Bugünden 1930'a 5,433,182 adet makale [Gelişmiş]Katalog


«
»

SAHİFE DÖRT ' Tl Agnstos 1968 58 yıldan beri cevapsız Seslerl isünli bars gfttlm. Onbnçuga kadar orada kaldım. Domlno oynadık. Bar'ın sahibi ve dört kişi vardı. Müşterilerden üçü h»h riyeliydi. Pansiyonlarına vereceU paraları olmadığı için bar sahibi onlara ödünç vermiş saat 10.30 da göndermişti. Sirkaç dakika sonra ben de ayrıidım.» Her şeye rağmen ve sanığın gös termiş olduğu tamklar dinlenmeden 24 Kasım 1909 günü Corneîadelerinde isTar eder caninin Cor nelius Howard olduğunu söylerler. Bayan Storrs da bu defa sa, nık iskemlesinde oturan şahsın kocasını öldüren sdam olduğunu kat'i bir lisanla anlatır. « Kocamı öldüren bu adamdır. Cinayet gecesi de bana şimdiki baktıgı gibi bakmıştı.» Görgü tanıklannın ifadeleri kar şısında Howard'ın şansı lyice zayıflamıştır. ö t e yanda bar sahibi ile dört müşteri önceki ifadelertnde israr etmektedirler. Ancak bu şahitler diğerlerine nazaran daha alt tabakadandır ve Reis nazan itibara almak istemez sözlerini. Fakat Jüri üyeleri »yru Iİ kalan sorıılar Bay Storrs'un konağında yapıuı soruşturma kısa sürer. Polis ınığın eşkâlinl bildiren bir ya yı çoğaltarsk c>v!\r karakollara ağıtır. Görgü şahitlerinln verdii ifadeye göre 25 27 yaşlarında, 58 170 boyunda, oldukça zayıf ve ;ık renkli, ince ytizlü, hafif. bı ıkh, işçi olması kuvvetle muhimel bir kimsedir kaatil. Bayan Storrs'un istefi üzerine açluyu bulana veya nerede oluğunu söyleyene önce yüz iken. snra 500 Sterling mükâfat vaadeilir. Aradan iki hafta geçmis olmana rağmen en ufak bir ip ucu ahi ele geçmemlştir. Muhitte deikodu sürer gider. Çocuklar uyurduklan bir türktiyü söylerler Dkaklarda. «Mehtap StorTSiarın penceresine vuruyor, O evde bir Kasım'da cinayet işlenmişti, Şimdj Bay Storrs kara toprakta yatıyor.» Bir gün polise bir ihbar yapılır e aradıklan adamın yedek aser Corneliug Howard olabileegi söylenir. at beşte tutuklar. Zanlı «Oldham» polisine önce sahte isim verirse de az sonra asıl adını itiraf eder. Bıyığı yoktur. Üzeri arandığı raman kanlı bir çlft çorap ile yeni büenmiş bir bıçak bulunur. Elbisesinde de kan lekeleri vardır. Pantolonu yırtılmış, ayaklan ise yara bere içindedir. Polis kaatili yakalamanın sevinci içindedir. Pakat sanık suçu kabüllenmez ve son günlerde bulunduğu yerleri tanıklarla isbata çahşır. Şüphenin Parmayı Yazan: Fenîon Bresler çeviren: Aziz Kayjan. oldu» der. Fakat asker arkadaşları tabancayı tanırlar ve onu daha evvel Mark'ın evinde gördük lerini söylerler. Görgü şahidi kadıslar ise sa nık için «o gece gördüğümüz a dama benziyor» derler. Duruşmada eski sanık ile yeni si Jüri üyelerinin mukayesesi i çin yan yana getirilir. İki adam birbirine ikizlermiş gibi benzemektedirler. 28 Ekim 1910 gtinü yapılan duruşmada da aynı karar verilir ve ikinci sanık Mark Wilde de ser best bırakılır. Polis yeni bir suçlu aramaz ve dosyayı kaldınr. Aradan 58 yıl geçtiği hâlde cinayet çözümlenmemiştir. Bay Storrs niçin öldürülmüstür? 10 Eylül gecesi eamdan at«ş eden adamla 1 Kasım gecest cinayeti işleyen adam acaba aynı kişi mi idi? Görgu şahitleri acaba teşhiste yanılmışlar mıydl? Bütün bu sualler S8 yıldan b«ri cevapsız kalmıştır. İnkâr Her şeye rağmen polis kendisini nezaret altına alır. Ertesi günU ona benziyen dokuz kişi arasında görgü tanıklarına gösterildiği zaman derhal teşhis edilir. Şahltler sadece sanığın cinayet günü. bıyıklı olduğunu söylerler. Yal Kuzen Comelius Howard Bay Storrs'n aralan açık olan kuzenidir. Hıyısının aksme hayatta muvaîak olamamıştır. Babasının dük:ânından aynlıp asker olmuş, onra da çeşitli işlerde çalısmışır. Ailevî bir mesele yüzünden cilayeti işlemiş olması düşüncesiys polis Cornelius Howard'ı 17 Casım 1909 Çarşamba sabahı sa n u Bayan Storrs biraz tereddüt içindedir ve «ons benziyor» der. Kısa zamanda polis iki tanık daha bulur. Oldham'da bir pansiyoncu kadın Cornelius Howard'ın cinayet gecesi kendisinden oda kiraladığmı, bir berber de ertesi günü kendisini traş ettiğini ve bıyığını kestiğini söyler. Sanık bunlann hepsinl yalancılıkla itham eder ve ifadelerlnl redetler. Cinayet gecesi oralardan çok uzakta, Huddersfield'de oldugunu israrla söyler. « O gece saat dokuzda Çan Sanığın tanıkları Gorse Hall.. Cinayet, Viktorya devrinden kalan bu eski konakta ijlendi lius Howard kaatil suçu ile tevkif edilir. Ve tamklar Sorgu Savcısı (Çan Sesleri) barının sahibinin ifadesine müracaat ettiği zaman sanığın doğru söylemiş olduğunu öğrenlr. Zira tanık aynı şeyleri tekrarlar ve hattâ tarlhte bile yanılmaz. « Tarihten nasıl emin olablliyor sunuz?» Sualine, « Çünktt seçim (ünüydfi ve bana oy'umu kullanıp kullınma de Bay Howard'ın avukatı, sanığın 1 ve 2 Kasım günü ve geceleri Huddersfield'de olduğunu bar sahibi ile dört müşterisınra sözleri ile isbata çalışır. Tamklar lehts ve kesin konuşurlar. Aynca o gece sanığın bıyıksız olduğunu da söylerler. 3 Mart 1910 günü saat 10.40 da Reis huzuruna çıkanlan sanık, kendinden emin bir halde «suçlu degülm» sözünü tekrarlar. Cinayetin görgü şahitleri Uk 1 dığınu sordular.» Chester Agır Ceza Mahkemesln klrde değlllerdir ve «Suçlu defcil» karannı vermekten çekinmezler. Reis de sanığı serbest bırakmaya mecbur olur. Fakat mesele bununla kapanmamıştır. Polis be? aylık araştırmadan sonra ikinci bir adam yakalar. Yeni saruk 28 yaşındaki bir asker olup adı Mark Wilde'dlr. Bu adamın elbiselerinde de kan lekeleri bulunur. Aynı zamanda cinayetin işlendiğ! gece Dukinfield de olduğunu Uiral eder. Kan lekeleri için de «bir bard» çıkan kmvgaya kansUm, bunlar orada George Storrs.. Sert, zengjn, hürmet edileıı bir İŞ Yarm: .• Tetiği, kim cekti? »damıvdı 123456789 Dişf Bond MODESTY BLAISE. İ ST \N B ÜL 08 2S 06 30 07 00 07.05 07 ?0 07.45 07.50 08 00 08 1^ n« 4S OB 00 00.15 O9.r<5 09 50 10 00 10 05 10 20 10 40 11 W) 1) 45 13 00 1205 1Î.25 12.'.0 13 00 Acılıs ve croeram G'"mav<iın (Iı Köve haberler Cünavdın ıll> Habetler v* hava durumu Isfpnbıılda bueun Kiiciik ilanlar Hafi* Batı müzifi Bsraber ve solo sarkılar Aris ve arkadaîları M Cevhanlidan türküler Ev icin Plvano soloları Ov\ın havtları Ara halerler O s i t l i ülkelfrden mijrtk Mediha Sen'den jarkılar Arkası varın Sabah konterl S»z eserleri Ara haberler Tlirküler Bfcidl Darvas ve «rkadaflar» I.. Altan'dan sarkılar H»h«r\et: Re»n>l ,G«zeted» bveün 13 15 M Kovancı'dan ssrkılar 13 SO RekUm croeramları 14 00 Vasf i UcaroMu Ork 14.15 T. Korman'din sarkılar 14.no A. Dal Orkestrası 14 45 Bafrlama takımı 15 00 Ara haberler 15 05 Cocuk bshcesl 15 20 Y M okulu 18 00 R ile Fransızc. '33. d e n ) 16.15 Rsdvo senfonl orkettrut 16.45 Lied saatl 17 00 Arı hpherler '7 05 Beraber vc »olo »arkılar 17 30 K'iv odası 17 50 Reklâm oroKramları 10.00 Haberler ve hava durumu 19 30 Kücük iIAnlar 19 35 Hatif müzik 19.40 KUme faslı 20.10 N Bavram'd»n «irküler 20 30 R Sönmeıooak'dan u r k ı l a r 20 50 Haval ve kltanlar 2100 7A saatln olavlart 2ı 10 Plikiar a r u ı n d a 21 41 Sanat dünvaaı 22.00 Reklim Droeranüan 2Î45 Haberler 23.00 Caz m ü z i ü 2145 Gece rntizill 23 J5 (Szetler' CTOBMIH: k a s a m s tSTANBUL İL lt\DVOSU 18 55 Acılıs ve orocrun 17.00 Diskoteiimizden 17 30 Kiictik konser 18.00 Gtnclere müzüc 18.30 Senfonlk müzik 19 00 Hatif müzik 19.15 R üe tneiHıc» (3J. derıl 19.30 Aksam konseri 20 15 Gcnclerle beraber 21.00 Fransızca s a r k ı l u 21 15 Sonat saati 21 45 Hafif müzik 22.00 Gece konseri 23 00 Caz.taati 23 H O hafif Batı müziM 0103 Frocram ve kaeanıı küfürler» karşılığı eskl araç vasıtası ile sağlamaya ça ve ve eski usul cogul lışma hareketi. 2 Bir fidanın terim bir söz, tersi yazamanla olacağı şey, bir mad halinde deyı fabrikada vücude getirme J ^3456789 bani bir hayvandır. 8 işi. 3 Sağlam ve dayanıklı de«Bellı başlı v t ğil, gplecek zaraan parçası (eski temel halindeterim). 4 «Beygire rahatsulık kı musiki âlegetirecek durumda» mânasına tı> anlamına iiki söz. 5 Bazı şeyler birdenki söz. 9 Bir bıre yere düşünce bu sesi çıka| çeşit su volu, rır, söz ama. Sözlüğe bakılma1 seciye ve ka dan anlaşılamaz. 6 Bir harfin (yeni okunuşunun tersi, denız (eski te Uunuu ouim»ı;»nıo rakter terim). rim). 7 Çok ağırf hakaret hailedılmu 1 Gümrüğü verilmeden yurda sokulan mallar (iki söz). 2 Değirmenin yaptığı işi yapar durumda. 3 Tersi «saçlarını temizleyip düzeltir» anlamına bir çekimdir. bir tanecik. 4 Düzünenin dörtte biri kadar hep bir arada. el veya yanak öprae hareketi (eski terim). 5 «Burada birleşip duramaz» mânasına bir çekim. 6 Bir sıfat takısı, insandaki manevi ve psikolojik varlık. 7 «Bağırsak sancısı» karşılığı iki söz v e sonunda bir takı (birinci söz eski terim ve eski usulde çoğuldur). 8 Portatif su kablarından, sevgili. 9 Tersi bir edattır, çevriünce «mıktarını eksılt!» aalamına bir emir belirir. YUKARIDAN AŞAGlTA: 1 Bir ateşin parlamasını bir II = \ İ ÜONKO BULMACANIN HALUSDİLMtb ÖEKLİ NASIL RAL.LEDILECEK VukındakJ nıkaınlı bulmacada «»dece 4 tane anantar (ipuco) ve 8 tane «onu« vardıı Bo$ kalao 12 karenin içine 1 den 9 a k a d u uygun birer rukim koyarak ve to;>lama. çarpmu. çıkartma. holme l«»»(lerine dikkat ederek «oldaıı •ağa ve yukandan a^ağıyt bulmarada gösterileo sonuçlan bulunur. vaktinizi a l u «jna, boj nktinizi boşç» freçirmij olunnocı Tiffany TIFFANY "PRETORIfl 99 tste sevgüi Patricia'cığım, bütün isteksizliğime rağmen, gene isühbaratta çalışmaya mahkum oldum. înşallah. günün birinde arkadaşlanmm yanına gidebilir, onlar gibi en normal şekilde memleketim» hizmet ederim. Bu arada, bütün düşüncem zavallı »ilemde.. Be nim çirkin tnaeeramın onları nasıl harap ettiğini ta »avvur ediyorum. Fakat, başımdan geçenleri kendilerine şimdiye kadar anlattığınızı ve onlan teskin ettiğinizi ümit ediyorum. Sevgili annemi benim tarafımdan öpün.. Bundan böyle de bizi hiç bir jeyin ayırmıyacağını hatır layın tatlı nisanlım benim. Resminiz üniformamın eebinde.. Yerlilir «Jrigri.ler takar.. Resminiz benim tılsımım.. Jimmyj» IİBtsn: MAURICE DEKOBRA BERİN KURTBAY Annc Maricl Konu ve 1 r«tm:,AYHAN BAŞ BUDİH KÖPRÜSÜ A N KAR A 06 33 0« *0 07 00 07.05 07 30 07 45 08.00 08 05 0g 10 08.40 09 00 09.20 09.40 10 00 10 05 10 25 10 55 1115 11 30 12.00 12.05 12 20 12 25 12 30 13.00 13 15 13.30 14 00 14.15 14.40 15 00 15 05 15 30 15.45 16.05 16 45 17 00 17 05 17 30 17 50 1» 00 19.30 19.35 19.50 20 20 20 40 20 °ı5 21 00 21 10 21 30 2Î.00 22 55 22.45 23 00 23 45 23 55 Acılıs v» ororrtıo Günavdın (Tl Kove haberler Günavdın (II) Haberler ve hava durumu Sabah müzift Ankarada busüa Kücük İl4r.l«r Sabah türkulerl G Akın'dan tarkılar Ev icin Sabah konseri Arkası varın Kuciık ilanUr H. Bulus'tan türküler Albümlerden «ecmeler A Melik'ten sarkılar Cocuk bahceti Balete cairn Ara haberler H Ovlumdan *ürkülw Kıbrıs saati Kücük iUnlar C Bolvadin ve N Demircav* dan sarkılar Haberler: Retml Gazetede buKün Hafif mdzlk Beklâm Drovramlan Bailara» takımından CesitU müzik Gül Batu'dan «arkUmr Ara haberler Plaklar arasınd* M Erdsl'ann fürktUer T> B a l k a n ' d u u r k ı U r Yaz okulu H. ile Fransızca (3a. dersi Kücük ilanlar İncesaz Köv odası Reklâm Drorramları Haberler ve h*v» durumu Kücük ilanlar F. Türkin'dan türküler Türk müzİBi Birlikte düsünellm 30 At'ustos'a doâru Bir varrnıs, bir v o k m u j 24 «astir. olavları Türküler «ecidi Kliuik Türk m ü z t H Cesitli rcüzik ;.'. Dennrdöven'den «arkılar Haberler Her hafta bir y o r u m c u Gece varısına dotru Özetler; orocram: kanamg somıç Albay Mackenzie'nin evinln pencerelerinden Curzon street'ın ıslak asfaltına ısıklar dökülüyordu. O skşam, köşkün birinci katında bir aile toplan hsı vardı. Sir John ve Lady Mackenzie, yüzbası James Mackenzie ve karısı Patricia, Frederik Dunham ve Cynthia buluşmuşlardı. Üç uzun yıl geçmişti. Kahramanca çarpı?malarına rağmen, kuvveün karşısmda Boer'ler ezilmişlerdi. Vereeniging anlaşması ile savaş sona ermişti. Britanya Hükumeti, bu yıkılmanm kendisi için de faydalı olmadığını anlayarak, harabeleri canlan dırmak, Transvaal ve Hür Devletin parlâmanter rejimlerini yeniden doğrultmak çabasında. Böylece geleceğin Afrika Birliğinin temelleri atılmağa baj lanıyor.. James savaşa katılabilmiş ve sevgili Patricia'sı na düğün hediyesi olarak cephpde kazandığı Military Cross nişanını getirmişti. Bundan böyle ordudan Byrılabilecek ve Frederik Dunham ile beraber çalışmaya başhyabilecekti. Güney Afrika felâketinin tek kurbanı kocasını orada kaybeden zavallı Cynthia olmuştu. Frani u gönüllüleri ile beraber ilerlerken 9 nisan 1900 günündeki kurulan pusuym düşmüs ve kurtulama mıjtı. Bu akşam Curzon Street mes'ut bir gece yasıyor. Albay, oğlunun ordudan artık ayrılmasından utanmıyor. Memleketine ve Kıraliçesine elinden gel diği kadar hizmet etmiş bulunuvor. Patricia huzura ve aşkına kavuşmu?.. Onu tehdit eden hiç bir rakibe yok.. Zoraki casusluk eden James'e, demir parmaklıklar arkasında son dakikasını beklerken çektiklerini unutturmak için ne kadar sevgi ve an lay'Ş gösterse azdır.. Barker likörleri getirdi. Patricia, babası ve James'in ailesi ile briç masasma oturdu. Genç adam ve Cynthia şöminenin yanındalar.. Çektiği ıstırabı çok iyi anladjğmdan, James, kıı kardeşine karşı her zamandah daha fszla sevgi ve yakmlık gösteriyor. Genç kadm bir İngiliz mecmua sının sahifelerini çevirirken, kardeşi de New Yorlt Herald'ı okuyor.. Birden gözleri «osysl haberler «ütununda bir yıızıya takılıyor: O.Trs W K Vanderbilt, M ve Mrs. Jacobus Hal van jerefine büyük bir dâvet verdi.. Bu «Mt ONU Ow»wı>ıı <k1anain<l«f> « t m «nnmıctıı Dün, Vanderbilt'lerin jahane köşkleri önünde, şerel misafırleri tnilyarder Jacobus Halvan ve eşini görmek için yüzlerce misafir tasıyan arabalar birbiri arkasına dizilmislerdi. Güney Afrikanm elmas kıralı, büyük rakibi d» Beers'i titretmekte devam ederken. ara sıra Birlesmiş Amerika Devletinin de ziyaretçisi olur. Geçenlerde, Saint Patrick kilisesinde Polonya asıllı. çok güzel bir kadın olan Miss Anicia Sandra ile evlenmişti. Birkaç aydır güzel Anicia &\ndra'yı yakmdatı tanımak fırsatım bulan New York'lular, rerafeti, »ıkhiı, musiki kabiliyeü ve konuşma san'atmı öv mekte aynı fikirdedirler. Söylendiğine göre Transvaal savısı sırannda, Mrs. Halvan Capetown ve Pretoria'da yaşamıs ve Başkan Krüger'in yakınlan ile derin dostluk bağları kurmuştur, înce zekâsı ssyesinde, Cecil Rhodes'un plânlannı bozmak için jEcobus Halvan'a tok yardım etmiştir. Dün geceki toplantıya, beya* satenden elbisesl ve kocasmın düğün hediyesi olduŞu söylenen ?ahane pırlantalardan kolyesi ile girerken bütün gözleri haklı olarak üstüne çekmiştir.» James gazeteyi dizlerine bıraktı. Gözlerini kapadı. Kısa fakat iyice uzaklaşmaya yüz tutan bir geçmişi hatırladı... New York Herald'ı dkurken, hirden Capetown'daki villada daha ilk akşam Anicia'nın tatlı sesi onu çaya dâvet ettiği ve «başbaşa olacağız> dediği güna dönmüştü. Masadaki oyuncular «iki sinek dört sanzatu, v.s.» anonslarmı yaparlsrken. o, General Atkinson'un ayarladığı macerayı tekrar yaşıyordu.. «Tâlimat üzerine» sevmesi gereken genç kadmla geçirdiği «şk geceleri.. Bazı eğilmiş, hayatında bir kuyruklu yıldız gibi geçen bu unvtulmaz kadını bir daha ömrünün sonuna kadar göremiyeceğini dü}ünüyordu. tçinde bir hüzun hissediyordu.. Hâtırasmı hiç bir zaman unutamıyacağı bu kadını kısmet nerelere sürükliyecek? Gelecek, Anicia'ya neler haz.rhyor? Bitmez tükenmez bir altm kaynağı m ı ' Şelâle gibi akan pırlantalar mı? Belki.. fakat altın hisleri yükseltmediği gibi, pırlantalar da kalblerin karanlığını aydmlatamaz.. Düşüncelerine dalmıçken, Cynthia'nın parmaklarını elinin üstünde hissediyor.. Başını ona doğru çeviriyor. Ona bakan gözler nesnli. En eskl hâtıralarında bile en kıymetli yeri dolduran kızkardeşine doğru eğiliyor.. Genç kadm dal gın bir sesle: Jimmy.. lkimiz de Güney Airikayı düşünüyoruz.. diye fısıldıyor. James ba;ını sallıyarak aynı alçak sesle: Şekerim.. Orası dünyada en sevdığiniz erkeği «izden aldı. diyor. Evet. Cynthia Içini çekerek, kardeşinin elini sevgi. ile sıkıyor ve: Ya size?. Hiç bir zaman unutmıyacağın'T bir kadının hâtırasını size bıraVtı diye cevap veriyor.. SON Bağdat Vi«,ın 1967 B. K. Perin.uzun.ezid bir s«ssizJik oldu O K P U S U &4VA
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog