Bugünden 1930'a 5,432,954 adet makale [Gelişmiş]Katalog


«
»

CüMHTJRÎTBT 27 Ağustos 1968 PFŞ Kendisini intihara mecbur hissetmisti Ktder ena 15 dakikalık bir gecikme hazırlamıstı. Bu gecıkme, onun kadar kahraman ve sozunün eri bir kumandan içın tahammul edılınecek bir gecıkme değildi BU SERPUŞUN ISMINE APKA DENİR Orta dereceli okullarda kayıtlar ve bütünleme sınavlan dün başlamıştır. Mılli Egitim Mudürluğünden alı nan bilgiye gore 25 Eylul akşamı na kadar devam edecek kayıt süresı içınde, şehrimizdeki ortaokul lara 25 939. liselere 13 847 öğrencl kavdmı vaptıracaktır. ögrencilerın açıkta kalmamasım sağlunak amacıyla, Mılll Egitim Mmlürlüğunce kurulan bir komisyon, hangi ilkokul ve ortaokullardan mezun olan oğrencılerin hangi ortaokul ve liselere alınacagım tesbit ve ılân etmiştir. Geçen ders yıhnda ortaokullarda 49 575, hselerde de 40 687 6|rencı ogrenim gormüstür. 25 Eylülde başhvacak yeni ders vıhnda, şehrimizde 73 ortaokul, 36 lise. 3 kolej, 1 imam • hatip o kulıı faaliyet gösterecektir. tlkokullar ise 16 Eylülde ögretime ba$lıyacaktır. Sehrimizde bu yıl 310 bin öğrencinin kavdolacagı tahmin edılen ilkokullann savısı, yeni açılacak 38 ilkokulla birlikte 646 yı bulacaktır. Reşat Beyin ölömönden 15 dakika sonra Çiğiltepe alındı... Alnının saçları ile birleştiği yerde derin bir kıırşun izi bulunuyordu Derviş ÇtĞtLTEPE ı Ağustos 1922 saat 12 yi 15 geçlyor. Çiğıltepedeki düşmanın bütün ' dııenmeleri kırılnr.s, 57 ncı Fırkamız tepeyı ışgal etmıştı. Turk nnin, bütün iavaslarda gosterdığı en buyuk kahramanlık, cesaret ve savlet kudreti buraoa da kendmı gostermıştı. 57 nci Fırkamızın bu zaieri, büyük taamızun kılıt noktalanndan bırı olan, duş manın en mustahkem cenuhının çokmesını temın etmıştır. 57 nci Fır kanın kahıaman askerleri DU zaferi kazandığı ve Turklere hâs bir Kaptan Cemil Emmi ve Gazi'nin geceleri Fikret OTYAM 24 kaMkçının ortasında Kaptan Cemil Emmi •vazlıyordu: «Bir gtmim var boyiı uron Gider vazın gelir güziin Bn sefer yoktur sözüm» Kaşıkçılar tekrar edıyorlar bu sözleri, sonra yine hep bir ağızdai deryava dağılıyordu «Yamo hejamo, mola beyamo» nıdalan. VERDİCI SEREF SÖZÜNÜ ZAMANTNDA YERDJE GETIREMEDİĞI İÇLN İNTtHAR EDEN KAHRAMAN ALBAY REŞAT BEY 27 «Sıdtan ve Halifelerin artık bu vatanda asla yeri yoktur ve olamaz.. JillllllllllllllllllllllllllllllllllllllllMll'IIIIIIIIIIIIIIIMIIIIIIIUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIItlUlll Hastalarını ökiiz sırtında taşıyorlar 7 köy hiç bir partiye oy vermemeyi kararlaştırdı Kırkbcş yüdan btıi yo1 hususunda muhtelif devlet kademelerine vaprlan bntüı resmî müracaatlarımıza rağmen, hâlen sekiz kfiv yolsuzluktaıı mahsur bulunmaktavız. Gelip geçen bütün hükumetler alâka «;ö«.lennemiştir. Kfivlerimize Cumlıuriyet tarihinden berl VALÎ hlç ufcramaz, Kavmakanılar ui ik> yıJda bir ugrar, derdimizi bir türlti anlatamıvoıuı. Seçim zamanı bi7im Vilâvetin Demirbaş Kars'ın tabiî senatör ve millctvekilleri oy için uğrarlar her gellşirde de. hendileri volsızluktan dert vanarlar, 'akat ovlarımızı alrtılıtan Boora venniş elduklan vaadlere (NF.RDE SÖYLED1K, ORPA HALDO cevahını alırız. Çok yazık acaba kendiler) hiç hicap duymuyorlar nu? Biz yedi köy 1963 yılına kadar oviarımıtt CH.P dnnirbaş politikacılanna verdik. Fakat vol vapımını tröremeymce. 13fi3'ten itlbaren de bütün «eçimlerde A.P.'sine T«rdik. Şimdı Adalet Parti iktidarda olduğu hâtde ynlumuza yine el atan olmadı. Bıralt yolumımı. bes fcovümOzün Içıne su•u danl yokttır. Füylere vakın mesafedeTçme suyu oldufcu hâlde. devlet yardıroı görmüvornz. Peki halimiz ne olacak? Kavnukam bakma*. Vsll ufrramaz, Milletvekilleri bakmaz, Hüku met bakmaz. acaba Savın Basbakanımız DEMÎREL. bn ise ne derler? Yoksa n da onlann fikrinde ml?.. ŞtMDt PAPLAMFNTO'nun Kars hariç diğer sayin zevatma sealeniynrut. Allah a«kına Kars'ta volsuztuktan tnahrar kalan Cerrlr Nahlve ve efrekne tlçe ile vol irtibatı bulunmavan biz Seldz Kövde rv»van on üç bin vatandası Kurtann Âcil bir tiMtamız olur yolsuzli'ktan hir vasıta köylerimize götüremivoru». Bn seldz köyün yolunu biı dozer ve bir gıreyder, on giine yapar. tlkbahar arlannda Aras Nehrinin kabarmasivle tamamen her TTle T»ni dünva J 'e irtinatııniT kesillr Bir ttiicük asma halatlı köprü Için de müteadriit rnazbatalar verdik, yine cevap alamadık Vasıta gelmra. noktrt tifrramaz. hastamızi öküz sirtıvla »ey» at nrtıyla eötOrmPk mnmkfin olmaz. Artık and içtik. hiç S T partlye ov ven«evecef!7. ve Kars Milletvekillerinden de bir (a heklemivonız. Allah ması tçin P\RLAMENTO'nnn dlğer kıymetli ıtvato bn işimizle alâkadar olsun. Do|u da sizin bir parç»nııdır. cumhuriyetB fnektuplar vakarla sevindıği anda kumandanlan Reşat Beyın intıhar haberini duyarak çok büyuk bir teessure kapılmışlardı. Şark cepbesınden Garp cephesine getırilen 57 nci Fırkanın 41 ya şmdakı Kumandam Reşat Bey, o zamana kadar yaptığı savaşlarda 18 duşman kurşununun vara izıni taşıyan, sayısız gazılenmızden blri idı Benim çocukluk hâ^'Talarım dan unutamadığım bırisı de amcamın, alnının tam orta yennın saç lan ile birleştiği yerdeki kurşun yarasmın derın izıydı. Yine kahraman Reşat Bey, Harbi Umumlnin sonlannda büyuk Atatürk'ümüz Yıldınm Ordulan Baskumandanı lken, O müstesna lnsanın emirleri icabı alayı İle artçı kalmış ordunun stratejik ç«kılmesıni temın etmiştl. Atatürkümüz o zaman«Ordumu kurtardıtn, fakat Reşat'cığunı feda ettim» diverek Uzüntüsünü izhar etmiş, onu bu kıymetli sözlerl İle tebcil etmişti. Reşat Bey fırkası Çiğiltepeyl zap tettıgi zaman bu zaferi görememiş 15 dakika evvel İntıhar etmiş bulunuyordu. Buna kendmi mecbur hıssetmiştı. Zira tepeyı en geç saat 12 de alacagına dair şeref sözu vermiştl. Kader ona 15 dakikahk bir gecikme hazırlamıştı. Bu gecikme, onun kadar kahraman ve sdzünün eri bir kumandan için tahammül edinilecek bir gecikme degıldi. Gazi cigara içiyor «Sevgili Gazımiz, denizcileri mizin sarkılarını ve söyiryislcrini dikkatle dinliyor, elindeki sigarasının helezonlu dümanları havaya dağılıyordu...» Oyunlar bıttı. Gazı dujgulanmıjtı. Bunu şu sozlerle belırttı: «Hakkımda bn derece samimiyet, muhabbet ve baglılık gösteren muhterem tnebolulu lara, oyunlarını zevkle takip ettigim mert ve cesur denizcilere tesekkür ederim. Ben, şimdiye kadar millet ve memleket hayrına ne gibi hamleler, inkılâplar yapmış isem bep böyle, halkımızla temas ederek, onlann alâka ve mnbabbetlerinden, gösterdiklcri samimiyetten knvvet ve ilham ala rak yaptım. Hedefimiz, gayemiz hep millet ve memleketimizin seIfimeti, saadeti ve terakkisidir. Simdive kadar vaptı£ımız icraa Romanya'lı bir doktor iltico eiîi Romen turistlerinden genç bir doktor, dün Emnıyet Siyasl Şube ılgılılerine bajvurarak, iltıca ısteğmde bulunmuştur. Anestezi uzmanı Nıkolau Edgar' ın bu kararı uzenne, eşı ve ıki arkadaşı Romanya'ya donmüşlerdir. Dört fünden berı Istanbul'da bulunan Romanyalı doktor, önceki yıl da Türkiye'ye geldiğini, ancak pasaportunun yolculuk ettiği gemide alıkonması sebebiyle ilti ca edemedifini soylemışür. Yazlık sinemalar i yüzünden kulağımıza| pamuk lıkayıp | oturuyoruz | îstanbul'un sayısız dertier) ya = nında hlç şüphe yok kl, yaz avla = rında kişlleri son rierece rahatsız = edeni, yazlık «inemalar ve bura Ş larda düzenlenen sözüm ona kon E serlerdır. = Bu mektubu sıze 10 Agustos'u H 11 Agustos'a baglavan gece saat 3 2 30 da kulaklarımda pamuk tıka = lı oldugu hâlde vazıvorum. Evi zz mız tncirll caddesinde olup kar E şımızda ve vHnımızda lki yazlık ^ sinema vardır Tahminen mavıs Ş ayından berl her gece 21 30 dan se Z ce vansma kadar hoparlörlerın azaml derecede açılmasivle film 2 lerı dinlemek zevkınden bizl yolt = sun bırakmıvorlar Eksik olma = sınlar müzik zevkimizın (telısme s sine de. kanunlara ve tnsan hak 5 lanna ragmen. onbeş veva üç haf Ş tada bir tekrarlanan büvük kon S serlerle vardımcı "luyorlar. ş Bir netice alamıvacagımi peşl ş nen kabul ederek Bakırköy Bele S dıye Zabıtası nöbetçt memurlu 3 guna telefon pttim Pakat şu an E da konser yine Qe bütün ihti$a E mıvla devam edivor. jjŞ Savın Fahri Atabey. l n s a n hait = lanna ve vasalara savgılı bir kt = şi olarak 19fifl senesınde Tlırkiye1 nıtı pn bUvük şehn olan tstanbul = da vasamak bana sadece utanç = renvor. = Bir yönetid olarak sızin bu fco E nudakı düşüncelerinizi bilmek ve E giriseceginiz eylemlerl en kısa = zamanda ÖJrenebilmek dileğıyle E sonsuz sayjnlanmı sunanm. E İş Bankası 44 yaşında Atatürkün direktiflerivle 1924 vı lında kurulmuş olan Turkıye İş Bankası, 44 üncu yıldonumunü id râk etmiştir. Uluslararası bir şöh ret ve itibara da ulaşmış olan bu mall müessesemız, bankacılığm butün dallanndaki hızmetlenyle, modern ve genış teşkilâtıyle ve çe şıtli iştiraklerivle milll ekonomimizin gelişmesınde büyük rol yonamış ve oynamaktadır. Memleket ekonomostndeki başarüannın devamlı Olmasmı dıleriz. * Şeref sözünü yerine geiiremeyince... 26 Ağustos sabahı başlıyan Büyuk Taarruzdmuzda 57 nci Fırkaya Çığîltepeyi alma vazıfesı verıl mıştı. 26 Igustos akşamı olurken, 57 nci Fırkamız, düşmanın en mustahkem mevzilennden bırt olan Çiğiltepeyı alamamıştı. Bu tepe düşmanın kılıt noktalanndan bırıvdı. Ona gbre tahkım edılmış tı. tkı alavmın da zamanında mııharebe hattına gırememesı de bu netıeeyl doğuran sebepler arasındaydı. Büyük Türk ordusunun bir mensubu olarak Albay Reşat Bey, askerl hayatı boytınca. şehıt ve gazilerimiz gibi kanını seve seve. mıllet ve vatanı ıçın akıtmıştı 26 Ağustos günü fırkasmın Çiğiltepeyı işgal edememesmden kimbilır ne kadar büyük bir teessure ka pılmıştı. Zıra bu savaş. Türk mılletinin ölüm kalım savaşı idi O buyük asker buna müdrıktı. Milletini ve askerini canından fazla severdı Bunu tanışmak şerefıne eriştığım silâh arkadaşlarından defalarca duymuştum Cesaretı ve kahramanlığı bahsedılırken arkadaşlan daıma ağlarlardı 2fi Agus tos günü ahnması icabeden Çiğıltepenin, o gün alınamaması R9şat Beyın çok îlim bir gece geçir mesıne sebep olmuştu O gece fırkasınm bağlı bulunduğu 1 lnci Ordu Kumandam Nurettm Paşa ile aralannda şu telefon konuşması geçmişti: Nurettm Paşa Niçin tepe IşEal edilemedi? Ne zaman alınacak? Reşat Bey Yann 12 ye kadar alınacak. Nurettin Paşa 12 ye kadar m iamarsanız, ben sizin verinizde olsam yaşamam. Reşat Bey Sizin, benim yerimde olmanıza lüzum vok. 3 e n zaten yaşamam. tşte Reşat Beyi İntihara sürükleyen şeref sözü bu idi. Vazife anlavışı da başka türlü de&ildl. 27 Ağustos :aat tam 11 30 da Albav Reşat Bey siperlerin Ustünden en ön hatta feadar dimdik ilerlıverek eelmiş orada vızır vi zır geçen düsman pivade kursunlanna aldırmadan askprinin vanm da savaşa katılmış saat 12 ve 5 kala da kendilerine *ezdirmeden vpda etmiş arfllanndan avnlmıs ve tam saat 12 de de verdiSI sözü tutamadı?ı için tntihar etmişti. Vazife sımruna davanarak, milletlnin fcaderi ile alâkalı verdi81 çeref sözünü verine eetiremediŞI lçin Intihar eden Albay Reşat Beyi Türk milletl ve onun kahraman ordusunun menstıplan unutmadı Biz aile efradma rel'nce ÇtSilt* pe sovadını taşımakta ve her an seni minnpfle «nmaktavız rtlümünUn geçtd bu vılönümün de azlz ruhun şâdolsun SEVGİLİSÎNÎ VE ANNEStNÎ ÖLDÜRDÜ USAK Âfik olduğu köy ağannın dul kızını alamıyan bir adam. kadın kıhğma girerek, levdıği kadını ve annesini öldürmüatur Cinayet. sokakta iflenmi;tir. Kaçan kaatil Hakkı Kıhçarslan' ın. olay yerinde bıraktığı torbada tutun zehiri bulunmustur. Kılıçarslan'm, once kadını zehirlemevi tasarladığı. fakat yalnız yakalayamayınca tabancasını kullandığı anlaşılmıjtır. Kaatilin bir sure önce dt köy ağası Sadık Bacak'ın yeni evini ve traktörünü yaktığı bildirilmektedır Ağa, karısı ve kızı Ayşen'in oldürülmesi üzerine, sinir krizlerı geçirmiştir. GAZİLER 43 yıl önceki mutlu günü yaşamak için yapılan törene Kuvayı Milliyeciler de o günlerin giysileri içinde katıldılar.. Apakdı sarlan, sakalları. İsüklâl madalyalan ışıl ışıldu İşte bunlardan iki tanesi, ortalannda Atatürk'ün Kastamonu Hnkumet Konağı önündeki heykeli. Gazi Rasit İbrahimoğlu (solda), Hafıf Makinah Çavuju Gazi Kâmil Yetiçken (sağda). (Fotoğraf: Otyam) yaalp). Sükrü (Ustaojlu), mali>ecı Şevket.. Kastamonu'daki tariht konusma'an da Adıl (Toközîu H4!en CHP Kastamonu milletvekilıdir) Hüsnü (Açıksöz, rahmetlı. Kastamonu mületvekili) ve Cemat (Royal Hâlen Kastamonu'da lise almanca öğretmeniiğınden emekli). Nuluk Nııri Conker'e gidlyor Birkaç knrsnn kalemle aldı • fım notlan düzelttira, Nnri Beye (Conker) verdim. Gazi Pasa da f/Bzden geçirdi, metinden, tnciliı donanmasına ve dıs politikaya taallâk eden kısımları çıkardı, kırmızı bir kalemle düzeltti ve Anadolu Ajansına bnndan sonra verildi. Ba tarihi nutknn hir kopvasinı çıkartmıstım. Tashihll niishavı bir hâtıra olarak saklarnavı düsiinmüştüm. Nnri Bey istedi. verdim. SARIKAMIŞ tlçesfne Kojft Şehitrmln Köyü Muhtan Askrr Gündfiz Belencik KÖ\Tİ Mubtan P. Boztopnk Muhtan Evyüp Güner Akkoz Kövü Muhtan M. Yıldmm Kalebas Köru Muhtan Polat Cihangtr Odalar Kövü Muhtan Halls Gök Tarkava Muhtan F. Tıldız İ Çocuklarımızı İ nerede okutalım.. E S 5 S S S S E 5 5 2 S S 5 = 5 3 S E 5 2 jZ ~ Ş £; 2 = ~ DSrt tene Snce Rize'de okul durumu gözden geçirilerek bir oriaokul aeele yapılıriEsına karar almdı. tlgililer yer istimlâkı v* oroielerini hemen hanrlavıp ilgili Ba kanlıia gönderdiler Bu eüne kadar bu işle allkadar olan biç bir mercî eıkmadı Belki bir secim vatınmı denecek amma. butfiin Rite Ortâolrulu ikili tedrisattadtr. birinci sınıfa tatebe alamıvacak durumdadir Ancak <3çlü tedri«at vaütlirsa talebe alabiİP'pSini. yetkililerl bevan «tmektedir Diper okullar hiç talebe almıvor. Bizler bir veli olarak dü*ünüyoruz çoeuklanmızı nerede okutahrn Rize'de ttnam Hatin Okıılu var. bir de Kur'an kurslan v »r. fHem de her kövde hir Kur'an fcursu olmak Ü7ere< Bizim çoeuklannnz da ortaokul elmadiSi için bunlardan birine «iderier Heğil mi Savın Bakan?. Ondan sonra ?it de kıir>:üve cikıp Tür kiye'dp EŞitim «eferberliS var div * bizlere nuhık atarsınız Nte Sayın Bakan. Türkiye'nin kaderi bu diye "milOvonız. (tsim ve Adres Mahfnz) İ^iler lokomotif glbi ^alıştırılıyor Zoneuldak*» bagli Pilyos lstasvonunda motor ta^falanna inkomotıf vazıfpsi \aptinlivor Makina boş dururken daht dolu ve bos vapnnlan tavfalar davanır Se bebini öfrpnmek istprseniz kaslar Rerillr «Bana mi danıstm kime sordun?» dpntr Pilvos'a yük ahrkpn bu lstasvondan lzm ml alınacak Bu makine Is if»bı mı voK sa adamına e^re ml calıstınlır'.. Tavfaiann vaeon davanrnasi ldarpsizlikten ml vok<;a sdarn kavırmaktan mı iieri seHvor'.. Tavfalars rpvs eöHlİpn btı lsin tnakine kuvvetivle vapilmasi hususunrla Demırvnllan Gpnel Mildurltisiinün tlsrls'nı VP l«fasyona emlr vprmpçin' rifn cderim. (İsim Mahfıız) Pire için yotoğa zirai ilâç froyuco fcorısının ölümöne, kızının da kör olmasma yof açtı İZNİK Pıreden kurtulmak ıçın yataklara zırai ilâç koyan bir adam, karısının olumune, kızının da kor olmasına yolaçmıştır. Soruşturmadan anlaşı'.dığına gore, Mahmut Ayar, bahçesındekı elma ağaçları içın kuüandığı zıral ilâçlardan arta kalanı, evındekı pırelere kar?ı yatak ve yorganlanna surmüştür. Durumdan haberı olmayan karısı Fatma, gece yataga gırince, teneffüs yoluyla »ldığı zehırden derhal ölmüş, ailenin 7 yasındakı kızı Fatma ıse kor olmuştur. Mahmut da, koma hahnde hastaney e ka'dınlmı?tır. U \IL ONCESLNE Gazi'nin Kastamonu'daki tarihi re simlerini çeken Zihni bey. 43 yıl sonra o eunleri yaçatan tö reni, bir direğe davnnmıs, dalgın dalgın sevredivordu. 43 yıl öncesine dalıp gitmi;ti. (Fotofraf: Otyam) tımızda ve aldıfımız kararlarda bizi aldatan ve millet aleyhine tecelli eden hiçbir sevimiz voktnr ve gösterilemez. Milletimizi en kısa yoldan medenivetin ni metlerine kavnsturmaya, mes'at ve müreffeb kılmava çalıgaeatıt ve bnnn vapmava mpchumı.» Âdiî Toksözlü anlatıyor (CHP Ka«tomonu mılletvekili) Adıl Bev (TokÖ7İu> Mılll Mucadeleden donmüs. Malıvede me • mur olarak cahsmaktadır Gazıve humet edecek üç ekıpten bınndedır O gunlerı sovle anlatıvor 1 «Gazi, irticalen yapacaSı ko nnsmalann tavet dikkatle not alınmasını emretmi",. Nnri Conker bn isle vazifelendirildi. Kendisine benim adımı vermivler, Oazi'nin hizmetindekl ı;ençler den 4dil snr'atli vazar demisler. Gazi tarihi knnn«ma«ını vapmadan bir geee evvel. Nnri Conker beni imtihan etti. beSendi. Ertcst «örra Gazi. tarihi k«nnsmasını vapıvordn. Eskl hir takvim vapraklanna bazı not lar almtstı. irtiealpn konnsnvortakvimin vaurakiarına hazı notalabilivor mnvnm dive.. kı«ık hir «esle vavas vava« konnsnvordu. Kıvafet konnırara »eMtJH zaman. konmnıalardan hpvpeıınlanan VP ön «ıralarda ntnran hanım ö*To«rnpn)er. hempn peçelerini artiiar Bo tarihî konosmasının sonona dnfrn Ineiliz donanm^sının na da i^srpt etti ıniilî birlîb nnnrn iHnde iipri hir mpdenivpt «evivp'îinp Pri*prpk «flr'atle vol aimamız efrektiiini belirtti. Haik. konn«manın «nnnnda mnaz7am hir <eve< ü:3«tpri«tnp ha«ladı. Rnnnn üzerine Ga7i konnsmasını «n mı«ra ile hitirdi: Ölmez bu vatan farzımuhnl K1se rtp hatti Çekmeı kürrenin mrtı bu ta • butu ce«ımi. <Bırakm efendim..» Gazi. Törk Ocatını da zivaret etti. Biı Türkocaklı tenelere milliyetçilikten ne anladıgımızı sordn. Bizler de Tiirkoratı nesrivatından merhom Hamdullah Snphi Bevin eserlerinden edindi|imiz bileiye göre istediSI tarifi vapmava çalı«tık «Tam anlamamıs<ünız. bırakınız efendim» dedi. Rire millivetçitiSi «enİ4 olarak anlattı Sanıvorum kl, Gazi Ankara'va dnndükten sonra Türkocaklarınm verine Halkevlprinin temelini. ta Kastamonn'da bizleri Imtihana çektiği laraan atmıstı.« (tsirn Mahrnz) E Yugoslavva'dan alacağı olanlar hâlc bekliyor | i f «Asla yeri voktur ve olamaz..» Gazi «oldnkçs heyecanlı» göriinüyordu, sözlerıne $öyle devam ettı: «tstanbnl'da «altanat ve «efahetlerinin. menfaatlerinin devam ettirilmrsini dflşmanların ana vatanımm istilâ etmek emelle rine nvdnrmakta. onlarla ishirliil yapmakta. dtHman devlpt lerin her istefinp bovnn pîmpkte asla tereddtit eöstprmpvpn. viedanlan sızlamıvan. millptimizin hiir ve miistakil vasama aTmini kırmaU Irln hainânp tp«:ehhö^lprdpn cekinmpvpn «nlt!«n ve halifpleıin artık bn vatanda asla veri voktur ve olamaz..» tneboiuitıiar heo bir agızrtan ba*ırıvorlar* «Kat'iven olamaz ve olmıracaktır» D»"vam prtivor Garf' «tnebnlnlnlann hirhirinln höriı rtSs8nmpdiklpHni hBvlp hı> fikfr tatımadıklnnnı. ta«ivanlün da takhib Ptfiklprlnı hiHvorTim. Fn «ipfa epidim. eördBm. Canlı Belge alanlar ssdecc 6 öğrsncidir İ Başıboş köpekler İ illâf erfiüvor S S 5 E 5 = = 3 2 E S = Gazetenmn 28719S8 tarihli nüshasında çıkan «Bostancı civannda kuduz tehlikesı var.« Başlıklı vazı ılfı'Hter tarafından incelenmistir «Bostaneı civarı devamlı kontro! ültmds olup haşıbo» \t)*t<«k!CT ItIfif edilmektedir ttlSf ameliyeıi gece nahos hâdi«elere meydan verdİRİnden gündüz leri yapılmaktadır» BHgilerinizi rica edsrim. Rakim ZtTAOĞLU Basın • Tayın v» Tnrizm MiîHiirii Savın Malive Bakanı: E I<!fi7 vılı ni>îan avında «Yueo» E lavva göçmenlerinln Yugo'lav E va'da kalan mallan hakkınria vapı'an anla^ma vp muameleler tamamlanmıçtır DaBıtıma bas E lanmaîi İçin B M M 'ne bu Isle E ilgili Bnerge en kı«a ramanda = verilecektir» diye bir beyanatta ~ bıılundunuz E Oysa uzerinden 1 sene jfibl hır zaman geçtigi halde bir ne tife çıkmadı Olur mu böyle hiz S mpf sekli ve anlavışı? E 1 1 Gazetpnİ7În Kfii '' '' «rfîntfl nC^Bu is için döktüSümOz para E ha'îinın 5 «avfa 1 <sı"»ıınımHa n VP emeklere vazık deBil mi? Se E vTmlanan "Kabahîit Kimde' Ö«cim propagandani7daki onca va E Okıılnndai Belge Alan 1SK ? min Feı^ad'» haslıklı vazı adlerinize vazık deSil mi BRv = le bir alacaih olur ta vüksek tah 3 inc»1endi Belpe alan MHiq ediidigi ıribi 28 "it yapamavan göçmen çocukl» T rına va7ik deîil mi Hükumeti E de"'l S öŞrencidir Yatıiılik hakkını kavbeden ve mir vatandastan olan »lacakla Ş pünd"7İüve avrılan 20 değil 3 ög rında pek «abırlı olmadıSı hal = rie. borçlannda nive lSkavt dsv E renc'dir. ''ınıfta kalan 98 degil 60 ögren ranıvor Demokratik ırtarelerde E hflkumet tem«ilci«i olduSu halka = cidir ~ Okulun tüm me\'cudu eözörOne hövle mi hİ7met ederT StTden bilhas^a rica edlvoru? E alınarak. smıfta kalan hp'pe alan ve Bİindözlüve avrılan SSrencinfn kı Bu isl Meeli* tatile elrme7 E oranı he^nnlanfsa ha«ann>n •'• B7.7 flen bir an Snce bitirin Zannet E mivoni7 bitirmivepp8inİ7İ amma Z olHııSıı «iKilmektedir Bilei edjnümesini ve durumun vine «flkötu havSle uBrar«ak 5 ~ bnn» göre scıklanm?sını rica e nömÜ7rfeki hiç bir «eçimde ov E k'il'anmıyacaSır Ve buna diSer E derim Rnoo hak sahibinln de uymasını = Saygılarımla MIIIî Eirîfim Rakanı adma tavsiye edeceğiz. ~ Sıtkı BtLMEN 0 hak »ahlbl adma E Yardımeıın VİTgTİ RKTFIt = Ayran... Gazi, konuk olduîu evde eece Beç vakıtlere kadar. beraberınrie bulunan arkariaslan ve sehrtn ılen selpnlerıvle «ofrada varenük edpr Valının ıckıv'e ar»«i ho« dp?ılrfır. bir SPTP «fondin» tpn «onra Valı «nfrarlan prkpn avrılmak 7orunrla kalır Bir haska aecp Gazı, sahaha karşı «avran» ttter NP var kl. kova'arca avran cnktan pvrip hıılıınanlar tarafındnn «tPmİ7lpRmi«> tır «rahn bir hardak avran ol maz mı?» Bu «erzeni«i Reledıve Reisl Hsrı NPCID Ef*ndı öğremr.. «l*a«ım» dpr «Rneünden sonra tamampn henim misafirinısi niz. kimseve bırakmam..» ö v l e olur G»7İ'nın feontjk knldıjh ve ya» km bir 2ecmı«te v»ngında kül o'an tpr7i Mrhmpt f'mın Efpnd'nın Sanat ')ku!nn'1an getirtiipn ı»na»nr|prlp avdınlanan konaîinın '«ıklan. «ahshın erken 'saffprıne Irariar vanar, Gari mutHHtır Pavyonda rastladığı karısı ile baldızına meydan dayağı attı tZMÎR (Cumhnriyet Ege Bürosu) Bir hafta önce evmı terkeden 3 çocuk annesi kansını, önceki gece bir pavyonda baldızı ile birlıkte konsumasyon yaparken yakalayan koca, kansı ile baldızına meydan dayağı atmıştır. Adlıyeye sevkedilen ve hakimın bütün ısrarlarına rağmen ba rıştırılamayan kankoca aynlmak üzere serbest bırakılmışlardır. 21 Ajrustos | V ş 1 i IS c. 1 10371 12 IS 1539 • Ulıl U 18 5 1 2 0 Z8 5 23 »OTH2 00I C. Âhır 3 3 3 34 KOMÜNİZM PROPAGANDASINDAN SANIK BİR İŞÇİ ! TEVKİF EDİLDİ Işçi Galip Saygılı, komünizm proDagandası yaptığı iddiasıyle tevkıf edilmistir. Bakırkoy'deki fabrikalardan bir'nde çalı?an Savgılı hakkındski tutuklama karari, Bakırk*y Adliyeai tarafından verilnıi|tjr. Bu konıışmalan kimler not aldı? Gazi Mustafa Kemal Pasa Ha?.retlerının. Ka«tamonu vörefinde yaptıSı «İnkılâplar hazırlığı» eezi«ınm notlannı kimler tutmuitu? tnebolu'da Türkocaklı gençlerden Şükrfl (Tekant) tı* ( T ü Naim (Tıglı), Cemal (Ka 1 87 ».40 .lllllllllllllllUlllllllllllllllllUIIIIIIIIIIIIMIIMIHIIMIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIinilllMllMlllllllllilllllllMlllllllllllll.' Nntknno bitirmıstı. Halk Firka«ındakt adasın* celııleceiı «ırada. bahçenln bir knsevinde hoInnan emekli Nafıa Itondiiktürii Rız» Rev hemen o dakiksda ha»ırladıfi hes altı miüralık b'r manznmpvlp Ga7i've rpv»n v»rdi. (îazl. bondan ton derece mütphassis olmn«tn Odalanna «lavpt etti. Rıza BPTB Itrffatta bolan • da. Peneereden hslkın, baslannflakl f*«lerl eikartıp nrttikiannı, yere attıklannı gSrayordnk. YARIN Gazinin Maresal iiniformajını kim
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog