Bugünden 1930'a 5,433,182 adet makale [Gelişmiş]Katalog


«
»

SAHtFE ALTT 27 Ağustot 1968 CÜMHURÎYET Elektıopik makineler de mehtabm tesiıinde ka»ıyor Haluk DURUKAL Turizm Dünyasından Kısa Haherler 0 Geçen yıl Avrupada otel ınşa \e\a mevcut otellerı >enıleme ıçın buvuk paralar harcanmıstır E'dekı rakamlara gore, Fransa ıle Alman\a 80 mılıon dolar, tspanya 121 ve Yugo=lav\a 70 mıl\on dolarhk jatırım yapnmlardır. # Turlzm pı\asasında bazı bellenmıs kaıdeler artık desıs mıstır. Sımdne kadar dun\a memleketlerı turıst \e bılhassa para sarfeden tnrıst olarak \aslıları daıma on plânda tutmakta ıdıler Halbukı uluslararası resm' rakamlar durumu değısık gostermese baslamıslardır. 1966 Mİında vaslı turıstler 330 mıl\on dolar. çençler 480 mılvon dolar harcamıslardır. 1968 hesaplarına gore \ıl sonuna kadar vaslı turıstler 900 mılvon gençler ıse 1 mıhar 208 mıhon dolar para harcavarak turizm hareketı >aratmıs olacaklardir. Bu ıstatıs tıklere eore turizm selırıne o nem \eren memleketler ılerıde een«,!erı daha çok cekecek, memnun edecek tedhırler alma zorunlusu karsısında kalacaklar dır' 0 Dun\anm muhtelıf memleketlerınd'e çesıtlı otel ve lo kanta ısletmesı \apan buvuk mue^^eselerın ısımlerı yavınlanmı=tır Bu lısteve gore, bu\uk muesse^eler sunlardır' «WP=t<"rn tnternatıonal» (Amerıkan çırketı) Meksıka Uzakdogu Afrıka ve Avrupada 88 ote', 100 lokanta «Ho'ıdav înn«. (Amenksn sırketı) A\ rupa \e Afrıkada 875 otel, mctel \e 875 lokanlta «tbu>:\» (Macar hukumetının) 35 otel 100 lokanta, «In Tourı^t (Rus hukumetının) 100 otel, 100 lokanta; «tnterhotellnterflug» (Doğu Almanyanın) 18 otel 100 lokanta; .Japanes Travel Bureau» (Japon hukumetının( 175 otel; «Joly Hotels» ( t tahan sırketı) 50 otel, 50 lokanta «Orbus» (Polon\a hukumetının) 17 otel, 100 lokanta, «PanAm ve Intercontınental» (Amerıkan sırketı) 40 otel, 67 lokanta «Natıonal Tourıst» (Roman>a hukumetının) 44 otel, 100 lokanta, «Sheraton Hotels» (Amerıkan sırketı) 140 otel, 140 lokanta, «Xenıa» (Yunan hukumetının) 65 otel 80 lokanta «Yugoslavıa N3tıon=1 Turıst Bureau. 55 otel, 100 lokanta, «Canadıan Pacıfıo (Amerıkan •urketı) 36 otcl, 100 lokanta. Ha\ayolları, Demır \e Denızyolları; «Esso (Amerıkan petrol sırketı) saae Avrupada 27 otel 27 lokanta, cCedok» (Çek hukumetının) 22 otel, 100 lokanta «EuroteN (ls\ıçre sırketı) 15 otel 15 lokanta. «••••••••••a* fi[ GumhuriYei 27 Ağustos 1929 tarihli Cumhuriyetten 2000 yılında hayatı düğmeler yönetecek Bır telefon mütehassısı d"'or kı Amenka telefon santrallann da elektronık makineler yerme fışlene ugraşan Kadın santral memurları bulunsa gnnUık tcle lon konuşmaları ıçıtı 20 50 y?ş ları arasmdakı butun Ameııkan kadınlarının sabahtan alçama kacUr çalışmalan ldzımd' Son ordınatorler samyede 5 milv.cn amelıye yapabılıyor, avnı zaman da 50 kışıye cevap verıyor r"esaplar sanıyeden o kadar kısa zamanda yapılı>or kı, mıkrosa nı\e. nanosanıje, pikosanıye ta bırlen çıktı Bır sanıye 30 sene ye gore ne kadar sz bır zaman sa, nanosanıve de bır saruveje oranla o kadar azdır YÜ7 vıl evvel Amenka nttfusu rmn "o 55"ı zıraatçı ıdı, makmeleşme bu mıktan 1 o 5 e ındırdı Fakat 'şsızlık artmddı lam ak si ışsızlık hıçbır zaman bu kadar azalmamıştı Elektronık makıneler ışsızlık yara'mayacak 2(00 senesınde (32 yıl sonra) haftada 20 saat mesaı yapı'acak Üıger saatler kultur ışlerıne hasredılecek. Eskı Ynnanlıların maddı ışleri esırlere yapnrdıkları gıb\ ilende robotlaşmış makınelert ev ışleri dahıl butün angirya ışlerı yapacaklar Bu makınpler haval mahsulu Mmlerdekı gıbı olmayacak, tekemmtil etmış ça maştır makınelen ve kadının müdahalesı ve yardımı olmadan salonu temızleven elektronık supurgeler, vemek pışınce kendılığınden sonen mutfak fınnlan ve daha bınlercesı Amenka'da su sahneyi gorduk Muhendıs elıne foto elektrıkli blr kalem alarak elektronık makıne ıle yazılı olarak gonıştü Muhendıs (istediği âletin resmini çızerek) şu şekılde 2 K cm 2 dayanıklı, bu cınste bır çclık e Ihtiyacım var. Uzunlugu 30 cm olacak Makıne, sesler çıkanyor hesaplanru yapıyor, smpullen yanıyor ve cevap verıyor. tmkansız 60 cm den az uzunlukta olamaz Muhendıs (dusunerek): Fakat kalınhğı 5 cm olabılır. Makıne az daha sınırli bır hareket yapacaktı Kalınlıgı 5 cm olacağını daha evvel yazmak lazımdı. Yeni cevap müsbet çıktı 2000 senesının ev hanımı, büyük bakkalıye mağazasının teşhir edılen tavuklannı televtzvonda gorecek, beğendığmi bir duğmeye basıp sıparış verecpk, başka bır dufme ıle banıcadakl heeabından tavuğun bedelmi ode«"'"Vecek Teshm edılen tavuğu $o elektronık ocağa bırakacak, pıçırme ve pıştıkten sonra sonme Işlen kendılıgınden olacak Fakat elektronık T» '>"O «T Gelişen bir kasaba: KOYCEGIZ Plâjınm bir tarafmda göl, dıjl'er tarafmda deniz olan Köyceğiz, Türkıvenin en guzel kokan köşelermden biridir Gayri mübadillere verilecek bonolar Gavrı mubadıller cemıvetınn reıs \ekılı Ceial bc\le, takdırı kıvmet komıs>onu Da^kanı Faık Nuzhet be>, dun Mal've Vekıll Saraçoglu şukru be\ı zıyaret etmıştır Bu rıvaret aira^ıiıda gay rı mubadılıere aıt mosPieler tek rara goruşulmu=tur Aıdıgımız malumata gore vekı! be\, takdırı kıymet ışleri hakkında nıalumat almıştır Vekıl b°y ga rı mubadıllerın tesebous \e rıcaları uzerıne takdırı nr met ı ıerı nın vuzde sek«enı yapıldıgı zanıan bonoların tab ve tevzune baş'anacagnı vaddetmıştır Talımatnameye go r e, takdırı kı>metın tamam vapıldıgı zaman bonoların tevzıı la«m gelmekte ıse de Malı^e Vekılı bey vuzde 80den sonra bonoların verılmesını mijnasıp gormaştur Takdırı kıvmet ıslcrı oldukça ılerlemıştır Sunun ıçın pek v akında bonoların dağıtılmasıiıa başlanacaktır Göl ve deniz yanyana GÖL KENARIND \KI KOYCEĞIZ KASABASIND\N BIR GÖRUNUŞ Insanoğlunun gclecektekı hajatında buvuk degışıklıkler varatacak robotlar uzerıudekı çalışmalar yıllar oncesı başlamıştı. yakıt yazılmıştı 1965 de fezaya gıden Cooper ve Conrad'ın ıneceklen ver eîek tronık makınelerle hesaplanmıştı Fakat kendılennı bekleyen gemıden 100 mıl uzağa ındıler Sebep Programator, nesaplannı ar zın gunde 24 saathk devrı kaıdesıne göre yapmıştı. Fakat 29 şubat çeken seneden sonrakı farkı unutmuştu 100 rrullık hata bundan ılen geldı Pentagone'nın Amenka müdafaası ıçın butün hesaplan elektro nık makınelerle yapılır Bunlar goklerı dınleyen radar spnlerinın verdıklerı malumatı saruyeden az bır zamanda toplayıp değerlendınrler. Bır gtin gorevli subay Orcürıatorun bırdenbıre bütun kızıl ışıklarıyla buyuk Sovyet taarruzu sınyalıni verdığıni gordü Bu durumda talımat Pentagone'nın derhal bır mısıl barajı ve nukleer karşı taarruz yapı'masını armıdır Açıkçası tam bır atom harbı başlayacaktı. Fakat gorevh subay tereddut ett' Soguk gecede derhal dısan tırladı. Sonra hadıseyı şoyle anlattı: Bır Alârm havası mssetmedım. Harb olacağını sanmıvordum. Sonra anladım Oraınator, smırlı bır kadın gıbı, tam mehtabın tesırı altında kalmıştı. Subayın on duygusunu hıçblr ordınator hıssedemez Bır duşman saldınsında olüm megası ıle hesabmı vapar, kaç mılyon cesed ve kaç mılvar lırahk kayıp olacağinı bulur. Fakat bır tek ınsanın mane\ı kıymetını hesaplayamaz Savunma Bakanı Mac Namara pn ajnlmadan evvel A Bu hafta da Mujla ılnın 301» nufuslu Kojcegız golu kenanndakı gol kasabası Ko\<egi7 ılçe smden soz edelım Bu gol, 02 km kare genışlığındedır Dar bır kanalla Akdenızle ırîıbatlıdır Bu bakımdan golun su>u tatlı tuzludur \e balıklar \i4n'urt'a ma devresınde burava pelırler sonra, ınsanoglu bırakır mı hıç' tam bunlar Akdemz e ç.karken «kuzluk« denen kapanlarla vakalarlar, karmlarını varıp havyar elde ederler Işte bu «ebepten balıkçıhk bura ınsdnlınmn başhca geçım kaj naklar'ndan bırı olmuştur Bahk tutma\anlar da zıraatle geçırnlerını sağlarlar Kovceğız'e gı'mek Eğııdır kadar kolay değıldır Herne kadar Aydın Muğla yolu açılmışsa da gene de 6 saathk otobus jolculuğu gayretı ıster Tarıhi bılgılere gore Isa'rın r'oğumundan berı burası bır gelışme ıçerısındedır fakat gozler, bu gelışmenın tabıatın tabıî ımkanlarının pek dışına ^ikmadıgı nı gorebılmektedır Kınaatımız ca buranın kadenne 366 :ehlıkelı vırajı ıle şohret vapmiî Gok bel mevkıınden geçen p>kı ^a rajolu çok kotu le^ır < tmeKte\ dı Nıhavet Aydın'iaa başlajan 161 km lık 6 numaralı devıet %olunun tamamlanması Ko> c ı gi7 e •senı bır hayat getırecektır Işte bu >ol, îsa nm dogumundan berı beklenen en buv^k gelışmenın mujdecısıdlr PIT ının bır tarafmda gol, dıger tarafında deniz olan Kovcegı?, l u r k " e nın en guzel kokan koselerınden bırıdir de, hem de pa1;!! kokar, tıpkı Fransa nın gurey sahıllerındekl «Cannes» şehrıne \aklaşırken buradaVı p^rfum fabrıkalanndan si'an mıs gıbı kokular genızlere dolar Km ceğız dekı koku; kolonva ımalatında kullanılan «gunıut» d«Tçları ormanlarından »elır Sakın Koyceğız golunun tadını bura%a şışme sandalları \e takma notorlarıle gelen otonıobılh turıtt ler çıkartır Koveeğız «Gol Otelı» \e «DaUan Pan»ı\onu». <tbefa Otelı» gıbı bırkaç otelı i ardır Kovcegızın en sırıu \ea Dahan ko>u adı verıleT \aıım saathk uzaklık'akı mahaldır Burada bır de motel vardır Kovcegız buguıiKU halınde grup lar hahnae gıd'leıek çadır kurup gol turızmmd°n {a\dalanı labılecek degcrdedır Cıvarda bulunan, bırı çıft ha\ jzlu, bırı hormon dıgerı unb'ek ha«tal.kları teda\ısınde bu'uk fa\da=;ı gorulen «Gırme» kiphcaları da başka bır turıstık nımPtUr tklım tabıat, gol deniz sıfalı «u1ar ve bugunku Koycesız îşte turızmın kardan zarar hane=ıne kaydedılecek bır kajbı daha » • • • • • •• • • • • •• • • • • • • > • ••••••«•••••«••••••••• Hamallar meselesi Rıhtım şırkptırın h^mallardan \e hman s ı r k e t ı n ı n her ıkısınden «.ka1 et etrıelerı uzerıne, Tıcareı Odası ba çıkajetlerı ortadaıı kalılırmak ıçın e=a«'ı tedbırİTi ır^'ip alan vazılı bır muracaat vıpmıst r Tıcaret Odası bu KJrgafal ğı Nalnız bır £••••«•••«••••••••••••••••••1 «•••••••••••^ noktadan mu'a.aa etmeverek umum hman ı leıının bozuklugundakı sebepıeu araçtırmış ve tesbıt etmıştıv Eu etutte boş«ltma ışleri gerek antrepo, gerek nakhvat ve tev ıtın 1929 «enesı lıman faal've'i^e hıç bır suretle ujjun olmadıiı ?r k'eirmı^tır Hamallar Camı>etı Başkanı Muhıttın bey de b t r muhabırımıze şunlaıı sovlemıştır« Rıhtım sırketının bu vatanla alaka>ı > alnız elındekı >mtıvazdan ve bu «.ıtıvaz vuzunden mıllı servetımızaen rrıKonlar çekmes'<n ıtıarettır Lımnn şırketıne ge'ınce te s.1 nedenı bır turlu anlaş.l^mayan bu şırketın memlel et tıcaretıne ındırdı n ı darbelerı ve ha>at panalllıgına ne neı=ce muesMr olduğu mevdandadır « • Sehrın ou s rak gunlerınde buzcu dukkanlarının onu bıt ana babd gunu hahne eelmı? tır Buzcu dukkanlarının onunde tıcmer. hergıın ıtı.meler, kaKısnid'ar ve kavga ar olmaktadır Çehırde ıse günlerden berı buz sıkıntısı çekılmektedır ' • Beledıve halkın supruntulerı sokag4 a'nanasırı temıtı ıçın koşe başlarına çrp kaplan ko>acaktır Bu kaplar du rurken okaga çop atanlar cezalandıruacaklardır TEŞEKKUR So^val Sıgortalar Kurumu l^tanbul Hastahanesının dısıplın, temızlık ve sukunetı ıçınde geçırmış oldufum Bobrek amehvaUnda >akm alakalarını esırgemeyen kıvmetlı Başhekım Saım Aksan a, benı sıhhi'ıme kavuşturan Buvuk Deîır Savın Operator Dr. BAŞSACLIĞI Falrijltemiı Profesorlerlnden sa> ın hocamız Profesor Doktor Necmi Sonme7 m vahdelerl Sefıka Şonnîez b«nımefendınin vefatı dolayısiyle bmuk acılarınl pavlaşır camlamız adın a bajsajlıfı dılenz. A. Ü Ziraat rakültesl Aslstuılan Orhan MORDALGA'ya Saym Operator Dr. Dr Zıva Guney. Dr Cahıt Yağcı, Dr Nabı Yılm?z'a has talıgım suresınce yakınen ılgılenen Savın Goz Mut Dr. Bulent Artuner ve Savın A<;b Mut. Dr tbrahım Bahar'a, Baş hemşıre Fıkrıve Kapatan'a Aysel Sırat Gunavsu, Hunve Çetıntahra, Kadrıye Yeşıldırek, Mel^bat Avsel, hemşırelera, bevlı\e ve goz servısı personehne teçekkurler ederım Osman ÜLAY. (Curohurıvet: 99R7) Ooktot (Cumhunyet: 9912) Dış Turizm için faydah Tola çıkmadan once bısıkletlerin son \apılıvor l faktefek arızalar varsa hcmen gıderılmesı gerekır. Kurhan GUMAN, Cok acı bir öliim Konva nın e«kl tanınmıs aileIerınden Yuk=ek Muhendi» merlıum Mehmet Saıt beyle merhume Ha\n\e hanımın ogju Durnev Tollu nun pek vef akir ejı Ahm»t Tollu nun sevgıli babası •\uksek Muhendii Esat Tollu ıle \asıf Tollu ve Zıva Tollu nun anabevlerı memleketımlzın taSan atlar Akademısl Re»lm Bolıımu «r.cklı $efi eçslz ve dost in«an Pro'csor bilgiler Bulgaristan: 1 dolar 2 lewa. bır lewa 100 stotimkıdır. Olomobıllıler ıçın yollar rahat \e guzeldır. Ancak bazı ana>ollarda kaldırım taşları duşenmış olduğundan bılhassa >ağışlı havalarda çok kaygandırlar Trafık çok serttır, bılhassa kazada polıs, kaza >apanı oııce nezarete alır, sonra talikıkatı tamamlar Mcskun mıntıkalarda klaksnn >asa|ı \ardır, anavollarda vasıtalar ışaretsız sollayamazlar ve her vâsıta dığerini asgarı 20 metre uzaktan takıp etmelıdır Her tarafta bcnzın ıstasyonu \ardır Oteller Balkan Turıst Teşkılatı tarafından ıdare edıl dıgmden Bulgaristan şehırlerıııde kalınacaksa huduttan gırışte veja o şehırdekı Balkan Turıst burolarındaıı >er a\ırtmalıdır. Yenıekleri turıstık otellerde fena değıldır amma zengın bır mutfak voktur. Bahsıs, prensıp olarak adet değıldır, amma \erıicbılır Taksiler bıle fatura \erırler Sarapları guzeldır. Bılhassa be>az şaraplar tercıh edıl mclıdır Va\na, Nesebar gıbı pla] şehırlerınde son derccede guzel lo kantalar. oteller \ardır 1 kışı 69 dolar aratındd bu otellerde tam pansnon kalabılır Bisikletle dünya \\ CEMAL TOLLU hıç beltlenmedık bır zamanda tutulaugu amansız hastalıktan kurtulam^yarak Tanrı nın rahmftıne kavujnnuştur Cenaıesı, bugun saat 10 30 da f.uzel S^natlar Akaöemısı ndf vapılacalt torenden sonra Şlclı Camıme goturulccek ve oğ!» nanıazını mutaakıp Zıncırlllcuvu mezarhgında toprağa venlecek Ziyaettin Maktav Kolak Burnıı, Boga*, A f n , tene Orrahisl Mötehusısı Takstm tteceppaga Cad. 0/1 Telefooı U a W Japon Havayolları; Japon gençlerıne hem dunyayı tanıtmak, hera de dunvaya Japon gençlennı tanıt mak gavesıle çok orıjınal bır turızm hareketı yapmaktadır. Kısa menzılh uçaklarla 52 şer kışılık guruplar halınde bısıkletlerıle dunya turuna çıkartmaktadır Japon bısıklet kulubunun kayıth 5 mıljon uyesınden meydana gelen bu gruplar aynı renk gomlekler gıverek de gıttıklerı yerlerde ılgı toplamaktadırlar Japon bısıklet te Tann rahmet evlesta r Cuırhun>et 9998 KENT (llancıhk 8395 9999) Elektrnnık bevıne soru soruluvoı. Verecegı cevapları daha önceden oğretmclın'zse dedıklerıne sakın ınanraavın. herkesın havranlıgını çekrrryor Bır ordınatore satranç o m u oğreten ve bır deta kazandiKtan sonra her defa venılen Profes~r Samuel şu kanaattedır «Ordıaatorler (evkalâde suratlı budalalardır, efsanevı bır hatıra kuvvetıne sahıptırler. Fakat onlara elektronık bevın ısmını \ermeyın. Ordınator, meselevı coîdukten sonra dahı meseleyı anlamamış dururadadır » Bır aldanma olayı Elektrnnık makmeıer mustakbel eşlerı seç me>e yarıyor Mezıyet ve kusurlar, aranan vasıflar fışlere vazıhp makmelere atılıyor Makıne kısa bır zamanda ıdpaı eşı bUiU >or Bo\le bır tecrube esna^mda ordınator ıdeal oıit olarak ıkı kardeşı bulmuştur t leKtronık makınese bazı ızdıvaçların jasak olabılecegı ogretılmsrr'ştı Başka bır mısat bır sere 6 vaşmda bır çocuğun çozebıiece^ hesap meselesınde makne şa^ır dı Muhtelıf kagıtlara va?ılıp ma kmeye konan rakamlar s^asında en buvugunu bulnak I ıziTirtı îlk atılan fıştekı savı en buvuk olduğu ıçın makıne daha p=agı memedı Programatonl bu şe!cıl de çalışma>ı oşrer nıştı 18 mıiyon mal olan ve Venuse gıdecek olan bır fuze a'.Siıktpn bırkaç sanı\e sonra vok eclı'dı Sebep proe'ama<\on esnas nc'a kucuk bır ha'a vapılmış 10JU Lt relık yakıt jerıne 50 lıtreıiK bır merıkan savunmasının otomasyon sıstemını sınırlandırdı Sebebını şoyle açıkladı Bır sıstem karişik olduğu oranda ınsanın kontrolundan çıkar \orbert Wıener'ın anlattığı bir fıksıyon ona tesır etmıştı Son harbın son roootu, son nukleer fuzelerı ateşle\ecek son ra şu mesaıı vereceıt «Gorev jenne getırıldı, harb kazanıldı» \ e bunu \azdıktan sonra ebedı\en susacak Yer yuzunde artık onu ışletecek tek adam Raımamış olacak Çesıt çesıt verlcrden geçılır Ba zan develerle yanvana gıdılır. Şışlı Kent Sınema ve Sıtesı restoranı modern mutfağı fevkalade servısı, zarıf dekorasyonu ıle, ogle ve akşam yemeklerınız, zıvafetlerınız ve koktejllerınız ıçın haftanın her gunu emrınızdedır Rezervasvon: 48'8 02 25 48 74 52 25 Romanya: LOS \NGELES (a a > Sınema vıldızı Jane Russell, dun Beverly Hılls Presp'tenen kılısesmde ak lor \e \azar Rogeı Barrett ıle evlenmıştır Fer ıkısı de 47 yaşındadırlar. Russell ıle BarTett Hazıran avında Mıles'de CMıchıgan') aynı tı\atrorta ovnarken tamşmışlardı tkı sanatçı da ıkıncı evlılıklen nı vaDmaktadırlar \e kısa bır bal ayından sonra ı«lerl icabı Londra' \a gıdeceklerdır jane Russel i ! Roger Barrett evlcadiier 1 dolâr 18 Leı'dır ve bır «leı. 100 ban dır Romanyada vazlar oldukça sıcak geçer \e kışlar ıse Bulgarıstandakı kadar soguk olmavıp mu tedıldır Romanyada vaz \ e kış spor ları, eglencelerı a\nı olçude mukemmel \e ı\ı organızedır Yollar, sehırlerarası ırt'bat undır, memleket turızme her mânâsıle hazırlanmıştır «Carpatı» \e «Natıonal Tourısm» teşkılatları her turıste, ıstegıne u>gun yardımcıdır Oteller haV ka'en çok ucuzdur Bukreşte «Athenee Palace» «Lıdo», <Amba'sador», «Nord» gıbı deluxe otellerde banjolu oda 6 dolârdır Kavaksporlan merkezı Braso\dakı oteller de avnı fıatadır Plâ] şehrı Mamaıa da fevkalâde guzel otellerde 2 kışı tam pan=n>on 1115 dolâr arasında banyolu bır odada kalabılır. Çocuk Mütehassısı Hekim Alınacaklır PTT İstanbul Bclge Başmüdürlüğünden 1 Başmudurluğumuz Sırkecı'dekı Poîıkhnığınde sair gunler saat 08 30 14 00 \e Cumartesı g u n l e n saat 08 30 13 00 zarfında, azamî b u r u t 1000 lıra ucret mukabılmde sozleşmeh olarak çalı;acak b\r Cocuk Mutehassısı Hekıra, Yugoslavya: Bazan da tahta kopruler uzerınden asılır. fırmaları da bu turların masraflarına yardımcı olmaktadırlar Uça gın durduğu yerlerde otellere gıdış gelış, bavul nakhyesı gıbı luks ucretlere ıhtıjaç kalmamak tadir Zıra bısıkletçıler bu ışlen kendııeu gormektedırler Tura ka tılailara umumı trafık kaıdelerı ıle ılgılı bır serı konferans verılnektedır 2 İstanbul semtı ev hastalarının muavene ve tedavil e n r u sağlamak uzere, saır gunîer oğleden sonra azamî b u rut 600 lıra ucret mukabılırde sozlesmelı olarak çalışacak bır Çocuk Mutehassısı Hekım alınacaktir. 3 Istekhlerın dılekçelermı 2191968 t a n h ı n e Başmudurluğe gondermelen d u y u r u l u r kadar (Basrn 23770) 9991 i « • •*•• • • • • ••• • • • • • ** « • • • • • « « • • • ! • • • • • » • • » • • • • • • • • • • ' • ••••• • » • » » • » • • • • • • • • » • • *• A N K AP A MEYDAN SAHNBSt DUNYA SINEMASINDA vr^o KOMEDI 1 6 E\LÜI. Nlakbet i9636s| OPEBET* M u z l k l Gulduru • ! Her gun matıne 18 30 da Suare 2130 da Bıletler Dunya Smem^sında satılmaktadır •» • • • • • • • • • • • • • •• •• • • • » »• • • • • • • • • • • • • • » • » • • • • Cumhuııvet 9985 * 15 EYLÜL • 1 dolar 123 dınar Yugoslavvanııı ıstısnasız bııtun yolları asfalttır Turızmı, bolgesınde en IM anla mış tathık edeıı mcmleketlerdendıı Dalmaoa sahıllerı luks \e fevkalade konforlu otellerle doludur Turızmı Itaha\ı endışelendırecek dereeede ılerlemıştır \e buna rağm n ttalvadan çok ucuzdur Pla] otellermde tam paıısı>on fıatı 6.80 dolardan baslar Ekımden sonra 4 50 dolara kadar fıatlar duşer ve Dalmacia ıklımı hala sıcak denızı latıftır Yuzde on senıs ıcretı âdet tır. bahşış «empatı varatır 'Vvnıpa nın butun aradığını bulabılecegi memleketlerden bırıdir Yugoslav\a otomohıllı turıstlere cok onem \erdığı ıcın her tarafı kamplarla donatmıştır Mahallı \emekler bızım >emeklere benzer En ı^ı şarap lan kırmızı «DıneaC" «Opolo»" be \az »Vusa\a» «Grk», «Marastına» •Fru«koKor=kı Fl'fr», «Smederevkarnaıkalan çok meîhurdıır. Brnndv olarak mahallı içkl «Sljivo\ıtz» içılır. llânen Tebligat \ e dttny» tara tsmamlmdıkUıı tonra tekrar ynrd» dönttş. ERZURUM 2. nci ICRA MEMURLUĞUNDAN Dosya No: %8/77 Alacaklı Sabahattm Mut'a 1655 a^ıl ve masraflara borçlu Erzurum genelevınde ıkamet etmekte ıken hâlen adresl meçhul Kıvmet Kâhvacık'm ı^bu borrundan dolavı Turk Tıca^et Bankasmdakı mevduatından 1751 lıra 20 kuruş ıhtıyaten haczedılmış olup ıhtıyatı hacız zabıt varakası ve odems emrı eskı adresıne tebhgat çıkarılrmş ıse de teblığ edıîemedığınden ılânen tebhğıne karar verılmıştır ' Işbu odeme emruıın fbhsı tarıhınden ıtıbaren jırmı yedı gun ıçınde borcun odenmes' bır ıtırazınız varsa vey a senet altındakı ımza sıze aıt değılse 2'. gun ıçınde bır dılekçe ıle açıkça bıldırmenız, aksı halde senedm sızden sadır olmuş sajılacağı, unzavı reddettığınız takdırde mercı onunde j'apılacak durusmada hazır bulunmanız ve bu muddet ıçınde mal bevanmda buulnmanız odeme emrı venne ka.m olmak uzere ve ıhtıvatı hacız zabıt suretı venne kaım olmak H7ere yedı eunluk muddetlere 20 gun ılâvesıvle 27 gun ıçerısınde ıtırazlannızın daıremıze bıldınlmesı ılânen teblığ olunur 30/7/1968 2 ei İcra Memurluğu (Basın 2C740) 9989
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog