destekleıtıekten bir an geri kalmadıklarına süphe yoktur. Buna raSmen \abanci ordular, Çeko«lo\akia'dan çekilraekle So\>et kumrulan uzlasma politikastnı yürütmekte ağır basabileceklerini gostermislerdir. Ama sahinlerin inadi banunla sona ermemıs, bildiâimi?. gibi bir gün azıtarak, ertesi gün \umusavarak bugüne kadar sürüp gelmistir. Son Bratıslava bildirisi kumruların kesın zaleri savılnordu Çekoslo\ak>a'nın tepeden inrae issali sahinlerin hâlâ pes etmedigini açığa vurdu. Ba zikzaklı ve acayip tutu mun Sovyet ıç politıkasında beklenmedik gelismelere yol açması ıhtimalini gözönünden aurmamak gerekir. Çekoslovakva bunalımına nasıl bir çb züm bulunnrsa bulunsun, varın hangi taratın tezi üstün gelirse gelsin bu ola^d^n ötürü Sovyet Rusva çok atır bir prestij kavbına uğramıstır. Taraflar bunun he«abını aralarında mutlaka gör mek isti>ecekler ve simdilik perde arkasında ^ürüttükleri mücadeleji er geç herhalde bir sonuca bağh>acaklardır. Bir svın Mosko\a'da falân falân ünlü kisilerin birden al aşagı edildiklerini Sireniverirsek hiç hayret etmemeliviz. işgalciler şartlı olarak çekilecek bıriiKİt'rjnın bir ISvoboda, Dubçeiı ve Çernık Cekofiovalcya'nın gerçek yöneticileridir | Çekoslovakya daki reformcu sosyalist hareket devam edecek PRAG'DAN GELİYORUZ 1 Moskotdda | vardan 1 Anlaşmanın 1 esasları 1200 İ kelimelik PRAG Kremlin patronlar.yla, ülkelerindeki işgalin kalkması ve özeilıkle Sosyalist bloktaki krizin giderilmesi için, uzun ve çetin müıakereler yaparak »nUsmaya \aran Çek liderleri, dün sabah, Prag'daH «Sok<ığa çıkma yasağı»mtan ötürü sessiz sedasız, buraya döndüler. Çok jcvmtden Çek radvoiarı, «Lıderlerın dönuşunu» müjdelediler ve sokakUra dökülen binlerıe Çek, kiliselrrin çan, otomobillerin klâkson, fabrik^Iaıın düdük srslrri arasında, icten ve candan sevgi gösterilerinde bulundular. Bn arada. isgalci birlikler de Prag'dan çekilmeye başladılar. Çckleruı ne«rsl, âdeta lır v'lgmlıga döndü: Herkes birbirini öpüyor, Diıbiriy'.e kucakla«>ıyo«du. AncaK. Moskova'da varılan anlaşmanın açıkUnmasından sonra bu neşe, yrrini düşnnceye bıraktı ve etraftan hosnutsnzluk sesleri vükselmeje başladı. Cumhurbaşkanı Svoboda, Parti •m i m Bırmci Sekreteri Dubçek, Meclıs gelmez, şehire hâkım bir tepedeHradceny Şatosuna gitti(Arkası Sa. 7, Sü. 1 de) 1 bir bildiriyle avıkumdı (DIŞ HABERLER SERVtSİ) fa t a r ı W Kuvvetleri terfi Ijsfesî ANKARA, (Cumhuriyet Barosu) Bır ust dereceye terfi eden hava subaylarının listesı aşağıdadır. ALBAYLIĞA YÜKSELEN HAVA UÇUÇU YARBAYLAR Aydoğan Baygun. Dundar Özdıyar, Hakkı Erat, Zeki Orhun, Ab durrahınan Körezlioğlu, Esat Özmen, Emin Şifa, Yalçın Ertemin, Orhan Şenyuva, Fahrettin Tezer, Bulent Tolunay, Suat Baytaroğlu, Coşkun Altuğ, Nacı Dınçer, Hüse>ın Guven, Nihat Değer, Kemal Yalçın. (Arkası Sa. 7. Sfi. t da) Hava | 1 1 | | = = E s E E S E E E E 3 E E E E Ş E OMUZ OMUZA DİRENİŞ Ruslar Çekoslo.ak'ayı işgal ederken, kendı taraflarını tutacak bazı satılmışlar bulacaklarını ummuşlar, işi kolay çozümliyeceklerlni ummuşlardı. Ancak evdeki hesap çarşıya uyrnadı. Çek halkı sonuna kadar, el sle, omuz omuza direndi.. MOSKOVA Çek ve Sovyet yöneticileri, dört uzun gun süren mllzakereler sonunda bır ön smaşmsya varmışlardır. Moskovanın, Çekoslovakyan. ı resr.ü yönettcîen olarak kabul etmek zorunda kaldığı Svoboda, Dubçek ve Çemis dün Pnkg'a dbnmuşlerdır. Diger işgalci Varşova Paktı ulkelerınin de kabul ettıkleri ve bir ortak bUdirlde nihal şeklinı bulacak anlaşmanın ana noktalan şunlardır: # Svoboda, Dubçek ve Çernik'ten kurulu üçlfl, Çekoslovakyanın resmî ve gerçek vöneticileridir. 0 Çekoslovakyayı işgal eden Sovyet ve diğer Varşova Paktf ulkeler askerleri, kademeli olarak çekileceMerdir. Ancak, Çek Batı Alman sırunnda «Rözlemci» Varşova Paktı askerleri bulunacaktır. % Çek sosyalizmi kendi şartlan içindeki gelişimine devam edecektir. Ancak, Moskova ve diğer • Eroniyet Genel Varşova Paktı üyelerine çeşitll Müdürü: «Her Türlü (Arkası Sa. 7. Sü. 5 de) 6. Filonım ziyaretini protesto pankartlan toplatıldı Rus işgalini destekliyen Çekoslovaktar kaçıyotlar PRAG, ( a j . ) Hur Prag Rarfyosunun bıldırdığıne gore, Sov>et ışgalını destekleyen btrkaç Çekoslovak Komunıst Partı Uyesı, dun Sovyetler Bırlığı'ne kaçmaya teşebbus etmiştır. Bunlardan bırı, Slovakya Komunıst Partısı Merkez Komıtesı Uyesı Rudolf Cvıkov'dur. Radyo, butun Çekoslovaklara bır çağrıda bulunarak, Cvıkov'un ulkeden avrılmasına engel olmalarım ve kendısinı yetkılı makamlara teshm etmelerıni bıldırmıştır. (Arkası Sa. 7, Sü. 5 de) todbir alınd»» dedi Öğrenci Iiderleri bugün toplanıyor.. Deniz Kuvvetferî| ALBAYLlGA 1LKFİ EDEN GÜVERTE YARBAYLAR1 Husnü Okan, belçuk Ba'.iılken, Zıya Parlar, Hayrettın Andiç, Rauf Ulutepe, Celâl Uiuç, Ihsan Alpaslan. !>ip.ası Tan, Husamettın Ulutuğ, Sabahattın Bavramoğlu, Ftkret Kayarlar, Haldun Hansoy, Kua Aksov, tb(Arkası Sa. 7. Sü. 8 de) İZMİR, (Cumhmiyet Bürosn) Hukümetin izniyle Izmiri zıyaret edecek olan Amerikanın Akdenızdekı 6. Fılosuna ait 6 parçalık harb gemisi yarın sabah saat 8.00 de limanımızda olacaktır. 19 Ağustostanberi limanımızda bulunan 3 parçalık harb filomuz ise 9 Eylüle kadar tzmırde kalacaktır. Güney Deniz Saha Komutanlığının yaptıt ı açıklamaya göre, harb gemilerlmizin hareket günii henüz belli ol mamıştır. = = = E E = = E E E = = S Pankartlar topiandı Amerikan filosımun tzmire gelişıni protesto için öncekı gun Basmahane, Konak meydanı ve Fevzıpaşa Bulvanna asılan «C.I.A. nın eserleri» yazüı pankartlar Sav cılık emriyle toplatümıştır. CİJL. nın geri kalmış ülkelerdekl çalışmalannı kapsayan pankartın Tıirkiyeye ait olan kısrmnda «Üçüncü koalisyon hükümetinin düşürülme si» yer aldığı için, 1967 yılında İstanbul Savenlığı bu pankartlan «Yaşasın Türkiye!», «Viva Dubçek!» .. w KLJSEFOĞLU mmm^mmmmmmmmmmm^m SÜRAT ve FELÂKET Sürat yüzunden meydana gelen kazadan sonra, iki otobusun de halleri. bırbırınden farksızdı. Koskoca araçlardan geriye bir şey kaimamıştı. DUN HIZMETE AÇILAN .TAT» KONSER\E FABR1KAS1.. Yılda I milyon dolarlık konserve ihraç edeceğiz BL'RS\ Mustafa Kemalpaşa ılçesınde kurulan TAT konserve fabr kobi dun hızmete açılmış, torende konuşan Vehbı Koç, fabııkamn nornidl çalışrnaya başlamasıyle jılda bır mıl>on dolaıhk ıhracat japı'acp^.nı behrterek. «D15 yardımlar azalmaktadır. Kısa zamanda kesilpcoktir Do\iz açığımızı kaliteli mal ihraç etmok suretnlc ktpatabiliriz» dcnıı;;ır. (Arkası sa. 7, su. 4 de) Yaban ellerde otrl odaları bir baska ^arıp olu>urdu.. Arka sokağa baUan pencereden, eski püskü binaların ça tıları azanıyer, kiliselerin çan knlelerı şorüntüde çıkıntılar vapıvonln.. Uzun sure uyuyRmadık. bır o yana, bır bu yana dönup, bo! polıtıka konu$tulc. Praglı gençlerin heyecanına özeıımistı'i galıba. Sonra ıyıdsn m y e uvku mu7 ^eldı Erte s ı e,vn pohtıkaya Jılân kanşmadan. Prag'ı ge ZID gorrneve karar \"rıp seheı vaktı dahp eıttık... ^ metinin dnşürülmesi» yazısı çıka™ ~ ~ ^ " s rılmış, yerine C.H.P. Genel Başkanı İsmet İnonu'nün, «Amerikamak gerçekten tatlı oluyordu hlar bir Başbakan buldular benim Prag muzesinde, Bohem\a'dan (Arkası Sa. 7. Sü. 8 de) arta kalan tarihi Fserlerl goıduk, St. Vıtus katedrali onunde karşılıkh resımlenraızı çektık Sehrın ortasından geçen Moldav nehrı kenannda otuıup sandövıç vedık Oraya burava serpılmış parklarda oturup dınlendık Sonra, oteldesı aıkadaşların oğudune uyup, karabnrsada dolar bozdurduK I'iravı bo?durdu ğumuz Çek, Türte olduğurouzu oğrenınce. bır «îaşasın Tötkiye» dıye bağırdı, ııeye 'iğıariığiKizı şaşırdık, ve de toparianır toparlanmaz, biz de «Viva Dubçek» i patlattık Hep oı.lıkta bol bol gulduk. (Arkası Sa 7 sü 3 de) J688 BENHA.BİB E m u n d e > «t'çüncü koalisyon hükü E rimizde asılan C.İA. ya ait pan= kartların Türkiyeye ait olan bölü = toplatma karan almıştı. Ancak şefı Ankara'daki trafik kazasında ölenlerin sayısı dün 21*e yükseldi Bâzı haslaneler, yoralı yolculara ilgi göstermedi ANKARA, (Cumhnriyet Bürosu) Ankara İstanbul asfaltmdakı Avaş Beypazarı kavşağında oncekı gun meydana gelen fecı trafik kazasının kurbanları, dun olen 5 kışı ile beraber, 21'e yukselmış, bazı hastanelerın yaralılara ılgı gostermemesı, soruşturma konusu olmustur. llgıhler, çarpışmanın, trafik kurallanna uyulmamasından ileri geldığını, olu sayısınm çokluğunda ıse, fazla sur'atın rol oynadığını tespit etmişlerdır. Butun bunların yanında, iki otobus şırketı arasında mevcut rekabetın de kazanın unsurla rından bımı olabıleceğı ıddıa edilmektedır. Ayrıca, şehırlerarası trafığın en kesıf olduğu Ankara tstanbul asfaltında, çift yolun bıttığı kritık bır Lavşakta, daha behrgin isaretlerın bulunmamasının Bugün 4. Sayfamızda da kazalara yol açabılecegı (Arkası Sa. 7, Su. 6 da) Universiteye 300'den iazla pııan alanlar kabul edilecek Yağmur altında tatlı gezintiler.. Ara sıra hafıften çıseîeven yağmura aldırmadan boş dols? NADÎR NADİ ıııııımııııiHiııııımuııııımııııııııııımımiiT Istanbul Cniversitesi Yonetım Kurulu dun yaptığı toplantıda, Unıversıtelerarası girıs sınavlannda 300 ve 300'un ustunde puan alan oğrencilerin, 30 Eylul 1 Ekım tarıhlerinde dılekçeyle ilgili fakultelere başvurmalarını kararlastırmıstir (Arkası Sa. 7. Sü. I de) "DENIZ GURBETCİLERİ,,
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog