Bugünden 1930'a 5,432,146 adet makale [Gelişmiş]Katalog


«
»

27 Agustos 1968 Yubancı limanlarda Amerikan ıırhlıları Doç. Dr. Türkkaya ATAÖV urdumuzdaki üslerine Türfc askeri, Türk vargıcı, Türk adliyesini sokmayan Amerika'ıun Boğazlanmızayolladığı Altıneı Filo nrhIılarına karş: bir kısım gençlik ve halk bir tepki gösterdi. 1946'da Türkiye'ye buyur edüen Amerikan zırhlüarı ve Amerikalıların topraklarımıza ayak hasmadan önce başka ülkelerde neler yaptıklsnna kısaca bir bakalım: 8 Temmuz I853'te dört savaş gemisiyle Tokyo llraanına demirleyen Amerikalı Komodor M. C. Perry, Japon Imparatomna hitaben Amerikan Başkanı Fillmore'un tehdit mektubunu da getirmişti. Japonya, Amerika ile ilişki kurmağa zorlanıyordu. Japonlar limanlarını Amerikan filolarına açmak zorunda kaldılar. Gene Amerikan zırhlılan eskj Çin limanlarının da Batı sömürüsüne açılmasında büyük rol oynamıştı. O zırhlılar 1 Ekim 1949'a kadar Çin limanlarından çıkmadılar. JâpOn limanlarında ise hâlâ k°ndi sularındavmış gibi geriyorlar... 1872'de Komodor Meade Güney Pasifik'te önemli okyanus yollinmn üstünde yer alan Samon Takımadalsnnda üsler temin etmpk Için anlaşmalar yapmıştı. Çok geçmeden İnçiliz, Alman ve Amerikan zırhlılan Apia limanına dolusup toplannı biribirlerine ve yerli halka çevirdiler. Amerika buralarda hâlâ nüfuz sahibidir: Mıssouri Boğazlanmıza eeldiği zaman da durum bnyleydi... lfi Ocak 189S'de Amerika'nın Hawai'dekı elçisi J. L. Stevens'in emrivle Boston nrhlısı mürettebatı, yeTİi hükumetin devrilmesini sajlayabllmek için Honolulu'va inmisti. Hawai 1898'de Amerika'va katıldi. 1898'de Amerikan zırhlılan Brezilya kiyılannda gözüktüler. Amaç memleVetl Amerika'va satmış olan hükumete karşı ayaklanmayı bastırmaktı... Amiral A. J. Mahan önemli deniz yolları. stratejik noktalar ve deniz • aşın pazarları ele geçirebilmek için modern donsnma yapımın; gerekli görüyor, bu fikirlerini Deniz G icünün Tarihe Etkisi adlı meşhur kitabında oldugu kadar, Etenlz Stratejisi ve Asya Sorunu gihl yayinlarında tekrarlıyordu. Güçlü savaş filosu vabancı ülkelerde yatınm vapmak zorunda olan Amerikalılar için bir çeşît sigorta olacak. fazla endüstri üretiminin satılmasi ve ham madde alıntnası esasına dayanan ticareti destekleyecek. ileri karakollar ve uzak sömürgelerin vurucu gücu olacaktı. tçte siyasal kurumlar ve zenginligi fcorumak için, sömürillecek dış pazarlara erişme yolu olan limanlara hâkimivetin gereğini kabul ettirmişti. Amerika. bugün Mahan'ın Hzdiği yolun çok ötesindedir. Missouri'nin sularımızı liyareti sırasında da durum böyleydi... 1898'de Amerikan Amlrali Sampson Kfiba limanlanna girdi. Giri9. o giris; Amerikan zırhlılan Castro zamanına kadar Küba'dan atılamadı. Missouri îstanbul'a (reldijHndr Kiiba aşafcı. yukarı bir Amerikan sömür(resiydi... Gene 1898de Amiral G. Dewey jruya FiHplnler'i tspanvollardan kurtarmak için Manita'ya girdi. Ve Amerika 48 yıl kaldı orada: Zırhlılan istemeyen halkı kıra, öldürr' Ayrılırken de, Kiiba gihi. Filipinler'i de kendine nydurdu. git\\. Missouri'nin liyaretinde de durum höyleydi... Amerika. donanmasını hem Atiantik, hem Pasifik kiyılarında kullanabilmek. Avrupa'ya ozanabildib jH gibi Çin limanlarında da aynı kolayhkla görü,, nebilmek İçin Orta Amerika'da bir kanal açmak, burayı denetlemek ve tahkitn etmek istiyordıı. ~ Kanalın »çıldıgı topraklar Kolombiya Cumhuriyetine aitti. Amerika bir kaç taraftarına kanal bölgesinde ve Kolombiya topraklan üstünde «Panama» diye bir devlet kurdıırup anlaşmayi onun1a yaptı. O zaman da Amerikan zırhlılan Kolombiya kuvvetlerinin öniine dikilmişlerdi. Andtasmalara dayanzrak nrhhlarıyla sonradan büyük çapta müdahaleler yaptı. Bugün hâlâ oradadır. Missouri'nin riyaretinde de oradaydı... Haiti'ye basbı İçin Amiral Gherardi'yi yollamıştı... Uzun »Bre Dominik'teki Samena Kfirfezini zırhlılan içir gözüne kestirmişti... Virgin Adalanna 1917'de «ahip çıkıp büyük dretnotlarını St. Thomas St. Jobn Türkiyede grev ve lokavtlaı :::: :::: :::: 27 Ağusios bugün... Y ve St. CroU limanlanna yollamıştı. Amiral J H. Oliver de adalaruı ilk Amerikan Valisi olmuştu. Santo Domingo 1916'da Amerikan den'u pryadelerinin istilâsına uğradı... Nikaragua'nın işgali 1913 den l93S'e kadar sürdü. Amerikan nüfuzu buralarda bugün de devam etmektedir... Ve nihayet, 15 Mayıs 1919'da Yunanlılar İzmir'e çıkarken onlara refakat eden. onlan taşıyan ve koruyan y*bancı zırhlılar arasmda Amerikan Arızona urhlısı ve beş Amerikan destroyeri de vardı... Amerika yurdumuza ilk girerken. burada çok kısa olarak özetlediğimiz, dünya tarihinin bu önemli olavlarını bizde bilen devlet adumı, yazar, düşünür. oğretmen ve tarihçi vok muydn, yok«a vardı da ses etmivorlar mıydı? •••• •*•• •••• •••• •••• •••• •••• :::: Grevlerin sebep ve etkileri ürkıye'de ış uyuşmazUklan. grev ve lokavtlann hukuki veçhelerı ile ılgili psk gok neşriyat yapıldığı halde, meseıeyi sosyal ve ekonomik yönden ele alan analizlere pek nadir olarak rasthyoruz. Halbuki Batı Jünyasında problem birçok cephelerl ile sayısız neşriyata konu teşkil etmiş, iş mücadelelerinin gerek sebepleri, gerekse miUi ekonomi, iktisadi teşebbüsler ve nihayet işçiler ve sendikalar üzerindelü etkileri araştınlmıştır. Bilindiği gibl grevler, endüstrl hayatında işçi • ışveren munasebetlerindeki huzursuzluklann ve tatminsizHklerin açık ö:r belirtisi olarak ortaya çıkmaktadır. Esasmda endüstri münasebetlerindeki gerginliklerin yegâne tezahür şeklj grevler ve lokavtlar dpğildir. Yüfcsek orandaki işçi devirleri, işçi şikâyetlen, ışe geç pelmeler. devamsızHklar, hastahk ve kazalar v.s.'de ekonomik ve sosyal huzursuzluk'.ann bir tezahürü olarak kendini jjöstermektedir. »Doç. Dr. Nusret EKİN T lebilir. Bu durum özellik'e Türkıye yonunden çok büyük bır onem taşımaktadır. Hissî davranîslar iç şüphe yoktur ki, Iş mücadelelerı neticesinde taraflar maddi ve manevi kayıp ve kazançlara sahıp olraaktT5'.r. Taraflar daha toplu pazarhk safhasında. bir iş mücdelesıiıe katlanmak veya katılmak sonucu, ortaya çiKması muhtemel 'sayıp ve kazançları degerlendirmok durumundadırlar. Ekseri hallerde, memleketimizde tarafiar böyle bir hesap neticesinde sor.ucu tayin yerme, daha zıyade hıssi olarak ve bazen de neticeierini hiç düşünmeden iş mücadelelerini başlat maktadır. Esasında 15 mücadeieierinin sonucu olarak ortaya çıkrnıs mcnfl neticeler de tamamen bertaraf edilemez mahiyette degildir. Meselâ işçiler mali kavıplarım, fazla mesau yaparak veya elde ettikleri grev sonrası toplu pazarlıktaki yüksek ücretlerle telaf; edebilirler Milli ekonomi ve işletmeler yonunden ise, elde stoklann biriktigi bir işletmede iç milcadeleleri, mecburî tensikat ve ücretsiz tatil anlamına gelecktir. Ekonomi bir bütün olarak ele almdıgı takdirde ise, iş mücadeleleri, iktisadi faaliyetlerin muayyen bir ışverenden ayni işkolundaki diğer işyerlerine transferi mahiyetini taşıyacaktsr. Bu bakımdan bütün bir ek>r.ominin kayıplarırun gözde nıiyütülecek kadar önemli olmadıgı görülecektir. Endustriyel tşyerierinin suıırlı olduğu gelişnıe halindeki ülkelerde. işyerleri arasmda grevden doğan transferler çok daha sınırlı kalmak eyılimindpdir. Ru bakımdan az gelişmiş bir Ulkede iş mücadelelerinin sonuçlannı gelişmiş ekonomilerden farklı şekilde ele alıp tahlil etmek zarureti dogmaktartır. Memleketimizde tş uyuşmazlık ve mücadelelerinin vürürltikteki yasaları karşısmda siyasi. irieolojik bir mahiyet taşımasına imkân bulunmadığından, iş uyuşmazlıklannm istihdam şartlanndan doğmuş olması icap etmekiedir. Bu bakundan otşden b«ri Türkiye'de iş uyuşmazlıiclan içinde özellikle ücret anlaşmüzlıklannın esas uyusmazlık Vronusunu teşkil edegeldiğini sö'yletnek yerinde bir iddia olur. Aslında grev ve lokavtlann altında yatan sosyal, psikolojik, ekonomik. hattâ bütün yasaklamalara ragmen siyasi sebepleri bulup çıkarmak fevkalâde dikkatli yapılması icp.p eden tahlilleri zorunlu fcılmaktadır. Endüstriyel uyuşmazlıkların tıpkı denizde yüzen b'izdağlan gibi, deniz üzerinde görülen kısmmın mahdut olduğu, problemleTin su altında çok derinlere giden bir mahiyeti bulundugunu hiçbir zaman gözden uzak tutmamak icap eder. tki farklı göriiş ski gazete ve diğer yayınlara dönülünce, 5 Nisan 1946'da İstanbuVa gel»n Missouri'nin pek parlak karşüandığı anlaşılıyor. Birihirini kovalayan törenlerin birinde Vali Kırdar diyor ki: «Amerıkalıların memleketimize sık, sık gelmelerini isteriz. Biz de her vesileden istilade ederet Amerika'ya gitmek isteriz.» Başbakan Saracotlu «Minnettarlık» ifade ederken, Genel Kurmay Başkanı Orbay Ankara Palas'ta «Su anda Türk sulanna şeref vermekte olan...» iiye söze baş!^ yor. 5 Nisanda Ulus'ta Atay «îstanbul'a gelen Amiral. subav ve erler... karaya çıktıklanndan aynlacaklan dakikaya kadar, Amerika'nın ne kadar sevildiSini halkm gözlerinin bakısında ve yü'slerinin neş'esinde göreceklerdir» derken, 6 Nisan'da Vakit'te Asım Cs «Amerika'dan kalkarak. Atlantik Okyanusunu aşarak, Akdenız sularını ve Bogazlan geçerek tstanbul limanına giren Mıssouri zırhlısı bugün artık Birleşmiş Mîlletler tarafından gönderilmiş bir sulh bekçisinden bask» : b .r şey deîildir» dem,ekteydi. Bîr pün sonra ds Tasvir'de Z. Ebüzziva' «Türk milletinin duyduştu heyecan, minnettarlık ve sevgi sonsuzdur» diyordu. Ve 5 Nisan 194Tde Zindrli Hürriyet »dlı yayında. bugün de aynı seyleri soylemekte olan bir yazar, bir üniversite ö^retim üyesi, dlyordu ki: «Tarihimizin en kntik anlannı yaşıyoruz: tstiklâlimiz tehlikededir. Ve işin korkunç Uralı şudur ki, istiklâîimize kastedenler bu sefer ordularla degil, bir yardım teklifinln yaldızlı paravanası arkasına gizlenerek tizerimize yürüdükleri Için, Türk milleti kuskulanmıyor Ve mahiTane, mahirane olduğu kadar hainane bir propaganda da bu kuşkusuzlugu arttırmağa. hattft istiklâlimize kastedpnleri bir kurtancı gibi göstermege çalısıyor... Bilmellyiz ki, Amerikan yardunı söylendigi gibi, bir altın halka degildir. O, bedelinl ergeç kanımızla ödeyecefeimiz bir esaret zinclridir... Amerika ile işbirliği, bugünkü sekli ile, asırlar boyunca zebunu oldugumuz ve pençesinden kurtulmak için bir tstiklâl savası yaptığımre kapi*iilasyonlar belasının bir başka yoldan hena de katmerli bir şekilde geri jelmesi demektir.» H ::: • ••I • ••I • ••I • ••l ••!• •••• Demokralik mücadele |\ikkati çeken dig«r hlr husus ise, işçi işveren rnünasebetlerindeki uyuşmazlıklann, grev ve lokavt halinde ortaya çıkmasımn ancak bunlan demokratik bir mücadele vasıtası olarak kabul eden Ülkeler İçin varit olmasıdır. Başka bir deyişle, siyasi sıstem, hür sendikacıhk, toplu pa^arlık, grev ve lokavt hakları iîe işçi işveren iliskilerini düwnlemiyecek olursa, şüphesiz böyle bir ülkede endüstriyel huzursuzluk ve tatminsizlikler kendini iş müca> deleleri seklinde ortaya koyamıyataktır. Kaldı ki, bütün bu temel haklara sahip bir ülkode, iş mücadelelerinin grev ve lokavtlar seklinde ortaya ctkabilmesi için, isçilerin sendikalar içinde organize olması ve toplu pazarUk sisteminin sendikalar yoluyla işletilmesine ihtiyaç bu'.unmaktadır. Hususiyle sendikalaşma oranmın çok duşük, çocuklann veya vasıfsız kadın isçilerin vaygın bulunduğu, bir işletme veya iş kolunda. tatminsizlikler kendini dilşük verim, yüksek tşci devri veya diğer şekillerde ortaya koyabilir. Böylece bir iilkede iş mücadelelerinin azalan Irnıdl bir çok mânalara Relmekfedir. Bu durum ahenkli ve tatminkâr bir işçi • işveren ilişkilenni ifade edebileceği gibi, ış ınücadelelerinin muayyen eltonomik ve sosyal şartlar altında taraflann lehine sonuçlar vermeyen başka şekillere dogru kaydıgı anlamına da ge Sonııç merikan nrhlılann» karşı tepki KÖsterenler, 1947 ve 1948 andlaşmalanndan berl, ortak "' " Mvnnma: üstüne çekilen nutuklara inanmıvor. Türk halkına kurbanlık koyun gibi baknlmasmı reddediyorlar. Tüririye'deki yab»ncı nüfnzunun tasfiyesini istiyor, yeryflzünde tutuculufcım bekçiliğini yapan Amerika'yi protesto ediyorlar. Halkımızın hayatı ve Türkiye'nin varlıği ile iltili soranlarda yuvarlak sözlere kanmıvOT, gercek baenm«i7İıfeın teminatını istivoılar. Kıskanchkla istiktâlci olduklanndan. Amerikan denizciierini mötarrke yıllannın işgâi kuvvetlerine benzetiyorlar... Direnmenin artan bir hızla devam edecrei açıktır. Bu gidişte, Amerikalıya «istenmeyen adam» oldugu her fırsatta anlatılacak, Amerikan zırhlılan. askeri ve sivil «üzmanlar» gittikçe büvük güçlüklerle karşılaşacaklardır. A Bahtâlinin gazetelerine baktım sabah; sayfalannı dikkatle çevlnJim. Çoğımda 26 Ağustos'a değgin bir tek cümle yoktu. Mılli vatlığımittn temelindeki harcı atan «Büyük Taarruz»a dair bir tek kelimeyı, ılaç ıçin arasaııı gazetelcrin sayfalarmda bulamazdınız. Babıâlinın bılinçn cerıdekri milli zafer günlerini hiçe saymakta inatlı bir gayret ıçındedırler. Bugün 27 Ağustos. Büyük Taarruz'un ikinci gunüdur. 46 yvl onee bngün. öğleye doğru. Albay Rc5at intihar etınişti. 57 nci Tumen Kum&ndanıydı Reşat bey.. Verilen gbtevi zamanında yeıine şetıremedı, Çıgıltepeyivaktinde alamadı diye teessüre kapıldı... Tabancasmı jakağına dayıjarak tetiği çckti. . Albay Reşat'ın hayata gözlerini yumduğu dakıkalarda emrindekı birlikler verilen tepeyi düşmandan kurtarmışlardı... Ve iste böyle giinlerin yıldönümünde Araerikan Altıncı Filosu Umirde beklenmektedir. Yabancı donanma. 29 AğustosU top ateşiyle girecektir Körfeze... Kordonboyuna doğru yaslanıp M Ağustos'u bekliyecektir. S» Ağustos günü alâyı vâlâ ile teşrif edecektir Donanma Kumandanı... Vs Karsıyaka ile Güzel İTmir arasında yabancı gemilerinin golgesi suya düşerken biz de 30 Ağustos'tan 9 Eylul'e doğru Büyük Zaferin günlerini saymay» başlayacağiz, Gazi'nin Izmirp girdiği gün 9 Eylul'dür... Ve o günün sahahı doğan güneş, yabancı donanroayı körfezde demir atmıs göre cektir. gı bırı, her halükârda ujTişmazlıMilli Kurtuluş Bayramlarını Altıncı Filo'nun gölgesinde kutlayacagın ış mucadelesı saîhasma geçğız böylece... CHur kcpazelik değildir bu. Ne var ki Bay Süleyman Demesini arzu etmektedir. Meselâ mirel bu hâli olağan saymaktadır. Amerikayı derhal savunmaya girişmiş, bir işveren, sendikalann takatsiz ve: bırakılması ve toplu ış sözleşme« Bu ziyaretler ilk defa yapılmamaktadır. Dostluk devam ettikçe sı rejiminın, ya bertaral edılrr.esi deva.n edecek'ir. Dostlanmıza hasım rnuarnele=i yapmak ayıp bir iştir. veya grevden mağlup çıtanış gıiçBu, hâdiseleri tahrik etmekten bir şey çıkmsz. Hükumet hunlardan hiç suz bir sendika ile •jazarlıgın yapılması hususunda, Rrevi bır va bir şekilde yı'.maz'» diye hemen mcvziiııi almıştır. Oysa Altıncı Filonun sıta olarak düşünebilir. Ute yan memlekete her gelişi büyük bir hazursuzluk yaratmakta ve Kıbrıs olayları stbebiyle Türk gençliğinin suurunda lânctlenmektedir. Millî Kurdan bir sendika lideri kendı ideotulus Bayramı günlrrinde Amerikan makamlannın israrla İzmir Körfelojik ve siyasi gayelerinin gerlinae gotünmck istcmelcrinin özel bir anlamı vardır. Bu konuyu büyük çekleşmesi için, iş mücadelesinbir «erçekçilikle inceliyen Amiral Srzai Orkunt'un dünkü Cumhuriyet'te den bir ekonomilc menlaat ümit cıkan yazısıııı herkes dikkatle okum3İıdır. Sayın Orkunt deniz kuvvetetmese dahı greve baş vurabilir. lerinin milletlerarası alandaki gösterilerini tahlil ederek diyor ki: Ayrıca, iş mücadeleleri taralla« Deniz Kuvvetleri büyük bir devletm ileri teknik. güç ve kabilinn durumlan ıcabı uyuşmaya ye'.inin en son öldürücü yenilikierini taşıdığından göz dolduran, dostu varmalannın imkânsız olduğu ve düşınanı başka baska açılardan düşündüren seyyar bir silâh fuarı, hallerde. kaçınümaz bir şeKılde içinde yaşanılan şartlara göre sessiz fakat gösterişli bir baskı âletidir... ortaya çıkabilir. Meselâ senciikaAkdenizde de 6. Filo. NATO Kuvvetleri dışında bir A.B.D. milli gücü ola nın güvenliği vönünden hayati rak siyasi mekanizmanın aktif bir vâsıtası oldu ve bu hüviyeti ile her buldugu bir talebi, işletme yöneyerde gorünmcye başladı.>> tımmin sendika ile naylaşmaya Seıai Orkunt'un da belirttisi gibi Altıncı Filo, Johnson'un meşhnt asla rıza göstermiyeceği bır ototehdiı mrktubu ile irtibatı olan bit kuvvcttir. Türk milli suurunda bu rite konusuyla tezat balinde olakötiı hâtna ile beraber amlır hale gelmiştir. Johnson mektubunun geribilir. sindeki tehdit gücü, Altıneı Filo idi. Bu kuvvetin topu ve uçağı ile 30 Hattâ toptu pazarlık tart'.^maAğu«tos günü İzmir'e yaslannası Türk millı gururunu kıncı davramşlarında her iki taraf anıasmaya tır Deniz Kuvvetlerimizin uyarmasvna raiçmen Amerikan makamlannın varmak hususunda iyi n:yet ve özellikle bu tarihlerde tımir limanma çıkmak istemeleri, meseleyi çok duşüncelerle hareket etmış olsadalrı önemli kılmaktadır. lar dahi, bır yandan büyük şırketlerde görüldüğü üzere, pazarlıAraerikan resmi makamlannın büyük devlet gururuyla Türk kamu ğı yapanlar ile, malî tavizlen taoyıınu. Atatürk gençliğini ve milli duygularımızt hiçe sayması karjüık>1n eden organlann farklı oîuşu, sıt kalacak mıdır? diğer yandan sendika üyelerinin Millî tepki hangi şekliyle dile gelecektir? sendika idarecileri Uzennde, işletBu konuda hiç bir makam, hattâ hükumet, Amerikaya temlnat veremenin kabul edilsbi'.eceginden dabllwek durumda değildir. ha fazla menfaatler temin etmeleDemirpl iktldan. milli şuurun gereğini yabancı bit devlete duyurmak ri hususunda tezyikte bu'unmalagörevini yerine getirememi;, âclz kalmıştır. Tehlikeli bir yoldur bu.... n, iş uyuşmazhklarını kaçınılmaz Bir büyük devlete boyun eğme yolundaki politikanın bedeli, ister Doğu hale sokmaktadır. blokunda olsun. ister Batı blokunda, hüsranla bitiyor. İşte Dubçek... Rus İş mücadelesi taktigi ve strateorduları Varşova Paktına dayanarak Çckoslovakya'yı işgal ettiği zaman jisi yonunden fevkalâde önemli ağlamış ve: diğer bir husus ise, taraflann bir • Bütün ömrümü Sovyetlerle yakınlaşmaya ve hîzmete adamıjtım, anlaşmaya varmaları hususunda bunı bana nasıl yaparlar?» demiştir. ciddî hiçbir güçlük olmaanasına Doğu blokunda Moskovacılar olduğu gibi Batı blokunda VPashlngtonrağmen, taraflann anlaşmaya yacular vardır. Bunlar millî bilincin körlenmesinde başarı sağlami} kişinaşmayı arzu etmemeîerinden dolerdlr: ama millî bilincin keskinlejip parladığı anlar siliniverirler ortağan uyuşmazlıklardır. Bu anlasdan ^ mazlık, bir tarafın diğer taraiın Yazımızı Sezai Orkunt'un dünkü yazısından bir parçayla bitirmek kuvveti ile. mücadele kabiliyeti istiyoruz: hakkında yanlış kanaatlere sahip olmasından doğmaktadır. Bazı iş • Amerika, Türk gençliğini (komünist) paralelinde (aşın solcu) verenler zaman, zaman sendikalaolarak görmek ve göstermekte haklı değildir. Böyle bir ortamda gençnn mali kudreti, üyelerinin senliğin arasına bir takım fesatçılar, profesyonel karıştırıcılar katılabidıkaya bağlılıprı, sendikanın grevi lir. Türk gençliği vatansız, tahrikçi bir solculuğun âleü olmadığım yürütmekte başarısı husııslannı S.S.C.B.'nın Çekoslovakya işgalini tamamladığı şu günlerde açıkça gösiyi takdir edemedikleri gibi. senter>ı';ştir. Bizim solculuğumuzda da, sağcılığımızda da kendimize has dıkalar da ışverenın greve mukamilli bir hüviyet vardır. Aşırısını yine biz torpülemesini biliriz.. vemetinin süresi hususunda yanBilmiyoruz, bu sözlere katılacak başka bir kelinte var rrndır. Bulış tahminler yapmaktadır. Avngün Türkiyede miHi ve gaynmi'ıli cephe ayırımı keskuıleşmeye başlaca. bazı işverenler «Çok ve uzun mıftır; gert«k bgğımsızlığa giden yo! dî 'ancak bu Yvirimdan geçer. paTarhk et ve jüçlükfe v'er» prerrsibi ile pazarhk tartışmalannı türlü güçlükler ve mukavemetlerle uzatmakta ve hattâ aktin imzalanmasını muhakkak surette !<••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••>••! bir uyusmazlık çıktıktan sonra ••••• • • » » • • » • • • » • • • • • • • • 4 • • • »•» • •• • • •• • » » » • • • bu uyuşmazlığın hallinin sonuçlarına bağlamaktadır. Merr.lukelimizde de i Nimbiîs ••••••••••••••••••••»•»••••••••»»»•••••••o»»» Orta Anadolu Kensucat Fabrikası ELEMAN ARIYOR 1 Fabrika Müdürü 2 Tekm'k Müdür 3 Muhaset* Müdürü 4 Ticaret Şefi X İsteklilerden askerliğini yanmiş olanlar. kısa hal tercümelerini • ıe kendileri hakkında referar.F alahilçceğimiz üç kişinin adresini Hldiren bir dilekçe ile P. K 31 Kayseri adresine müracaatları; ' Müraraatlar <;izti tutulacağı gibi tecrübeli ve lisan bilenler ter . Acısmı hlç bir zaman unuUmıyaeagımıı szîz varlığımız Ord. Protesör MEVLIT Öiretmen NERMİN AK1 Üt : • • • » » • < • • ••• • • »•»••»•••••••••••••••••••••••• Cumhuriyet 9992 nun ebediyete intikalinin birinci yıldönümüne rastlayan 28/Agustos/1988 Çarşamba gü nü ikindi namazından sonra, Suadiye Süleyman Tevfik Sok. 4/A'ds H.H Nusret Yeşilçay. H.H Alı Gülse*. H.H. Zeki Altın tarafmdan Kur'anı Kerîm, Hatim duası ve Mevlıt okunacaktır Akraba, dost ve arkadaşlarının teşrifleri rica olunur. A. Hâroît ONGUNSU Doktor FEVZİ Evlendiler M.S.1««S Bütün bu şartlar altında iş •* uyuşmazlıklan ve mücadelelerinin ortaya çıVnşmda hanjçi tarafm mesul olduğunu tesbit fev41. SAY1 Ç1KTI kalâde büyük güçlükler taşımakSuphi KARAMAN • 26 Ağustostan 30 Ağtistos'a tadır. Toplu pazarlık sisteminin • Adalet Partisi Reşat ÖZARDA mahiyeti icabı. İlk teşebbüsler sendikalar tarafmdan yapılmak • Enternasyor.alizm ve Milliyetçilik • durumunda olduğundan, genclllkAybar'a cevap MuzaHer ERDOST • le is mücBdelelerinin işçi te^ek• Çekoslovakya meselesi v e küllerince başlatıldığı kamu oyuncevaplandınİTiası da vaygııı bir kanaat haltndedir. •••• • • • • • • • t;rreken» sorular » • • > • • • » » • • • • » » • • • >••••••••»• • • •• • Esasında işverenler sendikalann, C endikacıhjtın ve toplu pazarCumhuriyet 9988 ya bütün tpkliflerini veya mâk\ıl " l ı k rejimmin. tşçi ' işveren ve ekonomik şartlara uygun tailişkilerinin tanziminde esas kabul edildifti ve bu sistemin Tür leplerinin bir kısmını reddermek suretiyle ve bu hususta inatçı bir kiye gibi tatbikata yeni tntikal tavır takınarak iş uyusmazhklanettiJH bir toplumda,' şüphesiz sennı ve iş mücadelelerini kaçınıldikalann bu münasebetlprde vaz geçilmez biT taraf olarak kabul maz hale sokmaktadırlar. Böylece bir isveren hiçbir hareket yapettirilmesi de önemli sayıda »nuşmamak suretiyle de greve sebep mazlığm çıkmasına yol açacaktır. olabilmektedir. Bu suretle eerek Hususile sendikalann bnlünme iş uvusmazlıkiannm sebeplerini. temayülünün siddetli. işsızligin eerek is uyusmazhlc ve mücade1 Galatasarav Ö7el Yüksek Okullar vakfı; yaygrn ve tssizlik si^ortasıran lelerinde hangi tarafın mesul bumevcut olmadığı. gelişme çabalaA Galatasaray Mühendisük Özel Yüksek lundugunu tesbit fevkalâde büyük n içinde bulunan bir top'.umda, Okulunun: güçlükler taşımaktadır. işverenlerin veni düzene mukave' Kimya Mühtnd^îiği, metleri. dolavlı yollardan çok sidGrerlerin sebepleri bakımındetli bir mahiyet eöstermektedir. dan vukanda zikrettiğimiz bütün Makina MühendişJiği, Dikkati çeken diŞer önemli bir bu durumlar memlcketimiz için İuşaat Mühcndtsliği böliimleri ile, husus ise. 15 mücadelelerine yol de maalesef varit bulunmsktadır. B Galatasaray Eczaiihk Özeî Yüksek açan sebeplerin bazı hallerde Toplu münasebetler düzeninin esas sebepleri gizleme temaytllU beş vıla yaklasan «vgulamssında, Okulunda, tasımasıdır. tş uyusmashkîarmın ksrşıhklı anlavışa dayanan bu deC Galatasaray Yüksek iktisat ve Ticaret sebeplerinin tesbiti, bir bakıma mokratik sistemin yanlış ve zaOkulunda okutulrnak üzere imtihanla taraflann anlaşmava varmalannı man. zaman kftrü niv<»t)e hareket burslu oğrenci kabul edilecektir. lmkânsız talan şartlann mahiyeederek i$ uvusmazhWanna ve tini bilmemlzi zarurî kılmaktahattâ i ş mütadelelerine yol açan 2 Isteklilerin Burs ve Imtihan sartlannı öğrendır. tezahürlerine rastlanmaktadır. mek ve Burs talepnamesini doldurmak üzere f Tesbiti »üç sebepler ÖZEL YÜKSEK OKÜLLAR VAKFINDAN GALATASARAY Giiosiiz sendika Samnın (Heris: 523 J u hususta birçok degişik durum bahls konusu olabilir. Ban hallerde taranardan herhan Yarın: Grevlerin uzaması vc sonuç alamayış 30 Eylül 10 Elam 1968 tarihleri arasmda, Galatasatay İstiklâl Caduesi No. 311 Kat 5teki şahscn veya mektuyjla müracaat etmiş oîroaları VAKIF ÎDARE HEYETI MERKEZiNE (İlâncılıi: 83B7 • y»»3) !••••••••• s«*V İstanbul Polisine açık teşekkür BasınkSy'de Gazetecilerin evlerine dadanan silâhlı hırs u sebekesini, canlarım ortaya koyarak silâhlı çarpısma sonunda valtslayan Istan bul Emniyet teslsiHtına. başta Saym Emniyet MüdürO Muzaffer ÇAGLAK. olm»k üzere. Başkomser Sami UTKU'ya Komser Avnı KALENDER'e Kom. Muavini Hasan PAve memurlarına Hüseyin YÜZKH Necdet KOÇAK Ksmal ERGtM erubuna. ve BaskomseT Ferit ATALAY srubiına. Bıırhan BURUK Vasfi SF1.İM TEK C»Ter COSKUN erubuna. »ltemİ7 sa'<*r»leri ariına tesekkürü borc bilirir. Basınkny. Derneti , '•«»•»«••••«••••••I Oto Yedek Parttsı Uhalât^ılarına Her raarka için HELEZON VAYLAR en iyi şartlarla teklil edüir A.. Topan Export Import 7 Stuttgart Bad Cannstatt Reichenbacb Str 9 W. Germanj } | • g i i AtLESt ŞEMDiNLi IANDARMA SATINALMA KOMiSYON BAŞKANLIĞINDAN GarniBon ıtıtıvaci ıçırı âşagıaa cıns ve mıktarı vazıu munammen oeflelı ve geçicı temınatt blr Salem vıyeoek maddesının gBpaiı zarfla eksıitmesı nizasmdaki <>ün ve saatte vapıl«wlttır. tsreklilerın kanuni sekılde hazırlıyaoaklan f«ltlii mektuplannı ihale saatınden blr saat «rvelln» fcadaı makhuz îcarsıiıgı Komısyon Başkanlıtma »errneleri şarttır Postada geciken mektuplar kabul • • dilmeı Evsal ve şartnameier caiısm» saatleri ıçtnde Ankara Istanbul ve Şemdinll Jandarma Satınalma Komısyonu Ba^kanlıklannda gftrülebilinir G. rraılnati M Bedell Günfi tbale Saati Urs krs MiUtan Lir» kr» Cinsi . yaKtan Canlı Koyun <0 Ton 22Ü.UU0.00 Cumhuriyet 9985 Denizcilik Bankası T. A. 0. na Bağlı f.imanlarda TahmU Tahüye ve Ambarlama İş Yerlertodeki Grev Hakkında büdiri Limaniarımızcla tahmiî tahliye ve ambarUma işlerini gören isçilerin dahil huhınduğu Likatİs Sendikası ile Bankamıı arasında bir süredenberi devam eden toplu sözlesme müzakereleri neticesi bir anlaşmava varılamamış ve mezkur Sendika grev kararı alarek bu karan BanJcamıza tebliğ etmiştir. Kanunen 30.8.1965 tariVıtr.rlen itibaren herhangi bir <jün grev başlıvabilecpği içirı gerekli tedbirlerin alınması vönünden keyfiyet bu hizrnetlwimizle ilşili savin iş sahiplerinin bilgilerine ara ediMr. DENİZCİl.TK BANKASI T. A. O GENEL Mt'DİJRLV'ĞİJ NOT: BANKAM1ZIN PİĞEB ÇAUSMA YERLERİNÜEKİ HTZMETLER NORMAL BİR ŞEKİLDE DEVAM ETMEKTEDÎR. fBsfirt: 23728) 9991 ««•«•••••»•••»•a 1,200 000 Adet Poşelli Tuz Şeker Karabiher Satın ftlsnacaklır Muhammen bed>1 112 500 TL. olup şartnameleT Taksim GOmüssuyu Dümen sokak Gümüşpalas Apt da Levazım Müdürlüeünden alınabilir. Son teklH verme tarihi 28 Agustoa 1968 Çarşamba g u nü saat 15.00 e kadardır. TÜRK HAVA YOLLARI A. O. 12250.00 3 Eylül 11.00 (Baun: A. 10559 22847) 9984 (Cumhuriyet: S9M) (Basın; 22913)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog