Bugünden 1930'a 5,466,400 adet makale



Katalog


«
»

GımhuriYet BASIN AHLAK KASASLNA UYMAY1 TAAHHÛT EDEB •âr * Sahlbl : NAZİME NADİ Q Genel Yayın MüdürO ECVET GfJRESÎN Sorumlu Yazı I{lerl Müdürü: Oktay KUBTBÖKB Basan v« V«y«n Cl'MHURİYET MATBAACILffi »• Gazeteclllk T. A. 3. . Cagaloğlu Halkevl «okak No. 3941 GONET tLLERT: KOeukeaai Meydanı Edirn» Hanı BUROLAR ADANA 1'eleloD 4550 * ANKARA Ataturk Bulvarı Yeneı Ap. • Yenlşehlı Telefon: 12 009 9 0 U 0 0 9 S I I 9 3 * * 22 0 U 9SS S 2 p şehlı Telefon: 73 177 57 33 0 t tZMIR: Fevîlpsşa Buivsrı. Aişaroglu Isnanı 10410S Tel: 31SS0 24709 ABONE ScocUk S aylık 3 aylık ve 75.00 40.00 32.00 İLÂN Bartad 19S.00 »9.00 49.50 Bajlık (MaJrtu) 2 s 4 s tnd cablfejerde (tanttmi) « 7 oe) «ahltelet Ntsan Nıkaa Evlenm*. Dogus (Maktu) ölılm Mevul rejekfcüı « Sayıp aram» • ftliim MevlH Tnrkkm (23 cüı S a n 225 ü M 50 » 45 » 85 > 100 • 150 t SATIS1 25 KURUS 6'lı Zirve (Bastarafı 1. sayfada) Ordu terfi listesini açıklıyoruz (Basttrafı I. savfada) ALBAYUGA YÜKSELEN İSTİHKÂM KURMAY YARBAYLAR Hüseyın Akkoyun, Fehmi Oktay, Faruk Boran. ÎÂRBAYLIGA YÜKSELEN PİYADE KURMAY BtNBAŞILAR t. Ethem Aral. Nezih Çakar, Ali Kolcu, Nedim Erdem, Mustafa Öztopçu. YARBAYLIĞA YÜKSELEN TANK KURMAY BİNBAŞI Sefer Koçer. YARBAYLIĞA YÜKSELEN TOPÇTJ KURMAY BİNBAŞILAR Hayri Ündül, Ragıp SiVTel, Orhan Yükseloğlu. Aşir Özerer, Kay han Onur. Atillâ Erdoğan, Sabahattin Akmcı, İsmail Karadavı, Hikmet Soyluoğlu, Ertuğrul Peker, Ertuğrul Ünal. Abdullah Gündeş. YARBAYLIĞA YTKSELEN İSTİHKÂM KURMAY BİNBAŞILAR Mustafa Katırcı. Akgün GUrsen, Ersan Kayra, Tavyar P. Argun, Mehmet Erkula, Ferit Oyar. BtNBAŞILIĞA YÜKSELEN TOPCU KURMAY YÜZBAŞI Esref Haskiriş. BtNBAŞILIĞA YÜKSELEN İSTİHKÂM KU3MAY YÜZBAŞI Abdullah özbakır. ALBAYLIĞA YÜKSELEN PtYADE YARBAYLAR Hakkı Tanyu. Hüseyin Gülbak, îhsan Saygın, Fahrettin özpamuk, Sadettin özenç, Hasan Eralp, Şük rü Günay. M. Kemal Güven, Necmettin Olgaç, Mehmet Ülkü, Kemal Camuscu, Mehmet Kılıç, A. Recai öğüt, Rahmi özer, Kemal Köseoğlu, Süleyman Erdemir, Recep Bacak, Sami Erdem. A. Fikret Yüksel, H. Vedat Tuğcu, Kemal Çakalır, Hayati Dinçer, A. Mithat DertUrk, Hilmi Geçim, Ramiz Çellker, Rıza Yiğitbaş, Nurettin Tandoğan, M. Turan Tirkeş, . Nazmi Tüzün, Cahit Vural, M. Sadettin Tezcur, M. Kemal Erkök, Şaban Gökçe, M. Sami Congevel, Âdem Ergün, M. Fikret Savaştaer, M. Ziya Belibaglı, Nlhat Golebatmaz, Cemil Vural, T. Kemal Onat, Aziz Bozoğlu, Sabahattin Canaydın, A. Galip Pekenç, Ahmet Nayır, Nurettin Isıldar, Na rettin Kısaoglu, A. Şevki Okçu, M. Hilmi Akdoğan, tsmail Akşit, Kazım öztürk, Alâettin Çobanoğlu, H. Ziya Dağdagıtan, H. tbrahim Tuğrul, M. Fahrettin Köker, A. Rıza özkeser, Murat Karslıoğlu, t. Hakkı öke, Ruhi Ersoy, Şevket Kuleli, M. Kemal Çmarcık, Halit Kahraman, Kemal Turan, H. Muhlis Baydar, Süleyman Genç, Erip Sıkca, N. Kemal Sarıkaya, Abdülbaid Taşdelen, Ali Tokuç. S. Turgut Akınsar, N. Oguz Yücel, Nurl Behcen, M. Azmi Derebeyoğlu, S. Şefik Durmaz, Şefik Bulut, Musta fa Tim, Hilmi Arığ. A. Fethi Şörmetlî, A. ŞOkrü Aygün, B. CaBit Çelikyay, M. Kemal Aras, M. Yılmaz Polat, H. tbrahim Hekimoglu, Aslihittin Türkmen, t. Orhan Süerdem, Muzaffer Aytül, RUştü Dinçer, Y. Kemal Yüksel, Mustafa Özaslan, Mehmet Karadeniz, M. Seytettm KüçükbUlbül, M. Hulusi Ayık, Ahmet Varol, M. Şevki Demiriz. Şükrü Geranoğ lu. I?met Hepşengünler, Yî'hya Keskin. M. Enver Akdağ. Mehmet Zaman, Mehmet Pışkinsüt, M. Muzaffer Seren, S?brı Güvener, A. Şerif Alyanak, Orhan Güney, Irfan Yaylacül, A'etin Sakaryah, tzzet Oemirdönder, Asım özdilek, Mustafa Perkin. Orhan Sönmezateş VARBAYLIĞA Yt'KSELEN PİY.ADE BİNBAŞILAR Selâhattin A.vdemır, Y. Sabahattın Orundu, Muzaffer Hatun oglu, Ahmet Kuzucu. Mustala Baktıroğlu, Ahmet Topiamoglu, Süleyman Buz, Sırrı Yıldırım, Şevki Yurtcanlı, Muzaffer özey, Orhan Gürpınar, tskender Tar, Lütfü Oyar, Taoettin Tuncay, tsmail Erenler. Orhan Kutnu, Kemal Demirel. Sebati Altay, Osman Korkmaz. Cahit Ergönül, Ali thsan Aslanbaş, Sait Sepıci, tsmail Biren, İbrahım Şener, Mustafa Batıgün, Hulusi Kabadayı, Selâhattin Bü yükayan, Cemil Kara3ğaç, Süiey man Akyol, Nermı Arkun, Kasan önceli. Muharrem Okaniı, A!i Karan, Orhan Altay, Dunnuş Şimşer, Kemal Yenıceoğlu. Cahit Akgün, Baykor OuraL. tedri Kerman, Orhan Aysal, S Selâmi Atmaca, A. Derviş Kaya, tsmet Şahin, Yusuf Koru'.ar. Sami Konukoğlu, Sıtkı Balta, Ahmet Sağ, Rahmı Ucak, İsnıet Küçük, Hikmet Tanrıöğen, Tevfık Yatıksır. Ali Uyanık. Nâzıra Demiruz, Şinasi Can BtNBAŞILIĞA YÜKSELEN PİYADE YÜZBAŞILAR Kemal Ezder, Netacı Seçkea, özgün Akşit. Zeku Tüzünnent, Yılmaz öner, Suat Dnçer, Sıtkı Çetınkaya, tsmail Çimenser, hüseyin Kızılay, Mehmet Ten iz, Nihat Talu. Turgut Onat, Gültekın Alpugan, Yavuz •Coçak, Nakım özkan. Mehmet Eerberoğlu, Fadıl Erdönmez, Bülent Kutay, Ali Doğanaslan, Enıs Erdofimuş, Necdet Kılıç, Rüştü Canbazoğlu, Mümm Bistürı, Mehmet Rumeli, Salih Konca, Yılmaz Kartal, Durmuş Ünsalj Nurettin Ünal. Halil Taşkıra, Atillâ Yenılmez, Orhan Zincirli, Ertuğrul Gökay. Mehmet Bayıakıar. M. Ali Ankan, Mustafa öztoklu, Hikmet Akbulak, Saim Orhan, Fahrl Şerıfoğlu, Vedat Peker, Zeyyat Oran, Nizamettin Açar, £<••£ Berkıpçı, Cemil Erdoğdu, Hayatı Bıyıklı, Muammeı Alpsoy. Cemal Erüç, Ahmet Varol, Nevıat Kepçeli, Ahmet Şen Hüseyın Düngüz, Bakış Sanlıer, Erdoğan Oral, Mehmet Tuncel, Abdulhalım Katı, Nazmı Kefkın, Ekrem Barışık, H. Gülıekm Yaııcıoelu, Zeki Dogdu, Servet Can pulat, Mustafa öcaları, Murat Kanyar, Racı Tetık, Hüsrev Brgüven, Hüseyin Öibey. S Fıkri Dikmen, Necatı önev CVşkun Saıtoğlu, O Nuri Taner M Ali Onal, Bahrı Kaya. Bakı Baübey. ErHogan Ar«lan. Mitinin/ 0n, YÜZBAŞILlft.A Yt^KSEl.EN PİYADE ÜSTEGMENLERI Orbay Ergün. Kemal Aktaj, Aydın Ecer, Coskun Bayramgil, Mustafa Figlalı, Günay Devrımsel, Erdoğan Kişioğlu. Rf.nu?. Fidan, Muzaffer Şen, Rıfat Karabulut, Ali Kanbak, Yılnr.az Dinçtürk, Özer Sükan, Cevdet Kibaroğlu, Mustafa Ateş. Pülent özen, Tufan Hürrmeiç, Fevzi Bereket, tsmet Y3nbny, Yılmaz Serttürk, Zülkâr Avdın, Mustafa Yolyapan. Tunrer Oürsoy. Özdemir Çakmaklı, Ersoy Cankurtaran. Güven Krgepç, Orhan Atak, Ender Uğ'jr, ömer Kocabıyık, Mehmet Yar.ık, Av. ni Üzel, Arafat Beya/, Tahsin Evci, Asım Aydın, Senih Baîbaş, Erol özyiğit, Saib Ür.sal. Battalgazi Yıldız. Süleyman Güı er, Mehmet Ağaakgül, Alâattin Yumuşakkaya, Şakir Güler. Yılmaz Tuncel, Bahri Beşık, Atillâ Nebioğlu, Ertuğrul Baydur. tsmet Demıray, Selçuk özayriın, Süley man Uçar, Günaydın Telimen. Sabıt Bilgın. Nihat Er»;ür.riüz, Erdoğan Topuz, Ayrlın Errtem. Sadettin Pehlivan, Aydın Akaydın, Nizamettin Koçyieit. ReFat Pasin, Mertgün Dinç, Yusut özdemir, Mete Birsen, Necati Ö2gen, Yılmaz Oral, Gürem Kutman, Sungur Kaşar. Erol Ersenkal. Okan Batman. ALBAYLlGA YÜKSELEN TANK YARBAYLAR Enver Levent, M. Fahrettin Balkır. Abdullah Armatlı, M. Vahdet Sungur, Fahri Kılınt. Hü seyin Kırksekizoğlu, tsmaıl Karen, Alparslan Güneş, Ah Türkoglu, Cezmi Çagatay, Mehmet Karakavak, A. Necati Gü er, M. Hayri Süral, Nizamettin Eryılmaz. Nihat Başatlı, M. Kadir Er kek, Nihat Şendol. M. Kemal Nehir, Orhan Doğaner. Ertugrul Bengü, V. Mazhar Berkman, A. Necati Erdönmez, Hayrettin Yılmaz, O. Nâzım Eruysal, Abdullah Karakullukçu, Ziya Erath, Kemal Kazazoğlu, Hüseyio Denemiş, Doğan Çelebioglu, Salih Yalkın, Adnan Tunaç. t Nazmi Eyüboğlu, Mehmet öztürk. YARBAYLIĞA YÜKSELEN TANK BtNBAŞILAR Şahabettin Karakoç, Nevzat Türker. Kemalettin Turan, Feridun Karacebe, Süreyya Çetjnbinici, Abdülhalik Büyüksoy, Mehmet Sungur, Hikmet Sener, Ahmet Şehsuvar, Edip Soyutürk, Cemalettin Yüksel. Cavit Bayer, Nevzat Ergün, Kemal Kurdoğlu. Orhan Seçkin, Ahmet Bünyan, B. Hulusi özköker, Yaşar Selâmoğlu, Suphi Sayın. Erdoğan Bener, Remzi Tuna. Turgut Erdil, Sami Serimer, Muzaffer îşgüven, Ali Devecioğlu. Mehmet özden, Ali Kılıçarslan, Mustafa Yüncü, Keramettin Bozkurt, Fikret Akın, Mehmet Çetıner. Lütfü Ün, Cemal özsoy, Îhsan Bozkurt. Hasan Tamer, Mehmet Şahin, Ali İııceoğlıı, Orhan Ilgaz, Mustafa Anuk, Nusret Kocabay. Feridun Üstünkal, Demır Gültekin, tbrahım Ulman, Fikret Özsüngü, G.!ip Akarlı, Kadir Ok. Ahmet D^gançay, Mahmut Boyaşaki. Tank Kiper, Fevzi Sen. BİN'BAŞILIĞA VÜKSELEN TANK YÜZBAŞILAR Ayhan Yalazan, M. Yılma» Akkılıç, Turgut Fsnusçu, Vell Kaya, Şerafettin Camgöz, Kemal Acun, Ruhi Gökfürk, Cemalettin Zorlu. Macit Başaran, Cahit Kaman, Mustafa S^yer. Semih Tarlan, Burhanettin KâtipOKIU. Bülent Saçkan, Zülbittin Cidal YÜZBAŞILIĞA YÜKSELEN TANK ÜSTEĞMENLER Erkan özata. lnan Toros. Hulusi Çelikpazı, Coskun Akyü7^ Nihat Erdoğan, tbrahim Kıpdemır, Yavuz Ataman, Ali Me»l* can, Tahsın Yağcı, Güngör Tanay, Erdoğan Avcıoglu, îlhan Tunççevık ALBAYLIĞA YÜKSELEN TOPÇU YARBAYLAR M. Kemal Yıldınm, Faruk Demirural, S. Ömer Kaşar. Süleyman Çulçuogiu, Adnan Aytaç Y. Kavıhan Özçelik, A. Îhsan Ataman. A. Kemal Kalıt. A Rahmı Alptüzün, Huseyın Alkuş. O. Nurı Numanoğlu, C. Hayri Başkurt, H. Fikret Üstünay, A. Aımı Işıklar, M. Yajar Yıldınm, tlhan Alpman, Orhan Yurtalan. M. Cevdet Yalgın, Cemal Sentürk, Mehmet Kıhçkaplan. Servet Mehmetli, Lütfü Ersoy. Satfet Koru, Mustafa Mayd». Mithat Elbizim, Ali Aykul.N. Memduh Yücekayah, M. ilalim Çelen, Ali Tosunoğlu, A. Rıza Şen. Nacı Saatçi, Mehmet Kutman, Muzaffer Gökbaba, gerif Gürel, Mümtaz Onay. Mehmet Gürsöz, Arif Eriş, Mehmet Sarıca. N. Ata Sekendiz. G. tsmet Bingöl, Saım Ergüçyener, Remzi Eyigör, î. Refik Artun, H. Avni V."dar, Cemal Karslıoğlu, Tavyar Sıngıl, M. Nuri Turan, M. Sulhi Şen, Halil tyibil. Mustafa özRen. İı« t Yavuzkan, A. Orhan Agan. Abdullah Güray. M. Nef'ı Buharalı, Keramettin tldet, M Kemal Tok. M. Adnan Uygur, M Remli Ateş, A. Suat özdemir, Y. Ziya Töreli, A. Saim Küçükögüt, A. Kadri Odabaşı, A. Fuat Kundak, Mehmet Arıhan. Necdet Alacakh, Vasfi Ünver. Tevfik Araç. tlhan Koyalan. 30 Ağustos 1968 tanhınden geçerli olarak birer üst dereceye terfi eden jandarma subaylan şunlardır: KURMAY ALBAYLIĞA YÜKSELEN JANDARMA KURMAY VARBAVLARl Ethem Bozdağ, Hulusi Saym. Mustafa Bekrem, Nurı Uyar, Alâettin özgencıl, Ali Avnı Saylan, Reşat Sipahı, Hakkı Akşit, Mustafa Hacı Hanifioğlu. CemaJ Kmar, Cemal Tanrıyakul, Niyazi Ayaslan. Mehmet Öztoprak. Mehmet Kızılsu, Kemalettin Sayınsoy. Kemal Gülşen, Selâhattin Tezel. Yaşar tnceoglu, Osman Kırgül. Necati Oâuzolgun, tzzet Ağırkan, Halil Nusret Ertürk, Saffet öner. Recep Uz, Doğan Şahınler. Osman Egeli. Fehmi Yüce, Kehmet Vural, Hüseyin •Santıroglu. Saım Taveur, Turgut Dinç. Zekı özgün, Fıkn Çıtak, Sevket Güven, Se.lim Ay dın, Orhan Yuıdakul, Müfit Erdil. Lutfi Ünal, Halit Tanyeli, Necdet Karol, Rüştü Tuncel, Mehmet Karalı. Atalay Dinçkaya. Kemal Evsen, Vahdi Erdal. YARBAYLIG.A YÜKSELEN JANDARMA BtNBAŞILARI Kemal Seber, tsmail Nak, Hamdi Yörek, tbrahim Günler, Şerafettin Velioğlu, Sabir D e nizcioğlu, Mustafa Nuran, O s man Ergür. Şükrü Uğurlu, S e y fettin Esen. Sabahattîn tsgören, Ali Öztok, Hüseyin Erdağ. Mehmet Çoğalan, Muammer Baya rı, Remzi Adnan Kerim, Nihat Dönmez. Ömer Sarı, Şahabettin Çakar, Necati Kartal, tsmail Acar, tsmet Erciyeş. Yahya Gökaya, Orhan Varol, 1. Nezihi Erman, Ekrem Necati Tuna, Mehmet Solaz, Hasan Onay, Haluk Aydın. Şevket Karaca, tsmail Tura, Muammer Çokuslu, Cemil Caner, Fahrettin Alpak. Selâhattin Türköz. Abdiünazi Aytekin, Cemal Atalağ, Ömer Ali Yıl mazer. tsmet Aydın, Tahsin Cim tan, Naci Erpuğan, Hilmi Paksoy, Hüseyin Kahraman, Necmettin Yüksel, Îhsan Yücel, Ahmet Tasalı, Burhanettin Ünsaldı, Osman Arıcan, Muzaffer Arın, Nevzat Emgen, Halit özgin, Remzi Erden. BİNBASILlGA YÜKSELEN JANDARMA YÜZBASILARI Alâettin Kobal, Kenan Ersöz, Cevat Alpaslan. Hasan tlleez, îbrahim Aksoy, thsan Demirya pan, Osman Kartal, Osman TürkoŞuz, Tahsin Kışlal, Fazlı Karakaş. Mustafa Sezer, Muhittin Baylı, Ali Yöney. YÜZBAŞILIĞA YÜKSELEN JANDARMA ÜSTEGMENLERt Güner Doğan, Necdet Ustaoğlu, Ergün Tuzcu, Tali Sargın, Erdinç Aygün, Yüksel Topkara, Tunakan Özyıvanoğlu, Basri Tanrıyakul, tsmaü Sinan, Mehmet Yüklü, Ali Acartürk, Cahit Metinkaya, Mehmet Yavuzel, MÜHABERE ALBAYLlGlNA IÜKSELEN .?. MTHABERE YARBAYI Nihat Sekercıoğlu ULAST1RMA ALBAYLlGlNA IÜKSELEN J. l'LAŞTTRMA YARBAY Reha Çelik. ORDU DONATIM ALBAYLlGA YÜKSELEN J. ORDU DONATIM YARBAYLARI Hilmi Selvi. Saip Sover. ORDU DONATIM YARBAYLIGA YÜKSELEN .1. ORDU DONATIM BİNBAŞI Mu^tafa Daqcı. LEVAZIM ALBAYLlGA YÜKSELEN J. LEVAZIM YARBAYLARI Fazlı Düzgören, Necmettin Ünal. Fikret Saydam LEVAZIM YARBAYLIĞA YÜKSELEN I. LEVAZIM BİNBAŞI Mithat A=ıkoqlu. LEVAZIM BtNBAŞILlGA TÜKSELEN T LEVAZIM . YÜZBASILARI Mazhar Yersel. Kemal Ertan, Muzaffer Gürcüler, Ali Fikri Şişman, Turan Gülen, llhan Cebeci, Yasar Erol, Mahmut Se zen, Yılmaz YLİdırmazÖCRETMEN ALBAYLlGA YÜKSELEN . . ftGRETMEN T YARBAY özdemir Sarıca ÖGRETMEN YARBAYLIĞA TÜKSELEN .1. ÖGRETMEN BİNBAŞI Abdul'.ah Şenerdı. ÖGRETMEN BtNBAŞILIĞA YÜKSELEN .1. OGRETMEN YÜZBAŞI Zihni Tursut. VETERtNER ALBAYLlGA YÜKSELEN 3. VETERtNER YARBAYLARI Hüseyin Günalp. C«ma1 Gü neş. (Devamı yann) Anlaşma ne? Moskovadaki bazı Doğulu ve Batılı komünist kaynaklardan sızan haberlere göre. görüşmeîer sonunda şu üç nokta esasına dayanan bir uzlaşmaya varılabilmiştir: O Sovyetler Dubçek'in liderlik ettiği parti ve hükumet yöneticilerl ekipinin temsil yetkisini yeaiden tammayı kabul etmişlerdir. A İşgal birliklerinden bir kısmı kendi ülkelerine çekileeek, bir kıs mı da Çekoslovakya'nın Batı sınırlannda bir kordon meydana getirmek üzere ülkenin bir kısmını terk edecektir. f ) Çekoslovakya'nın bütün Iç ha berlerinde basın hürriyeti tanınacak, ancak Sovyetler Birliği. Sovyet Çck ilişkileri ve Çekoslovakya ile öteki sosyalist ülkeler arasındaki iliskiler konusunda sanjur konacaktır. MOSKOVA Yugoslav Tanjug Ajansı muhabirine göre, Sovyetler Çekoslovakya'daki Varşova Paktı üyesi ülkeler birliklerini peyderpey çekmeyi kabul etmişlerdir. Bu hususta bir anlaşma yapılması üze rine Varşova Paktı üyesi ülkeler liderleri. ortaya çıkan son dururnu müzakere etmek için Moskova'ya gelmişlerdir. Yugoslav resmi ajansı Tanjug, anlaşmadaki geri çekilmenin şekil ve süresinin henüz bel li olmadığını, bunun Çekoslovaklar tarafından kabul edilmiş şartlar içinde cereyan edeceğinin sanıl dığını da bildirmektedir. îyimser çevreler, göriişmelerin «yapıcı bir safhaya» ulaştığmı ve Prag Hükumetinin, liberal politikasma devam edeceğini söylerken, kötümser çevreler, Çeklerin, önem li tâvizler vermeye mecbur bırakıldıklarını ileri sürmüşlerdir. •Beşler», Çekoslovakya'dan komünist bloka sâdık kalacağına dalr kesin garantiler istemektedirler. Vanlacak anlaşma nasıl olursa ol «un, bir Varşova Paktı kuvvetinin Çekoslovakyada kalacağına muhak kak nazarı ile bakılmaktadır. Bu birlik, Çekoslovakyayı koruma bahanesi ile Batı Alman sınırı boyunda üslenecektir. Çeklerin, aşağıdakiler gibi diğer tâvizler vermeye zorlandıklan söylenmektedir: O Dış politikada «beşlere» sâdık kalınacak ve Batı Almanya ile yakın iliskiler kurulmasından kaçını lacaktır. 0 Özellikle basın, radyo ve televizyonda, anti sosyalist ve kartı . ihtilâlci faaliyetlere son verilecektir. Bütün bu haberlere rağmen, görüşmelere att hiç bir şeyin sızmama sı gözlemcileri tereddüte düşürmek tedir. Bu srada dün, Moskovadaki Çek Elçiliğinin bir sözcüsü, «Anlasraa olsa da. olmasa da Svoboda Prag'a döneeek» demiştir. Sözcü, Svoboda'yla birlikte Dubçek ve Çernik'in de döneceklerini söylemijtir. Moskova Radyosu bundan başka, gizli radyonun. ülkeye karışıkhk saçtiğını, ülkedeki hayatı felce uğ ratmak amacıyla açık haber yayın larının yanı sıra «Kod»lar da yayın ladığmı söylemiştir. Mosko\'a Rad yosu. bu gizli radyolarm barış za manında da <Kod»lar yayıniamak ta olduklanna dikkati çekmekte ve •Bu husus, kodların geniş bir karşı . ihtilâl harekâtı için hazırlandiklarını doğrulamaktadır» demek tedir. Moskova Radyosu haberine şöy!e devam etmiştir: «Gizli radyo, halktan sokaklarin adlarını, kapı numaralarını silmelerini Utemekle günlük hayatı lorlaştırmaktadır. Gizli radyo, bu şekilde, müttcfik hirliklerin şehir içinde yollannı kaybedeceklerini sanmaktadır. Fakat bu halk arnsında huzursuzluk yaratmaktan başka işe yaramamak tadır.• Gizli radyo, yiyecek naklpden ta fitların iuerindeki (et süt) gibi yazıların da silinmesini. zira Scvvet askerlerinin bu taşıtlara saldırdıklarını ileri sııriiyor. Oysa ki böjie bir şey .vok.» «Prag'da bugun üç silâh deposu, müttcfik kuvvetler tarafından or taya çıkarılmıştır. Bu depolarda hulunan yabanct menseli çok sayıda silâh da ele geçirilmiştir.» Sovyet Radyosu haberinin sonunda, Çekoslovakyada pek çok Neonazi merkezinin kurulmu; olduğunu iddia etmiştir. Ecevıf; iktidarı, mezhep aynlığını körüklemekle suçfadı REYHANH Güney Anado luda bir geziye çıkan CHP Genel Sekreteri Bülent Ecevit, İlçemizde yaptığı konuşmada AP ıktidarını mezhep ve tarikat ayrılıklanru körüklemekle, aşın sağa, cihad çağrılarma göz yummakla suçlamıştır. Emperyalistlerin sömürgecilerin «Böl ve yönet» şeklindeki taktiklerinin memleketimize de bütün gücüyle uygulandığını ileri süren Ecevit, bu konuda şöyle demiştir: «Bugün de büyük devietlerin, sultaları altına almak veya nufuz bölgeleri içine sokmak istedikleri ulusları bölmeye kendi içlerinde birbirlerine düşünnek yolınla amaçlarına ulasmaya çalıştıklarını görüyonız. Ne acıdır ki, şimdi Türldje'de bu kuralı AP nin hazı sorumlulan kendi iktidarlarını ve somürü düzenini sürdürebilmek için uygulamay» kalkışıyorlar.» Prag'dan geliyoruz (Kastarafı 1 sayfada) hareketli tavırlarla sordu: «Evet iyi, burada böyle konuşuyorsunuz ama, ya Ruslar kalkıp gelirlerse yann, ne yaparsımz?» Çek genci kendinden emin: «Bu sizin dediğiniz, siyasi anlamda mtunkün değil.» Amerikalı ısrar etti: "Macaristan için böyle denivordu». Çek gencinin cevabı kısa ve kesin oldu: Aradan 12 yıl geçti. hem Bratislava'da anlaşmaya vardık. Onlar artık yine bizim büyük ağabeylerimiz. » Çek gencinin cevaplan, diğerlerini de tnemnun etmişti. Amerikalıya artık, gülümsiyerek, biraz alaylı bakıyorlardı. Ve turist, başını sallayıp, azaklaştı. Parkm yanındaki 9,t. Jacop Irillsesinde org konseri bitmiş, halk ağır ağır dagıhyordu.. kadaşı Dubçek'i çok tutuyor »• yeni yönetime inanıyordu. O"na gö re reform hareketi yürüyecekti Çekoslovakyada. Klüpte.. O gece, bir öğrenci kulübtine gtt tik. Orkestrada çalan gençler, Beatleslan andınyorlardı. Ozun saç lar. kazak yakalı ipek gömlekler. Çılgınlar gibi çalıyorlardı yeye havalannı. Pistteki mini etekli kıalar da, bir başka deliydiler Hopluyorlar, zıplıyorlar, son aylann modasına uygun dümdüz taranmıs uzun saçlannı bir o yana, btr bu yana atı atı veriyorlardı. O geca geç yattık.. (Devam edecek) Cemal Tolfu (Baştarah 1 inci Sahifede) li Camiine getirilecek olan cenaze öğle namazını takiben, Zincirlikuyu Asri Mezarhğındaki ebedî istirahatgâhında toprağa verilecektir. Güzel Sanatlar Akademisi mensupları, bütün mensuplaruıı, Tollu'ya son görevlerini yerine getirmeye çağırmaktadır. Öğrenciden işçiye.. Genç bir ögTenciye sorduk. «Bnrada bulunanlar. gerçekten çoğunluçu temsil ediyorlar mı, voks» aydın bir azınlık mı?» O da bı* lerin yaşmdaydı, keyifli keyifli. yü zümüze bakıp, «Öfrenci, mühendis, işçi, gkhna ne gelirse burada var» dedi. Bu parkta gördüğümüz gerçelt, «öz^ürlük fikrinin, bilinçle halka inmiş olduğuydu. Ne söylediklerini biliyorlardı bu ada'mlar. yuvarlak lâflarla, vaadlerle uyutmaya pek imkân yoktu» bu insanları. Novotny'ye dönmenin yolu fcalmamıştı. Çek politikacılan da anlamışlardı bunu. Halk bu konu Uzerine tam bir birlik ve anlayış içindeydi... Çekler arasında birlik vardı. vardı ama yaşlara göre. bir heyecan dağıhmı da göze çarpmıyor değildi. Uzun saçlı genç tıp r g 3rencisinin sest daha gllçlü, daha açık seçik çıkıyor, 30 yaşlanndaki mühendis, biraz daha tedbirli görünüyordu. Mühendis, defişikliklerin daha ağır olmasınm, daha köklü sonuçlar doğuracagı görüşündeydi. Mühendls, «büyük ağabevi» daha tyi tanıdığmdan, ölçüsüz gelecek söz hürriyetinin, basın özgürlüğünün tehlikelerini de daha ijrl kestirebiliyordu. Ama nereye kadar İki yolcu ofobüsll (Bastarafı 1 İnci Sahifede) karşıdan gelen «Gazanfer Bilge» Şirketıne aıt 61 AE 698 plâkalı otobüse çarpmıştır. Her iki otobüs de, kaza sıra«mda sür'atlı gittiklerinden. çarpışma şiddetli olmuş; taşıtların ön ve yan kısımları tamamen parçalanmış, ölü ve yaralı yolcular, birbirlerine karışmışlardır. Kazayı ilk haber alan Etimesgut Havaalanında gorevli subay, assubay ve erler, derhal kavşağa gelmiş, askeri araçlarla ölü ve yaralıları, Etimesgut'taki Hava Hastanesine taşımıslardır. Çarpışmanın şiddetinden, âdeta kenetlenen otobüsleri birbirinden ayırmakta güçlük çekUmektedir. Hayatı Cemal Tollu. 1899 yılında tstanbul'da doğmuş, ilk ve orta öğrenimini tamamladıktan sonra 1919 yılında Güzel San'atlar Akademisine girmiş; Akademiyi başariyle bitirdikten sonra 1921 yılında Anadolu'ya geçerek Milli Mücadeleye katıl mıştır. [Tollu, Kurtuluş Savaşındaki hizmetlerinden ötürü, «Muharebe Gümüş Liyakat , Madalyası» ve «İstiklâl Madalyası» ile taltif edilmiştir.] Daha sonra öğretmenlik yapan Tollu, dört yıl süreyle Avrupa'da Kromos. Leger ve Hofman gibi sanatçıların yanmda çalışmış; 1935 yılında da Ankara Arkeoloji Müzesi Müdür YardımcıUğına atanmıştır. Devlet GUzel San'atlar Akademisi öfretim üyeliği görevinl yaparken, resim atölyelert başkanhgıns seçilen Cemal Tollu, meydana getirdiği eserleriyle Avrupa'da düzenlenen sergilere katılmıs, birüv cillk ve ikincilik elde ederek, çeşitli armağanlar kazanmıştır. Svoboda'ya Prag'dan gönderilen mesaj VİYANA Çek Milli Meclisi Başkanlığı. Hükümet ve Komünist Parti Merkez Komitesi Başkanlığı. Moskova'da bulunan Cumhurbaşkanı Svoboda'ya bir mesaj göndererek, bu •Üç kuruluşun tcmsilcilerinden meydana gelecek bir danışma heyetini Moskovaya çağırmasını» istemişlerdir. «Çekler ve Slovaklar Federal Cumhuriycti» kuruluyor VİYANA .Hür Tuna Radyosu» nun yayınladığı Çek ve Slovak Millî Konseylerinin bildirisine göre, bu iki organ, milli bayrama tesadüf eden 28 Ekim'de, •Çekler ve Slovaklar Federal Cum huriyetini kurmak hususunda mutabık kalmı?tır..Her iki organın istekleri de. şöyle açıklanmıştır: A Usal kuvvetleri çekilmeli, Çek ve Slovak Milli Konseylerine normal şartlar altında çalışma imkânı verilmelidir. A Svoboda. Dubçek. Cernik ve Kriegel serbest bırakılmalıdır. Ölenler ölenlerin altısının kimlifi tesbit edilebilmiştir. Savcılık, diğer ce setlerin kimliklerini bugün tesbite çalışacaktır. Kazada hayatlarını kaybedenlerden kimlikleri belli olanlar, şunlardır: Mehmet Karadeniz. Nihat Yuvajıoğlu (Tank Assubayı, 20. Zırhlı Tugay>. Sakin Santaş, Sabriye Öncel, Ali Saray, Hüseyin (30 35 yaşında, soyadı belli değil). Dopdolu insanlar Belki garip gelecek ama, Çekleri kendimize, Türklere benzettik biraz. Yol boyu da bu böyle gelmi*ti bize... El sallayan köylüler, dost ça bakışlar ve dopdolu heyecanü insanlar. Prag'da ilk gecemizi, Çek Hyde parkında. ateşli nutukları dınledik ten sonra, yorgun argın, bir pansiyonun koltuklan üzerinde geçirdik. Oteller biraz pahalı gelmişti. Pazar sabahı, pansiyon sahibesi, kahvaltı ikram etti. Daha sonra verdigimiz parayı da almayınca, bunun tam bir ikram oldugunu an ladık. O da. veni özgürlük kavramından söz ediyordu: «Bu kentin bötün insanlan heyecanlı» diye dU şündüm. Hâdiseler Arasında (Baştarah 3. sayfada) dersleri vardı.. bir dil yan ile öğrenilmez, türkçe de öyledir. Kulaktan öğrenitir. Onnn içindir ki, battâ spikerleritniz dahi türkçe bircok kelimeleri yanlış telâfTnz ederler; çünkü türkçentn imlâsı fonetiktir, yazıldığı gibi oknnur, söylendi|i gibi yazılır, zannederler. Yanlış iddia ve yanlış zandır. Türkçenin imlâgı fonetik değildir. Çünkü türkçenin slfabtsi her «esi veremez. Kaldı ki dünyada biçbir iml» tam tenetik defüdir, Mntlaka dojra diksiyon = telâffnı öjtrenilmek Uzımdır ki on» före yazılsın. B. FELEK Yaralılar Yaralılarm bir kısmı. tedavilerin den sonra, evlerine gönderilmişlerdir. Halen hastanelerde yatan yaralılarm isimleri şöyledir: GÜLHANE Hastanesinde: Necati özerm (Assubay), Perihan Yumak. . NÜMUNE Hastanesinde: Osman Kurtuldu (şoför), ^f«çu»HSaray (36 yaşında işçi), Zeynep Tan, (Ayakta tedavileri yapılanlar: Pirdevs Daryan, Basri Yılmaz, İsmail Yıldız, Seyit Yıldız. ömer Belen). ANKARA Hastanesinde: Şükran Acar (ev kadını), HAVA Hastanesinde: TürkSn Ozesin, Ayfer öncel, Nilfifer öncel, Ayşe Adah, Mahmut Adah, Yurdanur Adalı, Adnan Yünöcek, Hazire Santaş. Mikah Sarttaa, Sadık Ayar, Mustafa Turan. Amerika, Rusya'yı protesto etti WASHİNGTON Amerikan Hükumeti, son saatlerde Prag'da meydanar gden üç olayı, Soyj{et Hükumeti nezdinde protesto etmiştir. Söz konusu olaylar; Prag'daki Amerikan Buyükelçilıgıne aıt üç otomobilin aranması ve bunlardan, içinde askerl ataşenin bulunduğu otomobile ateş açılması; Sovyet askerlerinin, Amerikan Elçiligi idaıi işler uzmanının evine girerek bir av tüfegini alıp gitmoleri ve yine Sovyet askerlerinin, Amerikan Büyükelçiliği bahçesine girmesidir. ÎHinkü görüşme Tass Ajansı ise Gayet samimi ve yoldaşça bir hava içinde geçen frö rüşmelerin pazartesi günü (dün) de devam edeceğini» bildirmişti. Tass Ajansının yedi satırhk bildirisinde, Çek heyetinden sadece Cumhurbaşkanı Ludvik Svoboda'nın adı verilmiştir. Taraflann önceki günkü görüşmesi, aralıksız tam 12 saat jürmüştür. Yetkili kaynaklardan Öğrenildiğine göre, Macar, Polonya, Bulgar ve Doğu Alman liderleri geç saatlerde Moskova'ya gelmişlerdir. Doğu Avrupa kaynakları da göriişmelerin sonuçlarını «yapıcı» ola rak nitelemekte ve nihaî safhaya Uİaşıldığını belirtmektedirler. Sanayi Bakanınm oğluyla.. Zitna sokağındaki öğrencl oteline geçtik. Burası da hep aynı tılkâyeyle doluydu. tnsandan çok, eşyadan çok, «Sosyalist rrform», «özfrSrlük», «nlusal bagimsnbk» görüyordunuz, her yanmızda. Peter, Çekoslovakya Ağır Sanayl Bakanınm oğluymuş, bu otelde t» nıştık. Peter, babasmın yakın ar ALTIN Cnınlıuriyct R«».t HnmU Aziz NapoİTon 24 «yar külc* 115.S011S.M U2.0C1S3.M 134.Û«1Î5.«« 119.6O1ÎO.(M» 1K.OO1«.O« 17.1S 17.1İ Çin de protesto etti Moskova Radyosu Çekoslovakya'ya Neo naziliğin sızdığı iddiasmda öte yandan Moskova Radyosu, akşamki haber bülteninde, Çekoslovakya olayları ile ilgili haberlere yer vermiştir. Sovyet Radyosuna göre, •Haydut lar. gece, Prag su deposunu muha faza etmekte olan Sovyet askerleri üzerine ateş açmış, buna cevap veren Sovyet askerleri haydutlardan birini öldürmüş, diğerini yaralamışlardır. PEKİN Yeni Çin Ajansı'nın bildirdiğine göre, Çin Hükumeti, Prag'daki Çin Büyükelçiliğine Sovyet askerlerinin girmesini, Moskova nezdinde şiddetle protesto etmiştir. ACI BiR KAYIP Ailemizin değerli varlığı Güvenlik Konseyi topiantısı ertelendi NEW YOKK B. Milletler Güvenlik Konseyinin Çekoslovakya'daki durum hakkında dün yapacağı toplantı, Moskova göriişmelerinin resmi sonucu beklenmek üzere. ertelenmiştir. Mesele, Konseye geürilmiş olarak kalacak ve Konsey Başkanı. gelecek toplantının tarihini daha sonra tesbit edecektir. Romanya artık BORONKAY BEL BÜYÜK İNSAN A tlâncılık 83909994 Prag'da grev PRAG Dün Prag'da, işgali protesto için yapılan genel grev sırasında, 15 dakika boyunca bütün kiliselerin çanları, hava akınlarını haber veren düdükler. otomobillerin klâksonları çalınmıştır. Wenceslas Meydanmdaki Rus tankları mürettebatl, pencerelerden baslarını çıkararak; kadınlara, öğrencilere ve işçilere hareketsiz bakmıştır. Çekler de, hiç bir harekette bulunmamıştır. Sovyet askerleri (Baştarafı 1. sayfada) Prag'a sevkedilen takviye kuvvetlerinin gücü hakkında bir rakara verilememektedir. Bunlara Rus ve Polonya askerlerinin dahil oldugu anlaşılmaktadır. özellikle, tank ve zırhlı araçlann sayısı bir hayli fazlalaşmıştır. Önemli yerlere ağır makinalı tüfekler yerleştirildigi görülmektedir. îşgal kuvvetleri, bütün sivil arabalan durdurarafc aramakta drrlar. Çekler ise, bütün bu «sertleşmeye» rağmen, sokakları ve mey danlan doldurarak işgal kuvvetlerini taciz etmeye devam etmek tedirler. Şehrin merkezi yerindeki Wenceslas meydanında, hava geç vakitlere dotnı bir hayli gerginleşmiş. kalabalık, tşgal kuvvetlerini ıslık ve yuha vaŞmuruna tutmuştur. Aleyhte, tezahürat, klâk son sesleriyle fazialaşınca, Rus askerleri, sinirli bir hava içinde havaya ateş açmışlardır. Meydana yerleştirilen büyük bir hoparlörden devamlı Sovyet propagandası yapılmaktadır. Spiker, Çek halkma ikide bir «Buraya dostlarınız olarak eeldik» demektedir. Çekler tse, Cumhurbaşkanı Ludvik Svoboda'nın hâlâ Prag'a J dönmemiş oluşundan gittikçe artan bir endişeye kapılmışlardır. Prag'ın kenar mahaüelerinde sokaklar bomboştur. Merkezi yer lerde ise, otobüs ve trprnvay seferlert veniden başlamıştır. Wenceslas mBvdamnda. beyanname daîıtan ve Rus «skerlerine hakaret »d»r. 50 genç tevisif edilmiştir Bir veraltı radvosu, Rus askerlerinin bir ctomobile ates açsrak ıki kisiyi öldürdüklerini bildirmiştir. Çek halkı, ısfai uzadıkça daha korkıısuz oimakta ve Rus »skerlerine, laha ketin bir şekil«"e raeydan Tku (Bastarafı 1 lnci Sahifede) Bu anlaşmanın teferrüatının, Sovyetler Birliğinin Bükreş BUyükelçisi Basov'un. Romanya Devlet Başkanı Ceausescu ile Bükreşte yapîığı gönişme sırasuıda tesbit edildiği verilen haberler arasındadır. Bu arada, Çarşamba ve Perşembe günü resmi Romen makamlan tarafından yapılan açıklamalann şiddetli tonunun ortadan kaybolduğu ve şimdiye kadar Çekoslovak gizli radyolarının yayınlannı sürekli olaraVc neşretmekte olan Romen gazetelerinin bundan âniden vaz geçtikieri gözden kaçmamaktadır. vefat ettiğinı büyük acımızla bildirir. Cenaze merasimi 27 Ağustot 1968 bugünkü Salı günü saat 12.00 de Yüksekkaidınm Askenazıt sinagogunda icra olunacaktır. Eşi: Olga Boronkay, Ofnlları: Atillfi Boronkay. Zoltan Boronkay, Geiini: Ülkü Boronkay, Kardeşleri: tda Stern, Margrit Diosi. Enistesi: Franı Diosi. ACI BİR KAYIP 6. Fıfo (Bastsrafi 1. «Üniversite yurtlan bizlere baflı değildir. Kakat polis böyle bir şey yapmaya kalkarsa bana sorması icap eder.» Fuar ve Amerikan Donanmasının tzmire gelişiyle ilgili olarak her türlü emniyet tedbiri alınmıştır. Emniyet kadrosu, Ankara ve komşu illerden gelen 300 polisle takviye edümiş.tir Emniyet Genel Müdürü Hayrettin Nakiboğlu da dün saat 21.45'de karayolu ile İzmir'e gelmiştir. *** ANKARA, (Cumhuriyct Bürosu) Birlik Partisi Genel Başkanı Hüseyin Balan. Amerikan 6. Filosunun tzmire yapacağı ziyaretle ilgili olarak Başbakan Süleyman Demirel 'e bir muhtıra vermiş. «Gençliğin duvçularına saygılı olunrnasını» istemiştir. Filonun ziyareti sırasında olaylar çıkması ihtimaline değinen Balan, gençligi tahrik etmeyecek, üzücü olaylara yol açmayaeak şekilde şimdiden tedbir alınmasını istemiştir *** TÎP Genel Başkanı Mehmet Ali Aybar, Başbakan Demirel'in 6. Filonun ziyaretiyle ilgili son konuşmasını cevaplandırmış, «Başbakanın g. Pilnnun ziyaretine iliskin sözleri Amerikan emperyalizmiyle içli dışlı bir iktidann hazin dunımunun yeni bir belirtisidir Mutad dostluk ziyaretinden bahseden Başhakan, önce hı> zivarrtin nlda iki kere vapılan rivaretlprden biri oluo olmadıih sonmuna cevap vermelidir» demiştir. BORONKAY BELA vefat ettiğinı büyük acımızla bildirir. Cenaze merasimi bugünkü 27 AJuıtoı 1968 Salı günü saat 12.00 de Yüksekkaidınm Aşkenazit sinagogunda ıcra olunacaktır. BORONKAY FARRİKAS1 MÜDÜRLÜGÜ llâncılık «3909993 Fabrikamızın kurucuıu va tahibi, çok sevdiğimiz hamiyetlı büyük insan Bratislava PTT Merkezi işgal edildi VİYANA Bratislava Radyosu, Sovyet birliklerinin, dün öğleden sonra Bratislava Polis Müdürluğünü, Slovakya Komünist Partislnin orgam «Pravda» gazetesl idarehanesini ve PTT Merkezini işgal ettiklerini bildirmiştir. Radyoya nazaran, postanedeki telefon santrallannda çalışan memurların yerine Sovyet memurlan getirilmiştir. ACI BiR KAYIP Şirketimizın kurucusu ve sahiplerinden, çok sevdiğimiz hamiyetlı büyük insan Jandarma BORONRAY BELA vefat ettiğini büyük acımızla bildirir. Cenaze merasimi 27 Ağustos 1968 bugünkü Salı günü saat 12.00 de YüksekkaİGirıra Aşkenazit sinagogunda icra olunacaktır. BORONKAY BELA ve OGULLARI TİCARET Koll. Sti. tlânrıhk 83909996 Cck Millî Bankası da işgal edildi PARİS «Hür Çeteka» Ajansımn bildirdiğine göre, ÇekoslovakMilli Bankası, dün işgal edilmiştir. Ajansın Prag'dan Paris'e geleu haberlerine göre, banka memurlarımn ruble karşıhğında Çek kuronu vermeyi reddetmeleri Uzerine Sovyet kuvvetleri, bankayı işgal etmiştir. ALBAYLIĞA YÜKSELEN JANDARMA YARBAYLARI ACI BİR KAYIP Fabrikamızın sahibi, çok hamiyetli ve büyük insan, hepimizin hamisi sayın Biîak'ın kızı Moskova'da LONDRA Çekoslovakya Komünist Partisi ileri gelenlerinden Vasil Biîak'ın. Çarşamba gününden beri kayıp olduğu bildirilen 17 yaşındaki kızı Nada Biîak'ın Moskova'da olduğu öğrenilmiştir. Buradaki Rus Elçiliğine göre Nada. Kendi arrusuyla Moskovaya gitmiştit.» BORONKAY BELA'nın tlftneüık İSM9997 ^efatım öğrenmış bulunuyoruz. Değerli ailesine en derin taziyetlerimizi bildirir, büyük «cılanni ıçten iştirak ederiz. BORONKAY FABRtKASI MEMUR ve ÎSÇtLEK)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog