Bugünden 1930'a 5,432,306 adet makale [Gelişmiş]Katalog


«
»

2 büyük takımın çetin imtihanları bu haf ta Binicilik Millî Takımımıı açıklandı: jrün devam »den Tiirltiye Binicilik Şamplyonasında bilhass» engtllı yarışmalarda biniciierimiz ve atlarımız büyük bir varlık göstermişler, en yüksek engellerden hatâsız geçmişlerdir. SAtM POLATKAN MEMMJN ^ Şampiyonayı yerinde izleyen Binicilik Federasyonu Başkanı enerbahçeTOBeşiktaş bu haîta. Tunan t&kunl&n önünde çetin blrer ımtihan vereceklerdUr. Geçen yüın şampiyonu Fenerbahçe, Saim Polatkan, yarışmalardan .martesi günü Ali Sarrü Yen sradmda Balkan Kupası içtn Yunan şamçok memnun kaldıgını belirterek yoDU AEK takımı lle karşılaşacak, Beşiktaş da cuma günü Atinada «Biniciierimiz ve atlanmız engeldmpiyakos ile oymyacaktır. li v»rı?lard» Balkanlar ve diinym ^ BEŞtKTAŞ ÇARŞAMBA çapındaki biniciler arasına RireGÜVÜ GtDECEK bilirler» demiştir. Çarşamba akşamı saat 17.30 da 2. TÜRKİYE LİGİ Atinaya hareket edecek olan BeBir müddet önce istifa eden, şiktaş kafilesine Iskender Yakak fakat Balkan şampiyonasmın sobaşkanlık edecek, idareci olarafc nuna kadar görevüıe devam ededa Sedat Kesen bulunacaktır. Aycek olan Binicilik Federasyonu nca Talât Asal'ın da seyahate kaBaşkanı 2131 ekim arasında mem tılacağı büdirilmektedir. Antrenör Çiriç, EskişeMrspora leketimizde Ayazağa Süvari Okarşı çıkanlan oyundan memnun kulunda yapılacak olan Balkan tkinci Türkiye Ligi lle beraber olmadığını ifade etmiş, «Daha yaşampiyonasına çok kuvvetli bir Tinculann hırçm hareketleri de pacağımız çok işler vsr. Atinadaekip çıkartacagımı^ı söyledikten ışlamış ve daha ilk haftada 11 ki maçta 20 22 futbolcuyu da de Jt nkara'da Mosan gölünde yasonra milli binicilik ekibimizi ıtbolcu hakemler tarafından o•• pılan Türkiye kürek şamplneıtıe imkânı bulacağız» demiştir. m harici edilmiştir. de açıklamıştır: yonasında 5 birincilik alan FeKafilede Kuzman ile Yusufun Umumiyetle birinci smıf hanerbahçe. Türkiye kürek şampida bulunacagı *« Ahmet Şahin'e Levin Okçuoglu, Tunç Çapa, >.mlerin idare ettiği ilk haftanm yonu olmuştur. de izin alınacağı idareciler tars: maçında, Trabzonsporlu Atan Üstefmen îbrahim Murat, EnEzeli rakipleri Galatasaray ile fından ifade edilmektedir. ıriç, sahadan çıkarılan diğer 10 4 teklerde çekişen Fenerbahçe, gin Mirel, üsteğmen Ateş Daglı, F. BAHÇE YENt BİR ıtbolcunun takımlan puan kaylstanbul şampiyonasmın revanşıTAKTİK DENEYECEK Yarbay Nail Gönenli. Yüzbaşı »tmtşlerdir. Hâdiselerin çogu, nı almıştır. Fenerbahçeli idareciler Balkan Cemalettin Zorlu, Kerami Şimılibiyet hırsı ile bilenmiş oyun4 tek dümencili ve dümendsiz Kupası için karşılaşacaklan Yuşek. ılann, takımlannın gol yemelesımfta G. Sarayı bir lekne boyu Yeni sezonda 3 büyüklerin sahası nan AEK takımına karşj değişiit ni hazmedememelerinden doğBalkan şampiyonasmda bu bi geçen San • Lâcivertli kürekçibir taktik deneyeceklerini söyl» .uş, bir anlık heyecan, yönetici ler, 2 tek dürwnciü ve dümennicilerimizin 16 at ile yarışmalamektedirler. Cumartesi günü Ali 5 taraftarlann besledikleri ümıt cisiz smıflarda da birincilik kara Rireceğini ifade eden yönetiSami Yen stadında saat 16 da baş zanmışlardır. 8 tek vanşması çok rin kaybolmasma sebep olmuşlıyacak maçta Fenerbahçe yine ciler. Kazanova, Kongo, Yen, mücadeleli geçmis. Fenerbahc9 ır. 433 sistemi ile oynıyacaktır. bunu da rakiplerine bırakmıyaYüksel, TiD, Ulas, Sembol. Bahİktad Idein birinci haftasmda GALATASARAY rak, böylece 5 sımfta birincilik taç, Sinıs. Yüksel, Inka, Sapan ıhadan çıkanlan futbolcular, taGalatasaray çarşamba günü Beykazanmıştır. isimli atlann Balkan şampiyonaımına iki gol kazandıran Manisaoğluspor ile iki takım halinde özel Galatasaray sadece tek çifte ve jorlu Kahraman, Düzcespor'a De smda başanlı olacaklarını söylebir karşılaşma yapacaktır. Antreiki çiftede 2 birincilik almıştır. izlisporun tek sayısını kaydeden mişlerdir. nör Kaloperoviç bu maçta iki talstanbul şampiyonasmda 4 sıüngör, Güneşspor kaptanı Tev kım oyuncularını da sıkı bîr denıîta birinciük alan GalatasaraŞAMPtYONA TEK ERKEKLCRDE RODRtGl'EZ'l YENEREK ŞAMPİYON k, Trabzonspor solbeki Atan ve nemeye tutacaktır. ym Türkiye şampiyonasmda raTürkiye şampiyonasmın son OLAX İNGİLİZ M. COX ıkibi Edirnesporun sürükleyicisi kiplerine eeçilmesini yöneticler müsabakası bu hafta yapılacakAntrenör, San kırmızılı oyunanan, Zonguldakspor • Sivasspor kürekçil«rin şampiynn olduktan tır« Cuma, Cumartesi ve Pazar cuların liglere kadar iyi duruma ıaçanda her iki taraftan.K. Metin sonra rakiplerini küçük ırörmelegUnü yapılacak ytınşmalar sonun geleceklerini söylemijtir. 3 Muharrem, Düzcesporlu Osrine ve iyi çalışmamalanna bağda şampiyona sona erecektir. Biıan, Hacettepenin birinci ligdeki lamaktadır. rinciliklerde gençler yanşmasına Dlcüsü Rıza ve geçen yılm başaçok sayıda binici katılmıştır. Öte h takımı Boluspordan Ayhan ve yandan büyüklerde Celâl Barias, Boğaziçi Boks ıdvan'dır. Salih Koç, Erdoğan Arsal da iyi Balkan Ovunlarına form göstermişlerdir. BinicileriŞanıpiyonası sona erdi mizin iyi kondüsyona sahip olmakatılacak olan lan yöneticileri Umjtlendirmiştir. 7 takunm iştirak ettiği sampiyoBayanlarda Olga Saviç, Menis nada 46 boksör Beylerbeyi sahasmPasin, tro Kaplangı. Metin Zenda çarpıştılar. bilci, Nilgün (Ankara) son yarışMevsimin ilk maçında Boğazın malarda finale gireceklerdir. Baçocukları genç Beylerbeyli boksör % ATLETİZM Türkiye Yuyanlar »yn bir yarışma olmadigı ler büyük bir varhk göstererek natistan kız milli atletizm miiiçın erkeklerin tasnifine girmekGAZETEM1ZİN MLHTEL1F BİRUstlLtRlNE KOVANKARA 29 Ağustos ve 1 sabakası 14 15 Eylül tarihlerin şampiyonluk kupasım kazandılar tedir. DUĞU KUPAYI SPOR SERVtşt ŞEFtMIZ SA1M KAEylül tarihlerinde Atina'da yapıde İzmirde yapılacaktır. Bu miiTAKIM TASîOFl: UR MİSS SHERİFF VE DAVİDSON A VERDtKEN.. lacak XXVII inci Balkan Atletizm sabakalara hazırlanacak olan kız tnııııtMmııiMiııımmımınmıımıııııııııııınnmnıım III ıııııınnıııııınnınnnnnnnııııııııııı ıııınııııııının Şampiyonasına katılacak atletler 1 Beylerbeyi 9 puan millî atletizm takımınuz 3 EyFederasyon tarafından tespit edil, 2 Feriköy 5 puan ı' •ııMa=TT~~f'l lülde kampa alınacaktır. 3 Beşiktaş 4 puan miştir. ^ Ş i g g l g İ *«J«»»l»u»"ıyetl Sadettin ATEŞ • VOLEYBOL Deplâsmanİkinci Başkan Sami Yavrucak'ın 4 Fenerbahçe 2 puan. lı Turkiye voleybol ligi 1970 sebaşkanlığında Yunanistan'a gideDERECE ALAN BOKSÖRLER nesinde başhyacaktır. Bu lige cek olan atletler bugün îstanbul'51 Mehmet Çelebi (Feriköy) tstanbul Enternasyonal Tenis Turnuvasının tek erkekler fıilk yıl 8 takım alınacaktır. Bu da kampa gireceklerdir. 54 Ahmet Özdeniz (Kültürspor) na'ıi Ingiltere'nin korkunç for handlere sahip solak raketı takımla da 1968 69 sezonunda Balkan Oyunlarına katılacak İlk maçı deplâsmanda kaıanan 57 Özcan Camcı (Beylerbeyi) Beylerbeyi: 1 Cox ile Şili'nin yumuşak ve zarif stilli tenisçısi Rodrıguez Istenbul ve Ankarsnın birincisi, atletler şunlardır". Beylerbeyi Galatanın F. Köy önünde tutunamı 60 Abdullah Akın (Beylerbeyi) Feriköy: 2 arasında oynandı. ikincisi ve üçüncüsü ile tzmir ve ERKEKLER: yan Beylerbeyini yenmesi nonnal. 63.5 Sabahatün Taftan <B. Beyi) Galata: 1 Galata Gerçeti belirtmek gerek'rse, Coxu 5 setlik Mc Mıllan, ve yme Adananm birincüeri katılacakikinci ihtimal beraberiiktir. 67 Hakkı Sözen (Fenerbahçe) Ülküspor: 0 100 metre: Taner Demir, Ertuğ5 setlik Ruffels maçları kadaı jormadı bu oyun. Sapsarı saçlı semlardır. 71 Cengiz Cömert (Beylerbeyi) rul Oğulbulan patik İngiUz tenisçısi önceki gün Huffels'i yenmekle zaten şampi• FLTBOL HAKEM BtRLİGt 75 Fahrettin Karakaya (Ferıköv) Morali yükseien Sanyer lzSanyer: 3 200 metre: Ahmet Temel, Ertuğyon olmuş sayılırdı. Çünku boyle Türkiye Futbol Hakem BirliSanyer Aâır: Ertan Yılmaz mirden çok farklı bir yenilgi lle dö Karagümrnk: t rul Oğulbulan ^~~~ "< komple bir raketi yenebilecek tek ği tzmir şubesinin yıllık konBeykoz nen Beykoz önünde şüphesiz avan400 metre: Melih Güneygil Beykoz: 1 adam olarak en az onun kadar kor gresi yapUmış ve Başkanlığa 808 metre: Mehmet Tümkan tajlı. Karsıyaka: 4 kunç olan Ruffe'.s göründü. Ru£Hakkı Gürüz getirümiştir. Diğer 1500 metre: Mehmet Tümkan felsCox maçı kadar denk bir mü Denk sartlar nltında gecmefe aüyeler şunlardır: Burhanettin Toprakspot: 1 5060 10000 metre: Şükrü Saban cadele olmamakla beraber yine de Toprakspor dav bir mac. ancak Ankaragücö sta 3 Türfcer, Muzaffer Sarvan. Avni Hacettepe: 1 110 cngclli: Timur Artan modem tenisin bütün incelikieriKocaelispor Kocaelispor: drnda Kocaelisporun ratunmast Yelkenbiçer. Şükrii Işıkeri. 1 400 engelli: Cengiz Akmcı ni gördük ve kaliteli, iyi bir final !TÜr sörünür. Ad. Demirsnor: 0 l'zuıı Atlama: Aşkın Tuna Gü• YÜZME VE SUTOPU maçı sejrettik. rol Dinsel Türkiye yüzme ve sutopu şampiOyuna derhal neticeye gitmek Ücüncü liçten gelen Düıcespor. Güneşspor: 1 yonası yeni yapılan ve inşası heiçin fırtına gıbi giren Cox. rakibiGüneşspor Üç Adım Atlama: Aşkın Tuna ilk denemede Denizli önünde ba\nkaraırücü: 2 nüz tamamlanan yüzme havuzun nin servis attığı bir .game» i ala4 Yüksek Atlama: Nurullah Cansarılı bir sinav verdi. Günesspora Düzcespor Diizce«nor: 1 rak ilk seti 6/3 kazandı. Rodrıguez da 6, 7, 8 Eylül tarihlerinde yadan Merdol Gerçin karsı akla gelen berabeTİiktir. fevkalâde teknik ve modern tenise pılacaktır. Gülle Atma: Erol Üzen bilhakkın vakıf bir raket olması0 BAYRAM'IN JÜBİLESİ Maraton: İsmail Akçay, HüseKiitahyaspor: 2 Mücadeleye galibiyetle Kiren Kü na rağmen, Cox'un çok sert ve Rütahyaspor Altay kulübüne 22 sene hizmet yin Aktaş Aydınspor: ( tahyaspor. moral düsüklügünü P" köşeyi bulan forhandleri karşısıneden ve 1940 yüında jnydiği SiHacettepe Yürüyüş: Ayhur Ayhan Hacettepe: 1 deremediği anlaşılan H. Tepe önünda fazla bir şey yapamıyordu. 1yah • beyazlı (ormayı fasılasız o Tonrak^por: 1 Dekatlon: Tahsin Albayrak. de her haide favorîdir. kinci sette yine bir servisini kapülarak 1962 yüına kadar çıkarjnıKIZLAR: ran Rodriguez bu seü de verdi. yan tutbolcu Bayram Dinsel'in Avdmspor: 9 Haftavı puansız geciren Aydın200 metre: Sude KoçgU Hem de aynı netice ile 6, 3... Aydınspor jübile maçı yarın gece Alsancak Kiitahyaspor: 2 sporun Kastamona önünde çok çe 6 400 metre: Neşe Karatepe Üçüncü sette ise Cox oldukça Kastamonu stadında yapılacak ve Altay He tin bir mücadeleve sirıne<;i hekleKastamonn: 1 Cirit Atma: Aynur Taşdemir yavaşlamıştı. Sanki rakibine bir Izmirli şöhretier karşUaşacaklar nir. Galibiyet ^ansı Aydında. Bunlardan başka ayrıca Mehmet set verroek istiyor gibiydi. Rodrilır. Aşağıda Bayram, AHay anÇetinel, Soner Çoşan 4X100 metguez onun bu halinden istifadeyi trenmanında.. Ad. Demirspor: • Lige hızlı giren Samsunspor, AAd. Demirspor re için, Mehmet Geşşaş, Necdet bildi ve bu seti 6/2 kazandı. Kocaelispor: 1 danada puan vermemeğe uğrasaAkçay ve Erol Alaçam 4X400 metSamsunspor Dördüncü set ise kırankırana cak, transfer yapmıyan Demirspore bayrak yarışları için götürülebir mücadeleye sahne oluyordu. run heraheriik a1tni«ı nnrmai. cektir. Durum 5/4 Cox lehine iken her Balkan Gençlet Güreş Şampivonasına katılacak takunlarımız cuiki tarafa da tam 7 defa «Maç Konyaspor: 1 nk haftayı birer puanla kanayan Konyaspor martesi günü yapılan seçmeler sonunda belli olmujtur. Fotoğrafta seçball» geçmiş fakat ne Cox ve ne Kastamonn: 1 iki rakipten Konyaspornn saha ve melerdea bir an görülüyor. Balıkesirspor de Rodriguez bitirici darbeyi inBalıkesir: 2 seyirei önünde kazanması normal dirememişlerdi. Bu sırada korttkinci sonnc beraberlik. ların sarı fırtması Cox güneşin tesiri ile olacak bir an fenalık geTrabıonspor: S Ba maç Trabıonspor ile A. Gücö Trabzonspor çirdi vc yere düştü. Bir müddet Fdirnespor: 1 nun ilk liderlik yançmasıdır. Avan ANKARA Ankara 10. Entertedavi gördükten sonra maça yeAnkaragücü Ankaragücü: 2 tajı önce ev sahihine tanımak lânasyonal Tenis Turnuvası da dün niden devam etti ve Rodriguez'in saat 15'den itibaren başlamıştır. bir «Double fault. u ile müsabaİlk gün şu neticeler ahnmıştır. Manisaspor: 2 Bandırmaya yenilmeyen Manisa kayı kazandı. 6/3. 6 3, 2/6, 6/4... El Shafei Beyazıt Anbar'ı Manisaspor Bandırma: 2 iyi not aldı. Kayseri de güçlü ol6/2. 6/3; Wooldridge B. AltınCumhuriyet Kupasım Kay?erispor: 1 dupunn ispatladı. akla beraberlik Kayserispor kaya'yı 6/0, 6/1; Ali Ali Balkaner Davidson Miss Sheriff A fvnnsoor: 0 eeliyor. Bülent Enşin'i 4/6, 6/4, 6/3: Moore çiiti kazandı. Cihat Özgenel'i 6/1. 6/2; Cahit Sivasspor: Zoncruldakta yenilmeyen SivasGünün en heyecanlı müsabakaAUş Bedii Oray'ı 4/6, 6/1, 6/1; Zoneruldak: ' Sivasspor la Iddialı Feriköy çetin bir mücalarından biri Mixed Doubles maPerry Demir Ataş'ı 6/1, 3/6, 6/2; Feriköy: « deleye girecek. bizce maç üç soFeriköy çı idi. Bir erkek kadar kuvvetli Lütfiye Anbar Mrs. Perry'i 6/0, Rpvlerbeyi: nnclu srözüküyor. BLRSA vuruşlara sahip Miss Sheriff, Da6/1; Mrs. Moore Tuna Artun'u Hmpiyatlara ^tirak edecek olan güreşçilerimiz bugün üludağda 3 devvidsan'un usta oyununun da yar6/0, 6/0 yenmişlerdir. AfyonsDor: ' Beykozu rahat yenen Karşıyaka rc çnhşmalarma başhyacaklardır. dımı ile Mandarino'lan üç sette çnhşmalarma Afyonspor Kayserispor: nın Afyonda aynı sonncn almasi 5/7, 6/2, 6/3 mağlup ettiler ve Karişıyaka: beklenemez. Maçın berabere hitGüreş Federasyonu Başkanı CeK rşıyaka şampiyonluğu kazandılar. Bevknz: mes? nnrmaldir. Olimpiyat kafilesi Maçtan sonra Cumhuriyet'in bu mil Erkök: «Seçmeler büyük bir kategorinin galiplerine verdiği Sakarya: bugün açıldaniyor Sanyer önünde totunamıyan K intizam içüıde ve açık olarak ya] gümüş kupalar Davidson ve Miss Sakaryaspor Adanaspor. Gümriiğiin Sakaryada puan slmaTürkiye Milli Olimniyat Komite Sheriff'e verildi. pıldı. En iyi güreşçilerden meydana Spor Toto'nun değerlendirilKaraeümrük: K. Gümrük sı «iirpriz sayilır. si dün gece sa£t 23.00'e kadar süÇİFT ERKEKLER meleri dün sonuçlanmıştır. Buna Sarıver: I gelen güreş takımlanmızm Mekren uzun bir toplantı yapmış ve Dünyanın en kuvvetli tift tagöre: Meksika Olimpiyatlarına katüacak k'.mlarından biri olan Mc Millan sika Olimpiyatiarında başarıh oîa13 bilen 7 kişi 48.S5250 Maud ekibi Avustralya'nın Davis = 12 bilen 451 kişi 758. YEDEKLER: Orduspor Adanaspor (1), Edirnespor Ban5 kafileyi tesbit etmiştir. Kafile bucaklanna inanıyorum demiştir gün saat 11 (10'de Gazeteciler CemiKupası takımı (Bowrey Ruffels> 11 bilen 4795 kişi 7 1 . dırma<5por (1), Giresunspor Üiküspor (1). ş yetinde yapılacak basın toplantıi üç sette ve rahatlıkla 6'2. 6/4, E Olimpiyat kafilesi, 11 Eylulde 10 biVn 28.644 kişi 11.50 Tt.. «1«smda açıklanacaktır. 6/4 yenerek {ampiyon oidular. caklardır. memleketimizden aynlacaktır. Beşiktaş llimpiyakos önünde AEK'nin en iyi forvet oyuncnsu Papayoannu üç Feaet oyam nda şnt aOyor... F. Bahçe AEK, Raketlerin mücadelesi bitti "Dünya çapında binicilere sahibiz II Tuncer BENOKAN K r 5 birincilik alan Fenerbahçe^ Türkiye Kürek Ikhafta I futbolcu alıîdı Sampiyonu Cumhuriyet Kupası'nı Davidson Miss Sheriff ekibi kazandı Çift erk*kleri Mc MittahMaud atilı\ ısaca, Tek erkeklerde! Cox Şampiyon mnnınınn fltletizm Millî Takımı belli oldu 23. En son neticeler 1 İDÜŞÜNCELER 1 Tahmin | o 1 1 2 i l nıınnııııı nnnnnııı ıııııınııııı ııınnnn ! 15 ınıınıını nınıınııı llllllllllll ınn llllllllllllll O O 1 ınınnnınmnımıın nnnınnı O • O Glireşçilerimiz bugün Uludoğ'do çalışıyor O 13 bilenler T.L alacak 102 1 ıınnnıın O llllllllllll ıTıııııııı:ııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııifitıııııııııııııııifiııııııııtıtııııııııııııtııııT nıınnını ııınnnnıı Olimpiyatlara iştirak edecek Ankara Tenis Turnuvası başladı ıınnnıın O llllllllllll 1 lllllllllll
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog